Procedure : 2019/0101(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0139/2020

Ingediende teksten :

A9-0139/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0222

<Date>{20/07/2020}20.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0139/2020</NoDocSe>
PDF 293kWORD 116k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid</Commission>

Rapporteur: <Depute>Esther de Lange</Depute>

Rapporteur voor advies (*):
Anna Cavazzini, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0208),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0009/2019),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019[1],

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie vervoer en toerisme,

 gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9-0139/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

 


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Verordening (EG) nr. 715/2007 legt bepaalde emissiegrenswaarden op voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften inzake de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. De specifieke technische bepalingen die nodig zijn om die verordening ten uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie16 en vervolgens bij Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie17.

(2) Verordening (EG) nr. 715/2007 legt bepaalde emissiegrenswaarden op voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften inzake de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, zoals gewijzigd en geconsolideerd bij Verordening (EU) 2018/85815 bis, die van toepassing is sinds 1 september 2020. De specifieke technische bepalingen die nodig zijn om Verordening (EG) nr. 715/2007 ten uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie16 en vervolgens bij Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie17.

__________________

__________________

 

15 bis Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De emissievoorschriften voor typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt door de invoering en de daaropvolgende herziening van de Euro-normen. In het algemeen is voor voertuigen een aanzienlijke vermindering van emissies van de verschillende gereguleerde verontreinigende stoffen bewerkstelligd, maar dat is niet het geval voor NOx-emissies van dieselmotoren of deeltjesemissies van benzinemotoren met directe inspuiting, met name indien geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom zijn maatregelen nodig om deze situatie te verbeteren.

(3) De emissievoorschriften voor typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt door de invoering en de daaropvolgende herziening van de Euro-normen. In het algemeen is voor voertuigen een aanzienlijke vermindering van emissies van de verschillende gereguleerde verontreinigende stoffen bewerkstelligd, maar dat is niet het geval voor NOx-emissies van dieselmotoren of deeltjesemissies van benzinemotoren met directe inspuiting, met name indien geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom zijn maatregelen nodig om deze situatie te verbeteren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Volgens het door het Europees Milieuagentschap (EEA) gepubliceerde verslag over luchtkwaliteit 20191 bis was langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging in 2016 verantwoordelijk voor naar schatting meer dan 506 000 gevallen van vroegtijdig overlijden in de EU-28. Het verslag bevestigt ook dat wegvervoer in 2017 nog steeds de belangrijkste bron van NOx-emissies in de EU-28 was en verantwoordelijk was voor circa 40 % van de totale NOx-emissies in de EU, en dat circa 80 % van de totale NOx-emissies van wegvervoer afkomstig is van dieselvoertuigen;

 

__________________

 

1 bis Verslag over de luchtkwaliteit in Europa 2019 van het EEA.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke marktdeelnemers is van cruciaal belang om het vertrouwen van de consument te herstellen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 quater (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) Recente schendingen door fabrikanten van het bestaande rechtskader, waaronder schendingen van hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 715/2007, hebben tekortkomingen op het gebied van controle- en handhavingsmechanismen aangetoond. De consumenten hebben geen bevredigende compensatie ontvangen, aangezien de betrokken voertuigen zelfs als er compensatie werd toegekend, daardoor vaak niet in overeenstemming werden gebracht met de Euro 5- en 6-normen. Aangezien dieselvoertuigen in Europese steden in toenemende mate worden verboden en dit gevolgen heeft voor het dagelijkse leven van de bevolking, zouden er passende compensatiemaatregelen kunnen worden genomen, zoals de installatie in niet-conforme voertuigen van aangepaste uitlaatgasbehandelingstechnologieën (hardwarewijziging) of – indien de consument ervoor koos een reeds gekocht voertuig voor een schoner model in te wisselen – het aanbieden van omschakelingspremies.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Naar aanleiding van het resultaat van die analyse heeft de Commissie een nieuwe methode ontwikkeld voor het testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij de verordeningen (EU) 2016/427 en (EU) 2016/646 van de Commissie, vervolgens overgenomen in Verordening (EU) 2017/1151 en bij Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie verder verbeterd

(5) Naar aanleiding van het resultaat van die analyse heeft de Commissie een nieuwe methode ontwikkeld voor het testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij de Verordeningen (EU) 2016/42718 en (EU) 2016/64619 van de Commissie, vervolgens overgenomen in Verordening (EU) 2017/1151 en bij Verordeningen (EU) 2017/115420 en (EU) 2018/183220 bis van de Commissie verder verbeterd.

__________________

__________________

18 Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).

18 Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

20 Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).

20 Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).

 

20 bis Verordening (EU) 2018/1832 van de Commissie van 5 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie om de typegoedkeuringstests en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reële rijomstandigheden, te verbeteren en bepalingen in te voeren betreffende instrumenten voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik (PB L 301, van 27.11.2018, blz. 1).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 zijn de toepassingsdata van de RDE-testprocedure en de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden vastgelegd. Daartoe werd gebruikgemaakt van voor de verontreinigende stoffen specifieke conformiteitsfactoren, waarmee de statistische en technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen in aanmerking konden worden genomen.

(6) Bij Verordening (EU) 2016/646 zijn de toepassingsdata van de RDE-testprocedure en de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden vastgelegd. De toepassingsdata voor passagiersvoertuigen en lichte voertuigen zijn gekozen volgens een meerjarenplanning om te garanderen dat de fabrikant een tijdige planning kan maken voor elke groep voertuigen. Daartoe werden voor de verontreinigende stoffen specifieke conformiteitsfactoren ingevoerd, waarmee de statistische en technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen in aanmerking konden worden genomen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Volgens het verslag van het EEA van 2016 was de kloof tussen emissiemetingen in laboratoria en in reële omstandigheden hoofdzakelijk te wijten aan drie factoren: een verouderde testprocedure, flexibiliteit in de bestaande procedure en factoren tijdens het gebruik die afhankelijk zijn van de bestuurder. Een onderzoek is nodig om de marge vast te stellen die te wijten is aan de rijstijl en de buitentemperatuur. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de conformiteitsfactor, de marge als gevolg van het systeem en de marge van de factor tijdens het gebruik die afhankelijk is van de bestuurder en de temperatuur.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor de beoordeling van overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever die conformiteitsfactoren had kunnen invoeren, aangezien zij betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007.

(7) Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de conformiteitsfactoren waren vastgelegd voor de beoordeling van overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever die conformiteitsfactoren had kunnen invoeren, aangezien zij betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007 “door een feitelijke aanpassing van de daarin genoemde voor Euro 6 vastgestelde emissiegrenswaarden van stikstofoxiden, hoewel die grenswaarden moeten worden gehanteerd in die testen”.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Het Gerecht trok de technische onderbouwing van de conformiteitsfactoren niet in twijfel. Daarom, en aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.

(8) Het Gerecht betwijfelde “of het feit dat de Commissie zich baseert op mogelijke statistische fouten goed gefundeerd is”, met name ten aanzien de tijdelijke conformiteitsfactor van 2,1 en stelde dat “statistische onduidelijkheden worden gecorrigeerd door de representativiteit van het monster of van de test of van het volume van de testen”. Bovendien stelde het Gerecht, ten aanzien van de ingevoerde marge van technische onzekerheid, dat “na een RDE-test niet kan worden vastgesteld of het geteste voertuig al dan niet aan deze grenswaarden voldoet of deze ook maar benadert”. Alle meetapparatuur heeft een marge van technische onzekerheid en draagbare emissiemeetsystemen hebben, gezien hun gebruik in variabele omstandigheden, een vrij ruime marge in vergelijking met niet-mobiele laboratoriumapparatuur, zelfs als dit inhoudt dat emissies feitelijk zowel kunnen worden over- als onderschat. Aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren tijdelijk op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) In de resolutie van het Europees Parlement van 28 maart 2019 over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal wordt het arrest van het Gerecht verwelkomd en wordt de Commissie uitdrukkelijk verzocht geen nieuwe conformiteitsfactor in te voeren om ervoor te zorgen dat de Euro 6-normen niet verder worden verwaterd en in normale gebruiksomstandigheden worden nageleefd, zoals oorspronkelijk bepaald in Verordening (EG) nr. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Teneinde fabrikanten in staat te stellen om in het kader van de RDE-testprocedure aan de Euro 6-emissiegrenswaarden te voldoen, moeten de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden in twee stappen worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke conformiteitsfactor worden gehanteerd, maar tijdens de tweede stap mag alleen de definitieve conformiteitsfactor worden gebruikt. De Commissie moet de definitieve conformiteitsfactoren voortdurend herzien in het licht van de technische vooruitgang.

(9) Teneinde fabrikanten in staat te stellen om in het kader van de RDE-testprocedure aan de Euro 6-emissiegrenswaarden te voldoen, moeten de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden in twee stappen worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke conformiteitsfactor worden gehanteerd, maar tijdens de tweede stap mag alleen de definitieve conformiteitsfactor worden gebruikt. De definitieve conformiteitsfactor moet gedurende een overgangsfactor worden toegepast en een marge hebben voor de aanvullende meetonzekerheid in verband met de invoering van de draagbare emissiemeetsystemen. De Commissie moet die conformiteitsfactor voortdurend evalueren in het licht van technologische vooruitgang en jaarlijks neerwaarts aanpassen op basis van wetenschappelijk bewijs, de toegenomen nauwkeurigheid van de meetprocedure en de technische vooruitgang van de draagbare emissiemeetsystemen. De conformiteitsfactor moet geleidelijk worden verlaagd en uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9 bis (nieuw)</Article>

 

 

(9 bis) De Commissie moet uiterlijk in juni 2021 strengere eisen voor apparatuur voor draagbare emissiemeetsystemen vaststellen die voor RDE-tests kunnen worden gebruikt. De gehanteerde normen moeten, zo mogelijk, rekening houden met relevante elementen van normering die zijn ontwikkeld door het CEN op basis van de beste beschikbare draagbare emissiemeetsystemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter) Het is belangrijk te onderstrepen dat dit voorstel betrekking heeft op de conformiteitsfactor, terwijl de emissiegrenswaarden aan bod moeten komen in het komende voorstel voor de periode na Euro 6. Om vooruitgang te boeken bij de vaststelling van de toekomstige emissiegrenswaarden (na Euro 6) en de verbetering van de luchtkwaliteit voor Unieburgers is het essentieel dat de Commissie hier zo spoedig mogelijk en uiterlijk in juni 2021 in voorkomend geval een wetgevingsvoorstel toe indient, zoals de Commissie heeft aangekondigd in haar mededeling van 11 december 2019 over de Europese Green Deal, waarin wordt benadrukt dat er gekozen moet worden voor duurzame en slimme mobiliteit en gezorgd moet worden voor een overgang naar emissiearme mobiliteit. Bij de tenuitvoerlegging van de post-Euro 6-normen mogen geen conformiteitsfactoren worden gebruikt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9 quater (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 quater) Om de fabrikanten aan te sporen om een vooruitziende, milieubewuste benadering te hanteren, moeten de nieuwe technologische innovaties voor de absorptie van NOx worden getest, in cijfers worden uitgedrukt en in overweging worden genomen bij de volgende herziening van de Euro-normen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij het Verdrag van Lissabon heeft de wetgever de mogelijkheid gekregen om aan de Commissie de bevoegdheid te delegeren om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. De maatregelen waarop de in artikel 290, lid 1, van het VWEU bedoelde bevoegdheidsdelegatie betrekking kan hebben, zijn in beginsel dezelfde als die welke vallen onder de regelgevingsprocedure met toetsing die is ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad23. Het is derhalve noodzakelijk de bepalingen van Verordening (EG) nr. 715/2007 die voorzien in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing aan te passen aan artikel 290 van het Verdrag.

(10) Bij het Verdrag van Lissabon heeft de wetgever de mogelijkheid gekregen om aan de Commissie de bevoegdheid te delegeren om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. De maatregelen waarop de in artikel 290, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bedoelde bevoegdheidsdelegatie betrekking kan hebben, zijn in beginsel dezelfde als die welke vallen onder de regelgevingsprocedure met toetsing die is ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad23. Het is derhalve noodzakelijk de bepalingen van Verordening (EG) nr. 715/2007 die voorzien in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing aan te passen aan artikel 290 van het Verdrag.

_________________

_________________

23 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).

23 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichting van fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie te bieden; het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de definitieve conformiteitsfactoren neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en moeten hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichting van fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie te bieden; en het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. De tijd tussen de inwerkingtreding van deze verordening en de intrekking van de bepalingen inzake reparatie- en onderhoudsinformatie bij Verordening (EU) 2018/858 is kort. Toch moet aan de Commissie ook de bevoegdheid worden overgedragen, met het oog op rechtszekerheid en om alle opties voor de wetgever open te houden, om de nodige maatregelen te nemen voor het opleggen van de verplichting voor fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang te bieden tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de conformiteitsfactor jaarlijks neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure of de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

_________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

De foutenmarge moet jaarlijks worden beoordeeld en kan worden herzien naar aanleiding van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure of de technische vooruitgang.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – lid 1 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze verplichtingen is inbegrepen dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden in bijlage I. Om naleving van de in bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden te controleren, worden de emissiewaarden die tijdens eender welke geldige test van de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE-test) zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

In deze verplichtingen is inbegrepen dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden in bijlage I. Om naleving van de in bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden te controleren, worden de emissiewaarden die tijdens eender welke geldige test van de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE-test) zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden. De conformiteitsprocedure wordt geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van het JRC. De conformiteitsfactor moet uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – lid 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening kan voldoen.

1. De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening kan voldoen. De fabrikanten waarborgen bovendien de betrouwbaarheid van de emissiebeheersingssystemen en streven ernaar het risico op de diefstal van deze systemen of de manipulatie ervan te beperken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – alinea 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 aan te vullen. Deze maatregelen omvatten de vaststelling en actualisering van de technische specificaties voor de wijze waarop de OBD en reparatie- en onderhoudinformatie van het voertuig ter beschikking worden gesteld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van kmo/mkb.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 aan te vullen. Deze maatregelen omvatten de vaststelling en actualisering van de technische specificaties voor de wijze waarop de OBD- en reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig ter beschikking worden gesteld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van kmo’s, micro-ondernemingen en zelfstandige marktdeelnemers.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Noodzakelijk om het toepassingsgebied te verbeteren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 4 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea.

Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea. De conformiteitsprocedure wordt geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van het JRC. De conformiteitsfactor moet uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – lid 5 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea.

Naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden wordt tijdens een geldige RDE-test bepaald door de voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea. De conformiteitsprocedure wordt geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van het JRC. De conformiteitsfactor moet uiterlijk 30 september 2022 worden afgeschaft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14 – lid 3 en lid 3 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om:

3. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 14 bis uiterlijk 1 juni 2021 gedelegeerde handelingen vast in aanvulling op deze verordening om de procedures, tests en voorschriften, en de testcycli voor het meten van emissies van deze verordening aan te passen, teneinde de emissies bij reële rijomstandigheden onder normale gebruiksomstandigheden te weerspiegelen, met inbegrip van o.a. temperatuur en omgevingsrandvoorwaarden, om het nulresponsverloop te verlagen en gevaarlijke pieken in deeltjesaantallen als gevolg van filterreiniging aan te pakken, rekening houdend met relevante elementen van normering als ontwikkeld door het CEN en op basis van de best beschikbare apparatuur;

(a) de procedures, tests en voorschriften, en de testcycli voor het meten van emissies van deze verordening aan te vullen, teneinde de emissies bij reële rijomstandigheden te weerspiegelen;

 

(b) de in bijlage I, tabel 2a, van deze verordening vermelde, voor de verontreinigende stof specifieke definitieve conformiteitsfactor aan te passen aan de technische vooruitgang.

 

 

3 bis. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen ter wijziging van deze verordening om de in bijlage I, tabel 2a, van deze verordening vermelde, voor de verontreinigende stof specifieke conformiteitsfactoren aan te passen aan de technische vooruitgang en neerwaarts te herzien.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage – alinea 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Bijlage I – tabel 2a – rij 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van een draagbaar emissiemeetsysteem.

 

Amendement

CFpollutant-final (2)

1 + marge (marge =0,32*)

1 + marge (marge =0,5*)

-

-

-

* Moet neerwaarts worden herzien op basis van de aankomende evaluatie door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden te bepalen gedurende een overgangsperiode door rekening te houden met aanvullende technische meetonzekerheden die zijn verbonden aan de invoering van een draagbaar emissiemeetsysteem. Daarom wordt deze uitgedrukt als 1 + een marge van meetonzekerheid. De marge is uiterlijk september 2022 nul en de conformiteitsfactor wordt afgeschaft.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

TOELICHTING

Op 13 december 2018 heeft het Gerecht Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie gedeeltelijk nietig verklaard. Het arrest geeft aan[2] dat de Europese Commissie louter op grond van haar uitvoeringsbevoegdheden tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) niet bevoegd was om de conformiteitsfactoren in te voeren die worden gebruikt om te beoordelen of een voertuig tijdens een test onder reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions test of RDE-test) aan de emissiegrenswaarden voldoet. Aangezien het Gerecht heeft geoordeeld dat de conformiteitsfactoren volgens de gewone wetgevingsprocedure moeten worden vastgesteld, heeft de Europese Commissie op 14 juni 2019 een wetgevingsvoorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgesteld, waarbij de eerder in Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie vastgestelde conformiteitsfactoren heringevoerd worden.

De rapporteur acht het wenselijk om de conformiteitsfactoren te herinvoeren die betrekking hebben op de aan het voertuig gestelde eisen om te voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-emissiegrenswaarden die niet mogen worden overschreden, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 715/2007, en op de foutenmarge als gevolg van de statistische en technische onzekerheden van het draagbare emissiemeetsysteem. De rapporteur stelt amendementen voor om duidelijk te maken dat de conformiteitsfactoren betrekking hebben op de emissiegrenswaarden en op de foutenmarge als gevolg van het systeem. Bovendien verleent de rapporteur de bevoegdheid aan de Commissie om de conformiteitsfactoren jaarlijks neerwaarts te herzien naar aanleiding van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure of de technische vooruitgang van het draagbare emissiemeetsysteem. Bovendien verzoekt de rapporteur de Commissie haar voorstel voor een nieuwe norm na Euro 6 uiterlijk medio 2021 in te dienen en daarbij rekening te houden met de resultaten van het ontwerp voor een internationale norm door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN TC301) om de apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem te beoordelen.


 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING (19.2.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies (*): <Depute>Anna Cavazzini</Depute>

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

 

BEKNOPTE MOTIVERING

De essentie van dit wetgevingsvoorstel betreft de invoering van conformiteitsfactoren om na te gaan of voertuigen voldoen aan de in de EU-wetgeving vastgestelde Euro 6-emissiegrenswaarden bij emissietests onder reële rijomstandigheden (RDE). Het argument van de Commissie om deze invoering te rechtvaardigen, is dat dergelijke factoren nodig zijn om de verschillen tussen emissiemetingen in laboratoria en in reële gebruiksomstandigheden te verkleinen. Dit voorstel is ingediend nadat het Gerecht van de Europese Unie een arrest heeft uitgebracht over de wijziging van de Euro 6-normen door middel van een gedelegeerde handeling, waarin het stelde dat dit een wezenlijk onderdeel van de wetgeving zou wijzigen, namelijk door de grenswaarden voor NOx-emissies kunstmatig te verhogen door de invoering van een conformiteitsfactor. Het Hof van Justitie heeft zo bevestigd dat hiervoor een gewone wetgevingsprocedure vereist is.

De rapporteur is van mening dat de invoering van conformiteitsfactoren voor RDE-metingen een verkeerd signaal is op een ogenblik waarop dringende maatregelen nodig zijn om de lidstaten in staat te stellen de Richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) na te leven en ervoor te zorgen dat de Euro 6-emissiegrenswaarden onder normale omstandigheden worden gehaald. Autofabrikanten moeten werk maken van de ontwikkeling van voertuigen die voldoen aan de in de wetgeving vastgestelde emissiegrenswaarden en mogen geen ruimte krijgen om aan hun verplichtingen te ontkomen. Bovendien leidt dit tot enige onzekerheid op het gebied van goedkeuring en markttoezicht omdat er een foutenmarge wordt ingevoerd die het effectief moeilijk maakt om vast te stellen of voertuigen al dan niet aan de overeengekomen normen voldoen. In het ontwerpadvies wordt evenwel niet ingegaan op milieugerelateerde aspecten in de wettekst, d.w.z. de conformiteitsfactoren; dit is immers de bevoegdheid van ENVI, zoals overeengekomen door de twee voorzitters van de betrokken commissies. Dit belet niet dat de rapporteur voor advies hierboven toch haar twijfels ter zake heeft verwoord. IMCO is dus uitsluitend bevoegd voor de reparatie- en onderhoudsinformatie als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 715/2007, een hoofdstuk dat is gewijzigd en geconsolideerd bij Verordening (EU) 2018/858. De wijzigingen betreffende deze onderdelen zijn bijgevolg van technische aard.

Wat de bepalingen voor de vaststelling van de voorwaarden voor de gedelegeerde bevoegdheden aan de Commissie betreft (artikel 1, punt 11, [artikel 14 bis]), stelt de rapporteur voor om de periode van vijf jaar tot twee jaar te verkorten om tegen eind 2022 te beoordelen of verdere maatregelen nodig zijn. De Commissie heeft zich er immers in het openbaar toe verbonden om de conformiteitsfactor zo snel mogelijk en uiterlijk in 2023 tot 1 terug te brengen. De toegekende delegatiebevoegdheden moeten daarom in overeenstemming zijn met dit tijdschema.

 

 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Verordening (EG) nr. 715/2007 legt bepaalde emissiegrenswaarden op voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften inzake de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. De specifieke technische bepalingen die nodig zijn om die verordening ten uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie16 en vervolgens bij Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie17.

(2) Verordening (EG) nr. 715/2007 legt bepaalde emissiegrenswaarden op voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften inzake de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, zoals gewijzigd en geconsolideerd bij Verordening (EU) 2018/85815 bis, die van toepassing is sinds 1 september 2020. De specifieke technische bepalingen die nodig zijn om Verordening (EG) nr. 715/2007 ten uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie16 en vervolgens bij Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie17.

__________________

__________________

 

15 bis Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke marktdeelnemers is van cruciaal belang om het vertrouwen van de consument te herstellen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Recente schendingen door fabrikanten van het bestaande rechtskader, waaronder schendingen van hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 715/2007, hebben tekortkomingen op het gebied van controle- en handhavingsmechanismen aangetoond. De consumenten hebben geen bevredigende compensatie ontvangen, aangezien de betrokken voertuigen zelfs als er compensatie werd toegekend, daardoor vaak niet in overeenstemming werden gebracht met de Euro 5- en 6-normen. Aangezien dieselvoertuigen in Europese steden in toenemende mate worden verboden en dit gevolgen heeft voor het dagelijkse leven van de bevolking, zouden er passende compensatiemaatregelen kunnen worden genomen, zoals de installatie in niet-conforme voertuigen van aangepaste uitlaatgasbehandelingstechnologieën (hardwarewijziging) of – indien de consument ervoor koos een reeds gekocht voertuig voor een schoner model in te wisselen – het aanbieden van omschakelingspremies.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichting van fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie te bieden; het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de definitieve conformiteitsfactoren neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en moeten hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. De tijd tussen de inwerkingtreding van deze verordening en de intrekking van de bepalingen inzake reparatie- en onderhoudsinformatie bij Verordening (EU) 2018/858 is kort. Toch moet aan de Commissie ook de bevoegdheid worden overgedragen, met het oog op rechtszekerheid en om alle opties voor de wetgever open te houden, om de nodige maatregelen te nemen voor het opleggen van de verplichting voor fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang te bieden tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de definitieve conformiteitsfactoren neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en moeten hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – lid 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 aan te vullen. Deze maatregelen omvatten de vaststelling en actualisering van de technische specificaties voor de wijze waarop de OBD- en reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig ter beschikking worden gesteld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van kmo’s.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 aan te vullen. Deze maatregelen omvatten de vaststelling en actualisering van de technische specificaties voor de wijze waarop de OBD- en reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig ter beschikking worden gesteld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke behoeften van kmo’s, micro-ondernemingen en zelfstandige marktdeelnemers.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Noodzakelijk om het toepassingsgebied te verbeteren.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

Document‑ en procedurenummers

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

IMCO

15.7.2019

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

19.12.2019

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Anna Cavazzini

18.7.2019

Behandeling in de commissie

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Datum goedkeuring

18.2.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 


ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME (19.2.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid</CommissionInt>


<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Sven Schulze</Depute>

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies van de Commissie vervoer aan de bevoegde Commissie milieubeheer werd noodzakelijk naar aanleiding van een arrest van een gerecht van de EU.

In het arrest van 13 december 2018 oordeelde het gerecht dat de conformiteitsfactoren voor de registratie van voertuigtypes overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad[3] niet middels de comitologieprocedure hadden mogen worden ingevoerd. Hierbij had men veeleer gebruik moeten maken van de gewone wetgevingsprocedure. Tegen dit arrest loopt een beroepsprocedure die nog niet is afgesloten. Desalniettemin heeft de Commissie besloten parallel aan de lopende procedure een wetsvoorstel voor de invoering van conformiteitsfactoren in te dienen

Uw rapporteur voor advies juicht het toe dat de Commissie met dit wetsvoorstel wil zorgen voor  rechtszekerheid en betrouwbaarheid voor fabrikanten en gebruikers. Dit betekent ook dat de fabrikanten en gebruikers zich voortaan reeds kunnen baseren op de van de comitologieprocedure bekende conformiteitsfactoren .

Uw rapporteur wil voorstellen een duidelijk onderscheid te maken tussen de conformiteitsfactoren en de meettoleranties en heeft deze suggestie in een amendement verwerkt.


AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De emissievoorschriften voor typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt door de invoering en de daaropvolgende herziening van de Euro-normen. In het algemeen is voor voertuigen een aanzienlijke vermindering van emissies van de verschillende gereguleerde verontreinigende stoffen bewerkstelligd, maar dat is niet het geval voor NOx-emissies van dieselmotoren of deeltjesemissies van benzinemotoren met directe inspuiting, met name indien geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom zijn maatregelen nodig om deze situatie te verbeteren.

(3) De emissievoorschriften voor typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt door de invoering en de daaropvolgende herziening van de Euro-normen. In het algemeen is voor voertuigen een aanzienlijke vermindering van emissies van de verschillende gereguleerde verontreinigende stoffen die onder deze regeling vallen, bewerkstelligd, maar dat is niet het geval voor NOx-emissies van dieselmotoren of deeltjesemissies van benzinemotoren met directe inspuiting, met name indien geïnstalleerd in lichte voertuigen. Om een verdere reductie van de NOx-emissies onder reële rijomstandigheden te realiseren, is de ontwikkeling van nieuwe technologieën door middel van de certificering en standaardisering van draagbare emissiemeetsystemen nodig. De foutmarge moet jaarlijks door de Commissie neerwaarts worden herzien totdat een hoge mate van nauwkeurigheid is bereikt, zodat de verbeterde kwaliteit van de meetprocedure en de technische vooruitgang van de draagbare emissiemeetsystemen worden weerspiegeld, tenzij de Commissie een rechtvaardiging verstrekt met een reden om dit niet te kunnen doen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De Commissie heeft in dit verband op basis van eigen onderzoek en externe gegevens een uitvoerige analyse uitgevoerd van de in Verordening (EG) nr. 692/2008 vastgestelde procedures, tests en voorschriften voor de typegoedkeuring, waarbij zij heeft vastgesteld dat de emissies van Euro 5/6-voertuigen onder reële rijomstandigheden op de weg aanzienlijk hoger zijn dan de emissies die worden gemeten tijdens de voorgeschreven nieuwe Europese rijcyclus (New European Driving Cycle — NEDC), vooral wat de NOx-emissies van dieselvoertuigen betreft.

(4) De Commissie heeft in dit verband op basis van eigen onderzoek en externe gegevens een uitvoerige analyse uitgevoerd van de in Verordening (EG) nr. 692/2008 vastgestelde procedures, tests en voorschriften voor de typegoedkeuring, waarbij zij heeft vastgesteld dat de emissies van Euro 5/6-voertuigen onder reële rijomstandigheden op de weg in bijna alle gevallen aanzienlijk hoger zijn dan de emissies die worden gemeten tijdens de voorgeschreven nieuwe Europese rijcyclus (New European Driving Cycle – NEDC), vooral wat de NOx-emissies van dieselvoertuigen betreft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Naar aanleiding van het resultaat van die analyse heeft de Commissie een nieuwe methode ontwikkeld voor het testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij de verordeningen (EU) 2016/42718 en (EU) 2016/64619 van de Commissie, vervolgens overgenomen in Verordening (EU) 2017/1151 en bij Verordening (EU) 2017/115420 van de Commissie verder verbeterd.

(5) Naar aanleiding van het resultaat van die analyse heeft de Commissie een nieuwe methode ontwikkeld voor het testen van voertuigemissies onder reële rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij de verordeningen (EU) 2016/42718 en (EU) 2016/64619 van de Commissie, vervolgens overgenomen in Verordening (EU) 2017/1151 en bij Verordeningen (EU) 2017/115420 en (EU) 2018/183220 bis van de Commissie verder verbeterd.

__________________

__________________

18 Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).

18 Verordening (EU) 2016/427 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

20 Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).

20 Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).

 

20 bis Verordening (EU) 2018/1832 van de Commissie van 5 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie om de typegoedkeuringstests en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reële rijomstandigheden, te verbeteren en bepalingen in te voeren betreffende instrumenten voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik, PB L 301 van 27.11.2018, blz. 1.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 zijn de toepassingsdata van de RDE-testprocedure en de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden vastgelegd. Daartoe werd gebruikgemaakt van voor de verontreinigende stoffen specifieke conformiteitsfactoren, waarmee de statistische en technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen in aanmerking konden worden genomen.

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 zijn de toepassingsdata van de RDE-testprocedure en de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden vastgelegd. Daartoe werden voor de verontreinigende stoffen specifieke conformiteitsfactoren ingevoerd en afzonderlijke foutmarges gebruikt, waarmee de statistische en technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen in aanmerking konden worden genomen. Hierbij moet de conformiteitsfactor (CF=1) duidelijk worden gescheiden van een met een instrument verband houdende foutmarge.

__________________

__________________

21 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

21 Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor de beoordeling van overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever die conformiteitsfactoren had kunnen invoeren, aangezien zij betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007.

(7) Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de conformiteitsfactoren en foutmarges zijn vastgelegd voor de beoordeling van overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever die conformiteitsfactoren en foutmarges had kunnen invoeren, aangezien zij betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007.  Tegen deze uitspraak is een beroep aanhanging.

__________________

__________________

22 Arrest van 13 december 2018, Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Arrest van 13 december 2018, Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16, EU:T:2018:927.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Het Gerecht trok de technische onderbouwing van de conformiteitsfactoren niet in twijfel. Daarom, en aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.

(8) Het Gerecht trok de technische onderbouwing van de conformiteitsfactoren en foutmarges niet in twijfel. Daarom, en aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om exact dezelfde conformiteitsfactoren, alsmede de foutmarge bij het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Teneinde fabrikanten in staat te stellen om in het kader van de RDE-testprocedure aan de Euro 6-emissiegrenswaarden te voldoen, moeten de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden in twee stappen worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke conformiteitsfactor worden gehanteerd, maar tijdens de tweede stap mag alleen de definitieve conformiteitsfactor worden gebruikt. De Commissie moet de definitieve conformiteitsfactoren voortdurend herzien in het licht van de technische vooruitgang.

(9) Teneinde fabrikanten in staat te stellen om in het kader van de RDE-testprocedure aan de Euro 6-emissiegrenswaarden te voldoen, moeten de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden in twee stappen worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke conformiteitsfactor worden gehanteerd, maar tijdens de tweede stap mag alleen de definitieve conformiteitsfactor worden gebruikt. De Commissie moet de foutmarge jaarlijks herzien, rekening houdend met de technische vooruitgang zowel bij motorvoertuigen als bij draagbare emissiemeetsystemen en hiervan in toekomstige wetgevingshandelingen gebruikmaken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 9 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Om rechtsonzekerheid te voorkomen over typegoedkeuringen die reeds sinds 1 september 2017 zijn toegekend en over toekomstige typegoedkeuringen, is het van groot belang om alle eerder vastgestelde conformiteitsfactoren en foutmarges opnieuw in te voeren zonder wijziging van het totaalcijfer, met name gezien het feit dat fabrikanten hun voertuigen reeds hebben ontworpen met inachtneming van de eerder vastgestelde RDE-procedure. Om de foutmarge neerwaarts te herzien moet de Commissie rekening houden met alle normen die zijn goedgekeurd door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) voor een standaardprocedure voor de beoordeling van de RDE-meetonzekerheid ten aanzien van emissies van gassen en deeltjes. De Commissie zal derhalve het CEN opdracht geven een prestatienorm voor draagbare emissiemeetsystemen uit te werken voor de vaststelling van afzonderlijke foutmarges van draagbare emissiemeetsystemen. Voordat een prestatienorm voor draagbare emissiemeetsystemen wordt toegepast, moet de Commissie zich ervoor inzetten de foutmarge jaarlijks te evalueren en deze pas te herzien wanneer de meettechnologie is verbeterd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Overweging 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen; de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichting van fabrikanten om onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie te bieden; het vaststellen van een herziene meetprocedure voor deeltjes. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de definitieve conformiteitsfactoren neerwaarts te herzien ter weerspiegeling van de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden aan te passen en op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en moeten hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake luchtkwaliteit en de voertuigemissies te verminderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) handelingen vast te stellen ten aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring. Ook moet zij worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 aan te vullen door herziening van die bepalingen alsook van de voor het meten van de emissies gebruikte testcycli; de voorschriften voor de uitvoering van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen. Verder moet de Commissie worden bevoegd om Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de foutmarges te herzien ter weerspiegeling van de technische vooruitgang van draagbare emissiemeetsystemen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en moeten hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – lid 1 – alinea 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze verplichtingen is inbegrepen dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden in bijlage I. Om naleving van de in bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden te controleren, worden de emissiewaarden die tijdens eender welke geldige test van de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE-test) zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke conformiteitsfactor zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

In deze verplichtingen is inbegrepen dat de emissiegrenswaarden in bijlage I worden nageleefd. Om naleving van de in bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden te controleren, worden de emissiewaarden die tijdens eender welke geldige test van de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE-test) zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke conformiteitsfactor of, waar dit is aangegeven, door de som van de toepasselijke conformiteitsfactor en de foutmarge zoals vermeld in bijlage I, tabel 2a. Het resultaat voldoet aan de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – lid 1</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening kan voldoen.

1. De fabrikanten rusten hun voertuigen zo uit dat de onderdelen die van invloed kunnen zijn op de emissies zodanig ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd zijn dat het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden aan deze verordening kan voldoen. De fabrikanten waarborgen bovendien de betrouwbaarheid van de emissiebeheersingssystemen en streven ernaar het risico op de diefstal van deze systemen of de manipulatie ervan te beperken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14 – lid 2</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde — op basis van de resultaten van het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma, dat werd uitgevoerd onder leiding van het Wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen, en zonder het huidige ambitieniveau ten aanzien van het milieu te verlagen:

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om:

a) de grenswaarden voor deeltjesmassa's en deeltjesaantallen in bijlage I van deze verordening te herzien;

a) deze verordening te wijzigen om de voor de verontreinigende stof specifieke foutmarges van bijlage I, tabel 2a, te herzien in het licht van de technische vooruitgang, rekening te houden met de technische onzekerheden in verband met het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen.

b) ter aanvulling van deze verordening een herziene meetprocedure voor deeltjesaantallen vast te stellen.

b) de procedures, tests en voorschriften, en de testcycli voor het meten van emissies van deze verordening aan te vullen, teneinde de emissies onder reële rijomstandigheden adequaat te weerspiegelen;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14 – lid 3 – letter b</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de in bijlage I, tabel 2a, van deze verordening vermelde, voor de verontreinigende stof specifieke definitieve conformiteitsfactor aan te passen aan de technische vooruitgang.

b) deze verordening te wijzigen om de in bijlage I, tabel 2a, vermelde, voor de verontreinigende stof specifieke foutmarges te herzien in het licht van de technische vooruitgang, door rekening te houden met de technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) In artikel 14 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

5 bis. De Commissie houdt rekening met eventuele normen die zijn goedgekeurd door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) die voorzien in een technisch deugdelijke aanpak voor de beoordeling van de RDE-meetonzekerheid met betrekking tot emissies van gassen en deeltjes, met het oog op het verplicht stellen van het gebruik van een dergelijke norm in het kader van deze verordening, zodat een bevoegde autoriteit een specifieke marge van onzekerheid kan verifiëren voor toepassingen van draagbare emissiemeetsystemen en kan afwegen of deze toereikend is om de specifieke foutmarges van bijlage I, tabel 2a, bij deze verordening te vervangen of aan te vullen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>

<Article>Bijlage – alinea 1</Article>

<DocAmend2>Verordening (EG) nr. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Bijlage I – tabel 2 bis</Article2>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

 

Stikstofoxiden (NOx)

Deeltjesaantal (PN)

Koolmonoxide (CO)(1)

Totaal koolwaterstoffen (THC)

Gecombineerde massa koolwaterstoffen en stikstofoxiden (THC + NOx)

CFpollutant-final(2)

1,43

1,5

 

 

 

CFpollutant-final(3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.

(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van een draagbaar emissiemeetsysteem.

(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.

 

Amendement

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden(0a)

 

Stikstofoxiden (NOx)

Deeltjesaantal (PN)

Koolmonoxide (CO)(1)

Totaal koolwaterstoffen (THC)

Gecombineerde massa koolwaterstoffen en stikstofoxiden (THC + NOx)

CFpollutant-final(2)

1 + marge, met marge = 0,43

1 + marge, met marge = 0,5

 

 

 

CFpollutant-final(3)

2,1

1 + marge, met marge = 0,5 

 

 

 

(0a) Teneinde een individuele foutmarge van draagbare emissiemeetsystemen te verifiëren om de marges in tabel 2a van de bijlage bij deze verordening aan te vullen of te vervangen, houdt de Commissie rekening met alle CEN-normen die voorzien in een technische deugdelijke aanpak voor de beoordeling van de foutmarge bij de RDE-meting met betrekking tot emissies van gassen en deeltjes (NOx en PN), met het oog op het vaststellen van een norm voor draagbare emissiemeetsystemen.

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.

(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-emissiegrenswaarden te bepalen, uitgedrukt als de som van de streefwaarde voor voertuigemissieprestaties en de technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van een draagbaar emissiemeetsysteem, d.w.z. (fout)marge.

(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

Document- en procedurenummers

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

TRAN

15.7.2019

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Sven Schulze

29.7.2019

Datum goedkeuring

19.2.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

Document- en procedurenummers

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Datum indiening bij EP

14.6.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Geen advies

 Datum besluit

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

13.7.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

14.7.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

14

11

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Datum indiening

20.7.2020


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

[1] PB C 14 van 15.1.2020, blz. 78.

[2]  De rechtstreekse beroepen T-339/16 (Ville de Paris/Commissie), T-352/16 (Stad Brussel/Commissie) en T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Commissie).

[3] Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 2 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid