RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Esther de Lange
Raportoare pentru aviz (*):
Anna Cavazzini, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2019/0101(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0139/2020
Texte depuse :
A9-0139/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0208),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0009/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 septembrie 2019[1],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0139/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să respecte anumite limite de emisii (standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește cerințe suplimentare privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. Dispozițiile tehnice specifice necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului respectiv au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 692/200816 al Comisiei și, ulterior, prin Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei17.

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să respecte anumite limite de emisii (standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește cerințe suplimentare privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, astfel cum au fost modificate și consolidate ulterior prin Regulamentul (UE) 2018/85815a, care se aplică de la 1 septembrie 2020. Dispozițiile tehnice specifice necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului (CE) 715/2007 au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 692/200816 al Comisiei și, ulterior, prin Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei17.

__________________

__________________

 

15a Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

 

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cerințele privind omologarea de tip legate de emisiile autovehiculelor au devenit treptat și semnificativ mai restrictive prin introducerea și revizuirea ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, în general, vehiculele au furnizat reduceri substanțiale ale emisiilor în gama de poluanți reglementați, acest lucru nu a fost valabil pentru emisiile de NOx ale motoarelor diesel sau pentru particulele emise de motoarele pe benzină cu injecție directă, instalate în special în vehiculele utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a se întreprinde măsuri pentru corectarea acestei situații.

(3) Cerințele privind omologarea de tip legate de emisiile autovehiculelor au devenit treptat și semnificativ mai restrictive prin introducerea și revizuirea ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, în general, vehiculele au furnizat reduceri substanțiale ale emisiilor în gama de poluanți reglementați, acest lucru nu a fost valabil pentru emisiile de NOx ale motoarelor diesel sau pentru particulele emise de motoarele pe benzină cu injecție directă, instalate în special în vehiculele utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a se întreprinde măsuri pentru a corecta această situație.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Raportul din 2019 privind calitatea aerului1a, publicat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), a estimat că în 2016 expunerea pe termen lung la poluarea atmosferică a provocat peste 506 000 de decese premature în UE-28. Raportul a confirmat, de asemenea, că transportul rutier a continuat să fie principala sursă de emisii de NOx în UE-28 în 2017, reprezentând aproximativ 40 % din totalul emisiilor de NOx ale UE, și că aproximativ 80 % din emisiile totale de NOx generate de transportul rutier sunt generate de vehiculele cu motoare diesel;

 

__________________

 

1a Calitatea aerului în Europa – Raportul AEM pentru 2019.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Accesul operatorilor independenți la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor este esențial pentru restabilirea încrederii consumatorilor.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Încălcările recente ale cadrului juridic existent de către producători, inclusiv încălcarea obligațiilor legale ce le revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007, au demonstrat deficiențele mecanismelor de control și de punere în aplicare. Consumatorii au rămas fără o compensație satisfăcătoare, deoarece, chiar și atunci când au fost acordate compensații, deseori vehiculele nu au fost aduse în conformitate cu standardele Euro 5 și Euro 6. Întrucât interdicțiile tot mai frecvente ale vehiculelor pe bază de motorină impuse în orașele europene afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, măsurile compensatorii adecvate ar consta în dotarea vehiculelor neconforme cu tehnologii adaptate de tratare a gazelor de eșapament („hardware change”) sau, în cazul în care consumatorul dorește să schimbe un vehicul achiziționat cu un model mai ecologic, oferirea de prime de conversie.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ca urmare, Comisia a elaborat o nouă metodologie pentru încercarea emisiilor vehiculelor în condiții reale de conducere, numită procedura de încercare a emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE). Procedura de încercare RDE a fost introdusă prin Regulamentele (UE) 2016/42718 și (UE) 2016/64619 ale Comisiei, ulterior preluate în Regulamentul (UE) 2017/1151 și îmbunătățite în continuare prin Regulamentul (UE) 2017/115420 al Comisiei..

(5) Ca urmare, Comisia a elaborat o nouă metodologie pentru încercarea emisiilor vehiculelor în condiții reale de conducere, numită procedura de încercare a emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE). Procedura de încercare RDE a fost introdusă prin Regulamentele (UE) 2016/42718 și (UE) 2016/64619 ale Comisiei, ulterior preluate în Regulamentul (UE) 2017/1151 și îmbunătățite în continuare prin Regulamentele (UE) 2017/115420 și (UE) 2018/183220a ale Comisiei.

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 82, 31.3.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 82, 31.3.2016, p. 1).

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

20 Regulamentul (UE) 2017/1154 al Comisiei din 7 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6), JO L 175, 7.7.2017, p. 708.

20 Regulamentul (UE) 2017/1154 al Comisiei din 7 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6), JO L 175, 7.7.2017, p. 708.

 

20a Regulamentul (UE) 2018/1832 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) 2017/1151 al Comisiei în scopul îmbunătățirii încercărilor și procedurilor de omologare de tip referitoare la emisii pentru vehiculele ușoare de pasageri și comerciale, inclusiv a celor referitoare la conformitatea în funcțiune și la emisii în condiții de conducere reale și în scopul introducerii de dispozitive pentru monitorizarea consumului de combustibil și de energie electrică (L 301, 27.11.2018, p. 1).

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a introdus datele de aplicare a procedurii de încercare referitoare la RDE, precum și criteriile de conformitate pentru RDE. În acest scop, factorii de conformitate specifici poluării au fost utilizați pentru a se ține seama de incertitudinile tehnice și statistice ale măsurătorilor efectuate prin intermediul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS).

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a introdus datele de aplicare a procedurii de încercare referitoare la RDE, precum și criteriile de conformitate pentru RDE. Introducerea datelor de aplicare pentru vehiculele de călători și vehiculele utilitare ușoare a fost aleasă în ordine anuală pentru a garanta planificarea la timp pentru producătorii fiecărui grup de vehicule. În acest scop, factorii de conformitate specifici poluării au fost introduși pentru a se ține seama de incertitudinile tehnice și statistice ale măsurătorilor efectuate prin intermediul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În conformitate cu raportul AEM din 2016, diferența dintre emisiile reale și cele de laborator a fost cauzată în principal de trei factori: o procedură de testare care nu mai este de actualitate, mecanisme de flexibilitate în procedura actuală și factori specifici condițiilor reale de conducere care sunt dependenți de conducătorul auto. Este necesar un studiu pentru a stabili marja care se datorează stilului de conducere și temperaturii exterioare. Ar trebui să se facă o distincție clară între FC, marja de eroare legată de dispozitiv și marja de eroare a factorului specific condițiilor reale de conducere, care este dependentă de conducătorul auto și de temperatură.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 2016/646. Tribunalul a anulat partea din Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit factorii de conformitate utilizați pentru a evalua conformitatea rezultatelor încercării RDE cu limitele de emisii stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a constatat că numai legiuitorul putea introduce factorii de conformitate respectivi, deoarece aceștia se refereau la un element esențial al Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 2016/646. Tribunalul a anulat partea din Regulamentul (UE) 2016/646 care stabilise factorii de conformitate utilizați pentru a evalua conformitatea rezultatelor încercării RDE cu limitele de emisii stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a constatat că numai legiuitorul putea introduce factorii de conformitate respectivi, deoarece aceștia se refereau la un element esențial al Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și conduceau, „de facto, la modificarea limitelor de emisii de oxizi de azot stabilite pentru norma Euro 6, [...] în condițiile în care aceste limite trebuie să se aplice” încercărilor respective.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Tribunalul nu a contestat justificarea tehnică a factorilor de conformitate. Prin urmare, și având în vedere că, în stadiul actual de dezvoltare tehnologică, există încă o discrepanță între emisiile măsurate în condiții reale de conducere și cele măsurate în laborator, este oportun să se introducă factorii de conformitate în Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

(8) Tribunalul și-a exprimat îndoielile „în legătură cu temeinicia invocării de către Comisie a posibilelor erori de natură statistică”, în special în ceea ce privește factorul de conformitate temporar de 2,1, și a afirmat că „incertitudinile statistice sunt corectate asigurând reprezentativitatea eșantionului sau a încercării sau prin numărul de încercări efectuate”. În plus, în ceea ce privește marja de incertitudine tehnică introdusă, Tribunalul a afirmat că „este imposibil să se determine, în urma unei încercări RDE, dacă vehiculul supus încercării respectă limitele legale sau se apropie cel puțin de acestea”. Orice echipament de măsurare are o marjă de incertitudine tehnică, iar echipamentele PEMS, având în vedere variabilitatea mai mare a condițiilor în care sunt utilizate, s-au dovedit a avea o marjă relativ sporită în comparație cu echipamentele de laborator fixe, chiar dacă acest lucru poate însemna, de fapt, atât o supraestimare, cât și o subestimare a emisiilor. Având în vedere că, în stadiul actual de dezvoltare tehnologică, există încă o discrepanță între emisiile măsurate în condiții reale de conducere și cele măsurate în laborator, este oportun să se introducă cu titlu temporar factori de conformitate în Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate a salutat hotărârea Tribunalului și a solicitat în mod explicit Comisiei să nu introducă niciun factor nou de conformitate pentru a se asigura că standardele EURO 6 nu sunt diluate mai mult și că sunt îndeplinite în condiții normale de utilizare, astfel cum s-a prevăzut inițial în Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a permite producătorilor să respecte limitele de emisii Euro 6 în contextul procedurii de încercare referitoare la RDE, criteriile de conformitate pentru RDE ar trebui să fie introduse în două etape. În cursul primei etape, la cererea producătorului, ar trebui să se aplice un factor de conformitate temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar trebui să se utilizeze numai factorul de conformitate final. Comisia ar trebui să examineze factorii finali de conformitate în funcție de progresul tehnic.

(9) Pentru a permite producătorilor să respecte limitele de emisii Euro 6 în contextul procedurii de încercare referitoare la RDE, criteriile de conformitate pentru RDE ar trebui să fie introduse în două etape. În cursul primei etape, la cererea producătorului, ar trebui să se aplice un factor de conformitate temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar trebui să se utilizeze numai factorul de conformitate final. Factorul de conformitate final ar trebui să se aplice pe durata unei perioade de tranziție și să includă o marjă care să exprime incertitudinea de măsurare suplimentară legată de introducerea PEMS. Comisia ar trebui să evalueze în mod neîntrerupt respectivul factor de conformitate în funcție de progresul tehnic și să îl ajusteze anual în sens descrescător pe baza dovezilor științifice, a îmbunătățirii preciziei procedurii de măsurare și a progresului tehnic al PEMS. Factorul de conformitate ar trebui redus treptat, iar aplicarea sa ar trebui să înceteze până la data de 30 septembrie 2022.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

 

 

(9a) Comisia ar trebui să stabilească până cel târziu în iunie 2021 cerințe mai stricte în ceea ce privește echipamentele de măsurare PEMS care pot fi utilizate pentru încercările RDE. Standardele stabilite ar trebui, atunci când este posibil, să țină seama de orice elemente de standardizare relevante elaborate de CEN pe baza celor mai performante echipamente PEMS disponibile.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Este important să se sublinieze faptul că prezenta propunere se referă la factorul de conformitate, în timp ce problema standardelor privind limitele de emisii urmează să fie abordată în contextul viitoarei propuneri post-Euro 6. Pentru a asigura progrese rapide în direcția adoptării viitoarelor valori privind limitele de emisii (post-Euro 6) și a îmbunătățirii calității aerului pentru cetățenii Uniunii, este esențial ca Comisia să prezinte, după caz, o propunere legislativă în acest sens, cât mai curând posibil și cel târziu până în iunie 2021, astfel cum s-a anunțat în Comunicarea sa din 11 decembrie 2019 privind „Pactul verde european”, care subliniază necesitatea de a trece la o mobilitate sustenabilă și inteligentă și de a asigura tranziția către o mobilitate cu emisii zero. La punerea în aplicare a standardelor post-Euro 6 nu ar trebui să se utilizeze factori de conformitate.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 9 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c) Pentru a încuraja producătorii să aibă o atitudine proactivă, pro-mediu, ar trebui testate, cuantificate și luate în considerare noile inovații tehnologice care au rolul să absoarbă NOx în cadrul revizuirii ulterioare a standardelor Euro.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Tratatul de la Lisabona permite legiuitorului să delege Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. Măsurile care pot fi acoperite prin delegarea de competențe, astfel cum se prevede la articolul 290 alineatul (1) din TFUE, corespund, în principiu, celor prevăzute în procedura de reglementare cu control, instituită prin articolul 5a din Decizia 1999/468/CE23 a Consiliului. Prin urmare, este necesar să se adapteze la articolul 290 din TFUE dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control.

(10) Tratatul de la Lisabona permite legiuitorului să delege Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. Măsurile care pot fi acoperite prin delegarea de competențe, astfel cum se prevede la articolul 290 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), corespund, în principiu, celor prevăzute în procedura de reglementare cu control, instituită prin articolul 5a din Decizia 1999/468/CE23 a Consiliului. Prin urmare, este necesar să se adapteze la articolul 290 din TFUE dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control.

_________________

_________________

23 Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

23 Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și pentru a reduce emisiile vehiculelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele specifice pentru omologarea de tip. Delegarea respectivă ar trebui să includă completarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin astfel de norme revizuite, precum și prin ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor; cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligației unui producător de a furniza acces nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, adoptarea unei proceduri de măsurare revizuite pentru particule. De asemenea, delegarea ar trebui să includă modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui factorii de conformitate finali în sens descrescător pentru a reflecta progresul tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-limită bazate pe masa particulelor, precum și de a introduce valori-limită bazate pe numărul de particule. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(11) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și pentru a reduce emisiile vehiculelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele specifice pentru omologarea de tip. Delegarea respectivă ar trebui să includă completarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin astfel de norme revizuite, precum și prin ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor; cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligației unui producător de a furniza acces nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și adoptarea unei proceduri de măsurare revizuite pentru particule. În pofida intervalului scurt dintre intrarea în vigoare a prezentului regulament și abrogarea dispozițiilor privind informațiile referitoare la reparare și întreținere prin Regulamentul (UE) 2018/858, în scopul securității juridice și pentru a se asigura că legiuitorul dispune de toate opțiunile, delegarea ar trebui să includă, de asemenea, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligației unui producător de a oferi acces nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. De asemenea, delegarea ar trebui să includă modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui factorii de conformitate în sens descrescător pentru a reflecta îmbunătățirea calității procedurii de măsurare sau progresul tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-limită bazate pe masa particulelor, precum și de a introduce valori-limită bazate pe numărul de particule. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

_________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Justificare

Marja de eroare face obiectul unei reexaminări anuale și poate fi revizuită în funcție de îmbunătățirea calității procedurii PEMS sau de progresul tehnic.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile respective includ respectarea limitelor de emisii stabilite în anexa I. În scopul stabilirii conformității cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor determinate în cursul oricărei încercări valabile privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) se împart la factorul de conformitate aplicabil stabilit în tabelul 2a din anexa I. Rezultatul trebuie să rămână sub limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa respectivă.

Obligațiile respective includ respectarea limitelor de emisii stabilite în anexa I. În scopul stabilirii conformității cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor determinate în cursul oricărei încercări valabile privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) se împart la factorul de conformitate aplicabil, astfel cum a fost stabilit în tabelul 2a din anexa I. Rezultatul trebuie să rămână sub limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa respectivă. Factorul de conformitate este redus treptat prin revizuiri anuale în sens descrescător, pe baza evaluărilor efectuate de JRC. Aplicarea factorului de conformitate încetează până la data de 30 septembrie 2022.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Producătorul trebuie să echipeze vehiculele astfel încât componentele care ar putea influența emisiile să fie proiectate, construite și asamblate în așa fel încât să permită vehiculelor, în condiții de utilizare normală, să respecte prezentul regulament.;

1. Producătorul trebuie să echipeze vehiculele astfel încât componentele care ar putea influența emisiile să fie proiectate, construite și asamblate în așa fel încât să permită vehiculelor, în condiții de utilizare normală, să respecte prezentul regulament. Producătorul garantează, de asemenea, fiabilitatea dispozitivelor de control al poluării și urmărește să reducă riscul de furt sau de manipulare ilicită a acestor dispozitive.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a în vederea completării articolelor 6 și 7. Aceste măsuri includ definirea și actualizarea specificațiilor tehnice referitoare la modul în care se furnizează informațiile privind sistemele OBD, precum și la reparațiile și întreținerea vehiculelor, acordându-se o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a în vederea completării articolelor 6 și 7. Aceste măsuri includ definirea și actualizarea specificațiilor tehnice referitoare la modul în care se furnizează informațiile privind sistemele OBD, precum și la reparațiile și întreținerea vehiculelor, acordându-se o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor, microîntreprinderilor și operatorilor care desfășoară activități independente.

Justificare

Necesar pentru îmbunătățirea domeniului de aplicare.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 trebuie, pe durata oricărei încercări valabile RDE, să fie determinată ținând seama de factorul de conformitate specific pe poluant stabilit în tabelul 2a din anexa I în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf.

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 trebuie, pe durata oricărei încercări valabile RDE, să fie determinată ținând seama de factorul de conformitate specific pe poluant stabilit în tabelul 2a din anexa I în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf. Factorul de conformitate este redus treptat prin revizuiri anuale în sens descrescător, pe baza evaluărilor efectuate de JRC. Aplicarea factorului de conformitate încetează până la data de 30 septembrie 2022.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 trebuie, pe durata oricărei încercări valabile RDE, să fie determinată ținând seama de factorul de conformitate specific pe poluant stabilit în tabelul 2a din anexa I în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf.

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 trebuie, pe durata oricărei încercări valabile RDE, să fie determinată ținând seama de factorul de conformitate specific pe poluant stabilit în tabelul 2a din anexa I în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf. Factorul de conformitate este redus treptat prin revizuiri anuale în sens descrescător, pe baza evaluărilor efectuate de JRC. Aplicarea factorului de conformitate încetează până la data de 30 septembrie 2022.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 14 – alineatul 3 și alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a:

3. Comisia adoptă, cel târziu la 1 iunie 2021, acte delegate în conformitate cu articolul 14a pentru completarea prezentului regulament în vederea adaptării procedurilor, încercărilor și cerințelor, precum și a ciclurilor de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor în scopul de a reflecta în mod adecvat emisiile generate în condiții reale de conducere, inclusiv, printre altele, în condițiile legate de limita de temperatură și condițiile-limită, reducând abaterea răspunsului la reglarea la zero și abordând creșterile periculoase ale emisiilor de particule generate curățarea filtrelor autovehiculelor, luându-se în considerare orice elemente relevante de standardizare elaborate de CEN și pe baza celor mai bune echipamente disponibile.

(a) pentru completarea prezentului regulament în vederea adaptării procedurilor, încercărilor și cerințelor, precum și a ciclurilor de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor în scopul de a reflecta în mod adecvat emisiile generate în condiții reale de conducere;

 

(b) pentru modificarea prezentului regulament în vederea adaptării la progresul tehnic a factorilor de conformitate finali specifici pe poluant care figurează în tabelul 2a din anexa I.

 

 

3a. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate pentru modificarea prezentului regulament în vederea adaptării la progresul tehnic și a revizuirii în sens descrescător a factorilor de conformitate specifici pe poluant care figurează în tabelul 2a din anexa I.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Anexa – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Anexa I – tabelul 2 a – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

FC poluant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) FC poluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS).

 

Amendamentul

FC poluant-final (2)

1 + marja (marja = 0,32*)

1 + marja (marja = 0,5*)

-

-

-

* De revizuit în sens descrescător cel puțin o dată pe an pe baza evaluărilor periodice realizate de Centrul Comun de Cercetare.

(2) FC poluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de emisii Euro 6 pe parcursul unei perioade de tranziție, luând în considerare incertitudinile tehnice de măsurare suplimentare legate de introducerea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS). Acest factor este exprimat ca 1 + o marjă de incertitudine în măsurare. Până la 30 septembrie 2022, valoarea marjei trebuie să ajungă la zero, iar aplicarea factorului de conformitate trebuie să înceteze.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

La 13 decembrie 2018, Tribunalul a anulat parțial Regulamentul Comisiei (UE) 2016/646. Hotărârea afirmă[2] că Comisia Europeană nu avea competența de a introduce factori de conformitate destinați să evalueze conformitatea vehiculului cu limitele de emisii în timpul efectuării încercării privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) prin simpla utilizare a competențelor sale de punere în aplicare pentru modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6). Întrucât Tribunalul a hotărât că factorii de conformitate ar trebui adoptați prin procedura legislativă ordinară, Comisia Europeană a adoptat, la 14 iunie 2019, o propunere legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007, de reinstituire a factorilor de conformitate adoptați anterior prin Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei.

Raportoarea consideră că este adecvat să se reinstituie factori de conformitate constând în cerința ca vehiculul să respecte normele referitoare la limitele de emisii Euro 5 și 6 stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007, care nu pot fi depășite, și marja de eroare rezultată din incertitudinile de ordin statistic și tehnic ale sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS). Raportoarea introduce amendamente pentru a preciza că factorul de conformitate constă în limitele de emisii și marja de eroare legată de dispozitiv. În plus, raportoarea permite Comisiei să reexamineze anual în sensul scăderii factorii de conformitate în funcție de îmbunătățirea calității procedurii de măsurare sau de progresul tehnic al PEMS. De asemenea, raportoarea invită Comisia să își prezinte propunerea post-Euro 6 până la jumătatea anului 2021, ținând seama de viitoarele rezultate ale Comitetului European pentru Standardizare (CEN TC301) referitoare la un proiect de standard internațional de evaluare a echipamentelor PEMS.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR (19.2.2020)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Anna Cavazzini

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Elementul central al prezentei propuneri legislative îl constituie introducerea unor factori de conformitate care să fie utilizați pentru a evalua conformitatea vehiculelor cu limitele de emisie Euro 6 stabilite în legislația UE în timpul efectuării unor teste de emisii în condiții reale de conducere (RDE). Argumentul invocat de Comisie pentru a justifica introducerea factorilor de conformitate este că aceștia sunt necesari pentru a reduce discrepanțele dintre măsurarea emisiilor în laborator, respectiv în condiții reale de conducere. Această propunere a fost prezentată în urma unei hotărâri emise de Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene privind modificarea normelor Euro 6 prin intermediul unui act delegat, în care se afirma că actul ar urma să modifice un element esențial al legislației, prin faptul că crește artificial limitele de emisii de NOx ca urmare a introducerii unui factor de conformitate. Astfel, Curtea de Justiție a confirmat că pentru a realiza acest lucru este nevoie de o procedură legislativă.

Raportoarea este de opinie că introducerea unor factori de conformitate pentru măsurarea RDE transmite un semnal greșit într-un moment în care este nevoie de acțiuni urgente care să le permită statelor membre să se conformeze Directivei privind calitatea aerului (2008/50/CE) și care să asigure faptul că limitele de emisie Euro 6 sunt respectate în condiții normale. Producătorii de autoturisme ar trebui să înceapă să proiecteze vehicule care să respecte limitele de emisie stabilite în legislație și să nu beneficieze de o marjă de manevră care să le permită să se sustragă de la obligațiile care le revin. În plus, declanșează o oarecare incertitudine în ceea ce privește activitățile de omologare și de supraveghere a pieței, deoarece introduce o marjă de eroare care îngreunează efectiv să se determine dacă vehiculele respectă sau nu standardele convenite. Proiectul de aviz al raportoarei nu abordează însă aspecte legate de mediu în textul juridic (factorii de conformitate), care țin de competența ENVI, în conformitate cu acordul dintre președinții celor două comisii, dar își exprimă îndoielile menționate mai sus. Competența exclusivă a Comisiei IMCO se referă la informațiile privind repararea și întreținerea de la capitolul III din Regulamentul 715/2007/UE, capitol care este modificat și consolidat de Regulamentul 858/2018. Prin urmare, modificările referitoare la aceste părți au caracter tehnic.

În ceea ce privește dispozițiile care specifică condițiile pentru competențele delegate Comisiei {articolul 1 alineatul (11) [articolul 14a]}, propunerea raportoarei este de a scurta perioada de la cinci ani la doi ani, pentru a evalua până la sfârșitul anului 2022 dacă sunt necesare și alte măsuri. Comisia Europeană s-a angajat public să reducă factorul de conformitate la 1 cât mai curând posibil și cel târziu până în 2023. În consecință, ar trebui să se aplice același interval de timp și în ceea ce privește competențele delegate.

 

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să respecte anumite limite de emisii (standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește cerințe suplimentare privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. Dispozițiile tehnice specifice necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului respectiv au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și, ulterior, prin Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei17.

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să respecte anumite limite de emisii (standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește cerințe suplimentare privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, care au fost modificate și consolidate ulterior prin Regulamentul (UE) 2018/85815a, care se aplică de la 1 septembrie 2020. Dispozițiile tehnice specifice necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei16 și, ulterior, prin Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei17.

__________________

__________________

 

15a Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Accesul operatorilor independenți la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor este esențial pentru restabilirea încrederii consumatorilor.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Încălcările recente ale cadrului juridic existent de către producători, inclusiv încălcarea obligațiilor legale ce le revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007, au demonstrat deficiențele mecanismelor de control și de punere în aplicare. Consumatorii au rămas fără o compensație satisfăcătoare, deoarece, chiar și atunci când au fost acordate compensații, deseori vehiculele nu au fost aduse în conformitate cu standardele Euro 5 și Euro 6. Întrucât interdicțiile tot mai frecvente ale vehiculelor pe bază de motorină impuse în orașele europene afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, măsurile compensatorii adecvate ar consta în dotarea vehiculelor neconforme cu tehnologii adaptate de tratare a gazelor de eșapament („hardware change”) sau, în cazul în care consumatorul dorește să schimbe un vehicul achiziționat cu un model mai ecologic, oferirea de prime de conversie.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și pentru a reduce emisiile vehiculelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele specifice pentru omologarea de tip. Delegarea respectivă ar trebui să includă completarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin astfel de norme revizuite, precum și prin ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor; cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligației unui producător de a furniza acces nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, adoptarea unei proceduri de măsurare revizuite pentru particule. De asemenea, delegarea ar trebui să includă modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui factorii de conformitate finali în sens descrescător pentru a reflecta progresul tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-limită bazate pe masa particulelor, precum și de a introduce valori-limită bazate pe numărul de particule. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(11) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și pentru a reduce emisiile vehiculelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele specifice pentru omologarea de tip. Delegarea respectivă ar trebui să includă completarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin astfel de norme revizuite, precum și prin ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor; cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, adoptarea unei proceduri de măsurare revizuite pentru particule. În pofida intervalului scurt dintre intrarea în vigoare a prezentului regulament și abrogarea dispozițiilor privind informațiile referitoare la reparare și întreținere prin Regulamentul (UE) 2018/858, în scopul securității juridice și pentru a se asigura că legiuitorul dispune de toate opțiunile, delegarea ar trebui să includă, de asemenea, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligației unui producător de a oferi acces nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. De asemenea, delegarea ar trebui să includă modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui factorii de conformitate finali în sens descrescător pentru a reflecta progresul tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-limită bazate pe masa particulelor, precum și de a introduce valori-limită bazate pe numărul de particule. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a în vederea completării articolelor 6 și 7. Aceste măsuri includ definirea și actualizarea specificațiilor tehnice referitoare la modul în care se furnizează informațiile privind sistemele OBD, precum și la reparațiile și întreținerea vehiculelor, acordându-se o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor.”;

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a în vederea completării articolelor 6 și 7. Aceste măsuri includ definirea și actualizarea specificațiilor tehnice referitoare la modul în care se furnizează informațiile privind sistemele OBD, precum și la reparațiile și întreținerea vehiculelor, acordându-se o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor, microîntreprinderilor și operatorilor care desfășoară activități independente.”;

Justificare

Necesar pentru îmbunătățirea domeniului de aplicare.

 


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

Referințe

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

IMCO

15.7.2019

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.12.2019

Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Anna Cavazzini

18.7.2019

Examinare în comisie

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Data adoptării

18.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (19.2.2020)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Raportor pentru aviz: Sven Schulze

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul aviz al Comisiei pentru transport destinat Comisiei pentru mediu, în calitate de comisie competentă, a devenit necesar în urma unei hotărâri a instanțelor UE.

Hotărârea din 13 decembrie 2018 prevede că factorii de conformitate pentru omologarea de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului1 nu ar fi trebuit stabiliți prin procedura de comitologie. Procedura legislativă ordinară ar fi fost de preferat în acest sens. O cale de atac împotriva acestei hotărâri este în curs de desfășurare. Totodată, Comisia a decis să prezinte în paralel o propunere legislativă privind stabilirea factorilor de conformitate.

Raportorul salută intenția Comisiei de a asigura securitate juridică și fiabilitate pentru producători și consumatori prin prezenta propunere legislativă. Acest lucru înseamnă pentru raportor și faptul că producătorii și consumatorii pot continua să se bazeze pe factorii de conformitate deja cunoscuți din procedura de comitologie.

Raportorul ar dori să sublinieze că, în viitor, factorii de conformitate ar trebui să fie clar separați de marjele de eroare, lucru evidențiat în amendamente.

_______

1 Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1);

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cerințele privind omologarea de tip legate de emisiile autovehiculelor au devenit treptat și semnificativ mai restrictive prin introducerea și revizuirea ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, în general, vehiculele au furnizat reduceri substanțiale ale emisiilor în gama de poluanți reglementați, acest lucru nu a fost valabil pentru emisiile de NOx ale motoarelor diesel sau pentru particulele emise de motoarele pe benzină cu injecție directă, instalate în special în vehiculele utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a se întreprinde măsuri pentru corectarea acestei situații.

(3) Cerințele privind omologarea de tip legate de emisiile autovehiculelor au devenit treptat și semnificativ mai restrictive prin introducerea și revizuirea ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, în general, vehiculele au furnizat reduceri substanțiale ale emisiilor în gama de poluanți reglementați prevăzuți în prezentul regulament, acest lucru nu a fost valabil pentru emisiile de NOx ale motoarelor diesel sau pentru particulele emise de motoarele pe benzină cu injecție directă, instalate în special în vehiculele utilitare ușoare. Pentru a obține o reducere suplimentară a emisiilor de NOx în condiții reale de condus, trebuie dezvoltate noi tehnologii prin certificarea și standardizarea dispozitivelor PEMS. Comisia ar trebui să revizuiască anual marja de eroare, reducându-i constant valoarea, până la atingerea unui nivel ridicat de precizie, pentru a reflecta îmbunătățirea calității procedurii de măsurare și progresul tehnic al echipamentelor PEMS, exceptând cazul în care Comisia indică un motiv justificat care o împiedică să facă acest lucru.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia a efectuat o analiză detaliată a procedurilor, încercărilor și cerințelor aferente omologării de tip care sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 692/2008, pe baza cercetărilor proprii și a informațiilor externe, și a constatat că emisiile generate în condiții reale de conducere pe drum de vehiculele Euro 5 sau Euro 6 depășesc în mod semnificativ emisiile măsurate în cadrul noului ciclu de conducere european (NEDC - New European Driving Cycle) reglementar, în special în ceea ce privește emisiile de NOx ale vehiculelor cu motor diesel.

(4) Comisia a efectuat o analiză detaliată a procedurilor, încercărilor și cerințelor aferente omologării de tip care sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 692/2008, pe baza cercetărilor proprii și a informațiilor externe, și a constatat că emisiile generate în condiții reale de conducere pe drum de vehiculele Euro 5 sau Euro 6 depășesc semnificativ în aproape toate cazurile emisiile măsurate în cadrul noului ciclu de conducere european (NEDC - New European Driving Cycle) prevăzut de lege, în special în cazul emisiilor de NOx ale vehiculelor cu motor diesel.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ca urmare, Comisia a elaborat o nouă metodologie pentru încercarea emisiilor vehiculelor în condiții reale de conducere, numită procedura de încercare a emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE). Procedura de încercare RDE a fost introdusă prin Regulamentele (UE) 2016/42718 și (UE) 2016/646 ale Comisiei19, ulterior preluate în Regulamentul (UE) 2017/1151 și îmbunătățite în continuare prin Regulamentul (UE) 2017/1154 al Comisiei20..

(5) Ca urmare, Comisia a elaborat o nouă metodologie pentru încercarea emisiilor vehiculelor în condiții reale de conducere, numită procedura de încercare a emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE). Procedura de încercare RDE a fost introdusă prin Regulamentele (UE) 2016/42718 și (UE) 2016/646 ale Comisiei19, ulterior preluate în Regulamentul (UE) 2017/1151 și îmbunătățite în continuare prin Regulamentele (UE) 2017/115420 și 2018/183220a ale Comisiei.

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 82, 31.3.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 82, 31.3.2016, p. 1).

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

20 Regulamentul (UE) 2017/1154 din 7 iunie 2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 175, 7.7.2017, p. 708)

20 Regulamentul (UE) 2017/1154 din 7 iunie 2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 175, 7.7.2017, p. 708)

 

20a Regulamentul (UE) 2018/1832 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) 2017/1151 al Comisiei în scopul îmbunătățirii încercărilor și procedurilor de omologare de tip referitoare la emisii pentru vehiculele ușoare de pasageri și comerciale, inclusiv a celor referitoare la conformitatea în funcțiune și la emisii în condiții de conducere reale și în scopul introducerii de dispozitive pentru monitorizarea consumului de combustibil și de energie electrică, JOL 301, 27.11.2018, p. 1.

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a introdus datele de aplicare a procedurii de încercare referitoare la RDE, precum și criteriile de conformitate pentru RDE. În acest scop, factorii de conformitate specifici poluării au fost utilizați pentru a se ține seama de incertitudinile tehnice și statistice ale măsurătorilor efectuate prin intermediul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS).

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a introdus datele de aplicare a procedurii de încercare referitoare la RDE, precum și criteriile de conformitate pentru RDE. În acest scop, au fost introduși factori de conformitate specifici pentru fiecare substanță poluantă și au fost utilizate marje de eroare separate pentru a se ține seama de incertitudinile tehnice și statistice ale măsurătorilor sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS). Factorul de conformitate (FC = 1) ar trebui separat în mod clar de orice marjă de eroare de natură tehnică.

__________________

__________________

21 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

21 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 2016/646. Tribunalul a anulat partea din Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit factorii de conformitate utilizați pentru a evalua conformitatea rezultatelor încercării RDE cu limitele de emisii stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a constatat că numai legiuitorul putea introduce factorii de conformitate respectivi, deoarece aceștia se refereau la un element esențial al Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 2016/646. Tribunalul a anulat partea din Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit factorii de conformitate și marjele eroare care se utilizează pentru a evalua conformitatea rezultatelor încercării RDE cu limitele de emisii stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a constatat că numai legiuitorul putea introduce factorii de conformitate și marjele de eroare în cauză, deoarece se refereau la un element esențial al Regulamentului (CE) nr. 715/2007. O cale de atac împotriva acestei hotărâri este în curs de desfășurare.

__________________

__________________

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-339/16, T-352/16 și T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-339/16, T-352/16 și T-391/16, EU:T:2018:927.

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Tribunalul nu a contestat justificarea tehnică a factorilor de conformitate. Prin urmare, și având în vedere că, în stadiul actual de dezvoltare tehnologică, există încă o discrepanță între emisiile măsurate în condiții reale de conducere și cele măsurate în laborator, este oportun să se introducă factorii de conformitate în Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

(8) Tribunalul nu a contestat justificarea tehnică a factorilor de conformitate și a marjelor de eroare. Prin urmare, și având în vedere că, în stadiul actual de dezvoltare tehnologică, există încă o discrepanță între emisiile măsurate în condiții reale de conducere și cele măsurate în laborator, este oportun să se introducă exact aceiași factori de conformitate și aceleași marje de eroare la măsurătorile efectuate cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor (PEMS), în Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Amendamentul  7

 

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a permite producătorilor să respecte limitele de emisii Euro 6 în contextul procedurii de încercare referitoare la RDE, criteriile de conformitate pentru RDE ar trebui să fie introduse în două etape. În cursul primei etape, la cererea producătorului, ar trebui să se aplice un factor de conformitate temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar trebui să se utilizeze numai factorul de conformitate final. Comisia ar trebui să examineze factorii finali de conformitate în funcție de progresul tehnic.

(9) Pentru a permite producătorilor să respecte limitele de emisii Euro 6 în contextul procedurii de încercare referitoare la RDE, criteriile de conformitate pentru RDE ar trebui să fie introduse în două etape. În cursul primei etape, la cererea producătorului, ar trebui să se aplice un factor de conformitate temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar trebui să se utilizeze numai factorul de conformitate final. Comisia ar trebui să examineze anual marja de eroare în funcție de progresul tehnic înregistrat de industria automobilelor și de sistemele portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) și să le utilizeze în actele legislative viitoare.

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a evita incertitudinea juridică cu privire la omologările de tip acordate deja începând cu 1 septembrie 2017, precum și cu privire la omologările de tip viitoare, este extrem de important să se reintroducă factorii de conformitate și marjele de eroare adoptate anterior fără a modifica cifra globală, mai ales că producătorii și-au proiectat deja vehiculele în funcție de procedura RDE adoptată anterior. Pentru a revizui marginea de eroare în sens descrescător, Comisia este rugată să țină seama de eventualele standarde adoptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) pentru o procedură standard de evaluare a gradului de incertitudine aferent măsurării în condiții RDE a emisiilor de gaze și de particule. Prin urmare, Comisia va mandata CEN să elaboreze un standard de performanță PEMS pentru stabilirea marjelor de eroare individuale aferente sistemelor PEM. Înainte de a aplica un standard de performanță PEMS, Comisia se angajează să analizeze în continuare anual marja de eroare și să o actualizeze doar după ce se va îmbunătăți tehnologia de măsurare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și pentru a reduce emisiile vehiculelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele specifice pentru omologarea de tip. Delegarea respectivă ar trebui să includă completarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin astfel de norme revizuite, precum și prin ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor; cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligației unui producător de a furniza acces nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, adoptarea unei proceduri de măsurare revizuite pentru particule. De asemenea, delegarea ar trebui să includă modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui factorii de conformitate finali în sens descrescător pentru a reflecta progresul tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-limită bazate pe masa particulelor, precum și de a introduce valori-limită bazate pe numărul de particule. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(11) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și pentru a reduce emisiile vehiculelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele specifice pentru omologarea de tip. Delegarea respectivă ar trebui să includă completarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin astfel de norme revizuite, precum și prin ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor; cerințele pentru punerea în aplicare a interdicției privind utilizarea dispozitivelor de manipulare care reduc eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, De asemenea, delegarea ar trebui să includă modificarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui marjele de eroare pentru a reflecta progresele tehnice obținute de sistemele PEMS. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile respective includ respectarea limitelor de emisii stabilite în anexa I. În scopul stabilirii conformității cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor determinate în cursul oricărei încercări valabile privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) se împart la factorul de conformitate aplicabil stabilit în tabelul 2a din anexa I. Rezultatul trebuie să rămână sub limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa respectivă.;

Obligațiile respective includ respectarea limitelor de emisii stabilite în anexa I. Pentru a determina conformitatea cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor determinate în cursul oricărui test de emisii valabil în condiții reale de conducere (RDE) se împart la factorul de conformitate aplicabil sau, unde se specifică acest lucru, la suma dintre factorul de conformitate aplicabil și marja de eroare din tabelul 2a din anexa I. Rezultatul trebuie să respecte limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa respectivă”;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Producătorul trebuie să echipeze vehiculele astfel încât componentele care ar putea influența emisiile să fie proiectate, construite și asamblate în așa fel încât să permită vehiculelor, în condiții de utilizare normală, să respecte prezentul regulament.;

1. Producătorul trebuie să echipeze vehiculele astfel încât componentele care ar putea influența emisiile să fie proiectate, construite și asamblate în așa fel încât să permită vehiculelor, în condiții de utilizare normală, să respecte prezentul regulament. Producătorul garantează, de asemenea, fiabilitatea dispozitivelor de control al poluării și urmărește să reducă riscul de furt sau de manipulare ilicită a acestor dispozitive.

Amendamentul  12

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a pentru a adopta următoarele măsuri pe baza rezultatelor Programului CEE-ONU de măsurare a particulelor, desfășurat sub auspiciile Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele, fără a reduce nivelul de protecție a mediului din Uniune:

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a:

(a) modificarea prezentului regulament în scopul revizuirii valorilor-limită pentru masa și numărul particulelor prevăzute în anexa I;

(a) modificarea prezentului regulament pentru a revizui marjele de eroare specifice pe poluant care figurează în tabelul 2a din anexa I, în pas cu progresul tehnic, ținând seama de incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS);

(b) completarea prezentului regulament prin adoptarea unei proceduri de măsurare revizuite pentru numărul de particule.

(b) completarea prezentului regulament pentru a-i adapta procedurile, încercările și cerințele, precum și ciclurile de încercare utilizate pentru măsurarea emisiilor, cu scopul de a reflecta corect emisiile generate în condiții reale de conducere;

Amendamentul  13

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului regulament în vederea adaptării la progresul tehnic a factorilor de conformitate finali specifici pe poluant care figurează în tabelul 2a din anexa I.;

(b) modificarea prezentului regulament pentru a revizui marjele de eroare specifice pe poluant care figurează în tabelul 2a din anexa I, în pas cu progresul tehnic, ținând seama de incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS);

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) la articolul 14 se adaugă următorul alineat:

 

5a. Comisia ține seama de orice standarde adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) care oferă o abordare solidă din punct de vedere tehnic pentru a evalua incertitudinea de măsurare în condiții RDE a emisiilor de gaze și particule, cu scopul de a impune folosirea unui astfel de standard în temeiul prezentului regulament, pentru ca o autoritate competentă să verifice o marjă de incertitudine specifică pentru aplicațiile PEMS și să analizeze dacă este suficientă pentru a înlocui marjele de eroare specifice care figurează în tabelul 2a din anexa I la prezentul regulament sau dacă le poate completa.”.

Amendamentul  15

 

Propunere de regulament

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

Anexa I – tabelul 2 a

 

Textul propus de Comisie

Tabelul 2a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

 

Oxizi de azot (NOx)

Număr de particule (PN)

Monoxid de carbon (CO)(1)

Total hidrocarburi (THC)

Hidrocarburi și oxizi de azot combinate (THC + NOx)

FCpoluant-final (2)

1,43

1,5

 

 

 

FC poluant-temp (3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.

(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS).

(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”

 

Amendamentul

Tabelul 2a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere(0a)

 

Oxizi de azot (NOx)

Număr de particule (PN)

Monoxid de carbon (CO)(1)

Total hidrocarburi (THC)

Hidrocarburi și oxizi de azot combinate (THC + NOx)

FCpoluant-final (2)

1 + marjă, cu marjă = 0,43

1 + marjă, cu marjă = 0,5

 

 

 

FC poluant-temp (3)

2,1

1 + marjă, cu marjă = 0,5 

 

 

 

(0a) Pentru a verifica o marjă de eroare individuală a sistemelor PEMS care să completeze sau să înlocuiască marjele care figurează în tabelul 2a din anexa la prezentul regulament, Comisia ține seama de orice standarde CEN care oferă o abordare solidă din punct de vedere tehnic pentru evaluarea marjelor de eroare RDE în ceea ce privește măsurarea emisiilor de gaze și de particule (NOx și PN), în vederea stabilirii unui standard al PEMS.

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.

(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de emisii Euro 6, exprimat ca sumă a valorii țintă a performanței vehiculului în ceea ce privește emisiile și incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS), adică marja (de eroare).

(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

Referințe

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

TRAN

15.7.2019

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

Sven Schulze

29.7.2019

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Membri supleanți prezenți la votul final

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

Referințe

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Data prezentării la PE

14.6.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Comisii asociate

 Data anunțului în plen

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Examinare în comisie

13.7.2020

 

 

 

Data adoptării

14.7.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

14

11

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ștefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Data depunerii

20.7.2020

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

 

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 2 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate