ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό

  22.7.2020 - (2019/2195(INI))

  Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  Εισηγήτρια: Laurence Farreng

  Διαδικασία : 2019/2195(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0141/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0141/2020
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :


  PR_INI

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Σελίδα

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   


  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό

  (2019/2195(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 165, 166, 167, 191 και 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[1],

   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[2],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[3],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την οργάνωση του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία – Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Χτίζοντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», (COM(2018)0268),

   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό[4],

   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (COM(2018)0367),

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό[5],

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2018 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) (COM(2018)0050),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό[6],

   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης[7],

   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2018 για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (COM(2018)0440),

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης[8],

   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027)[9],

   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2018 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (COM(2018)0366),

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)[10],

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 30ής Απριλίου 2018 – Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) (COM(2018)0248),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)[11],

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)[12],

   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ορισθείσα Επίτροπος για την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη νεολαία στο πλαίσιο της ακρόασής της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0141/2020),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ορίζει ως στόχο μια κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050, θέτοντας έτσι την κλιματική έκτακτη ανάγκη στο επίκεντρο όλων των ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει επίσης ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή των πολιτών στη δράση για το κλίμα, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει επίσης να βασίζεται στην επανεξέταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, του πολιτισμού και των προγραμμάτων για τη νεολαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η βιωσιμότητα και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα προγράμματα και να προωθηθούν ως εγκάρσιες δεξιότητες·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)13 ζητεί να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, και ότι στους επί μέρους στόχους του ΣΒΑ 13 συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της εκπαίδευσης, η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτή και τη μείωση των επιπτώσεών της·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα, την εκπαίδευση και τη φυσική πρόσβαση στον πολιτισμό και τις τέχνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία προγράμματα επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την πανδημία, είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι πολιτισμικές αξίες της Ένωσης και να ανοικοδομηθεί η ευρωπαϊκή εικόνα για τις μελλοντικές γενιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές και η αλληλεπίδραση που διευκολύνονται μέσω των τριών προγραμμάτων θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ξεπεράσει αυτή την κρίση, η οποία έχει πλέον υπερβεί τα όρια της υγειονομικής κρίσης·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός και ο πολιτισμός διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, μάθησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών, και ότι το δυναμικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων·

  Ε. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που έχουν στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων τα προγράμματα Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (CES) και «Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και τη συμβολή τους στη βελτίωση της συνοχής και την πολιτισμική κατανόηση σε όλη την Ένωση, στις υποψήφιες προς ένταξη και τις υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες και σε όλο τον κόσμο μέσω της συμμετοχής τρίτων χωρών·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι τα προγράμματα δεν επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην οικολογία, συμβάλλουν ωστόσο στην πράσινη μετάβαση μέσω του περιεχομένου και του πεδίου εφαρμογής τους, διαμορφώνοντας έναν τρόπο σκέψης που σέβεται το περιβάλλον και το κλίμα και μια κοινωνία προσηλωμένη στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρηθεί ο ουσιώδης χαρακτήρας τους·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαζικές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ενώνουν τους ανθρώπους·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του προγράμματος Erasmus+ για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα προωθεί τη διά βίου μάθηση·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και την ουσία του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν γνώσεις και να αναλάβουν έμπρακτη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία κινητικότητας που προσφέρουν τα εν λόγω προγράμματα μπορεί να αλλάξει πραγματικά τους συμμετέχοντες και να επηρεάσει την καθημερινή συμπεριφορά τους και ότι, κατά συνέπεια, η κινητικότητα αυτού του είδους θα πρέπει να υποστηριχθεί·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και του οπτικοακουστικού περιεχομένου και στην υποστήριξη μέσων ενημέρωσης υψηλής ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότερων κοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία σε αυτούς τους τομείς μπορεί να διαμορφώσει μέσα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιωσιμότητα και, ως εκ τούτου, να αποτελέσει μοναδική πηγή δημιουργικών λύσεων σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, μέσω των τρίτων χωρών που συμμετέχουν·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συντονισμού μιας κοινής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια πρωτοβουλία απαιτεί οι δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες «οικολογικού προσανατολισμού» να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της υποστήριξης έργων·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί απαρέγκλιτο στοιχείο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και ότι η ελευθερία αυτή πρέπει να γίνεται σεβαστή στο  πλαίσιο των προσπαθειών «οικολογικού προσανατολισμού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός τρόπος σκέψης στην υλοποίηση των έργων μπορεί να ενθαρρυνθεί με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών στην αξιολόγηση των έργων·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών με το περιβάλλον έργων υλοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2020·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι προσβάσιμα και να μην εισάγουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε τα προγράμματα να είναι πιο ανοικτά στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως τα άτομα με αναπηρία·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για τα τρία προγράμματα, κυρίως προκειμένου να καταστούν οι πόροι αυτοί πιο προσιτοί χωρίς αποκλεισμούς, και ότι ένας χαμηλότερος προϋπολογισμός δεν θα επιτρέψει την επίτευξη του στόχου αυτού ούτε την εφαρμογή αποτελεσματικών οικολογικών μέτρων και μέτρων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα χωρίς να υπονομεύονται άλλα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τη διάθεση του 20 % των δαπανών σε δράσεις για το κλίμα είναι άνευ νοήματος, δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία και μέσα για τη μέτρηση της συμβολής των προγραμμάτων, η θέσπιση των οποίων, επομένως, επείγει·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική κινητικότητα καθιστά δυνατή την εμβάπτιση σε άλλους πολιτισμούς και τη βέλτιστη αλληλεπίδραση με αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικονικές ανταλλαγές και η μάθηση αποτελούν πολύτιμο συμπλήρωμα της φυσικής κινητικότητας, αλλά δεν παρέχουν την ίδια εμπειρία·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν και αυτές περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

  Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος παρά ελάχιστα κίνητρα, ιδίως οικονομικά, που θα μπορούσαν να ωθήσουν τους συμμετέχοντες στα τρία προγράμματα σε τρόπους μεταφοράς και συμπεριφορές με πιο οικολογικό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς τείνουν να είναι λιγότερο προσβάσιμα και προσιτά·

  Κοινοί στόχοι των τριών προγραμμάτων

  1. σημειώνει ότι η έννοια του κλίματος και του περιβάλλοντος, ή ακόμη και της κινητικότητας, καλύπτει ένα μόνο μέρος των στόχων που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· θεωρεί ότι ο στόχος είναι η υπέρβαση των αμιγώς περιβαλλοντικών ζητημάτων και η ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας για όλους, με βάση την ορθολογική και συμπληρωματική χρήση των πόρων, την υπεύθυνη κατανάλωση, στην οποία θα ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο σεβόμενοι τις διαφορές μας και συνεκτιμώντας τις περιφερειακές και εθνικές συμπληρωματικότητες· τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί καλούνται επίσης να παίξουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της κοινωνικής αλλαγής και ότι τα προγράμματα Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

  2. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την αποφασιστικότητα των νέων να συμβάλουν στην υλοποίηση των προσπαθειών της ΕΕ με στόχο τη βιωσιμότητα και την επιλογή του στόχου «Βιώσιμη πράσινη Ευρώπη» ως ενός από τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία·

  3. υπογραμμίζει τη σημασία των τριών προγραμμάτων για την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την πολιτική για τη νεολαία και τον θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της κινητικότητας· τονίζει ότι τα προγράμματα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων που θα καταστήσουν δυνατή, σε περίπτωση κρίσης όπως η COVID-19, την ουσιαστική συνέχιση της εκπαίδευσης και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες να επιδείξουν τη μέγιστη ευελιξία και να παράσχουν στήριξη στους συμμετέχοντες και τους φορείς ανάπτυξης έργων, ώστε να μπορέσουν μετά την πανδημία να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους με βιώσιμο τρόπο·

  4. τονίζει ότι είναι αναγκαία μια βασική αξιολόγηση της συμβολής και του αντίκτυπου των προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και το κλίμα, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην εκτέλεση των μελλοντικών προγραμμάτων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προτείνει για τα νέα προγράμματα δείκτες για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιωσιμότητα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει στους συννομοθέτες συγκεκριμένους δείκτες που θα πρέπει να ενσωματωθούν στους κανονισμούς που διέπουν τη νέα γενιά προγραμμάτων· θεωρεί ότι οι εν λόγω δείκτες πρέπει να προσδιοριστούν με προσοχή, βάσει αξιόπιστης έρευνας και κοινής μεθοδολογίας και να παρέχουν διεξοδική ανάλυση της συμβολής των προγραμμάτων στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους (π.χ. μέσω των στόχων τους και των προσκλήσεων για υποβολή σχεδίων), και του περιβαλλοντικού τους αντικτύπου (π.χ. μέσω των μορφών υποστήριξης του ταξιδιού)· τονίζει ότι οι δείκτες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων των σχετικών προγραμμάτων, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση· ζητεί να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση έκθεση που θα περιέχει τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί·

  5. καλεί την Επιτροπή να καταγράφει και να υπολογίζει συστηματικά το ατομικό αποτύπωμα άνθρακα των συμμετεχόντων σε σχέση με τις μεταφορές· θεωρεί σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό το εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool) και να επεκταθεί η χρήση του εργαλείου σε όλους τους τομείς του Erasmus+ και στο «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει κατά πόσον είναι εφικτή η δημιουργία παρόμοιου εργαλείου υπολογισμού για τα ταξίδια στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· παροτρύνει την Επιτροπή να καταστήσει τα συναφή δεδομένα που συλλέγονται εύκολα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, πέραν των εκθέσεών της σχετικά με τα προγράμματα, επισημαίνοντας τις ορθές πρακτικές· υπενθυμίζει ότι τα τυχόν ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

  6. υπογραμμίζει ότι οι φορείς εφαρμογής διαδραματίζουν θετικό και ενεργό ρόλο στην υποβολή προτάσεων σχετικά με το πώς τα μελλοντικά προγράμματα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο, καθώς και το πώς θα καθοδηγηθούν οι δικαιούχοι έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθησία για το περιβάλλον· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εντοπιστούν, να συντονιστούν και να αξιολογηθούν οι ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από τους εθνικούς οργανισμούς και τις εθνικές υπηρεσίες και τους υπευθύνους για την υλοποίηση έργων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη και τη διάδοση καταλόγου συστάσεων που θα βασίζονται στην ανάλυση ορθών πρακτικών· συνιστά να αναπτυχθεί ένα σήμα για την πιστοποίηση και την προβολή υπεύθυνων οικολογικών πρακτικών σε καθένα από τα προγράμματα και να βραβεύονται καινοτόμα και ελπιδοφόρα από άποψη περιβάλλοντος έργα σε κάθε ένα από τα προγράμματα·

  7. επισημαίνει την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων που αφορούν το περιβάλλον και την οικολογία που παρέχουν τα τρία προγράμματα· καλεί την Επιτροπή, τους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες να βελτιώσουν την επικοινωνία ως προς το θέμα αυτό και να δώσουν μεγαλύτερη προβολή σε περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του καθορισμού των έργων και μεταξύ των οργανισμών υποδοχής και των συμμετεχόντων·

  8. καλεί τους βασικούς φορείς των προγραμμάτων να κοινοποιούν αποτελεσματικά στους συμμετέχοντες και να προωθούν με ενεργό τρόπο παραδείγματα βέλτιστων περιβαλλοντικών και καταναλωτικών πρακτικών που θα πρέπει να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους όσο συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δράσεών τους· θεωρεί ότι ένα φάσμα ψηφιακών εργαλείων μπορεί να είναι αποτελεσματικό, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας και, ενδεχομένως, ψηφιακής εφαρμογής·

  9. τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς που δέχονται συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων υπηρεσιών» και των υφιστάμενων δικτύων που βρίσκονται στις πόλεις προορισμού, καθώς και τη σημασία των υφιστάμενων δικτύων, όπως του Erasmus+ alumni, στην προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής, μέσω της ανταλλαγής πρακτικών συστάσεων και χρήσιμων συμβουλών σε τοπικό επίπεδο στην πόλη, την περιοχή ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται·

  10. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους εθνικούς οργανισμούς, τις εθνικές υπηρεσίες και τους υπευθύνους για την υλοποίηση έργων να εγγραφούν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) με σκοπό την αξιολόγηση, την κοινοποίηση και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δράσεών τους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των εθνικών οργανισμών και υπηρεσιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ιδίως μέσω της χρήσης βιώσιμου διαφημιστικού υλικού, της  ορθολογικής διαχείρισης των οικείων μετακινήσεων, της αυξημένης χρήσης εργαλείων βιντεοδιάσκεψης και της μείωσης των αποβλήτων τους· πιστεύει ότι οι βιώσιμες πρακτικές στο πλαίσιο των εθνικών οργανισμών και υπηρεσιών θα ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες·

  11. καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες των κρατών μελών να καθορίσουν κριτήρια που θα επιτρέπουν την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών των έργων στην αξιολόγηση των έργων, προωθώντας με τον τρόπο αυτό πιο οικολογικές πρακτικές, τηρώντας, παράλληλα, με συνέπεια την αρχή της ελευθερίας της δημιουργίας και αξιολογώντας κάθε έργο σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος·

  12. υπογραμμίζει τις δυνατότητες και την αξία της εικονικής μάθησης και της ανταλλαγής απόψεων όσον αφορά τη συνέχιση των προγραμμάτων κινητικότητας στο έκτακτο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση εικονικών μορφοτύπων ως συμπλήρωμα της φυσικής κινητικότητας, όπου είναι σκόπιμο, τόσο για τη μείωση των περιττών μετακινήσεων όσο και για να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν είναι σε θέση να ταξιδέψουν, θα μπορούν, εντούτοις, να επωφεληθούν από τα προγράμματα·

  13. παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες και να τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν τους λιγότερο ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, όπως το τρένο, χωρίς να στιγματίζονται, να υφίστανται διακρίσεις ή να αποκλείονται συμμετέχοντες που δεν έχουν άλλη δυνατή επιλογή από τις αεροπορικές μεταφορές· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές·

  14. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι πραγματικές δαπάνες και ο πρόσθετος χρόνος ταξιδίου που συνδέονται με πιο φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους μεταφοράς και ο πρόσθετος χρόνος ταξιδίου να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της επιδότησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά συστήματα χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα άτομα που χρειάζονται τα προγράμματα θα έχουν πρόσβαση σε αυτά·

  15. καλεί την Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματός της για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων το 2021, να συνάψει εταιρικές σχέσεις με ευρωπαϊκές εταιρείες σιδηροδρόμων προκειμένου να προβλέπονται μειωμένα τιμολόγια για τους συμμετέχοντες· επισημαίνει ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες μπορούν επίσης να αναπτυχθούν με εταιρείες λεωφορείων, ιδίως για τις απομονωμένες και τις αγροτικές περιοχές ή τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από σιδηροδρομικές μεταφορές·

  16. αναγνωρίζει ότι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα ταξιδεύουν στη χώρα υποδοχής τους και πέρα από αυτή για να εξερευνήσουν την τοπική κουλτούρα· καλεί τους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες και το προσωπικό υλοποίησης των έργων να ενθαρρύνουν «αργούς» τρόπους μεταφοράς, τον οικολογικό τουρισμό και τη χρήση περιβαλλοντικά βιώσιμων επιλογών μετακίνησης για τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, καθώς και για τις τοπικές μετακινήσεις τους·

  17. σημειώνει ότι η έξυπνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την κοινωνική ένταξη και να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των προγραμμάτων· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές και εξοπλισμό και με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, που αποτελούν προϋποθέσεις για μια έξυπνη ψηφιακή μετάβαση· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία ενός πιο φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο θα υποστηρίζεται ιδίως μέσω του προγράμματος Erasmus+·

  18. επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι η επέκταση της ψηφιοποίησης μπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι και τα τρία προγράμματα, και ιδίως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», χαρακτηρίζονται από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ψηφιακό περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μελετήσει λύσεις για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων και του λογισμικού, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων· καλεί τους βασικούς φορείς των προγραμμάτων να προωθήσουν τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ψηφιακών εργαλείων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται κοινή χάραξη πολιτικής στο πλαίσιο του μελλοντικού ψηφιακού θεματολογίου και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προκειμένου ο ψηφιακός μετασχηματισμός να συνδυαστεί με την περιβαλλοντική πολιτική·

  19. υπογραμμίζει ότι τα αποτελεσματικά μέτρα για τον οικολογικό προσανατολισμό των προγράμματος Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα κοστίσουν χρήματα και επιμένει ότι τα νέα μέτρα δεν πρέπει να συρρικνώνουν περαιτέρω τους ήδη εξαιρετικά περιορισμένους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων· επισημαίνει, εν προκειμένω, την αξία της προώθησης αποτελεσματικών συνεργειών και συμπληρωματικότητας με άλλα συναφή προγράμματα χρηματοδότησης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το LIFE, το InvestEU, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ μέσω της ομάδας «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς», της υφιστάμενης κοινότητας γνώσης και καινοτομίας για το κλίμα, και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας – ειδικότερα, την πρόταση να φιλοξενήσει μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας, αφιερωμένη στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

  20. υπενθυμίζει, όσον αφορά τους δικαιούχους των τριών προγραμμάτων, ότι στην πλειοψηφία τους πρόκειται συνήθως για μικροδικαιούχους που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκες διοικητικές απαιτήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, και να στηρίξει και να προωθήσει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται ουσιαστικά και έμπρακτα συνέργειες·

  Erasmus+

  21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις αρχές του Χάρτη Erasmus+ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τον σεβασμό του περιβάλλοντος, τις υγιείς περιβαλλοντικές πρακτικές και την περιβαλλοντική προστασία· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει την προσέγγιση αυτή σε όλους τους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα και να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών οργανισμών, πανεπιστημίων-εταίρων και ενώσεων σπουδαστών για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές στο πλαίσιο της υποδοχής και των λοιπών δραστηριοτήτων ένταξης·

  22. επισημαίνει το δυναμικό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των κέντρων αριστείας για τη μαθητεία και την επαγγελματική κατάρτιση, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να αναπτύξουν προγράμματα αριστείας με αντικείμενο τη διδασκαλία και την κατάρτιση σε θέματα περιβάλλοντος, κλίματος και βιωσιμότητας για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων και εκπαιδευόμενων, καθώς και να υποστηρίξουν ερευνητικά έργα σε αυτό τον τομέα· τονίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον στόχο μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus+ στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

  23. σημειώνει ότι η μελλοντική εφαρμογή της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα προκειμένου η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ να καταστεί περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική, μέσω της μετάβασης από μια έγχαρτη διαδικασία σε μια εξορθολογισμένη ψηφιακή διαδικασία, η οποία πρέπει να είναι ποιοτική και, συν τοις άλλοις, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ούτως ώστε να απλοποιείται επίσης η διαχείριση του κύκλου κινητικότητας· σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα μπορεί να αναπτυχθεί για να προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες που προάγουν επιλογές ζωής φιλικότερες προς το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια με στόχο να επιταχυνθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας·

  24. υπενθυμίζει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες Υποστήριξη για Ευκαιρίες Προηγμένης Μάθησης και Κατάρτισης (SALTO) στο πλαίσιο του προγράμματος αποτελούν εξαιρετική πηγή πληροφοριών και συμβουλών για τους φορείς υλοποίησης έργων· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα SALTO για τον οικολογικό προσανατολισμό·

  25. τονίζει την αξία του δικτύου «e-Twinning», το οποίο προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς και τους επιτρέπει να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν ενότητες κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή – θέμα του έτους 2020· καλεί την Επιτροπή να φροντίσει να γίνει όσο το δυνατόν ευρύτερα γνωστή η ετήσια έκθεση σχετικά με την προτεραιότητα αυτή, καθώς και η εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει η ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσω των οποίων μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχιση της μάθησης σε περίπτωση κρίσης, όπως αυτή της νόσου COVID-19·

  26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να στηρίξουν την ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· θεωρεί ότι και οι δύο βασικές δράσεις 2 και 3 του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών μέσω στοχευμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών·

  27. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, να συμπεριλάβει έναν κατάλογο οικολογικών κριτηρίων που θα απευθύνεται στις περιφερειακές και εθνικές αρχές εκπαίδευσης σχετικά με τις υποδομές που διατίθενται στην εκπαίδευση, την ένταξη ιδρυμάτων στα δίκτυα δημόσιων μεταφορών, με παράλληλη διασφάλιση του σεβασμού του περιβάλλοντος και των ενεργειακών πόρων·

  28. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+, μέσω της στήριξής του στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση και σε δραστηριότητες που αφορούν τη συμμετοχή των νέων, είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων, ιδίως των νέων γενεών, ώστε να παροτρυνθούν να έχουν ενεργό και εμπεριστατωμένη θέση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις συναφείς πολιτικές, και να γίνουν ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες του μέλλοντος· επισημαίνει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την υλοποίηση έργων για την ευαισθητοποίηση των νεότερων γενιών σχετικά με τη βιωσιμότητα· θεωρεί ότι το Erasmus+ θα πρέπει να συμβάλει επίσης στην ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον μεταξύ των νεότερων εργαζομένων·

  29. ζητεί να ενθαρρυνθούν, στο πλαίσιο της δέσμης για τον αθλητισμό, τα έργα συνεργασίας αθλητικών ομίλων με θέμα το περιβάλλον και την προστασία της φύσης, υγιεινούς και βιώσιμους τρόπους ζωής, την καινοτομία για την προαγωγή περιβαλλοντικά ορθότερων πρακτικών στον αθλητισμό και τη διοργάνωση βιώσιμων διοργανώσεων μαζικού αθλητισμού· επισημαίνει την ανάγκη να καταστούν οι αθλητικές εκδηλώσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο αυτό· θεωρεί ότι οι εθελοντές του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» θα μπορούσαν να στηρίξουν την οργάνωση βιώσιμων διοργανώσεων μαζικού αθλητισμού·

  30. θεωρεί ότι τα μακροπρόθεσμα προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και η υποστήριξη της κινητικότητας του προσωπικού τοπικών αθλητικών οργανώσεων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τη διοργάνωση φιλικότερων προς το περιβάλλον αθλητικών εκδηλώσεων· ζητεί, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, να δοθεί έμφαση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και στις προκλήσεις που συνδέονται με το κλίμα και το περιβάλλον·

  31. υπογραμμίζει τη σημασία της βιώσιμης ένταξης των συμμετεχόντων στην τοπική κοινωνία, με στόχο την επίτευξη ενεργού συμμετοχής στα κοινά και πολιτιστικών ανταλλαγών, ως βασικού στοιχείου του προγράμματος Erasmus+· παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει ποιες δράσεις του προγράμματος μπορούν να αναπτυχθούν σε ερημωμένες αγροτικές περιοχές, όπου η ενεργός συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, στην προώθηση της διατήρησης της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

  32. επισημαίνει τη δυνατότητα συσχέτισης με το πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό τον εμπλουτισμό και των δύο προγραμμάτων για την ανάμειξη των συμμετεχόντων στην τοπική κοινωνία και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με το τι σημαίνει ευρωπαϊκή ιθαγένεια για τους γηγενείς σπουδαστές·

  Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (CES)

  33. υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται σημαντική δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του CES, που συνάδει τόσο με την τρέχουσα νομική βάση όσο και με την πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα μετά το 2020, και με τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

  34. θεωρεί ότι το σήμα ποιότητας που οφείλει να λαμβάνει κάθε οργάνωση που στέλνει ή υποδέχεται εθελοντή προκειμένου να έχει πρόσβαση στις δραστηριότητες του CES θα πρέπει, στο μέλλον, να καλύπτει και τις ορθές οικολογικές πρακτικές· υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο CES είναι συχνά μικρές ενώσεις· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι χρειάζονται στοχευμένη στήριξη προκειμένου να μπορέσουν να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές·

  35. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να προκηρύξει διαγωνισμούς για την ανάθεση θεματικών έργων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να προωθήσει περαιτέρω την περιβαλλοντική διάσταση του CES, καθώς και τις διαστάσεις του που αφορούν το κλίμα και τη βιωσιμότητα, ενισχύοντας την προβολή των εν λόγω έργων στην πλατφόρμα του συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης τοποθέτησης (PASS)·

  36. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο CES να υποστηρίζουν ενεργά και να συμβουλεύουν τις δομές αποστολής και υποδοχής συμμετεχόντων· τονίζει ότι έχουν επίσης τη δυνατότητα να εντοπίζουν – και να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους – επί τόπου οικολογικά έργα και να διασφαλίζουν την ευαισθητοποίηση των εθελοντών σε σχέση με τις ορθές οικολογικές πρακτικές στο πλαίσιο της εργασίας τους και της καθημερινότητάς τους· ενθαρρύνει τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα διευκολύνουν τη διάδοση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων·

  37. καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς οργανισμούς να προωθήσουν έργα σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς για να τονώσουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της βιωσιμότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την εξερεύνηση νέων προορισμών·

  Δημιουργική Ευρώπη

  38. δίνει έμφαση στις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ως προς το να ωθούν τους πολίτες να ενεργούν με γνώμονα τη βιωσιμότητα· σημειώνει ότι τα μουσεία, τα πολιτιστικά και κοινοτικά κέντρα, οι παραστατικές τέχνες, η λογοτεχνία, οι εικαστικές τέχνες και οι διακαλλιτεχνικές πρωτοβουλίες μπορούν να προαγάγουν τη βιωσιμότητα και να συμβάλουν στην ανατροπή της κλιματικής τάσης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση· τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας και της ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής για τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς·

  39. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές υπηρεσίες να διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη από τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους υφιστάμενους χάρτες στους διάφορους τομείς καλλιτεχνικής δραστηριότητας, με σκοπό την κατάρτιση χάρτη ο οποίος θα περιλαμβάνει δέσμη περιβαλλοντικών αρχών που πρέπει να τηρεί κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι η διαδικασία καθορισμού των ορθών αρχών θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τον τομέα, να καθιστά δυνατή την αμοιβαία μάθηση και να λαμβάνει ευρέως υπόψη τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία και η αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ δημιουργών και καταναλωτών·

  40. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ολοκληρωμένη έρευνα και να διαβουλευτεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αναπτύξει μια ειδική τομεακή στρατηγική και έναν οδηγό ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στον τομέα της οπτικοακουστικής και πολιτιστικής παραγωγής, της διάδοσης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταφορές, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων και με σκοπό οι εν λόγω πρακτικές να αποτελέσουν τον κανόνα για όλα τα έργα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι οι τυποποιημένες αυτές πρακτικές δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος πολιτιστικών και οπτικοακουστικών προϊόντων και εκδηλώσεων ποιότητας·

  41. τονίζει τη σημασία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για τον πολιτιστικό τομέα και να αναπτύξει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των πολιτιστικών εκδηλώσεων· τονίζει, επιπλέον, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου και καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη συνιστώσα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για να προαγάγει τις βέλτιστες πρακτικές στον οπτικοακουστικό τομέα όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος·

  42. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό του περιβάλλοντος στα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης για τον θεσμό των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών· εμμένει στην άποψη ότι οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τον χάρτη που θα καθορίζει τις προαναφερθείσες περιβαλλοντικές αρχές·

  43. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει, ως μέτρο διατομεακού χαρακτήρα, τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου συμβούλων σε θέματα περιβάλλοντος, κλίματος και βιωσιμότητας για την παροχή συμβουλών στους φορείς υλοποίησης των έργων και στις υπηρεσίες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· θεωρεί ότι οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να κοινοποιούνται και να δημοσιοποιούνται·

  44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στους εθνικούς οργανισμούς και τις αρχές που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των τριών προγραμμάτων.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η επείγουσα κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση είναι ενώπιόν μας και η ευρωπαϊκή απάντηση μέσω της φιλόδοξης δέσμης μέτρων για την Πράσινη Συμφωνία που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις δημόσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Νοέμβριο του 2019. Μια αίσθηση επείγοντος την οποία συμμερίζεται μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού: στο Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου 2019, το 38 % όσων απάντησαν ανέφεραν την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος ως την κύρια πολιτική πρόκληση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

  Όλοι οι τομείς θα πρέπει να επανεξετάσουν τα μοντέλα παραγωγής τους και να επιφέρουν αλλαγές, μειώνοντας τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, αλλά κυρίως να επινοώντας καινοτόμες λύσεις που απαιτούν νέες δεξιότητες.

  Ο ρόλος του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη βιώσιμη ανάπτυξη

  Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση αποτελούν τη βάση για την αλλαγή αυτή στην κοινωνία. Η εκπαίδευση των παιδιών, των μαθητευομένων, των σπουδαστών και η κατάρτιση των ενηλίκων καθιστά δυνατή την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση υπεύθυνων πολιτών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη διάδοσή τους, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκπαίδευση μελλοντικών εφευρετών καινοτόμων λύσεων. Χωρίς εκπαίδευση δεν θα υπάρχουν ούτε ερευνητές ούτε μηχανικοί ούτε επιστήμονες σε θέση να μας κάνουν να προβληματιστούμε και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, ούτε επαγγελματίες καταρτισμένοι για να εφαρμόσουν τις λύσεις αυτές σε μεγάλη κλίμακα.

  Από την άλλη πλευρά, ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού ως προς τις κλιματικές προκλήσεις. Είναι επίσης ένας παραγωγικός τομέας που αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στις πρακτικές του.

  Αντικείμενο της έκθεσης

  Στην παρούσα έκθεση, η εισηγήτρια προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τριών εμβληματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (Erasmus+), πολιτισμού (Δημιουργική Ευρώπη) και εθελοντισμού (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης), και για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην Πράσινη Συμφωνία, με την ενθάρρυνση του ανεκτίμητου δυναμικού τους. Οι λύσεις αυτές πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή από την αρχή της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.

  Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί έργα που θα δει ένα ευρύ κοινό, σε έναν τομέα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους: υπολογίζεται ότι στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας απασχολούνται 12 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Τα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι εμπειρίες που μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων και του περίγυρού τους. Τα δύο αυτά προγράμματα επικεντρώνονται κυρίως στους νέους, οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

  Ως εκ τούτου, τα τρία αυτά προγράμματα είναι πράγματι φορείς ορθών πρακτικών και έχουν παιδαγωγικό ρόλο· ωστόσο η λειτουργία τους πρέπει να εξελιχθεί υπό το φως της Πράσινης Συμφωνίας.

  Απαρέγκλιτες αρχές: φυσική κινητικότητα και ελευθερία δημιουργίας

  Κατά την εισηγήτρια, δύο αρχές πρέπει να διατηρήσουν τον απαρέγκλιτο χαρακτήρα τους:

   η φυσική κινητικότητα, ουσία των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και συχνά αναπόσπαστο μέρος των έργων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»,

   η ελευθερία του περιεχομένου και των δημιουργιών. Οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», πρέπει να έχουν την πλήρη ελευθερία για το περιεχόμενο, και τα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να συνεχίσουν να τα δημιουργούν οι τοπικές ανάγκες, σε μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή.

  Η κινητικότητα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προγραμμάτων και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εικονική κινητικότητα. Πρόσφατη μελέτη της ΓΔ IPOL αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της φυσικής κινητικότητας έναντι της εικονικής κινητικότητας λόγω της πλήρους εμβάπτισης που εξασφαλίζει. Το δυναμικό της εικονικής κινητικότητας θα πρέπει να εξετάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, για να συμπεριληφθεί κάθε είδους κοινό που παρεμποδίζεται ή σε ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η εικονική κινητικότητα ως συμπλήρωμα της φυσικής κινητικότητας, για παράδειγμα για την προετοιμασία ενός ταξιδιού ή τη διασφάλιση της συνέχειας σε ένα έργο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι εικονικές τεχνολογίες έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες πολύ συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη.

  Δείκτες και δεδομένα

  Η εισηγήτρια έχει επισημάνει την έλλειψη στοιχείων για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τριών προγραμμάτων. Για να καθορίσουμε στόχους και να τους αξιολογήσουμε, πρέπει να μάθουμε ποια είναι η αφετηρία μας: αυτό δεν είναι εφικτό προς το παρόν.

  Είναι, επομένως, ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κανενός είδους δείκτες στα σχέδια κανονισμών για την περίοδο 2021-2027.

  Τέλος, η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο επιθυμητός στόχος της ανάπτυξης περισσότερων έργων – ιδίως έργων Erasmus+ – μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προγράμματος. Ως εκ τούτου, συνιστάται, ως πρώτο βήμα, να επικεντρωθούμε μόνο στις επιπτώσεις της μείωσης του ατομικού και όχι του συνολικού αποτυπώματος.

  Χρηματοδοτική στήριξη για την πράσινη κινητικότητα και πριμοδότηση

  Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προτίμηση για τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων μεταφορών, αλλά ότι η επιλογή της χρήσης ενός πιο οικολογικού τρόπου μεταφοράς συνεπάγεται συχνά πρόσθετο κόστος. Μολονότι η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την τροποποίηση του οδηγού του Erasmus+ το 2020, η οποία καθιστά δυνατή την επιστροφή των έκτακτων δαπανών που σχετίζονται με λιγότερο ρυπογόνα ταξίδια, θεωρεί λυπηρό τον χαρακτηρισμό της εν λόγω επιλογής ως «έκτακτης», καθώς και το γεγονός ότι ο συμμετέχων εξακολουθεί να πρέπει να καταβάλει το 20 % του πρόσθετου κόστους. Αυτό δεν συνάδει με την επιδιωκόμενη ένταξη που αποτελεί επιδίωξη του προγράμματος: κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει ελεύθερα το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιήσει, χωρίς κανένα οικονομικό φραγμό.

  Η εισηγήτρια επουδενί επιθυμεί να επιβληθεί η χρήση άλλου μεταφορικού μέσου πλην του αεροσκάφους: η επιλογή αυτή συχνά καθορίζεται από την απόσταση ή την έλλειψη συνδέσεων. Η ενθάρρυνση της πράσινης κινητικότητας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει δυνητικούς συμμετέχοντες.

  Η εισηγήτρια επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακηρύξει το 2021 Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων. Θα ήταν ενδιαφέρον να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων προγράμματα κινητικότητας όπως το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ κοινό με μια κρίσιμη μάζα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία της προπαρασκευαστικής δράσης «DiscoverEU», για την οποία δημιούργησε εταιρική σχέση που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους Ευρωπαίους να αποκτήσουν δωρεάν σιδηροδρομικό εισιτήριο για να ανακαλύψουν την Ευρώπη.

  Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά τα έργα με πράσινο περιεχόμενο και οικολογικούς στόχους ή με άλλη θεματολογία τα οποία, ωστόσο, έχουν πράσινη διάσταση να πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους από τις εθνικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητη την ενθάρρυνση και όχι την επιβολή. Οι οργανισμοί πρέπει να επιλέξουν, από ένα κατάλογο ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, τις εθνικές προτεραιότητες που θα οδηγούν σε πριμοδότηση: η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό η ευρωπαϊκή προτεραιότητα που συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι οριζόντια και κοινή.

  Καθημερινή ζωή και σχέση με τους υπευθύνους για την υλοποίηση έργων και τους οργανισμούς υποδοχής

  Πέραν της κινητικότητας μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής, είναι επίσης απαραίτητο να αποδοθεί μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων, ιδίως για τα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η κινητικότητα επιτρέπει αλλαγή πλαισίου αποτελώντας ευκαιρία για την υιοθέτηση νέων περιβαλλοντικών πρακτικών (επιλεκτική διαλογή, ήπια κινητικότητα, τοπική κατανάλωση κ.λπ.).

  Στο πλαίσιο αυτό τα πανεπιστήμια πρέπει να πρωτοστατήσουν: πολλά έχουν ήδη δημιουργήσει «πράσινες υπηρεσίες» που θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδεθούν με τις υπηρεσίες υποδοχής διεθνών σπουδαστών. Θα πρέπει να περιληφθούν επίσης οι πρώην φοιτητές του Erasmus+: μπορούν να παρέχουν συμβουλές, μέχρι και πρακτικής φύσεως (πού μπορεί να αγοράσει κανείς τοπικά προϊόντα, με ποιες ενώσεις να έρθει σε επαφή, ή πώς να ανακυκλώσει τα έπιπλά του μετά από ολιγόμηνη παραμονή στη χώρα).

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέχει τα εργαλεία και οι εθνικοί οργανισμοί να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και να ενεργούν ως πλατφόρμες. Οι λύσεις, που είναι πολυάριθμες, πρέπει να προέρχονται από το πεδίο και όχι να επιβάλλονται.

  Η εισηγήτρια έχει μεγάλες προσδοκίες από τη μελλοντική ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα, η οποία πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2025. Η ταυτότητα αυτή θα πρέπει να ενσωματώνει πτυχές που σχετίζονται με έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, όπως εκπτώσεις στις δημόσιες μεταφορές, και να κατευθύνει τους σπουδαστές σε κατάλληλες επιλογές.

  Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον ρόλο των δομών αποστολής και υποδοχής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: οι δομές αυτές διαχειρίζονται τη μεταφορά, τη στέγαση και την καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων του δανεισμού ποδηλάτου ή της χορήγησης κάρτας για τις δημόσιες μεταφορές. Πρέπει να ακούγεται η γνώμη τους όταν έχουν καλές πρακτικές και να τους παρέχονται συμβουλές από τους αρμόδιους για το πρόγραμμα φορείς. Οι δομές αυτές, λόγω των δεσμών τους με τον τόπο, μπορούν να εντοπίζουν βιώσιμα και έργα και έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και να επικροτηθεί ο ρόλος των εθνικών οργανισμών και υπηρεσιών που συμμετέχουν ήδη στην οικολογική μετάβαση, ιδίως μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων τους. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αναπτύξει ορθές πρακτικές οι οποίες αξίζει να συστηματοποιηθούν.

  Ειδική κατάρτιση μέσω του Erasmus+ για νέες δεξιότητες

  Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο πρέπει να στηριχτούμε για να δημιουργήσουμε διευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης στον τομέα του περιβάλλοντος. Εκτός από τα «κλασικά» σχέδια, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ χρηματοδοτούνται δύο ελπιδοφόρες πιλοτικές πρωτοβουλίες: τα δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και τα κέντρα αριστείας για την κατάρτιση και τη μάθηση. Ορισμένες από τις επιλεγμένες κοινοπραξίες ασχολούνται ήδη με τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη για τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι δύο αυτοί μηχανισμοί για την κατάρτιση Ευρωπαίων επαγγελματιών στη βιώσιμη ανάπτυξη του αύριο και, ως εκ τούτου, για την ανάγκη να τους διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός.

  Αθλητισμός

  Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία του αθλητισμού ως παράγοντα υγείας και ισχυρού μέσου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τα υπαίθρια αθλήματα.

  Επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

  Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το μεγάλο ποσοστό έργων Erasmus+ και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που έχουν ήδη υιοθετήσει υπεύθυνη στάση ή αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα. Το ίδιο ισχύει για τον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος ενσωμάτωσε τη διάσταση αυτή και προσαρμόστηκε κυρίως μέσα από καινοτόμες τεχνικές, μέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης των δημόσιων μεταφορών ή ακόμη και της προσφυγής σε υπηρεσίες οικοσυμβούλων.

  Οι εν λόγω βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να συντονίζονται.

  Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια επιθυμεί να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να συγκεντρωθούν: οδηγοί βέλτιστων πρακτικών κοινής αποδοχής, ιστότοποι, κατάρτιση εθνικών οργανισμών και αρχών, πλατφόρμες, …  Πολλά από τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα, κάτι που αποτελεί αίτημα των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων.

  Προσπάθειες θα πρέπει επίσης να καταβληθούν στον τομέα της επικοινωνίας: πολλοί δυνητικοί συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτήσουν το περιβαλλοντικό τους έργο: η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να προβληθεί στο πλαίσιο των Ημερών Erasmus, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας, του Joli Mois de l’Europe και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει επίσης να προβληθεί σε ειδικούς ιστοτόπους χωρίς, ωστόσο, να επισκιάζει άλλους τύπους έργων.

  Η συμπερίληψη της βιώσιμης διάστασης στα προγράμματα αυτά αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας, τόσο για την αλλαγή συμπεριφορών σε όλη την ήπειρο μέσω δοκιμασμένων πρακτικών που τυγχάνουν της αποδοχής των πολιτών των 27 κρατών μελών της, όσο και για την εκπαίδευση σε δεξιότητες του αύριο και την προώθηση των τεχνολογιών του ψηφιακού και του ενεργειακού και στους δημιουργικούς τομείς.

  Το θέμα είναι, εντέλει, πώς θα εμπνεύσουμε τις γυναίκες και τους άνδρες που θα φτιάξουν την Ευρώπη του σήμερα και του αύριο.


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  13.7.2020

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  23

  3

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

  Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Angel Dzhambazki

   


   

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  23

  +

  PPE

  Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

  S&D

  Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

  RENEW

  Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

  GUE/NGL

  Niyazi Kizilyürek

   

  3

  -

  ID

  Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

   

  3

  0

  ECR

  Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  + : υπέρ

  - : κατά

  0 : αποχή

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 2 Σεπτεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου