Procedura : 2020/0118(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0140/2020

Teksty złożone :

A9-0140/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/09/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0140/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 51k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Komisja Rozwoju Regionalnego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0240),

 uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0190/2020),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0140/2020),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

A. Kontekst prawny

 

W art. 349 przewidziano odstępstwa od przepisów UE w regionach najbardziej oddalonych, aby częściowo zrekompensować ich odległą lokalizację i szczególne trudności. Wniosek ten jest jednym z wielu wniosków, które będą wprowadzać takie odstępstwa w dziedzinie opodatkowania na okres obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych, tj. na lata 2021–2027.

 

B. Akcyza na lokalnie produkowane rum, likier i okowitę na Maderze i Azorach

 

Art. 1 proponowanej decyzji umożliwiłby państwu portugalskiemu obniżenie akcyzy na lokalnie produkowane rum, likier i okowitę sprzedawane na Maderze i Azorach maksymalnie o 75 % w stosunku do normalnej stawki. Jest to zwykłe przedłużenie obecnego odstępstwa.

 

C. Akcyza na rum, likier i okowitę produkowane na Maderze i Azorach, a sprzedawane w Portugalii kontynentalnej

 

Art. 2 proponowanej decyzji umożliwiłby państwu portugalskiemu obniżenie akcyzy na rum, likier i okowitę produkowane na Maderze i Azorach, ale sprzedawane w Portugalii kontynentalnej, maksymalnie o 50 % w stosunku do normalnej stawki. Jest to nowy przepis mający na celu pomoc w sprzedaży tych produktów, które są trudne do wyprodukowania i sprzedania na warunkach rynkowych.

 

D. Definicja objętych napojów spirytusowych

 

Produkty objęte odstępstwem zostały zdefiniowane w art. 3 w związku z ich chronioną nazwą pochodzenia („Rum da Madeira”) lub lokalnym pochodzeniem surowców.

 

E. Sprawozdawczość

 

Decyzja nakłada na Portugalię obowiązek składania sprawozdań na temat wdrażania i skutków odstępstwa.

 

F. Ocena przeprowadzona przez sprawozdawcę

 

Sprawozdawca uważa, że to odstępstwo od przepisów podatkowych jest uzasadnione jego bardzo ograniczonym zakresem oraz trudnościami gospodarczymi nieodłącznie związanymi z produkcją w regionach najbardziej oddalonych. Proponuje zatem, aby proponowana decyzja została zatwierdzona przez Parlament bez poprawek, zgodnie z uproszczoną procedurą określoną w art. 52 ust. 1 Regulaminu.

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

Odsyłacze

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Data konsultacji z PE

26.6.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

8.7.2020

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

16.7.2020

Data przyjęcia

16.7.2020

 

 

 

Data złożenia

22.7.2020

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności