ДОКЛАД относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС

3.8.2020 - (2019/2167(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Ернест Уртасун
Докладчик по становище (*):
Хана Нойман, комисия по външни работи
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността


Процедура : 2019/2167(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0145/2020
Внесени текстове :
A9-0145/2020
Приети текстове :


PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС

(2019/2167(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално цели 5 и 16,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

 като взе предвид Стратегическото партньорство между ООН и ЕС в областта на мироопазващите операции и управлението на кризи: приоритети за периода 2019 – 2021 г., което беше одобрено от Съвета на 18 септември 2018 г. и в рамките на което жените, мирът и сигурността са водещ приоритет,

 като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети през 1995 г. на Четвъртата световна конференция относно жените, и резултатите от конференциите за преразглеждане на платформата за действие,

 като взе предвид Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността от 31 октомври 2000 г. и последващите резолюции, а именно резолюции № 1820 (19 юни 2008 г.), № 1888 (30 септември 2009 г.), № 1889 (5 октомври 2010 г.), № 1960 (16 декември 2010 г.), № 2106 (24 юни 2013 г.), № 2122 (18 октомври 2013 г.), № 2242 (13 октомври 2015 г.), № 2467 (23 април 2019 г.) и № 2493 (29 октомври 2019 г.),

 като взе предвид споразумението, прието на 12 декември 2015 г. по време на 21-вата конференция на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКOОНИК) в Париж (Парижкото споразумение),

 като взе предвид съвместната декларация относно търговията и икономическото овластяване на жените по повод на министерската конференция на Световната търговска организация (СТО) в Буенос Айрес през декември 2017 г.,

 като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него[1] и Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография[2],

 като взе предвид Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея, и по-специално Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца,

 като взе предвид инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2018 г. относно жените, мира и сигурността,

 като взе предвид стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността и неговия план за действие за периода 2019 – 2024 г.,

 като взе предвид насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от страна на лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), приети от Съвета на Европейския съюз на неговото заседание от 24 юни 2013 г.,

 като взе предвид списъка на действията за постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ, публикуван от Комисията през декември 2015 г.,

 като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г. (GAP II), приет от Съвета на 26 октомври 2015 г., и годишните доклади за неговото изпълнение,

 като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182), озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“[3], и своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността[4],

 като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 19 май 2017 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за равенство между половете от 5 март 2020 г. (COM(2020)0152),

 като взе предвид оперативните насоки за управление на мисиите и персонала относно интегрирането на принципа на равенство между половете, изготвени от командващия гражданските операции на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от 8 октомври 2018 г.,

 като взе предвид документа със заглавие „Изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността в контекста на мисиите и операциите по линия на ОПСО“, приет от Съвета на 22 март 2012 г.,

 като има предвид Актуализираните общи стандарти за поведение за мисиите и операциите по линия на ОПСО от 22 януари 2018 г.,

 като взе предвид Стратегията на ЕСВД за равенство между половете и равни възможности за периода 2018 – 2023 г. от ноември 2017 г.,

 като взе предвид доклада на ЕСВД от 10 ноември 2016 г. за базовото проучване относно интегрирането на въпросите за правата на човека и равенството между половете в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз,

 като взе предвид Глобалната стратегия на ЕСВД за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г.,

 като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и член 21, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по външни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A9-0145/2020),

A. като има предвид, че принципът на равенство между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, заложена в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че поради това принципът на равенство между половете следва да се прилага и интегрира като хоризонтален принцип във всички дейности и политики на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да допринася за създаването на свят, в който всички хора, независимо от своя пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност, могат да живеят мирно, да се ползват от равни права и да реализират своя потенциал;

Б. като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие (ЦУР 5) е да се постигне равенство между половете и да се овластят жените и момичетата в цял свят; като има предвид, че стратегията за развитие не може да бъде ефективна, ако жените и момичетата не играят централна роля, и като има предвид, че ЦУР 5 трябва да бъде интегрирана хоризонтално в различните области на политиката, в които ЕС има правомощия да предприема действия;

В. като има предвид, че няколко държави, например Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия, приеха рамки за осъществяване на напредък с оглед на провеждането на външна политика със силен акцент върху равенството между половете, и като има предвид, че Франция, Испания, Люксембург, Ирландия, Кипър и Германия, наред с други, обявиха намерението си да превърнат равенството между половете в приоритет на външната си политика; като има предвид, че такъв вид политика следва да насърчава осъществяването на преобразяваща визия за половете в рамките на външната политика, която да дава предимство на равенството между половете, да защитава и насърчава човешките права на жените и на други традиционно маргинализирани групи, да гарантира техния справедлив достъп до социални, икономически и политически ресурси и тяхното участие на всички равнища, да предоставя подходящи ресурси за реализирането на тази визия и да отчита позициите на жените защитници на правата на човека и на гражданското общество; като има предвид, че всяка бъдеща външна политика и политика на сигурност на ЕС следва да се стреми към постигането на тези цели;

Г. като има предвид, че жените и момичетата са особено силно засегнати от физическото, психологическото и сексуалното насилие, бедността, въоръжените конфликти и въздействието на извънредните ситуации, свързани с изменението на климата и общественото здраве, и други извънредни ситуации, и че тяхното овластяване е от съществено значение за справянето с тези проблеми; като има предвид, че е налице враждебна реакция срещу правата на жените и правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и куиър лицата (ЛГБТИК+); като има предвид, че всяка концепция за сигурността трябва да съдържа ясен акцент върху правата на човека, за да се насърчават действията, които водят до мир; като има предвид, че насоките на Съвета относно ЛГБТИ лица са ефективен инструмент за насърчаване на пълното упражняване на правата на човека от страна на ЛГБТИ лица, както и добра основа за изграждането на амбициозна бъдеща стратегия за равенство на ЛГБТИ лица;

Д. като има предвид, че ако външната политика и политика на сигурност не представлява правата на жените, момичетата и ЛГБТИ+ лица и не е насочена срещу съществуващите несправедливости, то тя допълнително задълбочава дисбалансите; като има предвид, че всеки, който иска да сложи край на тези несправедливости, трябва да признае неравното съотношение на силите между половете;

Е. като има предвид, че преобладаващият в общественото пространство образ на жените и момичетата като жертви ги лишава от тяхната способност за действие и унищожава техния капацитет като носители на промяната; като има предвид, че има все по-голям корпус от данни, които илюстрират, че пълноценното участие на жените и момичетата в предотвратяването и разрешаването на конфликти, изграждането на мира и възстановяването след конфликти увеличава устойчивостта, качеството и стабилността на мира и устойчивостта на местните общности и спомага за предотвратяване на всички форми на насилие, основано на пола; като има предвид, че въпреки че жените играят толкова решаваща роля за установяването на траен мир, през периода от 1992 г. до 2018 г. те представляваха едва 13% от преговарящите лица, едва 4 % от подписалите лица и едва 3% от посредниците в рамките на основните мирни процеси;

Ж. като има предвид, че жените и момичетата могат да бъдат подложени на множество форми на дискриминация; като има предвид, че насилието, основано на пола, включително ранните и принудителните бракове и гениталното осакатяване на жени, недостатъчният достъп до здравеопазване, образование, чиста вода, канализация и хранене, ограниченият достъп до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП), и неравномерното участие в процеса на вземане на политически решения, както и в публичните и частните институции, допринасят за дискриминацията и маргинализацията; като има предвид, че защитата на момичетата от насилие и дискриминация, по-специално по отношение на образованието, информацията и здравните услуги, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права, е от особено значение за гарантиране на пълноценното упражняване на техните човешки права; като има предвид, че момичетата бежанци и мигранти са в особено уязвимо положение;

З. като има предвид, че днешните момичета са тези, които в бъдеще ще трябва да се справят с последиците от конфликтите и извънредните ситуации, а в случаите на дългогодишни конфликти те са тези, които растат във вредни условия с дълготрайни последици; като има предвид, че момичетата имат специфични потребности и са изправени пред специфични предизвикателства, които са различни от предизвикателствата пред възрастните жени, но които в много случаи не се отчитат от по-широките категории „деца“ и „жени“;

И. като има предвид, че през 2020 г. се честват годишнини от приемането на важни рамкови документи в областта на правата на жените и равенството между половете, включително Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие от 1995 г. и Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността от 2000 г.;

Й. като има предвид, че стратегическият подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността представлява значителен напредък, що се отнася до ангажираността на ЕС по отношение на програмата „Жените, мирът и сигурността“; като има предвид, че в него се подчертава необходимостта от конкретни ангажименти и действия, както и необходимостта от участие, закрила и подкрепа на жените и момичетата с оглед на постигането на траен мир и сигурност; като има предвид, че планът за действие на ЕС за жените, мира и сигурността беше приет през 2019 г. с цел да се приложи стратегическият подход, но че превръщането на този политически ангажимент в действие продължава да бъде трудно; като има предвид, че е от изключително значение членовете на персонала на ЕС да увеличат усилията си за интегриране на жените, мира и сигурността в работата си, с цел не само да се подобри ефективността на мисиите, но и за да се гарантират правата на жените и равенството между половете сами по себе си;

К. като има предвид, че Вторият план за действие относно равенството между половете (GAP II) се основава на препоръките на Парламента и поставя акцент върху промяната на институционалната култура на ЕС на равнище централно управление и делегации с цел постигане на системна промяна в подхода на ЕС към принципа на равенство между половете, както и върху преобразяването на живота на жените и момичетата в четири основни области; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете и насърчаването на равенството между половете във външната политика и политика на сигурност на ЕС зависи в голяма степен от успешното прилагане и извършването на оценки на GAP II, така че да могат да се препоръчат действия за бъдеща подобрена рамка за нов план за действие (Трети план за действие относно равенството между половете (GAP III) през 2020 г.);

Л. като има предвид, че първоначалният план за действие относно равенството между половете (GAP I) постигна известен напредък, но също така беше белязан от редица недостатъци: тесен обхват, липса на съобразено с равенството между половете бюджетиране, слабо разбиране на уредбата в областта на равенството между половете от страна на делегациите на ЕС, липса на ангажираност на ръководството на ЕС и липса на институционална структура и стимули, за да се мотивират и да се подпомагат по подходящ начин служителите; като има предвид, че GAP II представляваше важна стъпка напред с оглед на насърчаването на равенството между половете във външните отношения на ЕС и доведе до редица положителни тенденции, но че той изисква пълна осведоменост и непоколебим ангажимент от страна на ЕС и неговите държави членки като гаранция срещу влошаването на ситуацията и с цел ускоряване на напредъка; като има предвид, че в рамките на GAP II все още се наблюдават редица недостатъци по отношение на изпълнението на ключовите приоритети и свързаните с равенството между половете цели за устойчиво развитие, предизвикателствата, свързани с точното докладване на напредъка по всички цели и предоставянето на качествени данни, както и интегрирането на принципа на равенство между половете в политическите диалози; като има предвид, че все още съществува необходимост от допълнително разширяване на неговия обхват, целесъобразно прилагане на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и съгласуване на сроковете между програмните и бюджетните цикли; като има предвид, че по-голямата ангажираност от страна на лидерите на ЕС и въвеждането на институционална структура и стимули за мотивиране и подходящо подпомагане и обучение на персонала са от жизнено значение за постигането на осезаеми резултати по отношение на повишаването на равенство между половете в световен мащаб;

М. като има предвид, че в GAP II се набеляза целта свързаните с пола дейности да бъдат интегрирани в 85% от всички нови инициативи на ЕС в срок до 2020 г.; като има предвид, че през 2018 г., въпреки постигнатия напредък, аспектите на пола бяха интегрирани само в 55% – 68% от новите програми;

Н. като има предвид, че делегациите и мисиите на ЕС са на предна линия при изпълнението на GAP II в страните партньори и че ръководната роля и знанията на ръководителите и служителите на делегациите и мисиите са от съществено значение за гарантиране на успешното изпълнение на GAP II; като има предвид, че се препоръчва жените да получат по-широк достъп до ръководни и управленски длъжности в делегациите на ЕС;

О. като има предвид, че жените продължават да бъдат до голяма степен по-слабо представени и подценявани в рамките на политическите процеси и процесите на вземане на решения, включително в областта на външната политика и международната сигурност в ЕС и в световен мащаб; като има предвид, че в ЕС жените, които заемат длъжността министър на отбраната, са 6 и че само 3 от 27-те външни министри са жени; като има предвид, че това недостатъчно представителство оказва значително въздействие върху взетите политически решения;

П. като има предвид, че в рамките на Стратегията за равенство между половете за периода 2020 – 2024 г. се набеляза към края на 2024 г. да се постигне баланс между половете от 50% на всички равнища на управление на Комисията;

Р. като има предвид, че в ЕСВД 75% от длъжностите на средно управленско равнище и 87% от висшите ръководни длъжности се заемат от мъже; като има предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) пое ангажимент до края на мандата си да постигне целта 40% от ръководните длъжности да бъдат заемани от жени; като има предвид, че вследствие на последните назначения от заместник-председателя/върховен представител структурата от заместник генерални секретари се състои единствено от мъже;

С. като има предвид, че в рамките на политиките на ЕС се наблюдава тенденцията жените да се представят като жертви на сексуално и основано на пола насилие и да се предвиждат мерки за тяхната защита предимно след като те вече са били подложени на такъв вид насилие; като има предвид, че една по-силна политика и един оперативен акцент върху предотвратяването на нарушенията на правата на човека, които са насочени към преодоляване на дисбаланса на силите в отношенията между половете, ще подобрят политиките на ЕС в тази област;

Т. като има предвид, че е постигнат напредък в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права в цял свят, но че продължават да съществуват сериозни недостатъци по отношение на обезпечаването на сексуалното и репродуктивното здраве и права и достъпа до тях; като има предвид, че в цял свят се наблюдават будещи тревога враждебни реакции срещу правата на жените и ЛГБТИК+, които включват ограничаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права и забрана на сексуалното възпитание и изследванията на пола; като има предвид, че броят на действията на ЕС в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права намаля през 2018 г. и че в рамките на действията в световен мащаб на службите на Комисията в областта на равенството между половете най-малко действия бяха предприети именно във връзка със сексуалното и репродуктивното здраве и права; като има предвид, че е силно необходимо да се потвърди ангажиментът на ЕС по отношение на насърчаването, защитата и упражняването на правото на всяко лице да има пълен контрол по въпросите, свързани със тяхното сексуално и репродуктивно здраве и права, без дискриминация и насилие;

У. като има предвид, че работата на съветниците и координационните звена по въпросите на равенството между половете е важно за въплътяването на политиките на ЕС в областта на равенството между половете и жените, мира и сигурността в анализ, планиране, изпълнение и оценяване, както и за интегрирането на аспектите на равенството между половете в ежедневните задачи и операции; като има предвид, че съветниците и координационните звена по въпросите на равенството между половете играят важна роля за хоризонталното интегриране на политиките, свързани с равенството между половете; като има предвид, че предоставянето на по-приоритетно място на равенството между половете в делегациите на ЕС, отделянето на достатъчно време за интегрирането на принципа на равенство между половете и ангажираността на ръководителите на проекти да вземат предвид в достатъчна степен въпросите, свързани с пола, в своята работа, са необходими елементи, за да се гарантира, че координационните звена могат да изпълняват своите задължения по подходящ начин; като има предвид, че са необходими допълнителни действия, за да се гарантира, че длъжностната характеристика на членовете на координационните звена по въпросите на равенството между половете отразява техните задачи, свързани с отговорността за интегрирането на принципа на равенство между половете и насърчаването на равенството между половете;

Ф. като има предвид, че едва една трета от всички делегации на ЕС работят в областта на правата на ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че насоките на ЕС относно ЛГБТИК+ не се прилагат по еднакъв начин и че вместо да се следва структурен подход, тяхното прилагане зависи до голяма степен от познанията на ръководителите на делегациите и техния интерес към тази тематика;

Х. като има предвид, че организациите на жените и жените активисти в рамките на гражданското общество играят важна роля за постигането на напредък по програмата за мир и сигурност и че тяхното участие е от съществено значение за интегрирането на въпросите, свързани с равенството между половете; като има предвид, че пространството на гражданското общество се стеснява в различни сфери, включително по отношение на организациите на жените и жените – защитници на правата на човека, сексуалното и репродуктивното здраве и права и правата на ЛГБТИК+; като има предвид, че жените защитници на правата на човека често са изправени пред допълнителни и различни рискове и пречки, които са междусекторни и са обусловени от дълбоко вкоренени стереотипи, свързани с пола; като има предвид, че трябва да се гарантира наличието на последователна ангажираност спрямо организациите на жените и жените – защитници на правата на човека, през целия цикъл на планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на GAP III; като има предвид, че са необходими по-амбициозни вътрешни и външни действия, за да се противодейства активно на всяка форма на враждебни реакции и да се продължи напредъкът към изграждането на общества, в които половете са равни;

Ц. като има предвид, че ограниченото финансиране и недостигът на персонал са основни пречки пред постигането на целите на ЕС в областта на равенството между половете; като има предвид, че също така липсва съгласуваност на политиките в областта на равенството между половете и че все още няма единна система, която да улеснява еднаквото тълкуване и прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в институциите на ЕС;

Ч. като има предвид, че включването на призмата на равенството между половете във външната политика и политика на сигурност на ЕС също така предполага да се отчитат и преодоляват специфичните измерения и последици, свързани с пола, на световни явления като изменението на климата, миграцията, търговията и сигурността, както и при формулирането на политиките да се изведат на преден план опитът и потребностите на жените и групите, изправени пред множество и пресичащи се форми на дискриминация и маргинализация;

1. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да укрепват правата на жените и момичетата и да постигнат напредък по отношение на прилагането на външна политика и политика на сигурност, която интегрира промени в подкрепа на равенството между половете; подчертава необходимостта тази политика да се основава на последователно интегриране на принципа на равенство между половете, на анализ от гледна точка на равенството между половете чрез разбити по пол и възраст данни и чрез показатели, чувствителни към аспектите на пола, и на систематични оценки на въздействието по признак пол с оглед на определянето, формулирането и проследяването на действията във всички сектори с цел укрепване на равенството между половете и с оглед на изпълняването от жените и хората с различен произход на значима и справедлива роля в процеса на вземане на решения; насърчава ЕС да проучи възможностите за по-систематично споделяне, управление и актуализиране на анализа от гледна точка на равенството между половете;

2. настойчиво приканва Комисията, заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да окажат още по-силна подкрепа за равенството между половете, пълноценното упражняване на човешките права от всички жени и момичета и тяхното овластяване в целия свят и да изпълняват ключова и все по-активна роля за рационализирането и мобилизирането на ресурси за тази цел;

3. посреща със задоволство трите тематични стълба на GAP II, а именно: 1) осигуряване на физическата и психическата неприкосновеност на момичетата и жените, 2) насърчаване на икономическите и социалните права и овластяването на момичетата и жените и 3) укрепване на правото на глас и участието на момичетата и жените в обществения живот; отбелязва, че напредъкът в рамките на тематичните приоритети и сред различните участници от ЕС е неравномерен; поради това призовава за по-големи усилия от страна на Комисията, заместник-председателя/върховен представител и всички държави членки за пълното прилагане на плана за действие относно равенството между половете и за постигането на набелязаните в него стандарти; изразява съжаление, че през 2018 г. целта, по която са били отчетени най-малък брой действия в рамките на GAP II, е борбата с трафика на жени и момичета, предназначен за всякакви форми на експлоатация, и че това е единствената цел, при която е отбелязано понижение на отчетените действия спрямо 2017 г.;

4. посреща със задоволство предложението на Комисията да извърши преглед и да представи през 2020 г. нов план за действие относно равенството между половете (GAP III); подчертава, че GAP III следва да продължи по пътя, очертан в настоящия план за действие относно равенството между половете (GAP II), да разшири обхвата на действията и да вземе предвид поуките, извлечени от изпълнението на текущия план; подчертава, че този документ трябва да бъде под формата на официално съобщение, за да се гарантира неговото ефективно прилагане; припомня, че общата външна политика и политика на сигурност подлежи на специфични правила и процедури и че политиките за сътрудничество за развитие на ЕС и на държавите членки следва да се допълват и укрепват взаимно при пълно зачитане на принципите и договорите на ЕС, включително на членове 2, 3 и 5 от ДЕС; посреща със задоволство препоръките на Комисията към държавите членки по отношение на техния подход към равенството между половете чрез външни действия да преследват политически цели в съответствие с плана за действие относно равенството между половете в своите области на компетентност;

5. посреща със задоволство Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността и призовава за неговото стриктно прилагане; посреща със задоволство включването на „насърчаване на Програмата за жените, мира и сигурността“ в Съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО от 2018 г.; посреща със задоволство решението за подновяване на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията и призовава за интегриране на принципа на равенство между половете и за предприемане на целенасочени действия в подкрепа на равенството между половете и правата на жените, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права; освен това приветства новата стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора, предвидена за 2021 г.;

6. призовава за допълнително съгласуване и координация на политиките при изпълнението на всички ангажименти по отношение на равенството между половете, включени във външната дейност на ЕС; подчертава, че Стратегическият подход на ЕС следва да бъде обвързан и синхронизиран с новия GAP III, и призовава Планът за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността от 2019 г. да бъде включен в GAP III като отделна глава; подчертава значението на съществуващата нормативна рамка, свързана с Програмата за жените, мира и сигурността; настоява, че тази рамка следва да служи за основа за всички действия на равнището на ЕС и на международно равнище и че всеки опит за отстъпление или оттегляне от поетите задължения в тази област трябва да бъде категорично отхвърлен;

7. призовава всички държави членки да възприемат феминистка външна политика и политика на сигурност, която премахва пречките пред жените да бъдат назначавани и да се задържат не само на ръководни позиции на високо равнище и ключови позиции като посланици и посредници в рамките на международни мирни преговори, но също така и на позиции на най-ниско равнище; припомня, че следва да се вземат предвид факторите, които биха могли да възпрат жените да участват, например липсата на политики, допринасящи за постигането на равновесие между професионалния и личния живот, неравномерното разпределение на семейните отговорности и очакването, че жените ще поемат основната част от грижите за членове на семейството, което често води до прекъсване на кариерата или до преминаване на непълно работно време, както и преобладаващата в обществото представа за изпълняването от жени на ръководни роли; освен това подчертава, че що се отнася до постигането на напредък по отношение на целите за изпълнението от жени на ръководни роли в рамките на Програмата за жените, мира и сигурността, равното заплащане за равен труд е един от основополагащите принципи на ЕС и то следва да бъде интегрирано чрез осъществяването на напредък по отношение на икономическите и социалните права на жените както извън, така и в рамките на ЕС; припомня, че държавите членки са задължени да премахнат дискриминацията, основана на пола, по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждението за равен труд или за труд с равна стойност;

Равенството между половете като ръководен принцип на външната дейност на ЕС

8. призовава ЕСВД, съответните служби на Комисията, европейските агенции, работещи извън границите на Европейския съюз, и държавите членки системно да интегрират принципа на равенство между половете, както и междусекторна призма, в политиката на ЕС в областта на външните отношения и сигурността, разширяването, търговията и развитието, включително в рамките на многостранните форуми и при формулирането на политиките, политическите и стратегическите диалози, публичните изявления, изготвянето на доклади за правата на човека в световен мащаб и процесите на мониторинг, оценка и докладване; настоява, че равенството между половете следва да бъде основна ценност във всички външни действия на ЕС;

9. подчертава, че е необходимо да се извърши допълнителен анализ на динамиката на властта, която е присъща за политиките и практиката на ЕС и която се наблюдава в настоящия програмен цикъл, с цел да се анализират и разгледат последиците от нея за равенството между половете;

10. припомня значението на интегрирането на междусекторна призма във всички външни действия на ЕС и напомня, че действията на ЕС следва да отразяват опита на жените с различен произход и особено на жените, които са изправени пред пресичащи се форми на дискриминация и маргинализация въз основа на тяхната възраст, пол, раса, религия, социално-икономически и правен статус, способности, сексуална ориентация и полова идентичност; припомня, че жените не са хомогенна група, нито изразяват единна позиция;

11. подчертава, че е необходимо да се гарантира траен ангажимент на най-високо политическо равнище по отношение на изпълнението на GAP III; отправя искане в GAP III да се уточни, че 85% от официалната помощ за развитие следва да се отпуска за програми, за които равенството между половете е съществена или основна цел, и призовава в рамките на този по-широк ангажимент съществена част от официалната помощ за развитие да се разпредели за програми, чиято основна цел е равенството между половете, в т.ч. сексуалното и репродуктивното здраве и права; призовава за допълнителни целенасочени действия за постигане на равенство между половете; освен това призовава новият план относно равенството между половете да укрепи подхода, основаващ се на надеждни данни, в рамките на GAP II, като се използват качествени анализи, за да се оцени реалното въздействие на тези програми за постигането на напредък по отношение на равенството между половете; призовава да се подобри отчитането на финансирането от ЕС за равенството между половете, отпуснато и изплатено в държавите партньори чрез GAP III;

12. препоръчва GAP III да бъде придружен от ясни, измерими, обвързани със срокове показатели за успех, за да се наблюдават кратко-, средно- и дългосрочните промени, възлагането на отговорност на различни участници и ясните цели във всяка държава партньор, разработени в тясно сътрудничество със съответната държава партньор и с активното участие на местни организации на гражданското общество, други съответни участници от гражданското общество и местни малки и средни предприятия (МСП); призовава ЕСВД, Комисията и държавите – членки на ЕС, да поемат наново ангажимент посредством новия план за действие относно равенството между половете по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички сектори; призовава ЕСВД, съответните служби на Комисията и държавите – членки на ЕС, да предложат по-нататъшни действия, насочени към постигането на равенство между половете;

13. призовава GAP III да противодейства на враждебните реакции срещу правата на жените, като укрепи достъпа до образование, информация и сексуално и репродуктивно здраве и права за жените и момичетата и осигури тяхната защита от принуда, насилие, дискриминация и злоупотреби; подчертава също така, че новият план за действие относно равенството между половете следва изрично да обхваща защитата, участието и насърчаването на правата на жените във всякакъв контекст, включително в нестабилните държави и в ситуации на конфликт;

14. счита, че образованието е от ключово значение за постигането на равенство между половете и овластяването на жените и момичетата; поради това призовава ЕС да поеме по-голям ангажимент по отношение на насърчаването на равенството между половете и борбата със свързаните с пола стереотипи в рамките на – както и чрез – образователните системи в предстоящия GAP III; във връзка с това призовава да се проучат множество възможности в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката;

15. посреща със задоволство стратегическия подход на ЕС към жените, мира и сигурността и Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността, приет през 2019 г., и призовава за тяхното стриктно прилагане; при все това изразява съжаление, че въпреки ясните цели и показатели превръщането на този политически ангажимент в действие продължава да бъде проблематично и изисква трайни усилия; подчертава значението на националните планове за действие за изпълнението на Програмата за жените, мира и сигурността; посреща със задоволство факта, че до края на годината почти всички държави – членки на ЕС, ще приемат свои национални планове за действие във връзка с Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН; при все това изразява съжаление, че само една от тях е отпуснала бюджет за изпълнението на националния си план; призовава държавите – членки на ЕС, да предвидят такъв бюджет и да разработят национални механизми за парламентарен контрол, както и да въведат квоти за участието на жените в механизмите за контрол, оценка и надзор; изразява съжаление във връзка с това, че много служители на ЕС не са интегрирали Програмата за жените, мира и сигурността в своята работа и че се счита, че тази програма може да се прилага по усмотрение на служителите с цел подобряване на ефективността на мисиите, а не като начин за гарантиране на правата на жените и равенството между половете сами по себе си;

16. призовава Комисията да увеличи усилията си за прилагане на структуриран подход за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, с цел точно проследяване на всички относими разходи, включително в областта на външната дейност, и да организира предварителни и последващи оценки на въздействието на различните програми, финансирани от ЕС, върху равенството между половете и да докладва на Европейския парламент; подчертава, че тази оценка следва да се основава на разбити по пол и възраст данни и че резултатите от нея следва да бъдат интегрирани в програмния цикъл; подчертава необходимостта от подобряване на надеждността на анализа от гледна точка на равенството между половете чрез хармонизиране на събраните от делегациите на ЕС данни по такъв начин, че те да бъдат сравними; призовава анализът от гледна точка на равенството между половете да играе роля при определянето на целите, програмите, проектите и диалога в рамките на националните стратегии;

17. призовава в предложения регламент относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество 85% от специалното целево финансиране да се предоставят за програми, в които равенството между половете е важна или основна цел, както и да се намалят административните ограничения, за да се даде възможност за достъп до финансиране за местните и малките организации на гражданското общество; подчертава, че е важно допълнителното интегриране на принципа на равенство между половете и целенасочените действия да се включат като ясни цели в Регламента относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, както и да се гарантира, че партньорите могат да разчитат на достатъчна политическа и финансова подкрепа за изпълнението му; призовава да се прилагат специфични за пола показатели на етапите на подбор на проекти, мониторинг и оценка по отношение на всички действия на външната политика и политика на сигурност на ЕС, които получават финансиране от бюджета на ЕС; подчертава необходимостта от увеличаване на ефективното използване на съществуващите и бъдещите ресурси на ЕС чрез бюджетиране, съобразено с равенството между половете, по-специално с оглед на предстоящите предизвикателства като следващата многогодишна финансова рамка (МФР), бюджетните ограничения и последиците от кризата, предизвикана от COVID-19;

18. призовава Комисията, ЕСВД и делегациите на ЕС да признаят момичетата и младите жени като двигатели на промяната и да подкрепят тяхното безопасно, съдържателно и приобщаващо участие в публичния и обществения живот, включително като вземат под внимание отзивите на ръководените от млади хора организации и като им предоставят подкрепа чрез изграждане на капацитет; подчертава положителната роля, която момичетата, младите жени и жените изпълняват за постигането на траен мир и социално сближаване, включително чрез ръководени от момичета и жени местни инициативи в областта на предотвратяването на конфликти и изграждането на мир; призовава ЕС и държавите членки да осигурят достатъчен бюджет за образованието при възникването на извънредни ситуации, за да се гарантира, че всички момичета получават възможност да успеят дори в ситуации на конфликт и природни бедствия;

19. отчита факта, че хуманитарните кризи засилват свързаните със сексуалното и репродуктивното здраве и права предизвикателства, и припомня, че в кризисните зони, по-специално сред уязвимите групи като бежанците и мигрантите, жените и момичетата са изложени в особено висока степен на сексуално насилие, предавани по полов път болести, сексуална експлоатация, изнасилване като военно средство и нежелана бременност; призовава Комисията и държавите членки в рамките на своите действия за предоставяне на хуманитарна помощ да отдадат приоритетно значение на равенството между половете и сексуалното и репродуктивното здраве и права, както и на отчетността и достъпа до правосъдие и правна защита във връзка с нарушенията на сексуалните и репродуктивните права и насилието, основано на пола, включително що се отнася до обучението на хуманитарните участници и съществуващото и бъдещото финансиране; подчертава значението на Препоръката на Комитета за подпомагане на развитието (КПР) към ОИСР относно прекратяването на сексуалната експлоатация, сексуалното малтретиране и сексуалния тормоз в рамките на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ; в този контекст посреща със задоволство акцента, който заинтересованите страни, работещи в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, поставят върху справянето със злоупотребите и тормоза в ситуациите, свързани с конфликти; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да се застъпват за включването на организациите за правата на жените, както и на ръководените от жени организации и на защитниците на правата на жените, в структурите за координация и вземане на решения в областта на хуманитарната помощ;

20. призовава за проучване на полезното взаимодействие между вътрешните и външните програми на Съюза, за да се гарантира последователен и постоянен подход към политиките в рамките на Съюза и извън него, например по отношение на гениталното осакатяване на жени;

21. призовава Комисията да провежда основана на ценности търговска политика на ЕС, която да гарантира високо ниво на защита на трудовите и екологичните права, както и зачитане на основните свободи и на правата на човека, включително равенството между половете; припомня, че всички търговски и инвестиционни споразумения на ЕС трябва да интегрират принципа на равенство между половете и да включват амбициозна и подлежаща на изпълнение глава относно търговията и устойчивото развитие; припомня, че договарянето на търговски споразумения би могло да представлява важен инструмент за постигане на напредък в областта на равенството между половете и за овластяване на жените в третите държави, и призовава за събиране на данни, разбити по пол, относно въздействието на търговията; призовава ЕС и неговите държави членки да включат в предварителните и последващите оценки на въздействието специфична за всяка държава и за всеки сектор оценка на въздействието по признак пол на търговската политика и търговските споразумения на ЕС; подчертава, че резултатите от анализа с акцент върху половете следва да бъдат взети под внимание при търговските преговори, като се отчита както положителното, така и отрицателното въздействие в рамките на целия процес – от етапа на преговорите до самото прилагане, както и че те следва да бъдат придружени от мерки за предотвратяване или компенсиране на евентуалните отрицателни последици; посреща със задоволство ангажимента на Комисията да гарантира – като това ще бъде прецедент за ЕС – включването на специална глава относно равенството между половете в осъвремененото споразумение за асоцииране между Чили и ЕС и призовава за насърчаване и подкрепа за включването на такива глави във всички бъдещи търговски и инвестиционни споразумения на ЕС, опирайки се на съществуващите международни примери и въз основа на тяхната добавена стойност в светлината на извършените оценки;

22. призовава държавите членки да спазват изцяло Общата позиция относно контрола върху износа на оръжие и по-специално призовава държавите членки да вземат предвид риска от това износните материали да бъдат използвани за упражняването или подпомагането на основано на пола насилие или насилие срещу жени или деца; подчертава, че чувствителен към аспектите на пола подход означава ориентиран към човека подход за сигурност, насочен към подобряване на сигурността на жените, включително на тяхната икономическа, социална и здравна сигурност;

Акцент върху равенството между половете и многообразието в институционалната култура на ЕС в седалищата на институциите и в делегациите

23. призовава държавите членки да създадат официална работна група по въпросите на равенството между половете; призовава за създаването на нов състав на Съвета с участието на министри от ЕС и държавни секретари, отговарящи за равенството между половете, с цел да се улесни интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС, включително във външната политика и политика на сигурност;

24. приветства работата, извършена досега от главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола и от неформалната специална работна група на ЕС по въпросите на жените, мира и сигурността, включително що се отнася до осигуряването на участието на съответните организации на гражданското общество в техните дискусии; въпреки това изразява съжаление във връзка с ограничения капацитет по отношение на персонала и ресурсите, предвидени за длъжността на главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола, и призовава за това главният съветник да докладва пряко на заместник-председателя/върховен представител; подчертава необходимостта от още по-ефикасно използване на ресурсите, предназначени за тази длъжност; призовава заместник-председателя/върховен представител да продължи усилията в областта на интегрирането на принципа на равенство, да назначи съветник по въпросите на равенството между половете на пълно работно време във всяка дирекция на ЕСВД, който да докладва директно на главния съветник, и да насърчи служителите да работят в тясно сътрудничество с Европейския институт за равенство между половете (EIGE); подчертава, че споделянето на знания между институциите и агенциите на ЕС е значителен и много ефикасен инструмент за избягване на високите административни разходи и ненужното увеличаване на бюрокрацията;

25. приветства Стратегията на ЕСВД за равенство между половете и равни възможности за периода 2018 – 2023 г. и призовава тя да бъде актуализирана, за да включва конкретни, измерими и обвързващи политически ангажименти относно заемането на ръководни длъжности от жени; настоява за постигане на целта 50% от ръководните длъжности да бъдат заемани от жени, включително като ръководители на делегации и на мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); посреща със задоволство напредъка, постигнат от Комисията в това отношение, като жените представляват 41% от ръководните лица на всички равнища; изразява съжаление относно факта, че ЕСВД далеч не е постигнала своята цел, като жените заемат едва две от общо осемте длъжности на специални представители на ЕС, 31,3% от длъжностите на средно управленско равнище и 26% от висшите ръководни длъжности; призовава настоящия заместник-председател/върховен представител да предприеме необходимите стъпки за коригиране на това положение и призовава държавите членки да предложат повече жени за висшите ръководни длъжности;

26. изтъква липсата на многообразие в институциите на ЕС и съответно подчертава значението на установяването на цели по отношение на многообразието, особено що се отнася до расата, способностите и етническия произход; подчертава необходимостта ЕСВД да адаптира своите процедури за набиране и наемане на персонал, за да обърне по-голямо внимание на многообразието и приобщаването; подчертава необходимостта от въвеждане на процедури за набиране на персонал, съобразени с равенството между половете, включително в Европейската служба за подбор на персонал; призовава в длъжностните характеристики на средните и висшите ръководни длъжности да се включи чувствителното към аспектите на пола ръководство;

27. призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че ръководителите на делегациите на ЕС в чужбина носят официална отговорност за интегрирането на принципа на равенство между половете във всички аспекти на работата на своята делегация и за гарантирането на докладването по тази тема; призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира наличието на специални координационни звена по въпросите на равенството между половете в делегациите на ЕС, за да се гарантира гладкото протичане на работните процеси и за да се сведе бюрокрацията до минимум; подчертава, че е необходимо координационните звена по въпросите на равенството между половете да разполагат с достатъчно ресурси и време, за да изпълняват своите задачи, като в техните длъжностни характеристики подробно се описват техните отговорности; подчертава, че те следва да докладват директно на ръководителя на делегацията/ръководителя на сектор, да имат достъп до всички съответни документи и обучение, необходими за изпълнението на техните задължения, и да имат управленски отговорности, когато това е целесъобразно; призовава да се формулират насоки за равенството за всички делегации на ЕС и във връзка с това да се разработят инструменти за онлайн докладване, ясни образци и наръчник за улесняване на работата на делегациите;

28. подчертава, че не е възможно да се постигне равенство между половете, ако ръководството не проявява интерес към тази тематика; във връзка с това призовава за провеждане на задължителни и адаптирани обучения по въпросите на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете за всички ръководни кадри в ЕСВД, за персонала в дипломатическите служби на ЕС и за ръководителите/командващите мисии и операции по линия на ОПСО; подчертава, че писмата за мандата и длъжностните характеристики на новите ръководители на делегациите на ЕС трябва да включват конкретни позовавания на равенството между половете; подчертава, че техните оценки трябва да включват специфични критерии за работата, предприета за гарантиране на интегрирането на принципа на равенство между половете; подчертава, че постигането на напредък по отношение на правата на жените и равенството между половете следва да бъде хоризонтален приоритет за всички специални представители на ЕС и следва да бъде ръководен принцип в рамките на техния мандат, по-специално за специалния представител на ЕС по въпросите на правата на човека;

29. изтъква, че участието на жените в мисиите по линия на ОПСО допринася за ефективността на мисиите и засилва доверието в ЕС като защитник на равните права на мъжете и жените в световен мащаб; посреща със задоволство факта, че всички граждански мисии по линия на ОПСО вече са определили съветник по въпросите на равенството между половете и призовава военните мисии по линия на ОПСО да направят същото; насърчава държавите – членки на ЕС, да предложат жени като кандидати за съществуващите вакантни длъжности; призовава всички разположени в ЕС военни и цивилни служители да бъдат достатъчно добре обучени относно равенството между половете и Стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността, и по-специално относно начините за интегриране на призмата на равенството между половете в своите задачи; изразява съжаление във връзка с това, че броят на жените, работещи в мисии по линия на ОПСО и особено в рамките на военни операции, продължава да бъде много нисък; настоятелно призовава ЕСВД да насърчава необходимостта от конкретна цел и политически ангажимент за увеличаване на броя на жените в мисиите и операциите на ЕС за управление на кризи; настоятелно призовава държавите членки да потърсят начини за укрепване на политиките за набиране и задържане на персонал и да насърчават участието на жените в миротворческите и мироопазващите мисии; подчертава необходимостта от включване на нов бюджетен ред на ЕС, който да финансира длъжността на съветниците по въпросите на равенството между половете във военните мисии по линия на ОПСО;

30. подчертава, че само няколко мисии на ЕС по линия на ОПСО предоставят обучение относно сексуалния и основания на пола тормоз, и призовава ЕСВД и държавите членки да осигурят задължително обучение с оглед на борбата с тези видове тормоз в рамките на всички мисии и операции и да гарантират ефективната защита на жертвите и на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава за осъвременяване на Актуализираните общи стандарти за поведение за мисиите и операциите по линия на ОПСО, за да се включи принципът на нулева толерантност към непредприемането на действия от страна на ръководството и администрацията на ЕС по отношение на сексуалното насилие и насилието, основано на пола;

31. настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите – членки да включат позовавания на Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции в свързаните с ОПСО решения на Съвета и мандати за мисии, както и да се погрижат всички мисии и операции по линия на ОПСО да разполагат с годишен план за действие относно начините за постигане на целите на бъдещия трети план за действие относно равенството между половете (GAP III) и Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността; призовава за включването на анализ от гледна точка на равенството между половете в новите инструменти на ОПСО, включително в Европейския фонд за отбрана и предложения Европейски механизъм за подкрепа на мира;

32. приветства разрастващата се мрежа от координатори по въпросите на равенството между половете, които разполагат с подкрепа от страна на ръководството и с достъп до обучение; отбелязва във връзка с това, че беше организирана регионална среща на координаторите по въпросите на равенството между половете, установени в страните от Западните Балкани и Турция, с цел активизиране на работата по въпросите на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете; посреща със задоволство задълбоченото сътрудничество със страните от Западните Балкани по линия на инициативата за партньорство на Г-7, в рамките на което ЕС се съгласи да си сътрудничи с Босна и Херцеговина с оглед на укрепването на Програмата за жените, мира и сигурността;

33. подчертава, че е важно равенството между половете да се насърчава в рамките на външната политика на ЕС, включително чрез отношенията на Парламента с трети държави; във връзка с това приветства решението на делегациите на Европейския парламент във всяка делегация да се назначи представител по въпросите на равенството между половете; подчертава необходимостта от насърчаване на равенството и многообразието във всички дейности на делегациите, включително по време на официалните парламентарни заседания с трети държави;

Отдаване на приоритетно значение на защитата и насърчаването на правата и участието на жените и момичетата

34. призовава ЕС и държавите членки да изпълнят всички свои международни ангажименти, свързани с глобалната програма за равенство между половете; освен това ги призовава да насърчават и подкрепят държавите партньори да отменят резервите, които са внесли по отношение на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, както и да прилагат декларацията и плана за действие от Четвъртата световна конференция на ООН за жените в Пекин от 1995 г., включително по законодателен път;

35. припомня ключовата роля на жените като миротворци и подчертава значението на ролята на жените за насърчаването на диалога, изграждането на мира и различното възприятие за значението на мира и сигурността; изтъква, че гарантирането на значимото и справедливо участие на жените във външнополитическите преговори на ЕС и в процесите за обезпечаване на мира и сигурността е свързано с по-голям икономически просперитет, с по-малко нарушения на правата на човека и с постигането на напредък в областта на световната сигурност, демокрацията и устойчивия мир; отбелязва, че укрепването на правата на жените в държавите, засегнати от криза или конфликт, засилва стабилността и устойчивостта на общностите; призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки да защитават правата на момичетата и жените и да гарантират тяхното пълноценно и значимо участие на различните етапи от конфликтите в контекста на дейностите на ЕС за предотвратяване на конфликтите и за посредничество;

36. изтъква жизненото значение на ангажимента за предотвратяване, противодействие и преследване по съдебен път на всички форми на сексуално и основано на пола насилие, включително насилие от страна на интимния партньор, кибернасилие, вредни практики като гениталното осакатяване на жени и детските, ранните и принудителните бракове, насилие, извършено за „защита на честта“, сексуално и основано на пола насилие в ситуации на конфликт, трафик на хора, както и сексуална експлоатация, малтретиране и тормоз; подчертава необходимостта от оказване на помощ на жертвите в този контекст; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на жените и момичетата, които са изправени пред многобройни и пресичащи се форми на дискриминация; призовава ЕС и неговите държави членки да ратифицират Конвенцията от Истанбул като първи правно обвързващ международен инструмент за предотвратяване и противодействие на насилието срещу жени, като по този начин дадат пример на останалия свят и покажат в рамките на външните отношения, че ангажиментът на ЕС за премахване на това насилие заслужава доверие; призовава за преразглеждане и актуализиране на насоките на ЕС относно насилието срещу жените и момичетата и за борба с всички форми на дискриминация спрямо тях;

37. подчертава, че не е възможно да се постигне равенство между половете без участието на мъжете и момчетата; счита, че мъжете и момчетата трябва да бъдат поканени да участват и да допринасят активно в процеса на постигане на напредък в областта на равенството между половете в качеството си на носители на промяна, като по този начин оборят свързаните с пола стереотипи; припомня по-специално ролята и отговорността на мъжете и момчетата в борбата срещу сексуалното насилие и основаното на пола насилие;

38. призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки да гарантират пълното прилагане на Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да приемат приложение, което да цели признаване и разработване на допълнителни стратегии и инструменти за по-добра и по-ефективна реакция и предотвратяване на специфичните ситуации, заплахи и рискови фактори, пред които са изправени защитничките на правата на човека, включително момичетата и младите жени активисти; призовава за незабавно въвеждане на призмата на равенството между половете и на конкретни мерки в подкрепа на защитничките на правата на човека във всички програми и инструменти, насочени към закрилата на защитниците на правата на човека;

39. подчертава, че в много части на света човешките права на жените и момичетата не са изцяло гарантирани, а организациите на гражданското общество, включително организациите за правата на жените и момичетата, са изправени пред все по-големи предизвикателства в условията на стесняващо се демократично пространство в световен мащаб; припомня съществената работа, която организациите на гражданското общество извършват на място, с оглед на поддържането на мира и насърчаването на ангажираността на жените в мирните процеси, политиката, управлението, изграждането на институции, принципите на правовата държава и сектора на сигурността; призовава делегациите на ЕС да извършват мониторинг на враждебните реакции срещу равенството между половете и сексуалното и репродуктивното здраве и права и да следят тенденцията, изразяваща се в стесняване на пространството за действие на гражданското общество, както и да предприемат конкретни мерки за защита на гражданското общество от заплахи, тормоз, насилие и изказвания, проповядващи вражда и омраза; настоятелно призовава Комисията, ЕСВД, държавите членки и ръководителите на делегациите на ЕС да предоставят подкрепа, посредством насърчаването на подходяща степен на изграждане на капацитет, на местните организации на гражданското общество, включително на организациите на жените и защитниците на правата на човека, и да превърнат сътрудничеството и консултациите с тях в стандартен елемент на своята работа; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят инициативите, които имат за цел да оспорват и преобразуват отрицателните норми и стереотипи, свързани с пола, във всякакъв контекст;

40. призовава Комисията и ЕСВД да оказват системна подкрепа за сексуалното и репродуктивното здраве и права, което ще допринесе за постигането на всички свързани със здравето цели за устойчиво развитие, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност; изтъква необходимостта от подкрепа за достъпа до семейно планиране и здравни услуги за майките, всеобхватно, съобразено с възрастта сексуално образование, контрацепция, услуги за безопасен и законен аборт и зачитане на правото на жените да вземат решения относно собственото си тяло и да се ползват със защита срещу всяка форма на дискриминация, принуда или насилие в това отношение; призовава Комисията да парира въздействието на спирането на финансирането от САЩ за организации, подкрепящи абортите, като подкрепи съществено финансирането за сексуалното и репродуктивното здраве и права чрез инструментите за финансиране, които са на разположение в рамките на външното измерение на ЕС;

41. припомня, че жените и момичетата са непропорционално засегнати от изменението на климата вследствие на културното и структурното неравенство между половете; отчита, че равенството между половете е от съществено значение за постигането на мир, сигурност и устойчиво развитие, както и за ефективното управление на предизвикателствата, свързани с климата, и че за да се постигне справедлив преход, при който никой не е изоставен, наличието на междусекторен подход е от решаващо значение; изтъква, че едва 30% от преговарящите по въпросите на климата са жени, и припомня, че съдържателното и равно участие на жените в органите за вземане на решения на равнището на ЕС и на национално и местно равнище в областта на политиката и действията, свързани с климата, е от жизнено значение за постигането на дългосрочните цели в областта на климата; настоятелно препоръчва GAP III да съдържа ясни препратки към Парижкото споразумение и призовава ЕС и държавите членки да гарантират достъпа на организациите на жените до международните фондове в областта на климата;

42. изразява съжаление във връзка с това, че жените и момичетата по света все още са подложени на множество форми на системна дискриминация; изтъква необходимостта от борба с бедността сред жените чрез гарантиране на техния равен достъп до икономически ресурси; припомня, че по-силното приобщаване на жените на пазара на труда, по-добрата подкрепа за предприемачеството сред жените, равният достъп до капитал, включително за жените предприемачи, гарантирането на равни възможности и равно заплащане за мъжете и жените за равен труд, както и насърчаването на равновесието между личния и професионалния живот са ключови фактори за постигане на дългосрочен устойчив и приобщаващ икономически просперитет, за борба с различните видове неравенство и за насърчаване на финансовата независимост на жените; във връзка с това призовава държавите членки и институциите на ЕС да увеличат, когато това е целесъобразно, наличието на финансиране, включително чрез микрокредити, и да работят с държавите партньори за постигане на напредък по отношение на положението на жените, включително в области като правото на наследяване на собственост и земя, достъпа до правен статут и финансовата и цифровата грамотност, както и закрилата срещу детския труд и други форми на експлоатация;

43. подчертава, че е необходимо в рамките на миграционната политика на ЕС да се прилага призмата на равенството между половете, която да гарантира правата на жените и момичетата, които търсят убежище или са бежанци, да се въведат незабавно чувствителни към аспектите на пола процедури за убежище и миграция и да се ускори работата, за да се гарантира защитата и надеждното разкриване на случаите на потенциално насилие, тормоз, изнасилване и трафик на жени в приемните центрове в цяла Европа;

44. осъжда всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително трафика на хора; призовава Комисията и държавите членки да задълбочат сътрудничеството с трети държави с оглед на борбата с всички форми на трафик на хора, като обърнат особено внимание на свързаното с пола измерение на трафика на хора, за да се противодейства по-конкретно на детските бракове, сексуалната експлоатация на жени и момичета и секс туризма; призовава за прилагане на чувствителен към аспектите на пола подход към трафика на хора чрез цялостно разглеждане на въздействието, което той оказва върху осъществяването на широк спектър от права на човека;

45. настоява, че момичетата и жените, които са жертви на изнасилване по време на война, трябва да имат достъп до недискриминационни грижи и по-конкретно до цялостни медицински грижи; в този контекст набляга върху необходимостта да се гарантира защитата на правото на живот и достойнство за всички жени и момичета чрез провеждане на активна борба срещу вредните практики; подчертава, че трябва да се премахне използването на изнасилвания като оръжие за водене на война и потисничество и че ЕС трябва да окаже натиск върху правителствата на трети държави и всички заинтересовани страни, замесени в региони, където се практикува този вид основано на пола насилие, за да се преустанови тази практика, извършителите да бъдат изправени пред съда и да се започне работа с оцелелите лица, засегнатите жени и общностите, за да се помогне на жертвите да се излекуват и да се възстановят;

46. отбелязва непрекъснатия напредък във връзка с изпълнението на инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН за премахване на насилието срещу жени и момичета в световен мащаб, в рамките на която през 2018 г. бяха поети ангажименти за отпускане на 270 милиона евро за програми в Африка и Латинска Америка; призовава ЕС да поеме силна водеща роля по отношение на Призива за действие за защита от основано на пола насилие при извънредни ситуации, както и по отношение на оказването на подкрепа на жертвите на сексуално и основано на пола насилие в ситуации на конфликт; припомня на Комисията и на държавите – членки на ЕС, значението на резултатите от Конференцията от Осло за прекратяване на сексуалното и основаното на пола насилие при хуманитарни кризи;

47. отбелязва, че през 2018 г. ЕС и ООН се споразумяха за нов набор от насочени към бъдещето приоритети за сътрудничеството в рамките на мироопазващите операции и управлението на кризи за периода 2019 – 2021 г.; подчертава, че е необходимо създаването на платформа за сътрудничество на ЕС и ООН по въпросите на жените, мира и сигурността да се превърне във водещ приоритет;

48. отбелязва, че ООН предупреди, че пандемията от COVID-19 разкрива и изостря всякакви видове неравенство, включително неравенството между половете; изразява дълбока загриженост във връзка с неравномерното разпределение на грижите за лица, както в семейството, така и в обществените заведения, като жените съставляват около 70% от работната ръка в сферата на здравеопазването в световен мащаб, както и във връзка с обезпокоителното увеличаване на основаното на пола насилие, дължащо се отчасти на дългите периоди на изолация, и с ограничения достъп до репродуктивно здраве и здравни грижи за майките; съответно призовава за разработването на целенасочени и конкретни действия за справяне със социално-икономическото въздействие на COVID-19 върху жените и момичетата; подчертава, че трябва спешно да се осигури достатъчно финансиране, за да се гарантира, че организациите на жените, защитниците на правата на човека и миротворците имат пълен и безпрепятствен достъп до качествена технология, за да могат да участват пълноценно в процесите на вземане на решения по време на кризата, предизвикана от COVID-19; подчертава необходимостта заместник-председателят/върховен представител и Комисията да признаят необходимостта от човешка сигурност, която обхваща всички аспекти на стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността; подчертава, че е необходимо да се гарантира, че действията на ЕС в отговор на COVID-19 в световен мащаб не пренебрегват проблематиката на равенството между половете и че специфичните потребности на жените и другите маргинализирани групи се посрещат по целесъобразен начин; подчертава, че следва да се гарантира тяхното участие в целия програмен цикъл;

°

° °

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

изразено съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността

от Дерк Ян Епинк

 

Групата ECR не е съгласна със съдържанието на настоящия доклад, нито с неговата идеологическа презумпция.

 

Подходът в този доклад е колективистичен. В групата ECR ние подкрепяме индивидуалните права и меритокрацията, а не „груповите права“, които се поощряват от политиките, съсредоточени върху идентичността. Индивидуалната свобода следва да бъде от централно значение.

 

Групата ECR счита, че е важно всички лица да имат еднакви възможности и че подходящият човек следва да заема подходящото място. Полът на лицето следва да бъде без значение. По принцип не следва да има дискриминация. Превръщането на пола в идеологически фактор няма да доведе нито до по-добро вземане на решения, нито до по-добри резултати. В доклада дори се отправя призив за повече цели по отношение на многообразието. Ако бъде приложен на практика, настоящият доклад ще доведе до увеличаване на скъпите и неефективни бюрократични механизми за контрол. Например „съветник по въпросите на равенството между половете на пълно работно време във всяка дирекция на ЕСВД“ няма да доведе до по-добри оперативни резултати или до по-голяма удовлетвореност на европейския данъкоплатец. Кандидатите следва да бъдат оценявани според своите качества, а не според пола си. Като се има предвид основният принцип на субсидиарност, ЕС неоснователно ще прибегне до свръхрегулиране.

 

Ние също така считаме, че външната политика и политика на сигурност е и следва да бъде от изключителната компетентност на държавите членки, а не на Европейския съюз.


 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (22.6.2020)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС

(2019/2167(INI))

Докладчик по становище: Хана Нойман

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че ЕС следва да допринесе за създаването на свят, в който всички хора, независимо от пола, възрастта, сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола, расата и способностите си могат да живеят мирно и да се ползват от равни права, както и от равни възможности за реализирането на своя потенциал;

Б. като има предвид, че жените и момичетата са особено силно засегнати от физическото, психологическото и сексуалното насилие, бедността, въоръжените конфликти и въздействието на извънредната ситуация, свързана с изменението на климата; като има предвид, че в световен мащаб се наблюдава все по-силна тенденция, намираща израз в авторитарни режими, и че има все по-голям брой фундаменталистки групировки, като тези две явления са явно свързани с враждебни реакции срещу правата на жените и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и куиър лицата (ЛГБТИК+); като има предвид, че всяко тълкуване на сигурността, което се съсредоточава върху държавите, а не върху хората, е погрешно и не води до мир;

В. като има предвид, че анализът от гледна точка на равенството между половете и призмата на равенството между половете представляват основа за ефективното и устойчиво предотвратяване на конфликтите, стабилизирането, изграждането на мира, възстановяването след конфликти, управлението и изграждането на институции; като има предвид, че преобладаващите послания, свързани с жените и момичетата, ги представят като жертви, което лишава жените и момичетата от тяхната способност за действие и унищожава техния капацитет като носители на промяната; като има предвид, че има все повече доказателства за това, че участието на жените и момичетата в мирния процес играе съществена роля за неговата дълготрайност и успех;

Г. като има предвид, че приобщаващите мирни процеси са по-устойчиви и предлагат повече възможности за намиране на решения и спечелване на по-широка подкрепа и че трябва да се увеличи участието на жените в мирните процеси и в изграждането на мира; като има предвид, че между 1988 и 2018 г. жените съставляваха 13% от преговарящите, 3% от посредниците и едва 4% от лицата, подписали споразумения, в рамките на важните мирни процеси;

Д. като има предвид, че момичетата са в непропорционално неблагоприятно положение вследствие на своя пол и своята възраст; като има предвид, че момичетата бежанци и мигранти са особено уязвими; като има предвид, че защитата на момичетата от насилие и дискриминация и гарантирането на техния достъп до образование, информация и здравни услуги, включително в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, са от особено значение за пълноценното упражняване на правата на човека от страна на момичетата;

Е. като има предвид, че сексуалното и основаното на пола насилие срещу жени и момичета, включително вредните практики, например детските бракове и гениталното осакатяване на жени, недостатъчният достъп до основни сектори и социални услуги като здравеопазване, образование, чиста вода, канализация и храна, ограниченият достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, неравностойното участие в публични и частни институции, както и в процеса на вземане на политически решения и в мирните процеси, са фактори, които допринасят за дискриминацията и маргинализацията;

1. подчертава, че принципът на равенство между жените и мъжете е основна ценност на ЕС и че поради това принципът на равенство между половете трябва да се прилага и интегрира във всички дейности и политики на ЕС; подчертава, че ЕС следва да се стреми към постигането на свят, в който всички хора, независимо от пола, сексуалната ориентация, расата и способностите си могат да живеят в мир и да се ползват от равни права, както и да имат равни възможности за реализирането на своя потенциал;

2. призовава ЕСВД, Комисията и държавите – членки на ЕС, да продължат да подкрепят и систематично да интегрират равенството между половете, включително бюджетирането, съобразено с равенството между половете, както и междусекторна призма, включително равно и многообразно представителство, във външната политика и политиката на сигурност на ЕС; призовава ЕС да даде пример и да превърне равенството между половете във важна цел на външната дейност на ЕС, така че тя да бъде осезаема във всички области на политиката, по-специално в рамките на многостранните форуми и във всички политически и стратегически диалози, диалозите в областта на правата на човека, формулирането и планирането на политиките, стратегиите за правата на човека на национално равнище, публичните изявления и докладите за правата на човека по света, както и в процесите на наблюдение, оценка и докладване, процесите на вземане на решения, преговорите и лидерството; призовава разнообразният опит на жените и момичетата, които са изправени пред множество и пресичащи се форми на дискриминация и маргинализация, да залегне в основата на политиката; потвърждава, че външната политика и политиката на сигурност следва да отчитат неравното съотношение на силите между половете и да предприемат действия за неговото коригиране, да представляват жените и момичетата и да защитават ЛГБТИК+;

3. подчертава, че Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия провеждат уверена външна политика с акцент върху равенството между половете; посреща със задоволство факта, че Франция, Испания, Люксембург, Ирландия, Кипър и Германия, наред с други, обявиха своето намерение да превърнат равенството между половете в приоритет на външната си политика; освен това изразява своето задоволство от факта, че настоящата Комисия превърна равенството между половете в един от основните си приоритети във всички области на политиката; подчертава, че в основата на политиката на ЕС, основаваща се на пола, следва да бъдат заложени следните принципи: права на човека, демокрация и принципи на правовата държава, разоръжаване и неразпространение на оръжия, международно сътрудничество за развитие и действия в областта на климата;

4. подчертава, че равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете изискват не само политически декларации на високо равнище, но и политически ангажимент от страна на ръководителите на ЕС и държавите членки, определяне на приоритетни цели и извършване на мониторинг; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да постигне съществен и силно осезаем напредък в областта на равенството между половете по отношение на ръководството и управлението, персонала и наемането на работа, организационната йерархия, обучението, финансовите ресурси, неравнопоставеността в заплащането и равновесието между професионалния и личния живот, както и да гарантира изпълнението на политическия и оперативен ангажимент за ефективно и преобразяващо интегриране на принципа на равенство между половете; във връзка с това призовава за провеждане на задължителни и периодични обучения по въпросите на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете за всички средни и висши ръководни кадри в ЕСВД, за персонала в дипломатическите служби на ЕС и за ръководителите/командващите мисии и операции по линия на ОПСО; подчертава, че постигането на напредък по отношение на правата на жените и равенството между половете следва да бъде хоризонтален приоритет за всички специални представители на ЕС и да бъде крайъгълен камък на техния мандат, по-специално за специалния представител на ЕС по въпросите на правата на човека;

5. призовава за по-добро равновесие между половете във външното представителство на ЕС; изразява съжаление относно значителните разлики между половете в ЕСВД, където жените заемат едва две от общо осемте длъжности на специални представители на ЕС, 31,3% от длъжностите на средно управленско равнище и 26% от висшите ръководни длъжности; посреща със задоволство ангажимента на заместник-председателя/върховен представител към края на мандата му 40% от ръководните длъжности да се заемат от жени; припомня обаче, че в своята Стратегия за равенство между половете за периода 2020 – 2025 г. Комисията обяви своята цел да постигне равновесие между половете от 50% на всички равнища на управление до края на 2024 г.; подчертава, че тази цел следва да се прилага и при бъдещите назначения на специални представители на ЕС; изразява съжаление във връзка с факта, че сред новите заместник генерални секретари, назначени от заместник-председателя/върховен представител, няма жени;

6. посреща със задоволство стратегията на ЕСВД за равенство между половете и равни възможности за периода 2018 – 2023 г., но изразява съжаление относно липсата на конкретни и измерими цели; призовава тази стратегия да бъде актуализирана, така че да включва конкретни и обвързващи цели, включително относно жените на ръководни позиции, както и впоследствие тя да бъде изпълнена; изразява съжаление също така поради липсата на цели по отношение на многообразието, както и поради липсата като цяло на многообразие в институциите на ЕС, особено по отношение на раса, способности и етнически произход; призовава заместник-председателя/върховен представител да увеличи процента на жените във вътрешните механизми на ЕС за вземане на решения; подчертава необходимостта от въвеждане на процедури за набиране на персонал, съобразени с равенството между половете, включително в Европейската служба за подбор на персонал, които да не засилват допълнително неравенството между половете в институциите; призовава в длъжностните характеристики на средните и висшите ръководни длъжности да се включи чувствителното към аспектите на пола ръководство;

7. призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че ръководителите на делегациите на ЕС в чужбина носят официална отговорност за интегрирането на принципа на равенство между половете във всички аспекти на работата на своята делегация, че въпросите на равенството между половете се повдигат редовно в политическите диалози с партньорите на правителствено равнище и че от тях се изисква да докладват по тази тема; освен това призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че в делегациите на ЕС има координационно звено по въпросите на равенството между половете; отбелязва, че по-специално при формулирането на външните действия на ЕС все по-често се извършва анализ от гледна точка на равенството между половете и че почти всички делегации на ЕС са извършили такъв подробен анализ;

8. приветства разрастващата се мрежа от координатори по въпросите на равенството между половете, които разполагат с подкрепа от страна на ръководството и с достъп до обучение; отбелязва във връзка с това, че беше организирана регионална среща на координаторите по въпросите на равенството между половете, установени в страните от Западните Балкани и Турция, с цел активизиране на работата по въпросите на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете; посреща със задоволство задълбоченото сътрудничество със страните от Западните Балкани в рамките на инициативата за партньорство на Г-7, в рамките на което ЕС се съгласи да си сътрудничи с Босна и Херцеговина с оглед на укрепването на Програмата за жените, мира и сигурността;

9. призовава делегациите на ЕС да извършват мониторинг на враждебните реакции срещу равенството между половете и правата на жените и да следят тенденцията, изразяваща се в ограничаване на пространството за действие на гражданското общество, както и да предприемат конкретни мерки за защита в тази сфера; настоятелно призовава Комисията, ЕСВД, държавите членки и ръководителите на делегациите на ЕС да гарантират предоставянето на по-голяма политическа и финансова подкрепа за независимите местни организации на гражданското общество, включително за организациите на жените, по-специално за техните дейности за изграждане на капацитет, и защитничките на правата на човека, журналистките, жените от академичните среди и жените творци, и да превърнат сътрудничеството и консултациите с тях в стандартен елемент от своята работа;

10. посреща със задоволство факта, че предложението за регламент за Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) и Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество включват равенството между половете като конкретна цел; призовава за отпускане на специално финансиране за равенството между половете и за интегриране на призмата на равенството между половете, на бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и на задължителни изисквания в предварителните и последващите оценки на въздействието по признак пол в тези регламенти, както и резултатите от тях да се докладват на Парламента; призовава за понижаване на административните изисквания, за да се даде възможност за достъп до финансиране за местните и малките организации на гражданското общество, и по-специално за организациите на жените;

11. призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки да гарантират пълното прилагане на Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да приемат приложение, което да цели признаване и разработване на допълнителни стратегии и инструменти за по-добра и по-ефективна реакция и предотвратяване на специфичните ситуации, заплахи и рискови фактори, пред които са изправени защитниците на човешките права на жените; призовава за незабавно въвеждане на призмата на равенството между половете и на конкретни мерки в подкрепа на защитничките на правата на човека във всички програми и инструменти, насочени към закрилата на защитниците на правата на човека;

12. приветства решението за подновяване на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията и призовава във фазата на прилагане на този план за действие да се интегрира принципът на равенство между половете и да се включат целенасочени действия в подкрепа на равенството между половете и правата на жените;

13. посреща със задоволство факта, че броят на жените, участващи в мисии и операции по линия на ОПСО, се е увеличил; изразява съжаление във връзка с факта, че нито една от 12-те граждански мисии по линия на ОПСО не се оглавява от жена и че досега само шест от 70-те ръководители на мисии са били жени; отново подчертава, че само 22 от общо 176 служители във Военния секретариат на Европейския съюз (ВСЕС) са жени, от които 12 работят като секретари или асистенти; призовава заместник-председателя/върховен представител да изготви за мисиите по линия на ОПСО стратегия относно равенството между половете, в която да бъдат набелязани конкретни цели както за ръководителите, така и за персонала; припомня, че са необходими съгласувани усилия от страна на ръководителите на ЕС и държавите членки, тъй като те осигуряват по-голямата част от цивилния персонал в рамките на ОПСО; призовава държавите – членки на ЕС, да изпълнят ангажимент № 16 от Гражданския пакт в областта на ОПСО, като активно насърчават присъствието на жените на всички равнища, и да увеличат своя национален принос; изразява съжаление във връзка с това, че от приемането на пакта насам броят на служителките е намалял; приканва държавите членки да прилагат активни стратегии за набиране на персонал и да откриват и отстраняват конкретните пречки, които ограничават участието на жените, чрез доклади за мисиите, които включват съответните статистически данни; призовава институциите на ЕС да насърчават участието на жените в мироопазващите операции на ООН на всички равнища, включително сред военните и полицейските служители; припомня, че ЕС пое ангажимент да увеличи броя на жените в институции, които се занимават с предотвратяване на конфликти, управление на кризи и мирни преговори, като подписа Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността, в която жените ясно се определят като важни фактори в изграждането на мира и посредничеството при конфликти;

14. приветства насоките относно интегрирането на принципа на равенство между половете за гражданските мисии на ЕС; подчертава, че тези насоки представляват конкретен инструмент за изпълнение, който следва да се използва от всички служители на мисиите, включително ръководството, и че те ще спомогнат за систематичното интегриране на призмата на равенството между половете и приемането на политики за равенство между половете в рамките на дейностите и етапите на всички граждански мисии по линия на ОПСО; изразява убеждението си, че при планирането на мисиите по линия на ОПСО следва да се вземат предвид препоръките на местните организации на жените; приветства факта, че всички граждански мисии по линия на ОПСО понастоящем включват съветник по въпросите на пола; при все това изразява съжаление, че това не важи за военните мисии по линия на ОПСО; насърчава държавите – членки на ЕС, да предложат кандидати за настоящите вакантни длъжности; призовава да се приложат мерки, които гарантират, че всички разположени от ЕС военни и цивилни служители са достатъчно добре обучени относно равенството между половете и в областта на жените, мира и сигурността, по-специално относно това как да интегрират призмата на равенството между половете в своите задачи;

15. призовава за осъвременяване на Актуализираните общи стандарти за поведение за мисиите и операциите по линия на ОПСО, за да се включи принципът на нулева толерантност спрямо непредприемането на действия от страна на ръководството и администрацията на ЕС по отношение на сексуалното насилие и насилието, основано на пола; изразява съжаление, че само няколко мисии на ЕС по линия на ОПСО предоставят обучение относно сексуалния или основания на пола тормоз, и призовава ЕСВД и държавите членки да подкрепят всички усилия за борба със сексуалното или основаното на пола насилие в международните мироопазващи операции и да гарантират ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и на жертвите;

16. подчертава, че извършването и използването на анализ от гледна точка на равенството между половете и систематичното интегриране на призмата на равенството между половете, включително в процесите на вземане на решения, са сред факторите, залегнали в основата на ефективното и трайно предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти, стабилизирането, изграждането на мира, възстановяването след конфликти, управлението и изграждането на институции; изразява съжаление във връзка с това, че преобладаващите послания, свързани с жените, ги представят като жертви, което лишава жените от способността да действат; подчертава необходимостта да се признае важната роля, която жените и момичетата играят на местно, национално и международно равнище за постигането на траен мир, по-специално чрез улесняване на диалога, посредничеството и мирните преговори; призовава за безопасното, съдържателно и приобщаващо участие на жени и момичета от населението при разрешаването на въпроси, свързани с мира и сигурността, включително в действията за изграждане на мира, възстановяване след конфликти, управление и изграждане на институциите, както и в различните етапи от конфликтите, в съответствие с целите за устойчиво развитие; отбелязва, че насърчаването на правата на жените в държавите, разкъсвани от кризи и конфликти, спомага за това общностите да бъдат по-силни, стабилни, сигурни и издръжливи и да намали вероятността те да прибягват до насилствени методи за разрешаването на спорове и конфликти; подчертава значението на приобщаването на младите жени и момичетата в изграждането на мира и в тази връзка отбелязва приноса на Програмата за младежта, мира и сигурността;

17. призовава държавите членки да спазват изцяло Общата позиция относно контрола върху износа на оръжие и по-специално призовава държавите членки да вземат предвид риска от това износните материали да бъдат използвани за упражняването или подпомагането на основано на пола насилие или насилие срещу жени или деца; подчертава, че чувствителен към аспектите на пола подход означава ориентиран към човека подход за сигурност, насочен към подобряване на сигурността на жените, включително на тяхната икономическа, социална и здравна сигурност;

18. приветства стратегическия подход на ЕС към жените, мира и сигурността и плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността, приет през 2019 г., и призовава за неговото стриктно прилагане; при все това изразява съжаление, че въпреки ясните цели и показатели превръщането на този политически ангажимент в действие продължава да бъде предизвикателство и изисква трайни усилия; подчертава значението на националните планове за действие за изпълнението на Програмата за жените, мира и сигурността; приветства факта, че до края на годината почти всички държави – членки на ЕС, ще приемат своите национални планове за действие във връзка с Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН; при все това изразява съжаление, че само една от тях е отпуснала бюджет за изпълнението; призовава държавите – членки на ЕС, да предвидят бюджет за изпълнението на тези планове и да разработят национални механизми за парламентарен контрол, както и да въведат квоти за участието на жените в механизмите за контрол, оценка и надзор; изразява съжаление във връзка с това, че много служители на ЕС не са интегрирали Програмата за жените, мира и сигурността в своята работа и че се счита, че тази програма може да се прилага по усмотрение на служителите с цел подобряване на ефективността на мисиите, а не самоцелно като начин за гарантиране на правата на жените и равенството между половете;

19. приветства работата, извършена досега от работната група на ЕС по въпросите на жените, мира и сигурността, включително посредством осигуряването на участието на съответните организации на гражданското общество в обсъжданията; приветства работата, извършена от главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола; при все това изразява съжаление във връзка с ограничения обхват на тази роля и призовава нейният обхват да бъде разширен, както и съветникът да докладва пряко на заместник-председателя/върховен представител; призовава заместник-председателя/върховен представител да предвиди съветник по въпросите на пола и Програмата за жените, мира и сигурността във всяка една дирекция на ЕСВД, който да работи на пълно работно време и да докладва директно на главния съветник; също така призовава заместник-председателя/върховен представител да насърчава служителите си да работят в тясно сътрудничество с Европейския институт за равенство между половете (EIGE); подчертава, че споделянето на знания между институциите и агенциите на ЕС е важен и много ефикасен инструмент за избягване на високите административни разходи и ненужното увеличаване на бюрокрацията;

20. настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да включат позовавания на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции в свързаните с ОПСО решения на Съвета и мандати за мисии, както и да се погрижат всички мисии и операции в рамките на ОПСО да разполагат с годишен план за действие относно начините за постигане на целите на бъдещия трети план за действие относно равенството между половете (GAP III) и плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността; призовава за включването на анализ от гледна точка на равенството между половете в новите инструменти на ОПСО, включително в Европейския фонд за отбрана и предложения Европейски механизъм за подкрепа на мира;

21. отбелязва, че през 2018 г. ЕС и ООН съгласуваха нов набор от насочени към бъдещето приоритети за сътрудничество в областта на мироопазващите операции и управлението на кризи за периода 2019 – 2021 г., и подчертава необходимостта създаването на платформа за сътрудничество между ЕС и ООН по въпросите на жените, мира и сигурността да се превърне във водещ приоритет;

22. приветства сътрудничеството между ЕС и НАТО, чиято цел е насърчаване на мира и стабилността в Евроатлантическия регион, като един от основните му акценти е насърчаването на Програмата за жените, мира и сигурността;

23. подчертава, че е важно равенството между половете да се насърчава в рамките на външната политика на ЕС, включително чрез отношенията на Парламента с трети държави; във връзка с това приветства решението на делегациите на Европейския парламент във всяка делегация да се назначи представител по въпросите на равенството между половете; подчертава необходимостта от насърчаване на равенството и многообразието във всички дейности на делегациите, включително по време на официалните парламентарни заседания с трети държави;

24. подчертава, че е необходимо да се гарантира, че автоматизираните методи за вземане на решения, включително чрез алгоритми на изкуствения интелект, във външната политика и политиката на сигурност на ЕС не използват профилиране, основаващи се на предубеждения, особено предубеждения въз основа на пола;

25. посреща със задоволство резултатите относно равенството между половете, постигнати в рамките на втория план за действие относно равенството между половете (GAP II), и съответно приветства предложението на Комисията за извършване на преглед и за представяне на нов план за действие относно равенството между половете (GAP III) през 2020 г.; призовава Комисията да отстрани неговите недостатъци, например недостатъчното правно основание, липсата на съобразено с равенството между половете бюджетиране, пречките пред прецизното докладване, липсата на съгласуване между сроковете и бюджетните цикли и липсата на подходящо обучение за персонала; препоръчва Третият план за действие относно равенството между половете (GAP III) да бъде придружен от ясни, измерими, обвързани със срокове показатели за успеха, включително разпределение на отговорността между различните участници, и от ясни цели за всяка държава партньор; настоятелно призовава Комисията, предвид въздействието на COVIC-19 върху живота на жените и момичетата, да запази подновяването на Третия план за действие относно равенството между половете (GAP III) в своята работна програма за 2020 г. и да не го отлага за следващата година;

26. отчита ключовата роля на организациите на гражданското общество, и по-специално на организациите за защита на правата на жените и защитничките на правата на човека, за оказването на подкрепа за изпълнението на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и стратегическия подход на ЕС към жените, мира и сигурността и неговия план за действие; призовава Комисията да засили участието на организациите на гражданското общество във формулирането на Третия план за действие относно равенството между половете (GAP III) и в неговото прилагане в държавите партньори;

27. подчертава, че Третият план за действие относно равенството между половете (GAP III) следва изрично да обхваща правата на жените във всякакъв контекст, независимо от БВП на съответната страна, включително в нестабилните държави и ситуациите на конфликт, както и в най-уязвимите групи, например момичетата бежанци и момичета мигранти;

28. призовава в Третия план за действие относно равенството между половете (GAP III) да се посочи изрично, че 85% от официалната помощ за развитие следва да се предоставя за програми, в които равенството между половете фигурира като значима или основна цел, и в рамките на този по-широк ангажимент призовава за предоставяне от Европейския съюз на официална помощ за развитие в достатъчен размер за конкретни инициативи за насърчаване на равенството, овластяването на жените и насърчаването на техните права; призовава да се подобри отчитането на финансирането от ЕС за равенството между половете, отпуснато и изплатено в държавите партньори чрез Третия план за действие относно равенството между половете (GAP III); призовава ЕСВД и Комисията да въведат специфични за пола показатели, които да се прилагат при подбора, мониторинга и оценката на проектите;

29. подчертава, че равенството между половете е неразделна част от ефективното управление на външните действия и тематичните области, като например предизвикателствата, свързани с изменението на климата, и устойчивото развитие на нашите общества; изтъква уязвимостта на жените и момичетата, живеещи в условията на бедност, спрямо изменението на климата, и подчертава, че за да се постигне справедлив преход, който да не пренебрегва никого, всички действия в областта на климата трябва да включват призмата на равенството между половете, както и междусекторна призма; изразява съжаление във връзка с факта, че едва 30% от лицата, преговарящи по въпросите на климата, са жени, и припомня, че съдържателното и равно участие на жените в органите за вземане на решения по отношение на политиката в областта на климата и действията на международно равнище, на равнището на ЕС, както и на национално и местно равнище, е от жизнено значение за постигането на дългосрочните цели в областта на климата; настоятелно призовава за това Третият план за действие относно равенството между половете (GAP III) да съдържа ясни връзки с Парижкото споразумение и призовава ЕС и държавите членки да гарантират достъпа на организациите на жените до международните фондове в областта на климата;

30. призовава Комисията и Съвета да насърчават и подкрепят включването на специална глава относно равенството между половете в търговските и инвестиционните споразумения на ЕС; призовава също така в тези търговски споразумения да бъдат включени разпоредби, съгласно които съответните институционални структури гарантират провеждането на периодични прегледи на спазването, дискусии по същество и обмен на информация и най-добри практики в областта на равенството между половете и търговията, наред с другото посредством включването на жени и експерти по въпросите на равенството между половете на всички нива на съответните администрации; призовава ЕС и неговите държави членки да включат в предварителните и последващите оценки на въздействието специфична за всяка държава и за всеки сектор оценка на въздействието по признак пол на търговската политика и търговските споразумения на ЕС; подчертава, че резултатите от анализа с акцент върху половете следва да бъдат взети под внимание при търговските преговори, като се отчита както положителното, така и отрицателното въздействие в рамките на целия процес – от етапа на преговорите до самото прилагане, както и че те следва да бъдат придружени от мерки за предотвратяване или компенсиране на евентуалните отрицателни последици;

31. призовава Комисията да включи в политиките в областта на имиграцията междусекторен подход, основаващ се на равенството между половете, който да гарантира правата на жените и момичетата, които търсят убежище или които са бежанци, като се предвидят ресурси за изкореняване на дискриминацията, на която са подложени жените и момичетата въз основа, наред с другото, на техния пол, расов и етнически произход и тяхното социално-икономическо положение, административно положение и място на произход, и да активизира работата с оглед на гарантирането на надеждно откриване на рискове и защита срещу потенциално насилие, тормоз, изнасилвания и трафик на жени в приемните центрове в цяла Европа; призовава за пълно прилагане на Конвенцията от Истанбул в рамките на политиките в областта на миграцията и убежището;

32. призовава за предотвратяване и изкореняване на всички форми на сексуално и основано на пола насилие и тежки нарушения на човешките права на жените и момичетата, например детските, ранните и принудителните бракове, и за изкореняване на гениталното осакатяване на жени; призовава тази проблематика да продължи да бъде политически приоритет за ЕС във външната му дейност и да се разглежда систематично в политическия диалог с третите държави; призовава Комисията и ЕСВД да насочат вниманието си по-специално към предотвратяването на основаното на пола насилие по време на конфликти и към подкрепата за основните услуги за жертвите на основано на пола насилие, както и към достъпа до тези услуги; подчертава, че при ситуации на конфликт жените и момичетата са изложени на по-големи рискове от нарушения на техните човешки права; е дълбоко обезпокоен от факта, че сексуалното насилие все по-често се превръща в част от по-широката стратегия при конфликтите и във военна тактика; настоятелно призовава ЕС да използва всички възможни механизми за докладване и идентифициране на извършителите на масови изнасилвания по време на война, както и те да бъдат преследвани по съдебен път и наказвани в съответствие с международното наказателно право; призовава за преразглеждане и актуализиране на насоките на ЕС относно насилието срещу жените и момичетата и за борба с всички форми на дискриминация спрямо тях; призовава ЕС да постави ратифицирането на Конвенцията от Истанбул на челно място в дневния ред на политическия си диалог със страните партньори от Съвета на Европа и да насърчи държавите, които не са членки на Съвета на Европа, да се присъединят към него;

33. подчертава, че равенството между половете не може да бъде постигнато, ако мъжете и момчетата не бъдат включени в процеса на постигане на напредък по отношение на равенството между половете, като мъжете и момчетата трябва да бъдат приканени да участват и да допринасят активно за насърчаването на по-уравновесени стандарти за равенство между половете; припомня по-специално ролята и отговорността на мъжете и момчетата в борбата срещу сексуалното насилие и основаното на пола насилие;

34. призовава Комисията и държавите членки да задълбочат сътрудничеството с трети държави с оглед на борбата с всички форми на трафик на хора, като обърнат особено внимание на свързаното с пола измерение на трафика на хора, за да се противодейства по-конкретно на детските бракове, сексуалната експлоатация на жени и момичета и секс туризма; призовава да се извършват задължителни оценки на въздействието на рисковете, породени от дадена трета държава по отношение на трафика на хора, като част от общите предварителни условия на всички споразумения за либерализиране на визовия режим; подчертава необходимостта ефективното сътрудничество с трети държави по отношение на трафика на хора да се включи сред задължителните критерии за всяко едно споразумение за либерализиране на визовия режим; призовава Комисията, Съвета и ЕСВД да въведат в своите преговори с трети държави относно споразуменията за асоцииране и сътрудничество референтна рамка за сътрудничеството по отношение на ефективното противодействие на трафика на хора, включително прозрачен протокол за регистриране на данните относно сезиранията и наказателното преследване на трафика на хора; призовава за въвеждане на чувствителен към аспектите на пола подход към трафика на хора чрез цялостно разглеждане на въздействието, което той оказва върху упражняването на широк спектър от права на човека в контекста на всеки един конфликт;

35. призовава да се гарантира всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права и достъпът до тях съгласно договореното в Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, Пекинската платформа за действие и заключителните документи от конференциите за преглед на тази програма, както и да се разработят подходящи инструменти, за да се измерва напредъкът по отношение на постигането на тази цел; призовава да се предприемат стъпки, за да се гарантира, че ЕС има единна позиция и предприема решителни действия за категорично осъждане на враждебните действия срещу сексуалното и репродуктивното здраве и права, равенството между половете и правата на ЛГБТИК+, както и на мерките, подкопаващи правата на жените; призовава Комисията и ЕСВД да потвърдят отново ангажимента на ЕС по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и права, включително достъпа до предродилни грижи и здравни грижи за майките, чрез новия план за действие относно равенството между половете (GAP III) и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество; призовава Комисията и ЕСВД да предоставят политическа и финансова подкрепа на организациите на гражданското общество, борещи се за зачитането на сексуалното и репродуктивното здраве и права на всички хора, включително на най-уязвимите лица или лицата, изложени на риск, особено жените и момичетата, които се преселват, които се придвижват по миграционните маршрути или които се намират в лагери за мигранти;

36. изразява съжаление, че жените и момичетата по света все още са подложени на систематична дискриминация; отбелязва, че бедността сред жените се дължи до голяма степен на липсата на достъп до икономически ресурси; счита, че образованието е от ключово значение за постигането на равенство между половете и овластяване на жените и момичетата; поради това призовава ЕС да поеме по-голям ангажимент по отношение на насърчаването на равенството между половете и борбата със свързаните с пола стереотипи в рамките на образователните системи в предстоящия си Трети план за действие относно равенството между половете (GAP III); призовава Комисията, Съвета и ЕСВД да гарантират, че политиката им в областта на сътрудничеството за развитие и действията за предоставяне на хуманитарна помощ подкрепят икономическото овластяване на жените, включително популяризират предприемаческата дейност на жените в държавите партньори; припомня, че по-голямото приобщаване на жените на пазара на труда, по-добрата подкрепа за предприемачеството сред жените, гарантирането на равни възможности и еднакво заплащане за мъжете и жените и насърчаването на равновесието между личния и професионалния живот са ключови фактори за постигането на дългосрочен устойчив и приобщаващ икономически растеж, за борбата с неравенството и за насърчаването на финансовата независимост на жените;

37. припомня необходимостта от разглеждане на въпросите, свързани с равенството между половете, в рамките на политическите диалози с държавите партньори; подчертава, че е важно равенството между половете да се насърчава в рамките на политиката на ЕС за съседство и разширяване, по-специално в контекста на преговорите за присъединяване; призовава Комисията и ЕСВД да използват преговорите за присъединяване като средство за насърчаване на равенството между половете в страните кандидатки; призовава Европейския институт за равенство между половете да продължи да следи напредъка в областта на равенството между половете в третите държави; посреща със задоволство различните механизми за проследяване на напредъка по отношение на равенството между половете, като например механизма, който беше създаден неотдавна от Съюза за Средиземноморието, и проекта, озаглавен „Сътрудничество на Европейския институт за равенство между половете с държавите кандидатки и потенциални кандидатки през периода 2017 – 2019 г., подобряване на мониторинга на напредъка по отношение на равенството между половете“;

38. отбелязва, че ООН предупреди, че пандемията на COVID-19 разкрива и изостря всякакви видове неравенство, включително неравенството между половете; изразява дълбока загриженост във връзка с неравномерното разпределение на грижите за лица, както в семейството, така и в обществените заведения, като жените съставляват около 70% от работната ръка в сферата на здравеопазването в световен мащаб, както и във връзка с обезпокоителното увеличаване на основаното на пола насилие, дължащо се отчасти на дългите периоди на изолация, и с ограничения достъп до репродуктивно здраве и здравни грижи за майките; съответно призовава за разработването на целенасочени и конкретни действия за справяне със социално-икономическото въздействие на COVID-19 върху жените и момичетата; подчертава, че трябва спешно да се осигури достатъчно финансиране, за да се гарантира, че организациите на жените, защитниците на правата на човека и миротворците имат пълен и безпрепятствен достъп до качествена технология, за да могат да участват пълноценно в процесите на вземане на решения по време на кризата с COVID-19; подчертава необходимостта заместник-председателят/върховен представител и Комисията да признаят необходимостта от човешка сигурност, която обхваща всички аспекти на стратегическия подход на ЕС към жените, мира и сигурността; подчертава, че е необходимо да се гарантира, че действията на ЕС в отговор на COVID-19 в световен мащаб не пренебрегват проблематиката на равенството между половете и че специфичните потребности на жените и другите маргинализирани групи се посрещат по целесъобразен начин; подчертава, че следва да се гарантира тяхното участие в целия програмен цикъл.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.6.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

11

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Katarina Barley, Nicolas Bay, Arnaud Danjean, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Mick Wallace

 

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

EPP

Traian Băsescu, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Isabel Wiseler‑Lima

S&D

Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos; Hilde Vautmans

VERTS

Reinhard Bütikofer, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Thomas Waitz, Alviina Alametsä

GUE

Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

 

11

-

EPP

Kinga Gál, Miriam Lexmann, Željana Zovko

ID

Harald Vilimsky

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

NI

Kostas Papadakis

 

9

0

EPP

Arnaud Danjean, Sunčana Glavak, David Lega, Radosław Sikorski

ID

Nicolas Bay, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.7.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Derk Jan Eppink, Pierrette Herzberger-Fofana, Elena Kountoura

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

GUE/NGL

Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE

Gwendoline Delbos‑Corfield, Pierrette Herzberger‑Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun

 

5

-

ECR

Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

ID

Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri

 

2

0

ID

Christine Anderson, Annika Bruna

 

Легенда на използваните знаци:

+ : гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 24 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност