Процедура : 2019/2156(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0143/2020

Внесени текстове :

A9-0143/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0212

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0143/2020</NoDocSe>
PDF 413kWORD 160k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света</Titre>

<DocRef>(2019/2156(INI))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Докладчик: <Depute>Станислав Полчак</Depute>

Докладчик по становище (*):

Хилдегард Бентеле, комисия по развитие

Карин Карлсбро, комисия по международна търговия

Юозас Олекас, комисия по земеделие и развитие на селските райони

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света

(2019/2156(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 11, член 191, параграф 1 и член 208 от него,

 като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 17 април 2018 г.[1],

 като взе предвид целите за устойчиво развитие на ООН за периода 2015 – 2030 г.,

 като взе предвид Парижкото споразумение, постигнато на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК),

 като взе предвид Конвенцията от 1992 г. за биологичното разнообразие, Глобалния стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г. и целите от Аичи за биологичното разнообразие,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640) и резолюцията на Парламента от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт[2],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот (COM(2020)0380),

 като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020 – 2024 г., външната политика на ЕС от 2016 г. по въпросите на коренното население, заключенията на Европейския съвет от 15 май 2017 г. относно коренното население и Европейския консенсус за развитие от 2017 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ (COM(2018)0773),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2013 г., озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“ (COM(2013)0659),

 като взе предвид окончателния доклад от 2013 г. от проучването на Комисията, озаглавен „Въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването: Цялостен анализ на въздействието на потреблението на ЕС върху обезлесяването“,

 като взе предвид проучването от 2018 г. за осъществимост на възможностите за ускоряване на дейностите от страна на ЕС за борба с обезлесяването, възложено от Генерална дирекция „Околна среда“ на Комисията;

 като взе предвид съобщението на Комисията от 17 октомври 2008 г., озаглавено „Справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие“ (COM(2008)0645),

 като взе предвид Плана за действие на ЕС от 2003 г. за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT), споразуменията за доброволно партньорство (СДП) за FLEGT с трети държави и работния план за FLEGT за периода 2018 – 2022 г.,

 като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 21 март 2019 г. за признаване на приноса на правозащитниците еколози за упражняването на правата на човека, опазването на околната среда и устойчивото развитие,

 като взе предвид доклада на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), озаглавен „Състояние на горите в световен мащаб през 2020 г.“,

 като взе предвид Стратегическия план на ООН за горите за периода 2017 – 2030 г.,

 като взе предвид специалните доклади на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) относно изменението на климата, опустиняването, деградацията на земята, устойчивото управление на земята, продоволствената сигурност и потоците на парникови газове в сухоземните екосистеми, както и неговия пети доклад от 2014 г. относно изменението на климата: последици, приспособяване и уязвимост,

 като взе предвид доклада на Междуправителствената научно-политическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES) от 31 май 2019 г. за глобална оценка на биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги,

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие[3],

 като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда[4],

 като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите[5],

 като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори[6],

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по развитие, на комисията по международна търговия, на комисията по земеделие и развитие на селските райони и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

 като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0143/2020),

А. като има предвид, че в периода 1990 – 2016 г. са изгубени 1,3 милиона квадратни километра от световните гори, което има разрушително въздействие върху биологичното разнообразие, климата, хората и икономиката; като има предвид, че въпреки всички положени до момента усилия редица международни ангажименти в областта на горите, като например цел 15.2 от целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР)[7] и цел № 5 от Конвенцията от Аичи за биологичното разнообразие[8], не са на път да бъдат изпълнени надлежно от настоящите политики; като има предвид, че в доклада на Европейската агенция за околна среда, озаглавен „Околната среда в Европа – състояние и перспективи за 2020“, се отбелязва, че „горската площ в Европа е в голяма степен стабилна през последните две десетилетия“, но също така се предупреждава, че „от 2013 г. насам се наблюдава много слабо подобряване на природозащитния статус на горските местообитания и видове“ и че „природните [...] и причинените от човека смущения [...] представляват заплаха за европейските гори“;

Б. като има предвид, че 17-те ЦУР са интегрирани и неделими; като има предвид, че следва да се постигне напредък едновременно към устойчиво земеделие, продоволствена сигурност и устойчиво управление на горите – основни елементи на ЦУР;

В. като има предвид, че горите са от съществено значение за смекчаването на последиците от изменението на климата и за адаптирането към него, и като има предвид, че от друга страна, обезлесяването, по-специално обезлесяването на тропическите гори, е важен фактор за изменението на климата; като има предвид, че емисиите от земеползването и промените в земеползването, дължащи се предимно на обезлесяване, са втората най-сериозна причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива, отговорно за близо 12% от всички емисии на парникови газове; като има предвид, че горите също така приютяват 80% от световното биологично разнообразие, допринасят за мерки за намаляване на риска от бедствия чрез природосъобразни решения и подкрепят препитанието на около 25% от световното население, като същевременно представляват голяма част от земята, която традиционно се населява от коренно население, и допринасят за човешкото здраве, като въплъщават незаменими културни, обществени и духовни ценности;

Г. като има предвид, че според Междуправителствения комитет по изменение на климата поради изменението на климата и загубата на биологично разнообразие природни смущения, като например суши, наводнения, бури, нашествия на вредители, ерозия и пожари, ще се случват по-често и по-интензивно, което ще причини също така по-големи вреди на горите в световен мащаб; като има предвид, че увеличаването на инвестициите в природосъобразни решения е едно от най-ефективните от икономическа гледна точка средства за справяне с емисиите и за опазване на екосистемите, като същевременно подобрява условията за препитание, устойчивостта и продоволствената сигурност;

Д. като има предвид, че са необходими широкообхватни, амбициозни и съгласувани действия, подплатени с политическа и обществена воля, за опазване и възстановяване на световните гори;

Е. като има предвид, че засилването на действията за опазване и възстановяване на горите и увеличаването на количеството и качеството на горските екосистеми трябва да играе решаваща роля в политиките на ЕС и на държавите членки в областта на устойчивостта и за постигането на целите на Европейския зелен пакт; като има предвид, че с цел ограничаване на глобалното затопляне и подпомагане на борбата със загубата на биологично разнообразие е от съществено значение горите да бъдат защитени, възстановени и управлявани по такъв начин, че да се увеличи максимално капацитетът им за съхранение на въглерод и за опазване на биологичното разнообразие; като има предвид, че девствените гори осигуряват повече съхранение на въглероден диоксид и съществено местообитание, което липсва при по-младите и наскоро засадените гори;

Ж. като има предвид, че според доклада на ФАО за състоянието на горите в световен мащаб през 2020 г. в целия свят „разрастването на селското стопанство продължава да бъде основният фактор за обезлесяването“ наред с разрастването на градовете, развитието на инфраструктурата и минното дело; като има предвид, че е необходимо да се работи в тясно сътрудничество с държавите – партньори на ЕС, и различните заинтересовани лица с цел засилване на иновативните и положителните взаимодействия между селското и горското стопанство за изграждане на устойчиви селскостопански системи и подобряване на продоволствената сигурност; като има предвид, че ЕС също участва непряко в обезлесяването и деградацията на горите и други природни екосистеми чрез вноса и потреблението на стоки, свързани с обезлесяването, като соя, палмово масло, каучук, царевица, говеждо, кожа и какао; като има предвид, че потреблението в ЕС представлява около 10% от обезлесяването в световен план под формата на общо крайно потребление;

З. като има предвид, че неотдавна в рамките на разследване на „Глоубъл Уитнес“ беше установено, че в периода 2013 – 2019 г. финансови институции със седалище в ЕС са били основните международни източници на финансиране на шест дружества в областта на агроиндустрията, свързани с унищожаването на гори в Амазония, басейна на р. Конго и Папуа Нова Гвинея, които са подкрепили със средства в размер на 7 милиарда евро[9];

И. като има предвид, че с текущите доброволни ангажименти за справяне с обезлесяването, поети от дружества и банки, не се постигна необходимата промяна в поведението, която да сложи край на това катастрофално унищожаване на околната среда;

Й. като има предвид, че отрицателното въздействие на Директивата за енергията от възобновяеми източници върху горите в световен мащаб и горите в ЕС наложи преработване на Директивата[10]; като има предвид, че въведените промени обаче няма да решат проблема;

К. като има предвид, че субсидиите за биоенергия от дървесина следва да бъдат пренасочени към енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;

Л. като има предвид, че приложимите правила на Директивата за енергията от възобновяеми източници се основават на разбирането, че отглеждането на енергийни култури е устойчиво и неутрално по отношение на климата и дава възможност за възобновяване на източника в подходящ период от време; като има предвид, че това разбиране е погрешно;

М. като има предвид, че ще са необходими действия на всички равнища, включително регулаторни мерки и по-строго прилагане на действащото законодателство, както и значителни публични и частни инвестиции за по-ефективно опазване на горите в световен мащаб и на други природни екосистеми;  като има предвид, че това може да бъде постигнато единствено чрез гарантиране на съгласуваност на политиките във всички сектори и между вътрешните и външните политики на ЕС чрез прилагането на принципа за ненанасяне на вреда;

Н. като има предвид, че повишените защита и възстановяване на горите и на други природни екосистеми, както и устойчивото управление на горите са важни за запазването на поминъка на коренното население и на местните общности, предоставят възможности за социално и икономическо развитие и създаване на работни места и дават възможност за развитие на устойчиви биоикономики, като същевременно подобряват екосистемните услуги и опазват биологичното разнообразие; като има предвид, че горите представляват зелен икономически сектор с потенциал за създаване на между 10 и 16 милиона работни места в целия свят;

О. като има предвид, че мангровите гори изпълняват екосистемни услуги от ключово значение, тъй като съхраняват големи количества въглерод, представляват важно място за хвърляне на хайвер за много видове риби от кораловите рифове и предпазват кораловите рифове от концентрация на хранителни вещества и седименти, а крайбрежните райони – от наводняване; като има предвид, че до неотдавна мангровите гори покриваха над три четвърти от тропическото крайбрежие, но повече от половината от тях са изгубени поради развитието на тези крайбрежни райони, аквакултурата, замърсяването и неустойчивото ползване;

П. като има предвид, че преобразуването на мангровите гори причинява 10% от емисиите на въглерод, свързани с обезлесяването, въпреки че мангровите гори съставляват едва 0,7% от тропическите гори[11];

Р. като има предвид, че размерът на финансовите средства, предоставяни от ЕС за опазването и възстановяването на горите и за устойчивото управление на горите в държавите партньори, е недостатъчен предвид мащаба на проблема; като има предвид, че опазването, възстановяването и устойчивото управление на горите и други естествени екосистеми, както и свързаните с тях ползи и аспекти по отношение на правата на човека трябва да бъдат включени по-успешно в механизмите на ЕС за финансиране;

С. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки имат дългогодишни традиция и опит в областта на устойчивото управление на горите и могат да ги използват за подпомагане на други държави при изграждането на капацитет в тази област;

Т. като има предвид, че коренното население, местните общности и защитниците на околната среда се намират под все по-голяма заплаха и са обект на сплашване, като се сблъскват с нарушения на правата на човека поради усилията си да защитят своите гори, земи и околна среда;

У. като има предвид, че вероятността за пренасяне на патогени като вируси от диви животни към домашни животни и към хора (зоонози) може да се увеличи вследствие на разрушаването и промяната на естествените екосистеми;

Ф. като има предвид, че устойчивата и ефективна политика в областта на горите изисква надеждна информация за горските ресурси, тяхното състояние и начините, по които те се управляват и използват, наред с надеждна информация относно промяната в земеползването;

Х. като има предвид, че горите и веригата на стойността, основана на горското стопанство, са от ключово значение за по-нататъшното развитие на кръговата биоикономика, като осигуряват работни места и икономическо благосъстояние в селските и градските райони, постигат смекчаване на последиците от изменението на климата и предлагат ползи, свързани със здравето;

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“, и счита, че това е добра основа за решителни действия; изразява съгласие с петте приоритета, представени в съобщението; подчертава, че всички тези приоритети са необходими за спиране и обръщане на процеса на обезлесяване и на деградацията на природните екосистеми, по-специално на горите, както и на загубата на биологично разнообразие и свързаните с това нарушения на правата на човека и трябва да бъдат приложени бързо и последователно; припомня обаче, че ЕС и неговите държави членки следва да бъдат по-амбициозни в действията си, за да изпълнят своите ангажименти и да предприемат мерки във връзка с неотложността на обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб; подчертава значението на всеобхватен набор от действия и инициативи, включително нови регулаторни мерки, които са ефективни, допълващи се и приложими и включват мониторинг;

2. подчертава необходимостта от признаване на компетентността, отговорността и наличните средства на ЕС в областта на опазването на горите, включително европейските гори като част от световните гори, в рамките на политиката на ЕС в областта на околната среда; отново заявява, че успехът на външната ни дейност и на реакцията на нашите партньори за опазване на техните гори зависи от това колко ефективно и амбициозно подхождаме ние самите към природното си наследство; поради това призовава Комисията и държавите членки да гарантират в съответствие с Европейския зелен пакт и със Стратегията до 2030 г. за биологичното разнообразие най-високите стандарти за опазване на околната среда и по-голяма съгласуваност между задачата за опазване и възстановяване на горите както в ЕС, така и във външната му дейност;

3. припомня, че от ЕС и неговите държави членки се очаква да предприемат спешни действия за защита и възстановяване на горите, за да изпълнят своите ангажименти съгласно ЦУР, Парижкото споразумение, Глобалния стратегически план за биологично разнообразие за периода 2011 – 2020 г. и Стратегическия план на ООН за горите за периода 2017 – 2030 г. и неговите глобални цели за горите;

4. подчертава ролята на горите в повишаването на устойчивостта към неблагоприятните въздействия от изменението на климата; подчертава необходимостта от конкретни и ефективни действия в стратегиите и плановете за адаптиране към изменението на климата, като бъдат включени полезните взаимодействия между смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него;

5. подчертава положителния принос на горите за човешкото здраве и качеството на живот на гражданите и високата екологична стойност, представена чрез поглъщане на въглерод, съхранение на вода, контрол върху ерозията и осигуряване на защита от свлачища;

6. подчертава факта, че движещите сили на обезлесяването излизат извън рамките на самия горски сектор и се отнасят до широк кръг от въпроси, като например правото на собственост върху земя, защитата на правата на коренното население, селскостопанските политики, изменението на климата, демокрацията, правата на човека и политическата свобода;

7. подчертава, че жените от коренното население и жените – земеделски стопани, играят централна роля в опазването на горските екосистеми; отбелязва обаче със загриженост липсата на приобщаване и оправомощаване на жените в процеса на управление на природните ресурси; счита, че равенството между половете в обучението в областта на горското стопанство играе основна роля за устойчивото управление на горите и че то следва да бъде отразено в Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT);

8. призовава Комисията да увеличи усилията си за цялостен подход за справяне с обезлесяването чрез последователна рамка на политиката, като същевременно гарантира опазването на екосистемите; припомня, че е важно да бъдат зачитани ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите преговори с оглед на създаването на обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека и подчертава, че ЕС трябва да бъде участва проактивно в този процес;

9. изразява съгласие със и подчертава позоваването в съобщението на Комисията на незаменимия характер на девствените гори и призовава Комисията и държавите членки да признаят, че опазването на първичните гори осигурява изключителна полза за смекчаване на последиците от изменението на климата, произтичаща от размера и дълголетието на техните екосистемни въглеродни запаси; подчертава, че залесяването, извършено по начин, който е съвместим със защитата и подобряването на местните екосистеми, може да спомогне за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., като същевременно отбелязва, че новозасадените гори не могат да заменят девствените гори; подчертава, че опазването на горите следва да бъде политически приоритет за ЕС; подчертава, че ЕС следва да служи за пример и да гарантира изпълнението на собствените си международни ангажименти и на тези на държавите членки в социалната сфера и в областта на опазването на околната среда, включително по отношение на климата, биологичното разнообразие и правата на човека;

10. призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното прилагане на съществуващите приоритетни области и да включат обвързващи цели за опазване и възстановяване на горските екосистеми, особено девствените гори, като част от бъдещата стратегия на ЕС за горите, която следва да бъде в пълно съответствие с предложението, очертано в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. за обвързващи цели за възстановяване и защитени зони; подчертава, че е важно да се предостави подходяща подкрепа и финансиране за тези мерки;

11. подчертава, че следва да се обърне специално внимание на мангровите гори и на горите в крайбрежните зони, които са особено засегнати от изменението на климата и представляват изключителна възможност за разгръщане на политиките за опазване, адаптация и смекчаване на последиците от изменението на климата; изразява съжаление във връзка с факта, че мангровите гори не се споменават в съобщението на Комисията; подчертава, че 80% от земното биологично разнообразие могат да бъдат открити в горите и че мангровите гори са важни както от гледна точка на климата, така и от гледна точка на биологичното разнообразие, а и за поминъка на съответните местни общности;

12. подчертава ролята на гражданското общество за опазването на околната среда и за устойчивото потребление и призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълна прозрачност и обществено участие в мерки, свързани с горите и земеползването, с цел предотвратяване на обезлесяването и деградацията на горите, насърчаване на опазването на горите и устойчивото управление на горите и подкрепа на опазването и възстановяването на естествените гори на регионално и световно равнище; подчертава, че е важно да се създаде платформа за диалог между множество заинтересовани лица и държавите членки относно обезлесяването, деградацията на горите и начините за устойчиво увеличаване на горското покритие в световен мащаб с цел изграждане на съюзи, поемане на съвместни ангажименти, спиране на обезлесяването и обмен на опит и информация;

13. подчертава решаващата роля, правата и необходимостта от подкрепа за коренното население и местните общности, включително жените, за опазването на горите в световен мащаб и за процеса на вземане на решения относно тези гори; отчита също така заплахите и нарушенията на правата на човека, пред които са изправени те; поради това призовава Комисията да вземе под внимание тяхната роля и да ги включи в разработването, приемането, изпълнението и прилагането на мерки за опазване на горите, било то на световно равнище, на равнището на ЕС, на национално или поднационално равнище;

14. припомня, че земеделските стопани знаят, че горите са неразделна и необходима част от ландшафта за техните съответни екологични, икономически и социални функции, и че традиционно са се стремили да опазват, използват и възстановяват горите и продължават да го правят и сега; отбелязва, че някои местни общности и коренно население използват традиционни земеделски техники от векове, за да опазят горите, въз основа на специалното си разбиране за устойчиво използване на земята;

15. припомня, че коренното население, местните общности, дребните земеделски стопани и жените притежават незаменими знания за горите и се уповават в много голяма степен на тях; призовава ЕС да осигури признаването на техните права на земевладение и права на човека като въпрос на социална справедливост в съответствие с Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите, Декларацията на ООН за правата на коренното население и Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ), както и ефективното им участие в разработването и изпълнението на програми на ЕС за развитие, които оказват въздействие върху тях, и в прилагането на мерките за опазване на горите, като се основава на поуките, извлечени от програмата FLEGT;

16. припомня значението на подходящ достъп до правосъдие, средства за правна защита и ефективна защита за лицата, подаващи сигнали за нередности в държавите – износителки на природни ресурси, с цел да се гарантира ефективността на всяко законодателство или всяка инициатива; призовава Комисията и държавите членки да увеличат защитата си по отношение на всички защитници на околната среда и горите в ЕС и по света;

17. приветства ангажимента на Комисията за увеличаване на устойчивостта и прозрачността на веригата на доставки и на инвестициите, за да се гарантира потреблението на продукти от вериги за доставки, несвързани с обезлесяване; отново подчертава значението на всеобхватен набор от действия и инициативи в това отношение;

18. призовава Комисията при разработването на такива действия и инициативи да разгледа също така начините, по които те могат най-добре да допринесат за защитата на други важни естествени екосистеми, които са изложени на сериозен риск от деградация или преобразуване;

19. счита, че едно общо определение на понятието „верига на доставки без обезлесяване“ има водещо значение за решаването на проблема със стоките, допринасящи за обезлесяването, и призовава Комисията да предложи амбициозно определение; подчертава в този контекст силната връзка между основаните на горите вериги за създаване на стойност и ЦУР;

20. отбелязва, че насърчаването на прозрачни схеми за сертифициране на стоки, несвързани с обезлесяване, е един от многото подходящи инструменти; посочва обаче, че основната цел на тези схеми трябва да бъде борбата с обезлесяването;

21. призовава Комисията да извърши незабавно проучвания относно схемите за сертифициране и проверка в сектора на горското стопанство и за продуктите на основата на дървесина, както и относно схемите за сертифициране на стоки, несвързани с обезлесяване; приканва Комисията да представи тези проучвания на Парламента за по-нататъшно разглеждане заедно с предложените последващи действия и мерки, така че да се насърчат по-строги стандарти и да се гарантира прозрачността на схемите за сертифициране и за проверка от трети лица;

22. приветства съобщението на Комисията за по-нататъшно интегриране на съображенията, свързани с обезлесяването, в рамките на екомаркировката на ЕС, екологосъобразните обществени поръчки и други инициативи в контекста на кръговата икономика като част от цялостен набор от действия и инициативи за гарантиране на вериги на доставки, несвързани с обезлесяване;

23. отново отправя искането си към Комисията да представи във възможно най-кратък срок оценено от гледна точка на въздействието предложение за правна рамка на ЕС, основана на надлежната проверка, с цел осигуряване на устойчиви вериги на доставки на предлагани на пазара на ЕС продукти и стоки, несвързани с обезлесяване, със специален акцент върху справянето с основните фактори за вноса на продукти, получени в резултат на обезлесяване; счита, че подобна рамка следва да подлежи на изпълнение и да бъде в съответствие с международните стандарти и задължения, следва да се прилага към цялата верига на доставки, след като се направи внимателна оценка, че е функционална и приложима за всички участници на пазара, включително МСП, и следва да бъде придружена от солиден механизъм за прилагане, включително ефективни, пропорционални и възпиращи санкции; отбелязва, че мерките на ЕС в това отношение не следва да водят до загуба на доходи за хората в развиващите се държави, а до нови икономически възможности и до общ преход към по-устойчива икономика; призовава Комисията да обяви своята подкрепа по въпроса за устойчивостта на веригите на доставки, включително обезлесяването и деградацията на горите, в съответните международни форуми за търговия със стоки;

24. призовава Комисията да предложи изисквания за надлежна проверка по отношение на финансовите институции с цел установяване, предотвратяване и смекчаване на въздействието върху околната среда, върху обществото и върху правата на човека в резултат на предизвиканото от ЕС обезлесяване с цел да се гарантира, че нито един финансов или банков субект на ЕС не е пряко или непряко свързан с обезлесяване, деградация на горите, преобразуване или деградация на естествени екосистеми или с нарушения на правата на човека;

25. подчертава ролята на собствениците и управителите на гори за осигуряване на устойчиво развитие на горите; подчертава, че европейската горска промишленост може да допринесе за постигането на напредък по световните стандарти за устойчиво управление на горите; счита, че европейските промишлени отрасли, МСП и микропредприятията в сектора на горското стопанство следва също да участват в диалога с държавите партньори относно начина за допълнително насърчаване на устойчивостта по цялата верига за създаване на стойност;

26. призовава частния сектор да бъде по-проактивен в борбата с обезлесяването в своите вериги на доставки и инвестиции, като изпълнява задълженията си по отношение на обезлесяването и осигурява пълна прозрачност по отношение на спазването на поетите от него ангажименти; подчертава необходимостта от привличане на частни инвестиции за справяне с движещите сили на обезлесяването и за осъществяване на ЦУР и прилагане на Парижкото споразумение; същевременно призовава Комисията да задълбочи сътрудничеството с частния сектор и да създаде подходящи инструменти за стимулиране на новаторите, които да са базирани на принципа на споделената отговорност; приветства текущия преглед на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация[12] и приканва Комисията да увеличи качеството и обхвата на оповестяването на нефинансова информация, по-специално по отношение на екологичните аспекти, и да насърчава включването на свързаните с горите съображения в корпоративната социална отговорност; припомня освен това, че е важно да бъдат зачитани ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите преговори с оглед на създаването на обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека и подчертава, че ЕС трябва да участва проактивно в този процес;

27. призовава Комисията да направи съвместно с частния сектор и други участници в сферата на развитието оценка на нови финансови и застрахователни решения, свързани с риска от природни бедствия, за борба с катастрофални събития, засягащи големи горски площи;

28. призовава Комисията да подкрепя и стимулира инициирани от промишлеността иновации и инициативи за повишаване на устойчивостта във веригите за създаване на стойност;

29. счита, че в съответните промишлени области е необходимо пренасочване както на частни, така и на публични финансови потоци към дейности, несвързани с обезлесяване; припомня, че до 31 декември 2021 г. Комисията следва да направи оценка на разпоредбите, необходими за разширяване на обхвата на Регламента за таксономията[13], така че той да обхваща и икономически дейности, които значително вредят на устойчивостта на околната среда;

30. призовава Комисията и държавите членки да използват ефективно механизмите за смесено финансиране с цел привличане на финансиране от частния сектор за възстановяване на горите;

31. призовава Комисията и държавите членки да предложат конкретни мерки за укрепване на политическата и регулаторната рамка в подкрепа на опазването и възстановяването на горите и на устойчивото управление на горите в световен мащаб, както и да предоставят насоки и конкретни мерки за устойчиво планиране на земеползването; призовава Комисията да насърчава обмен на най-добри практики между държавите членки и с трети държави; призовава Комисията освен това да насърчава провеждането на процеси за правна реформа в държавите производителки при осигурено ефективно и пълноценно участие на всички заинтересовани лица, включително гражданското общество, коренното население и местните общности, като се отделя специално внимание на ефективното участие на жените;

32. подчертава значението на насърчаването на устойчиво управление на горите и на устойчива биоикономика; признава, че устойчивите модели за управление на горите и устойчивото земеползване в световен мащаб могат да допринесат за предотвратяване на обезлесяването и на деградацията на горите и следва да се основават на най-високите стандарти за устойчивост, като съчетават икономическата, екологичната и социалната устойчивост и защитават биологичното разнообразие и ценните въглеродни поглътители като основни елементи, като същевременно запазват техните вътрешна стойност, производителност и екосистемни услуги; призовава Комисията да насърчава устойчиво горско и селско стопанство и да разработи механизми за стимулиране на дребните земеделски стопани и местните общности в държавите партньори, за да се поддържат и подобряват екосистемните услуги и продуктите, получени чрез устойчивото горско и селско стопанство; подчертава значението на агро-лесовъдните системи за селскостопанското производство, диверсификацията, смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, както и предотвратяването на опустиняването; посочва, че тези агро-лесовъдни системи се характеризират с по-висока ефективност на земеползването в сравнение с други селскостопански системи; призовава за промяна с цел систематично стимулиране на съществуващите агро-лесовъдни системи с висока природна стойност, улесняване на тяхното възстановяване и изграждане на капацитет за рационализиране на този метод на производство;

33. подчертава факта, че „Хоризонт 2020“ вече финансира значителни научни изследвания и иновации в прехода към по-устойчиви практики на земеползване и вериги на доставки, за да се спре обезлесяването и деградацията на горите; призовава за увеличено финансиране, което да позволи на „Хоризонт Европа“ да продължи да предоставя подкрепа в тези области;

34. насочва вниманието към Декларацията на министрите от Катовице относно горите за климата в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), приета от международната общност на 12 декември 2018 г., в която се подчертава значението на горите и използването на дървен материал за опазването на климата и тези въпроси се поставят в контекста на други международни цели и решения, свързани с горите; отбелязва, че както е посочено в Декларацията, тези цели могат да бъдат постигнати единствено чрез многофункционално активно управление на горите, което означава стратегия за управление, която да отчита и постига баланс между всички цели, свързани с горите, като например поглъщане на въглерод, опазване на биологичното разнообразие и почвата, добив на суровини, отдих и производство на храни;

35. подчертава важната роля на горското стопанство, наред със селското стопанство, в управлението на природните ресурси и земеползването в селските райони на ЕС и на света; признава във връзка с това разнообразието при управлението на горите, собствеността върху горите, агролесовъдството и възможностите между отделните държави членки;

36. подчертава, че методите за постигане на целите, определени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“, не трябва да водят до обезлесяване и деградация на горите в други части на света; поради това призовава Комисията да направи преглед до 2021 г. на съответните аспекти на доклада, приложен към Регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията[14] и по целесъобразност и без необосновано забавяне да преразгледа настоящия регламент, като извърши това при всички случаи преди 2023 г., въз основа на състоянието на научните познания и в съответствие с принципа на предпазливост; изисква от Комисията да направи повторна оценка на данните за соята и да прекрати постепенно използването на биогорива с висок риск от непреки промени в земеползването във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2030 г.;

37. подчертава необходимостта от намаляване на потреблението на дървесина и на продукти на основата на дървесина в ЕС чрез насърчаване на по-кръгова икономика, намаляване на генерирането на отпадъци до минимум, както и чрез насърчаване на осведомеността на потребителите относно екологичните последици от стоките на основата на дървесина;

38. припомня писмото от над 700 учени, които призовават за научно обосновано преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници, по-специално за изключване на определени видове дървесна биомаса от отчитането на постигането на целта и от допустимостта за получаване на подпомагане;

39. осъжда все по-голямото използване на дървесина за биогорива и биоенергия, което създава натиск върху горите в ЕС и в света с оглед на нарастващото търсене на енергия от възобновяеми източници;

40. отбелязва, че на COP23 беше засвидетелствана амбицията на редица държави, богати на девствени гори и на гори с голямо биологично разнообразие, които представляват половината от населението на света, да увеличат употребата на дървесина и друга растителна маса за производство на енергия[15]; отново заявява, че ЕС не следва да дава погрешен пример и трябва да гарантира, че правилата, насочващи политиката в областта на възобновяемата енергия, не стават причина за унищожението и деградацията на екосистемите;

41. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да вземат изцяло предвид въздействието, което по-голямото използване на биогорива оказва върху обезлесяването; поради това призовава Комисията да извърши съществена реформа на политиките на ЕС в областта на биоенергията, а именно чрез преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници;

42. призовава Комисията да осигури ефективни мерки за устойчивото производство и използването на дървесни горива с оглед на, inter alia, високото равнище на внос на дървесни пелети в ЕС и потенциалните рискове, които този внос представлява за горите в трети държави; счита, че принципът на каскадно използване следва да бъде насърчаван и може да се използва като полезен начин за подобряване на ефективното използване на ресурсите;

43. припомня, че около 2,6 милиарда души в света използват традиционна биомаса за готвене, основно дървен материал и дървени въглища, а три четвърти от тях нямат достъп до ефективни печки; призовава ЕС да увеличи подкрепата си за трети държави, за да се премине към устойчиви и възобновяеми източници на енергия, и да намали натиска на обезлесяването, причинено от използването на дървен материал като гориво; подчертава, че ако енергийните системи на трети държави бяха по-децентрализирани, това би дало възможност за еднозначен преход към устойчиви възобновяеми енергийни източници;

44. отбелязва, че социалното и икономическото значение на селското стопанство се разраства, тъй като населението на света нараства и налага увеличаване на производството на храни и селскостопански продукти, като същевременно следва да се смекчава изменението на климата; отбелязва със загриженост изчислението, че 14% от храната в световен мащаб се губи в резултат на добив, клане и улов[16], и подчертава необходимостта от съгласувани действия за предотвратяване на загубата и разхищението на храни по цялата хранителна верига и за бързо реагиране при кризи, които биха могли да доведат до недостиг на храна;

45. подчертава, че е важно да се насърчават устойчиви хранителни режими чрез повишаване на осведомеността на потребителите за въздействието на моделите на потребление и предоставяне на информация за хранителни режими, които са по-полезни за здравето на хората и имат по-малък отпечатък върху околната среда;

46. подчертава необходимостта от по-нататъшен значителен напредък, когато става въпрос за разработването и прилагането на стратегия на ЕС за протеиновите култури и за осигуряване на стабилно производство на протеинови култури в рамките на ЕС, за да се ограничи опасността от обезлесяване, свързано с тези култури, в други региони на света и да се намали зависимостта от вноса, както и да се намали натискът върху горите вследствие на промени в земеползването; подчертава, че такъв напредък следва да се постигне, наред с другото, чрез по-широкото приемане на ротация на културите, придружено от подкрепа и насоки за земеделските стопани в райони, подходящи за отглеждане на протеинови култури, и че подобни действия биха намалили зависимостта от вноса, обезлесяването, деградацията и натиска върху горите вследствие на промени в земеползването; поради това призовава за въвеждането на критерии за устойчивост по отношение на вноса на растителни протеини;

47. счита, че причините за обезлесяването следва да бъдат разгледани в рамка на политика на ЕС, като по този начин следва да се гарантира съгласуваността на свързаните с горите политики и да се намали натискът върху горите; счита, че подобна рамка на политиката би насърчила все по-иновативно, устойчиво и ефективно селско стопанство в рамките на ЕС и извън него и би намалила загубите на храни по цялата хранителна верига чрез нови технологии; посочва, че целите, очертани в рамката, могат да бъдат постигнати, като се предостави на земеделските стопани лесен достъп до финансиране, така че те да могат да придобиват най-модерни селскостопански технологии с висока степен на прецизност;

48. подчертава, че макар земеделските стопани да са в основата на предоставянето на нашите основни земеделски и хранителни нужди, тяхната работа зависи от природните ресурси като почви, води и гори; отбелязва, че признаването на многофункционалността на горите е от решаващо значение за правилното управление на световния горски фонд; подчертава, че икономическите, социалните и екологичните аспекти – от традиционното производство на дървесина и други продукти до екосистемните услуги, биологичното разнообразие и други ползи за околната среда, като например поглъщане и съхранение на въглерод, които предотвратяват ерозията на почвата и подобряват качеството на въздуха и водата – са взаимосвързани и взаимозависими; подчертава, че тези аспекти изискват цялостен и последователен подход по отношение на опазването, възстановяването и управлението на горите и решаването на проблема с обезлесяването;

49. призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни стъпки за хармонизиране на данните и подобряване на достъпността на информацията и данните, получени чрез съществуващи и нови инструменти за наблюдение и оценка, свързани с горите в света и в ЕС, и да гарантират, че информацията се разпространява във форма, която е достъпна, лесна за ползване и разбираема за регулаторните и правоприлагащите органи, обществеността, потребителите и частния сектор, както и че е във вид, позволяващ нейното използване от създателите на политики; призовава държавите членки да подобрят своите статистики относно обема на дървения материал, който закупуват, включително като посочват количеството на устойчивите, законни или сертифицирани по FLEGT материали, които могат да бъдат включени в техните поръчки;

50. призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията за подобряване на наличността, качеството и хармонизирането на надеждна информация за горските ресурси и промяната в земеползването с цел да се подпомогне изготвянето на политики чрез участието на широк кръг от заинтересовани страни, включително в държавите партньори;

51. подчертава, че надеждните и солидни мониторинг и съобщаване на информация по отношение на горите имат основно значение за подобряване на управлението на горите и улесняване на спазването на ангажиментите за спиране на обезлесяването в страните партньори; призовава ЕС да засили финансовата и техническата подкрепа за страните партньори с оглед на постигането на тези цели и за да им помогне да развият експертен опит, необходим за подобряване на местните структури за управление на горите и за засилване на отговорността;

52. подчертава, че незаконната сеч е продължаваща практика не само в трети държави, но и в ЕС; призовава Комисията и държавите членки да действат решително за предотвратяване на и борба с незаконната сеч; призовава Комисията да създаде европейска система за надзор и опазване на горите, основана на система за наблюдение, ползваща GNSS („Галилео“ и „Коперник“) и наземни мрежи, с цел наблюдение на дейността, свързана със сеч, от момента на събиране на дървения материал до входа и изхода на дървообработващите дружества; подчертава, че Комисията следва да се съсредоточи върху предотвратяването на незаконната сеч чрез подобряване на прилагането на Регламента относно дървения материал[17] и FLEGT; подчертава необходимостта от повишаване на обществената осведоменост за социалното и икономическото въздействие на незаконната сеч и престъпленията, свързани с горите;

53. припомня, че поради изменението на климата се очаква да се повиши рискът от горски пожари; подчертава съответно необходимостта от значително увеличаване на усилията за превенция и за осигуряване на готовност чрез международно сътрудничество в областта на инструментите за ранно предупреждение, устойчивостта при бедствия и мерките за смекчаване на риска; препоръчва Комисията да продължи да подкрепя развитието на глобални (като например Глобалната информационна система за горски пожари) и регионални (като например Европейската информационна система за горски пожари) информационни системи за наблюдение на въздействието на горските пожари; призовава Комисията да използва експертния си опит и да разшири използването на системата за сателитно наблюдение „Коперник“ REDD+ за подпомагане на мониторинга на риска за горите и по отношение на обезлесяването в сътрудничество с трети страни;

54. отново заявява, че политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите трябва винаги да включва обвързващи и приложими глави за устойчиво развитие, които изцяло да зачитат международните ангажименти, по-специално Парижкото споразумение, и да са в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО); приветства намерението на Комисията да превърне Парижкото споразумение в съществен елемент от всички бъдещи споразумения в областта на търговията и инвестициите; призовава Комисията да гарантира, че всички бъдещи търговски споразумения, както всеобхватните, така и съответните частични споразумения, съдържат обвързващи и изпълними разпоредби, включително антикорупционни разпоредби, свързани с незаконната сеч, с цел предотвратяване на обезлесяването и деградацията на горите;

55. приветства принципа „не вреди“, както е изтъкнат в съобщението относно Европейския зелен пакт; препоръчва в този контекст Комисията да направи по-добра оценка на въздействието на съществуващите търговски споразумения върху обезлесяването и да гарантира, че в главите за търговията и устойчивото развитие на всички споразумения за свободна търговия и инвестиции са включени по-амбициозни разпоредби за опазването на горите, биологичното разнообразие и устойчивото горско стопанство;

56. призовава Комисията да гарантира, че въздействието на търговските споразумения върху състоянието на горите, биологичното разнообразие и правата на човека систематично се оценява в рамките на оценката на въздействието върху устойчивото развитие и други подходящи методи за оценка, в консултация със съответните заинтересовани страни, и че заключенията на тези оценки впоследствие ще бъдат взети изцяло предвид при преговорите по тези споразумения и сключването им;

 

57. подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на изпълнението и прилагането на Регламента относно дървения материал с цел по-добро справяне с търговията с внесени и произхождащи от Съюза незаконно добити дървен материал и изделия от дървен материал; отбелязва освен това, че вносът на дървен материал и изделия от дървен материал следва да бъде подлаган на по-сериозна проверка по границите на ЕС, за да се гарантира, че внесените продукти действително съответстват на критериите, необходими за пускането им на пазара на ЕС; припомня, че дървеният материал от зони на конфликт вече е част от областите на действие на плана за действие по FLEGT, но че извършената досега работа за справяне с това явление се оказа недостатъчна; призовава Комисията да изпълни своя ангажимент да разшири задълженията за надлежна проверка за дървения материал от зони на конфликт, както са предвидени в Регламента на ЕС за дървения материал във връзка с неговото скорошно преразглеждане; подчертава, че укрепването на съществуващите политики трябва да върви ръка за ръка с по-голяма последователност на политиката, за да се гарантира, че политиките на ЕС, включително търговията, не водят до отрицателно въздействие върху околната среда или хората;

58. отбелязва със съжаление, че настоящото равнище на наблюдение на вноса на дървен материал и изделия от дървен материал в ЕС е недостатъчно, по-специално по отношение на проверката дали отговарят на критериите, необходими за влизане в ЕС;

59. припомня, че целта на споразуменията за доброволно партньорство (СДП) за прилагане на FLEGT е да предоставят правна рамка, имаща за цел да се гарантира, че целият обхванат от СДП внос на дървен материал и на изделия от дървен материал от партньорски държави в ЕС е извършен законно; подчертава, че по принцип СДП имат за цел да засилят системните промени в сектора на горското стопанство, с цел да се развие устойчиво управление на горите, да се изкорени незаконният дърводобив и да се подпомогнат усилията в световен мащаб за спиране на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите; подчертава, че СДП предоставят важна правна рамка както за ЕС, така и за неговите партньорски държави, която е възможна благодарение на доброто сътрудничество и ангажираността от страна на засегнатите държави;

60. приветства напредъка, постигнат чрез СДП за FLEGT, и засиления диалог между правителствата, промишлеността и гражданското общество в няколко държави в резултат на процеса на сключване на СДП; отбелязва, че към настоящия момент седем държави са ратифицирали СДП с ЕС (Камерун, Централноафриканската република, Гана, Индонезия, Либерия, Република Конго и Виетнам), от които Индонезия е първата и досега единствената партньорска държава по СДП с разрешително по FLEGT, което е в действие от 2016 г. насам, както и че ЕС приключи преговорите и инициира СДП с Хондурас и Гвиана, като понастоящем се водят преговори с шест други държави (Кот д'Ивоар, Демократична република Конго, Габон, Лаос, Тайланд и Малайзия); подчертава, че СДП съставляват много ефективна рамка, в която да се установят добри партньорства с тези държави и че следва да се насърчават нови СДП с допълнителни партньори; изразява убеждение, че ЕС следва да продължи да си сътрудничи с държавите, сключили СДП за FLEGT, за да гарантира, че продължава да бъде привлекателна алтернатива на експортните пазари с по-малко строги екологични стандарти; признава важността на Регламента за FLEGT[18] и Регламента относно дървения материал за предотвратяването на навлизането на незаконно добит дървен материал на пазара на ЕС; призовава за това ЕС да увеличи финансирането за FLEGT; приветства предстоящата проверка за пригодност от страна на Комисията на Регламента за FLEGT и Регламента относно дървения материал, също и като възможност за засилване на тяхното прилагане и разширяване на техния обхват;

61. призовава Комисията, когато укрепва съществуващите политики, да гарантира последователността на СДП за FLEGT с всичките си политики, включително в областта на развитието, околната среда, земеделието и търговията; призовава Комисията да договори стандарти за внос на дървен материал в бъдещите двустранни или многостранни споразумения, свързани с търговията, така че да се избегне подкопаване на успехите, постигнати посредством плана за действие за FLEGT с държавите – производителки на дървен материал;

62. изразява убеждението си, че процесът на издаване на разрешителни за FLEGT допълва доброволното сертифициране от трети страни и че е особено полезен за по-малките оператори, които често се затрудняват да получат сертифициране чрез схеми в частния сектор.

63. призовава ЕС да засили международното сътрудничество, като удвои усилията си в основните международни организации, включително СТО и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); призовава Комисията да проучи възможността за многостранни, плурилатерални или двустранни сътрудничества, включително да ускори преговорите в СТО относно Споразумението за екологичните стоки, с търговските партньори и другите държави вносителки в борбата с обезлесяването и изменението на климата в резултат от вноса, като същевременно защитава възможностите за законна търговия и като укрепи устойчивото управление на земите и устойчивото земеделие, както и режима на владение на земята и доброто управление в трети държави;64.  подчертава, че ясни ангажименти за борба с обезлесяването присъстват във всички нови търговски споразумения, по-специално с Меркосур и други държави;

65. призовава Комисията да използва новите разпоредби на Антидъмпинговия регламент[19] относно политиките в областта на околната среда и климата;

66. приканва ЕС да засили връзката между търговската политика и политиката на развитие, по-специално като подобри прилагането на правилата на Общата схема за преференции плюс (ОСП+) в партньорските държави; приканва Комисията да определи, заедно с бенефициерите на ОСП+, планове за действие в областта на управлението на горите, за да се гарантира ефективно изпълнение на техните ангажименти в областта на околната среда;

67. подчертава, че извънредното положение в областта на климата и последиците от масовата загуба на биологично разнообразие представляват сериозна заплаха за правата на човека; призовава ЕС и Европейската служба за външна дейност да направят задълбочена оценка на това как външната дейност може да допринесе по най-добрия начин за цялостен, основан на правата на човека подход за спиране на загубата на биологично разнообразие, на обезлесяването и деградацията на горите; призовава ЕС да продължи насърчаването на биологичното разнообразие като право на човека в контекста на рамката за глобалното биологично разнообразие след 2020 г.;

68. подчертава значението на улесняването на приобщаващ подход на партньорство на всички равнища с трети държави с цел по-нататъшна борба с обезлесяването и деградацията на горите, укрепване на устойчивото управление на земята и устойчивото селско стопанство, както и на земевладението и доброто управление, като същевременно се зачитат правата на човека, правата на коренното население, дребните земеделски стопани и местните общности; призовава Комисията да засили сътрудничеството с трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики в областта на съхраняването, опазването и устойчивото използване на горите, кръговата икономика, устойчивата биоикономика, енергията от възобновяеми източници, устойчивото интелигентно селско стопанство, агроекологията и агролесовъдството, като същевременно признава инициативите за устойчивост на частния сектор, като например схемите за справедлива търговия; настоятелно заявява, че външното измерение на Европейския зелен пакт следва да бъде допълнително укрепено чрез съюзи и партньорства, насочени към справяне с глобалните предизвикателства, като например изменението на климата и биологичното разнообразие, като същевременно се улеснява социално-икономическото развитие на държавите партньори;

69. приветства плана на Комисията да гарантира, че темата за обезлесяването е част от политическия диалог на национално и регионално равнище, и насърчава Комисията да развие партньорски споразумения, които да включват защита на горите и екосистемите, поощряване на правата на човека, по-специално правата на коренното население и местните общности, включително жените, както и подкрепа за ефективното участие на представители на гражданското общество и природозащитници; подчертава, че такъв диалог следва да се води с всички страни производителки, включително развитите държави;

70. приветства плана на Комисията да подкрепи държавите партньори при разработването и прилагането на рамки, които могат да насърчат по-добра защита и управление на горите и на земите, включително, когато е уместно, признаването на правата на земевладение на коренното население и местните общности, както и свързани управленски мерки, като например стратегии за смекчаване и адаптиране, и препоръчва Комисията да включи този аспект в своите разсъждения и действия; посочва, че тези рамки следва да допринасят не само за националните нужди, но и за национално определените приноси на държавите партньори в рамките на Парижкото споразумение, както и за техните национални стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие;

71. призовава ЕС да предостави подкрепа на държавите партньори за осъществяване на действия, които ще им помогнат да изпълнят всички мерки, които ЕС може да определи за справяне със свързаното с внос обезлесяване, и призовава за засилване на сътрудничеството и за предприемане на необходимите и ефективни мерки за предотвратяване на това търговията със стоки, свързани с обезлесяване и деградация на горите, да бъде пренасочена към други региони на света; призовава Комисията да гарантира, че подкрепата, предоставяна от ЕС за политиките в областта на селското стопанство, инфраструктурата, минното дело и градските, крайградските и селските райони в държавите партньори, не допринася за обезлесяването и деградацията на горите; приканва Комисията, заедно с държавите членки, да подкрепи технически и финансов механизъм на ЕС, който да бъде катализатор за финансирането на усилията на партньорите за устойчиво използване, защита и възстановяване на горите, да подобри устойчивото селскостопанско производство, което не е свързано с обезлесяване, и да разгледа минните дейности с неблагоприятно въздействие върху горите в рамките на предстоящия Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС);

72. призовава за силно присъствие на сектора на горското стопанство в бъдещия ИССРМС и за пълноценно използване на потенциала на Плана за външни инвестиции и на регионалните механизми за смесено финансиране с цел привличане на частно финансиране с оглед на устойчиво управление на горите (от опазване на съществуващите гори до повторно и ново залесяване), устойчив туризъм и агролесовъдство, както и инициативите, предприети от дружествата за премахване на свързаните с обезлесяване продукти от техните вериги на доставки, с цел постигане на ЦУР;

73. препоръчва на Комисията и на държавите членки да установят ефективни методи за споделяне с други държави на новаторски и устойчиви европейски практики и експертни познания в областта на кръговата икономика и устойчивата биоикономика, енергията от възобновяеми източници, интелигентното селско стопанство и други свързани с тях области;

74. изисква от Комисията редовно да представя доклад, обхващащ тенденциите при обезлесяването и експлоатацията на райони с високи въглеродни запаси, например торфища, в трети държави;

75. насърчава прилагането на мерки за подкрепа, насочени към увеличаване на производителността в селското стопанство в целевите държави, за да се намали социалният и икономическият натиск, свързан с обезлесяването и експлоатацията на торфищата;

76. подкрепя намерението на Комисията да насърчава – от името на ЕС в рамките на важни международни форуми – приемането и изпълнението на стриктни ангажименти и разпоредби за спиране на обезлесяването и деградацията на горите и за подпомагане на тяхното възстановяване; счита, че ЕС трябва да дава пример в това отношение; подчертава важността на това при прилагането на мерки за защита на горите да се вземат предвид експертните познания и практиките на национално, регионално и местно равнище; приветства решението на Общото събрание на ООН за обявяване на периода 2021 – 2030 г. за десетилетие на възстановяване на екосистемите; подчертава, че това десетилетие на ООН определя възстановяването на екосистемите като основно природосъобразно решение за постигане на широк спектър от ЦУР;

77. призовава Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят опазването на горите чрез създаването, консолидирането и ефективното управление на мрежите от защитени зони, включително горските райони, като например „НатурАфрика 2030“, особено в държавите, които са основни производители на дървен материал; признава, че това допринася и за опазването на биологичното разнообразие и ще укрепи позицията на ЕС на следващата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие;

78. приветства плана на Комисията за засилване на международното сътрудничество в областта на политиките и мерките за опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите в света с цел предотвратяване на обезлесяването в световен мащаб на ключови международни форуми; отбелязва, че съществуващото определение за гора и категоризацията на горите, както и други съответни концепции и принципи, свързани с устойчивото управление на горите, които се използват от съответните институции, като например ФАО, са строго технически и не отразяват изцяло разнообразието на горските екосистеми; призовава Комисията и държавите членки да се стремят към сътрудничество с тези ключови международни форуми, наред с другото, с цел да се хармонизират използваните терминология, концепции и статистика (напр. „девствени и стари гори“, „горски насаждения“, „устойчиво управление на горите“, „природосъобразно управление“ или „вериги на доставки, несвързани с обезлесяване) и да се гарантира съгласуваността на приеманите политики и мерки;

79. призовава Комисията да възобнови преговорите за международна конвенция за горите, която да допринася за управлението, опазването и устойчивото развитие на горите и да води до резултати за техните многобройни и допълващи се функции и употреби, включително действия за повторно залесяване, ново залесяване и опазване на горите; подчертава, че такава конвенция следва да отчита социалните, икономическите, екологичните, културните и духовните потребности на настоящите и бъдещите поколения и да признава жизненоважната роля на всички видове гори за поддържането на екологичните процеси и екологичното равновесие, както и за подкрепата за идентичността, културата и правата на коренното население, техните общности и други общности и жители на горите;

80. призовава Комисията и държавите членки систематично да включват разпоредби, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, както и с деградацията на другите природни системи, загубата на биологично разнообразие и нарушенията на правата на човека, в политиките за развитие и във всички инвестиционни програми и програми за подпомагане, насочени към страните производителки, и да обмислят обвързването на инвестициите и подкрепата с условие за постигане на съответствие с тези елементи;

81. признава значението на международните рамки, като Доброволните насоки относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите, за предоставянето на правна яснота и международно приети стандарти на добри практики за отговорното управление на земевладението; приканва Комисията да подкрепи разпространението и използването на Доброволните насоки на световно, регионално и национално равнище; подчертава необходимостта от ефективен независим мониторинг и прилагане, включително подходящ механизъм за уреждане на спорове и механизъм за подаване на жалби, за да се осигури спазването на Доброволните насоки;

82. призовава за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) с цел справяне с разрастващия се проблем с обезлесяването и опустиняването в държавите от АКТБ чрез разработването на планове за действие, насочени към подобряване на управлението и опазването на горите, като се вземат предвид причините за обезлесяването в рамките на и извън сектора на горите и като се отчита значението на тропическия дървен материал за икономиките на държавите от АКТБ с гори, от които се произвежда дървен материал;

83. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да осигуряват съгласуваност между политиките в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, посочен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

84. признава и подкрепя заключенията на ФAO, съгласно които глобалното устойчивото земеползване е от важно значение за борбата с бедността;

85. посочва, че горите допринасят значително за световната продоволствена сигурност, поминъка и изхранването в развиващите се страни и че те са важен източник на доходи за местните общности; припомня, че напредъкът към устойчиво селско стопанство, продоволствена сигурност и устойчиво управление на горите следва да бъде осъществен едновременно в качеството им на основни елементи на Програмата до 2030 г.;

86. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Горите покриват около 30% от сушата и осигуряват 80% от биологичното разнообразие. Това твърдение би могло само по себе си да бъде достатъчен аргумент, с който да се обясни необходимостта от тяхната защита. Списъкът на основанията обаче далеч не се изчерпва с това. Горите имат значителна обществена, културна и духовна стойност, като в същото време изпълняват широк набор както производствени, така и не по-малко важни непроизводствени функции – екологични и социални. Горите, наред с другото, регулират водния цикъл, подобряват качеството на въздуха и поглъщат въглеродния диоксид. Те също така са дом на редица видове, включително на много застрашени видове, както и на много местни общности, включително на коренно население. При това натискът за осъществяване на непроизводствените функции на горите се увеличава постоянно през последните десетилетия, като същевременно в световен мащаб нараства търсенето на автентична дива природа. Всичко това превърна строгата защита на горите в един от приоритетите на световната общественост.

 

При това разнообразието на съществуващите видове горски масиви е невероятно – от първичните тропически гори и крайбрежните мангрови гори през горите в умерения пояс до субарктическите бореални гори. Именно това разнообразие е един от ключовите аспекти, които трябва непрекъснато да се имат предвид при обсъждането на по-нататъшното развитие на правната рамка, насочена към по-добра защита на горите в света. Решенията, които ще бъдат приети, непременно трябва да отразяват това многообразие. Ще бъде почти невъзможно да се търси универсално решение за всички видове гори. Ръка за ръка с очертаната ситуация върви и една не твърде положителна констатация, а именно, че натискът върху горите се увеличава във всички географски ширини, което води до постепенно влошаване на състоянието на горите и нерядко до тяхното изчезване. Само между 1990 г. и 2016 г. в резултат на човешката дейност светът е загубил 1,3 милиона квадратни километра горски площи, което означава, че на всеки час е изчезвала горска площ с размера на 800 футболни игрища. Почти сигурно е, че целта на Комисията, посочена в съобщението за обезлесяването COM(2008) 645 final, а именно общата загуба на тропически гори да се намали с 50% до 2020 г., няма да бъде постигната. Същевременно отношението към горите може до известна степен да се разглежда като отражение на културната зрялост на човечеството.

 

Масираното обезлесяване и деградация на горите се наблюдават предимно в тропическите гори. Например в миналото мангровите гори са заемали 75% от тропическото крайбрежие, докато днес повече от половината от тях са унищожени, главно заради строителство, аквакултури, замърсяване и неустойчиво управление. Амазония, която е една от приоритетните области за опазване на световните гори с оглед на своята площ, е подложена на много сериозен натиск поради фактическата подкрепа на обезлесяването от страна на бразилското правителство и поради това, че броят на умишлените горски пожари се е увеличил с почти 50% през 2019 г. в сравнение с предходната година. Това са именно тропически гори, които представляват голяма част от териториите, традиционно заети от коренното население. Това население притежава или управлява 35% от първичните, най-вече тропически гори. Проучванията показват, че процентът на обезлесяване в територии с коренно население, където има установени системи на собственост върху земята съгласно принципите на обичайното право, е двойно, дори тройно по-малък в сравнение с процента на обезлесяване извън тези територии[20].

 

В контекста на важната положителна роля, която играят първичните тропически гори, следва също така да се подчертае, че новозасадените гори не могат изцяло да заместят първичните гори, които разполагат с големи въглеродни запаси и са много стари, с изключителни екологични характеристики и с най-високо равнище на биологично разнообразие. Освен това възстановяването на унищожените първични гори в много случаи търпи неуспех – пример в това отношение отново са вече споменатите мангрови гори.

 

Въпреки тревожните мащаби на проблемите с горите извън Европа, следва да се подчертае, че състоянието на горите на територията на Европейския съюз също не е задоволително и въпреки нарастващия натиск на обществеността горите да изпълняват непроизводствени функции, качеството на горите намалява в дългосрочен план. Основните проблеми, които са общи за горите по целия свят, а именно обезлесяването и незаконната сеч, не отминават и европейските гори. На много места в Европа е незадоволителен и самият начин на управление[21].

 

Както беше посочено по-горе, горите са местообитание за редица застрашени видове, включително за най-уязвимите. Обезлесяването е една от основните причини за загубата на световното биологично разнообразие, която в момента напредва с безпрецедентни темпове[22]. Така светът губи не само растителни видове, но и тревожен брой животински видове, някои от които, често живеещи именно в тропическите гори, биват унищожени от човека още преди да е успял да ги открие и назове. Растенията от тропическите гори, които представляват едва 7% от растителността в света, са подобни на световна аптека; над една четвърт от модерните лекарствени препарати на стойност общо 100 милиарда евро годишно, водят началото си от растения в тропическите гори. В същото време загубата на биологично разнообразие не се ограничава само до видове, които са пряко свързани с горските територии. Като пример могат да послужат вече споменатите мангрови гори, които играят важна роля за защита на кораловите рифове, тъй като задържат хранителни вещества и седименти и осигуряват защита от топлинен и фотоокислителен стрес.

 

Голяма част от добитата дървесина се използва като гориво, като в много развиващи се страни дървата за гориво са най-важният продукт на горското стопанство; например в Африка на юг от Сахара 80% от населението все още използва дърва за готвене. В същото време се очаква търсенето на дърва за гориво да нарасне, а през 2030 г. 2,8 милиарда души ще зависят от това гориво в сравнение с 2 милиарда души в момента. Областите, които са най-застрашени от обезлесяване поради тези причини, са в същото време зоните с най-голям брой часове слънцегреене годишно, което позволява постепенен преход към възобновяеми енергийни източници.

 

Въздействието на обезлесяването върху изменението на климата също е от решаващо значение. Емисиите на парникови газове от земеползването и промените в земеползването, свързани предимно с обезлесяване, представляват почти 12% от общите емисии и съответно са втората най-сериозна причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива. Освен добивът на дървен материал основната причината за обезлесяването е преди всичко земеделското използване на добитата чрез обезлесяване земя. Селското стопанство е причина за 80% от обезлесяването в световен мащаб, като самозадоволяващите се стопанства са отговорни за 48%, а търговското земеделие за 32% от обезлесяването; добивът на дървен материал (14%), производството на дървени въглища (5%), разрастването на градовете, развитието на инфраструктурата и добивът на минерални суровини са други фактори за обезлесяването. Освен това вече съществуващите земеделски площи често са неподходящо стопанисвани, което води до влошаване на плодородието на почвата и насърчава обезлесяването с цел създаване на нови земеделски площи. Като вносител самият Европейски съюз участва пряко в международната търговия с продукти, свързани с обезлесяването, като например палмово масло, месо, соя, какао, царевица, дърво и каучук, включително под формата на преработени продукти или услуги, като делът му от общото световно потребление на такива продукти достига 10%.

 

Когато се разглежда посоката, в която трябва да е насочено опазването на горите в бъдеще, не следва да се пренебрегва и производствената функция, която горите изпълняват в момента. Поради това следва да се предприемат мерки, за да се подпомогне осъществяването на справедлив преход към по-ефективни форми на селско стопанство. В контекста на настоящите неустойчиви модели на използване на горската земя, водещи до обезлесяване и деградация на горите, следва да се търсят алтернативни средства за препитание на хората, чието преживяване понастоящем зависи от горите, а оттам и от земеделските земи, които често заемат мястото на горите. С оглед на гореспоменатите нарастващи призиви, отправяни най-вече от жителите на развитите страни, за разширяване на непроизводственото използване на горите, може да бъде създаден положителен икономически импулс в тази посока, като се подкрепи и допълнително се развие туризмът, зачитащ природата, който би създал също така алтернативен поминък в горските райони. Понастоящем горите са източник на препитание и доходи за около 25% от населението на света и унищожаването им оказва сериозно въздействие върху препитанието на най-уязвимите групи, включително коренното население, които разчитат в голяма степен на горските екосистеми. Опазването на съществуващите гори и устойчивото увеличаване на горските пространства могат също така да осигурят поминък, да повишат доходите на местните общности и да създадат възможност за развитието на устойчиви биоикономики. В това отношение горите представляват обещаващ екологичен икономически сектор, който има потенциал да създаде между 10 и 16 милиона устойчиви и достойни работни места в целия свят. Трябва да се вземе предвид и специалната роля на жените в опазването на горите[23]. Макар че влошаването на състоянието на горите вреди на цялата общност, която е свързана с горите, загубата на ресурси, свързани с горите, по принцип е особено тежка за жените, които използват тези ресурси, за да се грижат за своите семейства.

 

В редица страни, наред с другото, причина за обезлесяването е и липсата на подходящи политики (като например териториално устройство), неясни права на собственост и други права върху земята, недостатъчното управление и правоприлагане, незаконните дейности и недостатъчните инвестиции в устойчивото управление на горите. Общо 86% от горите в света са публична собственост, но на практика около 60% от земята и ресурсите в глобален мащаб се управляват въз основа на принципите на обичайното право, от които по-малко от една пета са признати официално. За да се запазят естествените функции на горите, обаче, предварително условие са подходящите административни и правни инструменти, например стратегически инструменти като териториална защита, насочена към запазване на целостта на земите и предотвратяване на разпокъсването на земите и на неустойчивите форми на горско стопанство.

 

Схемите за сертифициране на устойчиво управление на горите биха могли също така да играят важна положителна роля за рационализиране на икономическото използване на горите, но само при условие, че тяхната основна цел е именно борбата с обезлесяването, а не често точно обратните търговски и други интереси. За съжаление, в този контекст трябва да се отбележи, че настоящите форми на сертифициране често са неуспешни и не постигат поставените цели[24].

При изготвянето на настоящия доклад като отправна точка послужи съобщението на Комисията COM(2019)352 final. В него наред с другото са посочени пет приоритета за засилването на действията на ЕС за защита и възстановяване на световните гори. Въпреки че това съобщение може да се възприеме като подходяща първа стъпка, следва също да се отбележи, че като се има предвид значението на изпълняваните от горите функции и произтичащата от това необходимост да бъдат ефективно защитени, съобщението като цяло не е достатъчно амбициозно и често е твърде абстрактно, когато става въпрос за конкретни предложения.

 

При определянето на проблемите и последващото приемане на подходящи мерки за опазване на горите в световен мащаб, предварителните съображения трябва да включват, наред с другото, амбицията за прецизиране и хармонизиране на определенията за съответните понятия. Противно на гореизложената значителната разлика между първичните и възстановените гори, настоящите определения, приети от съответните международни органи, занимаващи се с управлението на горите, често са строго технически, не отразяват в достатъчна степен разликата между първичните гори, възстановените гори и съответно горските плантации. Това в крайна сметка може да доведе до много значително изкривяване на данните относно размера и други характеристики на горите в различни области, което може да попречи на приемането на подходящи и целесъобразни корективни действия. Именно чрез познанията на експертите в областта на горите и на експертите по горска екология, чрез наличните финансови ресурси и влиянието си на международната сцена ЕС може да изиграе важна положителна роля за опазването на горите в световен мащаб. Настоящият проект на доклад се стреми да вземе предвид всички тези аспекти.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ (15.6.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света</Titre>

<DocRef>(2019/2156(INI))</DocRef>

Докладчик по становище(*): <Depute>Хилдегард Бентеле</Depute>

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава ЕС да увеличи инвестициите си за програми за научни изследвания и иновации с цел укрепване на устойчиво на изменението на климата селско стопанство, устойчиво интензифициране и диверсификация на културите, агроекология, агролесовъдство и природосъобразни решения в съответствие с Европейския зелен пакт и заключенията в специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата относно изменението на климата и земята; подчертава също необходимостта от инвестиции в управление на горите от местните общности; настоява, че ЕС следва да се стреми към намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите, възстановяване на увредените гори и прекратяване на незаконния дърводобив и разрастването на земеползването за сметка на горите и естествените екосистеми, като същевременно се подобрява поминъкът, повишава се продоволствената сигурност и се осигуряват устойчиви социално-икономически възможности за увеличаващото се население; отбелязва, че новозасадените гори не могат да заменят девствените гори и тяхната способност да премахват и съхраняват допълнителни количества въглероден диоксид; подчертава следователно значението на опазването на съществуващите гори за преодоляването на двойната световна криза, свързана с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, както и на първичното и повторното залесяване за повишаване на дървесното покритие и възстановяване на почвите с цел постигане на неутралност по отношение на климата, както е посочено в целевите стойности на цел за устойчиво развитие (ЦУР) 15;

2. подчертава, че мерките за сътрудничество на ЕС следва да са насочени към преодоляване на първопричините за обезлесяването, а именно корупцията, слабото управление и слабите институции, ограничаването на гражданското пространство, липсата на обучен персонал и на определение на горите, свързаните с горите престъпления и безнаказаността, както и на нестабилното земевладение, като основни причини за незаконния дърводобив, измамите, отклонението от данъчно облагане и нарушенията на правата на човека; подчертава, че устойчивото планиране на земеползването с оглед на гарантиране на правата на земевладение на общностите и коренното население, които зависят от горите, следва да бъдат в основата на донорските инициативи и програмите в областта на селското и горското стопанство;

3. признава значението на международните рамки, като Доброволните насоки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите, за предоставянето на правна яснота и международно приети стандарти на добри практики за отговорното управление на земевладението; приканва Комисията да подкрепи разпространението и използването на Доброволните насоки на световно, регионално и национално равнище; подчертава необходимостта от ефективен независим мониторинг и прилагане, включително подходящ механизъм за уреждане на спорове и механизъм за подаване на жалби, за да се осигури спазването на Доброволните насоки;

4. посочва, че увеличаващите се равнища на обезлесяване и увреждане на горите са вредни не само за устойчивото горско стопанство и за биологичното разнообразие, но оказват неблагоприятно въздействие и върху живота и правата на хората, например в контекста на презаселване или на запустяване на земите, ако се пренебрегват правата на земевладение или трудовите права;

5. подчертава, че в специалния си доклад относно изменението на климата и земята Междуправителственият комитет по изменение на климата изрично подчертава решаващата роля на традиционните знания, коренното население и местните общности за управлението и опазването на земите и горите по света, както и че за борбата с изменението на климата е важно да се гарантират правата на земевладение на общностите; припомня, че тези групи, заедно със защитниците на правата на човека в областта на околната среда, са все по-често под заплаха, като са изправени пред сплашване и нарушения на правата на човека в усилията си да защитят своите гори, земя и околна среда;

6. припомня, че коренното население, местните общности, дребните земеделски стопани и жените притежават незаменими знания за горите и силно разчитат на тях; призовава ЕС да осигури признаването на техните права на земевладение и права на човека като въпрос на социална справедливост, в съответствие с Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите, Декларацията на ООН за правата на коренното население и Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ), както и ефективното им участие в разработването и изпълнението на програми на ЕС за развитие, които оказват въздействие върху тях, и в прилагането на мерките за опазване на горите, като се основава на поуките, извлечени от програмата за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT); призовава освен това ЕС да увеличи прозрачността и отговорността на споразуменията за доброволно партньорство;

7. подчертава, че жените от коренното население и жените земеделски стопани играят централна роля в опазването на горските екосистеми; отбелязва обаче със загриженост липсата на приобщаване и оправомощаване на жените в процеса на управление на природните ресурси; счита, че равенството между половете в обучението в областта на горското стопанство играе основна роля за устойчивото управление на горите и че то следва да бъде отразено в плана за действие на ЕС;

8. обръща внимание на значението на подкрепата за малките и средните предприятия в областта на горското стопанство чрез трансфер на знания и предоставяне на техническа и финансова помощ и обучение;

9. посочва, че ЕС разполага с богат експертен опит в областта на устойчивите енергийни доставки и чрез научни изследвания и сътрудничество следва да предостави достъп до и да предаде знанията на държавите, които са засегнати в най-голяма степен от обезлесяването, с оглед на постигането на целите за устойчиво управление на горите, определени в Програмата до 2030 г.;

10. призовава за силно присъствие на сектора на горското стопанство в бъдещия Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и за пълноценно използване на потенциала на Плана за външни инвестиции и на регионалните инструменти за смесено финансиране с цел привличане на частно финансиране с оглед на устойчиво управление на горите (от опазване на съществуващите гори до повторно и първично залесяване), устойчив туризъм и агролесовъдство, както и инициативите, предприети от дружествата за премахване на свързаните с обезлесяване продукти от техните вериги на доставки, с цел постигане на ЦУР; призовава частния сектор да бъде проактивен в борбата срещу обезлесяването, присъстващо в неговите вериги на доставки и инвестиции, като изпълни незабавно задълженията си за нулево обезлесяване и осигури пълна прозрачност по отношение на спазването на поетите от него ангажименти; призовава Комисията да осигури ефективното прилагане на Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в своя План за външни инвестиции;

11. подчертава терапевтичната функция на горите във високо урбанизираните общества на Европа, както и нарастващото значение на градските гори и дърветата в градовете, които са с преки положителни последици за здравето на човека и качеството на живот на гражданите; подчертава, че горите допринасят също така за социално-икономическото развитие на селските райони в света, включително чрез разпределянето на ресурси за най-бедните райони благодарение на горската промишленост, недървесните горски продукти и екотуризма;

12. призовава ЕС да укрепи своите стандарти по отношение на задължителното оповестяване на информация от страна на дружествата във връзка с производството или преработката на стоки, които създават риск за горите, в рамките на преразглеждането на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация[25] като част от усилията си за увеличаване на обема на устойчивото финансиране;

13. призовава ЕС да обърне специално внимание при сътрудничеството си с развиващите се страни на горите в крайбрежните райони, като мангровите гори, които са особено силно засегнати от изменението на климата и човешката дейност и представляват много добра възможност за създаването и прилагането на политики за опазване, адаптиране и смекчаване на последиците;

14. подчертава, че опазването на биологичното разнообразие и смекчаването на последиците от изменението на климата не се подкрепят взаимно автоматично; призовава Директивата за енергията от възобновяеми източници[26] да бъде преразгледана, за да бъде приведена в съответствие с международните ангажименти на ЕС съгласно Програмата до 2030 г., Парижкото споразумение и Конвенцията за биологичното разнообразие, което следва да включва, наред с другото, въвеждане на критерии за социална устойчивост и отчитане на риска от заграбване на земи; подчертава за тази цел, че Директивата за енергията от възобновяеми източници следва да спазва международните стандарти за правата на владение, а именно Конвенция № 169 на МОТ и Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите;

15. призовава ЕС да продължи да ръководи усилията в световен мащаб за разработване и прилагане на стратегии за смекчаване на последиците и адаптиране, предназначени да ограничат обезлесяването и деградацията на горите, да насърчат възстановяването на горите и да гарантират, че напредъкът, постигнат в областта на устойчивото горско стопанство, се запазва в контекста на Парижкото споразумение и ЦУР;

16. настоятелно призовава ЕС да обсъжда въпросите, свързани с обезлесяването, деградацията на горите и унищожаването на естествените екосистеми, в рамките на двустранните и регионалните диалози с държавите партньори, за да ги насърчава да включат горите и съответните мерки за управление, като стратегии за смекчаване на последиците и за адаптиране, в своите национално определени приноси в рамките на Парижкото споразумение, както и в своите национални стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие, да работят по международно обвързващи схеми за опазване на горите и да координират действията си с международните инициативи;

17. приветства ангажимента на Комисията за увеличаване на устойчивостта и прозрачността на веригите на доставки; припомня, че сами по себе си доброволните мерки и схеми за сертифициране са недостатъчни, за да се спре обезлесяването; призовава за приемането на законодателна уредба на ЕС, основана на задължителна надлежна проверка в рамките на веригите на доставки на стоки, които създават риск за горите, въз основа на поуките, извлечени от съществуващото законодателство, с цел предотвратяване, преодоляване и смекчаване на обезлесяването и нарушенията на правата на човека и за интегриране на продуктите на дребните земеделски стопани в устойчиви вериги на доставки, като същевременно се обезпечат еднакви условия на конкуренция за избягване на загуба на доходи в развиващите се страни и нелоялна конкуренция; подчертава, че подобна законодателна уредба следва да се прилага за всички стопански субекти по веригата на доставки, да бъде придружена от солиден механизъм за прилагане и да включва ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при неспазване;  подчертава необходимостта да се гарантира, че новата правна уредба не създава прекомерна административна тежест за малките и средните предприятия (МСП); приканва Комисията да насърчава създаването и прилагането на подобна нормативна уредба на международно равнище в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; изразява убеждение, че стратегията на ЕС за горите следва да насърчава и споделя най-добрите практики и резултати в сектора на горите и да подобрява сътрудничеството между държавите членки;

18. насърчава ЕС да оказва помощ за засилване на наблюдението на обезлесяването и на незаконните дейности;

19. призовава ЕС да гарантира, че политиките във всички области са съгласувани с неговите ангажименти за опазване и възстановяване на горите, като същевременно се интегрират целите му в областта на биологичното разнообразие, и че глобалните вериги на доставки и финансовите потоци насърчават само законното, устойчиво производство, което не е свързано с обезлесяване, и не водят до нарушения на правата на човека; припомня значението на стабилните, съгласувани и приложими глави за устойчивост в търговските споразумения, наред с ефективното изпълнение на многостранните споразумения в областта на околната среда и климата; призовава Комисията да направи внимателна оценка на въздействието на търговските споразумения върху обезлесяването чрез оценки на въздействието върху устойчивостта и други съответни оценки въз основа на солидни данни и методологии за оценяване; настоятелно призовава Комисията да включи обвързващи и приложими разпоредби за спиране на незаконния дърводобив, обезлесяването, деградацията на горите и нарушенията на правата на човека и да обезпечи отговорно бизнес поведение, включително чрез разпоредби за осигуряване на свободното, предварително и информирано съгласие на коренното население и на местните общности и признаването на правата на земевладение на зависимите от горите общности и коренно население, както и задължителни механизми за надзор на ефективното прилагане на тези разпоредби и за правна защита, по-специално чрез осигуряване на достъпен механизъм за подаване на жалби; призовава ЕС да предприеме действия във връзка с търговията с продукти, които създават риск за горите, чрез нови двустранни партньорства с държавите производителки, като се възползва от поуките, извлечени от споразуменията за доброволно партньорство за FLEGT, като какаото представлява възможност за осъществяване на напредък на ранен етап;

20. призовава за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) с цел справяне с разрастващия се проблем с обезлесяването и опустиняването в държавите от АКТБ чрез разработването на планове за действие, насочени към подобряване на управлението и опазването на горите, като се вземат предвид причините за обезлесяването в рамките на и извън сектора на горите и като се отчита значението на тропическия дървен материал за икономиките на държавите от АКТБ с гори, произвеждащи дървен материал;

21. призовава Комисията да включи незаконните практики в горското стопанство, като определянето на занижени цени на дървения материал при отдаването на концесия, събирането на защитени дървета, контрабандата на горски продукти през границите, незаконния дърводобив и преработването на горски суровини без лиценз, в обхвата на разпоредбите за борба с корупцията, изпълними с принудителни средства, в споразуменията за свободна търговия;

22. подчертава връзката между здравето, околната среда и изменението на климата; подчертава, че няколко научни изследвания показват взаимовръзките между загубата на биологично разнообразие и увеличаването на пандемиите, и по-специално зоонозите, свързани с обезлесяването и деградацията на естествените местообитания; призовава ЕС, като част от външното измерение на Зеления пакт, да увеличи техническата помощ, която предоставя за развиващите се страни, и споделяните с тях информация и най-добри практики в областта на устойчивото управление на горите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да работят в сътрудничество с международни организации като Световната здравна организация (СЗО) и ФАО за предотвратяване на разпространението на здравни кризи и пандемии в бъдеще;

23. припомня, че около 2,6 милиарда души в света използват традиционна биомаса, основно дървен материал и дървени въглища, за готвене, като три четвърти от тях нямат достъп до ефективни печки; призовава ЕС да осигури по-бързо и повече подкрепа на третите държави, за да могат те да се съсредоточат върху устойчивите и чисти източници на енергия и по този начин да се намали натискът от обезлесяването, свързано с използването на дървен материал като гориво; насърчава целесъобразните действия за увеличаване на горското покритие и другите залесени земи; призовава Комисията да предприеме мерки по отношение на компромисите, произтичащи от нарастващото търсене на дървесина за суровини, енергия и в биоикономиката, чрез разработване на критерии на ЕС за устойчиво управление на горите с конкретни показатели и прагове и чрез насърчаване на опазването на съществуващите гори като ефективно решение за справяне с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие;

24. изтъква, че стратегията на Комисията в областта на биоикономиката, която се основава в голяма степен на използването на биомаса, поставя нови предизвикателства пред опазването и възстановяването на горите; подчертава, че нарастващото използване на дървесина за биогорива и биоенергия създава натиск за световните гори, и изразява загриженост, че все по-голямото търсене на биоенергийни продукти, ако не се наблюдава надлежно, може да доведе до неустойчиви практики; отново заявява, че политиката на ЕС в областта на биоенергията следва да отговаря на строги екологични и социални критерии, и подчертава необходимостта от въвеждане на по-строги критерии за горската биомаса с цел предотвратяване на обезлесяването в чужбина; по тази причина настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да осигуряват съгласуваност между политиките в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, посочен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

25. посочва, че горите допринасят значително за световната продоволствена сигурност, поминъка и изхранването в развиващите се страни и че те са важен източник на доходи за местните общности; припомня, че напредъкът към устойчиво селско стопанство, продоволствена сигурност и устойчиво управление на горите следва да бъде осъществен едновременно в качеството им на основни елементи на Програмата до 2030 г.;

26. припомня, че приблизително 80% от обезлесяването в световен мащаб се дължи на разрастването на земите, използвани в селското стопанство, което се утежнява и от други законни дейности за алтернативно земеползване, по-специално отглеждането на едър рогат добитък, минното дело и сондажните дейности, и че потреблението в ЕС представлява около 10% от световния дял на обезлесяването поради силната му зависимост от внос на протеинови фуражи и селскостопански стоки като палмово масло, месо, соя, какао, царевица, дървен материал и каучук; призовава за въвеждане на по-строги критерии за устойчивост при вноса на фуражи, с цел да се гарантира, че отглеждането на протеинови растения в трети държави става по устойчив начин, който не уврежда околната среда или социалните структури; призовава Комисията да разгледа проблема с обезлесяването и деградацията на горите, свързани с голям брой продукти от животински произход като месо, млечни продукти и яйца, и да намали потреблението в ЕС на стоки, които създават риск за горите;

27. изисква Комисията и държавите членки да поддържат своя ангажимент за борба с незаконния дърводобив и с търговията с незаконен дървен материал и стоки, които създават риск за горите; призовава ЕС да обезпечи проследимостта на дървения материал и на изделията от дървен материал по цялата верига на доставки и да включи свързаната с горите дипломация в своята политика в областта на климата с цел насърчаване на държавите, които преработват и/или внасят значителни количества тропически дървен материал, да приемат ефективно законодателство за забрана на вноса на незаконно добит дървен материал;

28. призовава Комисията да разшири използването на сателитната система в рамките на „Коперник“ REDD+ в подкрепа на наблюдението на риска за горите и обезлесяването в световен мащаб, в сътрудничество с развиващите се страни, и да засили усилията за предотвратяване на пожарите в природата и за повишаване на готовността във връзка с тях, като си сътрудничи с развиващите се страни по отношение на инструментите за ранно предупреждение, устойчивостта при бедствия, мерките за намаляване на риска, иновациите, цифровизацията и трансфера на знания; в този контекст призовава Комисията да работи с частния сектор и други участници в областта на развитието, за да прави оценка на новите решения за финансиране и застраховане по отношение на риска от бедствия, засягащи горите.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.6.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0

24

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Marlene Mortler, Patrizia Toia

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

EPP

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Tomas Tobé, Marlene Mortler

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

RENEW

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan‑Christoph Oetjen, Barry Andrews

ID

Dominique Bilde, Gianna Gancia

GREENS/EFA

Pierrette Herzberger‑Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

NI

Antoni Comín i Oliveres

 

1

ID

Bernhard Zimniok

 

1

0

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ (27.5.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света</Titre>

<DocRef>(2019/2156(INI))</DocRef>

Докладчик по становище (*): <Depute>Карин Карлсбро</Depute>

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че целта на споразуменията за доброволно партньорство (СДП) за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) е да предоставят правна рамка, имаща за цел да се гарантира, че целият обхванат от СДП внос на дървен материал и на изделия от дървен материал от партньорски държави в ЕС е извършен законно; подчертава, че по принцип СДП имат за цел да засилят системните промени в сектора на горското стопанство, с цел да се развие устойчиво управление на горите, да се изкорени незаконния дърводобив и да се подпомогнат усилията в световен мащаб за спиране на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите; подчертава, че СДП предоставят важна правна рамка както за ЕС, така и за неговите партньорски държави, която е възможна благодарение на доброто сътрудничество и ангажираността от страна на засегнатите държави;

2. приветства напредъка, постигнат чрез СДП за FLEGT, и засиления диалог между правителствата, промишлеността и гражданското общество в няколко държави в резултат на процеса на сключване на СДП; отбелязва, че към настоящия момент седем държави са ратифицирали СДП с ЕС (Камерун, Централноафриканската република, Гана, Индонезия, Либерия, Република Конго и Виетнам), от които Индонезия е първата и досега единствената партньорска държава по СДП с лицензиране за FLEGT, което е оперативно от 2016 г. насам, както и че ЕС е приключил преговорите и е инициирал СДП с Хондурас и Гвиана, докато текат преговори с шест други държави (Кот д'Ивоар, Демократична република Конго, Габон, Лаос, Тайланд и Малайзия); подчертава, че СДП съставляват много ефективна рамка, в която да се установят добри партньорства с тези държави и че следва да се насърчават нови СДП с допълнителни партньори; изразява убеждение, че ЕС следва да продължи да си сътрудничи с държавите, сключили СДП за FLEGT, за да гарантира, че продължава да бъде привлекателна алтернатива на експортните пазари с по-малко строги екологични стандарти; отчита важността на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения материал за предотвратяването на вноса на незаконно събран дървен материал на пазара на ЕС; призовава за това ЕС да увеличи финансирането за FLEGT; приветства предстоящата проверка за пригодност от страна на Комисията на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения материал също като възможност за засилване на тяхното прилагане и разширяване на техния обхват;

3. подчертава нуждата допълнително да се подобри изпълнението и прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал, за да се запази по-добре устойчивата търговия с внесени и произведени в Съюза дървен материал и изделия от дървен материал; подновява своето искане вносът на дървен материал и изделия от дървен материал да бъде подлаган на по-обстойна проверка по границите на ЕС, за да се гарантира, че внесените продукти наистина съответстват на критериите, необходими за влизане в ЕС; подчертава, че Комисията трябва да гарантира, че митническият контрол в целия ЕС следва едни и същи стандарти чрез единен механизъм за пряк митнически контрол в координация с държавите членки и при пълно спазване на принципа на субсидиарност;

4. призовава Комисията, когато укрепва съществуващите политики, да гарантира последователността на СДП за FLEGT с всичките си политики, в т.ч. в областта на развитието, околната среда, земеделието и търговията; призовава Комисията да договори стандарти за внос на дървен материал в бъдещите двустранни или многостранни споразумения, свързани с търговията, така че да се избегне подкопаване на успехите, постигнати посредством плана за действие за FLEGT с държавите, производителки на дървен материал;

5. призовава Комисията да засили подкрепата за капацитета на държавите, сключили СДП за FLEGT за да се ускори изпълнението на поетите ангажименти, включително за борба с корупцията и заблуждаващата информация за безвредност за околната среда, както и за засилване на доброто управление и прозрачността; подчертава, че на корупцията, свързана с незаконното изсичане, следва да се противодейства със средствата на търговската политика на ЕС; призовава Комисията да гарантира включването на по-амбициозни и подлежащи на цялостно изпълнение разпоредби за устойчиво опазване на горите и екосистемите в главите за търговията и устойчивото развитие на споразуменията за свободна търговия, включително антикорупционните разпоредби относно незаконния дърводобив; приветства факта, че Парижкото споразумение ще бъде съществен елемент от бъдещите споразумения; призовава ЕС да засили сътрудничеството с организации, които се стремят да предотвратят свързаната с горското стопанство престъпност в световен мащаб;

6. призовава ЕС да засили международното сътрудничество като удвои усилията си в основните международни организации, в т.ч. Световната търговска организация (СТО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); призовава Комисията да проучи възможността за многостранни, мултилатерални или двустранни сътрудничества, включително да ускори преговорите в СТО относно Споразумение за екологичните стоки с търговските партньори и другите държави вносителки в борбата с обезлесяването и изменението на климата в резултат от вноса, като същевременно защитава възможностите за законна търговия и като укрепи устойчивите управление на земите и земеделие, както и режима на владение на земята и доброто управление в трети държави;

7. отбелязва с безпокойство, че изследователите продължават да твърдят, че е налице тревожна връзка между зоонози като COVID-19, от една страна, и обезлесяването, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, от друга страна;

8. приветства съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“; припомня, че устойчивите и включващи ръководство и управление на горите са от особена важност за постигането на целите, поставени от Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт; подчертава значението на мерките, с които се гарантира, че търсенето е в съответствие със заявените цели, тъй като ЕС е важен вносител на суровини, свързани с обезлесяването, като например соя, палмово масло, продукти от евкалипт, каучук, царевица, говеждо месо, кожи и какао, които често са в основата на обезлесяването в световен мащаб; подчертава факта, че суровини като какаото дават ранна възможност за напредък по въпроса благодарение на изводите от процеса на споразумението за доброволно партньорство за FLEGT; вярва, че ЕС трябва да гарантира, че насърчава единствено глобални вериги на доставка и финансови потоци, които са устойчиви и не водят до обезлесяване и до нарушения на правата на човека; призовава Комисията да основава всякакви бъдещи предложения относно продукти, които съставляват риск за горите, на извлечените поуки от прилагането на Плана за действие за FLEGT, Регламента на ЕС за дървения материал, Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони, Директивата относно оповестяването на нефинансова информация, законодателството в областта на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и други инициативи на ЕС за регулиране на веригите на доставка; отбелязва с интерес обявените от Комисията бъдещи предложения относно надлежната проверка по цялата верига на доставки на продуктите, които предстои да бъдат пуснати на вътрешния пазар; призовава ролята на гражданското общество, като важен източник на информация за обезлесяването, да бъде засилена; настоятелно призовава Комисията при разработването на такива предложения да гарантира, че тези суровини и продукти не водят до обезлесяване, влошаване на състоянието на горите, трансформация или влошаване на състоянието на естествените екосистеми или на свързаните права на човека, както и че те се прилагат за цялата верига на доставки и обхващат насоките на ОИСР относно социалната отговорност и правата на човека в търговията, са съвместими със СТО и след внимателна оценка е било установено, че са функционални и приложими за всички участници на пазара, включително МСП;

9. подчертава факта, че движещите сили на обезлесяването излизат извън рамките на самия горски сектор и се отнасят до широк кръг от въпроси, като например правото на собственост върху земя, защитата на правата на коренното население, селскостопанските политики, изменението на климата, демокрацията, правата на човека и политическата свобода; припомня, че жените от коренното население и жените земеделски производители играят централна роля в опазването на горските екосистеми; призовава Комисията да увеличи усилията си за цялостен подход за справяне с обезлесяването чрез последователна рамка на политиката, като същевременно гарантира опазването на екосистемите; вярва, че равенството между жените и мъжете в обучението в областта на горското стопанство е ключов елемент за устойчивото управление на горите и би трябвало да присъства в плана за действие на ЕС; припомня, че е важно да бъдат зачитани ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите преговори с оглед създаването на обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други предприятия във връзка с правата на човека, като подчертава, че ЕС трябва да бъде включен на ранен етап в този процес;

10. вярва, че процесът на издаване на разрешителни за FLEGT допълва доброволното сертифициране от трета страна и че е особено полезен за по-малките оператори, които често се затрудняват да получат сертифициране чрез схеми в частния сектор.

11. изразява увереност, че политиките на възлагане на обществени поръчки в областта на околната среда могат да играят важна роля за насърчаване на законната и устойчива търговия с дървен материал; отбелязва обаче, че повечето от държавите – членки на ЕС, разполагат със задължителни политики относно придобиването от страна на централните правителствени служби и с доброволни политики за местните органи, които извършват по-голямата част от публичните разходи; призовава държавите членки да подобрят своите статистики относно обема на дървения материал, който закупуват, включително като посочват количеството на устойчивите, законни или сертифицирани по FLEGT материали, които могат да бъдат включени в техните поръчки;

12. припомня факта, че дървеният материал от зони на конфликт вече е част от областите на действие на плана за действие по FLEGT, но че предприетите досега действия не са достатъчни за справяне с това явление; призовава Комисията да изпълни своя ангажимент да разшири задълженията за надлежна проверка за дървения материал от зони на конфликт, както са предвидени в Регламента на ЕС за дървения материал във връзка с неговото скорошно преразглеждане;

13. подчертава, че ясни ангажименти за борба с обезлесяването присъстват във всички нови търговски споразумения, по-специално с Меркосур и други държави;

14. призовава Комисията да прибегне до новите разпоредби на антидъмпинговия регламент относно политиките в областта на околната среда и климата;

15. приканва ЕС да засили връзката между търговската политика и политиката на развитие, по-специално като подобри прилагането на правилата на Общата схема за преференции плюс (ОСП+) в партньорските държави; приканва Комисията да определи, заедно с бенефициерите на ОСП+, планове за действие в областта на управлението на горите, за да се гарантира ефективно изпълнение на техните ангажименти в областта на околната среда;

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Seán Kelly, Jean-Lin Lacapelle

 

 

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (3.6.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света</Titre>

<DocRef>(2019/2156(INI))</DocRef>

Докладчик по становище (*): <Depute>Юозас Олекас</Depute>

 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че макар и земеделските стопани да са в основата на предоставянето на нашите основни земеделски и хранителни нужди, тяхната работа зависи от природните ресурси като почви, води и гори; отбелязва, че признаването на многофункционалността на горите е от решаващо значение за правилното управление на световния горски фонд; подчертава, че икономическите, социалните и екологичните аспекти – от традиционното производство на дървесина и други продукти до екосистемните услуги, биологичното разнообразие и други ползи за околната среда, като например поглъщане и съхранение на въглерод, които предотвратяват ерозията на почвата и подобряват качеството на въздуха и водата – са взаимосвързани и взаимозависими; подчертава, че тези аспекти изискват цялостен и последователен подход по отношение на опазването, възстановяването и управлението на горите и решаването на проблема с обезлесяването;

2. припомня, че земеделските стопани знаят, че горите са неразделна и необходима част от ландшафта за техните съответни екологични, икономически и социални функции и че традиционно те са се стремели да опазват, използват и възстановяват горите и продължават да го правят и сега; отбелязва, че някои местни общности и коренно население използват традиционни земеделски техники от векове, за да опазят горите, въз основа на специалното си разбиране за устойчиво използване на земята; подчертава, че на много места по света правата на тези общности са застрашени;

3. подчертава, че 30% от земната повърхност е покрита с гори и че в тези гори намира подслон 80% от биологичното разнообразие на Земята; изтъква, че опазването и устойчивото използване на горите е активна форма на опазване на климата и е от основно значение за благосъстоянието на нашето общество и нашите селски райони, както и че тропическите гори в частност имат жизненоважна роля в борбата с изменението на климата и трябва да бъдат съответно защитени; посочва отново и приветства изявлението на Комисията, изложено в съобщението ѝ от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352), съгласно което старите и девствени гори са незаменими; настоятелно призовава това разбиране да залегне в основата на обсъжданията относно политиките и стратегиите и ефективността на правоприлагането, за да се опазят и възстановят тези екосистеми и остатъците от тях в ЕС и на други места;

4. изразява дълбока загриженост, че въпреки усилията на ЕС и неговите държави членки ангажиментът на ЕС за спиране на обезлесяването до 2020 г. като част от целите за устойчиво развитие на ООН е малко вероятно да бъде изпълнен, и следователно категорично подкрепя Комисията в нейното предложение за засилване на действията за опазване и възстановяване на горите в света; подчертава факта, че вносът на продукти, стоки и услуги, произведени в резултат на обезлесяване, свързано с растителни и животински продукти, представлява значителен селскостопански катализатор на обезлесяването; подчертава, че в допълнение към селскостопанските стоки други суровини също допринасят за обезлесяването в голяма степен и че смекчаването на тяхното отрицателно въздействие ще изисква отделяне и най-голяма защита на достатъчно големи площи от девствени гори с цел поддържане на мащабни екологични процеси, които са от решаващо значение за адаптиране на горите към изменението на климата; подчертава освен това, че съществуващите правни разпоредби и правила за изпълнение относно екологичната и социалната устойчивост на производството трябва да бъдат напълно ефективни; счита, че ЕС трябва да разгледа равнището на търсене на стоки, които създават риск за горите, включително в селското стопанство, чрез насърчаване на повече местни източници и подкрепа на използването на законно и устойчиво произвеждани фуражи, с по-голям акцент върху пасищното хранене;

5. подчертава, че обезлесяването на тропическите гори вследствие на промени в земеползването намалява потенциала за улавяне на въглерод, като по този начин значително допринася за увеличаване на емисиите на парникови газове;

6. посочва, че четирите основни схеми за сертифициране на палмовото масло (RSPO14, ISCC15, MSPO16 и ISPO17) се различават значително по отношение на техните изисквания, ефективност, пазарно навлизане и прозрачност;  и че бяха установени несъответствия при тяхното изпълнение и прилагане, като нито една от схемите не обхваща всички екологични и социални въпроси, съдържащи се в политическите цели на ЕС и ООН; призовава за това схемите за сертифициране спешно да бъдат коригирани съответно и да се положат решителни усилия за развитие на вериги за доставки, които не водят до обезлесяване;

7. признава важността на доброто управление на горските и земеделските площи; поради това счита, че всички по-нататъшни действия трябва да обхващат въпроси като предотвратяването на неустойчиви практики на земеползване и управление, справяне с естествените смущения и смекчаване на изменението на климата, както и справяне с обезлесяването в световен мащаб; подчертава, че тези въпроси са свързани с големи екологични и социални разходи, включително загуба на биологично разнообразие поради унищожаване и фрагментация на естествени местообитания (включително местообитания на застрашени видове), и имат отрицателно въздействие върху поминъка на местните общности поради незачитане на техните права и интереси;

8. отбелязва, че социалното и икономическото значение на селското стопанство се разраства, тъй като население на света нараства и изисква увеличаване на производството на храни и селскостопански продукти, като същевременно следва да се смекчава изменението на климата; отбелязва със загриженост  изчислението, че 14% от храната в световен мащаб се губи в резултат на добив, клане и улов[27], и подчертава необходимостта от съгласувани действия за предотвратяване на загубата и разхищението на храни по цялата хранителна верига и за бързо реагиране при кризи, които биха могли да доведат до недостиг на храна;

9. насочва вниманието към Декларацията на министрите от Катовице относно горите за климата в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), приета от международната общност на 12 декември 2018 г., в която се подчертава значението на горите и използването на дървен материал за опазването на климата и тези въпроси се поставят в контекста на други международни цели и решения, свързани с горите; отбелязва, че както е посочено в Декларацията, тези цели могат да бъдат постигнати единствено чрез многофункционално активно управление на горите, което означава стратегия за управление, която отчита и постига баланс между всички цели, свързани с горите, като например поглъщане на въглерод, опазване на биологичното разнообразие и почвата, добив на суровини, отдих и производство на храни;

10. подчертава важната роля на горското стопанство, наред със селското стопанство, в управлението на природните ресурси и земеползването в селските райони на ЕС и на света; признава във връзка с това разнообразието при управлението на горите, собствеността върху горите, агролесовъдството и възможностите между отделните държави членки;

11. подчертава необходимостта от въвеждане на помощни програми за възстановяване и реинтеграция на деградирали почви, негодни за селскостопански цели в горския или селскостопанския цикъл;

12. подчертава необходимостта от насърчаване на производството и използването на стоки, произведени по устойчив начин, чрез насърчаване на вериги на доставки с нулево обезлесяване и забрана на продуктите, които не отговарят на стандартите на ЕС или допринасят за обезлесяването, да навлизат на пазара на ЕС; подчертава, че за да се постигнат стоки с устойчив произход, е необходимо да се въведат задължителни надлежни проверки и правно обвързващи критерии за устойчивост по отношение на стоките, които създават риск за горите, да се подобрят проследимостта и прозрачността във веригата на доставки и да се предостави защита от явления, които се възползват от недостатъчното проследяване; отбелязва освен това необходимостта от спазване на ангажиментите, поети с приетата в рамките на в рамките на РКООНИК Декларация от Ню Йорк за горите; подчертава освен това предимствата във връзка със създаването на система на ЕС за сертифициране, която да позволява незабавното спиране на внос, в случай че бъдат открити обезлесени зони посредством спътникови изображения; отбелязва възможността за въвеждане на система за етикетиране и сертифициране на внасяните в ЕС продукти, произведени без риск от обезлесяване, както и включване на аспекта за недопускане на обезлесяването в търговските споразумения на ЕС и други многостранни споразумения; отбелязва, че в някои държави съществуват доброволни и други видове схеми за етикетиране на дървен материал и други продукти; счита, че една повсеместна система ще спомогне както за повишаване на осведомеността, така и за придобиване на количествена представа за световните тенденции;

13. изисква от Комисията редовно да представя доклад, обхващащ тенденциите при обезлесяването и експлоатацията на райони с високи въглеродни запаси, например торфища, в трети държави;

14. подчертава необходимостта от продължаване на насърчаването на устойчивата биоикономика, необходимото заместване на материалите на основата на полезни изкопаеми и насърчаване на консумацията на стоки с устойчив произход чрез въвеждане на система за етикетиране и сертифициране на внасяните в ЕС продукти, произведени без риск от обезлесяване, както и включване на аспекта за недопускане на обезлесяването в търговските споразумения на ЕС и други многостранни споразумения;

15. подчертава колко е важно да се установи приобщаващо партньорство с трети държави с цел укрепване на устойчивото управление на земята и селското стопанство, наред с доброто управление, особено когато става въпрос за владение на земя и гори, тъй като това са правителствени отговорности в борбата с обезлесяването, с които външни заинтересовани лица могат да се справят само отчасти; припомня, че партньорският подход в подкрепа на по-доброто управление трябва да зачита правата на коренното население, дребните земеделски стопани и местните общности и да дава възможност за процеси с участието на множество заинтересовани лица в държавите производители; подчертава важността на създаването на устойчиви и прозрачни селскостопански вериги за създаване на стойност посредством търговски споразумения, които не допускат достъп до ЕС на селскостопански продукти, които не съответстват на стандартите и ценностите на Съюза по отношение на опазването на горите; подчертава необходимостта от включване на предпазни клаузи в бъдещите търговски споразумения, които да дават възможност на ЕС да преустановява вноса на свързани продукти от региони или държави, в които се наблюдава обезлесяване; счита освен това, че такива споразумения следва да включват обвързващи и изпълними разпоредби за защита на горите и предотвратяване на нарушения на правата на човека, по-специално по отношение на правото на владение на общностите;

16. взема под внимание глобалната подкрепа за опазване на световните горски екосистеми, включително на дивите животни и техните местообитания, когато призовава за спешни действия за защита на горите в целия свят и за гарантиране на устойчиви световни вериги на доставка;

17. изисква да бъде забранено навлизането на вътрешния пазар на ЕС на всички продукти, които водят до обезлесяване в световен мащаб;

18. насърчава прилагането на мерки за подкрепа, насочени към увеличаване на производителността в селското стопанство в целевите държави, за да се намали социалният и икономическият натиск, свързан с обезлесяването и експлоатацията на торфищата;

19. подчертава, че палмовото масло е важна причина за обезлесяване в тревожни мащаби за целите на търговското земеделие в държавите от Югоизточна Азия, а отглеждането на соя като храна за животни допринася за обезлесяването в Южна Америка;

20. подчертава необходимостта от по-нататъшен значителен напредък, когато става въпрос за разработването и прилагането на стратегия на ЕС за протеиновите култури и за осигуряване на стабилно производство на протеинови култури в рамките на ЕС, за да се ограничи опасността от обезлесяване, свързано с тези култури, в други региони на света и да се намали зависимостта от вноса, както и да се намали натискът върху горите вследствие на промени в земеползването; подчертава, че такъв напредък следва да се постигне, наред с другото, чрез по-широкото приемане на ротация на културите, придружено от подкрепа и насоки за земеделските стопани в райони, подходящи за отглеждане на протеинови култури, и че подобни действия биха намалили зависимостта от вноса, обезлесяването, деградацията и натиска върху горите вследствие на промени в земеползването; поради това призовава за въвеждането на критерии за устойчивост по отношение на вноса на растителни протеини;

21. насърчава Комисията да гарантира, че платформа за диалог между множество заинтересовани лица, която изцяло да обхваща всички съответни заинтересовани лица, ще бъде интегрирана в правна рамка;

22. подчертава значението на по-нататъшното развитие и подобряване на съществуващите системи, като Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията, споразуменията за доброволно партньорство с участието на гражданското общество, Програмата на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD+) и настоящото законодателство, като например Регламента за дървения материал[28], както и значението на насърчаването на настоящите доброволни системи; подчертава, че такива системи са важни, за да се намали административната тежест за държавите членки, да се улесни предаването на знания и да се повиши осведомеността и чувството за отговорност между държавите партньори извън ЕС, и по-специално да се обърне внимание на законността на дървения материал чрез надеждно и своевременно прилагане на нормативната уредба както в ЕС, така и другаде;

23. счита, че причините за обезлесяването следва да бъдат разгледани в рамка на политика на ЕС, като по този начин следва да се гарантира съгласуваността на свързаните с горите политики и да се намали натискът върху горите; счита, че подобна рамка на политиката би насърчила все по-иновативно, устойчиво и ефективно селско стопанство в рамките на ЕС и извън него и би намалила загубите на храни по цялата хранителна верига чрез нови технологии; посочва, че целите, очертани в рамката, могат да бъдат постигнати, като се предостави на земеделските стопани лесен достъп до финансиране, така че те да могат да придобиват най-модерни селскостопански технологии с висока степен на прецизност; счита, че голямото търсене на храни следва да се преодолее чрез техническа помощ, сътрудничество между селскостопанските организации и трансфер на знания;

24. подчертава, че промяната в областта на горското стопанство трябва да доведе до използването на практики за интегрирано управление на горите в световен мащаб, тъй като само по този начин потенциалът, който предлага многофункционалното горско стопанство, може да бъде използван пълноценно; отбелязва, че интегрираното управление на горите се основава на устойчивото производство на дървен материал като естествена суровина и на използването на устойчивия потенциал на всички видове дървен материал;

25. подчертава значението на устойчивото управление на горите, включително обучението в рамките на ЕС и в трети държави, като основен фактор за гарантиране на доходите на собствениците на гори, на лицата, които живеят или работят в горите, и на земеделските стопани, които практикуват агролесовъдство, увеличават биологичното разнообразие и улавянето на въглерод в горите и подобряват тяхната устойчивост;  във връзка с това подчертава, че е важно да се подпомогнат собствениците на гори, и по-специално да се вземат предвид условията за дребните собственици на гори;

26. подчертава ролята на агролесовъдните системи, включително на обширните горски пасища, за опазването на биологичното разнообразие, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него като практика с висок потенциал за улавяне на въглерод; подчертава, че в сухите периоди това потенциално представлява важен източник на фуражи за животните и за разнообразяване на производството, включително за целите на биоикономиката; подчертава, че проучванията на място показват, че при агролесовъдството земята се използва по-ефективно, отколкото при практиките за отглеждане на монокултури, и следователно има потенциала да намали натиска върху други екосистеми, включително върху горите; призовава за промяна на правилата, за да се улесни възобновяването и възстановяването на съществуващите агролесовъдни системи, и призовава за създаването на нови;

27. подчертава, че намаляването на натиска за използване е важен елемент от защитата на горите; във връзка с това подчертава, че следва да се насърчава каскадното използване на дървения материал като суровина; посочва, че екологичните услуги на дървения материал се отчитат само в дълготрайни продукти, като например мебели или сгради;

28. подчертава, че търговските споразумения с държави извън ЕС следва да съдържат разпоредби за устойчиво управление на горите и отговорно предприемачество, както и ангажименти за ефективно прилагане на Парижкото споразумение;

29. изразява силна загриженост във връзка със съобщенията за незаконна сеч и други свързани с това престъпления, извършени срещу горски стопани и горски надзиратели, в трети държави и в ЕС; призовава Комисията и държавите членки да продължат да предприемат решителни действия за предотвратяване и борба с незаконната сеч, особено в последните девствени гори в Европа, и да налагат относимото действащо законодателство на ЕС и по този начин да прилагат пропорционални, възпиращи и ефективни санкции в случаи на нарушения на правото на ЕС;

30. подчертава необходимостта от повишаване на обществената осведоменост за социалното и икономическото въздействие на незаконната сеч и престъпленията, свързани с горите;

31. подчертава, че в доклада на Европейската агенция за околната среда, озаглавен „Европейската околна среда – състояние и перспективи за 2020 г.“, се констатира, че само една трета от горските местообитания, изброени в Директивата за местообитанията[29], са в благоприятен природозащитен статус и че от 2013 г. насам няма голямо подобрение в природозащитния статус на горските местообитания и видове въпреки прилагането на Стратегията на ЕС за горите; подчертава, че са необходими достатъчно ресурси за управлението на тези зони и за гарантиране на прилагането на Директивата за местообитанията.

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

13

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Marc Tarabella, Hilde Vautmans

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID

Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas,

GUE/NGL

Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

NI

Dino Giarrusso

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlavacek, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

13

ID

Ivan David

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schrijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 

4

0

ECR

Bert‑Jan Ruissen

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

PPE

Anne Sander

 

Легенда на използваните знаци:

+ : гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (3.6.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб</Titre>

<DocRef>(2019/2156(INI))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Маури Пекаринен</Depute>

 

 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че устойчивата и ефективна политика в областта на горите изисква надеждна информация за горските ресурси, тяхното състояние и начините, по които те се управляват и използват, както и надеждна информация относно промяната в земеползването;

Б. като има предвид, че горите и веригата на стойността, основана на горското стопанство, са от ключово значение за по-нататъшното развитие на кръговата биоикономика, като осигуряват работни места и икономическо благосъстояние в селските и градските райони, постигат смекчаване на последиците от изменението на климата и предлагат ползи, свързани със здравето;

1. припомня, че от ЕС и неговите държави членки се очаква да предприемат спешни действия за защита и възстановяване на горите, за да изпълнят своите ангажименти по целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото споразумение, Глобалния стратегически план за биологично разнообразие за периода 2011 – 2020 г. и Стратегическия план на ООН за горите и неговите глобални цели за горите;

2. изразява дълбока загриженост, тъй като въпреки усилията на ЕС и неговите държави членки е малко вероятно да бъде изпълнен ангажиментът на ЕС за спиране на обезлесяването до 2020 г. като част от целите за устойчиво развитие; съответно подкрепя категорично Комисията с нейното предложение за засилване на действията за защита и възстановяване на горите в световен мащаб;

3. подчертава, че световното обезлесяване и деградацията на горите са сериозни проблеми и следователно приветства съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352);

4. отбелязва формулираните в съобщението приоритети за действие и изразява своя ангажимент да участва активно в по-нататъшното разработване на описаните действия, за да ги направи ефективни и допълващи, и призовава за тяхното последващо укрепване и правилно изпълнение; подчертава необходимостта от цялостен подход; подчертава необходимостта действията да се основават на трите стълба на устойчивост, по-конкретно екологична, икономическа и социална устойчивост;

5. подчертава, че устойчивото управление на горите може да предотврати обезлесяването и има положително въздействие върху здравето и многообразието на горите; осигурява улавяне на CO2 и съхранение на въглерод в устойчиви, растящи гори; осигурява съхранение на въглерод в продукти, получени от дървесина от дърводобива; и също така осигурява възобновяеми и благоприятни за климата суровини, които биха могли да заместят енергоемките материали и изкопаемите горива;

6. подчертава колко е важно на всички равнища да се благоприятства подход на приобщаващо партньорство с трети държави, за да се укрепи устойчивото управление на земята и селското стопанство, както и владението и доброто управление на земята, кръговата икономика, основана на дървесина и без обезлесяване, както и по-нататъшното развитие на силните отношения между тях в борбата с обезлесяването, като същевременно се зачитат правата на коренното население, дребните земеделски стопани и местните общности;

7. отбелязва, че е важно да се гарантира включването на обезлесяването в политическия диалог на национално равнище, както и да се помага на държавите партньорки да разработват и прилагат национални рамки за горското стопанство и устойчивото горско стопанство, като се отчитат различните видове управление на горите в държавите членки; подчертава, че тези национални рамки трябва да отразяват както националните потребности, така и ангажиментите в световен мащаб; подчертава необходимостта от прилагане на механизми, които да стимулират дребните земеделски стопани да поддържат и подобряват екосистемата и продуктите, предлагани от устойчивото горско и селско стопанство;

8. подчертава факта, че „Хоризонт 2020“ вече финансира значителни научни изследвания и иновации в прехода към по-устойчиви практики на земеползване и вериги на доставки, за да се спре обезлесяването и деградацията на горите; призовава за увеличено финансиране, което да позволи на „Хоризонт Европа“ да продължи да предоставя подкрепа в тези области;

9. подчертава, че е необходимо да се засили прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал[30], за да се предотвратява навлизането на незаконно добиван дървен материал на европейския единен пазар;

10. подчертава необходимостта от привличане на частни инвестиции за справяне с движещите сили на обезлесяването и за осъществяване на целите за устойчиво развитие и за прилагане на Парижкото споразумение; за тази цел подчертава значението на конкурентната регулаторна среда и необходимостта от пълноценно участие на заинтересованите страни на всички етапи от политическия процес;

11. подчертава необходимостта от по-нататъшна оценка на допълнителните регулаторни и нерегулаторни мерки на равнище на търсенето, които са в съответствие със СТО, за да се гарантира общо споразумение относно веригите на доставки, които не водят до обезлесяване; подчертава необходимостта от увеличаване на прозрачността на веригата на доставки и свеждане до минимум на риска от обезлесяване по принцип и на обезлесяването, свързано с вноса на стоки в ЕС; призовава Комисията да започне диалог с други държави потребителки относно вериги на доставки, финанси и инвестиции, които не водят до обезлесяване;

12. призовава Комисията да подкрепя и стимулира инициирани от промишлеността иновации и инициативи за повишаване на устойчивостта във веригите за създаване на стойност;

13. призовава Съюза да подкрепи, в тясно сътрудничество с държавите членки, мониторинга на обезлесяването и деградацията на горите чрез използване на данни от наблюдението на Земята от различни източници и чрез разработване на по-прецизни сателитни системи за земни изображения, за да се следи точно и в реално време обезлесяването; отбелязва, че предоставената информация ще бъде ценен инструмент в борбата срещу обезлесяването в световен мащаб;

14. призовава Комисията да увеличи прозрачността на веригите на доставки, да сведе до минимум риска от обезлесяване по отношение на промишлеността и потребителите, което ще допринесе за осигуряването на вериги на доставка без обезлесяване;

15. подчертава необходимостта от укрепване на стандартите и системите за сертифициране, които понастоящем вече съществуват, вместо в правилата да се въвеждат нови стандарти и сертификати, както и освен това, че стандартите и системите за сертифициране трябва да съответстват на правилата на СТО;

16. призовава за повишаване на осведомеността сред потребителите и промишлеността на ЕС относно необходимостта от намаляване на последиците върху земята на потребителския ни отпечатък и насърчава хората да консумират продукти от вериги на доставки без обезлесяване и призовава биоикономиката на ЕС да създаде такива вериги;

17. отново отправя искането си към Комисията да представи във възможно най-кратък срок предложение за европейска правна рамка, основана на принципа за надлежна проверка, за да се гарантират устойчиви и неводещи до обезлесяване вериги на доставки на всички продукти, пускани на пазара на ЕС, в съответствие с международните стандарти и задължения; настоява това законодателство да бъде придружено от солиден механизъм за правоприлагане и да включва ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване;

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

1

23

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jutta Paulus, Edina Tóth

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

54

+

GUE/NGL

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

 

1

-

ECR

Robert Roos

 

23

0

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

NI

Ignazio Corrao

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.7.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

66

2

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Catherine Chabaud, Norbert Lins, Vincenzo Sofo, Maria Spyraki, Inese Vaidere, Lucia Vuolo

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

66

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI

Eleonora EVI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Norbert LINS, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Stanislav POLČÁK, Maria SPYRAKI, Edina TÓTH, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Catherine CHABAUD, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

ID

Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE, Vincenzo SOFO, Lucia VUOLO

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

 

2

-

ID

Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER

 

9

0

ECR

Sergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Rob ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

RENEW

Fredrick FEDERLEY, Andreas GLÜCK

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

[1] Решение на Съда на Европейския съюз от 17 април 2018 г., Европейска комисия/Република Полша, C-441/17, EC:C:2018:255.

[2] Приети текстове, P9_TA(2020)0005.

[3] Приети текстове, P9_TA(2020)0015.

[4] Приети текстове, P9_TA(2019)0078.

[5] OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 50.

[6] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 2.

[7] Цел 15.2: насърчаване на прилагането на устойчиво управление на всички видове гори, спиране на обезлесяването, възстановяване на увредените гори и значително увеличаване на залесяването и повторното залесяване в световен мащаб до 2020 г.

[8] Цел 5: до 2020 г. процентът на загуба на всички естествени местообитания, включително и горите, да спадне най-малкото наполовина и по възможност да бъде сведен почти до нула, като деградацията и фрагментацията на горите да намалее значително.

[10] Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.

[11] Donato, D. и др., „Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics“ (Мангровите гори сред най-богатите на въглерод гори в тропиците), Nature Geoscience, април 2011 г.

[12] Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи, ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1.

[13] Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за установяване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции, ОВ L 198, 22.6.2020 г., стp. 13.

[14] Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси, и сертифициране на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването, ОВ L 133, 21.5.2019 г., стр. 1.

[15] Doyle, A. и Roche, A., „Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change“ (Деветнадесет държави заявяват, че ще използват повече биоенергия, за да забавят изменението на климата), Ройтерс, 16 ноември 2017 г., http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 

[17] Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.

[18] Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност, ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.

[19] Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

[20] DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights in the Amazon (Ползи за климата, разходи за земевладеенето. Икономически аргументи за запазването на поземлените права на коренното население в Амазония). World Resources Institute, октомври 2016 г., стр. 98. На разположение на адрес: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf .

[21] Viz FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard (Горите на ЕС в опасност. Защитата на горите започва в задния ни двор) [online]. FERN. Февруари 2019 г. На разположение на адрес: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .

[22] Според този доклад около 1 милион животински и растителни видове са застрашени от изчезване. IPBES. Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (Глобална оценка относно биологичното разнообразие и екосистемните услуги). [онлайн]

IPBES, 2019 г. Достъпно на следния адрес: https://ipbes.net/global-assessment

[23] напр.: FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities (ФАО. Жените в горското стопанство: Предизвикателства и възможности)[онлайн]. 2014. На разположение на адрес: http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, или GEF. Climate change calls for a greater role of women in forest management (ГЕФ. Изменението на климата изисква по-голяма роля на жените в управлението на горите [онлайн]. ГЕФ. Съобщение за пресата: 1 март 2011 г. На разположение на адрес: https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .

[24] CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed (Зелени заблуди за дървения материал. Неуспехът на схемата за устойчиво сертифициране на горите) [онлайн]. Yale School of Forestry & Environmental Studies, февруари 2018 г. На разположение на адрес: https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

[25] Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).

[26] Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

[27] http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/

[28] ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 2.

[29] OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

[30] Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).

Последно осъвременяване: 4 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност