Postup : 2019/0101(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0139/2020

Predkladané texty :

A9-0139/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0222

<Date>{20/07/2020}20.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0139/2020</NoDocSe>
PDF 311kWORD 114k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Esther de Lange</Depute>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Anna Cavazzini, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
 STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0208),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0009/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 25. septembra 2019[1],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

 so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0139/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Konkrétne technické ustanovenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 692/200816 a následne v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/115117.

(2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktoré boli zmenené a ďalej konsolidované nariadením (EÚ) 2018/85815a, ktoré sa bude uplatňovať od 1. septembra 2020. Konkrétne technické ustanovenia potrebné na vykonávanie nariadenia (ES) č. 715/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 692/200816 a následne v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

</Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Emisné požiadavky pri typovom schvaľovaní motorových vozidiel boli postupne a výrazne sprísnené zavedením a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách dosiahlo významné zníženie emisií v celom rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, nebolo to tak v prípade emisií NOx z dieselových motorov ani častíc v prípade motorov s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné opatrenia na nápravu tejto situácie.

(3) Emisné požiadavky pri typovom schvaľovaní motorových vozidiel boli postupne a výrazne sprísnené zavedením a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách dosiahlo významné zníženie emisií v celom rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, nebolo to tak v prípade emisií NOx z dieselových motorov ani častíc v prípade motorov s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné opatrenia na nápravu tejto situácie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V správe o kvalite ovzdušia za rok 20191a, ktorú uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa odhaduje, že v roku 2016 bolo dlhodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia príčinou viac ako 506 000 predčasných úmrtí v EÚ28. V správe sa tiež potvrdilo, že cestná doprava bola v roku 2017 naďalej hlavným zdrojom emisií NOx v EÚ28 a predstavovala približne 40 % celkových emisií NOx v EÚ a že približne 80 % celkových emisií NOx z cestnej dopravy pochádza z dieselových motorových vozidiel;

 

__________________

 

1a Správa EEA o kvalite ovzdušia v Európe za rok 2019.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Prístup nezávislých prevádzkovateľov k informáciám o opravách a údržbe vozidiel má zásadný význam pre obnovenie dôvery spotrebiteľov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c) Nedávne prípady porušenia existujúceho právneho rámca výrobcami vrátane porušenia ich právnych záväzkov podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 poukázali na nedostatky kontrolných mechanizmov a mechanizmov presadzovania. Spotrebitelia zostali bez uspokojivej kompenzácie, pretože aj v prípade, keď náhrada bola poskytnutá, vozidlá často neboli uvedené do súladu s normami Euro 5 a 6. Vzhľadom na to, že čoraz častejšie zákazy dieselových motorov v európskych mestách ovplyvňujú každodenný život občanov, primeranými kompenzačnými opatreniami by bolo vybaviť vozidlá, ktoré nespĺňajú normy, prispôsobenou technológiou spracovania výfukových plynov („hardvérové zmeny“) alebo ponuka prémií za konverziu v prípade, že si spotrebiteľ želá vymeniť si zakúpené vozidlo za ekologickejší model.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V dôsledku toho Komisia vypracovala novú metodiku skúšania emisií vozidiel v podmienkach skutočnej jazdy, takzvaný skúšobný postup pre emisie pri skutočnej jazde (RDE). Skúšobný postup na stanovenie emisií pri skutočnej jazde bol zavedený nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/42718 a (EÚ) 2016/64619, ktoré boli následne prevzaté do nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ďalej zdokonalené nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/115420.

(5) V dôsledku toho Komisia vypracovala novú metodiku skúšania emisií vozidiel v podmienkach skutočnej jazdy, takzvaný skúšobný postup pre emisie pri skutočnej jazde (RDE). Skúšobný postup na stanovenie emisií pri skutočnej jazde bol zavedený nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/42718 a (EÚ) 2016/64619, ktoré boli následne prevzaté do nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ďalej zdokonalené nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/115420 a (EÚ) 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).

18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).

19 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

19 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

20 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).

20 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

20a Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 301, 27.11.2018, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného postupu na stanovenie emisií pri skutočnej jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na tieto účely sa použili faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa zohľadnili štatistické a technické neistoty meraní vykonaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

(6) Nariadením (EÚ) 2016/646 sa zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného postupu na stanovenie emisií pri skutočnej jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Zavedenie dátumov uplatňovania pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá sa vybralo v ročnom poradí, aby sa výrobcom jednotlivých skupín vozidiel zabezpečilo včasné plánovanie. Na tieto účely sa zaviedli faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa zohľadnili štatistické a technické neistoty meraní vykonaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Podľa správy EEA z roku 2016 bola priepasť medzi skutočnými a laboratórnymi emisiami spôsobená najmä tromi faktormi: zastaraným skúšobným postupom, flexibilitou súčasného postupu a faktormi používania, ktoré závisia od vodiča. Je potrebná štúdia s cieľom stanoviť toleranciu, ktorá je spôsobená štýlom jazdy a vonkajšou teplotou. Malo by sa jasne rozlišovať medzi faktorom zhody (CF), toleranciou súvisiacou s prístrojom a toleranciou faktora používania, ktorá závisí od vodiča a teploty.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Všeobecný súd vydal 13. decembra 2018 rozsudok v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa stanovili faktory zhody použité na posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií pri skutočnej jazde s emisnými limitmi stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody môže zaviesť len samotný zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007.

(7) Všeobecný súd vydal 13. decembra 2018 rozsudok v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa stanovili faktory zhody použité na posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií pri skutočnej jazde s emisnými limitmi stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody môže zaviesť len samotný zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007 a „de facto pozmeňujú emisné limity oxidov dusíka stanovené pre Euro 6, i keď sa tieto limity majú uplatňovať na tieto skúšky“.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecný súd nespochybnil technické odôvodnenie faktorov zhody. Preto a vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu technologického vývoja stále existuje rozdiel medzi emisiami nameranými pri skutočnej jazde a emisiami nameranými v laboratóriu, je vhodné zaviesť faktory zhody v nariadení (ES) č. 715/2007.

(8) Všeobecný súd vyjadril pochybnosti o „dôvodnosti odvolania sa Komisie na prípadné chyby štatistickej povahy“, najmä pokiaľ ide o dočasný faktor zhody vo výške 2,1, a uviedol, že „štatistické neistoty sa korigujú na základe reprezentatívnosti vzorky alebo skúšok alebo objemu skúšok“. Okrem toho, pokiaľ ide o toleranciu technickej neistoty, Všeobecný súd potvrdil, že „na základe skúšky emisií pri skutočnej jazde nemožno určiť, či skúšané vozidlo tieto limity spĺňa alebo či sa k nim aspoň blíži“. Každé meracie zariadenie má určitú mieru technickej neistoty a zistilo sa, že zariadenia PEMS vzhľadom na ich použitie za premenlivejších podmienok majú o niečo väčšiu toleranciu v porovnaní s nemobilnými laboratórnymi zariadeniami, i keď to môže v skutočnosti znamenať nadhodnotenie i podhodnotenie emisií. Vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu technologického vývoja stále existuje rozdiel medzi emisiami nameranými pri skutočnej jazde a emisiami nameranými v laboratóriu, je vhodné dočasne zaviesť faktory zhody v nariadení (ES) č. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) V uznesení Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o nedávnom vývoji týkajúcom sa škandálu „Dieselgate“ sa uvítalo rozhodnutie Všeobecného súdu, pričom Komisia bola výslovne požiadaná, aby nezavádzala žiadny nový faktor zhody, s cieľom zabezpečiť, aby sa normy Euro 6 ďalej neznižovali a aby boli namiesto toho splnené za bežných podmienok používania, ako sa pôvodne stanovilo v nariadení (ES) č. 715/2007.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 v súvislosti s postupom skúšky emisií pri skutočnej jazde, by sa mali v dvoch krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný faktor zhody, a potom v druhom kroku len konečný faktor zhody. Komisia by mala preskúmavať konečné faktory zhody vzhľadom na technický pokrok.

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 v súvislosti s postupom skúšky emisií pri skutočnej jazde, by sa mali v dvoch krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný faktor zhody, a potom v druhom kroku len konečný faktor zhody. Konečný faktor zhody by sa mal uplatňovať počas prechodného obdobia a mal by obsahovať toleranciu vyjadrujúcu dodatočnú neistotu merania spojenú so zavedením PEMS. Komisia by mala priebežne posudzovať tento faktor zhody vzhľadom na technický pokrok a každoročne ho upravovať smerom nadol na základe vedeckých dôkazov, zlepšenej presnosti postupu merania a technického pokroku PEMS. Faktor zhody by sa mal postupne znižovať a ku dňu 30. septembra 2022 by sa mal prestať uplatňovať.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

 

(9a) Komisia by mala najneskôr do júna 2021 stanoviť prísnejšie požiadavky na meracie zariadenia PEMS, ktoré by sa mohli použiť na skúšky emisií pri skutočnej jazde. Stanovené normy by mali podľa možnosti zohľadňovať všetky relevantné prvky normalizácie, ktoré vypracoval CEN na základe najlepšieho dostupného zariadenia PEMS.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Je dôležité zdôrazniť, že hoci sa tento návrh zaoberá faktorom zhody, otázka noriem pre emisné limity sa má riešiť v rámci pripravovaného návrhu, ktorý má nahradiť normu Euro 6. Na to, aby sa zabezpečil rýchly pokrok smerom k prijatiu budúcich (po normách Euro 6) limitných hodnôt emisií a zlepšená kvalita ovzdušia pre občanov Únie, je nevyhnutné, aby Komisia čo najskôr, ale najneskôr do júna 2021 predložila prípadný legislatívny návrh na tento účel, ako uviedla vo svojom oznámení z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode, v ktorom sa zdôrazňuje potreba prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu a potreba zabezpečiť cestu k mobilite s nulovými emisiami. Pri vykonávaní noriem, ktoré nahradia Euro 6, by sa nemali používať žiadne faktory zhody.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c) S cieľom povzbudiť výrobcov, aby sa zasadzovali za aktívny a environmentálny prístup, by sa nové technologické inovácie určené na absorpciu NOx  mali skúšať, kvantifikovať a zohľadňovať pri následnej revízii európskych noriem.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Lisabonská zmluva umožňuje zákonodarcovi delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Opatrenia, na ktoré sa môže vzťahovať delegovanie právomoci stanovené v článku 290 ods. 1 ZFEÚ, v zásade zodpovedajú opatreniam, na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES23. Ustanovenia v nariadení (ES) č. 715/2007, v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, je preto potrebné zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ.

(10) Lisabonská zmluva umožňuje zákonodarcovi delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Opatrenia, ktoré je možné prijať na základe delegovanej právomoci podľa článku 290 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), zodpovedajú v zásade opatreniam, na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES23. Ustanovenia v nariadení (ES) č. 715/2007, v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, je preto potrebné zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ.

_________________

_________________

23 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

23 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov používaných na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel; prijatie revidovaného postupu merania pre tuhé častice. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie konečných faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručovať Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov používaných na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel; a prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc. Bez ohľadu na krátku medzeru medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a zrušením ustanovení týkajúcich sa informácií o opravách a údržbe (RMI) nariadením (EÚ) 2018/858 na účely právnej istoty a s cieľom zabezpečiť, aby zákonodarca mal k dispozícii všetky možnosti, by delegovanie malo zahŕňať aj opatrenia potrebné na vykonanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahŕňať aj zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely faktorov zhody smerom nadol, aby PEMS odrážal vyššiu kvalitu postupu merania alebo technický pokrok, opätovnú kalibráciu limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt pre počet tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým je potrebné, aby sa v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov všetky dokumenty doručovali Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a aby mali odborníci Európskeho parlamentu a Rady systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

_________________

 

1a Ú. V. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tolerancia chýb merania sa reviduje každoročne a revidovať sa môže v dôsledku vyššej kvality postupu PEMS alebo technického pokroku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie emisných limitov stanovených v prílohe I. Na účely určenia súladu s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 prílohy I sa hodnoty emisií stanovené počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí zostať pod emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 uvedenej prílohy.

Medzi tieto povinnosti patrí dodržanie emisných limitov stanovených v prílohe I. Na účely určenia súladu s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 prílohy I sa hodnoty emisií stanovené počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí zostať pod emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 uvedenej prílohy. Faktor zhody sa postupne zníži prostredníctvom ročných revízií smerom nadol na základe posúdení, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum. Faktor zhody sa prestane uplatňovať ku dňu 30. septembra 2022.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 5 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením.

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením. Výrobca tiež zaručí spoľahlivosť zariadení na reguláciu znečisťovania a zameria sa na zníženie rizika krádeže týchto zariadení alebo manipulácie s nimi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto majú obsahovať vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP.

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto akty obsahujú vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP, mikropodnikov a samostatne zárobkovo činných prevádzkovateľov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Potrebné na zlepšenie rozsahu pôsobnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom.

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom. Faktor zhody sa postupne zníži prostredníctvom ročných revízií smerom nadol na základe posúdení, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum. Faktor zhody sa prestane uplatňovať ku dňu 30. septembra 2022.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 5 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom.

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 sa pri každej platnej skúške RDE stanoví s prihliadnutím na faktor zhody špecifický pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom. Faktor zhody sa postupne zníži prostredníctvom ročných revízií smerom nadol na základe posúdení, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum. Faktor zhody sa prestane uplatňovať ku dňu 30. septembra 2022.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 14 – odsek 3– pododsek 3 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

3. Komisia najneskôr do 1. júna 2021 prijme delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa doplní toto nariadenie s cieľom upraviť postupy, skúšky a požiadavky, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií, aby primerane zohľadnili emisie pri skutočnej jazde za bežných podmienok používania vrátane, okrem iného, teploty a hraničných podmienok, zníženie posunu odozvy na nulu a riešenie nebezpečného prudkého nárastu častíc, ktoré vznikajú pri čistení filtra, pričom sa zohľadnia všetky relevantné prvky normalizácie, ktoré vypracoval CEN a ktoré vychádzajú z najlepších dostupných zariadení.

a) doplnenie tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť postupy, skúšky a požiadavky, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií, aby sa primerane zohľadnili emisie pri skutočnej jazde;

 

b) zmenu tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť technickému pokroku konečné faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I.

 

 

3a. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa mení toto nariadenie s cieľom prispôsobiť technickému pokroku a preskúmať a znížiť faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha – odsek 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Príloha I – tabuľka 2a – riadok 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

(2) CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6 a ktorý zohľadňuje technické neistoty spojené s používaním prenosných systémov na meranie emisií PEMS.

 

Pozmeňujúci návrh

CF pollutant-final (2)

1 + tolerancia (tolerancia = 0,32*)

1 + tolerancia (tolerancia = 0,5*)

* upraviť smerom nadol aspoň jedenkrát za rok na základe posúdenia, ktoré vypracuje Spoločné výskumné centrum

(2) CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa počas prechodného obdobia používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6 a ktorý zohľadňuje dodatočné technické neistoty merania spojené so zavedením prenosných systémov na meranie emisií (PEMS). Vyjadruje sa ako 1 + tolerancia neistoty merania. Do 30. septembra 2022 sa tolerancia zníži na nulu a faktor zhody sa prestane uplatňovať.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný súd Európskej únie 13. decembra 2018 čiastočne zrušil nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646. V rozsudku sa uvádza[2], že Európska komisia nemala právomoc zaviesť faktory zhody používané na posúdenie súladu vozidla s emisnými limitmi počas emisnej skúšky pri skutočnej jazde RDE jednoduchým uplatnením svojich vykonávacích právomocí a zmeniť nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6). Keďže Súdny dvor rozhodol, že faktory zhody by sa mali prijímať riadnym legislatívnym postupom, Európska komisia 14. júna 2019 prijala legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007, ktorým sa opätovne zavádzajú faktory zhody predtým prijaté nariadením Komisie (EÚ) 2016/646.

Spravodajkyňa považuje za vhodné opätovne zaviesť faktory zhody, ktoré predstavujú požiadavky na vozidlo tak, aby boli splnené emisné limity noriem Euro 5 a 6 podľa nariadenia (ES) č. 715/2007, ktoré nesmú byť prekročené, a toleranciu chýb merania vyplývajúcu zo štatistických a technických neistôt prenosných systémov na meranie emisií PEMS. Spravodajkyňa predkladá pozmeňujúce návrhy s cieľom objasniť, že faktor zhody pozostáva z emisných limitov a tolerancie chýb merania spôsobených prístrojom. Spravodajkyňa okrem toho splnomocňuje Komisiu, aby každoročne na základe vyššej kvality postupu alebo technického pokroku PEMS upravila toleranciu smerom nadol. Spravodajkyňa tiež vyzýva Komisiu, aby do polovice roku 2021 predložila návrh, ktorý nahradí normu Euro 6, pričom zohľadní budúce výsledky Európskeho výboru pre normalizáciu CEN TC301 súvisiace s návrhom medzinárodnej normy na posudzovanie zariadení určených na skúšanie zariadení PEMS.


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (19.2.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): <Depute>Anna Cavazzini</Depute>

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Základný prvok tohto legislatívneho návrhu sa týka zavedenia faktorov zhody používaných na posúdenie súladu vozidiel s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v právnych predpisoch EÚ pri vykonávaní skúšok emisií pri skutočnej jazde (RDE). Komisia odôvodňuje toto zavedenie tým, že takéto faktory sú potrebné na zníženie rozdielov medzi meraniami emisií v laboratóriu a v podmienkach skutočného používania. Tento návrh prišiel potom ako Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie vydal rozhodnutie o zmene noriem Euro 6 prostredníctvom delegovaného aktu, pričom uviedol, že by sa tým zmenil základný prvok právnych predpisov, t. j. zavedením faktora zhody by sa umelo zvýšili limity pre emisie NOx. Súdny dvor tak potvrdil, že zmena si vyžaduje riadny legislatívny postup.

Spravodajkyňa zastáva názor, že zavedenie faktorov zhody pre merania emisií pri skutočnej jazde je zlým signálom v čase, keď treba prijať naliehavé opatrenia, aby sa členským štátom umožnilo dosiahnuť súlad so smernicou o kvalite ovzdušia (2008/50/ES) a zabezpečiť, aby emisné limity Euro 6 boli splnené za normálnych podmienok. Výrobcovia automobilov by mali začať navrhovať vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity stanovené v právnych predpisoch, a nemal by sa im poskytovať priestor na to, aby sa mohli vyhýbať svojim povinnostiam.  Okrem toho to spôsobuje určitú neistotu, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom, a to zavedením miery chybovosti, ktorá fakticky sťažuje určenie, či vozidlá spĺňajú alebo nespĺňajú dohodnuté normy. Spravodajkyňa sa však v návrhu stanoviska nezaoberá environmentálnymi aspektami právneho textu, t. j. faktormi zhody; faktory zhody sú v právomoci výboru ENVI v súlade s dohodou medzi predsedami dvoch výborov, pričom boli vyjadrené pochybnosti uvedené vyššie. Výlučná právomoc výboru IMCO sa vzťahuje na informácie o opravách a údržbe podľa kapitoly III nariadenia 715/2007/EÚ, čo je kapitola, ktorá sa mení a konsoliduje v nariadení č. 858/2018. Zmeny týkajúce sa týchto častí sú preto technického charakteru.

Pokiaľ ide o ustanovenia, ktorými sa spresňujú podmienky udelenia delegovaných právomocí Komisii (článok 1 ods. 11 [článok 14a]), spravodajkyňa navrhuje, aby sa päťročné obdobie skrátilo na dva roky s cieľom posúdiť do konca roka 2022, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Európska komisia sa verejne zaviazala znížiť faktor zhody na 1 čo najskôr, ale najneskôr do roku 2023. Delegovanie právomoci by preto malo zodpovedať rovnakému časovému rámcu.

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Konkrétne technické ustanovenia potrebné na vykonávanie uvedeného nariadenia boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 692/200816 a následne v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/115117.

(2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktoré boli zmenené a ďalej konsolidované nariadením (EÚ) 2018/85815a, ktoré sa bude uplatňovať od 1. septembra 2020. Konkrétne technické ustanovenia potrebné na vykonávanie nariadenia (ES) č. 715/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 692/200816 a následne v nariadení Komisie (EÚ) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Prístup nezávislých prevádzkovateľov k informáciám o opravách a údržbe vozidiel má zásadný význam pre obnovenie dôvery spotrebiteľov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Nedávne prípady porušenia existujúceho právneho rámca výrobcami vrátane porušenia ich právnych záväzkov podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 poukázali na nedostatky kontrolných mechanizmov a mechanizmov presadzovania. Spotrebitelia zostali bez uspokojivej kompenzácie, pretože aj v prípade, že náhrada bola poskytnutá, častokrát nezosúladila vozidlá s normami Euro 5 a 6. Vzhľadom na to, že čoraz častejšie zákazy dieselových motorov v európskych mestách ovplyvňujú každodenný život občanov, primeranými kompenzačnými opatreniami by boli  vybavenie vozidiel, ktoré nespĺňajú normy, prispôsobenou technológiou spracovania výfukových plynov („hardvérové zmeny“) alebo ponuka prémií za konverziu v prípade, že si spotrebiteľ želá vymeniť si zakúpené vozidlo za ekologickejší model.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel;; prijatie revidovaného postupu merania pre tuhé častice. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie konečných faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručovať Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií; prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc. Bez ohľadu na krátku medzeru medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a zrušením ustanovení týkajúcich sa informácií o opravách a údržbe (RMI) nariadením (EÚ) 2018/858 na účely právnej istoty a s cieľom zabezpečiť, aby zákonodarca mal k dispozícii všetky možnosti, by delegovanie malo zahŕňať aj opatrenia potrebné na vykonanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie konečných faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručovať Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto akty obsahujú vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP.;

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto akty obsahujú vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP, mikropodnikov a samostatne zárobkovo činných prevádzkovateľov.;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Potrebné na zlepšenie rozsahu pôsobnosti.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

Referenčné čísla

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 Dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.7.2019

Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

19.12.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 Dátum menovania

Anna Cavazzini

18.7.2019

Prerokovanie vo výbore

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Dátum prijatia

18.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH (19.2.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Sven Schulze</Depute>

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasné stanovisko Výboru pre dopravu pre Výbor pre životné prostredie, ktorý je gestorským výborom, sa po vydaní rozsudku súdov EÚ stalo nevyhnutným.

V rozsudku z 13. decembra 2018 sa uvádza, že faktory zhody pre typové schvaľovanie podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 Európskeho parlamentu a Rady1 sa nemali zavádzať komitologickým postupom. Namiesto toho sa mal použiť všeobecný legislatívny postup. Proti tomuto rozsudku bolo podané odvolanie. Komisia sa však napriek tomu rozhodla zároveň predložiť návrh právneho predpisu na zavedenie faktorov zhody.

Spravodajca víta zámer Komisie zabezpečiť prostredníctvom tohto legislatívneho návrhu výrobcom a spotrebiteľom právnu istotu a predvídateľnosť. To podľa spravodajcu obsahuje aj skutočnosť, že výrobcovia a spotrebitelia môžu aj naďalej vychádzať z faktorov zhody známych z komitologického postupu.

Spravodajca by chcel navrhnúť, aby boli faktory zhody v budúcnosti jednoznačne odlíšené od tolerancií merania, a vyjadril to v pozmeňujúcich návrhoch.

_______

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Emisné požiadavky pri typovom schvaľovaní motorových vozidiel boli postupne a výrazne sprísnené zavedením a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách dosiahlo významné zníženie emisií v celom rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, nebolo to tak v prípade emisií NOx z dieselových motorov ani častíc v prípade motorov s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré boli nainštalované najmä ľahkých úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné opatrenia na nápravu tejto situácie.

(3) Emisné požiadavky pri typovom schvaľovaní motorových vozidiel boli postupne a výrazne sprísnené zavedením a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ čo sa u vozidiel vo všeobecnosti dosiahlo touto úpravou podstatné zníženie emisií celého radu regulovaných znečisťujúcich látok, v prípade emisií NOx z dieselových motorov ani v prípade častíc u motorov s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré sa montujú najmä do ľahkých úžitkových vozidiel, sa tak nestalo. Na dosiahnutie ďalšieho zníženia emisií NOx v skutočných jazdných podmienkach je potrebný vývoj nových technológií prostredníctvom certifikácie a štandardizácie zariadení PEMS . Vzhľadom na vyššiu kvalitu postupu merania a technicky vyspelejšie zariadenie PEMS by Komisia mala toleranciu chýb používanú na výpočet konečných faktorov súladu každoročne upraviť nadol okrem prípadov, keď odôvodní, prečo tak nemôže urobiť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Na základe vlastného výskumu a externých informácií Komisia vykonala podrobnú analýzu postupov, skúšok a požiadaviek na typové schvaľovanie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 692/2008, a zistila, že emisie vozidiel podľa noriem Euro 5 alebo Euro 6 vzniknuté pri skutočnej jazde na ceste výrazne prekračujú emisie namerané v rámci regulačného nového európskeho jazdného cyklu (NEDC), najmä so zreteľom na emisie NOx z naftových vozidiel.

(4) Na základe vlastného výskumu a externých informácií Komisia vykonala podrobnú analýzu postupov, skúšok a požiadaviek na typové schvaľovanie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 692/2008, a zistila, že emisie vozidiel podľa noriem Euro 5 alebo Euro 6 pri skutočnej jazde takmer vo všetkých prípadoch výrazne prekračujú emisie namerané v rámci regulačného nového európskeho jazdného cyklu (NEDC), najmä pokiaľ ide o emisie NOx z naftových vozidiel.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V dôsledku toho Komisia vypracovala novú metodiku skúšania emisií vozidiel v podmienkach skutočnej jazdy, takzvaný skúšobný postup pre emisie pri skutočnej jazde (RDE). Skúšobný postup na stanovenie emisií pri skutočnej jazde bol zavedený nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/42718 a (EÚ) 2016/64619, ktoré boli následne prevzaté do nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ďalej zdokonalené nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/115420.

(5) V dôsledku toho Komisia vypracovala novú metodiku skúšania emisií vozidiel v podmienkach skutočnej jazdy, takzvaný skúšobný postup pre emisie pri skutočnej jazde (RDE). Skúšobný postup na stanovenie emisií pri skutočnej jazde zavedený nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/42718 a (EÚ) 2016/64619, bol následne prevzatý do nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ešte zdokonalený nariadením Komisie (EÚ) 2017/115420 a nariadením Komisie 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).

18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).

19 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

19 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

20 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).

20 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

20a Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 301, 27.11.2018, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného postupu na stanovenie emisií pri skutočnej jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na tieto účely sa použili faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa zohľadnili štatistické a technické neistoty meraní vykonaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného postupu na stanovenie emisií pri skutočnej jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na tieto účely sa zaviedli faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky a použili samostatné tolerancie chýb merania, aby sa zohľadnili štatistické a technické neistoty meraní vykonaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS). Týmto by sa mal faktor zhody (CF = 1) jasne oddeliť od tolerancie chýb merania (rozpätia chýb) súvisiacich s prístrojom.

__________________

__________________

21 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

21 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Všeobecný súd vydal 13. decembra 2018 rozsudok v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa stanovili faktory zhody použité na posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií pri skutočnej jazde s emisnými limitmi stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody môže zaviesť len samotný zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007.

(7) Všeobecný súd vydal 13. decembra 2018 rozsudok v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa stanovili faktory zhody a tolerancie chýb merania použité na posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií pri skutočnej jazde s emisnými limitmi stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody a tolerancie chýb merania môže zaviesť len samotný zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007. Proti tomuto rozsudku bolo podané odvolanie.

__________________

__________________

22 Rozsudok z 13. decembra 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid /Komisia, T-339/16, T-352/16 a T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Rozsudok z 13. decembra 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid /Komisia, T-339/16, T-352/16 a T-391/16, EU:T:2018:927.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecný súd nespochybnil technické odôvodnenie faktorov zhody. Preto a vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu technologického vývoja stále existuje rozdiel medzi emisiami nameranými pri skutočnej jazde a emisiami nameranými v laboratóriu, je vhodné zaviesť faktory zhody v nariadení (ES) č. 715/2007.

(8) Všeobecný súd nespochybnil technické odôvodnenie faktorov zhody a tolerancie chýb merania. Keďže v súčasnom štádiu technologického vývoja je ešte stále rozdiel medzi emisiami nameranými pri skutočnej jazde a emisiami nameranými laboratórne, je vhodné uviesť v nariadení (ES) č. 715/2007 faktory zhody a toleranciu chýb merania pomocou PEMS.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 v súvislosti s postupom skúšky emisií pri skutočnej jazde, by sa mali v dvoch krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný faktor zhody, a potom v druhom kroku len konečný faktor zhody. Komisia by mala preskúmavať konečné faktory zhody vzhľadom na technický pokrok.

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 v súvislosti s postupom skúšky emisií pri skutočnej jazde, by sa mali v dvoch krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný faktor zhody, a potom v druhom kroku len konečný faktor zhody. Komisia by mala každoročne revidovať toleranciu chýb merania, a to s prihliadnutím na technický pokrok motorových vozidiel a prenosných systémov na meranie emisií (PEMS), a mala by ich využívať pri budúcich legislatívnych aktoch.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Aby sa zabránilo právnej neistote  v súvislosti s typovými schváleniami, ktoré už boli udelené od 1. septembra 2017, ako aj  s typovými schváleniami v budúcnosti, je veľmi dôležité opätovne stanoviť všetky predtým prijaté faktory zhody a toleranciu chýb merania bez toho, aby sa zmenila celková hodnota, najmä vzhľadom na to, že výrobcovia už pri navrhovaní svojich vozidiel zohľadnili skôr prijatý postup RDE. S cieľom revidovať rozpätie chýb smerom nadol sa Komisia vyzýva, aby zohľadnila všetky normy prijaté Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) pre štandardný postup posudzovania nepresnosti merania emisií pri skutočnej jazde so zreteľom na plynné emisie a emisie tuhých častíc. Komisia preto poverí výbor CEN vypracovaním výkonnostnej normy PEMS na určovanie individuálnej tolerancie chýb merania systému PEMS. Pred použitím výkonnostnej normy PEMS sa Komisia zaviazala každoročne preskúmavať toleranciu chýb merania a aktualizovať ju až po zlepšení technológie merania.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov používaných na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie povinnosti výrobcu poskytovať neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel; prijatie revidovaného postupu merania pre tuhé častice. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie konečných faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručovať Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a požiadaviek na typové schválenie. Toto delegovanie právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto revidované pravidlá, ako aj skúšobných cyklov používaných na meranie emisií; požiadavky na vykonávanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií. Delegovanie právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely revízie tolerancie chýb merania, aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci PEMS. Je veľmi dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručovať Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie emisných limitov stanovených v prílohe I. Na účely určenia súladu s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 prílohy I sa hodnoty emisií stanovené počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí zostať pod emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 uvedenej prílohy.;

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie emisných limitov stanovených v prílohe I. Na účely určenia súladu s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 prílohy I sa hodnoty emisií stanovené počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným faktorom zhody alebo, ak je to stanovené, súčtom príslušného faktora zhody a tolerancie chýb merania stanoveným v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí byť v súlade s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 uvedenej prílohy.;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 5 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením;

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením. Výrobca tiež zaručí spoľahlivosť zariadení na reguláciu znečisťovania a zameria sa na zníženie rizika krádeže týchto zariadení alebo manipulácie s nimi.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 14 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty s cieľom prijať nasledujúce opatrenia na základe výsledkov Programu merania tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa realizuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách bez toho, aby došlo k zníženiu úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie:

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a) zmeniť toto nariadenie na účely revízie limitných hodnôt hmotnosti a množstva tuhých častíc stanovených v prílohe I;

a) zmenu tohto nariadenia s cieľom upraviť toleranciu chýb merania špecifickú pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I so zreteľom na technický pokrok pri zohľadnení technických neistôt spojených s používaním prenosných systémov na meranie emisií (PEMS);

b) doplniť toto nariadenie prijatím revidovaného postupu merania množstva častíc.

b) doplnenie tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť postupy, skúšky a požiadavky, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií, aby sa primerane zohľadnili emisie pri skutočnej jazde;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 14 – odsek 3 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zmenu tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť technickému pokroku konečné faktory zhody špecifické pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I.;

b) zmenu tohto nariadenia s cieľom revidovať toleranciu chýb merania špecifickú pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a prílohy I so zreteľom na technický pokrok pri zohľadnení technických neistôt spojených s používaním prenosných systémov na meranie emisií (PEMS);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Článok 14 – odsek 5 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

 

5a. Komisia zohľadní všetky normy prijaté Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), ktorý poskytuje najvhodnejší prístup z technického hľadiska na posúdenie nepresností merania emisií pri skutočnej jazde so zreteľom na plynné emisie a emisie tuhých častíc s cieľom požadovať podľa tohto nariadenia používanie takejto normy v rámci , aby príslušný orgán mohol overiť konkrétnu toleranciu chýb pre použitie systémov PEMS a zvážil, či je to dostatočné na nahradenie alebo doplnenie špecifických tolerancií chyby uvedených v tabuľke 2a v prílohe I tohto nariadenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha – odsek 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 715/2007</DocAmend2>

<Article2>Príloha I – tabuľka 2a</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2a: Faktory zhody týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde

 

Oxidy dusíka (NOx)

Počet častíc (PN)

Oxid uhoľnatý (CO)(1)

Celkové uhľovodíky (THC)

Uhľovodíky a oxidy dusíka (THC + NOx) celkom

CF pollutant-final(2)

1.43

1.5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1.5

 

 

 

(1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú v rámci všetkých skúšok emisií pri skutočnej jazde.

(2) CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, pri ktorom sa zohľadňujú technické neistoty spojené s používaním prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

(3) CF pollutant-temp je dočasný faktor zhody, ktorý sa môže na žiadosť výrobcu použiť ako alternatíva ku konečnému faktoru zhody CFpollutant-final v období 5 rokov a 4 mesiacov od dátumov uvedených v článku 10 ods. 4 a 5.“

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 2a: Faktory zhody týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde(0a)

 

Oxidy dusíka (NOx)

Počet častíc (PN)

Oxid uhoľnatý (CO)(1)

Celkové uhľovodíky (THC)

Uhľovodíky a oxidy dusíka (THC + NOx) celkom

CF pollutant-final(2)

1 + tolerancia s toleranciou = 0,43

1 + tolerancia s toleranciou = 0,5

 

 

 

CF pollutant-temp (3)

2.1

1 + tolerancia s toleranciou = 0,5 

 

 

 

0a) S cieľom overiť individuálnu toleranciu chýb merania systémov PEMS na doplnenie alebo nahradenie tolerancií v tabuľke 2a v prílohe k tomuto nariadeniu Komisia zohľadní všetky normy CEN, ktoré poskytujú najvhodnejší prístup z technického hľadiska na posúdenie  tolerancie chýb merania emisií pri skutočnej jazde, pokiaľ ide o plynné emisie a emisie tuhých častíc (NOx and PN), v záujme určenia výkonnostnej normy PEMS.

(1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú v rámci všetkých skúšok emisií pri skutočnej jazde.

(2) CF pollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, vyjadrený ako súčet cieľovej hodnoty emisií z vozidiel a technických neistôt spojených s používaním prenosných systémov na meranie emisií PEMS(t. j. tolerancie chýb merania).

(3) CF pollutant-temp je dočasný faktor zhody, ktorý sa môže na žiadosť výrobcu použiť ako alternatíva ku konečnému faktoru zhody CFpollutant-final v období 5 rokov a 4 mesiacov od dátumov uvedených v článku 10 ods. 4 a 5.“

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

Referenčné čísla

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.7.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Sven Schulze

29.7.2019

Dátum prijatia

19.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

Referenčné čísla

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Dátum predloženia v EP

14.6.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Pridružený výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2020

 

 

 

Dátum prijatia

14.7.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

14

11

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Dátum predloženia

20.7.2020

 


 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

[1] Ú. v. EÚ C 14, 15.1.2020, s. 78.

[2]  Priame žaloby T339/16 (Ville de Paris/Komisia), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Komisia) a T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Komisia)

 

Posledná úprava: 2. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia