Betänkande - A9-0139/2020Betänkande
A9-0139/2020

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

20.7.2020 - (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Esther de Lange
Föredragande för yttrande (*):
Anna Cavazzini, Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen


Förfarande : 2019/0101(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0139/2020
Ingivna texter :
A9-0139/2020
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0208),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0009/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019[1],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0139/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 


Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Förordning (EG) nr 715/2007 föreskriver att nya lätta fordon ska uppfylla vissa utsläppsgränser (Euronormerna 5 och 6) och innehåller ytterligare krav på tillgång till information om reparation och underhåll av fordon. De särskilda tekniska bestämmelser som krävs för genomförandet av den förordningen anges i kommissionens förordning (EG) nr 692/20084 och därefter i kommissionens förordning (EU) 2017/11515.

(2) Förordning (EG) nr 715/2007 föreskriver att nya lätta fordon ska uppfylla vissa utsläppsgränser (Euronormerna 5 och 6) och innehåller ytterligare krav på tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, sedermera ändrade och konsoliderade ytterligare genom förordning (EU) 2018/8515a, som kommer att träda i kraft den 1 september 2020. De särskilda tekniska bestämmelser som krävs för genomförandet av förordning (EG) nr 715/2007 anges i kommissionens förordning (EG) nr 692/20084 och därefter i kommissionens förordning (EU) 2017/11515.

__________________

__________________

 

3a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

4 Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

4 Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

5 Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

5 Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

 

Ändringsförslag  2

 

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Typgodkännandekraven avseende utsläpp från motorfordon har skärpts gradvis och betydligt genom införande och senare revidering av Euronormerna. Även om det har skett en betydande utsläppsminskning av reglerade föroreningar från fordon i allmänhet, har detsamma inte varit fallet för utsläpp av NOx från dieselmotorer och partiklar från bensinmotorer med direktinsprutning, som är monterade i vissa lätta fordon. Det behövs därför åtgärder för att rätta till denna situation.

(3) Typgodkännandekraven avseende utsläpp från motorfordon har skärpts gradvis och betydligt genom införande och senare revidering av Euronormerna. Även om det har skett en betydande utsläppsminskning av reglerade föroreningar från fordon i allmänhet, har detsamma inte varit fallet för utsläpp av NOx från dieselmotorer och partiklar från bensinmotorer med direktinsprutning, som är monterade i vissa lätta fordon. Det behövs därför åtgärder för att avhjälpa denna situation.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Enligt uppskattningar i 2019 års rapport om luftkvaliteten1a som offentliggjorts av Europeiska miljöbyrån (EEA) orsakade långvarig exponering för luftföroreningar under 2016 506 000 förtida dödsfall i EU-28. Rapporten bekräftade även att vägtransporter fortfarande var den primära källan till utsläpp av NOx i EU-28 under 2017, i och med att de stod för cirka 40 % av de totala utsläppen av NOx i EU, och att omkring 80 % av de totala utsläppen av NOx från vägtransporter kommer från dieseldrivna fordon.

 

__________________

 

1a2019 års rapport från Europeiska miljöbyrån om luftkvaliteten i Europa.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) För att återvinna konsumenternas förtroende är det avgörande att oberoende aktörer kan få tag på information om reparation och underhåll av fordon.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) I och med att tillverkare på senaste tiden överträtt den befintliga rättsliga ramen och bland annat åsidosatt sina rättsliga skyldigheter enligt förordning (EG) nr 715/2007, har det framgått att kontroll- och efterlevnadsmekanismerna är svaga. Konsumenterna har inte fått tillfredsställande kompensation, då fordonen ofta inte har anpassats för att överensstämma med Euronormerna 5 och 6 ens i de fall då kompensation beviljats. Det ökade antalet dieselförbud i europeiska städer påverkar medborgarnas vardag, och en lämplig kompensationsåtgärd vore därför att utrusta de fordon som inte uppfyller kraven med den anpassade avgasreningstekniken (maskinvarubyte) eller erbjuda omställningsbidrag om konsumenten vill byta ut ett inköpt fordon mot en renare modell.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Till följd av detta utarbetade kommissionen en ny metod för provning av fordonsutsläpp under verkliga körförhållanden: RDE-provningsförfarandet. RDE-provningsförfarandet infördes genom kommissionens förordningar (EU) 2016/4276 och (EU) 2016/6467, fördes sedan över till förordning (EU) 2017/1151 och förbättrades ytterligare genom kommissionens förordning (EU) 2017/11548.

(5) Till följd av detta utarbetade kommissionen en ny metod för provning av fordonsutsläpp under verkliga körförhållanden: RDE-provningsförfarandet. RDE-provningsförfarandet infördes genom kommissionens förordningar (EU) 2016/4276 och (EU) 2016/6467, fördes sedan över till förordning (EU) 2017/1151 och förbättrades ytterligare genom kommissionens förordningar (EU) 2017/11548, och (EU) 2018/18328a.

__________________

__________________

6 Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).

6 Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).

7 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

7 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

8 Kommissionens förordning (EU) 2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 7.7.2017, s. 708).

8 Kommissionens förordning (EU) 2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

8a Kommissionens förordning (EU) 2018/1832 av den 5 november 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi (EUT L 301, 27.11.2018, s. 1).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/6469 infördes tidpunkter för tillämpningen av RDE-provningsförfarandet samt efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig körning. För ändamålet användes föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorer i syfte att ta hänsyn till den statistiska och tekniska osäkerheten i de mätningar som gjorts med ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).

(6) Genom förordning (EU) 2016/646 infördes tidpunkter för tillämpningen av RDE-provningsförfarandet samt efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig körning. Datumen för tillämpningen på personbilar och lätta nyttofordon infördes i form av en årlig sekvens för att säkerställa att tillverkarna skulle hinna planera i god tid för varje fordonsgrupp. För ändamålet infördes föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorer i syfte att ta hänsyn till den statistiska och tekniska osäkerheten i de mätningar som gjorts med ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Enligt EEA-rapporten från 2016 berodde skillnaden mellan utsläpp vid verklig körning och utsläpp som uppmäts i ett laboratorium främst på tre faktorer: ett föråldrat provningsförfarande, flexibilitet i det nuvarande förfarandet och faktorer som är kopplade till ombordsystemet och är beroende av föraren. Det krävs en undersökning för att fastställa vilken marginal som beror på körstil och utomhustemperatur. En tydlig åtskillnad bör göras mellan överensstämmelsefaktorn, den marginal som beror på mätapparaterna och marginalen för ombordsystemet, som beror på förare och temperatur.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Den 13 december 2018 meddelade tribunalen dom i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/1610, som avsåg en talan om ogiltigförklaring av förordning (EU) 2016/646. Tribunalen ogiltigförklarade den del av förordning (EU) 2016/646 där de överensstämmelsefaktorer som används för att bedöma RDE-provningsresultatens överenstämmelse med utsläppsgränserna i förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren själv kunde införa dessa överensstämmelsefaktorer, eftersom de berörde en väsentlig del av förordning (EG) nr 715/2007.

(7) Den 13 december 2018 meddelade tribunalen dom i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/1610, som avsåg en talan om ogiltigförklaring av förordning (EU) 2016/646. Tribunalen ogiltigförklarade den del av förordning (EU) 2016/646 där de överensstämmelsefaktorer som används för att bedöma RDE-provningsresultatens överenstämmelse med utsläppsgränserna i förordning (EG) nr 715/2007 hade fastställts. Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren själv kunde införa dessa överensstämmelsefaktorer, eftersom de berörde en väsentlig del av förordning (EG) nr 715/2007 och ”de facto [...] ändrar de utsläppsgränser för kväveoxider som fastställs för Euro 6-normen [...], trots att dessa gränsvärden ska vara tillämpliga” på provningarna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den tekniska motiveringen till överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, även med tanke på att det på det nuvarande tekniska utvecklingsstadiet fortfarande finns skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid verklig körning och utsläpp som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt att införa överensstämmelsefaktorerna i förordning (EG) nr 715/2007.

(8) Tribunalen såg sig föranledd att ”misstro de möjliga statistiska felaktigheter som gjorts gällande av kommissionen”, framför allt i fråga om den tillfälliga överensstämmelsefaktorn på 2,1 och framhöll att man kan korrigera ”statistiska osäkerheter [...] med åtgärder avseende representativiteten hos urval och resultat [...] eller mängden [...] tester”. Beträffande den tekniska osäkerhetsmarginalen bekräftade tribunalen att ”det utifrån ett RDE-test inte kan avgöras om det kontrollerade fordonet klarar eller inte klarar dessa gränsvärden, eller ens närmar sig dem”. All mätutrustning har en marginal av teknisk osäkerhet och eftersom PEMS-utrustning används under mer växlande förhållanden har den konstaterats ha något större marginal än vad stationär laboratorieutrustning har, fastän detta i själva verket kan leda till att utsläppen både överskattas och underskattas. Med tanke på att det på det nuvarande tekniska utvecklingsstadiet fortfarande finns skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid verklig körning och utsläpp som uppmäts i ett laboratorium, är det lämpligt att tillfälligt införa överensstämmelsefaktorerna i förordning (EG) nr 715/2007.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I sin resolution av den 28 mars 2019 om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen välkomnade parlamentet tribunalens dom och uppmanade uttryckligen kommissionen att inte införa några nya överensstämmelsefaktorer för att säkerställa att Euro 6-normerna inte urholkas ytterligare, utan att de i stället uppfylls vid normal användning såsom ursprungligen föreskrevs i förordning (EG) nr 715/2007.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att tillverkarna ska kunna uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna i samband med RDE-provningsförfarandet bör efterlevnadskriterierna införas i två steg. I det första steget bör om tillverkaren så begär en tillfällig överensstämmelsefaktor gälla, men som ett andra steg bör endast den slutliga överensstämmelsefaktorn användas. Kommissionen bör löpande se över de slutliga överensstämmelsefaktorerna mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

(9) För att tillverkarna ska kunna uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna i samband med RDE-provningsförfarandet bör efterlevnadskriterierna införas i två steg. I det första steget bör om tillverkaren så begär en tillfällig överensstämmelsefaktor gälla, men som ett andra steg bör endast den slutliga överensstämmelsefaktorn användas. Den slutliga överensstämmelsefaktorn bör användas under en övergångsperiod och innefatta en marginal, av vilken framgår den ytterligare mätningsosäkerhet som är förenad med införandet av PEMS. Kommissionen bör löpande bedöma överensstämmelsefaktorn mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och årligen justera den nedåt på grundval av vetenskapliga rön, förbättrad kvalitet på mätförfarandet och tekniska framsteg med PEMS-utrustningen. Överensstämmelsefaktorn bör successivt sänkas och upphöra att tillämpas senast den 30 september 2022.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

 

 

(9a) Kommissionen bör senast i juni 2021 fastställa mer rigorösa krav för PEMS-mätutrustning som kan användas för RDE-provningar. I de standarder som införs bör man, om möjligt, ta hänsyn till eventuella relevanta standardiseringsinslag som tagits fram av CEN, utgående från bästa tillgängliga PEMS-utrustning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Det måste framhållas att förslaget visserligen handlar om överensstämmelsefaktorn, men att frågan om normer för utsläppsgränser återstår att ta upp i det kommande förslaget för perioden efter Euro 6. För att snabba framsteg i riktning mot antagandet av de framtida utsläppsgränsvärdena (för perioden efter Euro 6) och bättre luftkvalitet för unionsmedborgarna ska kunna säkerställas är det väsentligt att kommissionen, om så är lämpligt, lägger fram ett lagstiftningsförslag om detta så fort som möjligt, och senast i juni 2021, såsom kommissionen tillkännagav i sitt meddelande av den 11 december 2019 om den europeiska gröna given, där behovet av en omställning till hållbar och smart mobilitet framhölls, liksom också att en väg mot utsläppsfri mobilitet måste säkerställas. Inga överensstämmelsefaktorer bör användas vid genomförandet av normer för perioden efter Euro 6.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) För att uppmuntra tillverkarna till en proaktiv och miljövänlig inställning bör de nya tekniska innovationerna för upptag av kväveoxider provas, kvantifieras och beaktas vid den efterföljande översynen av Euronormerna.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Genom Lissabonfördraget gavs lagstiftaren möjlighet att till kommissionen delegera befogenheten att anta icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. De åtgärder som kan omfattas av delegering av befogenhet i enlighet med artikel 290.1 i EUF-fördraget överensstämmer i princip med dem som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inrättades genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG11. De bestämmelser i förordning (EG) nr 715/2007 som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget.

(10) Genom Lissabonfördraget gavs lagstiftaren möjlighet att till kommissionen delegera befogenheten att anta icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. De åtgärder som kan omfattas av delegering av befogenheter i enlighet med artikel 290.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) motsvarar i princip de som omfattas av det föreskrivande förfarande med kontroll som införs genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG. De bestämmelser i förordning (EG) nr 715/2007 som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget.

_________________

_________________

11 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

11 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I syfte att bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås och fordonsutsläppen minskas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande. Denna delegering bör även omfatta komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 genom en översyn av sådana regler samt av de provningscykler som används för att mäta utsläpp, kraven för genomförandet av förbudet mot att använda manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för genomförande av tillverkarens skyldighet att ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, samt antagande av en reviderad mätmetod för partiklar. Vidare bör delegeringen omfatta behörighet att ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera de slutliga överensstämmelsefaktorerna nedåt för att återspegla den tekniska utvecklingen av PEMS och justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(11) I syfte att bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås och fordonsutsläppen minskas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande. Denna delegering bör även omfatta komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 genom en översyn av sådana regler samt av de provningscykler som används för att mäta utsläpp, kraven för genomförandet av förbudet mot att använda manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för genomförande av tillverkarens skyldighet att ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, samt antagande av en reviderad mätmetod för partiklar. Trots det korta avbrottet mellan ikraftträdandet av denna förordning och upphävandet av bestämmelserna avseende information om reparation och underhåll i förordning (EU) 2018/858 bör delegeringen, av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa att alla möjligheter står till lagstiftarens förfogande, även omfatta nödvändiga åtgärder för genomförande av tillverkarens skyldighet att ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon. Vidare bör delegeringen omfatta behörighet att ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera överensstämmelsefaktorerna nedåt för att återspegla att kvaliteten på mätförfarandet förbättrats eller att den tekniska utvecklingen av PEMS gått framåt och justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Motivering

Felmarginalen ska årligen ses över och kan ändras som ett resultat av att PEMS-förfarandet förbättrats eller att den tekniska utvecklingen gått framåt.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa skyldigheter omfattar de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga I. För att efterlevnaden av utsläppsgränsvärdena enligt Euro 6 i tabell 2 i bilaga I ska kunna fastställas ska de utsläppsgränsvärden som uppmätts under en giltig RDE-provning delas med tillämplig överensstämmelsefaktor enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska ligga under de utsläppsgränsvärden enligt Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan.

Dessa skyldigheter omfattar att uppfylla de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga I. För att efterlevnaden av utsläppsgränsvärdena enligt Euro 6 i tabell 2 i bilaga I ska kunna fastställas ska de utsläppsgränsvärden som uppmätts under en giltig RDE-provning delas med tillämplig överensstämmelsefaktor enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska ligga under de utsläppsgränsvärden enligt Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan. Överensstämmelsefaktorn ska successivt sänkas, genom att årligen ses över i riktning nedåt, på grundval av bedömningar som gjorts av gemensamma forskningscentrumet. Överensstämmelsefaktorn ska upphöra att tillämpas senast den 30 september 2022.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning.”

1. Tillverkaren ska utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning. Tillverkaren ska också garantera att de utsläppsbegränsande anordningarna är tillförlitliga, och ska sträva efter att minska risken för att de blir stulna eller manipuleras.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1– stycke 6

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera artiklarna 6 och 7. I detta ingår att fastställa och uppdatera tekniska föreskrifter om hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon skall tillhandahållas, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt små och medelstora företags speciella behov.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera artiklarna 6 och 7. I detta ingår att fastställa och uppdatera tekniska föreskrifter om hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de speciella behoven hos små och medelstora företag, mikroföretag och egenföretagare.

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att förbättra tillämpningsområdet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 ska under alla giltiga RDE-provningar fastställas genom beaktande av den föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorn i tabell 2a i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 andra stycket.

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 ska under alla giltiga RDE-provningar fastställas genom beaktande av den föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorn i tabell 2a i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 andra stycket. Överensstämmelsefaktorn ska successivt sänkas, genom att årligen ses över i riktning nedåt, på grundval av bedömningar som gjorts av gemensamma forskningscentrumet. Överensstämmelsefaktorn ska upphöra att tillämpas senast den 30 september 2022.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 10 – punkt 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 ska under alla giltiga RDE-provningar fastställas genom beaktande av den föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorn i tabell 2a i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 andra stycket.

Uppfyllandet av gränsvärdena för Euro 6 ska under alla giltiga RDE-provningar fastställas genom beaktande av den föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorn i tabell 2a i bilaga I i enlighet med artikel 4.1 andra stycket. Överensstämmelsefaktorn ska successivt sänkas, genom att årligen ses över i riktning nedåt, på grundval av bedömningar som gjorts av gemensamma forskningscentrumet. Överensstämmelsefaktorn ska upphöra att tillämpas senast den 30 september 2022.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1– led 10

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkterna 3 och 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på

3. Kommissionen ska senast den 1 juni 2021 anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på komplettering av denna förordning i syfte att anpassa förfaranden, provningar och krav liksom de provningscykler som används för att mäta utsläpp, så att de i tillräcklig utsträckning återspeglar utsläppen under verklig körning vid normal användning, inklusive temperaturförhållanden och gränsprestanda, sänka nollresponsdriften och korrigera farliga toppar i partiklar till följd av rengöring av filter, varvid hänsyn ska tas till eventuella relevanta standardiseringsinslag som tagits fram av CEN, utgående från bästa tillgängliga utrustning.

a) komplettering av denna förordning i syfte att anpassa förfaranden, provningar och krav liksom de provningscykler som används för att mäta utsläpp, så att de i tillräcklig utsträckning återspeglar utsläppen under verklig körning,

 

b) ändring av denna förordning i syfte att anpassa de föroreningsspecifika slutliga överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i bilaga I till den tekniska utvecklingen.”

 

 

3a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på ändring av denna förordning i syfte att anpassa de föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i bilaga I till den tekniska utvecklingen och se över dem i riktning nedåt.”

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1

Förordning (EG) nr 715/2007

Bilaga I – tabell 2a – rad 2

 

Kommissionens förslag

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-utsläppsgränserna med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).

 

Ändringsförslag

CFpollutant-final (2)

1 + marginal (marginal = 0,32*)

1 + marginal (marginal = 0,5*)

* ska minst årligen ses över i riktning nedåt, på grundval av bedömningar som gjorts av gemensamma forskningscentrumet.

(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-utsläppsgränserna under en övergångsperiod med beaktande av den tillkommande tekniska mätningsosäkerheten i samband med införande av ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS). Den uttrycks såsom 1 + en marginal för mätningsosäkerhet. Senast den 30 september 2022 ska marginalen vara noll och överensstämmelsefaktorn upphöra att tillämpas.


 

MOTIVERING

Den 13 december 2018 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal delvis kommissionens förordning (EU) 2016/646. I domen[2] anges att kommissionen inte fick införa överensstämmelsefaktorer för bedömning av om ett fordon vid en provning vid verklig körning håller sig inom utsläppsgränserna endast genom att använda sina genomförandebefogenheter för att ändra förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) . Eftersom tribunalen fastslagit att överensstämmelsefaktorer skulle antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet antog kommissionen den 14 juni 2019 ett lagstiftningsförslag om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 med återinförande av de överensstämmelsefaktorer som tidigare antagits i kommissionens förordning (EU) 2016/646.

Föredraganden anser det lämpligt att återinföra de överensstämmelsefaktorer som innefattar dels kravet på ett fordon ska hålla sig inom de normer för utsläppsgränserna som heter Euro 5 och Euro 6 och inte får överskridas, och fastställs i förordning (EG) nr 715/2007, dels felmarginalen till följd av den statistiska och tekniska osäkerheten i ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS). Föredraganden lägger fram ändringsförslag för att klargöra att överensstämmelsefaktorn består av både utsläppsgränserna och den produktrelaterade felmarginalen. Dessutom ger föredraganden kommissionen befogenhet att årligen revidera överensstämmelsefaktorerna i riktning nedåt, till följd av den förbättrade kvaliteten i PEMS-förfarandet eller den tekniska utvecklingen. Därtill uppmanar föredraganden kommissionen att senast vid mitten av 2021 lägga fram sitt förslag för perioden efter Euro 6, och därvid ta hänsyn till de kommande resultaten av Europeiska standardiseringskommitténs (CEN TC301) arbete med ett förslag till internationell standard för bedömning av PEMS-utrustning.


 

 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH KONSUMENTSKYDD (19.2.2020)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Föredragande av yttrande (*): Anna Cavazzini

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Den centrala delen av detta lagstiftningsförslag rör införandet av överensstämmelsefaktorer, som används för att i samband med tester av utsläpp vid verklig körning (RDE) bedöma huruvida fordon överensstämmer med de Euro 6-utsläppsgränser som anges i EU:s lagstiftning. Kommissionens argument för att rättfärdiga införandet är att dessa faktorer behövs för att minska skillnaderna mellan utsläppsmätningar i laboratorium och vid verkliga användningsförhållanden. Förslaget kom efter att EU-domstolens tribunal avkunnat en dom om den ändring av Euro 6-normerna som gjordes genom en delegerad akt, och slagit fast att den skulle ändra en väsentlig del av lagstiftningen, dvs. på konstgjord väg öka gränsvärdena för kväveoxidutsläpp genom att införa en överensstämmelsefaktor. Tribunalen bekräftade därmed att ändringen måste göras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Föredraganden anser att införandet av överensstämmelsefaktorer för RDE-mätningar sänder fel signaler vid en tidpunkt då det krävs snabba åtgärder för att medlemsstaterna ska kunna rätta sig efter luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) och säkerställa att Euro 6-utsläppsgränserna inte överskrids vid normal användning. Istället för att biltillverkare ges utrymme att slippa undan sina skyldigheter bör de börja utforma fordon som överensstämmer med lagstiftningen. Införandet av en felmarginal som gör det svårt i praktiken att avgöra om fordon uppfyller de överenskomna standarderna eller inte skapar dessutom viss osäkerhet när det gäller godkännande och marknadskontroll. Trots dessa tveksamheter berör föredragandens förslag till yttrande inte lagtextens miljörelaterade aspekter, det vill säga överensstämmelsefaktorerna, eftersom de faller inom ENVI-utskottets behörighetsområde i enlighet med överenskommelsen mellan våra två utskottsordförande. IMCO-utskottets exklusiva behörighet rör information om reparation och underhåll enligt kapitel III i förordning (EG) nr 715/2007, vilket ändras och konsolideras i förordning (EU) 2018/858. Ändringsförslag som rör de delarna är därför av teknisk natur.

När det gäller bestämmelser som anger villkoren för delegerade befogenheter till kommissionen (artikel 1.11 [artikel 14a]) föreslår föredraganden att perioden förkortas från fem år till två år, för att senast i slutet av 2022 bedöma huruvida ytterligare åtgärder behövs. Kommissionen åtog sig offentligt att sänka överensstämmelsefaktorn till 1 så snart som möjligt och senast 2023. De delegerade befogenheterna bör därför följa samma tidsram.

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Förordning (EG) nr 715/2007 föreskriver att nya lätta fordon ska uppfylla vissa utsläppsgränser (Euronormerna 5 och 6) och innehåller ytterligare krav på tillgång till information om reparation och underhåll av fordon. De särskilda tekniska bestämmelser som krävs för genomförandet av den förordningen anges i kommissionens förordning (EG) nr 692/200816 och därefter i kommissionens förordning (EU) 2017/115117.

(2) Förordning (EG) nr 715/2007 föreskriver att nya lätta fordon ska uppfylla vissa utsläppsgränser (Euronormerna 5 och 6) och innehåller ytterligare krav på tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, vilka ändrades och konsoliderades ytterligare genom förordning (EU) 2018/85815a, som träder i kraft den 1 september 2020. De särskilda tekniska bestämmelser som krävs för genomförandet av förordning (EG) nr 715/2007 anges i kommissionens förordning (EG) nr 692/200816 och därefter i kommissionens förordning (EU) 2017/115117.

__________________

__________________

 

15a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

16 Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

16 Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

17 Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

17 Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) För att återvinna konsumenternas förtroende är det avgörande att oberoende aktörer har tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Den senaste tidens överträdelser av den befintliga rättsliga ramen från tillverkare, inbegripet åsidosättande av deras rättsliga skyldigheter enligt förordning (EG) nr 715/2007, har visat att kontroll- och efterlevnadsmekanismerna är svaga. Konsumenterna har inte fått tillfredsställande kompensation, då fordonen ofta inte har anpassats så att de överensstämmer med Euronormerna 5 och 6 ens i de fall då kompensation beviljats. Det ökade antalet dieselförbud i europeiska städer påverkar medborgarnas vardag, och lämpliga kompensationsåtgärder vore därför att utrusta de fordon som inte uppfyller kraven med den anpassade tekniken för avgasrening (maskinvarubyte) eller erbjuda omställningsbidrag om konsumenten vill byta ut ett inköpt fordon mot en renare modell.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I syfte att bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås och fordonsutsläppen minskas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande. Denna delegering bör även omfatta komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 genom en översyn av sådana regler samt av de provningscykler som används för att mäta utsläpp, kraven för genomförandet av förbudet mot att använda manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för genomförande av tillverkarens skyldighet att ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, samt antagande av en reviderad mätmetod för partiklar. Vidare bör delegeringen omfatta behörighet att ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera de slutliga överensstämmelsefaktorerna nedåt för att återspegla den tekniska utvecklingen av PEMS och justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(11) I syfte att bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås och fordonsutsläppen minskas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande. Denna delegering bör även omfatta komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 genom en översyn av sådana regler samt av de provningscykler som används för att mäta utsläpp, kraven för genomförandet av förbudet mot att använda manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp samt antagande av en reviderad mätmetod för partiklar. Trots det korta avbrottet mellan ikraftträdandet av denna förordning och upphävandet av bestämmelserna avseende information om reparation och underhåll i förordning (EU) 2018/858 bör delegeringen av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa att alla möjligheter står till lagstiftarens förfogande även omfatta nödvändiga åtgärder för genomförande av tillverkarens skyldighet att ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon. Vidare bör delegeringen omfatta behörighet att ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera de slutliga överensstämmelsefaktorerna nedåt för att återspegla den tekniska utvecklingen av PEMS och justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera artiklarna 6 och 7. I detta ingår att fastställa och uppdatera tekniska föreskrifter om hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas åt små och medelstora företags speciella behov.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera artiklarna 6 och 7. I detta ingår att fastställa och uppdatera tekniska föreskrifter om hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de speciella behoven hos små och medelstora företag, mikroföretag och egenföretagare.

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att förbättra tillämpningsområdet.


 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

Referensnummer

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.7.2019

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

19.12.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Anna Cavazzini

18.7.2019

Behandling i utskott

4.12.2019

23.1.2020

 

 

Antagande

18.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM (19.2.2020)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(COM(2019)0208 – C9‑0009/2019 – 2019/0101(COD))

Föredragande av yttrande: Sven Schulze

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Yttrandet från transportutskottet till det ansvariga miljöutskottet är en nödvändig följd av en dom om EU:s behörighet.

I domen av den 13 december 2018 fastställdes att överensstämmelsefaktorer för typgodkännande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20071 inte borde ha fastställts genom kommittéförfarandet. Man borde i stället ha valt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det pågår fortfarande ett överklagandeförfarande mot denna dom. Ändå har kommissionen beslutat att samtidigt lägga fram ett lagstiftningsförslag om införande av överensstämmelsefaktorer.

Föredraganden välkomnar att kommissionen med detta lagstiftningsförslag avser att säkerställa rättslig säkerhet och tillförlitlighet för tillverkare och konsumenter. Enligt föredragaren innebär detta också att tillverkare och konsumenter även fortsättningsvis kan tillämpa överensstämmelsefaktorerna från kommittéförfarandet.

Föredraganden föreslår att man i framtiden tydligt ska kunna skilja mellan överensstämmelsefaktorer och felmarginaler och har uttryckt detta genom ändringsförslag.

_______

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

 

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Typgodkännandekraven avseende utsläpp från motorfordon har skärpts gradvis och betydligt genom införande och senare revidering av Euronormerna. Även om det har skett en betydande utsläppsminskning av reglerade föroreningar från fordon i allmänhet, har detsamma inte varit fallet för utsläpp av NOx från dieselmotorer och partiklar från bensinmotorer med direktinsprutning, som är monterade i vissa lätta fordon. Det behövs därför åtgärder för att rätta till denna situation.

(3) Typgodkännandekraven avseende utsläpp från motorfordon har skärpts gradvis och betydligt genom införande och senare revidering av Euronormerna. Även om det har skett en betydande utsläppsminskning av de reglerade föroreningar som omfattas av detta krav från fordon i allmänhet, har detsamma inte varit fallet för utsläpp av NOx från dieselmotorer och partiklar från bensinmotorer med direktinsprutning, som är monterade i vissa lätta fordon. För att ytterligare få ned utsläppen av NOx under verkliga körförhållanden behöver man utveckla ny teknik genom certifiering och standardisering av ombordsystem för utsläppsmätning. Kommissionen bör årligen nedjustera felmarginalen tills dess att en hög noggrannhetsnivå har nåtts, som visar att både mätningsförfarandet blir bättre och att tekniken med PEMS-utrustning går framåt, såvida kommissionen inte anger ett skäl till varför den inte kan göra det.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Med utgångspunkt i egen forskning och extern information genomförde kommissionen en detaljerad analys av de förfaranden, provningar och krav för typgodkännande som fastställs i förordning (EG) nr 692/2008, och konstaterade att utsläppen från Euro 5- och Euro 6-fordon vid verklig körning på väg väsentligt överskrider de utsläpp som uppmätts under den föreskrivna nya europeiska körcykeln (NEDC), särskilt med avseende på NOx-utsläpp från dieselfordon.

(4) Med utgångspunkt i egen forskning och extern information genomförde kommissionen en detaljerad analys av de förfaranden, provningar och krav för typgodkännande som fastställs i förordning (EG) nr 692/2008, och konstaterade att utsläppen från Euro 5- och Euro 6-fordon vid verklig körning på väg nästan genomgående väsentligt överskrider de utsläpp som uppmätts under den föreskrivna nya europeiska körcykeln (NEDC), särskilt med avseende på NOx-utsläpp från dieselfordon.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Till följd av detta utarbetade kommissionen en ny metod för provning av fordonsutsläpp under verkliga körförhållanden: RDE-provningsförfarandet. RDE-provningsförfarandet infördes genom kommissionens förordningar (EU) 2016/4276 och (EU) 2016/6467, fördes sedan över till förordning (EU) 2017/1151 och förbättrades ytterligare genom kommissionens förordning (EU) 2017/11548.

(5) Till följd av detta utarbetade kommissionen en ny metod för provning av fordonsutsläpp under verkliga körförhållanden: RDE-provningsförfarandet. RDE-provningsförfarandet infördes genom kommissionens förordningar (EU) 2016/4276 och (EU) 2016/6467, fördes sedan över till förordning (EU) 2017/1151 och förbättrades ytterligare genom kommissionens förordningar (EU) 2017/11548 och 2018/183220a.

__________________

__________________

6 Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).

6 Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).

7 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

7 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

8 Kommissionens förordning (EU) 2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 7.7.2017, s. 708).

8 Kommissionens förordning (EU) 2017/1154 av den 7 juni 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 175, 7.7.2017, s. 708).

 

20aKommissionens förordning (EU) 2018/1832 av den 5 november 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151 i syfte att förbättra förfaranden och provningar för typgodkännande avseende utsläpp av lätta personbilar och lätta nyttofordon, inbegripet sådana för överensstämmelse hos fordon i drift och utsläpp vid verklig körning, och införa anordningar för övervakning av förbrukning av bränsle och elenergi (EUT L 301, 27.11.2018, s. 1.)

Ändringsförslag  4

 

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Genom förordning (EU) 2016/6469 infördes tidpunkter för tillämpningen av RDE-provningsförfarandet samt efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig körning. För ändamålet användes föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorer i syfte att ta hänsyn till den statistiska och tekniska osäkerheten i de mätningar som gjorts med ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).

(6) Genom förordning (EU) 2016/6469 infördes tidpunkter för tillämpningen av RDE-provningsförfarandet samt efterlevnadskriterier för utsläpp vid verklig körning. För ändamålet infördes föroreningsspecifika överensstämmelsefaktorer och separata felmarginaler användes i syfte att ta hänsyn till den statistiska och tekniska osäkerheten i de mätningar som gjorts med ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS). Överensstämmelsefaktorn (CF = 1) bör vara tydligt åtskild från produktrelaterade felmarginaler.

__________________

__________________

9 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

9 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Den 13 december 2018 meddelade tribunalen dom i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/1610, som avsåg en talan om ogiltigförklaring av förordning (EU) 2016/646. Tribunalen ogiltigförklarade den del av förordning (EU) 2016/646 där de överensstämmelsefaktorer som används för att bedöma RDE-provningsresultatens överenstämmelse med utsläppsgränserna i förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren själv kunde införa dessa överensstämmelsefaktorer, eftersom de berörde en väsentlig del av förordning (EG) nr 715/2007.

(7) Den 13 december 2018 meddelade tribunalen dom i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/1610, som avsåg en talan om ogiltigförklaring av förordning (EU) 2016/646. Tribunalen ogiltigförklarade den del av förordning (EU) 2016/646 där de överensstämmelsefaktorer och felmarginaler som används för att bedöma RDE-provningsresultatens överenstämmelse med utsläppsgränserna i förordning (EG) nr 715/2007 fastställs. Tribunalen ansåg att endast lagstiftaren själv kunde införa dessa överensstämmelsefaktorer och felmarginaler, eftersom de berörde en väsentlig del av förordning (EG) nr 715/2007. Domen har överklagats.

__________________

__________________

10 Dom av den 13 december 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot kommissionen, T-339/16, T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

10 Dom av den 13 december 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot kommissionen, T-339/16, T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927.

Ändringsförslag  6

 

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den tekniska motiveringen till överensstämmelsefaktorerna. Därför är det, även med tanke på att det på det nuvarande tekniska utvecklingsstadiet fortfarande finns skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid verklig körning och utsläpp som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt att införa överensstämmelsefaktorerna i förordning (EG) nr 715/2007.

(8) Tribunalen ifrågasatte inte den tekniska motiveringen till överensstämmelsefaktorerna och felmarginalerna. Därför är det, även med tanke på att det på det nuvarande tekniska utvecklingsstadiet fortfarande finns skillnader mellan utsläpp som uppmäts vid verklig körning och utsläpp som uppmäts i ett laboratorium, lämpligt att införa exakt samma överensstämmelsefaktorer och felmarginal när PEMS används i förordning (EG) nr 715/2007.

Ändringsförslag  7

 

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att tillverkarna ska kunna uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna i samband med RDE-provningsförfarandet bör efterlevnadskriterierna införas i två steg. I det första steget bör om tillverkaren så begär en tillfällig överensstämmelsefaktor gälla, men som ett andra steg bör endast den slutliga överensstämmelsefaktorn användas. Kommissionen bör löpande se över de slutliga överensstämmelsefaktorerna mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

(9) För att tillverkarna ska kunna uppfylla Euro 6-utsläppsgränserna i samband med RDE-provningsförfarandet bör efterlevnadskriterierna införas i två steg. I det första steget bör om tillverkaren så begär en tillfällig överensstämmelsefaktor gälla, men som ett andra steg bör endast den slutliga överensstämmelsefaktorn användas. Kommissionen bör årligen se över felmarginalen med hänsyn till den tekniska utvecklingen när det gäller motorfordon och ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS), och tillämpa dem på framtida lagstiftningsakter.

Ändringsförslag  8

 

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) För att undvika rättsosäkerhet både kring de typgodkännanden som redan beviljats sedan den 1 september 2017 och kring framtida typgodkännanden, är det mycket viktigt att alla tidigare antagna överensstämmelsefaktorer och felmarginaler återinförs, utan ändring av totalsumman, särskilt med tanke på att tillverkarna redan har konstruerat sina fordon med beaktande av det tidigare antagna RDE-förfarandet. För att nedjustera felmarginalen uppmanas kommissionen att beakta standarder som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) i syfte att etablera ett standardförfarande för att bedöma osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om gas- och partikelutsläpp. Kommissionen kommer därför att ge Europeiska standardiseringskommittén i uppdrag att utarbeta en prestandanorm för PEMS i syfte att fastställa enskilda felmarginaler för dessa system. Innan en PEMS-prestandastandard tillämpas har kommissionen åtagit sig att årligen se över felmarginalen och att uppdatera den först när förbättringar av mättekniken har gjorts.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I syfte att bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås och fordonsutsläppen minskas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande. Denna delegering bör även omfatta komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 genom en översyn av sådana regler samt av de provningscykler som används för att mäta utsläpp, kraven för genomförandet av förbudet mot att använda manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för genomförande av tillverkarens skyldighet att ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, samt antagande av en reviderad mätmetod för partiklar. Vidare bör delegeringen omfatta behörighet att ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera de slutliga överensstämmelsefaktorerna nedåt för att återspegla den tekniska utvecklingen av PEMS och justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(11) I syfte att bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås och fordonsutsläppen minskas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande. Denna delegering bör även omfatta komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 genom en översyn av sådana regler samt av de provningscykler som används för att mäta utsläpp, samt kraven för genomförandet av förbudet mot att använda manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp. Vidare bör delegeringen omfatta behörighet att ändra förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera felmarginalerna för att återspegla den tekniska utvecklingen av PEMS. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa skyldigheter omfattar de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga I. För att efterlevnaden av utsläppsgränsvärdena enligt Euro 6 i tabell 2 i bilaga I ska kunna fastställas ska de utsläppsgränsvärden som uppmätts under en giltig RDE-provning delas med tillämplig överensstämmelsefaktor enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska ligga under de utsläppsgränsvärden enligt Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan.

Dessa skyldigheter handlar bland annat om att säkerställa efterlevnaden av de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga I. För att efterlevnaden av utsläppsgränsvärdena enligt Euro 6 i tabell 2 i bilaga I ska kunna fastställas ska de utsläppsgränsvärden som uppmätts under en giltig RDE-provning delas med tillämplig överensstämmelsefaktor eller, där så anges, summan av tillämplig överensstämmelsefaktor och felmarginal, enligt tabell 2a i bilaga I. Resultatet ska uppfylla de utsläppsgränsvärden enligt Euro 6 som anges i tabell 2 i den bilagan.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning.

1. Tillverkaren ska utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning. Tillverkaren ska också garantera att de utsläppsbegränsande anordningarna är tillförlitliga, och ska sträva efter att minska risken för stöld av dessa anordningar eller manipulering av dem.”

Ändringsförslag  12

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a i syfte att anta följande åtgärder baserat resultaten från Uneces program för partikelmätning, som genomförs under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, utan att sänka miljöskyddsnivån inom unionen:

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende

a) Ändring av denna förordning i syfte att se över de gränsvärden för partikelmassa och partikelantal som anges i bilaga I.

a) Ändring av denna förordning i syfte att justera de föroreningsspecifika felmarginaler som anges i tabell 2a i bilaga I mot bakgrund av den tekniska utvecklingen genom att ta hänsyn till den tekniska osäkerhet som är kopplad till användningen av ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS).

b) Komplettering av denna förordning genom antagande av ett reviderat mätförfarande för partikelantal.

b) komplettering av denna förordning i syfte att anpassa förfaranden, provningar och krav liksom de provningscykler som används för att mäta utsläpp, så att de i tillräcklig utsträckning återspeglar utsläppen under verklig körning,

Ändringsförslag  13

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) ändring av denna förordning i syfte att anpassa de föroreningsspecifika slutliga överensstämmelsefaktorerna i tabell 2a i bilaga I till den tekniska utvecklingen.

b) ändring av denna förordning i syfte att justera de föroreningsspecifika felmarginaler som anges i tabell 2a i bilaga I mot bakgrund av den tekniska utvecklingen genom att ta hänsyn till den tekniska osäkerhet som är kopplad till användningen av ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS).

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) I artikel 14 ska följande punkt införas:

 

5a. Kommissionen ska beakta alla standarder som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och som tillhandahåller en tekniskt fungerande metod för att bedöma osäkerheten i RDE-mätningar i fråga om gas- och partikelutsläpp, i syfte att kräva att en sådan standard används i enlighet med denna förordning för att en behörig myndighet ska kunna kontrollera en viss osäkerhetsmarginal för PEMS-applikationer och för att överväga om detta är tillräckligt för att ersätta de specifika felmarginaler som anges i tabell 2a i bilaga I till denna förordning eller för att komplettera den.

Ändringsförslag  15

 

Förslag till förordning

Bilaga

Förordning (EG) nr 715/2007

Bilaga I – tabell 2a

 

Kommissionens förslag

Tabell 2a Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning

 

Kväveoxider (NOx)

Antal partiklar (PN)

Kolmonoxid (CO)(1)

Totala kolväten (THC)

Kolväten och kväveoxider sammanlagt (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

 

 

 

CFpollutant-temp (3)

2,1

1,5

 

 

 

(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig körning.

(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-utsläppsgränserna med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS).

(3) CFpollutant-temp är den tillfälliga överensstämmelsefaktor som på tillverkarens begäran får användas som alternativ till CFpollutant-final under en period på 5 år och 4 månader räknat från de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5.

 

Ändringsförslag

Tabell 2a Överensstämmelsefaktorer för utsläpp vid verklig körning (0a)

 

Kväveoxider (NOx)

Antal partiklar (PN)

Kolmonoxid (CO)(1)

Totala kolväten (THC)

Kolväten och kväveoxider sammanlagt (THC + NOx)

CFpollutant-final (2)

1 + marginal med marginal = 0,43

1 + marginal med marginal = 0,5

 

 

 

CFpollutant-temp (3)

2,1

1 + marginal med marginal = 0,5 

 

 

 

(0a) För att kontrollera en enskild felmarginal i PEM- system som kompletterar eller ersätter marginalerna i tabell 2a i bilagan till denna förordning, ska kommissionen ta hänsyn till eventuella CEN-standarder som tillhandahåller en tekniskt fungerande metod för att bedöma felmarginaler i RDE-mätningar i fråga om gas- och partikelutsläpp (NOx och partikelantal) i syfte att fastställa en PEMS-standard.

(1) Utsläppen av kolmonoxid ska mätas och registreras för alla provningar av utsläpp vid verklig körning.

(2) CFpollutant-final är den överensstämmelsefaktor som används för att fastställa efterlevnaden av Euro 6-utsläppsgränserna, uttryckt såsom summan av det värde som ska uppnås för fordonets utsläppsprestanda och med beaktande av den tekniska osäkerheten i samband med användningen av ombordsystemet för utsläppsmätning (PEMS) (dvs. en felmarginal).

(3) CFpollutant-temp är den tillfälliga överensstämmelsefaktor som på tillverkarens begäran får användas som alternativ till CFpollutant-final under en period på 5 år och 4 månader räknat från de datum som anges i artikel 10.4 och 10.5.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

Referensnummer

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.7.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Sven Schulze

29.7.2019

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Marco Campomenosi,  Jakop G. Dalunde, Rosa D’Amato, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Josianne Cutajar, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Valter Flego, Roman Haider, Pär Holmgren, Ondřej Kovařík, Robert Roos, Henna Virkkunen

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Robert Roos

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux

PPE

Tom Berendsen, Andor Deli, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Valter Flego, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

7

-

GUE/NGL

Clare Daly

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

  

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

Referensnummer

COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Framläggande för parlamentet

14.6.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.7.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ITRE

15.7.2019

IMCO

15.7.2019

TRAN

15.7.2019

 

Inget yttrande avges

 Beslut

ITRE

23.7.2019

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

 Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.12.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Esther de Lange

10.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

13.7.2020

 

 

 

Antagande

14.7.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

14

11

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Kateřina Konečná, Danilo Oscar Lancini, Susana Solís Pérez

Ingivande

20.7.2020


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ

NI

Athanasios KONSTANTINOU

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Liudas MAŽYLIS, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Frédérique RIES, Susana SOLÍS PÉREZ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

14

-

ECR

Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGL

Mick WALLACE

ID

Simona BALDASSARRE, Teuvo HAKKARAINEN, Danilo Oscar LANCINI, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

NI

Eleonora EVI

 

11

0

ECR

Rob ROOKEN

GUE/NGL

Malin BJÖRK

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Adam JARUBAS, Fulvio MARTUSCIELLO, Dolors MONTSERRAT, Edina TÓTH

RENEW

Andreas GLÜCK, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

Senaste uppdatering: 2 september 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy