Nós Imeachta : 2020/0118(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0140/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0140/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 15/09/2020 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0140/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 50k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Phortaingéil ráta dleachta máil laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí alcóil áirithe a tháirgtear i réigiúin fhéinrialaitheacha Mhaidéara agus na nAsór</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9‑0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Phortaingéil ráta dleachta máil laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí alcóil áirithe a tháirgtear i réigiúin fhéinrialaitheacha Mhaidéara agus na nAsór

(COM(2020)0240 – C9‑0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0240),

 ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9‑0190/2020),

 ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0140/2020),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

A. Cúlra dlíthiúil

 

Foráiltear in Airteagal 349 do mhaoluithe ar rialacha AE sna réigiúin is forimeallaí chun cúiteamh go pointe áirithe a dhéanamh mar gheall ar an suíomh iargúlta agus na deacrachtaí ar leith atá acu. Tá an togra seo i measc líon áirithe tograí a chuirfidh maoluithe den sórt sin i bhfeidhm i réimse an chánachais ar feadh ré an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil eile, i.e. 2021-2027.

 

B. Dleacht mháil ar rum, licéar agus eau-de-vie a tháirgtear go háitiúil i Maidéara agus sna hAsóir

 

Le hAirteagal 1 den chinneadh atá beartaithe, bheadh stát na Portaingéile in ann laghdú de suas le 75% i gcomparáid leis an ngnáthráta a dhéanamh ar an dleacht mháil ar rum, licéar agus eau-de-vie a tháirgtear go háitiúil, agus a dhíoltar i Maidéara agus sna hAsóir. Is fadú simplí ar an maolú reatha é sin.

 

C. Dleacht mháil ar rum, licéar agus eau-de-vie a tháirgtear i Maidéara agus sna hAsóir, agus a dhíoltar ar mhórthír na Portaingéile

 

Le hAirteagal 2 den chinneadh atá beartaithe, bheadh stát na Portaingéile in ann laghdú de suas le 50% i gcomparáid leis an ngnáthráta a dhéanamh ar an dleacht mháil ar rum, licéar agus eau-de-vie a tháirgtear i Maidéara agus sna hAsóir, ach a dhíoltar ar mhórthír na Portaingéile. Is foráil nua é sin chun cabhrú le díolachán na dtáirgí sin atá deacair a tháirgeadh agus a dhíol faoi dhálaí an mhargaidh.

 

D. Sainmhíniú ar na biotáillí a chlúdaítear

 

Tugtar sainmhíniú in Airteagal 3 ar na táirgí atá clúdaithe ag na maoluithe, agus baineann na maoluithe sin leis an stádas Sonrúchán Tionscnaimh faoi Chosaint atá acu (i gcás rum Mhaidéara) nó le bunús áitiúil na gcomhábhar amh.

 

E. Tuairisciú

 

Cruthaíonn an cinneadh seo oibleagáid ar an bPortaingéil tuairisc a thabhairt ar chur chun feidhme agus ar thionchar an mhaolaithe.

 

F. Tuairim an Rapóirtéara

 

Measann an Rapóirtéir go bhfuil bonn cirt leis an maolú sin ar rialacha cánachais i bhfianaise an raon feidhme thar a bheith teoranta a bhaineann leis, mar aon leis na deacrachtaí eacnamaíocha atá ina ndlúthchuid den táirgeadh sna réigiúin is forimeallaí. Dá bhrí sin, molann sé go ndéanfadh an Pharlaimint an cinneadh seo atá beartaithe a fhormheas gan leasú, faoin nós imeachta simplithe a leagtar amach i Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta.

 

 


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Togra le haghaidh cinneadh ón Comhairle lena n-údaraítear don Phortaingéil ráta dleachta máil laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí alcóil áirithe a tháirgtear i réigiúin fhéinrialaitheacha Mhaidéara agus na nAsór.

Tagairtí

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

26.6.2020

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI

8.7.2020

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

16.7.2020

Dáta an ghlactha

16.7.2020

 

 

 

Dáta don chur síos

22.7.2020

 

 

An nuashonrú is déanaí: 2 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais