ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ

3.8.2020 - (2019/2167(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγητής: Ernest Urtasun
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Hannah Neumann, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2019/2167(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0145/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0145/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :


PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ

(2019/2167(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα τους στόχους 5 και 16,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική συνεργασία ΟΗΕ-ΕΕ όσον αφορά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων για την περίοδο 2019-2021, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, με κύρια προτεραιότητα τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πεκίνου του 1995 και την πλατφόρμα δράσης της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 31ης Οκτωβρίου 2000, και τις επακόλουθες αποφάσεις του 1820 (19 Ιουνίου 2008), 1888 (30 Σεπτεμβρίου 2009), 1889 (5 Οκτωβρίου 2010), 1960 (16 Δεκεμβρίου 2010), 2106 (24 Ιουνίου 2013), 2122 (18 Οκτωβρίου 2013), 2242 (13 Οκτωβρίου 2015), 2467 (23 Απριλίου 2019) και 2493 (29 Οκτωβρίου 2019),

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών (COP21) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για το εμπόριο και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της[1] και την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[2],

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και τα πρωτόκολλά της, και ιδίως το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, την καταστολή και την τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών,

 έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της για την περίοδο 2019-2024,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

 έχοντας υπόψη τον τον Κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ, τον οποίο δημοσίευσε η Επιτροπή στα τέλη Δεκεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020 (GAP II), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, και τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020[3] και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη επέτειο από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια[4],

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη της 19ης Μαΐου 2017,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων της 5ης Μαρτίου 2020 (COM(2020)0152),

 έχοντας υπόψη τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές του διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό των αποστολών σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, της 8ης Οκτωβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο πλαίσιο των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ», το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2012,

 έχοντας υπόψη τους επικαιροποιημένους γενικούς δεοντολογικούς κανόνες για τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ της 22ας Ιανουαρίου 2018,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για την περίοδο 2018-2023, του Νοεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΥΕΔ της 10ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη βασική μελέτη για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φύλου στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΥΕΔ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιουνίου 2016,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5 και 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0145/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στις συνθήκες και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, θα πρέπει, ως οριζόντια αρχή, να εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ και να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, μπορούν να ζουν ειρηνικά, απολαμβάνοντας ίσα δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) είναι να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εκτός εάν οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 5 πρέπει να ενσωματωθεί οριζόντια στους διάφορους τομείς πολιτικής στους οποίους έχει αρμοδιότητα να αναλάβει δράση η ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές χώρες, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ελβετία και η Νορβηγία, έχουν θεσπίσει πλαίσια για να προχωρήσουν προς μια εξωτερική πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Γερμανία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να καταστήσουν την ισότητα των φύλων προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να προωθεί ένα μετασχηματιστικό για την ισότητα των φύλων όραμα για την εξωτερική πολιτική που θα δίνει προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, θα προστατεύει και θα προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και άλλων παραδοσιακά περιθωριοποιημένων ομάδων, θα εγγυάται την ισότιμη πρόσβασή τους σε κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα, θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την επίτευξη αυτού του οράματος και θα λαμβάνει υπόψη της τις φωνές των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μελλοντική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων αυτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις των κλιματικών, υγειονομικών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ότι η χειραφέτησή τους έχει ουσιαστική σημασία για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων LGBTIQ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντίληψη που αφορά τις ανάγκες ασφάλειας πρέπει να έχει σαφή εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να προωθούνται δράσεις που οδηγούν στην ειρήνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση της πλήρους άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, καθώς και μια καλή βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί μία φιλόδοξη μελλοντική στρατηγική για την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που δεν αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα των γυναικών, των κοριτσιών και των ΛΟΑΔΜ+ και δεν αντιμετωπίζει τις σημερινές αδικίες επιτείνει περαιτέρω τις ανισορροπίες· θεωρεί ότι όποιος επιθυμεί να δοθεί τέλος σε αυτές τις αδικίες, πρέπει να αναγνωρίσει τον άνισο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των φύλων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τις γυναίκες και τα κορίτσια είναι το αφήγημα της θυματοποίησης που τους στερεί τη δυνατότητα δράσης και αναιρεί την ικανότητά τους ως φορέων θετική αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην ανοικοδόμηση που έπεται των συγκρούσεων αυξάνει τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα της ειρήνης και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και συμβάλλει στην πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν τόσο αποφασιστικό ρόλο στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης, αντιπροσώπευαν μόλις το 13 % των διαπραγματευτών στις κύριες ειρηνευτικές διαδικασίες από το 1992 έως το 2018, μόνο το 4 % των υπογραφόντων και μόνο το 3 % των διαμεσολαβητών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια ενδέχεται να βιώσουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η ανεπαρκής πρόσβαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πόσιμου νερού, της αποχέτευσης και της διατροφής, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα και η άνιση συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμβάλλουν στη διακριτική μεταχείριση και στην περιθωριοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των κοριτσιών από τη βία και τις διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την ενημέρωση και τις υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της πλήρους άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια πρόσφυγες και μετανάστριες βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά κορίτσια θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο μέλλον, και ότι, σε περίπτωση παρατεταμένων συγκρούσεων, θα μεγαλώσουν υπό επιβλαβείς συνθήκες με μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις που είναι διαφορετικές από εκείνες των ενήλικων γυναικών, τις οποίες οι ευρύτερες κατηγορίες των «παιδιών» και των «γυναικών» συχνά δεν αναγνωρίζουν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 σηματοδοτεί σημαντικές επετείους των δικαιωμάτων των γυναικών και των πλαισίων για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995 και της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια του (ΓΕΑ) 2000·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το θεματολόγιο ΓΕΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζει την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων δεσμεύσεων και δράσεων, καθώς και την ανάγκη συμμετοχής, προστασίας και στήριξης των γυναικών και των κοριτσιών για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ εγκρίθηκε το 2019 προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η  στρατηγική προσέγγιση, αλλά ότι η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ενσωματωθούν τα θέματα ΓΕΑ στην εργασία τους, με στόχο όχι μόνο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των αποστολών, αλλά για να εξασφαλιστούν επίσης τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων αυτά καθαυτά·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου ΙΙ (GAP II) είναι απόρροια των συστάσεων του Κοινοβουλίου, με έμφαση στην αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας της ΕΕ σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αντιπροσωπειών ούτως ώστε να επιτευχθεί  συστημική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ προσεγγίζει την αρχή της ισότητας των φύλων, καθώς και στην αλλαγή της ζωής των γυναικών και των κοριτσιών σε τέσσερις κομβικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση και η προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή εφαρμογή και αξιολόγηση του GAP ΙΙ προκειμένου να προταθούν δράσεις για τη βελτίωση του μελλοντικού πλαισίου GAP (νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης για θέματα φύλου III το 2020)·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το αρχικό GAP Ι επέφερε κάποια πρόοδο, χαρακτηρίστηκε επίσης από μια σειρά αδυναμίες: περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, κατάρτιση προϋπολογισμού χωρίς συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου, ελλιπή κατανόηση του πλαισίου για την ισότητα των φύλων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ελλιπή δέσμευση από την ηγεσία της ΕΕ και ελλιπή θεσμική δομή και κίνητρα για την κινητοποίηση και την κατάλληλη στήριξη του προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, με ορισμένες θετικές τάσεις, αλλά ότι απαιτεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνειδητοποιήσουν πλήρως την ανάγκη και να αναλάβουν την αταλάντευτη δέσμευση να προστατεύσουν την ισότητα από οποιαδήποτε επιδείνωση και να επιταχύνουν την πρόοδό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ εξακολουθεί να παρουσιάζει μια σειρά ελλείψεων όσον αφορά την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των ΣΒΑ που σχετίζονται με το φύλο, τις προκλήσεις που ενέχει η ακριβής αναφορά της προόδου σε όλους τους στόχους και ποιοτικών δεδομένων, και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους διαλόγους πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του, κατάλληλης εφαρμογής της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ευθυγράμμισης των χρονοδιαγραμμάτων  μεταξύ του προγραμματισμού και των δημοσιονομικών κύκλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα όσον αφορά την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ζωτική σημασία οι ηγέτες της ΕΕ να επιδείξουν μεγαλύτερη δέσμευση και να θεσπίσουν την θεσμική αρχιτεκτονική και τα κίνητρα που χρειάζονται για την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και την κατάλληλη υποστήριξη και κατάρτιση του προσωπικού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ έχει θέσει ως στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 85 % του συνόλου των νέων πρωτοβουλιών της ΕΕ έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, το 2018 μόνο το 55 % έως το 68 % των νέων προγραμμάτων ενσωμάτωσαν τη διάσταση του φύλου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιπροσωπείες και οι αποστολές της ΕΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής του GAP II στις χώρες εταίρους, και ότι η ηγεσία και οι γνώσεις των επικεφαλής και του προσωπικού των αντιπροσωπειών και των αποστολών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του GAP II· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται να παρασχεθεί σε περισσότερες γυναίκες πρόσβαση σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται και να υποτιμούνται σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς ασφάλειας στην ΕΕ και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ έξι γυναίκες κατέχουν τη θέση του υπουργού Άμυνας και μόνο τρεις από τους 27 υπουργούς Εξωτερικών είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η υποεκπροσώπηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιλογές πολιτικής·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2024 έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων της τάξης του 50 % σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της Επιτροπής έως το τέλος του 2024·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΥΕΔ οι άνδρες κατέχουν το 75 % των μεσαίων διοικητικών θέσεων και το 87 % των θέσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) δεσμεύτηκε να επιτύχει, έως το τέλος της θητείας του, τον στόχο της κάλυψης του 40 % των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι διορισμοί που πραγματοποίησε είχαν ως αποτέλεσμα μια δομή με αποκλειστικά άρρενες αναπληρωτές γενικούς γραμματείς·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ τείνουν να παρουσιάζουν τις γυναίκες ως θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας και να αντιμετωπίζουν την προστασία τους ως επί το πλείστον μετά την άσκηση σεξουαλικής και έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρότερη πολιτική και επιχειρησιακή εστίαση στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την οποία θα αντιμετωπίζονται οι ανισορροπίες ισχύος στις σχέσεις μεταξύ των φύλων, θα βελτίωνε τις πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην υλοποίηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εξασφάλιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγεία και των συναφών δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται μια ανησυχητική εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ + σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία συμπεριλαμβάνει τον περιορισμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και την απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και των μελετών σχετικά με το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και ότι ο χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων αφορούσε τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έντονη ανάγκη να επιβεβαιωθεί εκ νέου η δέσμευση της ΕΕ υπέρ της προώθησης, της προστασίας και της άσκησης του δικαιώματος κάθε ατόμου να ελέγχει πλήρως τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματά του, χωρίς διακρίσεις και βία·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των συμβούλων και των σημείων επαφής για θέματα φύλου είναι σημαντικό προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να μετουσιωθούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση, και η διάσταση του φύλου να ενσωματωθεί στις καθημερινές εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύμβουλοι και τα σημεία επαφής για θέματα φύλου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οριζόντια ενσωμάτωση των πολιτικών που σχετίζονται με το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σημεία επαφής θα μπορούν να αναπτύξουν επαρκώς τα καθήκοντά τους, είναι αναγκαίο να δίδεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στο ζήτημα της ισότητας των φύλων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και να υπάρχουν επαρκής χρόνος για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και διαχειριστές έργων που θα δεσμεύονται να λάβουν επαρκώς υπόψη τους το ζήτημα του φύλου κατά την εργασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης για να εξασφαλιστεί ότι η περιγραφή των καθηκόντων των υπευθύνων επαφής για θέματα φύλου θα αντικατοπτρίζει τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την προώθηση της ισότητας των φύλων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ένα τρίτο του συνόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις και το ενδιαφέρον της ηγεσίας των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται μια διαρθρωτική προσέγγιση·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναικείες ομάδες και οι ακτιβίστριες της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση του θεματολογίου για την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι η συμμετοχή τους έχει ουσιαστική σημασία για την ενσωμάτωση των ανησυχιών σχετικά με την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνεται σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις οργανώσεις των γυναικών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά αντιμετωπίζουν πρόσθετους και διαφορετικούς κινδύνους και εμπόδια που είναι διατομεακά και έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα παγιωμένων στερεοτύπων που αφορούν το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί συνεπής συνεργασία με τις οργανώσεις των γυναικών και τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του GAP III· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξες εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις για την ενεργό αντιμετώπιση κάθε μορφής εναντίωσης και τη συνέχιση της προώθησης κοινωνιών στις οποίες θα επικρατεί ισότητα των φύλων·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη χρηματοδότηση και η υποστελέχωση αποτελούν θεμελιώδη εμπόδια για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επίσης έλλειψη συνοχής στις πολιτικές του τομέα της ισότητας των φύλων και ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ συνεπάγεται  επίσης την αναγνώριση και την καταπολέμηση των ειδικών διαστάσεων του φύλου και των επιπτώσεων των παγκόσμιων φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, το εμπόριο και η ασφάλεια, καθώς και την τοποθέτηση των εμπειριών και των αναγκών των γυναικών και των ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακριτικής μεταχείρισης και περιθωριοποίησης στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να ενισχύουν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και να προωθήσουν μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας στην οποία θα ενσωματωθεί ένα όραμα για την επίτευξη αλλαγών στον τομέα της ισότητας των φύλων· τονίζει την ανάγκη να βασίζεται η πολιτική αυτή στη συνεπή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στην ανάλυση με γνώμονα το φύλο με χωριστά δεδομένα ανά φύλο και ηλικία και ευαίσθητους ως προς το φύλο δείκτες, και σε συστηματικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων στα φύλα για τον προσδιορισμό, τη διατύπωση και την παρακολούθηση των δράσεων σε όλους τους τομείς για να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων και να εξασφαλιστεί ο ουσιαστικός και ισότιμος ρόλος των γυναικών και των ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· ενθαρρύνει την ΕΕ να διερευνήσει τις δυνατότητες συστηματικής ανταλλαγής, διαχείρισης και επικαιροποίησης των αναλύσεων που αφορούν το φύλο·

2. καλεί την Επιτροπή, τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω την υποστήριξή τους για την ισότητα των φύλων, την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια και τη χειραφέτησή τους σε ολόκληρο τον κόσμο, και να διαδραματίζουν βασικό και ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον εξορθολογισμό και στη μόχλευση πόρων για τον σκοπό αυτό.

3. χαιρετίζει τους τρεις θεματικούς πυλώνες του GAP II, ήτοι 1) τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των κοριτσιών και των γυναικών, 2) την προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των κοριτσιών και των γυναικών και 3) την ενίσχυση της έκφρασης της άποψης και της συμμετοχής των κοριτσιών και των γυναικών· σημειώνει ότι η πρόοδος υπήρξε άνιση μεταξύ των θεματικών προτεραιοτήτων και μεταξύ των διαφόρων φορέων της ΕΕ· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από την Επιτροπή, τον ΑΕ/ΥΕ και όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή του GAP και την επίτευξη των προτύπων επιδόσεων που ορίζονται σε αυτό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2018 ο στόχος με τον χαμηλότερο αριθμό αναφερόμενων δράσεων στο πλαίσιο του GAP ΙΙ ήταν η καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης και ότι αυτός ήταν ο μόνος στόχος για τον οποίο ο αριθμός των δράσεων που αναφέρθηκαν μειώθηκε σε σύγκριση με το 2017·

4. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση και να υποβάλει το 2020 ένα νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης για θέματα φύλου για το διάστημα 2021-2025 (GAP III)· τονίζει ότι το GAP III θα πρέπει να βασιστεί στην πορεία που χαράχθηκε στο πλαίσιο του  σημερινού GAP ΙΙ και να διευρυνθεί με βάση αυτήν την πορεία και ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την τρέχουσα εφαρμογή του· τονίζει ότι το έγγραφο αυτό πρέπει να λάβει τη μορφή επίσημης ανακοίνωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του· υπενθυμίζει ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας υπόκειται σε ειδικούς κανόνες και διαδικασίες και ότι η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης και η αντίστοιχη πολιτική των κρατών μελών θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται, με πλήρη σεβασμό των αρχών και των συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 2, 3 και 5 της ΣΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την ισότητα των φύλων μέσω της εξωτερικής δράσης, να επιδιώξουν την επίτευξη πολιτικών στόχων σύμφωνα με το GAP στους τομείς αρμοδιότητάς τους·

5. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή του· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η «προώθηση του θεματολογίου ΓΕΑ» συμπεριλήφθηκε στην κοινή δήλωση του 2018 για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ· επικροτεί την απόφαση για ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ζητεί να συμπεριληφθούν η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· χαιρετίζει επίσης τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων που προβλέπεται για το 2021·

6. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό των πολιτικών για την εφαρμογή του φάσματος των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων που περιλαμβάνονται στην εξωτερική δράση της ΕΕ· τονίζει ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το νέο GAP III και ζητεί να συμπεριληφθεί στο GAP ΙΙΙ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 2019 ως χωριστό κεφάλαιο· τονίζει τη σημασία του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για το θεματολόγιο ΓΕΑ· επιμένει ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για όλες τις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο και ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες ακύρωσης ή υποβάθμισης των ανειλημμένων δεσμεύσεων σε αυτόν τον τομέα πρέπει να απορριφθούν κατηγορηματικά·

7. καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που θα αντιμετωπίζει τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν και να διατηρήσουν όχι μόνο ηγετικούς ρόλους υψηλού επιπέδου και σημαντικές θέσεις, όπως είναι οι θέσεις των πρεσβευτών, και οι θέσεις των διαμεσολαβητών στις διεθνείς ειρηνευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, αλλά και θέσεις σε αρχικούς βαθμούς· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνoνται υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών, όπως η έλλειψη πολιτικών που ευνοούν την καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η άνιση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και η προσδοκία ότι οι γυναίκες θα είναι οι κύριοι πάροχοι φροντίδας, γεγονός που συχνά οδηγεί σε διακοπές της σταδιοδρομίας των γυναικών ή σε εργασία μερικής απασχόλησης, καθώς και η παγκόσμια αντίληψη του κοινού για την ηγεσία των γυναικών· τονίζει, επιπλέον, ότι όσον αφορά την προώθηση του στόχου της ανάληψης ηγετικών ρόλων από τις γυναίκες στο θεματολόγιο ΓΕΑ, η ίση αμοιβή για ίση εργασία αποτελεί μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ και θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσω της προώθησης των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών, τόσο εκτός όσο και εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξαλείψουν τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά όλες τις πτυχές και τους όρους αμοιβής για την ίδια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας·

Η ισότητα των φύλων ως κατευθυντήρια αρχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

8. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να ενσωματώνουν συστηματικά την  διάσταση του φύλου και μια διατομεακή προοπτική στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, την πολιτική για τη διεύρυνση, την εμπορική και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε πολυμερή φόρουμ και στη διαμόρφωση ολόκληρης της πολιτικής, στους πολιτικούς και στρατηγικούς διαλόγους, στις δημόσιες δηλώσεις, στις παγκόσμιες εκθέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων· επιμένει ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί βασική αξία σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ·

9. τονίζει ότι πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τη δυναμική της ισχύος που ενυπάρχει στις πολιτικές και στις πρακτικές της ΕΕ και στον τρέχοντα κύκλο προγραμματισμού προκειμένου να αναλυθούν και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ως προς το φύλο·

10. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί μια διατομεακή διάσταση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ και ότι οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες γυναικών από διαφορετικά περιβάλλοντα και ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων και περιθωριοποίησης με βάση την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την κοινωνικοοικονομική και νομική κατάσταση, την ικανότητα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, ούτε μιλούν με μία φωνή·

11. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεχής προσήλωση στην εφαρμογή του GAP III στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα· ζητεί να διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε προγράμματα που έχουν την ισότητα των φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και ζητεί επίσης, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης δέσμευσης, ένα σημαντικό ποσό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας να διατίθεται σε προγράμματα που προάγουν, ως κύριο στόχο, την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· ζητεί περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί, επιπλέον, το νέο GAP να ενισχύσει την εμπεριστατωμένη προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο GAP II βάσει στοιχείων, χρησιμοποιώντας ποιοτικές αναλύσεις για να αξιολογηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των προγραμμάτων αυτών στην προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων που θα χορηγηθεί και θα εκταμιευθεί σε χώρες εταίρους μέσω του GAP III·

12. συνιστά να συνοδεύεται το GAP III από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους δείκτες επιτυχίας για να  παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές, από την κατανομή της ευθύνης σε διάφορους παράγοντες και από σαφείς στόχους σε κάθε χώρα-εταίρο, οι οποίοι θα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε χώρα εταίρο και με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, άλλων συναφών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δεσμευτούν εκ νέου, μέσω του νέου GAP, να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλους τους τομείς· καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προτείνουν περαιτέρω δράσεις που να εστιάζουν στα φύλα·

13. ζητεί να καταπολεμηθεί με το GAP III η εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών με την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και να εξασφαλίσει την προστασία τους από τον εξαναγκασμό, τη βία, τις διακρίσεις και την κακοποίηση· τονίζει επίσης ότι το νέο GAP θα πρέπει να καλύπτει ρητά την προστασία, τη συμμετοχή και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλα τα πλαίσια, μεταξύ άλλων, σε ευάλωτα κράτη και σε περιβάλλοντα συγκρούσεων·

14. φρονεί ότι η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να εντείνει τη δέσμευσή της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στα εκπαιδευτικά συστήματα και μέσω αυτών στο επόμενο GAP III· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξεταστεί ένα φάσμα από ευκαιρίες στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών·

15. χαιρετίζει τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ, που εγκρίθηκαν το 2019, και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή τους· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι, παρά τους σαφείς στόχους και δείκτες, η αποτύπωση αυτής της πολιτικής δέσμευσης σε δράση παραμένει προβληματική, και ζητεί να συνεχιστούν οι σχετικές προσπάθειες· τονίζει τη σημασία των εθνικών σχεδίων δράσης για την εφαρμογή του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν έως το τέλος του έτους τα εθνικά τους σχέδια δράσης σχετικά με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι μόνο σε ένα από αυτά έχει διατεθεί προϋπολογισμός για την εφαρμογή τους· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαθέσουν αυτόν τον προϋπολογισμό και να αναπτύξουν εθνικούς μηχανισμούς κοινοβουλευτικής εποπτείας, καθώς και να θεσπίσουν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στους μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και εποπτείας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλά μέλη του προσωπικού της ΕΕ δεν έχουν ενσωματώσει το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο έργο τους και ότι το εν λόγω θεματολόγιο θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμόζεται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αποστολών, αλλά όχι ως μέσο διασφάλισης καθεαυτών των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

16. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή μιας διαρθρωμένης προσέγγισης στο ζήτημα της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό ώστε να παρακολουθούνται με ακρίβεια όλες οι  σχετικές δαπάνες, μεταξύ άλλων και στον τομέα της εξωτερικής δράσης, και να οργανώσει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των επιπτώσεων στα φύλα των διαφόρων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε χωριστά δεδομένα ανά φύλο και ηλικία και ότι τα αποτελέσματά της θα πρέπει να ενσωματωθούν στον κύκλο προγραμματισμού· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αξιοπιστία της ανάλυσης με γνώμονα το φύλο, με την εναρμόνιση των δεδομένων που συλλέγονται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους· ζητεί η ανάλυση με γνώμονα το φύλο να διαδραματίσει ρόλο στον καθορισμό των στόχων των στρατηγικών των χωρών, των προγραμμάτων, των έργων και του διαλόγου·

17. ζητεί να υποστηριχθεί η διάθεση του 80% της ειδικής χρηματοδότησης για προγράμματα στα οποία η ισότητα των φύλων συνιστά σημαντικό ή κύριο στόχο στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), και να μειωθούν οι διοικητικοί περιορισμοί ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνουν η περαιτέρω ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και οι στοχευμένες δράσεις σαφείς στόχοι του κανονισμού NDICI και να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι θα μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή του· ζητεί την εφαρμογή δεικτών με γνώμονα το φύλο στα στάδια της επιλογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των έργων για όλες τις δράσεις εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων και των μελλοντικών πόρων της ΕΕ μέσω της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ιδίως σε καιρούς προκλήσεων όπως το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19·

18. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναγνωρίσουν τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες ως παράγοντες αλλαγής και να στηρίξουν την ασφαλή, ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή τους στα κοινά και στον δημόσιο βίο, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση οργανώσεων που διευθύνονται από νέους και υποστηρίζοντάς τες μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων· τονίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κορίτσια, οι νέες γυναίκες και οι γυναίκες στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και κοινωνικής συνοχής, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών που διευθύνονται από κορίτσια και γυναίκες στον τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων και της οικοδόμησης της ειρήνης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή προϋπολογισμό για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε κορίτσι θα μπορεί να επιτύχει, παρά τις περιστάσεις που προκύπτουν από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές·

19. αναγνωρίζει ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις επιτείνουν τις προκλήσεις όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και υπενθυμίζει ότι, στις ζώνες κρίσεων, ειδικά μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε σεξουαλική βία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σεξουαλική εκμετάλλευση, βιασμό ως πολεμικό όπλο και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρουν, καθώς και στη λογοδοσία και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε δυνατότητες προσφυγής σε περιπτώσεις παραβιάσεων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κατάρτιση των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας και την υφιστάμενη και μελλοντική χρηματοδότηση· υπογραμμίζει τη σημασία της σύστασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της παρενόχλησης στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εστίαση των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της κακοποίησης και της παρενόχλησης σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με συγκρούσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και οργανώσεων με επικεφαλής γυναίκες και υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στις δομές συντονισμού και λήψης αποφάσεων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

20. ζητεί την εξέταση των συνεργειών μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών προγραμμάτων της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και συνεχής προσέγγιση των πολιτικών εντός και εκτός της Ένωσης, όπως στην περίπτωση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται σε αξίες και να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι όλες οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και να περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· υπενθυμίζει ότι η διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών σε τρίτες χώρες και ζητεί να συλλέγονται χωριστά δεδομένα ανά φύλο σχετικά με τον αντίκτυπο του εμπορίου· ζητεί να συμπεριλάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντίκτυπο, τον ειδικό ανά χώρα και τομέα αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής και των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στο φύλο· τονίζει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης με επίκεντρο το φύλο θα πρέπει να συνεκτιμώνται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, λαμβανομένων υπόψη τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από τις διαπραγματεύσεις έως την εφαρμογή, και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα πρόληψης ή αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει, για πρώτη φορά για την ΕΕ, την ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων στην εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ και ζητεί την προώθηση και την υποστήριξη της ένταξης αυτών των κεφαλαίων σε όλες τις περαιτέρω εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, με βάση τα υπάρχοντα διεθνή παραδείγματα και με βάση την προστιθέμενη αξία τους μετά τις αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί·

22. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με την κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων, και καλεί συγκεκριμένα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, η χρήση εξαγόμενων υλικών να χρησιμοποιείται για έμφυλη βία ή βία κατά των γυναικών ή των παιδιών ή να τη διευκολύνει· τονίζει ότι μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο είναι μια προσέγγιση της ασφάλειας με επίκεντρο τον άνθρωπο, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των γυναικών, περιλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλειας·

Έμφαση στη διάσταση του φύλου και τη διαφορετικότητα στη θεσμική νοοτροπία της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση και στις αντιπροσωπείες

23. καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας για την ισότητα των φύλων· ζητεί τη δημιουργία μιας νέας σύνθεσης του Συμβουλίου στην οποία θα συμμετέχουν υπουργοί της ΕΕ και οι υφυπουργοί που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας·

24. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής η κύρια σύμβουλος της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και η άτυπη ειδική ομάδα της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την συμμετοχή των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το προσωπικό και τους πόρους που διατίθενται για τη θέση του κύριου συμβούλου σε θέματα φύλου, και ζητεί ο κάτοχος της θέσης να αναφέρεται απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· τονίζει την ανάγκη για ακόμη πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων που διατίθενται για τη θέση αυτή· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές του στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, να διορίσει σε κάθε Διεύθυνση της ΕΥΕΔ σύμβουλο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την ισότητα των φύλων, που θα λογοδοτεί απευθείας στον Κύριο Σύμβουλο, και να ενθαρρύνει το προσωπικό της να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· τονίζει ότι η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ είναι ένα σημαντικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την αποφυγή του υψηλού διοικητικού κόστους και της περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

25. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών 2018-2023 και ζητεί να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει συγκεκριμένες, μετρήσιμες και δεσμευτικές πολιτικές δεσμεύσεις για την παρουσία των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· πιέζει για την επίτευξη του στόχου του 50 % για τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, μεταξύ άλλων στις θέσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών και των αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτύχει εν προκειμένω η Επιτροπή, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 41 % των διευθυντικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ απέχει πολύ από την επίτευξη του εν λόγω στόχου, δεδομένου ότι μόνο δύο από τους οκτώ Ειδικούς Εντεταλμένους της ΕΕ είναι γυναίκες και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 31,3 % των θέσεων μεσαίων στελεχών και το 26 % των θέσεων στο επίπεδο των ανώτερων διοικητικών στελεχών· καλεί τον σημερινό ΑΠ/ΥΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν περισσότερες γυναίκες για ανώτερες θέσεις·

26. επισημαίνει την έλλειψη πολυμορφίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και, για τον λόγο αυτό, τονίζει τη σημασία της θέσπισης στόχων πολυμορφίας, ιδίως όσον αφορά τη φυλή, την ικανότητα και την εθνοτική καταγωγή· τονίζει την ανάγκη να προσαρμόσει η ΕΥΕΔ τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζει, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πολυμορφία και την ένταξη· τονίζει την ανάγκη για ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου διαδικασίες πρόσληψης, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού· ζητεί τα ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου ηγετικά προσόντα να αποτελούν μέρος της περιγραφής καθηκόντων για θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών·

27. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο εξωτερικό θα έχουν ως επίσημο καθήκον να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων θα ενσωματώνεται σε όλες τις πτυχές των εργασιών των αντιπροσωπειών και ότι θα προβαίνουν σε σχετικό απολογισμό· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει την ύπαρξη συγκεκριμένων, ειδικών σημείων επαφής για θέματα φύλου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των εργασιών και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στο ελάχιστο· τονίζει ότι τα σημεία επαφής για θέματα φύλου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ότι στις σχετικές περιγραφές καθηκόντων πρέπει να σκιαγραφούνται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες του προσωπικού τους· τονίζει ότι θα πρέπει να λογοδοτούν απευθείας στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας/του τμήματος, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα και την κατάρτιση που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και να έχουν αρμοδιότητες διαχείρισης, κατά περίπτωση· ζητεί να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα για όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθούν επιγραμμική υποβολή εκθέσεων και σαφή υποδείγματα και να εκδοθεί οδηγός για τη διευκόλυνση του έργου των αντιπροσωπειών·

28. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχεται υποχρεωτική και ειδικά προσαρμοσμένη κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων για όλα τα διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ, το προσωπικό των διπλωματικών υπηρεσιών της ΕΕ και τους επικεφαλής ή διοικητές των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· επισημαίνει ότι οι επιστολές ανάθεσης καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων για τους νέους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές αναφορές στην ισότητα των φύλων· τονίζει ότι οι αξιολογήσεις τους πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικά κριτήρια για τις εργασίες που επιτελούν με σκοπό να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· τονίζει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα πρέπει να αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα για όλους τους Ειδικούς Εντεταλμένους της ΕΕ και κατευθυντήρια αρχή της εντολής τους, ιδίως για τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

29. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε αποστολές ΚΠΑΑ συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστολής και αποτελεί κινητήρια δύναμη της αξιοπιστίας της ΕΕ ως υπέρμαχου των ίσων δικαιωμάτων αντρών και γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ έχουν πλέον ορίσει σύμβουλο για θέματα φύλου και καλεί τις στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ να πράξουν το ίδιο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προτείνουν γυναίκες ως υποψήφιες για τις κενές θέσεις· ζητεί να έχει το σύνολο του εγκατεστημένου στην ΕΕ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού επαρκή κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα θέματα ΓΕΑ, και συγκεκριμένα σχετικά με τον τρόπο  ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα καθήκοντά του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται σε αποστολές της ΚΠΑΑ και ιδίως σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να προωθήσει την ανάγκη για ορισμό συγκεκριμένου στόχου και για ανάληψη πολιτικής δέσμευσης για την αύξηση του αριθμού των γυναικών στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης των πολιτικών πρόσληψης και διατήρησης και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές αποστολές και σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί μια νέα γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα χρηματοδοτεί τη θέση του συμβούλου σε θέματα φύλου στις στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ·

30. τονίζει ότι λίγες μόνο αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ παρέχουν κατάρτιση για τη σεξουαλική ή την έμφυλη παρενόχληση και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρέχουν υποχρεωτική κατάρτιση για την καταπολέμηση αυτής της παρενόχλησης σε όλες τις αποστολές και  επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· ζητεί την επικαιροποίηση των αναβαθμισμένων γενικών προτύπων συμπεριφοράς για τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η αρχή της μηδενικής ανοχής έναντι της αδράνειας της ηγεσίας και της διοίκησης της ΕΕ στο ζήτημα της σεξουαλικής και έμφυλης βίας·

31. προτρέπει τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν την αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και στις εντολές των αποστολών, παραπομπές στην απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στα ψηφίσματα που ακολούθησαν, και να διασφαλίσουν ότι όλες οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ θα έχουν ένα ετήσιο σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων του GAP III και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· ζητεί να ενσωματωθεί η ανάλυση φύλου στα νέα μέσα της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη·

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για το αυξανόμενο δίκτυο υπευθύνων επαφής για θέματα φύλου, με τη στήριξη της διαχείρισης και την πρόσβαση στην κατάρτιση· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι διοργανώθηκε περιφερειακή συνάντηση για τα σημεία επαφής για θέματα φύλου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία με στόχο την ενίσχυση των εργασιών για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης της G7, όπου η ΕΕ συμφώνησε να συνεργαστεί με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την ενίσχυση του θεματολογίου ΓΕΑ·

33. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των σχέσεων του Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για την απόφαση των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου να ορίσουν εκπρόσωπο για θέματα φύλου σε κάθε αντιπροσωπεία· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ισότητας και της διαφορετικότητας σε όλες τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των επίσημων κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων με τρίτες χώρες·

 

Απόδοση προτεραιότητας στην προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και στη συμμετοχή τους

34. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με όλες τις διεθνείς δεσμεύσεις που σχετίζονται με το παγκόσμιο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων· ζητεί, επιπλέον, να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα κράτη εταίρους να άρουν τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει σε σχέση με τη CEDAW και να εφαρμόσουν τη δήλωση και το σχέδιο δράσης της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο Πεκίνο το 1995, μεταξύ άλλων μέσω της νομοθεσίας·

35. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην οικοδόμηση της ειρήνης και τονίζει τη σημασία του ρόλου των γυναικών στην προώθηση του διαλόγου, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην διατύπωση διαφορετικών απόψεων σχετικά με την έννοια της ειρήνης και της ασφάλειας· επισημαίνει ότι η διασφάλιση της ουσιαστικής και ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις διαπραγματεύσεις της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και στις διαδικασίες ειρήνης και ασφάλειας συνδέεται με την αύξηση της οικονομικής ευημερίας, τη μείωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ειρήνης· σημειώνει ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών σε καταστάσεις κρίσεων ή σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, έχει σαν αποτέλεσμα ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές κοινότητες· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και να διασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους στα διάφορα στάδια του κύκλου μιας σύγκρουσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

36. τονίζει ότι η δέσμευση για πρόληψη, καταπολέμηση και δίωξη όλων των μορφών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων της συζυγικής βίας, της διαδικτυακής βίας, των επιβλαβών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι γάμοι παιδιών και οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, της βίας που διαπράττεται στο όνομα της τιμής, της συνδεόμενης με συγκρούσεις σεξουαλικής, και έμφυλης βίας, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της παρενόχλησης έχει ζωτική σημασία. τονίζει την ανάγκη για παροχή βοήθειας στους επιζώντες στο πλαίσιο αυτό· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ως το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, δίνοντας έτσι το παράδειγμα παγκοσμίως και προσδίδοντας αξιοπιστία στη δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη αυτής της βίας στις εξωτερικές της σχέσεις· ζητεί την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος τους·

37. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών· πιστεύει ότι στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας των φύλων, οι άνδρες και τα αγόρια πρέπει να καλούνται να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά ως παράγοντες αλλαγής, ώστε να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο τα στερεότυπα των φύλων· υπενθυμίζει ειδικότερα τον ρόλο και την ευθύνη των ανδρών και των αγοριών στην καταπολέμηση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας·

38. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων στρατηγικών και εργαλείων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και πρόληψη των συγκεκριμένων καταστάσεων, των απειλών και των παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών και των νεαρών ακτιβιστριών· ζητεί την άμεση εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και ειδικών μέτρων για την υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα προγράμματα και μέσα που αποσκοπούν στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

39. τονίζει ότι σε πολλά μέρη του κόσμου, η άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις γυναίκες και τα κορίτσια δεν είναι απόλυτα εγγυημένη, και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις στον συρρικνούμενο δημοκρατικό χώρο που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. υπενθυμίζει το σημαντικό έργο που επιτελούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επί τόπου για τη διατήρηση της ειρήνης και την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, την πολιτική διακυβέρνηση, τη διακυβέρνηση, την οικοδόμηση θεσμών, το κράτος δικαίου και τον τομέα της ασφάλειας· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν την εναντίωση στην ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και την τάση συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της κοινωνίας των πολιτών από απειλές, παρενόχληση και από την ρητορική μίσους· παροτρύνει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ να εξασφαλίσουν, μέσω της προώθησης ικανοποιητικού επιπέδου δημιουργίας ικανοτήτων, την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των γυναικών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με αυτήν βασικό στοιχείο του έργου τους· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες που να αποσκοπούν στην αμφισβήτηση και στην μεταβολή των αρνητικών έμφυλων προτύπων και στερεοτύπων σε όλα τα πλαίσια·

40. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν συστηματικά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη όλων των ΣΒΑ που σχετίζονται με την υγεία, όπως η προγεννητική περίθαλψη και τα μέτρα για την αποφυγή τοκετών υψηλού κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· επισημαίνει την ανάγκη στήριξης της πρόσβασης σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και μητρικής υγείας, σε ολοκληρωμένη κατάλληλη για την ηλικία σεξουαλική αγωγή, σε αντισύλληψη, σε ασφαλείς και νόμιμες υπηρεσίες άμβλωσης καθώς και την ανάγκη στήριξης του σεβασμού του δικαιώματος των γυναικών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το σώμα τους και να προστατεύονται από κάθε μορφή διάκρισης, εξαναγκασμού ή βίας στο πλαίσιο αυτό· καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τον αντίκτυπο του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» υποστηρίζοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση του τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της ΕΕ·

41. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή ως αποτέλεσμα των πολιτισμικών και διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι ουσιώδης για την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων και ότι, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που να μην αφήνει κανέναν πίσω έχει καθοριστική σημασία να υπάρχει μια διατομεακή προοπτική· τονίζει ότι μόνο το 30 % των διαπραγματευτών για το κλίμα είναι γυναίκες και υπενθυμίζει ότι η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο στον τομέα της πολιτικής για το κλίμα έχει ζωτική σημασία για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα· συνιστά θερμά να αποσαφηνιστούν οι  δεσμοί του GAP III με τη Συμφωνία του Παρισιού, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των γυναικείων οργανώσεων σε διεθνή κονδύλια για το κλίμα·

42. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικές διακρίσεις πολλαπλών μορφών· επισημαίνει την ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας των γυναικών, μέσω της εξασφάλισης της ισότιμης πρόσβασής τους σε οικονομικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η βελτιωμένη υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ισότιμη πρόσβαση σε κεφάλαια, μεταξύ άλλων και των γυναικών επιχειρηματιών, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίση εργασία και η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ευημερίας, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν, κατά περίπτωση, την διάθεση χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω μικροπιστώσεων, και να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους για την προώθηση του καθεστώτος των γυναικών, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως τα κληρονομικά δικαιώματα στην ιδιοκτησία και την γη, η πρόσβαση σε νομικό καθεστώς και στον οικονομικό και ψηφιακό γραμματισμό και η προστασία από την παιδική εργασία και άλλες μορφές εκμετάλλευσης·

43. τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί η διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ η οποία θα εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν άσυλο και των προσφύγων, να θεσπιστούν άμεσα ευαίσθητες ως προς το φύλο διαδικασίες ασύλου και μετανάστευσης και να ενταθούν οι εργασίες προκειμένου να διασφαλιστούν ο κατάλληλος εντοπισμός ενδεχόμενων πράξεων βίας, παρενόχλησης, βιασμού και εμπορίας γυναικών και η προστασία από αυτές τις πράξεις στα κέντρα υποδοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη·

44. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας, με στόχο την καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού τουρισμού· ζητεί τη θέσπιση μιας ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αντίκτυπου που έχει στην υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

45. επιμένει ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια πολέμων πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα χωρίς διακρίσεις, και, ειδικότερα, σε πλήρη ιατρική περίθαλψη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος στη ζωή και την αξιοπρέπεια για όλες τις γυναίκες και όλα τα κορίτσια, με την ενεργό καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών· τονίζει ότι η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης πρέπει να εξαλειφθεί, και ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε περιοχές όπου λαμβάνει χώρα αυτή η μορφή έμφυλης βίας, ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική, να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να καταβληθούν προσπάθειες με τους επιζώντες, τις γυναίκες που επλήγησαν και τις κοινότητες ώστε τα θύματα να βοηθηθούν να θεραπευτούν και να συνέλθουν·

46. σημειώνει τη συνεχή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας ΕΕ-ΟΗΕ Spotlight για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ανήλθε σε 270 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική το 2018· ζητεί να διαδραματίσει η ΕΕ σημαντικό ηγετικό ρόλο στην υποστήριξη της έκκλησης για ανάληψη δράσης για την προστασία από τη σεξουαλική και την έμφυλη βία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και στη στήριξη προς τους επιζώντες της σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ την σημασία των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Όσλο για την εξάλειψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

47. σημειώνει ότι το 2018 η ΕΕ και ο ΟΗΕ συμφώνησαν σε μια νέα δέσμη μελλοντοστρεφών προτεραιοτήτων συνεργασίας για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων για την περίοδο 2019-2021· τονίζει την ανάγκη να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα η δημιουργία συνεργατικής πλατφόρμας ΕΕ-ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

48. σημειώνει ότι ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η πανδημία COVID-19 εκθέτει και επιτείνει όλες τις μορφές ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνιση κατανομή τόσο της οικιακής εργασίας όσο και της δημόσιας περίθαλψης, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70 % του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, την ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας, εν μέρει λόγω της παράτασης των περιόδων εγκλεισμού, και την περιορισμένη πρόσβαση στην αναπαραγωγική και μητρική υγεία· ζητεί, συνεπώς, την ανάπτυξη στοχευμένων και συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της COVID-19 στις γυναίκες και τα κορίτσια· τονίζει ότι πρέπει να διατεθεί επειγόντως επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναικείες οργανώσεις, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι υπέρμαχοι της ειρήνης θα έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε τεχνολογία ποιότητας ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· τονίζει ότι ο ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ανθρώπινη ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της παγκόσμιας απάντησης της ΕΕ στην COVID-19 δεν θα αγνοεί τη διάσταση του φύλου και ότι οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται και η συμμετοχή τους σε ολόκληρο τον κύκλο προγραμματισμού.

°

° °

49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού

Derk Jan Eppink

 

Η Ομάδα ECR διαφωνεί τόσο με το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης όσο καθώς και με την ιδεολογική προσέγγιση στην οποία βασίζεται.

 

Η προσέγγιση της παρούσας έκθεσης είναι συλλογική. Ως Ομάδα ECR, τασσόμαστε υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων και της αξιοκρατίας και όχι υπέρ των «ομαδικών δικαιωμάτων» τα οποία τροφοδοτούνται από την πολιτική που έχει ως επίκεντρο την ταυτότητα. Η ατομική ελευθερία θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα.

 

Η Ομάδα ECR πιστεύει ότι είναι σημαντικό να έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες ευκαιρίες και το σωστό πρόσωπο να βρίσκεται στο σωστό μέρος. Το φύλο του ατόμου θα πρέπει να είναι άνευ σημασίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Η μετατροπή του «φύλου» σε ιδεολογικό παράγοντα δεν θα οδηγήσει ούτε σε βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ούτε σε καλύτερα αποτελέσματα. Η έκθεση ζητεί επίσης περισσότερους στόχους όσον αφορά την πολυμορφία. Η παρούσα έκθεση, εάν εφαρμοστεί στην πράξη, θα οδηγήσει σε αύξηση των δαπανηρών και αναποτελεσματικών γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου. Για παράδειγμα, ένας «σύμβουλος για θέματα φύλου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε κάθε Διεύθυνση της ΕΥΕΔ» δεν θα οδηγήσει σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα ούτε θα ικανοποιήσει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τα προσόντα και όχι το φύλο. Δεδομένης της βασικής αρχής της επικουρικότητας, η ΕΕ θα κατέφευγε χωρίς λόγο σε υπερβολικές ρυθμίσεις.

 

Πιστεύουμε επίσης ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας είναι και θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (22.6.2020)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ

(2019/2167(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Hannah Neumann

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εντείνεται παγκοσμίως η τάση προς τον αυταρχισμό και παρατηρείται αριθμητική αύξηση των φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα αμφότερα τα οποία είναι προφανές ότι συνδέονται με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντίληψη για την ασφάλεια που επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα φέρει την ειρήνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση ως προς το φύλο και η οπτική του φύλου αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική και βιώσιμη πρόληψη των συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση, την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανοικοδόμηση μετά την επίλυση συγκρούσεων, τη διακυβέρνηση και τη δημιουργία θεσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τις γυναίκες και τα κορίτσια είναι αυτό της θυματοποίησης, το οποίο στερεί από τις γυναίκες και τα κορίτσια τη δυνατότητα δράσης και αναιρεί την ικανότητά τους ως φορέων αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων μαρτυρεί ότι η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στις ειρηνευτικές διαδικασίες συντελεί καθοριστικά στη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χωρίς αποκλεισμούς ειρηνευτικές διαδικασίες είναι πιο βιώσιμες και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες να βρεθούν λύσεις και να εξασφαλιστεί η καλύτερη υποστήριξη και ότι η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στην οικοδόμηση της ειρήνης πρέπει να ενισχυθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 1988 και 2018 οι γυναίκες αποτελούσαν το 13 % των διαπραγματευτών, το 3 % των διαμεσολαβητών και μόνο το 4 % των υπογραφόντων σε σημαντικές ειρηνευτικές διαδικασίες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια βρίσκονται σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση λόγω του φύλου και της ηλικίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια πρόσφυγες και μετανάστριες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των κοριτσιών από τη βία και τις διακρίσεις και η διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και η έμφυλη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών πρακτικών όπως οι γάμοι παιδιών και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η ανεπαρκής πρόσβαση σε βασικούς τομείς και κοινωνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πόσιμου νερού, της αποχέτευσης και της διατροφής, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα, η άνιση συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και στις ειρηνευτικές διαδικασίες, είναι παράγοντες που οδηγούν σε διακρίσεις και περιθωριοποίηση·

1. τονίζει ότι η αρχή της ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να εφαρμόζεται και να εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές· επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

2. ζητεί από την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ την περαιτέρω στήριξη και τη συστηματική ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων, της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, και μιας διατομεακής προοπτική, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης και διαφοροποιημένης εκπροσώπησης, στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να δώσει το παράδειγμα και να καταστήσει την ισότητα των φύλων σημαντικό στόχο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθιστώντας την ορατή σε όλους τους τομείς πολιτικής, ιδίως σε πολυμερή φόρουμ και σε όλους τους πολιτικούς και στρατηγικούς διαλόγους, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη χάραξη και στον προγραμματισμό της πολιτικής, στις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, στις δημόσιες δηλώσεις και στις παγκόσμιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στις διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις διαπραγματεύσεις και στην ηγεσία· ζητεί να τεθούν στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής οι διάφορες εμπειρίες γυναικών και κοριτσιών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων και περιθωριοποίησης· επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν την άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ των φύλων, να εκπροσωπούν τις γυναίκες και τα κορίτσια και να προστατεύουν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+·

3. τονίζει ότι η Σουηδία, η Δανία, η Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· επικροτεί το γεγονός ότι η Γαλλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Γερμανία, μεταξύ άλλων, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να καταστήσουν την ισότητα των φύλων προτεραιότητα της εξωτερικής τους πολιτικής· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι η παρούσα Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των φύλων σε μία από τις βασικές της προτεραιότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολιτικής της ΕΕ με γνώμονα το φύλο: τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ο αφοπλισμός και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη και η δράση για το κλίμα·

4. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων και η έμφυλη διάσταση δεν απαιτούν μόνο πολιτικές δηλώσεις σε υψηλό επίπεδο αλλά και πολιτική δέσμευση της ΕΕ και ηγετικό ρόλο των κρατών μελών, ιεράρχηση των στόχων και παρακολούθηση· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να επιφέρει ουσιαστική και απτή πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων σε ό,τι αφορά την ηγεσία και τη διαχείριση, το προσωπικό και τις προσλήψεις, την οργανωτική ιεραρχία, την κατάρτιση, τους οικονομικούς πόρους, το μισθολογικό χάσμα και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και να διασφαλίσει πολιτική και επιχειρησιακή προσήλωση στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και μετασχηματιστικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την υποχρεωτική και επαναλαμβανόμενη κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων για όλα τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ, το προσωπικό των διπλωματικών υπηρεσιών της ΕΕ και τους επικεφαλής ή διοικητές των αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· τονίζει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα πρέπει να αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες για όλους τους Ειδικούς Εντεταλμένους της ΕΕ και ακρογωνιαίο λίθο της εντολής τους, ιδίως για τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

5. ζητεί καλύτερη εξισορρόπηση των φύλων στην εξωτερική εκπροσώπηση της ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΥΕΔ, όπου μόνο οι δύο εκ των οκτώ Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ είναι γυναίκες και όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 31,3 % των θέσεων μεσαίων στελεχών και το 26 % των θέσεων στο επίπεδο των ανώτερων διοικητικών στελεχών· χαιρετίζει τη δέσμευση του ΑΠ/ΥΕ για την επίτευξη ποσοστού γυναικών 40 % σε διευθυντικές θέσεις έως το τέλος της θητείας του· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, στη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων 2020-2025, η Επιτροπή εξήγγειλε ως στόχο την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε ποσοστό 50 % σε όλα τα επίπεδα της διοίκησής της έως το τέλος του 2024· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να ισχύει και για τους μελλοντικούς διορισμούς Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γυναίκες μεταξύ των νέων Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων που διορίστηκαν από τον ΑΠ/ΥΕ·

6. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για την περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων· ζητεί την επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους, μεταξύ άλλων για την παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, και τη μετέπειτα εφαρμογή της· εκφράζει, ομοίως, τη λύπη του για την έλλειψη στόχων όσον αφορά την πολυμορφία και τη συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές καταβολές· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών στους εσωτερικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου διαδικασίες πρόσληψης, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, οι οποίες δεν θα επιτείνουν περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στα θεσμικά όργανα· ζητεί όπως τα ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου ηγετικά προσόντα να αποτελέσουν μέρος της περιγραφής καθηκόντων για θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών·

7. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο εξωτερικό θα έχουν ως επίσημο καθήκον να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων ενσωματώνεται σε όλες τις πτυχές των εργασιών των αντιπροσωπειών και ότι τα θέματα ισότητας των φύλων θα τίθενται τακτικά στους πολιτικούς διαλόγους με τους κυβερνητικούς ομολόγους και ότι θα υποχρεούνται να προβαίνουν σε σχετικό απολογισμό· καλεί περαιτέρω τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα σημείο επαφής για την ισότητα των φύλων· σημειώνει ότι, ειδικότερα, η χρήση της ανάλυσης ως προς το φύλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ αυξάνεται, και ότι σχεδόν όλες οι αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση ως προς το φύλο·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το αυξανόμενο δίκτυο υπευθύνων επαφής για θέματα φύλου, με τη στήριξη της διαχείρισης και την πρόσβαση στην κατάρτιση· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι διοργανώθηκε περιφερειακή συνάντηση για τα σημεία επαφής για θέματα φύλου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία με στόχο την ενίσχυση των εργασιών για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης της G7, όπου η ΕΕ συμφώνησε να συνεργαστεί με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την ενίσχυση του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (WPS)·

9. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν την εναντίωση στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και την τάση συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία τους· παροτρύνει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ να διασφαλίσουν την ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής στήριξης ανεξάρτητων τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικείων οργανώσεων, ιδίως για δραστηριότητες οικοδόμησης ικανοτήτων, γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών και καλλιτεχνών, και να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση μαζί τους βασικό μέρος του έργου τους·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) και ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων ως ειδικό στόχο· ζητεί ειδική χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων και για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων στους εν λόγω κανονισμούς, και την ενημέρωση του Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα αυτά· ζητεί τη μείωση των διοικητικών απαιτήσεων για την πρόσβαση των τοπικών και μικρών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των γυναικείων οργανώσεων, στη χρηματοδότηση·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την αναγνώριση και την ανάπτυξη πρόσθετων στρατηγικών και εργαλείων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και πρόληψη των συγκεκριμένων καταστάσεων, των απειλών και των παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί να εισαχθούν άμεσα, σε όλα τα προγράμματα και μέσα που αποσκοπούν στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και ειδικά μέτρα για την υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12. χαιρετίζει την απόφαση για ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και ζητεί να συμπεριληφθούν στο στάδιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ έχει αυξηθεί· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι καμία από τις 12 μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ δεν έχει ως επικεφαλής της γυναίκα και ότι από τους 70 επικεφαλής αποστολής μέχρι σήμερα γυναίκες είναι μόνο έξι· επαναλαμβάνει ότι μόνο 22 από τους 176 υπαλλήλους του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκες, από τις οποίες οι 12 υπηρετούν ως γραμματείς ή βοηθοί· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να καταρτίσει μια στρατηγική ισότητας των φύλων για τις αποστολές ΚΠΑΑ με συγκεκριμένους στόχους τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο προσωπικού· υπενθυμίζει ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από την ηγεσία της ΕΕ και τα κράτη μέλη δεδομένου ότι παρέχουν το περισσότερο μη στρατιωτικό προσωπικό της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους αριθ. 16 του Συμφώνου Μη Στρατιωτικής ΚΠΑΑ, με την ενεργό προώθηση της παρουσίας των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, και να αυξήσουν τις εθνικές τους συνεισφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από τότε που εγκρίθηκε το Σύμφωνο, ο αριθμός του γυναικείου προσωπικού έχει μειωθεί· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν ενεργούς στρατηγικές πρόσληψης και να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα ειδικά εμπόδια που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών, μέσω εκθέσεων αποστολών που περιλαμβάνουν σχετικά στατιστικά στοιχεία· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, με την υπογραφή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με τίτλο «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», στο οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι γυναίκες ως σημαντικοί παράγοντες στην οικοδόμηση της ειρήνης και τη διαμεσολάβηση για τις συγκρούσεις, ανέλαβε τη δέσμευση να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών σε θεσμούς που ασχολούνται με την πρόληψη συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, τονίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν συγκεκριμένο εργαλείο εφαρμογής, το οποίο θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο του προσωπικού της αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, και θα συμβάλουν στη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στην υιοθέτηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων στις δραστηριότητες και στα στάδια όλων των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ· είναι πεπεισμένο ότι για τον σχεδιασμό των αποστολών ΚΠΑΑ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των τοπικών γυναικείων οργανώσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ περιλαμβάνουν πλέον σύμβουλο για θέματα ισότητας των φύλων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι δεν ισχύει το ίδιο για τις στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προτείνουν υποψηφίους για τις τρέχουσες κενές θέσεις· ζητεί να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του εγκατεστημένου στην ΕΕ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού έχει επαρκή κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. ιδίως όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα καθήκοντά του·

15. ζητεί την επικαιροποίηση των αναβαθμισμένων γενικών προτύπων συμπεριφοράς για τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η αρχή της μηδενικής ανοχής στη μη ανάληψη δράσης από την ηγεσία και τη διοίκηση της ΕΕ όσον αφορά τη σεξουαλική και έμφυλη βία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγες μόνο αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ παρέχουν κατάρτιση για τη σεξουαλική ή την έμφυλη παρενόχληση και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας ή της έμφυλης βίας στις διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και των θυμάτων·

16. τονίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση της ανάλυσης ως προς το φύλο και η συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συνεκτίμησή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν ένα από τα θεμέλια για μια αποτελεσματική και βιώσιμη πρόληψη, διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση, την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανοικοδόμηση μετά την επίλυση συγκρούσεων, τη διακυβέρνηση και τη δημιουργία θεσμών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τις γυναίκες είναι το αφήγημα της θυματοποίησης, το οποίο στερεί από τις γυναίκες τη δυνατότητα δράσης· τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης του διαλόγου, της διαμεσολάβησης και των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων· ζητεί την ασφαλή, ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών, από το επίπεδο της βάσης, σε ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας, περιλαμβανομένης της οικοδόμησης της ειρήνης, της μετασυγκρουσιακής ανασυγκρότησης, της διακυβέρνησης και της οικοδόμησης θεσμών, και σε όλα τα στάδια του κύκλου των συγκρούσεων, σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης· σημειώνει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε κρίσεις ή σε χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις προάγει ισχυρότερες, υγιέστερες, πιο ασφαλείς και ανθεκτικές κοινότητες, που είναι λιγότερο πιθανό να καταφύγουν σε βίαια μέσα για την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων· τονίζει τη σημασία που έχει η συμμετοχή νέων γυναικών και κοριτσιών στην οικοδόμηση της ειρήνης και σημειώνει σχετικά τη συμβολή του θεματολογίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με την κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων, και καλεί συγκεκριμένα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, η χρήση εξαγόμενων υλικών να χρησιμοποιείται για έμφυλη βία ή βία κατά των γυναικών ή των παιδιών ή να τη διευκολύνει· τονίζει ότι μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο είναι μια προσέγγιση της ασφάλειας με επίκεντρο τον άνθρωπο, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των γυναικών, περιλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλειας·

18. χαιρετίζει τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκαν το 2019, και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή της· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι, παρά τους σαφείς στόχους και δείκτες, η αποτύπωση αυτής της πολιτικής δέσμευσης σε δράση παραμένει προβληματική, και ζητεί να συνεχιστούν οι σχετικές προσπάθειες· τονίζει τη σημασία των εθνικών σχεδίων δράσης για την εφαρμογή του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν έως το τέλος του έτους τα εθνικά τους σχέδια δράσης σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι μόνο σε ένα από αυτά έχει διατεθεί προϋπολογισμός για την εφαρμογή του· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαθέσουν προϋπολογισμό για την εφαρμογή τους και να αναπτύξουν εθνικούς μηχανισμούς κοινοβουλευτικής εποπτείας, καθώς και να θεσπίσουν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στους μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και εποπτείας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλά μέλη του προσωπικού της ΕΕ δεν έχουν ενσωματώσει το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο έργο τους και ότι το εν λόγω θεματολόγιο θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμόζεται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αποστολών, αλλά όχι από μόνο του ως μέσο διασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει επιτελέσει έως τώρα η ειδική ομάδα της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της συμμετοχής των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις της· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει η κύρια σύμβουλος της ΕΥΕΔ σε θέματα φύλου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την περιορισμένη εμβέλεια αυτού του ρόλου και ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος της συμβούλου καθώς και να ενημερώνει απευθείας τον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να έχει σε κάθε Διεύθυνση της ΕΥΕΔ σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που θα λογοδοτεί απευθείας στον Κύριο Σύμβουλο, και να ενθαρρύνει το προσωπικό της να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· τονίζει ότι η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ είναι ένα σημαντικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την αποφυγή του υψηλού διοικητικού κόστους και της περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

20. προτρέπει τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη ΕΕ να συμπεριλάβουν, στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν την αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και στις εντολές των αποστολών, παραπομπές στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στα ψηφίσματα που το ακολούθησαν, και να διασφαλίσουν ότι όλες οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ θα έχουν ένα ετήσιο σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων του μελλοντικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων (GAP III) και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· ζητεί να ενσωματωθεί η ανάλυση φύλου στα νέα μέσα της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη·

21. σημειώνει ότι το 2018 η ΕΕ και ο ΟΗΕ συμφώνησαν σε μια νέα δέσμη μελλοντοστρεφών προτεραιοτήτων συνεργασίας για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων για την περίοδο 2019-2021, και τονίζει την ανάγκη να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα η δημιουργία συνεργατικής πλατφόρμας ΕΕ-ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που αποσκοπεί στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρωατλαντική περιοχή, ένα από τα κύρια σημεία εστίασης της οποίας είναι η προώθηση του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των σχέσεων του Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για την απόφαση των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου να ορίσουν εκπρόσωπο για θέματα φύλου σε κάθε αντιπροσωπεία· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ισότητας και της διαφορετικότητας σε όλες τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των επίσημων κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων με τρίτες χώρες·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις σε σχέση με την κατάρτιση προφίλ, ιδίως δε από οιεσδήποτε προκαταλήψεις με βάση το φύλο·

25. χαιρετίζει τα αποτελέσματα για την ισότητα των φύλων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου (GAP II), και χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόταση της Επιτροπής να προβεί σε επανεξέταση και να υποβάλει νέο GAP III το 2020· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει ανεπάρκειες όπως η αδύναμη νομική βάση, η απουσία συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, οι δυσκολίες στην υποβολή ακριβών στοιχείων, η απουσία ευθυγράμμισης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους δημοσιονομικούς κύκλους, καθώς και η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης του προσωπικού· συνιστά, το GAP III να συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, καθώς και από σαφείς στόχους σε κάθε χώρα εταίρο· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δεδομένο τον αντίκτυπο που έχει ο COVID-19 στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, να διατηρήσει, στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2020, την ανανέωση του «GAP III» και να μην τη μεταθέσει στο επόμενο έτος·

26. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των γυναικείων οργανώσεων και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου και της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της· καλεί την Επιτροπή να τονώσει τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση του GAP III και στην εφαρμογή του στις χώρες εταίρους·

27. τονίζει ότι το GAP III θα πρέπει να καλύπτει ρητά τα δικαιώματα των γυναικών σε όλα τα πλαίσια, ανεξαρτήτως του ΑΕΠ της χώρας και συμπεριλαμβανομένων των ασταθών κρατών και συγκρουσιακών πλαισίων, καθώς και των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα κορίτσια που είναι πρόσφυγες ή μετανάστριες·

28. ζητεί όπως το GAP III διευκρινίζει ότι το 85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να διοχετεύεται σε προγράμματα με σημαντικό ή κύριο στόχο την ισότητα των φύλων, και στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης δέσμευσης, ζητεί επαρκή κατανομή της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας, της ενδυνάμωσης των γυναικών και της προώθησης των δικαιωμάτων τους· ζητεί να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων που θα χορηγηθεί και θα εκταμιευθεί σε χώρες εταίρους μέσω του GAP III· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θεσπίσουν δείκτες με γνώμονα το φύλο οι οποίοι θα εφαρμόζονται στα στάδια της επιλογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των έργων·

29. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της εξωτερικής δράσης και των θεματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών προκλήσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινωνιών μας· Επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζουν σε κατάσταση φτώχειας είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, και τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο, κάθε δράση για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου και τη διατομεακή διάσταση· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι μόνο το 30 % των διαπραγματευτών για το κλίμα είναι γυναίκες, και υπενθυμίζει ότι μια ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων για την κλιματική πολιτική και δράση σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα· ζητεί να δημιουργηθούν σαφείς δεσμοί του GAP III με τη Συμφωνία του Παρισιού, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των γυναικείων οργανώσεων σε διεθνή κονδύλια για το κλίμα·

30. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για το φύλο στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· ζητεί να περιληφθούν επίσης στις εμπορικές αυτές συμφωνίες διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι θεσμικές δομές τους εγγυώνται περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης, ουσιαστικές συζητήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων και το εμπόριο, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής των γυναικών και των εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα των οικείων διοικήσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν, στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου, και εκτιμήσεις του αντικτύπου της εμπορικής πολιτικής και των σχετικών συμφωνιών της ΕΕ για το φύλο ανά χώρα και ανά τομέα· τονίζει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης με επίκεντρο το φύλο θα πρέπει να συνεκτιμώνται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, λαμβανομένων υπόψη τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών τους επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από το στάδιο των διαπραγματεύσεων έως την εφαρμογή, και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα πρόληψης ή αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων·

31. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στις πολιτικές για τη μετανάστευση τη διάσταση του φύλου και τη διατομεακή προσέγγιση που εγγυώνται τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν άσυλο ή είναι πρόσφυγες, διαθέτοντας πόρους για την εξάλειψη της διακριτικής μεταχείρισης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, βάσει, μεταξύ άλλων, του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, της διοικητικής κατάστασης και του τόπου προέλευσής τους, και να εντείνει τις εργασίες της ώστε να διασφαλιστεί σωστή ταυτοποίηση και προστασία από τη δυνητική βία, την παρενόχληση, τον βιασμό και την εμπορία γυναικών στα κέντρα υποδοχής ανά την Ευρώπη· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου·

32. ζητεί την πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών σεξουαλικής και έμφυλης βίας και των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, όπως οι παιδικοί, πρώιμοι και αναγκαστικοί γάμοι, καθώς και την εξέλιψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί, το θέμα αυτό να συνεχίσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ στην εξωτερική της δράση και να εγείρεται συστηματικά στους πολιτικούς διαλόγους με τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην πρόληψη της έμφυλης βίας σε περιόδους συγκρούσεων, καθώς και στη στήριξη των βασικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτές για τις γυναίκες που έχουν επιβιώσει από έμφυλη σεξουαλική βία· τονίζει ότι, σε καταστάσεις συγκρούσεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η σεξουαλική βία καθίσταται ολοένα και περισσότερο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συγκρούσεων και πολεμική τακτική· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατή επιρροή προκειμένου οι δράστες μαζικών βιασμών σε εμπόλεμες καταστάσεις να καταγγέλλονται, να εντοπίζονται, να διώκονται και να τιμωρούνται σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο· ζητεί την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος τους· καλεί την ΕΕ να θέσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ψηλά στην ατζέντα του πολιτικού της διαλόγου με τις χώρες εταίρους του Συμβουλίου της Ευρώπης και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης να προσχωρήσουν σε αυτό·

33. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς την ένταξη των ανδρών και των αγοριών στη διαδικασία επίτευξης προόδου στο θέμα της ισότητας των φύλων, καθώς οι άνδρες και τα αγόρια πρέπει να καλούνται να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση πιο υγιών προτύπων όσον αφορά τα φύλα· υπενθυμίζει ειδικότερα τον ρόλο και την ευθύνη των ανδρών και των αγοριών στην καταπολέμηση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας·

34. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας προσώπων, με στόχο την καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού τουρισμού· ζητεί υποχρεωτικές εκτιμήσεις αντικτύπου για τους κινδύνους που ενέχει μια τρίτη χώρα όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο των γενικών εκ των προτέρων όρων για όλες τις συμφωνίες ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων· τονίζει την ανάγκη να περιληφθεί η αποτελεσματική συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των υποχρεωτικών κριτηρίων για τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εισαγάγουν, στις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες για συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας, ένα πλαίσιο αναφοράς όσον αφορά τη συνεργασία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου διαφανούς πρωτοκόλλου για την καταγραφή των δεδομένων σχετικά με τις παραπομπές και τις διώξεις σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων· ζητεί τη θέσπιση μιας ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αντικτύπου που έχει στην άσκηση ενός ευρέος φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο συγκρούσεων·

35. ζητεί να διασφαλιστεί καθολικός σεβασμός και πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και των τελικών εγγράφων των αναθεωρητικών τους διασκέψεων, και να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη αυτού του στόχου· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ έχει ενιαία στάση και αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για να καταγγείλει ομόφωνα όσους εναντιώνονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και για να καταγγείλει τα μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην προγεννητική φροντίδα και στις υπηρεσίες μητρικής υγείας, μέσω του νέου GAP III και του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν πολιτική και οικονομική στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται για τον σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων όλων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ατόμων ή των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών που μετακινούνται, ακολουθούν μεταναστευτικές οδούς ή βρίσκονται σε καταυλισμούς·

36. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικές διακρίσεις· επισημαίνει ότι η φτώχεια των γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους· φρονεί ότι η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να εντείνει τη δέσμευσή της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στα εκπαιδευτικά συστήματα στο προσεχές της GAP III· ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι η πολιτική τους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και η δράση τους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στηρίζουν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις χώρες εταίρους· υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η βελτιωμένη υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι ίσες αμοιβές για άνδρες και γυναίκες, και η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

37. υπενθυμίζει την ανάγκη να εξετάζονται, στους πολιτικούς διαλόγους με τις χώρες εταίρους, τα θέματα ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ενωσιακών πολιτικών γειτονίας και διεύρυνσης, ιδίως στο στάδιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ως μοχλό επιρροής για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις υποψήφιες χώρες· καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων στις τρίτες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους διάφορους μηχανισμούς παρακολούθησης της προόδου προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, όπως ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε πρόσφατα από την Ένωση για τη Μεσόγειο, και το σχέδιο με τίτλο «Η συνεργασία του EIGE με τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες την περίοδο 2017-2019: βελτιωμένη παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων»·

38. σημειώνει ότι ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η πανδημία COVID-19 εκθέτει και επιτείνει όλες τις μορφές ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνιση κατανομή τόσο της οικιακής εργασίας όσο και της δημόσιας περίθαλψης, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70 % του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, την ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας, εν μέρει λόγω της παράτασης των περιόδων εγκλεισμού, και την περιορισμένη πρόσβαση στην αναπαραγωγική και μητρική υγεία· ζητεί, συνεπώς, την ανάπτυξη στοχευμένων και συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της COVID-19 στις γυναίκες και τα κορίτσια· τονίζει ότι πρέπει να διατεθεί επειγόντως επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναικείες οργανώσεις, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι υπέρμαχοι της ειρήνης έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε τεχνολογία ποιότητας ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· τονίζει ότι ο ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ανθρώπινη ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της παγκόσμιας απάντησης της ΕΕ στην COVID-19 δεν αγνοεί τη διάσταση του φύλου και ότι οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται και η συμμετοχή τους σε ολόκληρο τον κύκλο προγραμματισμού.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

12

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Στέλιος Κούλογλου, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Katarina Barley, Nicolas Bay, Arnaud Danjean, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Mick Wallace

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

EPP

Traian Băsescu, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Isabel Wiseler-Lima

S&D

Maria Arena, Katarina Barley, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos; Hilde Vautmans

VERTS

Reinhard Bütikofer, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Thomas Waitz, Alviina Alametsä

GUE

Στέλιος Κούλογλου, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

 

11

-

EPP

Kinga Gál, Miriam Lexmann, Željana Zovko

ID

Harald Vilimsky

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

9

0

EPP

Arnaud Danjean, Sunčana Glavak, David Lega, Radosław Sikorski

ID

Nicolas Bay, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

16.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Chrysoula Zacharopoulou

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Derk Jan Eppink, Pierrette Herzberger-Fofana, Έλενα Κουντουρά

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

GUE/NGL

Έλενα Κουντουρά, Eugenia Rodríguez Palop

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Christine Schneider, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE

Gwendoline Delbos‑Corfield, Pierrette Herzberger‑Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun

 

5

-

ECR

Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

ID

Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri

 

2

0

ID

Christine Anderson, Annika Bruna

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου