Menettely : 2020/0118(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0140/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0140/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/09/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0140/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 50k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Aluekehitysvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin

(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2020)0240),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0190/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0140/2020),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

PERUSTELUT

A. Oikeudellinen tausta

 

Perussopimuksen 349 artiklassa määrätään poikkeuksista EU:n sääntöihin syrjäisimmillä alueilla, jotta voidaan osittain kompensoida niiden syrjäistä sijaintia ja erityisiä vaikeuksia. Tämä ehdotus on yksi useista ehdotuksista, joissa tällaisia poikkeuksia sovelletaan verotuksen alalla seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana eli vuosina 2021–2027.

 

B. Madeiralla ja Azoreilla sovellettava siellä tuotettujen rommin, liköörin ja tislattujen alkoholijuomien valmistevero

 

Ehdotetun päätöksen 1 artiklan mukaan Portugalin valtio voisi alentaa Madeiralla ja Azoreilla myydyn siellä tuotetun rommin, liköörin ja tislattujen alkoholijuomien valmisteveroa enintään 75 prosenttia yleiseen verokantaan verrattuna. Tällä pelkästään jatketaan nykyistä poikkeusta.

 

C. Madeiralla ja Azoreilla tuotettujen ja Manner-Portugalissa myytyjen rommin, liköörin ja tislattujen alkoholijuomien valmistevero

 

Ehdotetun päätöksen 2 artiklan mukaan Portugalin valtio voisi alentaa Madeiralla ja Azoreilla tuotettujen mutta Manner-Portugalissa myytyjen rommin, liköörin ja tislattujen alkoholijuomien valmisteveroa enintään 50 prosenttia yleiseen verokantaan verrattuna. Kyseessä on uusi säännös, jonka tarkoituksena on tukea sellaisten tuotteiden myyntiä, joita on vaikea tuottaa ja myydä markkinaehdoin.

 

D. Soveltamisalaan kuuluvien väkevien alkoholijuomien määritelmä

 

Poikkeusten soveltamisalaan kuuluvat tuotteet määritellään 3 artiklassa, ja ne liittyvät suojattuun alkuperänimitykseen (Madeiran rommin osalta) tai raaka-aineiden paikalliseen alkuperään.

 

E. Raportointi

 

Päätöksessä asetetaan Portugalille velvoite raportoida poikkeuksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

 

F. Esittelijän arvio

 

Esittelijä katsoo, että tätä poikkeusta verotussäännöistä voidaan perustella sen erittäin rajallisella soveltamisalalla ja syrjäisimpien alueiden tuotantoon liittyvillä taloudellisilla vaikeuksilla. Siksi hän ehdottaa, että parlamentti hyväksyisi tämän päätösehdotuksen tarkistuksitta työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdan mukaista yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

 

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin

Viiteasiakirjat

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

26.6.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

8.7.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

16.7.2020

Hyväksytty (pvä)

16.7.2020

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.7.2020

 

 

Päivitetty viimeksi: 2. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö