Förfarande : 2020/0118(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0140/2020

Ingivna texter :

A9-0140/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0140/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 53k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Utskottet för regional utveckling</Commission>

Föredragande: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Förenklat förfarande – artikel 52.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0240),

 med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0190/2020),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0140/2020).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

A. Rättslig bakgrund

I artikel 349 medges undantag från EU-reglerna i de yttersta randområdena, i syfte att delvis kompensera för deras avlägsna belägenhet och särskilda svårigheter. Detta förslag är ett av flera förslag som kommer att tillämpa sådana undantag på skatteområdet under nästa fleråriga budgetram, dvs. 2021–2027.

B. Punktskatt på lokalt framställd rom, likör och eau-de-vie på Madeira och Azorerna

Artikel 1 i förslaget till beslut skulle göra det möjligt för den portugisiska staten att sänka punktskattesatsen på lokalt framställd rom, likör och eau-de-vie som säljs på Madeira och Azorerna med upp till 75 % jämfört med den normala punktskattesatsen. Detta är en enkel utvidgning av det nuvarande undantaget.

C. Punktskatt på rom, likör och eau-de-vie som framställs på Madeira och Azorerna och säljs på det portugisiska fastlandet

Artikel 2 i förslaget till beslut skulle göra det möjligt för den portugisiska staten att sänka punktskattesatsen på rom, likör och eau-de-vie som framställs på Madeira och Azorerna och säljs på det portugisiska fastlandet med upp till 50 % jämfört med den normala punktskattesatsen. Detta är en ny bestämmelse som utformats för att stödja försäljningen av dessa produkter som är svåra att framställa och sälja på marknadsmässiga villkor.

D. Definition av de spritdrycker som omfattas

De produkter som omfattas av undantagen anges i artikel 3 och gäller produkter som har skyddad ursprungsbeteckning (för rom från Madeira) eller råvaror med lokalt ursprung.

E. Rapportering

Beslutet skapar en skyldighet för Portugal att rapportera om genomförandet och effekterna av undantaget.

F. Föredragandens bedömning

Föredraganden anser att detta undantag från skattereglerna kan motiveras med tanke på den mycket begränsade räckvidden och de ekonomiska svårigheter som är förknippade med produktionen i de yttersta randområdena. Han föreslår därför att detta förslag till beslut ska godkännas av parlamentet utan ändringar, i enlighet med det förenklade förfarande som anges i artikel 52.1 i arbetsordningen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

Referensnummer

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Samråd med parlamentet

26.6.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

REGI

8.7.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Föredragande

 Utnämning

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

16.7.2020

Antagande

16.7.2020

 

 

 

Ingivande

22.7.2020

 

 

Senaste uppdatering: 2 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy