RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

29.7.2020 - (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare pentru aviz: Jutta Paulus


Procedură : 2019/0017(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0144/2020
Texte depuse :
A9-0144/2020
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0038),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0043/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 mai 2019[1],

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0144/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Amenințarea fără precedent reprezentată de schimbările climatice necesită mai multă ambiție și eforturi sporite din partea Uniunii, precum și la nivel mondial. Uniunea se angajează să își intensifice eforturile de combatere a schimbărilor climatice și să pună în aplicare Acordul de la Paris1a în conformitate cu cele mai recente date științifice disponibile. Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a confirmat în raportul său special din 2018 intitulat „Încălzirea globală cu 1,5°C” că reducerea semnificativă a emisiilor în toate sectoarele este esențială pentru limitarea încălzirii globale la sub 1,5°C. Raportul special al IPCC din 2019 intitulat „Oceanele și criosfera într-un climat în schimbare” afirmă, de asemenea, că mecanismele climatice depind de sănătatea oceanelor și a ecosistemelor marine, afectate în prezent de încălzirea globală, de poluare, de exploatarea excesivă a biodiversității marine, de acidifiere, dezoxigenare și eroziune costieră. IPCC reamintește că oceanele sunt parte a soluției de atenuare și de adaptare la efectele schimbărilor climatice și subliniază că este necesar să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea ecosistemelor, precum și să se sporească absorbanții naturali de carbon.

 

__________________

 

1a Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Transportul maritim are un impact asupra climatului global, ca urmare a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de acesta. În 2015, acesta a generat 13 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii provenind din sectorul transportului15. Transportul maritim internațional rămâne singurul mijloc de transport care nu este inclus în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(1) Transportul maritim are un impact asupra schimbărilor climatice, biodiversității marine, calității aerului și sănătății publice, ca urmare a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a altor emisii pe care le generează acesta, cum ar fi emisiile de metan, oxizi de azot, oxizi de sulf, particule în suspensie și negru-de-fum. În 2015, acesta a generat 13 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii provenind din sectorul transportului15. Se preconizează că emisiile generate de transportul maritim la nivel global vor crește cu procente cuprinse între 50 % și 250 % până în 205015a. Dacă nu se iau măsuri suplimentare, se preconizează că emisiile generate de transportul maritim aferent Spațiului Economic European (SEE) vor crește până în 2050 cu 86 % față de nivelurile din 1990, în pofida adoptării unor standarde minime de eficiență a navelor de către Organizația Maritimă Internațională (OMI). Transportul maritim internațional rămâne singurul mijloc de transport care nu este inclus în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. OMI a adoptat la 13 aprilie 2018 Strategia sa inițială de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la nave. Sunt necesare măsuri de implementare a acestei strategii atât la nivel global, cât și la nivelul Uniunii, pentru a asigura că sunt întreprinse acțiuni imediate de reducere a emisiilor maritime, a contribui la transpunerea în practică a Acordului de la Paris și a realiza obiectivul Uniunii vizând neutralitatea climatică, fără a submina eforturile din domeniul climei depuse de alte sectoare.

__________________

__________________

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.

 

15a https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu angajamentul colegiuitorilor, astfel cum este exprimat în Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului16 și în Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului17.

(2) Toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la efortul comun de finalizare a tranziției către zero emisii nete de gaze cu efect de seră cât mai curând posibil și până cel târziu în 2050, în conformitate cu angajamentele asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris și cu concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019 privind schimbările climatice.

__________________

 

16 Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, p. 26).

 

17 Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 (JO L 76, 19.3.2018, p. 3).

 

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezoluția Parlamentului European din februarie 2014 referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei a invitat Comisia și statele membre să stabilească pentru anul 2030 un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % în comparație cu nivelurile înregistrate în 1990. Parlamentul European a remarcat, de asemenea, că va fi necesar ca toate sectoarele economice să își aducă aportul la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru ca Uniunea să poată contribui în mod echitabil la eforturile globale.

(3) Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice a susținut cu o largă majoritate obiectivul vizând atingerea neutralității climatice cât mai curând posibil și cel târziu în 2050. De asemenea, Parlamentul European a invitat în repetate rânduri Comisia și statele membre să majoreze obiectivul pentru anul 2030 obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la cel puțin 55 % în comparație cu nivelurile înregistrate în 1990. Parlamentul European a remarcat, de asemenea, că va fi necesar ca toate sectoarele economice, inclusiv aviația internațională și transportul maritim, să își aducă aportul la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru ca Uniunea să îți atingă țintele în materie de climă și să contribuie în mod echitabil la eforturile globale. Eforturile rapide de decarbonizare a sectorului transportului maritim sunt cu atât mai importante având în vedere declarația Parlamentului din 28 noiembrie 2019 privind o situație de urgență în domeniul climei și al mediului.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Parlamentul European, în rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice de la Madrid, Spania (COP25), a subliniat necesitatea unor acțiuni suplimentare ale Uniunii pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul maritim, având în vedere progresele lente și insuficiente înregistrate de OMI. Parlamentul European a sprijinit, îndeosebi, includerea sectorului maritim în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii („EU ETS”), precum și introducerea unor standarde de eficiență aplicabile navelor la nivelul Uniunii. Doar politicile de reducere a emisiilor bazate pe piață nu sunt suficiente pentru a îndeplini obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor și ar trebui să fie însoțite de cerințe obligatorii de reducere a emisiilor, care să fie aplicate în mod corespunzător.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În concluziile sale din 24 octombrie 2014, Consiliul European a aprobat un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 în comparație cu 1990. Consiliul European a afirmat, de asemenea, importanța reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și riscurile legate de dependența de combustibilii fosili în sectorul transporturilor și a invitat Comisiaexamineze în continuare instrumentele și măsurile pentru o abordare cuprinzătoare și neutră din punct de vedere tehnologic, inclusiv pentru promovarea reducerii emisiilor, a surselor de energie regenerabile și a eficienței energetice în transporturi.

(4) În concluziile sale din 12 decembrie 20191a, Consiliul European a aprobat obiectivul de realizare a unei UE neutre din punct de vedere climatic până în 2050. Consiliul European a afirmat, de asemenea, că toate actele legislative și politicile pertinente ale UE trebuiefie corelate cu îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică și să contribuie la acesta, cu respectarea unor condiții de concurență echitabile.

 

__________________

 

1a https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În prezent, transportul maritim este singurul sector care nu este vizat în mod expres de un obiectiv al Uniunii de reducere a emisiilor sau de măsuri specifice de atenuare. În Comunicarea sa din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic european, Comisia și-a declarat intenția de a adopta măsuri suplimentare pentru a aborda emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul maritim, în special de a extinde sistemul EU ETS la sectorul maritim, de a reglementa accesul navelor celor mai poluante în porturile Uniunii și a obliga navele care staționează la țărm să utilizeze energia electrică furnizată de rețeaua terestră. În propunerea sa din 4 martie 2020 de regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană privind clima)1a, Comisia confirmă că trebuie adoptate măsuri suplimentare pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în 2050 și că fiecare sector va trebui să contribuie, întrucât se preconizează că politicile actuale vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu doar 60 % până în 2050.

 

__________________

 

1a https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Eliminarea barierelor de pe piață în sectorul maritim, inclusiv utilizarea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) transparent și robust, are drept scop să contribuie la adoptarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și, prin urmare, la reducerea emisiilor generate de sectorul maritim cu aproximativ 2 % până în 2030. Pentru ca sectorul maritim să contribuie pe deplin la eforturile întregii economii vizând atingerea obiectivului Uniunii privind neutralitatea climatică, precum și a obiectivelor pentru 2030 și a altor eventuale obiective posibile, sunt necesare, prin urmare, măsuri suplimentare. Ca principal instrument al Uniunii de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării atmosferice generate de transportul maritim, Regulamentul UE privind MRV reprezintă o bază pentru acțiuni viitoare. Domeniul de aplicare al acestui regulament ar trebui, prin urmare, extins pentru a include cerințe obligatorii pentru întreprinderi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile de transport și este necesar, de asemenea, să se extindă sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru a acoperi sectorul transportului maritim.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În aprilie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim20 („Regulamentul UE privind MRV”), care a fost completat în 2016 cu două regulamente delegate21 și două regulamente de punere în aplicare22. Scopul Regulamentului UE privind MRV este de a colecta date cu privire la emisiile generate de transportul maritim pentru elaborarea de politici suplimentare și stimularea reducerii emisiilor prin furnizarea de informații referitoare la eficiența navelor pe piețele relevante. Regulamentul UE privind MRV obligă companiile să monitorizeze, să raporteze și să verifice consumul de carburant, emisiile de CO2 și eficiența energetică a navelor lor în călătoriile către și dinspre porturile din Spațiul Economic European (SEE), anual, începând din 2018. Acesta se aplică, de asemenea, emisiilor de CO2 generate în porturile SEE. Primele rapoarte privind emisiile trebuie să fie prezentate până la 30 aprilie 2019.

(6) În aprilie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim20 („Regulamentul UE privind MRV”), care a fost completat în 2016 cu două regulamente delegate21 și două regulamente de punere în aplicare22. Scopul Regulamentului UE privind MRV este de a colecta date cu privire la emisiile generate de transportul maritim pentru elaborarea de politici suplimentare și stimularea reducerii emisiilor prin furnizarea de informații referitoare la eficiența navelor pe piețele relevante. Regulamentul UE privind MRV a fost adoptat ca un prim pas în cadrul unei abordări etapizate pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru stabilirea ulterioară a prețului acestor emisii, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. Atunci când a fost adoptat Regulamentul UE privind MRV, Comisia s-a angajat să analizeze, în contextul viitoarelor propuneri legislative privind emisiile generate de transportul maritim, care sunt următoarele etape adecvate care să asigure contribuția echitabilă la obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor, în special posibilitatea extinderii EU ETS la sectorul maritim. Regulamentul UE privind MRV obligă companiile să monitorizeze, să raporteze și să verifice consumul de carburant, emisiile de CO2 și eficiența energetică a navelor lor în călătoriile către și dinspre porturile din Spațiul Economic European (SEE), anual, începând din 2018. Acesta se aplică, de asemenea, emisiilor de CO2 generate în porturile SEE.  Primele rapoarte privind emisiile trebuiau să fie prezentate până la 30 aprilie 2019 și au fost publicate de Comisie la 30 iunie 2019.

__________________

__________________

20 Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

20 Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

21 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al Comisiei privind activitățile de verificare și acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 320, 26.11.2016, p. 5); Regulamentul delegat (UE) 2016/2071 al Comisiei din 22 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon și normele de monitorizare a altor informații relevante (JO L 320, 26.11.2016, p. 1).

21 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al Comisiei privind activitățile de verificare și acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 320, 26.11.2016, p. 5); Regulamentul delegat (UE) 2016/2071 al Comisiei din 22 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon și normele de monitorizare a altor informații relevante (JO L 320, 26.11.2016, p. 1).

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 1-21); Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de pasageri, navele ro-ro și navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 22-25).

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 1-21); Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de pasageri, navele ro-ro și navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 22-25).

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Reducerea emisiilor generate de transportul maritim și impactul acestora asupra încălzirii globale și a poluării aerului nu ar trebui puse în aplicare într-un mod care să afecteze biodiversitatea marină și ar trebui să fie însoțite de măsuri orientate către refacerea ecosistemelor marine și costiere afectate de industria navală, cum ar fi substanțele evacuate în mări, inclusiv apă de balast, hidrocarburi, metale grele și substanțe chimice, de containerele pierdute pe mare și de coliziunile cu cetacee.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) În sectorul maritim, armatorul nu este întotdeauna și persoana sau entitatea care exploatează nava din punct de vedere comercial. Prin urmare, toate datele solicitate în temeiul Regulamentului UE privind MRV ar trebui să fie colectate și atribuite părții responsabile de exploatarea comercială a navei, cum ar fi administratorul, navlositorul de timp sau navlositorul navei nude.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Datele colectate în temeiul Regulamentului UE privind MRV ar trebui utilizate pentru a încuraja tranziția către navele cu emisii zero prin stabilirea unui certificat de eficiență energetică pentru nave, cu o scală de rating, în scopul de a permite o comparație transparentă a navelor, în special pentru vânzare sau închiriere, și pentru a încuraja statele membre să promoveze cele mai bune practici și să susțină cele mai eficiente nave.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 6 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d) Comisia ar trebui să elaboreze o etichetă europeană pentru produse, în cooperare cu proprietarii de nave, cu alte părți interesate și cu experți independenți, pentru a informa consumatorii cu privire la impactul transportului maritim asupra mediului aferent produselor pe care le achiziționează. O astfel de etichetă ar sprijini tranziția ecologică și energetică a sectorului transportului maritim prin furnizarea unei modalități fiabile și transparente de informare a clienților cu privire la inițiativele voluntare. Aceasta ar încuraja consumatorii să achiziționeze produse transportate de armatori care și-au redus impactul asupra mediului, de exemplu în ceea ce privește gazele cu efect de seră și emisiile poluante, poluarea sonoră, gestionarea deșeurilor și a apei.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 6 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e) Directiva 92/106/CEE a Consiliului1a contribuie la reducerea emisiilor provenite din transport prin promovarea trecerii de la transportul rutier de mărfuri la modurile de transport cu emisii mai scăzute, inclusiv cursuri ale unor râuri cu emisii zero. Este necesară o revizuire a acestei directive, pentru a intensifica eforturile de promovare a transportului multimodal și a îmbunătăți eficiența și alternativele asociate cu un nivel redus de emisii. Transportul pe căi navigabile cu emisii zero este esențial pentru dezvoltarea unui transfer modal sustenabil de la transportul rutier la căile navigabile și, prin urmare, este necesar să se sprijine investițiile în infrastructurile de realimentare și de reîncărcare în porturile interioare.

 

__________________

 

1a Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 38).

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 6 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6f) Porturile Uniunii constituie centre strategice în tranziția energetică datorită poziției lor geografice și activităților economice. Ele reprezintă principalele puncte de intrare a produselor energetice (din import, stocare sau distribuție), se angajează din ce în ce mai mult în dezvoltarea siturilor de producție de energie din surse regenerabile și dezvoltă noi strategii de gestionare a energiei și de economie circulară. În conformitate cu obiectivele Pactului verde european, Uniunea ar trebui, prin urmare, să însoțească decarbonizarea sectorului maritim cu o abordare strategică a porturilor Uniunii, pentru a le sprijini rolul de facilitator al tranziției energetice. Statele membre ar trebui să fie încurajate să stimuleze dezvoltarea porturilor cu emisii zero și să investească în infrastructurile de realimentare și de reîncărcare. Acest lucru ar asigura beneficii imediate pentru sănătate pentru toți cetățenii care locuiesc în zonele portuare și de coastă și ar limita totodată efectele negative asupra biodiversității marine și de coastă din aceste zone, care reprezintă, de asemenea, vaste teritorii terestre, unele dintre ele făcând parte din rețeaua Natura 2000.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Articolul 22 din Regulamentul UE privind MRV prevede că, în cazul unui acord internațional privind un sistem global de monitorizare, raportare și verificare, Comisia va revizui Regulamentul UE privind MRV și, dacă este oportun, va propune amendamente pentru a asigura alinierea cu acordul internațional respectiv.

(7) Articolul 22 din Regulamentul UE privind MRV prevede că, în cazul unui acord internațional privind un sistem global de monitorizare, raportare și verificare sau privind măsuri globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul maritim, Comisia va revizui Regulamentul UE privind MRV și, dacă este oportun, va propune amendamente pentru a asigura consecvența cu acordul internațional respectiv. Este important ca, indiferent de orice măsură adoptată la nivel global, Uniunea să rămână capabilă de ambiție și să dea dovadă de spirit de lider în domeniul climei, prin menținerea sau adoptarea unor măsuri mai stricte în cadrul Uniunii.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În conformitate cu Acordul de la Paris adoptat în decembrie 2015 la cea de a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC)23, Uniunea și statele sale membre s-au angajat în atingerea unui obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii. Se depun eforturi de limitare a emisiilor maritime internaționale prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui încurajate. OMI a adoptat24, în octombrie 2016, un sistem de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor („sistemul global de colectare a datelor al OMI”).

(8) În conformitate cu Acordul de la Paris adoptat în decembrie 2015 la cea de a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC)23, Uniunea și statele sale membre s-au angajat în atingerea unui obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii. Se depun eforturi de limitare a emisiilor maritime internaționale prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui încurajate. OMI a adoptat24, în octombrie 2016, un sistem de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor („sistemul global de colectare a datelor al OMI”). OMI a adoptat, de asemenea, la 13 aprilie 2018, o primă strategie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la nave („Strategia inițială a IMO”), urmărind să limiteze creșterea acestor emisii cât mai curând posibil și să le reducă cu cel puțin 50 % până în 2050 comparativ cu 2008, precum și să își continue eforturile de eliminare completă a acestora. În același timp, statele membre și membrii asociați ai OMI, inclusiv toate statele membre ale Uniunii, s-au angajat să reducă emisiile de CO2 aferente activităților de transport cu cel puțin 40 % până în 2030, în medie în ansamblul transportului maritim internațional, continuând eforturile de a ajunge la reducere de 70 % până în 2050. Este, prin urmare, oportună includerea elementelor principale ale Strategiei inițiale a OMI în legislația Uniunii, continuând în același timp colaborarea constructivă cu statele membre ale OMI, pentru a ajunge la un acord global privind măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Companiilor ar trebui să li se impună obligația de a reduce linear emisiile anuale de CO2 pe activitate de transport cu cel puțin 40 % până în 2030, ca medie pentru toate navele aflate în responsabilitatea lor, în comparație cu performanța medie pe categorie de nave de aceeași mărime și de același tip raportată în temeiul Regulamentului privind MRV.  Valoarea de referință pentru măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui stabilită utilizându-se datele din registrul THETIS-MRV și din sistemul de colectare a datelor al OMI (IMO DCS), recunoscând totodată reducerile emisiilor realizate deja de companiile „pioniere în domeniul decarbonizării”. Comisia ar trebui să adopte acte delegate pentru a defini normele detaliate de stabilire a valorii de referință, factorul de reducere anuală pentru fiecare categorie de nave, normele și instrumentele pentru calcularea și colectarea penalităților aferente emisiilor excedentare și orice altă normă necesară pentru respectarea și verificarea respectării acestei obligații.

__________________

__________________

23 Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4-18).

23 Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4-18).

24 Rezoluția MEPC.278 (70) a OMI de modificare a anexei VI la MARPOL.

24 Rezoluția MEPC.278 (70) a OMI de modificare a anexei VI la MARPOL.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Având în vedere coexistența acestor două sisteme de monitorizare, raportare și verificare, Comisia a evaluat, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul UE privind MRV, modalitatea de aliniere a celor două sisteme astfel încât să reducă sarcinile administrative pentru nave, menținând în același timp obiectivele Regulamentului UE privind MRV.

(9) Având în vedere coexistența acestor două sisteme de monitorizare, raportare și verificare, Comisia a evaluat, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul UE privind MRV, modalitatea de aliniere a celor două sisteme astfel încât să reducă sarcinile administrative pentru nave, în special cele deținute de IMM-uri, menținând în același timp obiectivele Regulamentului UE privind MRV.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Evaluarea impactului a indicat că o aliniere parțială a celor două sisteme de monitorizare, raportare și verificare ar putea contribui la reducerea sarcinii administrative pentru companiile de transport maritim, păstrând în același timp obiectivele-cheie ale Regulamentului UE privind MRV. O astfel de aliniere parțială nu ar trebui, cu toate acestea, să modifice guvernanța, domeniul de aplicare sau cerințele privind verificarea, transparența și raportarea cu privire la emisiile de CO2 din cadrul Regulamentului UE privind MRV deoarece acest lucru ar aduce o gravă atingere obiectivelor regulamentului și ar afecta capacitatea sa de a susține deciziile viitoare cu privire la elaborarea politicilor și de a stimula adoptarea de măsuri și comportamente de ameliorare a eficienței energetice în domeniul transportului maritim. Orice modificare a Regulamentului UE privind MRV ar trebui, prin urmare, să limiteze alinierea cu sistemul global de colectare a datelor al OMI la definiții, parametri de monitorizare, planuri și formate-cadru de monitorizare.

(10) Evaluarea impactului a indicat că o aliniere parțială a celor două sisteme de monitorizare, raportare și verificare ar putea contribui la reducerea sarcinii administrative pentru companiile de transport maritim, păstrând în același timp obiectivele-cheie ale Regulamentului UE privind MRV. O astfel de aliniere parțială nu ar trebui, cu toate acestea, să modifice guvernanța sau cerințele privind verificarea, transparența și raportarea cu privire la emisiile de CO2 din cadrul Regulamentului UE privind MRV deoarece acest lucru ar aduce o gravă atingere obiectivelor regulamentului și ar afecta capacitatea sa de a susține deciziile viitoare cu privire la elaborarea politicilor și de a stimula adoptarea de măsuri și comportamente de ameliorare a eficienței energetice în domeniul transportului maritim. Orice modificare a Regulamentului UE privind MRV ar trebui, prin urmare, să limiteze alinierea cu sistemul global de colectare a datelor al OMI la navele vizate de Regulamentul privind MRV, definiții, parametri de monitorizare, planuri și formate-cadru de monitorizare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Ar trebui să se țină seama de dispozițiile internaționale ale sistemului global de colectare a datelor al OMI privind datele care urmează să fie monitorizate și raportate anual, astfel încât să se asigure colectarea de date raționalizate pentru activitățile navelor care intră sub incidența ambelor sisteme. Pentru a face acest lucru, ar trebui să se raporteze parametrul „tonajul deadweight”, însă parametrul „marfa transportată” ar trebui să rămână ca parametru raportat pe bază voluntară. „Timpul pe mare” ar trebui înlocuit cu definiția sistemului global de colectare a datelor al OMI referitoare la „orele în mișcare”. În cele din urmă, calculul „distanței parcurse” ar trebui să se bazeze pe sistemul global de colectare a datelor al OMI25 pentru a reduce sarcina administrativă.

(12) Ar trebui să se țină seama de dispozițiile internaționale ale sistemului global de colectare a datelor al OMI privind datele care urmează să fie monitorizate și raportate anual, astfel încât să se asigure colectarea de date raționalizate pentru activitățile navelor care intră sub incidența ambelor sisteme. Pentru a face acest lucru, ar trebui să se raporteze și parametrul „tonajul deadweight”, pe lângă parametrul „marfa transportată”. „Timpul pe mare” ar trebui înlocuit cu definiția sistemului global de colectare a datelor al OMI referitoare la „orele în mișcare”. În cele din urmă, calculul „distanței parcurse” ar trebui să se bazeze pe sistemul global de colectare a datelor al OMI25 pentru a reduce sarcina administrativă.

__________________

__________________

25 Rezoluția MEPC 282 (70) a OMI.

25 Rezoluția MEPC 282 (70) a OMI.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Conținutul planurilor de monitorizare ar trebui raționalizat pentru a lua în considerare sistemul global de colectare a datelor al OMI, cu excepția acelor părți ale planului care sunt necesare pentru a asigura monitorizarea și raportarea numai a datelor referitoare la Uniune în temeiul Regulamentului UE privind MRV. Prin urmare, orice dispoziții „per călătorie” ar trebui să rămână în cadrul planului de monitorizare.

(13) Conținutul planurilor de monitorizare ar trebui raționalizat pentru a lua în considerare sistemul global de colectare a datelor al OMI, cu excepția acelor părți ale planului care sunt necesare pentru a asigura monitorizarea și raportarea numai a datelor referitoare la Uniune în temeiul Regulamentului UE privind MRV. Prin urmare, orice dispoziții „per călătorie” ar trebui să rămână în cadrul planului de monitorizare. Comisia ar trebui, de asemenea, să sprijine statele membre prin schimbul de cunoștințe de specialitate și de bune practici, precum și prin punerea în aplicare a noilor tehnologii, cu obiectivul de a reduce barierele administrative și a recupera datele în mod eficient și sigur.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Evaluarea de impact realizată de Comisie în 2013 care a însoțit propunerea de Regulament al UE privind MRV a demonstrat eficacitatea unui sistem al UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru emisiile maritime și a identificat un sistem ETS al UE sau un fond de compensare pe bază de obiective drept opțiunile care ar putea asigura reducerile necesare ale emisiilor din acest sector. În scopul de a include transportul maritim internațional în rândul eforturilor Uniunii vizând reducerea emisiilor, Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a ar trebui extinsă pentru a viza și emisiile maritime. Comisia ar trebui să adopte acte delegate pentru a stabili cantitatea totală a cotelor alocate transportului maritim în conformitate cu alte sectoare și metoda de alocare a cotelor pentru transportul maritim prin licitare integrală. La pregătirea acestor acte delegate, Comisia ar trebui să actualizeze evaluarea impactului din 2013, în special pentru a ține cont de obiectivul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul economiei Uniunii stabilit pentru 2030 și de obiectivul privind neutralitatea climatică astfel cum a fost definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea europeană a climei] și de impactul economic, inclusiv din perspectiva eventualelor riscuri de transferuri modale involuntare și de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar trebui să publice rezultatele evaluării respective. Este important ca Uniunea și statele sale membre să sprijine măsuri la nivel internațional de reducere a impactului transportului maritim asupra climei. Comisia ar trebui să examineze periodic orice progres înregistrat în ceea ce privește adoptarea de către OMI a unei măsuri bazate pe piață și ar trebui, în cazul în care se adoptă o măsură globală bazată pe piață, să evalueze modalitatea de a asigura consecvența între măsurile Uniunii și măsurile adoptate la nivel mondial, astfel încât să se păstreze integritatea ecologică și eficacitatea acțiunii Uniunii în domeniul climei.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Tranziția reușită către un transport maritim cu emisii zero necesită o abordare integrată și un mediu adecvat propice pentru stimularea inovării, atât pe nave, cât și în porturi. Acest mediu favorabil implică investiții publice și private în cercetare și inovare, măsuri tehnologice și operaționale pentru a îmbunătăți eficiența energetică a navelor și utilizarea unor combustibili alternativi durabili, cum ar fi hidrogenul și amoniacul, produși din surse regenerabile de energie, precum și a unor tehnologii de propulsie cu emisii zero, inclusiv infrastructura de realimentare și reîncărcare necesară în porturi. Ar trebui înființat un Fond pentru oceane, din veniturile generate de licitarea cotelor maritime în cadrul sistemului EU ETS, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a navelor și a sprijini investițiile menite să contribuie la decarbonizarea transportului maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi. Comisia ar trebui, de asemenea, să elaboreze măsuri pentru a reglementa accesul navelor celor mai poluante la porturile Uniunii și pentru a obliga navele pe bază de combustibil fosil ancorate să utilizeze energia electrică furnizată de rețeaua terestră sau opțiuni alternative cu emisii zero. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze posibilitatea de a solicita ca porturile să adopte contrastalii bazate pe emisii.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 13 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c) Tranziția cu succes la navele ecologice cu emisii zero necesită o abordarea integrată în scopul de a promova măsuri inovatoare pentru nave mai ecologice, de pildă în ceea ce privește designul cocii, motoare noi și combustibili alternativi durabili, precum și propulsia eoliană, și măsuri operaționale, care pot fi puse în aplicare pe termen scurt pentru a reduce consumul de combustibil și, astfel, emisiile, cum ar fi reducerea vitezei sau o mai bună planificare a rutei. Reducerea vitezei, denumită și navigare cu viteză redusă, a fost testată pe scară largă între 2006 și 2012 din cauza creșterii accentuate a prețurilor la combustibil: o reducere cu 10 % a vitezei a generat o reducere a consumului de circa 19%1a și o reducere corespunzătoare a emisiilor. Măsurile bazate pe piață, cum ar fi EU ETS, vor încuraja reducerea emisiilor și investițiile în cercetare și inovare, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a navelor, și introducerea unor combustibili și tehnologii de propulsie alternative durabile, inclusiv infrastructura de realimentare și reîncărcare necesară în porturi și în porturile interioare.

 

__________________

 

1a „The impact of international shipping on European air quality and climate forcing” (Impactul transportului maritim internațional asupra calității aerului din Europa și mecanismele de forțare climatică), Agenția Europeană de Mediu, Raport tehnic nr. 4/2013.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru a menține o înaltă calitate a datelor raportate în registrul THETIS-MRV, ar trebui să se acorde Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) competențele și resursele necesare pentru a putea verifica rapoartele privind emisiile considerate satisfăcătoare de către verificatori.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b) Comisia ar trebui să reexamineze funcționarea Regulamentului (UE) 2015/757, luând în considerare experiența dobândită în punerea în aplicare a regulamentului și a sistemului de colectare a datelor al OMI, precum și alte evoluții de interes care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 14 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c) Transportul maritim este, de asemenea, o sursă de emisii de poluanți atmosferici, cum ar fi oxizii de sulf (SOx), oxizii de azot (NOx), particulele în suspensie (PM), substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) sau compușii organici volatili (COV)1a. Emisiile atmosferice poluante au un impact negativ atât asupra mediului, cât și asupra sănătății cetățenilor, în special asupra celor care trăiesc sau lucrează în zonele de coastă sau portuare. Comisia ar trebui să reexamineze legislația existentă până în iunie 2021 și să facă propuneri concrete pentru soluționarea problemei legate de emisiile atmosferice poluante generate de transportul maritim. Comisia ar trebui, de asemenea, să extindă zonele de control al emisiilor de SOx și zonele de control al emisiilor de NOx în toate mările europene, inclusiv în Marea Mediterană, și să continue să abordeze problema deversărilor apei de spălare de la scrubere și a altor substanțe, cum ar fi apă de balast, hidrocarburi, metale grele și substanțe chimice, în apele deschise și problema impactului acestor substanțe asupra biodiversității marine.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Obiectivul Regulamentului (UE) 2015/757 este de a monitoriza, raporta și verifica emisiile de CO2 generate de navele care fac escală în porturile din SEE, ca prim pas al unei abordări etapizate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest lucru nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, datorită amplorii și efectelor sale. Ar trebui să se țină seama de sistemul global de colectare a datelor al OMI, iar prezentul regulament asigură comparabilitatea și fiabilitatea continuă a datelor colectate pe baza unui set unic de cerințe. Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(15) Obiectivul Regulamentului (UE) 2015/757 este de a monitoriza, raporta și verifica emisiile de gaze cu efect de seră generate de navele care fac escală în porturile din SEE, pentru a reduce intensitatea carbonului pe activitate de transport, inclusiv prin reducerea substanțială a emisiilor lor la dană, și pentru a stabili prețul emisiilor respective, astfel încât să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră provenite din sectorul maritim. Acest lucru nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, datorită amplorii și efectelor sale. Ar trebui să se țină seama de sistemul global de colectare a datelor al OMI, iar prezentul regulament asigură comparabilitatea și fiabilitatea continuă a datelor colectate pe baza unui set unic de cerințe. Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Tranziția către transportul maritim neutru din punct de vedere climatic nu a fost încă realizată, iar măsurile de reglementare adoptate în acest sens până în prezent au fost inadecvate. Porturile pot juca un rol semnificativ în decarbonizarea transportului maritim. Operatorii navelor care fac escală în porturile Uniunii ar trebui să fie obligați să se asigure, prin măsuri cum ar fi conectarea la surse de energie electrică aparținând rețelei terestre, că, atunci când sunt acostate, navele lor nu emit gaze cu efect de seră și nu poluează aerul. Acest lucru ar fi deosebit de important în cazul danelor situate în apropierea zonelor urbane, pentru a reduce efectele poluării atmosferice asupra sănătății umane. Date fiind efectele diferențiate ale navelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor de poluanți atmosferici, majoritatea navelor poluante, inclusiv navele de pasageri de mari dimensiuni, ar trebui să fie obligate să respecte mai întâi această cerință.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Operatorii navelor ar trebui să se asigure că operează vasele în modul cel mai eficient din punct de vedere energetic posibil, menținând emisiile la cele mai scăzute niveluri posibile. Constructorii de nave ar trebui să se asigure că fac din reducerea emisiilor o prioritate atunci când construiesc nave noi.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Modificarea Regulamentului (UE) 2015/757

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Regulamentul (UE) 2015/757 se modifică după cum urmează:

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Considerentul 23

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a) Considerentul (23) se modifică după cum urmează:

(23) Alte gaze cu efect se seră, alți factori cu efect nociv asupra climei sau alți poluanți atmosferici nu ar trebui să fie incluși în sistemul MRV al Uniunii în această etapă, pentru a se evita cerințele privind instalarea unui instrument de măsurare care nu este suficient de fiabil sau nu este disponibil pe piață, acestea putând împiedica punerea în aplicare a sistemului MRV al Uniunii.

„(23) Sistemul MRV al Uniunii se extinde pentru a acoperi și alte gaze cu efect de seră, alți factori cu efect nociv asupra climei și poluanți atmosferici, acolo unde există un instrument de măsurare suficient de fiabil sau disponibil pe piață, pentru a proteja mai bine clima, mediul și sănătatea umană.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 b (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1b) Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 1

„Articolul 1

Obiectul

Obiectul

Prezentul regulament stabilește reguli pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a altor informații relevante obținute de la navele care sosesc, se află în interiorul sau pleacă din porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Prezentul regulament stabilește reguli pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a altor informații relevante obținute de la navele care sosesc, se află în interiorul sau pleacă din porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru. Pentru a contribui la realizarea obiectivului de neutralitate climatică în întreaga economie a Uniunii, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea europeană a climei], luând în considerare, totodată, strategia inițială a OMI privind reducerea emisiilor de GES provenite de la nave adoptată la 13 aprilie 2018, acest regulament impune societăților obligații de a-și reduce emisiile medii anuale de CO2 pe activitate de transport, în conformitate cu articolul 12a.

 

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 c (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 2 – alineatul 1 (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1c) La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în ceea ce privește emisiile de CO2 generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul lor port de escală la un port de escală aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port de escală aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor de escală aflate sub jurisdicția unui stat membru.

„1.  Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de cel puțin 5 000 de tone, în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul lor port de escală la un port de escală aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port de escală aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor de escală aflate sub jurisdicția unui stat membru.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera - a (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) se introduce următorul punct:

 

„(aa)  «gaze cu efect de seră» înseamnă eliberarea gazelor cu efect de seră de către nave, astfel cum sunt enumerate în anexa II la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului;*

 

_______________________

 

* Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).”;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) „port de escală” înseamnă portul în care o navă se oprește pentru a încărca sau a descărca marfă sau pentru a îmbarca sau debarca pasageri; prin urmare, sunt excluse opririle cu scopul unic de a realimenta nava cu combustibil, de a obține provizii, de a înlocui echipajul, de a intra în doc uscat sau de a repara nava și/sau echipamentele acesteia, opririle în port din cauză că nava necesită asistență sau este în pericol, transferurile de la o navă la alta efectuate în afara porturilor, precum și opririle cu scopul unic de a se adăposti în condiții meteorologice nefavorabile sau necesare din cauza activităților de căutare și salvare;

„(b) «port de escală» înseamnă portul în care o navă se oprește pentru a încărca sau a descărca o parte importantă din marfă sau pentru a îmbarca sau debarca pasageri; prin urmare, sunt excluse opririle cu scopul unic de a realimenta nava cu combustibil, de a obține provizii, de a înlocui echipajul, de a intra în doc uscat sau de a repara nava și/sau echipamentele acesteia, opririle în port din cauză că nava necesită asistență sau este în pericol, transferurile de la o navă la alta efectuate în afara porturilor, precum și opririle cu scopul unic de a se adăposti în condiții meteorologice nefavorabile sau necesare din cauza activităților de căutare și salvare;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „societate” înseamnă proprietarul unei nave sau orice altă organizație sau persoană, cum ar fi administratorul sau navlositorul navei nude, care a preluat responsabilitatea pentru exploatarea navei de la proprietarul acesteia și care a fost de acord să preia toate sarcinile și responsabilitățile impuse de Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;”;

„(d) «societate» înseamnă proprietarul unei nave sau orice altă organizație sau persoană, cum ar fi administratorul; navlositorul de timp sau navlositorul navei nude, care a preluat responsabilitatea pentru exploatarea comercială a navei de la proprietarul acesteia și este responsabil cu plata combustibilului consumat de navă;”

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 3 – paragraful 1 – litera i

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa) litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

(i)  „alte informații relevante” înseamnă informații în ceea ce privește emisiile de CO2 generate de consumul de combustibili, transportul efectuat și eficiența energetică a navelor, care permit analizarea tendințelor înregistrate referitoare la emisii și evaluarea performanțelor navelor;

„(i)  «alte informații relevante» înseamnă informații în ceea ce privește emisiile de CO2 generate de consumul de combustibili, transportul efectuat, alimentarea cu energie terestră a navelor acostate și eficiența energetică a navelor, care permit analizarea tendințelor înregistrate referitoare la emisii și evaluarea performanțelor navelor;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0757-20161216&qid=1584951644602&from=RO)

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a) La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. În conformitate cu articolele 8-12, societățile monitorizează și raportează, pentru fiecare dintre navele pe care le dețin, parametrii relevanți în cursul unei perioade de raportare. Monitorizarea și raportarea de către societăți are loc în toate porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru și pentru orice călătorie care începe sau se încheie într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

„1. În conformitate cu articolele 8-12, societățile monitorizează și raportează, pentru fiecare dintre navele de sub controlul lor comercial operațional, parametrii relevanți în cursul unei perioade de raportare. Monitorizarea și raportarea de către societăți are loc în toate porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru și pentru orice călătorie care începe sau se încheie într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

 

„2a. Până la 31 decembrie 2021, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23, pentru a completa prezentul regulament prin specificarea metodelor de determinare a emisiilor de metan (CH4). Pe lângă adoptarea actelor delegate menționate la primul paragraf, până la 31 decembrie 2021, Comisia evaluează și raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la impactul asupra climatului global al emisiilor de gaze cu efect de seră, altele decât CO2 și CH4, provenite de la navele care sosesc în porturi, care se află în porturi sau care pleacă din porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru. Raportul respectiv este însoțit, după caz, de o propunere legislativă care să vizeze modul de abordare a acestor emisii.”

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) marfa transportată, pe bază voluntară;”.

eliminat

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) 757/2015

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a) La articolul 9 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) toate călătoriile navei în cursul perioadei de raportare încep sau se încheie într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru; și

(a) cel puțin 90 % din călătoriile navei în cursul perioadei de raportare încep sau se încheie într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru; și

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) se adaugă următoarea literă:

 

„(ja) marfa transportată.”

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când se schimbă societatea, societatea anterioară prezintă Comisiei și autorităților statului de pavilion în cauză, cât mai aproape posibil de ziua finalizării schimbării și nu mai târziu de trei luni după momentul respectiv, un raport care să cuprindă aceleași elemente ca raportul privind emisiile, dar care să fie limitat la perioada corespunzătoare activităților desfășurate sub responsabilitatea sa.”;

2. Atunci când se schimbă societatea, societatea anterioară prezintă Comisiei și autorităților statului de pavilion în cauză, în ziua finalizării schimbării sau cât mai aproape posibil de ziua finalizării schimbării și nu mai târziu de o lună după momentul respectiv, un raport care să cuprindă aceleași elemente ca raportul privind emisiile, dar care să fie limitat la perioada corespunzătoare activităților desfășurate sub responsabilitatea sa. Societatea nouă se asigură că fiecare navă sub responsabilitatea sa respectă cerințele prezentului Regulament în restul perioadei de raportare rămase după schimbare.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 11 – alineatul 3 – punctul xia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) la alineatul (3) litera (a), se adaugă următorul punct:

 

„(xia) marfa transportată.”;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 – litera bb (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 11 – alineatul 3 – punctul xib (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) la alineatul (3) litera (a), se adaugă următorul punct:

 

„(xib) dimensiunea navei;”;

 Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Capitolul II a (nou) – articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Se introduce următorul capitol:

 

„CAPITOLUL IIa

 

REDUCEREA EMISIILOR

 

Articolul 12a

 

Reducerea emisiilor

 

1. Societățile reduc linear emisiile anuale de CO2 pe activitate de transport cu cel puțin 40 % până în 2030, ca medie pentru toate navele aflate în responsabilitatea lor, în comparație cu performanța medie pe categorie de nave de aceeași mărime și de același tip raportată în temeiul prezentului regulament.

 

2. În cazul în care, într-un anumit an, o societate nu respectă reducerea anuală menționată la alineatul (1), Comisia impune o sancțiune financiară, care este eficace, proporțională, disuasivă și compatibilă cu un sistem de comercializare a emisiilor bazat pe piață, cum ar fi EU ETS. Plata penalității pentru exces de emisii nu exonerează societatea de obligația prevăzută la alineatul (1) pentru perioada până în 2030. În cazul societăților care nu au respectat limitele de emisie prevăzute la prezentul articol, se aplică dispozițiile articolului 20 alineatul (3) și ale articolului 20 alineatul (4).

 

3. Comisia adoptă acte delegate până la ... [6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], în conformitate cu articolul 23, pentru a completa prezentul regulament prin definirea categoriilor de nave menționate la alineatul (1), prin determinarea valorii de referință și a factorului anual linear de reducere care trebuie aplicat pentru fiecare categorie de nave, folosind datele din THETIS-MRV, inclusiv parametrul obligatoriu „mărfuri transportate”, și sistemul de colectare a datelor al OMI, recunoscând în același timp pe deplin reducerile de emisii deja realizate de societățile „pionere în domeniul decarbonizării”, astfel încât să se atingă obiectivul menționat la alineatul (1), prin precizarea normelor și a metodelor de calcul și de colectare a sancțiunii pentru emisiile în exces menționate la alineatul (2) și prin specificarea tuturor celorlalte norme necesare pentru conformitatea și verificarea conformității cu prezentul articol.

 

4. În termen de 12 luni de la adoptarea de către OMI a măsurilor de punere în aplicare a strategiei inițiale privind reducerea emisiilor de GES provenite de la nave adoptate la 13 aprilie 2018 și înainte ca aceste măsuri să intre în vigoare, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care examinează ambiția și integritatea ecologică generală a măsurilor adoptate de OMI, inclusiv nivelul lor general de ambiție în ceea ce privește obiectivele din cadrul Acordului de la Paris, obiectivul de reducere a emisiilor de GES la nivelul întregii economii a Uniunii până în 2030 și obiectivul privind neutralitatea climatică, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea europeană a climei].

 

5. După caz, Comisia poate să anexeze la raportul menționat la alineatul (4) o propunere legislativă adresată Parlamentului European și Consiliului privind modificarea prezentului regulament într-un mod coerent cu scopul de a menține integritatea de mediu și eficacitatea acțiunii Uniunii în domeniul climei, în special obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii a Uniunii până în 2030 și obiectivul privind neutralitatea climatică, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea europeană a climei].”

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 b (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 12 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 12b

 

Emisiile navelor aflate la dană

 

Societățile se asigură că, până în 2030, nicio navă aflată în responsabilitatea lor nu produce emisii de gaze cu efect de seră atunci când se află la dană.”

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 c (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5c) La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului datele privind emisiile de CO2 raportate în conformitate cu articolul 11, precum și informațiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului datele raportate în conformitate cu articolul 11, precum și informațiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 d (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5d) La articolul 21, alineatul (2) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) identitatea navei (denumirea, numărul de identificare OMI și portul de înmatriculare sau portul de origine);

„(a) identitatea navei (denumirea, societatea, numărul de identificare OMI și portul de înmatriculare sau portul de origine);”

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 21 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) La articolul 21 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(ka) dimensiunea navei.”

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 b (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 21 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) La articolul 21, se adaugă următorul alineat:

 

„6a. În conformitate cu programul său de lucru pentru perioada 2020-2022, EMSA efectuează o verificare statistică suplimentară a datelor transmise în temeiul articolului 11 alineatul (1), pentru a asigura coerența datelor furnizate.”

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 c (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 21 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 21a

 

Etichetarea privind performanța de mediu a navelor

 

1. Pentru a stimula reducerea emisiilor și a spori transparența informațiilor, Comisia instituie un sistem global de etichetare al Uniunii privind performanța de mediu a navelor, care se aplică navelor care intră sub incidența prezentului regulament.

 

2. Până la 1 iulie 2021, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor dispoziții detaliate privind funcționarea sistemului de etichetare al Uniunii pentru performanța de mediu a navelor, precum și a standardelor tehnice care constituie temeiul acesteia.”

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 d (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d) La articolul 22, alineatul (3) se elimină;

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 e (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22a

 

Reexaminare

 

1. Până la 31 decembrie 2022, Comisia reexaminează funcționarea prezentului regulament, luând în considerare experiența dobândită în punerea sa în aplicare, precum și alte evoluții relevante care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim și îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune în temeiul Acordului de la Paris. În cadrul reexaminării, Comisia propune cerințe suplimentare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, altele decât CO2, precum și de reducere a poluanților atmosferici și a deversării apelor reziduale de pe nave, inclusiv de la scrubere, în apele deschise. Reexaminarea ia în considerare, de asemenea, extinderea domeniului de aplicare a prezentului regulament pentru a include navele cu un tonaj brut cuprins între 400 și 5000. Reexaminarea este însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

 

2. Ca parte a viitoarei reexaminări a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului* și a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului**, Comisia face, de asemenea, o propunere de stabilire a unor obiective obligatorii pentru statele membre, pentru a se asigura că există o ofertă adecvată de energie electrică furnizată din rețeaua terestră în porturile maritime și interioare.

 

__________________

 

* Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).

 

** Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).”

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 f (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 23 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6f) La articolul 23, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 15 alineatul (5) și la articolul 16 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iulie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

„2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 12a alineatul (3), la articolul 15 alineatul (5) și la articolul 16 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iulie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 g (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 23 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6g) La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 15 alineatul (5) și la articolul 16 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

„3. Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), articolul 5 alineatul (3), articolul 12a alineatul (3), articolul 15 alineatul (5) și la articolul 16 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 h

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 23 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6h) La articolul 23, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 15 alineatul (5) și al articolului 16 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

„5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 5 alineatul (3), al articolului 12a alineatul (3), al articolului 15 alineatul (5) și al articolului 16 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Modificări ale Directivei 2003/87/CE

 

Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

 

(1) se introduce următorul capitol:

 

„CAPITOLUL IIa

 

TRANSPORTUL MARITIM

 

Articolul 3ga

 

Domeniul de aplicare

 

Dispozițiile prezentului capitol se aplică de la 1 ianuarie 2022 emiterii și alocării certificatelor aferente emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la navele care sosesc în porturi, care se află în porturi sau pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului*. În caz de schimbare a societății în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/757, noua societate are doar obligația să achiziționeze certificate aferente emisiilor de gaze cu efect de seră legate de perioada în care activitățile navei au fost desfășurate sub responsabilitatea sa.

 

Articolul 3gb

 

Cantitatea totală și metoda de alocare a certificatelor pentru transportul maritim

 

 

1.  Până la 31 decembrie 2020, Comisia actualizează evaluarea de impact realizată în 2013 și care însoțește propunerea Comisiei de Regulament (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a completa prezenta directivă, stabilind cantitatea totală de certificate pentru transportul maritim în concordanță cu alte sectoare și metoda de alocare a certificatelor pentru transportul maritim prin licitație, precum și stabilind dispozițiile speciale cu privire la statul membru de administrare. Actele delegate se bazează pe cele mai bune date disponibile și pe o evaluare a impactului diferitelor opțiuni, inclusiv impactul asupra emisiilor, precum și impactul economic.

 

2.  Articolele 12 și 16 se aplică certificatelor de emisii acordate pentru transportul maritim în același mod în care se aplică certificatelor de emisii legate de alte activități.

 

3. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea certificatelor menționată la alineatul (1) din prezentul articol se utilizează prin intermediul fondului înființat în temeiul articolului 3gc.

 

4. Veniturile provenite din licitarea certificatelor care nu sunt utilizate prin intermediul fondului definit la articolul 3gc și care sunt alocate statelor membre sunt utilizate în conformitate cu obiectivele prezentei directive, în special pentru a combate schimbările climatice în Uniune și în statele terțe, pentru a proteja și a reface ecosistemele marine afectate de încălzirea globală și pentru a sprijini o tranziție justă în statele membre, sprijinind redistribuirea, recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, educația, inițiativele de căutare a unui loc de muncă și start-up-urile, în dialog cu partenerii sociali. Toate informațiile cu privire la utilizarea acestor venituri sunt făcute publice.

 

5. Comisia monitorizează punerea în aplicare a prezentului capitol și posibilele tendințe în ceea ce privește societățile care doresc să evite respectarea cerințelor prezentei directive. Dacă este cazul, Comisia propune măsuri de prevenire a unei astfel de evitări.

 

Articolul 3gc

 

Fondul pentru oceane

 

1. Fondul pentru oceane („Fondul”) se instituie pentru perioada 2022-2030 cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică a navelor și a sprijini investițiile în tehnologii și infrastructuri inovatoare pentru decarbonizarea sectorului transportului maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi, și introducerea unor combustibili alternativi durabili, cum ar fi hidrogenul și amoniacul produse din surse regenerabile, și a tehnologiilor de propulsie cu emisii zero, inclusiv tehnologii eoliene. 20 % din veniturile fondului sunt utilizate pentru a contribui la protejarea, refacerea și o mai bună gestionare a ecosistemelor marine afectate de încălzirea globală, cum ar fi zonele marine protejate, precum și la promovarea economiei albastre orizontale și sustenabile, cum ar fi energia din surse marine regenerabile. Toate investițiile sprijinite de fond sunt făcute publice și sunt în concordanță cu obiectivele prezentei directive.

 

2. Prin derogare de la articolul 12 din prezenta directivă, întreprinderile de transport maritim pot cotiza anual la fond, în funcție de cantitatea totală de emisii raportată pentru anul calendaristic precedent, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757, pentru a limita sarcina administrativă pentru întreprinderile din domeniul maritim, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile care nu sunt active în mod frecvent în domeniul de aplicare al prezentei directive. Fondul cedează certificatele, în mod colectiv, în numele întreprinderilor de transport maritim care sunt membre ale fondului. Cotizația membrilor pe tonă de emisii se stabilește de către fond până la data de 28 februarie a fiecărui an, dar este cel puțin egală cu cel mai mare preț înregistrat de închidere a pieței primare sau secundare al certificatelor din anul precedent.

 

3. Fondul achiziționează certificate egale cu cantitatea totală colectivă a contribuțiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol în cursul anului calendaristic precedent și le cedează în registrul instituit în temeiul articolului 19 din prezenta directivă, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anularea ulterioară. Toate informațiile cu privire la contribuții sunt puse la dispoziția publicului.

 

4. Fondul este gestionat la nivel central printr-un organism al Uniunii a cărui structură de guvernanță este similară cu guvernanța fondului prevăzută la articolul 10a alineatul (8) din prezenta directivă. Structura sa de guvernanță și procesul decizional sunt transparente și incluzive, în special în ceea ce privește stabilirea domeniilor prioritare, a criteriilor și a procedurilor de alocare a granturilor. Părțile interesate relevante au un rol consultativ corespunzător. Toate informațiile privind investițiile și toate celelalte informații relevante privind funcționarea fondului sunt puse la dispoziția publicului.

 

5. Comisia colaborează cu țări terțe cu privire la modalitățile în care și acestea pot utiliza fondul.

 

6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului articol.

 

Articolul 3gd

 

Raportarea și reexaminarea de către Comisie a punerii în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în cadrul Organizației Maritime Internaționale

 

1.  În termen de 12 luni de la adoptarea de către OMI a măsurilor globale bazate pe piață de reducere a emisiilor de GES provenite de la transportul maritim și înainte ca aceste măsuri să intre în vigoare, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care examinează ambiția și integritatea ecologică generală a acestor măsuri, inclusiv nivelul lor general de ambiție în ceea ce privește obiectivele din cadrul Acordului de la Paris și obiectivul de reducere a emisiilor de GES la nivelul întregii economii a Uniunii până în 2030 și obiectivul privind neutralitatea climatică, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea europeană a climei]. Acest raport ia în considerare în mod special nivelul de participare la aceste măsuri globale, forța executorie a acestora, transparența, sancțiunile pentru neconformitate, procedurile de consultare a opiniei publice, utilizarea creditelor de compensare, monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor, registrele, responsabilitatea, precum și normele privind utilizarea de biocarburanți.

 

2. După caz, Comisia anexează la raportul menționat la alineatul (1) o propunere legislativă adresată Parlamentului European și Consiliului privind modificarea prezentei directive într-un mod coerent cu scopul de a menține integritatea de mediu și eficacitatea acțiunii Uniunii în domeniul climei, în special obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii a Uniunii până în 2030 și obiectivul privind neutralitatea climatică, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea europeană a climei].

 

__________________

 

* Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

 

** Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).”

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

De la prima recunoaștere a efectului de seră al dioxidului de carbon în 1856 de Eunice Foote și chiar mai mult după cuantificarea acestui efect în 1896 de către Svante Arrhenius, s-a știut că temperatura suprafeței Pământului depinde de concentrația de dioxid de carbon din atmosferă.

În urma numeroaselor rapoarte și mărturii științifice, Protocolul de la Kyoto a recunoscut în 1997 că încălzirea globală a fost provocată de oameni și a solicitat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Din păcate, măsurile luate până în prezent pentru combaterea schimbărilor climatice nu au fost eficiente, deoarece emisiile anuale aproape s-au dublat din 1997. Ultimul deceniu a fost cel mai cald înregistrat din istorie, iar anul 2019 a fost chiar anul cel mai cald din Europa[2]. Același lucru este valabil și pentru oceane, care nu au fost niciodată la fel de calde ca în 2019[3]. Acest lucru arată de ce este nevoie de o legislație UE ambițioasă în domeniul climei.

Conform celui mai recent raport al IPCC, există o șansă de 66 % de a rămâne sub 1,5 °C, în cazul în care emisiile viitoare de dioxid de carbon sunt limitate la 420 Gt CO2 echivalent - sau 10 ani de emisii actuale. În consecință, bugetul pentru o șansă de 50 % de a rămâne sub 1,5 °C este 580 Gt CO2 echivalent - 14 ani de emisii actuale. Numai sectorul transportului maritim emite la nivel mondial aproximativ 940 Mt echivalent CO2 anual, fiind responsabil de aproximativ 2,5 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră. La nivelul Uniunii (și anume, pentru navele care fac escală în porturile din SEE), emisiile de CO2 generate de transportul maritim au crescut cu 48 % între 1990 și 2008 și se preconizează că vor atinge 86 % peste nivelurile din 1990 până în 2050. Sectorul transportului maritim este complet liber să contribuie la efortul colectiv de a atinge un nivel net de emisii egal cu zero până cel târziu în 2050. Prin urmare, nu este de înțeles motivul pentru care transportul maritim rămâne singurul mod de transport neabordat în mod explicit de nicio politică a UE de reducere a emisiilor.

Organizația Maritimă Internațională (OMI)

În prezent, operatorii navelor au o obligație de raportare către UE (MRV)[4] și către OMI (SCD)[5]. Raportorul este de acord că este important ca obligațiile de raportare ale UE și OMI să fie aliniate. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că standardele UE ar trebui să fie reduse. Dimpotrivă, sunt necesare standarde mai bune la nivel mondial. Un exemplu: Spre deosebire de MRV al UE, OMI nu colectează date privind mărfurile transportate, ci doar despre tonajul deadweight. Această măsurare face dificilă, dacă nu imposibilă, calcularea amprentei de carbon a mărfurilor transportate. OMI a promis de peste 20 de ani că va aborda emisiile generate de transportul maritim și a introdus sistemul său de colectare a datelor numai după ce UE a pus în aplicare Regulamentul privind MRV. Nu s-au înregistrat progrese reale, motiv pentru care sunt necesare măsuri UE pentru atingerea obiectivului de la Paris, de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale[6].

Uniunea Europeană

Începând cu 1 ianuarie 2018, navele mari (cu tonaj brut mai mare de 5 000) care sosesc sau pleacă din porturile din Spațiul Economic European au deja obligația de a monitoriza și de a raporta emisiile de CO2, consumul de combustibil și alți parametri, cum ar fi distanța parcursă, timpul pe mare etc., în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (denumit în continuare „Regulamentul MRV”). Primele date disponibile[7] arată că cele 10 800 de nave vizate de Regulamentul MRV au emis mai mult de 130 de milioane de tone de CO2 în 2018, ceea ce reprezintă mai mult decât emisiile anuale de CO2 din Belgia!

Comisia a publicat o propunere de revizuire a Regulamentului privind MRV. Cu toate acestea, prezenta propunere se concentrează, în continuare, doar asupra monitorizării și raportării datelor; în consecință, raportoarea consideră că este responsabilitatea sa să prezinte un proiect de raport mai ambițios. Nu ne putem permite să pierdem din ce în ce mai mult timp în lupta împotriva schimbărilor climatice, trebuie să acționăm acum. Urgența acțiunii a fost, de asemenea, consolidată de Parlamentul European atunci când a declarat o perioadă de urgență pentru combaterea schimbărilor climatice la sfârșitul anului 2019. Parlamentul a solicitat în mod explicit Comisiei să se asigure că toate propunerile legislative relevante sunt pe deplin aliniate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1.5 °C.

Prioritățile raportoarei

Sistemul UE de colectare a datelor în materie de monitorizare, raportare și verificare este satisfăcător. Un avantaj principal asupra sistemului de colectare a datelor al OMI este responsabilitatea conferită operatorului navei în locul statului de pavilion: de îndată ce o navă face escală într-un port din SEE, aceasta trebuie să raporteze emisiile sale. Cu toate acestea, acum trebuie profitat de ocazie pentru a utiliza efectiv datele colectate. Informațiile fiabile cu privire la emisii sunt importante. Cu toate acestea, numai informațiile nu vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Comisia Europeană a confirmat, de asemenea, în evaluarea sa de impact acest lucru. Obiectivul principal al acestui proiect de raport este, prin urmare, reducerea, pe cât posibil, a eforturilor administrative pentru întreprinderi și administrații și, mai ales, reducerea emisiilor generate de transportul maritim în SEE.

ETS

Parlamentul European trebuie să își asume responsabilitatea și să transpună ceea ce președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus deja: includerea transportului maritim în sistemul ETS al Uniunii Europene. Acest lucru ar fi, de asemenea, în conformitate cu orientările politice ale Comisiei pentru următorii cinci ani. Raportoarea salută cu căldură angajamentul Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la transportul maritim.

În ultimii ani s-au făcut deja mai multe încercări de a reglementa sectorul transportului maritim, dintre care niciuna nu a avut succes. Ocazia de a include transportul maritim în ETS este acum. Nu va exista nicio denaturare a concurenței, întrucât toate statele de pavilion și toate întreprinderile sunt tratate în același mod. Domeniul de aplicare al regulamentului include toate călătoriile în interiorul Uniunii, toate călătoriile de la ultimul port din afara Uniunii până la primul port de escală din Uniune și toate călătoriile de la un port din Uniune până la următorul port de escală din afara Uniunii[8].

Fondul de decarbonizare a transportului maritim

Raportoarea ar dori instituirea unui fond de decarbonizare a transportului maritim cu scopul de a promova cercetarea și dezvoltarea în domeniul eficienței energetice a navelor și de a sprijini investițiile în tehnologii și infrastructuri inovatoare pentru decarbonizarea transportului maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi, și introducerea unor combustibili durabili. Fondul este instituit pentru perioada 2021-2030 și este finanțat din veniturile ETS. Prin urmare, raportoarea se referă la instituirea unui fond maritim elementar pentru a avea un impact real în ceea ce privește nu numai reducerea emisiilor, ci și realizarea de tehnologii cu emisii zero.

Eficiența energetică

Raportoarea ia notă de obiectivul fixat de OMI de a reduce emisiile de CO2 per transport cu cel puțin 40 % până în 2030. UE trebuie să conducă prin puterea exemplului, transpunând acest obiectiv foarte necesar în legislația UE, asigurându-se astfel că toate navele care fac escală în porturile Uniunii vor contribui în mod echitabil la îndeplinirea strategiei inițiale a OMI, lăsând în același timp suficientă flexibilitate întreprinderilor pentru a decide cu privire la măsurile operaționale sau tehnologice pe care doresc să le pună în aplicare.

Porturi cu emisii zero

Raportoarea consideră că există un potențial imens în ceea ce privește energia electrică furnizată din rețeaua terestră și porturile cu emisii zero. Dacă navelor aflate la dană li s-ar cere să își întrerupă motoarele și să se conecteze la rețeaua de energie electrică terestră sau să utilizeze alte surse de energie cu efect echivalent, această măsură ar oferi beneficii imediate pentru sănătatea cetățenilor care locuiesc în zonele portuare. Prin urmare, raportoarea invită Comisia să elaboreze măsuri pentru atingerea acestui obiectiv, și anume stabilirea de obiective pentru statele membre în ceea ce privește instalarea de energie electrică pe uscat.

Mărfurile transportate și transparența datelor

Raportoarea salută includerea de către Comisie a elementelor de transparență în propunerea MRV. Cu toate acestea, ea consideră că raportarea cu privire la mărfurile transportate ar trebui să rămână obligatorie, spre deosebire de propunerea Comisiei. Acest lucru este important pentru a putea verifica în mod efectiv eficiența unei călătorii și pentru a calcula amprenta de carbon a mărfurilor transportate. Această măsură va garanta echitatea și condiții competitive egale tuturor părților interesate.

Extinderea domeniului de aplicare la toate GES

Raportoarea ar dori o extindere a domeniului de aplicare la toate gazele cu efect de seră, nu doar la emisiile de CO2. În special emisiile de metan au un impact enorm asupra schimbărilor climatice, dat fiind că potențialul de gaze cu efect de seră al metanului este 87, în comparație cu cel al CO2, pe o perioadă de 20 ani și, prin urmare, este necesară o reglementare mai strictă.

 


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (29.5.2020)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Raportoare pentru aviz: Magdalena Adamowicz

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul prezentei propuneri a Comisiei este modificarea Regulamentului (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim, pentru a ține seama în mod corespunzător de noul sistem global de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă Internațională (OMI). Modificările propuse sunt ajustări tehnice care se referă la definiții, precum și parametri, planuri și modele de monitorizare.

 

Raportoarea pentru aviz salută intenția Comisiei de a utiliza această propunere în scopul simplificării și reducerii procedurilor administrative pentru companiile și administrațiile de transport maritim, păstrând în același timp obiectivele Regulamentului (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea.

 

Raportoarea pentru aviz dorește să propună reexaminarea de către Comisie a funcționării Regulamentului (UE) 2015/757, ținând seama de experiența suplimentară dobândită în punerea în aplicare a regulamentului respectiv și a sistemului global de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă Internațională (OMI), pentru a asigura o mai mare compatibilitate între cele două sisteme și a reduce cerințele de raportare dublă.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

 

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezoluția Parlamentului European din februarie 2014 referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei a invitat Comisia și statele membre să stabilească pentru anul 2030 un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % în comparație cu nivelurile înregistrate în 1990. Parlamentul European a remarcat, de asemenea, că va fi necesar ca toate sectoarele economice să își aducă aportul la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru ca Uniunea să poată contribui în mod echitabil la eforturile globale.

(3) Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european a solicitat ca obiectivul intern al UE de reducere  a emisiilor de GES să crească până la 55 % în perspectiva anului 2030, în comparație cu nivelurile înregistrate în 1990, și a subliniat necesitatea unor acțiuni imediate și ambițioase pentru a ajunge la neutralitatea climatică cât mai curând posibil și cel târziu până în 2050. Parlamentul European a remarcat, de asemenea, că va fi necesar ca toate sectoarele economice să își aducă aportul la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru ca Uniunea să poată contribui în mod echitabil la eforturile globale.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În concluziile sale din 24 octombrie 2014, Consiliul European a aprobat un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 în comparație cu 1990. Consiliul European a afirmat, de asemenea, importanța reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și riscurile legate de dependența de combustibilii fosili în sectorul transporturilor și a invitat Comisia să examineze în continuare instrumentele și măsurile pentru o abordare cuprinzătoare și neutră din punct de vedere tehnologic, inclusiv pentru promovarea reducerii emisiilor, a surselor de energie regenerabile și a eficienței energetice în transporturi.

(4) În concluziile sale din 24 octombrie 2014, Consiliul European a aprobat un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 în comparație cu 1990. Consiliul European a afirmat, de asemenea, importanța reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și riscurile legate de dependența de combustibilii fosili în sectorul transporturilor și a invitat Comisia să examineze în continuare instrumentele și măsurile pentru o abordare cuprinzătoare și neutră din punct de vedere tehnologic, inclusiv pentru promovarea reducerii emisiilor, a surselor de energie regenerabile și a eficienței energetice în transporturi. La 12 decembrie 2019, Consiliul European a publicat concluziile prin care aprobă obiectivul mai ambițios de a realiza o UE neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Este necesară o abordare holistică pentru decarbonizarea cu succes a sectorului transportului maritim. Reducerile necesare ale emisiilor de carbon ar putea fi realizate prin încurajarea utilizării ulterioare a combustibililor alternativi, a sistemelor alternative de propulsie și noi măsuri care să îmbunătățească și să sporească eficiența energetică a navelor. Pentru a obține cele mai bune rezultate atât pentru mediu, cât și pentru armatori și porturi, propunerile legislative viitoare ar trebui să ia în considerare diferitele inițiative și schimbul de cele mai bune practici deja realizat de sector, în lumina principiului neutralității tehnologice.

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În aprilie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim20 („Regulamentul UE privind MRV”), care a fost completat în 2016 cu două regulamente delegate21 și două regulamente de punere în aplicare22. Scopul Regulamentului UE privind MRV este de a colecta date cu privire la emisiile generate de transportul maritim pentru elaborarea de politici suplimentare și stimularea reducerii emisiilor prin furnizarea de informații referitoare la eficiența navelor pe piețele relevante. Regulamentul UE privind MRV obligă companiile să monitorizeze, să raporteze și să verifice consumul de carburant, emisiile de CO2 și eficiența energetică a navelor lor în călătoriile către și dinspre porturile din Spațiul Economic European (SEE), anual, începând din 2018. Acesta se aplică, de asemenea, emisiilor de CO2 generate în porturile SEE. Primele rapoarte privind emisiile trebuiefie prezentate până la 30 aprilie 2019.

(6) În aprilie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim20 („Regulamentul UE privind MRV”), care a fost completat în 2016 cu două regulamente delegate21 și două regulamente de punere în aplicare22. Scopul Regulamentului UE privind MRV este de a colecta date cu privire la emisiile generate de transportul maritim pentru elaborarea de politici suplimentare și stimularea reducerii emisiilor prin furnizarea de informații referitoare la eficiența navelor pe piețele relevante și de a promova introducerea unor noi tehnologii. Regulamentul UE privind MRV obligă companiile să monitorizeze, să raporteze și să verifice consumul de carburant, emisiile de CO2 și eficiența energetică a navelor lor în călătoriile către și dinspre porturile din Spațiul Economic European (SEE), anual, începând din 2018. Acesta se aplică, de asemenea, emisiilor de CO2 generate în porturile SEE. Regulamentul UE privind MRV a fost adoptat ca un prim pas în direcția integrării emisiilor generate de transportul maritim în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), astfel încât transportul maritimaibă o contribuție echitabilă la obiectivele Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest proces de asimilare ar trebui să se bazeze pe o evaluare a impactului, ținând seama de faptul că ar trebui garantată competitivitatea internațională a navelor sub pavilionul UE.

__________________

__________________

20 Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

20 Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

21 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al Comisiei privind activitățile de verificare și acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 320, 26.11.2016, p. 5); Regulamentul delegat (UE) 2016/2071 al Comisiei din 22 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon și normele de monitorizare a altor informații relevante (JO L 320, 26.11.2016, p. 1).

21 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al Comisiei privind activitățile de verificare și acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 320, 26.11.2016, p. 5); Regulamentul delegat (UE) 2016/2071 al Comisiei din 22 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon și normele de monitorizare a altor informații relevante (JO L 320, 26.11.2016, p. 1).

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 1-21); Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de pasageri, navele ro-ro și navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 22-25).

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 1-21); Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de pasageri, navele ro-ro și navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (JO L 299, 5.11.2016, p. 22-25).

 

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european, Parlamentul a solicitat investiții pentru cercetare în decarbonizarea transportului maritim. O parte din veniturile generate de integrarea transportului maritim în schema UE-ETS ar trebui să fie investite în cercetarea privind tehnologiile și infrastructura inovatoare pentru decarbonizarea transportului maritim și dezvoltarea unor combustibili alternativi durabili și a unor tehnologii de propulsie cu emisii zero.

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În conformitate cu Acordul de la Paris adoptat în decembrie 2015 la cea de a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC)23, Uniunea și statele sale membre s-au angajat în atingerea unui obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii. Se depun eforturi de limitare a emisiilor maritime internaționale prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui încurajate. OMI a adoptat24, în octombrie 2016, un sistem de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor („sistemul global de colectare a datelor al OMI”).

(8) În conformitate cu Acordul de la Paris adoptat în decembrie 2015 la cea de a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC)23, Uniunea și statele sale membre s-au angajat în atingerea unui obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii. Se depun eforturi de limitare a emisiilor maritime internaționale prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui încurajate. OMI a adoptat24, în octombrie 2016, un sistem de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor („sistemul global de colectare a datelor al OMI”). OMI a adoptat, de asemenea, la 13 aprilie 2018, o primă strategie privind reducerea emisiilor de GES provenite de la nave, urmărind să limiteze creșterea acestor emisii cât mai curând posibil și să le reducă cu cel puțin 50 % până în 2050 comparativ cu 2008. În același timp, statele membre și membrii asociați ai OMI s-au angajat să reducă emisiile de CO2 pe activitate de transport cu cel puțin 40 % până în 2030, în medie în ansamblul transportului maritim internațional, continuând eforturile de a ajunge la reducere de 70 % până în 2050.

__________________

__________________

23 Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4-18).

23 Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4-18).

24 Rezoluția MEPC.278 (70) a OMI de modificare a anexei VI la MARPOL.

24 Rezoluția MEPC.278 (70) a OMI de modificare a anexei VI la MARPOL.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Având în vedere coexistența acestor două sisteme de monitorizare, raportare și verificare, Comisia a evaluat, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul UE privind MRV, modalitatea de aliniere a celor două sisteme astfel încât să reducă sarcinile administrative pentru nave, menținând în același timp obiectivele Regulamentului UE privind MRV.

(9) Având în vedere coexistența acestor două sisteme de monitorizare, raportare și verificare, Comisia a evaluat, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul UE privind MRV, modalitatea de aliniere a celor două sisteme astfel încât să reducă sarcinile administrative pentru nave, în special cele deținute de IMM-uri, menținând în același timp obiectivele Regulamentului UE privind MRV.

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Ar trebui să se țină seama de dispozițiile internaționale ale sistemului global de colectare a datelor al OMI privind datele care urmează să fie monitorizate și raportate anual, astfel încât să se asigure colectarea de date raționalizate pentru activitățile navelor care intră sub incidența ambelor sisteme. Pentru a face acest lucru, ar trebui să se raporteze parametrul „tonajul deadweight”, însă parametrul „marfa transportată” ar trebui să rămână ca parametru raportat pe bază voluntară. „Timpul pe mare” ar trebui înlocuit cu definiția sistemului global de colectare a datelor al OMI referitoare la „orele în mișcare”. În cele din urmă, calculul „distanței parcurse” ar trebui să se bazeze pe sistemul global de colectare a datelor25 al OMI pentru a reduce sarcina administrativă.

(12) Ar trebui să se țină seama de dispozițiile internaționale ale sistemului global de colectare a datelor al OMI privind datele care urmează să fie monitorizate și raportate anual, astfel încât să se asigure colectarea de date raționalizate pentru activitățile navelor care intră sub incidența ambelor sisteme. Pentru a face acest lucru, ar trebui să se raporteze parametrii „tonajul deadweight” și „marfa transportată”. „Timpul pe mare” ar trebui înlocuit cu definiția sistemului global de colectare a datelor al OMI referitoare la „orele în mișcare”. În cele din urmă, calculul „distanței parcurse” ar trebui să se bazeze pe sistemul global de colectare a datelor25 al OMI pentru a reduce sarcina administrativă.

__________________

__________________

25 Rezoluția MEPC 282 (70) a OMI.

25 Rezoluția MEPC 282 (70) a OMI.

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Comisia ar trebui să reexamineze funcționarea Regulamentului (UE) 2015/757, ținând seama de experiența suplimentară dobândită în punerea în aplicare a regulamentului respectiv și a sistemului global de colectare a datelor al OMI, pentru a asigura o mai mare compatibilitate între cele două sisteme și a elimina cerințele de raportare dublă.

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Tranziția reușită către un transport maritim cu emisii zero necesită o abordare integrată și un mediu propice pentru stimularea inovării, atât pe nave, cât și în porturi. Caracterul adecvat al standardelor portuare cu emisii zero, al unor combustibili alternativi durabili și al unor tehnologii de propulsie cu emisii zero ar trebui să fie evaluat de către Comisie și mijloacele de a îndeplini aceste obiective ar trebui să fie puse în aplicare cât mai curând posibil, incluzând părțile interesate și autoritățile locale relevante. Statele membre ar trebui să fie încurajate să accelereze dezvoltarea porturilor cu emisii zero, pentru a îmbunătăți sănătatea tuturor cetățenilor care locuiesc în zonele portuare și în zonele costiere.

Amendamentul  11

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) marfa transportată, pe bază voluntară;

(f) marfa transportată;

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când se schimbă societatea, societatea anterioară prezintă Comisiei și autorităților statului de pavilion în cauză, cât mai aproape posibil de ziua finalizării schimbării și nu mai târziu de trei luni după momentul respectiv, un raport care să cuprindă aceleași elemente ca raportul privind emisiile, dar care să fie limitat la perioada corespunzătoare activităților desfășurate sub responsabilitatea sa.

2. Atunci când se schimbă societatea, societatea anterioară prezintă Comisiei și autorităților statului de pavilion în cauză, cât mai aproape posibil de ziua finalizării schimbării și nu mai târziu de trei luni după momentul respectiv, un raport care să cuprindă aceleași elemente ca raportul privind emisiile, dar care să fie limitat la perioada corespunzătoare activităților desfășurate sub responsabilitatea sa. Noua societate se asigură că fiecare navă respectă cerințele prezentului regulament începând cu data finalizării schimbării.”

 

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 11 – alineatul 3 - punctul xi a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) la litera (a) alineatul (3) se adaugă un nou punct:

 

(xi a) marfa transportată;

Amendamentul  14

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 - punctul 6 a (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 21 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) La articolul 21 se adaugă un nou alineat:

 

„6a. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă efectuează verificări statistice suplimentare ale datelor transmise în temeiul articolului 11 alineatul (1), pentru a asigura coerența datelor furnizate, în conformitate cu programul său de lucru pentru perioada 2020-2022.”

Amendamentul  15

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 - punctul 6 b (nou)

Regulamentul (UE) 2015/757

Articolul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22a

 

Comisia evaluează, în continuare, funcționarea Regulamentului (UE) 2015/757 prin efectuarea unor evaluări periodice ale impactului, luând în considerare experiența suplimentară dobândită în cursul punerii în aplicare a regulamentului respectiv și a sistemului global de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de OMI, pe de o parte pentru a se asigura că există o compatibilitate maximă între cele două sisteme și a elimina cerințele de dublă raportare, și, pe de altă parte, pentru a evalua eficacitatea soluțiilor de simplificare pentru sector și a interveni, dacă este necesar, în scopul asigurării competitivității sectorului maritim al UE. Dacă se ajunge la un sistem global mai ambițios de colectare a datelor al OMI, Comisia revizuiește încă o dată Regulamentul UE privind MRV, în vederea alinierii acestuia în continuare la sistemul global de colectare a datelor al OMI.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

Referințe

COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

11.2.2019

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

TRAN

11.2.2019

Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Magdalena Adamowicz

29.7.2019

Examinare în comisie

19.2.2020

 

 

 

Data adoptării

28.5.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

12

5

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ECR

Kosma Złotowski

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

-

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI

Dorien Rookmaker

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

5

0

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo#

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

Referințe

COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD)

Data prezentării la PE

4.2.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ENVI

11.2.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ITRE

11.2.2019

TRAN

11.2.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ITRE

25.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Jutta Paulus

24.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

6.7.2020

 

 

 

Data adoptării

7.7.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

62

3

13

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Chabaud, Norbert Lins, Vincenzo Sofo, Maria Spyraki, Inese Vaidere, Lucia Vuolo

Data depunerii

29.7.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ

62

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI

Eleonora EVI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Norbert LINS, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Maria SPYRAKI, Edina TÓTH, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW

Pascal CANFIN, Catherine CHABAUD, Fredrick FEDERLEY, Andreas GLÜCK, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

VERTS/ALE

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULU

 

3

-

ECR

Rob ROOKEN

ID

Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER

 

13

0

ID

Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE, Vincenzo SOFO, Lucia VUOLO

ECR

Sergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

 

 

Ultima actualizare: 4 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate