POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Esther de Lange
Pripravljavka mnenja (*):
Anna Cavazzini, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
(*) Pridruženi odbor – člen 57 Poslovnika


Postopek : 2019/0101(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0139/2020
Predložena besedila :
A9-0139/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0208),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0009/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. septembra 2019[1],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0139/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij (standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje navedene uredbe, so bile opredeljene v Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in pozneje v Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

(2) Uredba (ES) št. 715/2007, kot je bila spremenjena in dodatno poenotena z Uredbo (EU) 2018/85815a, ki velja od 1. septembra 2020, določa zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij (standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2007, so bile opredeljene v Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in pozneje v Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).

16 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

16 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

 

Predlog spremembe 2

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo standardov Euro so bile homologacijske zahteve glede emisij iz motornih vozil postopoma znatno poostrene. Medtem ko so se emisije s predpisi urejenih onesnaževal iz vozil na splošno znatno zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih zlasti v lahka vozila. Zato je treba sprejeti ukrepe za izboljšanje tega stanja.

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo standardov Euro so bile homologacijske zahteve glede emisij iz motornih vozil postopoma znatno poostrene. Medtem ko so se emisije s predpisi urejenih onesnaževal iz vozil na splošno znatno zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih zlasti v lahka vozila. Zato so potrebni ukrepi za izboljšanje tega stanja.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Po ocenah iz poročila o kakovosti zraka za leto 20191a, ki ga je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), je dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku v EU-28 leta 2016 v več kot 506.000 primerih povzročila prezgodnjo smrt. Poročilo tudi potrjuje, da je bil cestni promet v EU-28 tudi še leta 2017 glavni vir emisij NOx, ki je povzročil približno 40 % skupnih emisij NOx v EU, ter da približno 80 % skupnih emisij NOx iz cestnega prometa povzročijo vozila na dizelski pogon;

 

__________________

 

1a Air quality in Europe – 2019 report (Čistejši zrak za Evropo – poročilo za leto 2019, Evropska agencija za okolje).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Dostop neodvisnih gospodarskih subjektov do informacij o popravilu in vzdrževanju je bistvenega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja potrošnikov.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Ob nedavnih kršitvah obstoječega zakonodajnega okvira, ki so jih zakrivili proizvajalci, vključno s kršitvami pravnih obveznosti iz Uredbe (ES) št. 715/2007, se je pokazala šibkost mehanizmov nadzora in izvrševanja. Potrošniki niso prejeli ustreznih nadomestil in tudi če so bila odobrena, pogosto ni bila zagotovljena skladnost vozil s standardoma Euro 5 in 6. Ker vse pogostejše prepovedi vozil na dizelsko gorivo v evropskih mestih vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev, bi bil ustrezen nadomestni ukrep, da se na neskladna vozila namesti prilagojena tehnologija za obdelavo izpušnih plinov (menjava strojne opreme) ali ponudi premija potrošnikom, ki želijo kupljeno vozilo zamenjati za čistejši model.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Komisija je zato razvila novo metodologijo za preizkušanje emisij iz vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 2016/42718 in (EU) 2016/64619, nato je bil prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in dodatno izboljšan z Uredbo Komisije (EU) 2017/115420..

(5) Komisija je zato razvila novo metodologijo za preizkušanje emisij iz vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 2016/42718 in (EU) 2016/64619, nato je bil prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in dodatno izboljšan z uredbama Komisije (EU) 2017/115420 in (EU) 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), UL L 82, 31.3.2016, str. 1.

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), UL L 82, 31.3.2016, str. 1.

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo, UL L 175, 7.7.2017, str. 708.

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo, UL L 175, 7.7.2017, str. 708.

 

20a Uredba Komisije (EU) 2018/1832 z dne 5. novembra 2018 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije, UL L 301, 27.11.2018, str. 1.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili uvedeni datumi začetka uporabe preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. V ta namen so bili uporabljeni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala, da bi se upoštevale statistične in tehnične negotovosti meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS).

(6) Z Uredbo (EU) 2016/646 so bili uvedeni datumi začetka uporabe preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Za lahka potniška in gospodarska vozila velja za začetek uporabe časovno sosledje nekaj let, da bi lahko proizvajalci posamezno skupino vozil pravočasno načrtovali. V ta namen so bili uvedeni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala, da bi se upoštevale statistične in tehnične negotovosti meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS).

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Glede na poročilo Evropske agencije za okolje iz leta 2016 gre razliko med dejanskimi in laboratorijskimi vrednostmi emisij pripisati trem dejavnikom: zastarelemu preizkusnemu postopku, prožnosti sedanjega postopka in dejavnikom uporabe, ki so odvisni od voznika. Pribitek zaradi načina vožnje in zunanje temperature je mogoče določiti le na podlagi študije. Jasno je treba razločevati med faktorjem skladnosti, odstopanjem zaradi same naprave ter dejavnikom uporabe, ki je odvisen od voznika in temperature.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Splošno sodišče je 13. decembra 2018 izdalo sodbo v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem določa faktorje skladnosti, ki se uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec uvede te faktorje skladnosti, saj zadevajo bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007.

(7) Splošno sodišče je 13. decembra 2018 izdalo sodbo v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem je določala faktorje skladnosti, ki se uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec uvede te faktorje skladnosti, saj spreminjajo bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007, s tem ko dejansko spreminjajo mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov, določene za standard Euro 6 iz te uredbe, tudi če se morajo uporabljati za te preskuse.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. Zato in ker je na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še vedno prisotno neskladje med emisijami, izmerjenimi med dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je primerno uvesti faktorje skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

(8) Splošno sodišče je podvomilo „o utemeljenosti tega, da se je Komisija sklicevala na morebitne statistične napake“, zlasti glede začasnega faktorja skladnosti 2,1, in navedlo, da je „statistične negotovosti mogoče popraviti s prizadevanji za reprezentativnost vzorca ali poskusov ali s številom izvedenih poskusov“. V zvezi z uvedenim odstopanjem zaradi tehnične negotovosti pa je Sodišče tudi potrdilo, „da po preskusu RDE ni mogoče ugotoviti, ali je vozilo, ki se preskuša, skladno s temi mejnimi vrednostmi ali ne, niti tega, ali se jim približa“. Pri vsej merilni opremi se upošteva odstopanje zaradi tehnične negotovosti, ki je nekoliko večje pri opremi PEMS kot pri nemobilni laboratorijski opremi, kar pa lahko pomeni, da so vrednosti emisij precenjene ali podcenjene. Ker je na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še vedno prisotno neskladje med emisijami, izmerjenimi med dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je primerno začasno uvesti faktorje skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate podpira odločitev Splošnega sodišča in izrecno poziva Komisijo, naj ne uvaja novih faktorjev skladnosti, da ne bi še bolj razvodenili standarda Euro 6 in bi ta veljal za normalne pogoje uporabe, kot je bilo sprva določeno v Uredbi (ES) 715/2007.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Da bi proizvajalcem omogočili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij standarda Euro 6 v okviru preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi se moral na zahtevo proizvajalca uporabljati začasni faktor skladnosti, v drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo dokončni faktor skladnosti. Komisija bi morala dokončne faktorje skladnosti pregledovati ob upoštevanju tehničnega napredka.

(9) Da bi proizvajalcem omogočili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij standarda Euro 6 v okviru preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi se moral na zahtevo proizvajalca uporabljati začasni faktor skladnosti, v drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo dokončni faktor skladnosti. Dokončni faktor skladnosti bi se moral uporabljati v prehodnem obdobju in bi moral vključevati odstopanje, ki bi odražalo dodatno merilno negotovost, povezano z uvedbo opreme PEMS. Komisija bi morala ta faktor skladnosti stalno ocenjevati glede na tehnični napredek in ga na podlagi znanstvenih dejstev, večje natančnosti merilnega postopka in tehničnega napredka PEMS vsako leto znižati. Faktor skladnosti bi bilo treba postopno zniževati in bi se moral do 22. septembra 2022 nehati uporabljati.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

 

(9a) Komisija bi morala najkasneje do junija 2021 uvesti strožje zahteve za merilno opremo PEMS, ki bi jo lahko uporabljali za preizkusni postopek za dejanske emisije. Vzpostavljeni standardi bi morali po možnosti upoštevati vse ustrezne elemente standardizacije, ki jih Evropski odbor za standardizacijo razvije na podlagi najboljše razpoložljive opreme PEMS.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Poudariti je treba, da je v tem predlogu sicer obravnavan faktor skladnosti, vendar je treba izdajo standardov za mejne vrednosti emisij urediti v predlogu za standard, ki bo nasledil Euro 6. Če želimo doseči hiter napredek pri sprejemanju prihodnjih emisijskih vrednosti (ki bodo nasledile sedanji standard Euro 6) in izboljšanju kakovosti zraka za državljane Unije, mora Komisija po potrebi čim prej pripraviti ustrezen zakonodajni predlog, in sicer najkasneje do junija 2021, kakor je napovedala v svojem sporočilu z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru, kjer je poudarjena potreba po prehodu na trajnostno in pametno mobilnost in tlakovanju poti brezemisijski mobilnosti. Pri izvajanju standardov, ki bodo nasledili Euro 6, bi bilo treba uporabljati faktorje neskladnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c) Da bi proizvajalce spodbudili k proaktivnemu in okolju prijaznemu ravnanju, bi bilo treba nove tehnološke inovacije, katerih namen je absorbirati NOx preizkusiti, kvantificirati in obravnavati pri prihodnjem pregledu standardov Euro.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena možnost, da zakonodajalec na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Ukrepi, ki jih je mogoče zajeti v prenose pooblastil iz člena 290(1) PDEU, načeloma ustrezajo tistim, zajetim z regulativnim postopkom s pregledom, določenim s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES23. Zato je treba določbe Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU.

(10) Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena možnost, da zakonodajalec na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Ukrepi, ki jih je mogoče zajeti v prenose pooblastil iz člena290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), načeloma ustrezajo tistim, ki jih zajema regulativni postopek s pregledom, določenim s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES23. Zato je treba določbe Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU.

_________________

_________________

23 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

23 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; sprejetje revidiranega postopka merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja dokončnih faktorjev skladnosti, da se upošteva tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 PDEU na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; in sprejetje revidiranega postopka merjenja za delce. Ne glede na kratek časovni razmik med začetkom veljavnosti te uredbe in razveljavitvijo določb o informacijah o popravilu in vzdrževanju z Uredbo (EU) 2018/858, bi moral prenos zajemati tudi ukrepe, ki so potrebni za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, da bi zagotovili pravno varnost in da bodo zakonodajalcu na voljo vse možnosti. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja faktorjev skladnosti, da se upošteva boljša kakovost merilnega postopka ali tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe številčno izražene mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

_________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Obrazložitev

Dovoljeno odstopanje se vsako leto pregleda in se spremeni, če se izboljša merilni postopek ali če pride do tehnološkega napredka pri PEMS.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te obveznosti vključujejo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Prilogi I. Za namene določitve skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, določene med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim faktorjem skladnosti iz preglednice 2a Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz preglednice 2 navedene priloge.“;

Te obveznosti vključujejo spoštovanje mejnih vrednosti emisij, določenih v Prilogi I.; Za namene določitve skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, določene med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim faktorjem skladnosti iz preglednice 2a Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz preglednice 2 navedene priloge. Faktor skladnosti se postopno znižuje z letnimi popravki navzdol na podlagi ocen Skupnega raziskovalnega središča. Do 30. septembra 2022 se preneha uporabljati.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo skladnost vozila s to uredbo.;

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo skladnost vozila s to uredbo. Zagotovi tudi zanesljivost naprav za uravnavanje onesnaževanja in si prizadeva zmanjšati tveganje za krajo teh naprav ali nedovoljen poseg vanje.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o diagnostičnih sistemih v vozilih ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o diagnostičnih sistemih v vozilih ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP, mikropodjetij in samozaposlenih operaterjev.

Obrazložitev

Sprememba je nujna, da se izboljša področje uporabe.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1).

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1). Faktor skladnosti se postopno znižuje z letnimi popravki navzdol na podlagi ocen Skupnega raziskovalnega središča. Do 30. septembra 2022 se preneha uporabljati.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1).

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1). Faktor skladnosti se postopno znižuje z letnimi popravki navzdol na podlagi ocen Skupnega raziskovalnega središča. Do 30. septembra 2022 se preneha uporabljati.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 3 in odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za:

3. Komisija najpozneje do 1. junija 2021 sprejme delegirane akte v skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe, da bi se postopki, preskusi in zahteve ter preskusni cikli za merjenje emisij prilagodili in bi ustrezno odražali dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo v vseh normalnih pogojih uporabe, med drugim tudi s temperaturnimi in omejitvenimi pogoji, zniževanjem premika ničlišča in obravnavo nevarnih dodatkov v delcih, ki izvirajo iz čiščenja filtra, pri čemer je treba upoštevati ustrezne elemente standardizacije, ki jih razvije Evropski odbor za standardizacijo, in uporabljati najboljšo razpoložljivo opremo.

(a) dopolnitev te uredbe, da bi se postopki, preskusi in zahteve ter preskusni cikli za merjenje emisij prilagodili in ustrezno odražali dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo;

 

(b) spremembo te uredbe, da bi se dokončni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I prilagodili tehničnemu napredku.

 

 

3a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za spremembo te uredbe, da bi se faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I prilagodili tehničnemu napredku in znižali.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Priloga I – preglednica 2a – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CFonesnaževalo-dokončni (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS).

 

Predlog spremembe

CFonesnaževalo-dokončni (2)

1 + dopustno odstopanje (odstopanje =[0,32]*)

1 + dopustno odstopanje (odstopanje =[0,5]*)

-

-

-

* se zniža vsaj enkrat na leto na podlagi redne ocene Skupnega raziskovalnega središča

(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se v prehodnem obdobju uporablja za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju dodatnih tehničnih meritev negotovosti, povezanih z uvedbo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS). Izrazi se kot 1 + dopustno odstopanje zaradi merilne negotovosti. Do 30. septembra 2022 je odstopanje ničelno in faktor skladnosti se preneha uporabljati.


 

OBRAZLOŽITEV

Splošno sodišče Evropske unije je 13. decembra 2018 razglasilo delno ničnost Uredbe Komisije (EU) 2016/646. V sodbi je zapisalo[2], da Evropska komisija nima pooblastil, da bi zgolj z izvedbenimi pooblastili uvajala faktorje skladnosti za ugotavljanje skladnosti vozil z mejnimi vrednostmi emisij med testom dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, in tako spreminjala Uredbo (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6). Ker je Sodišče razsodilo, da je treba faktorje skladnosti potrjevati v rednem zakonodajnem postopku, je Komisija 14. junija 2019 sprejela zakonodajni predlog za spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 in svoje predlagane faktorje skladnosti iz Uredbe Komisije (EU) 2016/646 popravila nazaj.

Poročevalka meni, da je smiselno ponovno uvesti faktorje skladnosti, po katerih mora vozilo spoštovati emisijska standarda Euro 5 in 6, določena v Uredbi (ES) št. 715/2007, ki ju ni dovoljeno preseči, in odstopanje zaradi statistične in tehnološke negotovosti pri prenosnih sistemih za merjenje emisij (PEMS). S predlaganimi spremembami želi pojasniti, da je faktor skladnosti sestavljen iz mejne vrednosti emisij in odstopanja za posamezno napravo. Poleg tega nalaga Komisiji, da vsako leto zniža faktorje skladnosti, če se v merilnem postopku izboljša kakovost ali če pride do tehnološkega napredka pri prenosnih sistemih za merjenje emisij. Poročevalka poziva Komisijo, naj predstavi svoj predlog za standard, ki bo sledil Euro 6 ter pri tem upošteva rezultate Evropskega odbora za standardizacijo (CEN TC301) glede osnutka mednarodnega standarda za ocenjevanje opreme PEMS.

 

 


 

 

MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV (19.2.2020)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Anna Cavazzini

(*) Pridruženi odbor – člen 57 Poslovnika

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osrednji element tega zakonodajnega predloga je uvedba faktorjev skladnosti, ki se uporabljajo za ocenjevanje skladnosti vozil z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6, določenimi v zakonodaji EU, med izvajanjem preizkusa dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo. Komisija uvedbo utemeljuje s tem, da so ti faktorji potrebni za zmanjšanje razlik med meritvami emisij v laboratoriju in v dejanskih razmerah. Predlog je nastal po tem, ko je Splošno sodišče Evropske unije izdalo sodbo o spremembi standardov Euro 6 z delegiranim aktom, v kateri je navedlo, da bi s tem spremenili bistveni element zakonodaje, tj. da bi z uvedbo faktorja skladnosti umetno zvišali mejne vrednosti emisij NOx. Sodišče je potrdilo, da je za to potreben redni zakonodajni postopek.

Pripravljavka mnenja meni, da je uvedba faktorjev skladnosti za meritve dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, napačno sporočilo v času, ko je potrebno nujno ukrepanje, da bi državam članicam omogočili izpolnjevanje zahtev iz direktive o kakovosti zraka (2008/50/ES) in zagotovili izpolnjevanje mejnih vrednosti emisij Euro 6 pri normalni uporabi. Proizvajalci avtomobilov bi morali začeti oblikovati vozila, ki bodo skladna z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v zakonodaji, in ne bi smeli imeti manevrskega prostora za izogibanje svojim obveznostim. Uvedba faktorjev povzroča tudi določeno negotovost pri odobritvi in izvajanju nadzora trga, ker uvaja dopustno odstopanje, ki dejansko otežuje ugotavljanje, ali so vozila skladna z dogovorjenimi standardi ali ne. Osnutek mnenja ne obravnava vidikov v pravnem besedilu, ki so povezani z okoljem, tj. faktorjev skladnosti; ti so v skladu s sporazumom med predsednikoma obeh odborov v pristojnosti odbora ENVI, vseeno pa so izraženi zgoraj omenjeni pomisleki. Izključna pristojnost odbora IMCO se nanaša na informacije o popravilu in vzdrževanju iz Poglavja III Uredbe 715/2007/EU; to poglavje je bilo spremenjeno in konsolidirano z Uredbo 2018/858. Predlogi sprememb v zvezi s temi deli so zato tehnične narave.

Kar zadeva določbe, ki opredeljujejo pogoje za prenos pooblastil na Komisijo (člen 1(11) [člen 14a]), pripravljavka mnenja predlaga skrajšanje obdobja petih let na dve leti, da se do konca leta 2022 oceni, ali so potrebni nadaljnji ukrepi. Evropska komisija se je javno zavezala, da bo faktor skladnosti čim prej, najpozneje pa do leta 2023, znižala na 1. Pri prenosu pooblastil bi bilo zato treba upoštevati isto časovnico.

 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij (standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje navedene uredbe, so bile opredeljene v Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in pozneje v Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij (standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, spremenjene in dodatno poenotene z Uredbo (EU) 2018/85815a, ki začne veljati 1. septembra 2020. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2007, so bile opredeljene v Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in pozneje v Uredbi Komisije (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).

16 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

16 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Dostop neodvisnih operaterjev do informacij o popravilu in vzdrževanju je bistvenega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja potrošnikov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Nedavne kršitve obstoječega zakonodajnega okvira s strani proizvajalcev, vključno s kršitvami pravnih obveznosti iz Uredbe (ES) št. 715/2007, so pokazale šibkost nadzornih mehanizmov in mehanizmov izvajanja. Potrošniki niso dobili ustreznih nadomestil, saj pogosto ni bila zagotovljena skladnost vozil s standardi Euro 5 in 6, tudi kjer je bilo nadomestilo odobreno. Ker vse pogostejše prepovedi vozil na dizelsko gorivo v evropskih mestih vplivajo na vsakdanje življenje državljanov, bi bil ustrezen nadomestni ukrep namestitev prilagojene tehnologije za obdelavo izpušnih plinov na neskladna vozila (menjava strojne opreme) ali zagotovitev premije za potrošnike, ki želijo kupljeno vozilo zamenjati za čistejši model.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; sprejetje revidiranega postopka merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja dokončnih faktorjev skladnosti, da se upošteva tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnimi cikli, ki se uporabljajo za merjenje emisij, z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij, in sprejetjem revidiranega postopka merjenja za delce. Ne glede na kratek časovni razmik med začetkom veljave te uredbe in razveljavitvijo določb o informacijah o popravilu in vzdrževanju z Uredbo (EU) 2018/858, bi moral prenos zajemati tudi ukrepe, ki so potrebni za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, da bi zagotovili pravno varnost in da bodo zakonodajalcu na voljo vse možnosti. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja dokončnih faktorjev skladnosti, da se upošteva tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o diagnostičnih sistemih v vozilih ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o diagnostičnih sistemih v vozilih ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP, mikropodjetij in samozaposlenih operaterjev.“;

Obrazložitev

Potrebno, da se izboljša področje uporabe.


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

Referenčni dokumenti

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

15.7.2019

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.12.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Anna Cavazzini

18.7.2019

Obravnava v odboru

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Datum sprejetja

18.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35

+

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

3

0

ECR

Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 


 

 

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM (19.2.2020)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Pripravljavec mnenja: Sven Schulze

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

To mnenje Odbora za promet za Odbor za okolje kot pristojnega odbora je bilo potrebno zaradi sodne odločbe o pristojnosti EU.

V sodbi z dne 13. decembra 2018 je bilo ugotovljeno, da faktorjev skladnosti za homologacijo v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta1 ne bi smeli uvesti s postopkom komitologije, temveč bi morali uporabiti redni zakonodajni postopek. Zoper to sodbo je bila vložena pritožba. Komisija se je kljub temu odločila, da bo vzporedno predstavila zakonodajni predlog za uvedbo faktorjev skladnosti.

Pripravljavec mnenja pozdravlja njeno namero, da z zakonodajnim predlogom zagotovi pravno varnost in gotovost za proizvajalce in potrošnike. To po njegovem mnenju pomeni tudi, da se proizvajalci in potrošniki lahko še naprej zanesejo na faktorje skladnosti, ki so znani že iz postopka komitologije.

Pripravljavec mnenja predlaga, da bi faktorje skladnosti v prihodnje jasno ločili od pribitka zaradi dovoljene stopnje napake pri merjenju, in je to ustrezno navedel v predlogih sprememb.

_______

1 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

 

 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo standardov Euro so bile homologacijske zahteve glede emisij iz motornih vozil postopoma znatno poostrene. Medtem ko so se emisije s predpisi urejenih onesnaževal iz vozil na splošno znatno zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih zlasti v lahka vozila. Zato je treba sprejeti ukrepe za izboljšanje tega stanja.

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo standardov Euro so bile homologacijske zahteve glede emisij iz motornih vozil postopoma znatno poostrene. Medtem ko so se emisije iz vozil s predpisi urejenih onesnaževal, ki jih zajemajo ti standardi, na splošno znatno zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih zlasti v lahka vozila. Da bi dodatno zmanjšali emisije NOx v dejanskih voznih razmerah, je treba razviti nove tehnologije s certificiranjem in standardizacijo prenosnih sistemov za merjenje emisij. Komisija bi morala zaradi vse večje kakovosti merilnega postopka in zaradi tehničnega napredka pribitek pri prenosnih sistemih za merjenje emisij vsako leto znižati, dokler ne bo dosežena visoka stopnja točnosti, razen če ima Komisija utemeljene razloge, zakaj tega ne more storiti.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Komisija je na podlagi lastnih raziskav in zunanjih informacij opravila podrobno analizo postopkov, preizkusov in zahtev za homologacijo iz Uredbe (ES) št. 692/2008 ter ugotovila, da emisije, ki dejansko nastajajo med vožnjo na cesti z vozili Euro 5 ali Euro 6, znatno presegajo emisije, izmerjene v predpisanem novem evropskem voznem ciklu (NEDC), zlasti glede emisij NOx iz dizelskih vozil.

(4) Komisija je na podlagi lastnih raziskav in zunanjih informacij opravila podrobno analizo postopkov, preizkusov in zahtev za homologacijo iz Uredbe (ES) št. 692/2008 ter ugotovila, da emisije, ki dejansko nastajajo med vožnjo na cesti z vozili Euro 5 ali Euro 6, v skoraj vseh primerih znatno presegajo emisije, izmerjene v predpisanem novem evropskem voznem ciklu (NEDC), zlasti glede emisij NOx iz dizelskih vozil.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Komisija je zato razvila novo metodologijo za preizkušanje emisij iz vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 2016/42718 in (EU) 2016/64619, nato je bil prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in dodatno izboljšan z Uredbo Komisije (EU) 2017/115420.

(5) Komisija je zato razvila novo metodologijo za preizkušanje emisij iz vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 2016/42718 in (EU) 2016/64619, nato je bil prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in dodatno izboljšan z uredbama Komisije (EU) 2017/115420 in 2018/183220a.

__________________

__________________

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), UL L 82, 31.3.2016, str. 1.

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), UL L 82, 31.3.2016, str. 1.

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

19 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo, UL L 175, 7.7.2017, str. 708.

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo, UL L 175, 7.7.2017, str. 708.

 

20a Uredba Komisije (EU) 2018/1832 z dne 5. novembra 2018 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije, UL L 301, 27.11.2018, str. 1.

Predlog spremembe  4

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili uvedeni datumi začetka uporabe preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. V ta namen so bili uporabljeni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala, da bi se upoštevale statistične in tehnične negotovosti meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS).

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili uvedeni datumi začetka uporabe preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. V ta namen so bili uvedeni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala, ločeno pa so bili uporabljeni pribitki, ki upoštevajo statistične in tehnične negotovosti meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS). Faktor skladnosti (CF = 1) je treba jasno ločiti od pribitka, povezanega z napravo.

__________________

__________________

21 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

21 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Splošno sodišče je 13. decembra 2018 izdalo sodbo v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem določa faktorje skladnosti, ki se uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec uvede te faktorje skladnosti, saj zadevajo bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007.

(7) Splošno sodišče je 13. decembra 2018 izdalo sodbo v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem določa faktorje skladnosti in pribitke, ki se uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec uvede te faktorje skladnosti in pribitke, saj zadevajo bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007. Zoper to sodbo je bila vložena pritožba.

__________________

__________________

22 Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Komisija, T-339/16, T-352/16 in T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Komisija, T-339/16, T-352/16 in T-391/16, EU:T:2018:927.

Predlog spremembe  6

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. Zato in ker je na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še vedno prisotno neskladje med emisijami, izmerjenimi med dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je primerno uvesti faktorje skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti in pribitkov. Zato in ker je na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še vedno prisotno neskladje med emisijami, izmerjenimi med dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je v Uredbo (ES) št. 715/2007 primerno uvesti enake faktorje skladnosti in pribitek pri merjenju s prenosnimi sistemi za merjenje emisij.

Predlog spremembe  7

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Da bi proizvajalcem omogočili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij standarda Euro 6 v okviru preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi se moral na zahtevo proizvajalca uporabljati začasni faktor skladnosti, v drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo dokončni faktor skladnosti. Komisija bi morala dokončne faktorje skladnosti pregledovati ob upoštevanju tehničnega napredka.

(9) Da bi proizvajalcem omogočili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij standarda Euro 6 v okviru preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi se moral na zahtevo proizvajalca uporabljati začasni faktor skladnosti, v drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo dokončni faktor skladnosti. Komisija bi morala pribitek vsako leto pregledati glede na tehnični napredek pri motornih vozilih in prenosnih sistemih za merjenje emisij ter ga uporabiti v prihodnjih zakonodajnih aktih.

Predlog spremembe  8

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Da bi preprečili pravno negotovost glede homologacij, ki so že bile odobrene od 1. septembra 2017, in glede prihodnjih homologacij, je zelo pomembno, da se ponovno uvedejo vsi predhodno sprejeti faktorji skladnosti in pribitki brez sprememb skupnega števila, zlasti glede na to, da so proizvajalci svoja vozila že zasnovali ob upoštevanju prej sprejetega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Za namene znižanja pribitka naj Komisija upošteva vse standarde, ki jih je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) sprejel za standardni postopek za vrednotenje merilne negotovosti pri merjenju emisij pri dejanski vožnji za emisije plinov in delcev. Komisija bo Evropski odbor za standardizacijo pooblastila za pripravo standarda za učinkovitost prenosnih sistemov za merjenje emisij pri določanju posameznih pribitkov prenosnih sistemov za merjenje emisij. Komisija se je zavezala, da bo pred uporabo tega standarda za učinkovitost prenosnih sistemov za merjenje emisij pribitke letno pregledovala in jih posodobila šele, ko bo prišlo do izboljšav merilne tehnologije.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; sprejetje revidiranega postopka merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja dokončnih faktorjev skladnosti, da se upošteva tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene spremembe pribitka, da se upošteva tehnični napredek pri PEMS. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te obveznosti vključujejo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Prilogi I. Za namene določitve skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, določene med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim faktorjem skladnosti iz preglednice 2a Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz preglednice 2 navedene priloge.“;

Te obveznosti vključujejo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Prilogi I. Za namene določitve skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, določene med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim faktorjem skladnosti ali, kadar je tako določeno, z vsoto faktorja skladnosti in pribitka iz preglednice 2a Priloge I. Rezultat mora biti skladen z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 navedene priloge.“;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo skladnost vozila s to uredbo.“;

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo skladnost vozila s to uredbo. Proizvajalec tudi zagotovi zanesljivost naprav za uravnavanje onesnaževanja in si prizadeva zmanjšati tveganje za krajo teh naprav ali nedovoljen poseg vanje.

Predlog spremembe  12

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a, da bi sprejela naslednja ukrepa na podlagi rezultatov Programa za merjenje delcev Gospodarske komisije ZN za Evropo (UN/ECE), opravljenega pod nadzorom Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih, ne da bi pri tem znižala raven varstva okolja znotraj Unije:

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za:

(a) sprememba te uredbe zaradi revizije mejnih vrednosti mase in števila delcev iz Priloge I;

(a) spremembo te uredbe, da bi se pribitki za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I spremenili glede na tehnični napredek, ob upoštevanju tehnične negotovosti pri uporabi prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS);

(b) dopolnitev te uredbe s sprejetjem revidiranega postopka merjenja števila delcev.

(b) dopolnitev te uredbe, da bi se postopki, preskusi in zahteve ter preskusni cikli za merjenje emisij prilagodili in bi ustrezno odražali dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo;

Predlog spremembe  13

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se dokončni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I prilagodili tehničnemu napredku.“;

(b) spremembo te uredbe, da se pribitki za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I spremenijo glede na tehnični napredek, ob upoštevanju tehnične negotovosti pri uporabi prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS);

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) V členu 14 se doda naslednji odstavek:

 

5a. Komisija upošteva vse standarde Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), ki zagotavljajo tehnično utemeljen pristop za vrednotenje merilne negotovosti pri merjenju emisij pri dejanski vožnji z upoštevanjem emisij plinov in delcev, zato da bi lahko na podlagi te uredbe zahtevali uporabo teh standardov, tako da bi ustrezni organ preveril konkretni pribitek za uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij in ugotovil, ali to zadošča za nadomestitev posameznih pribitkov iz preglednice 2a v Prilogi I k tej uredbi ali za njihovo dopolnitev.

Predlog spremembe  15

 

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Priloga I – preglednica 2a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

 

Dušikovi oksidi (NOx)

Število delcev (PN)

Ogljikov monoksid (CO)1

Skupni ogljikovodiki (THC)

Skupni ogljikovodiki in dušikovi oksidi (THC + NOx)

CFonesnaževalo-dokončni(2)

1,43

1,5

 

 

 

CFonesnaževalo-začasni (3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.

(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS).

(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 10(4) in (5).”.

 

Predlog spremembe

Preglednica 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo(0a)

 

Dušikovi oksidi (NOx)

Število delcev (PN)

Ogljikov monoksid (CO)1

Skupni ogljikovodiki (THC)

Skupni ogljikovodiki in dušikovi oksidi (THC + NOx)

CFonesnaževalo-dokončni(2)

1 + pribitek, pri čemer je pribitek = 0,43

1 + pribitek, pri čemer je pribitek = 0,5

 

 

 

CFonesnaževalo-začasni (3)

2,1

1 + pribitek, pri čemer je pribitek = 0,5 

 

 

 

(0a) Da se za dopolnitev ali nadomestitev pribitkov iz preglednice 2a v prilogi k tej uredbi preveri posamezni pribitek prenosnih sistemov za merjenje emisij, Komisija za določitev standarda za delovanje prenosnih sistemov za merjenje emisij upošteva vse standarde CEN, ki zagotavljajo tehnično utemeljen pristop za oceno pribitka pri merjenju emisij pri dejanski vožnji z upoštevanjem emisij plinov in delcev (NOx in trdni delci).

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.

(2) CF onesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6, izraženimi kot vsota cilja za emisijsko vrednost vozila in ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS) (to je dopustno odstopanje).

(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 10(4) in (5).”.

 


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

Referenčni dokumenti

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Sven Schulze

29.7.2019

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

38

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

Referenčni dokumenti

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Datum predložitve EP

14.6.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Pridruženi odbori

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

13.7.2020

 

 

 

Datum sprejetja

14.7.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

14

11

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou), Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Datum predložitve

20.7.2020


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKALIS (Petros KOKKALIS), Kateřina KONEČNÁ

NI

Atanasios KONSTANDINU (Athanasios KONSTANTINOU)

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDRULAKIS (Nikos ANDROULAKIS), Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Peter VITANOV (Petar VITANOV), Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

Zadnja posodobitev: 2. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov