ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

3.9.2020 - (10025/2020  – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS)) - *

Rozpočtový výbor
Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer


Postup : 2018/0135(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0146/2020

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Rady (10025/2020),

 s ohledem na článek 311 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle nichž Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C9-0215/2020),

 s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020[1] a o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích[3],

 s ohledem na průběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů[5],

 s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů,

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy[6],

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení“ (COM(2020)0442),

 s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, která byla zveřejněna v prosinci 2016 a předložena Evropskému parlamentu a Radě v lednu 2017,

 s ohledem na své usnesení ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020[7],

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0146/2020),

1. schvaluje pozměněný návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

4. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(1a) Toto rozhodnutí stanovuje právní základ pro to, aby si Komise mohla půjčovat finanční prostředky na kapitálových trzích za účelem financování výdajů v rámci balíčku EU na podporu oživení Next Generation. Související náklady na jistinu a úrok ze splátek musí být refinancovány z unijního rozpočtu v předem určeném časovém rámci v závislosti na splatnosti vydaných dluhopisů a strategii pro splácení závazků. Tyto náklady by neměly vést k nepřiměřenému snížení výdajů na programy nebo investiční nástroje v rámci víceletého finančního rámce (VFR) ani k prudkému zvýšení příspěvků členských států. Proto by v zájmu zvýšení důvěryhodnosti a udržitelnosti plánu splácení Next Generation EU měly být takové náklady zcela pokryty příjmem ze skutečných nových vlastních zdrojů. Související prostředky na výdaje by se měly započítávat nad rámec stropů VFR, jak je stanoveno v novém nařízení o VFR.

Pozměňovací návrh  2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 b (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(1b) Veškeré částky získané z těchto nových vlastních zdrojů nad rámec toho, co je nezbytné k pokrytí závazků v oblasti splácení v daném roce, by měly zůstat v rozpočtu Unie jako obecný příjem.  Po skončení plánu splácení by tyto vlastní zdroje měly i nadále plynout do rozpočtu Unie jako obecný příjem. Zavedení souboru nových vlastních zdrojů by mělo zaručit odpovídající úroveň financování výdajů Unie ve VFR a zároveň omezit převládající financování ročního rozpočtu Unie prostřednictvím příspěvků členských států založených na HND, a tím i vnímání rozpočtu Unie jako „hry s nulovým součtem“ charakterizované logikou „spravedlivé návratnosti“.  To by mohlo na druhou stranu umožnit větší zaměření výdajů na úrovni Unie na prioritní oblasti a společné veřejné statky s velkými úsporami díky vyšší efektivitě v porovnání s výdaji na úrovni jednotlivých států.

Pozměňovací návrh  3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 c (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(1c) Nové kategorie vlastních zdrojů by měly být zavedeny od roku 2021, aby byly jejich výnosy k dispozici v okamžiku, kdy vzniknou povinnosti týkající se úroků a splácení. Nové vlastní zdroje by měly být v souladu s cíli politiky Unie a podporovat Zelenou dohodu pro Evropu i fungování jednotného trhu a úsilí o efektivnější zdanění právnických osob a posílení boje proti daňovým podvodům a únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Evropský parlament již ve své průběžné zprávě o VFR a vlastních zdrojích z listopadu 2018 schválil možný soubor nových vlastních zdrojů a jiných příjmů, které tyto vlastnosti vykazují; tento soubor by mohl být rozšířen o další možnosti.

Pozměňovací návrh  4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(5) Současný systém pro určení vlastního zdroje z DPH byl Účetním dvorem, Evropským parlamentem a členskými státy opakovaně kritizován jako příliš složitý. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 proto konstatovala, že je vhodné výpočet tohoto vlastního zdroje zjednodušit.

(5) Vlastní zdroj založený na dani z přidané hodnoty je stabilně zavedeným zdrojem příjmů do unijního rozpočtu a měl by i nadále odrážet neodmyslitelnou vazbu mezi spotřebiteli na jednotném trhu a veřejnými financemi Unie. Nicméně současný systém pro určení vlastního zdroje z DPH byl Účetním dvorem, Evropským parlamentem a členskými státy opakovaně kritizován jako příliš složitý. Z toho důvodu je vhodné výpočet tohoto vlastního zdroje zjednodušit.

Pozměňovací návrh  5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(6) Aby byly finanční nástroje Unie lépe sladěny s jejími politickými prioritami, aby byla lépe zohledněna role rozpočtu Unie pro účely fungování jednotného trhu, aby se lépe podporovaly cíle politik Unie a snížily příspěvky členských států založené na hrubém národním důchodu (HND) do ročního rozpočtu Unie, dospěla Evropská rada na zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 k závěru, že Unie bude v nadcházejících letech usilovat o reformu systému vlastních zdrojů a zavede nové vlastní zdroje.

(6) Aby se financovaly alespoň náklady na jistinu a úroky ze splátek v rámci evropského nástroje Unie na podporu oživení, aby byly finanční nástroje Unie lépe sladěny s jejími politickými prioritami, aby byla lépe zohledněna role rozpočtu Unie pro účely fungování jednotného trhu, aby se lépe podporovaly cíle politik Unie, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace,zároveň omezilo převládající financování ročního rozpočtu Unie prostřednictvím příspěvků členských států založených na HND, je nutné zavést nové kategorie vlastních zdrojů, které by se zakládaly na společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, na příjmech členských států ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a na příspěvku členských států vypočteném z nerecyklovaných plastových obalových odpadů, což podpoří oběhové hospodářství. Navíc by za tímto účelem,  jakmile budou vytvořeny příslušné legislativní podmínky, měly být zavedeny nové vlastní zdroje založené na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, v plném souladu s pravidly WTO, na dani z digitálních služeb a dani z finančních transakcí, které budou pokud možno zavedeny podle režimu, na němž se dohodnou všechny členské státy. Komise by měla co nejdříve předložit nezbytné legislativní návrhy týkající se těchto nových vlastních zdrojů a potenciálních dalších nových vlastních zdrojů, které by podporovaly Zelenou dohodu pro Evropu i fungování jednotného trhu a úsilí o efektivnější zdanění právnických osob. Potenciální nové vlastní zdroje, o kterých již Komise informovala, např. poplatek za přístup k jednotnému trhu, by měly být dále posouzeny předtím, než budou prezentovány Evropskému parlamentu a Radě.

 

Pozměňovací návrh  6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(7) Jako první krok by měla být zavedena nová kategorie vlastních zdrojů založená na příspěvku členských států vypočítaném na základě nerecyklovaných plastových obalových odpadů. V souladu s evropskou strategií pro plasty může rozpočet Unie přispět ke snížení znečištění z plastových obalových odpadů. Vlastní zdroj z příspěvků členských států v poměru k množství plastových obalových odpadů, které nejsou v každém členském státě recyklovány, bude pobídkou ke snížení spotřeby plastů na jedno použití a podpoří recyklaci a oběhové hospodářství. Zároveň bude členským státům ponechána volnost, aby přijaly nejvhodnější opatření k dosažení těchto cílů, a to v souladu se zásadou subsidiarity. Aby se zabránilo nadměrně regresivnímu dopadu, měl by se na příspěvky členských států, jejichž HND na obyvatele byl v roce 2017 pod průměrem EU, vztahovat vyrovnávací mechanismus zahrnující roční paušální snížení. Toto snížení by mělo odpovídat hmotnosti 3,8 kg vynásobené počtem obyvatel dotyčných členských států v roce 2017.

(7) V souladu se strategií Unie pro plasty může rozpočet Unie přispět ke snížení znečištění z plastových obalových odpadů a dosáhnout cílů v oblasti recyklace odpadních obalových materiálů. Vlastní zdroj z příspěvků členských států v poměru k množství plastových obalových odpadů, které nejsou v každém členském státě recyklovány, bude pobídkou ke snížení spotřeby plastů na jedno použití a podpoří recyklaci a oběhové hospodářství. Komise by měla zavést zjednodušenou metodu výpočtu a účinné mechanismy registrace a kontroly. Zároveň bude členským státům ponechána volnost, aby přijaly nejvhodnější opatření k dosažení těchto cílů, a to v souladu se zásadou subsidiarity. Vzhledem k tomu, že tento příspěvek má představovat vlastní zdroj na základě zásady „znečišťovatel platí“, neměl by podléhat žádnému opravnému mechanismu.

Pozměňovací návrh  7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(7a) Unie považuje za prioritu dosáhnout svého cíle, kterým je snížení emisí mezi léty 1990 a 2030 nejméně o 40 % v souladu se svými závazky podle Pařížské klimatické dohody. Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi je jedním z hlavních nástrojů, které byly zavedeny pro realizaci tohoto cíle, a vytváří příjem prostřednictvím dražby emisních povolenek. Vzhledem k harmonizované povaze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi  i k financování poskytovanému Unií na podporu politiky členských států v oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na tuto změnu je v této souvislosti vhodné zavést pro rozpočet Unie nový vlastní zdroj. Tento vlastní zdroj by měl pocházet z povolenek, které mají členské státy vydražit, včetně přechodného přidělování bezplatných povolenek v odvětví energetiky. Aby se zohlednila zvláštní ustanovení pro některé členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES1a, neměly by se při stanovování příspěvku k tomuto vlastnímu zdroji započítávat povolenky přerozdělené pro účely solidarity, růstu a propojení, ani povolenky určené do inovačního fondu a modernizačního fondu. Vlastní zdroj založený na evropském systému pro obchodování s emisemi by měl být rovněž vymezen tak, aby zahrnoval potenciální dodatečné příjmy, které vzniknou v důsledku budoucího rozšíření oblasti působnosti směrnice o obchodování s emisemi na nová odvětví či zeměpisné regiony, přičemž by měla být zajištěna konkurenceschopnost Unie.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh  8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(8)  Evropská rada na zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 vzala na vědomí, že jakožto základ pro dodatečné vlastní zdroje předloží Komise v první polovině roku 2021 návrhy týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a digitálního poplatku, aby mohly být zavedeny nejpozději od 1. ledna 2023. Evropská rada Komisi vyzvala, aby předložila revidovaný návrh týkající se systému EU pro obchodování s emisemi, který by se případně rozšířil i na odvětví letecké a námořní dopravy. Dospěla k závěru, že Unie bude v průběhu víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 usilovat o zavedení dalších vlastních zdrojů, mezi něž může patřit daň z finančních transakcí.

(8) Požadované dodatečné vlastní zdroje by měly být zavedeny nejpozději do roku 2028 podle právně závazného harmonogramu stanoveného v tomto rozhodnutí, což by mělo zajistit včasné přijetí příslušných právních předpisů a jejich uvedení do praxe tak, aby výnosy byly k dispozici v okamžiku vzniku nákladů. Komise by měla za tímto účelem předložit legislativní návrhy. Podrobnější ujednání a další ustanovení týkající se tohoto právně závazného harmonogramu, např. data vstupu v platnost nebo případné zpětné uplatnění určitých nových vlastních zdrojů, by měla být stanovena v interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh  9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

///////

(8a) Jako první krok budou stávající vlastní zdroje od ledna 2021 doplněny o příspěvek vypočítaný na základě nerecyklovaných plastových obalových odpadů. Navíc bude 30 % výnosů z dražeb systému pro obchodování s emisemi od roku 2021 představovat obecný příjem do rozpočtu Unie. Jako druhý krok předloží Komise nezbytné návrhy, aby se daň z finančních transakcí stala od roku 2024 základem pro vlastní zdroj. Komise také během první poloviny roku 2021 předloží legislativní návrhy na zavedení nových vlastních zdrojů založených na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a digitálního poplatku. Jejich výnosy budou k dispozici od roku 2023. Pokud bude mít mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích podobu dalších cel z dovozu, budou se na něj vztahovat právní předpisy pro tradiční vlastní zdroje a nebude vyžadovat samostatné rozhodnutí o vlastních zdrojích. Pokud bude mít mechanismus podobu rozšíření působnosti systému pro obchodování s emisemi, měl by být plně pokryt vlastním zdrojem založeným na systému pro obchodování s emisemi. Jako třetí krok a součást přezkumu v polovině období / revize víceletého finančního rámce v první polovině roku 2024 předloží Komise další nové či přepracované předchozí návrhy, jak ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob učinit základ vlastního zdroje. Právní předpisy by měly nabýt účinku včas, aby výnosy z těchto nových vlastních zdrojů byly k dispozici od roku 2026. Vlastní zdroje založené na daních nebudou muset být uplatňovány retroaktivně.

Pozměňovací návrh  10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(9)  Evropská rada na zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 konstatovala, že by se úprava vlastních zdrojů měla řídit obecnými cíli jednoduchosti, transparentnosti a spravedlnosti, včetně spravedlivého rozdělení zátěže. Rovněž dospěla k závěru, že Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku, a v souvislosti s podporou oživení a odolnosti též Německu, mají být v období 2021–2027 přiznány paušální opravy jejich ročních příspěvků založených na HND.

(9) Rabaty a jiné opravné mechanismy by měly být zrušeny.

Pozměňovací návrh  11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(9a) Unie bude pracovat na zavedení potenciálních dalších nových vlastních zdrojů během nadcházejících let, a to do roku 2028. Pokud Evropský parlament nebo Rada navrhnou nový vlastní zdroj, Komise jej zváží.

Pozměňovací návrh  12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 b (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(9b) S ohledem na budoucí rozpravy o změnách smlouvy a využití impulzu, který poskytla Konference o budoucnosti Evropy, by měla být dále posílena demokratická legitimita, odpovědnost, odolnost a sladění příjmové stránky rozpočtu Unie s hlavními politickými cíli, a to tím, že Evropskému parlamentu budou poskytnuty větší pravomoci v legislativním rozhodování a aktivnější role při sledování využívání systému vlastních zdrojů a v souvisejících odvětvových právních předpisech.

Pozměňovací návrh  13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by si měly k pokrytí nákladů na výběr ponechávat 25 % z částek tradičních vlastních zdrojů, které vyberou.

(10) Ponechávání si, coby nákladů na výběr, 20 % z částek vybraných členskými státy na tradiční vlastní zdroje představuje vysoký podíl vlastních zdrojů, které nejsou odváděny do unijního rozpočtu. Náklady na výběr, které si členské státy ponechávají z tradičních vlastních zdrojů, by měly být vráceny z 20 % na původní výši 10 %, aby se lépe sladila finanční podpora na celní vybavení, zaměstnance a informace se skutečnými náklady a potřebami. Tento podíl by měl být stejný pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh  14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 311 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie bude zavedeno nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Unie. Taková opatření by měla zahrnovat ustanovení obecné a technické povahy, jež jsou použitelná na všechny kategorie vlastních zdrojů. Mezi ně by měla patřit podrobná pravidla pro výpočet zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu, jakož i ustanovení a opatření nezbytná pro kontrolu výběru vlastních zdrojů a dohled nad ním.

(11) V souladu s čl. 311 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie má Rada stanovit prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Unie. Taková opatření by měla zahrnovat ustanovení obecné a technické povahy, jež jsou použitelná na všechny druhy vlastních zdrojů a u nichž je obzvláště důležitý odpovídající parlamentní dohled. Mezi ně by měla patřit podrobná pravidla pro určení částek vlastních zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1, které mají být poskytnuty, včetně sazeb použitelných na vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) až e), technické otázky vztahující se k hrubému národnímu důchodu, ustanovení a opatření nezbytná pro kontrolu výběru vlastních zdrojů a dohled nad ním, včetně pravidel týkajících se kontrol a pravomocí úředníků a ostatních zaměstnanců pověřených Komisí k provádění kontrol, a veškeré příslušné požadavky na podávání zpráv. Tato opatření by měla také zahrnovat praktická ustanovení s povinností pravidelně informovat členské státy a Evropský parlament jakožto jednu ze složek rozpočtového orgánu o aktuálním stavu úvěrů, řízení dluhu, souvisejících strategiích pro řízení rizika a o splátkovém plánu.

Pozměňovací návrh  15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(13)  V rámci stropů vlastních zdrojů by mělo být zachováno dostatečné rozpětí na pokrytí všech finančních závazků a podmíněných závazků Unie splatných v kterémkoli daném roce. Celková výše vlastních zdrojů přidělených rozpočtu Unie na krytí ročních prostředků na platby by neměla překročit 1,40 % součtu HND všech členských států. Celková výše ročních prostředků na závazky by neměla překročit 1,46 % součtu HND všech členských států.

(13)  Aby bylo v rámci stropů vlastních zdrojů zachováno dostatečné rozpětí na pokrytí všech finančních závazků a podmíněných závazků Unie splatných v kterémkoli daném roce, měl by být strop vlastních zdrojů navýšen na úroveň 1,50 % součtu hrubého národního důchodu členských států v tržních cenách pro prostředky na platby.

Pozměňovací návrh  16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Pro výhradní účely krytí dodatečných finančních závazků a podmíněných závazků vyplývajících z mimořádného a dočasného zmocnění vypůjčit si finanční prostředky a zajistit finanční udržitelnost i v době hospodářského útlumu by měl být strop prostředků na platby zvýšen o 0,6 procentního bodu.

Pozměňovací návrh  17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(19)  Zpětná úhrada peněžních prostředků vypůjčených s cílem poskytnout nevratnou podporu, vratnou podporu prostřednictvím finančních nástrojů nebo vytvořením rezerv na rozpočtové záruky, jakož i splatný úrok by měla být financována z rozpočtu Unie. Vypůjčené prostředky, které jsou členským státům poskytnuty jako půjčky, by měly být uhrazeny z částek získaných od přijímajících členských států. Nezbytné zdroje je třeba přidělit a dát k dispozici Unii, aby mohla pokrýt všechny své finanční závazky a podmíněné závazky vyplývající z výjimečného a dočasného zmocnění vypůjčit v kterémkoli daném roce a za jakýchkoli okolností v souladu s čl. 310 odst. 4 SFEU a článkem 323 SFEU.

(19)  Zpětná úhrada peněžních prostředků vypůjčených s cílem poskytnout nevratnou podporu, vratnou podporu prostřednictvím finančních nástrojů nebo vytvořením rezerv na rozpočtové záruky, jakož i splatný úrok by měla být financována z výnosů z nových vlastních zdrojů zavedených do rozpočtu Unie. Vypůjčené prostředky, které jsou členským státům poskytnuty jako půjčky, by měly být uhrazeny z částek získaných od přijímajících členských států. Nezbytné zdroje je třeba přidělit a dát k dispozici Unii, aby mohla pokrýt všechny své finanční závazky a podmíněné závazky vyplývající z výjimečného a dočasného zmocnění vypůjčit v kterémkoli daném roce a za jakýchkoli okolností v souladu s čl. 310 odst. 4 SFEU a článkem 323 SFEU.

Pozměňovací návrh  18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 25

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

(25)  Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost teprve tehdy, až bude schváleno všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky při plném respektování státní suverenity. Evropská rada na zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 vzala na vědomí záměr členských států přistoupit co nejdříve ke schválení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k potřebě urychleně umožnit výpůjčky za účelem financování opatření zaměřených na řešení důsledků krize COVID-19 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po obdržení posledního oznámení o dokončení postupů pro jeho přijetí.

(25) Aby bylo možno zahájit proces ratifikace, je toto rozhodnutí přijato Radou po konzultaci s Evropským parlamentem. Evropský parlament vyjádřil záměr urychleně poskytnout své poradní stanovisko, které je z právního hlediska nezbytné pro urychlení procesu, v jehož rámci bude Komise pověřena, aby zahájila výpůjční operace k financování evropského nástroje na podporu oživení. Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost teprve tehdy, až bude schváleno všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky při plném respektování státní suverenity, a to i s ohledem na nové kategorie vlastních zdrojů. Evropská rada na zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 vzala na vědomí záměr členských států přistoupit co nejdříve ke schválení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k potřebě urychleně umožnit výpůjčky za účelem financování opatření zaměřených na řešení důsledků krize COVID-19 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po obdržení posledního oznámení o dokončení postupů pro jeho přijetí.

Pozměňovací návrh  19

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

c) uplatnění jednotné sazby na hmotnost plastových obalových odpadů vyprodukovaných v každém členském státě, které nejsou recyklovány. Výše sazby je 0,80 EUR za kilogram. Pro některé členské státy se použije roční paušální snížení ve smyslu čtvrtého pododstavce;

c) uplatnění jednotné sazby na hmotnost plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, od 1. ledna 2021, přičemž skutečná sazba nesmí překročit 2,00 EUR za kilogram;

Pozměňovací návrh  20

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

ca) uplatnění jednotné sazby na částku představující příjmy z povolenek, které mají být vydraženy podle čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 2003/87/ES, a na tržní hodnotu přechodně přidělených bezplatných povolenek na modernizaci odvětví energetiky, jak je stanoveno v čl. 10c odst. 3 uvedené směrnice, a to od 1. ledna 2021, přičemž skutečná sazba nesmí překročit 50 %. Celkové přírůstkové výnosy plynoucí z případného budoucího rozšíření oblasti působnosti systému obchodování s emisemi po 1. lednu 2021 na další odvětví a regiony;

Pozměňovací návrh  21

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

cb) výnosy získané na základě mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v souladu s návrhem Komise [.../...] do 1. ledna 2023;

Pozměňovací návrh  22

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

cc) výnosy ze zdanění digitálních služeb, pod podmínkou přijetí a uplatňování směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (COM(2018)148 final) do 1. ledna 2023, přičemž skutečná sazba nesmí překročit 100 %;

Pozměňovací návrh  23

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c d (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

cd) uplatnění jednotné sazby na podíl zdanitelných zisků připsaných jednotlivým členským státům podle pravidel Unie o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob od 1. ledna 2026, přičemž skutečná sazba nesmí překročit 6 %;

Pozměňovací návrh  24

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c e (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

ce) uplatnění daně z finančních transakcí, která má být vybírána podle směrnice Rady (EU) č. […/…] v platné sazbě ve výši podílu, jenž nepřekročí minimální sazby stanovené v uvedené směrnici, a to od 1. ledna 2024. Pokud bude směrnice o dani z finančních transakcí dočasně uplatňována v rámci posílené spolupráce, nebude se tento vlastní zdroj týkat členských států, které se posílené spolupráce neúčastní;

Pozměňovací návrh  25

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

2.  Pro období 2021–2027 se na roční příspěvek z HND Rakouska použije hrubé snížení ve výši 565 milionů EUR, na roční příspěvek z HND Dánska hrubé snížení ve výši 377 milionů EUR, na roční příspěvek z HND Německa hrubé snížení ve výši 3 671 milionů EUR, na roční příspěvek z HND Nizozemska hrubé snížení ve výši 1 921 milionů EUR a na roční příspěvek z HND Švédska hrubé snížení ve výši 1 069 milionů EUR. Uvedené částky jsou vyjádřeny v cenách roku 2020 a upravují se na běžné ceny použitím aktuálního deflátoru hrubého domácího produktu pro Unii vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise a který je k dispozici při sestavování příslušného návrhu rozpočtu. Uvedená hrubá snížení jsou financována všemi členskými státy.

2. Žádný členský stát nebude využívat rabatů nebo oprav.

 

Pozměňovací návrh  26

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský parlament a Rada stanoví v úzké spolupráci s Komisí do 1. ledna 2021 v interinstitucionální dohodě podrobné úpravy a další nezbytná ustanovení týkající se uplatňování právně závazného harmonogramu pro zavedení nových vlastních zdrojů. Příjmy z těchto nových vlastních zdrojů musejí být takové, aby postačovaly alespoň k pokrytí nákladů na půjčky v souvislosti s úvěrovou kapacitou stanovenou v článku 3b. Nové vlastní zdroje by měly zaručovat také příslušnou míru financování unijních výdajů v rámci víceletého finančního rámce a omezovat pževážné používání příspěvků založených na HND.

 

Komise za tímto účelem předloží příslušné legislativní návrhy.

 

Hodnocení VFR na léta 2021–2027 v polovině období se použije mimo jiné k úpravě a případně k přijetí nových právních předpisů za účelem dosažení cílů stanovených v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh  27

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

1.  Celková výše vlastních zdrojů přidělených Unii na pokrytí ročních prostředků na platby nesmí překročit 1,40% součtu HND všech členských států.

1.  Celková výše vlastních zdrojů přidělených Unii na pokrytí ročních prostředků na platby nesmí překročit 1,50 % součtu HND všech členských států.

Pozměňovací návrh  28

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

2.  Celková roční výše prostředků na závazky zahrnutých do rozpočtu Unie nesmí překročit 1,46 % součtu HND všech členských států.

vypouští se

Pozměňovací návrh  29

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

3.  Mezi příděly na závazky a příděly na platby se zachovává řádný poměr, aby byla zajištěna jejich slučitelnost a aby bylo umožněno dodržování stropu stanoveného v odstavci 1 v následujících letech.

vypouští se

Pozměňovací návrh  30

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 4

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

4. Povedou-li změny nařízení (EU) č. 549/2013 k významným změnám úrovně HND, přepočítá Komise stropy stanovené v odstavcích 1 a 2, jak jsou dočasně zvýšeny v souladu s článkem 3c, na základě tohoto vzorce:

vypouští se

HNDt–2 + HNDt–1 + HNDt ESA stávající

 

x% (y %)  *_________________

 

HNDt–2 + HNDt–1 + HNDt ESA upravený

 

V tomto vzorci označuje „t“ poslední úplný rok, za který jsou k dispozici údaje stanovené v nařízení (EU) č. 2019/516, „x“ odkazuje na strop vlastních zdrojů pro prostředky na platby a „y“ na strop vlastních zdrojů pro prostředky na závazky.

 

V tomto vzorci označuje „ESA“ Evropský systém národních a regionálních účtů v Unii.

 

___________________

 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19).

 

Pozměňovací návrh  31

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 b – odst. 2 – pododstavec 1

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

Splácení jistiny prostředků použitých na výdaje uvedené v odst. 1 písm. b) a související úroky jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. Rozpočtové závazky lze rozložit na roční splátky v průběhu několika let v souladu s čl. 112 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10466.

Splácení jistiny prostředků použitých na výdaje uvedené v odst. 1 písm. b) a související úroky jsou hrazeny z výnosů z nových vlastních zdrojů zavedených do souhrnného rozpočtu Unie. Rozpočtové závazky lze v souladu s čl. 112 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046 rozložit na roční splátky v průběhu několika let.

_____________________

 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).  

 

Pozměňovací návrh  32

Návrh rozhodnutí

Článek 5

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Přenos přebytku

 

Případný přebytek příjmů Unie nad celkovými skutečnými výdaji během rozpočtového roku se přenáší do následujícího rozpočtového roku.

 

Pozměňovací návrh  33

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

2.  U částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) si členské státy i nadále ponechávají k pokrytí nákladů na výběr 25 % těchto částek.

2.  Členské státy si ponechávají jako kompenzaci nákladů na výběr 10 % z částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh  34

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

ba) rozpočtové řízení příjmů z pokut uložených za porušení pravidel hospodářské soutěže a na základě řízení o nesplnění povinnosti;

Pozměňovací návrh  35

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b b (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

bb)  pravidla pro stanovení částek vlastních zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1, které mají být poskytnuty, včetně sazeb použitelných na vlastní zdroje uvedených v čl. 2 odst. 1 v rámci mezí stanovených v uvedených písmenech a také pro výpočet sazby použitelné na vlastní zdroj založený na hrubém národním důchodu;

Pozměňovací návrh  36

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b c (nové)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

bc) pro účely použití čl. 2 odst. 1 referenční hrubý národní důchod, ustanovení týkající se úpravy hrubého národního důchodu a ustanovení týkající se přepočtu stropů pro platby a závazky v případě zásadních změn hrubého národního důchodu;


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Spoluzpravodajové připomínají, že Evropský parlament se již dlouhou dobu zasazuje o důkladnou reformu systému vlastních zdrojů EU. Jsou přesvědčeni o tom, že je nyní na čase dosáhnout v nastavení systému příjmů EU zásadního pokroku, a to 32 let poté, co byla naposledy zavedena nová kategorie vlastních zdrojů (tj. příspěvky z HND členských států). Důvody pro přepracování systému, a zejména pro zavedení nových zdrojů příjmů, jsou tři:

 

 vytvořit dodatečné, nejlépe „čerstvé“ a nezávislé zdroje příjmů do rozpočtu EU s cílem usnadnit financování ambicióznějšího víceletého finančního rámce orientovaného na budoucnost, který by byl s to zajistit náklady na realizaci zavedených oblastí politiky založených na Smlouvách a výdaje na nové prioritní oblasti, jako jsou investice do naplňování Zelené dohody pro Evropu, a který také alespoň částečně pokryje výpadky v příjmech v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie,

 

 dosahovat vedlejších politických přínosů a zajistit evropskou přidanou hodnotu ve vztahu k otázkám znečištění životního prostředí, stanovení ceny uhlíku, odstraňování daňových deficitů, harmonizování zdanění právnických osob a zachycení dalších pohyblivých základů daně,

 

 zmírnit dominantní podíl vlastních zdrojů z HND členských států, a tím posílit nezávislý charakter příjmů do rozpočtu EU a překonat jeho obraz coby systému fiskálních transferů.

 

Spoluzpravodajové podporují úsilí o řešení dopadu koronavirové krize na hospodářství pomocí masivní mobilizace zdrojů opírajících se o systém vlastních zdrojů. Předložené rozhodnutí v pozměněném znění navýší strop vlastních zdrojů, čímž Unie získá širší fiskální prostor s cílem zmocnit Komisi k tomu, aby si na předem vymezenou dobu vypůjčila prostředky ve výši 750 miliard EUR.

 

Kromě výše uvedených argumentů se tato iniciativa zakládá ještě na jednom pádném důvodu pro zavedení nových vlastních zdrojů. Tento argument je dále rozveden ve sdělení Komise s názvem „Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení“ (COM(2020)0442). Ve sdělení je popsán inovativní přístup k financování dlouhodobého splácení finančních prostředků vypůjčených na základě rozhodnutí o vlastních zdrojích, které by byly přiděleny coby externí příjmy v rámci nástroje EU na podporu oživení a vypláceny prostřednictvím řady stávajících a budoucích unijních výdajových programů. Tento postup poprvé rozvedl a hájil Parlament ve svém usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a ozdravném plánu. Předpokládá zavedení nových kategorií vlastních zdrojů, jejichž výnosy by byly určeny ke středně až dlouhodobému pokrytí nákladů na úhradu úroků a jistin z vypůjčených částek. Tím by se předešlo výraznému navýšení příspěvků jednotlivých členských států nebo razantnímu snížení objemu rozpočtových výdajů a investičních nástrojů v rámci VFR. Ekonomický dopad nových zdrojů příjmů by neměl především zatěžovat unijní občany, ale naopak jít k tíži znečišťovatelů či nadnárodních společností.

 

Spoluzpravodajové doporučují, aby Evropský parlament tento postup podpořil a ze zavedení nových vlastních zdrojů pro výše uvedené účely učinil předběžnou podmínku pro udělení svého souhlasu s VFR, který je součástí balíčku na podporu oživení. Náklady na zpětnou úhradu vypůjčených prostředků musejí být pokryty z příjmu tvořeného novými vlastními zdroji. Kromě toho spoluzpravodajové připomínají, že soubor nových vlastních zdrojů je zapotřebí zavést počínaje 1. lednem 2021. Evropský parlament by měl trvat na závazných lhůtách a na tom, aby se orgány zavázaly k uvedení této zásady do praxe počínaje rokem 2021, neboť první splátky úroků budou muset být uhrazeny již v tom roce. Bez ohledu na zásadu univerzality by na základě tohoto uspořádání byla definována minimální úroveň příjmů, jichž je zapotřebí dosáhnout, a vymezen přibližný profil příjmů, které by měly nové vlastní zdroje poskytnout v období do roku 2058.

 

Jelikož další důvody hovořící ve prospěch skutečně vlastních zdrojů zůstávají i nadále opodstatněné, může být jejich přidaná hodnota navýšena.

 

S ohledem na volbu nových vlastních příjmů představenou v tomto návrhu zprávy se spoluzpravodajové řídili širokou shodou na průběžné zprávě o VFR / vlastních zdrojích z listopadu 2018, kdy byla na plenárním zasedání vyjádřena široká podpora balíčku, který se skládá z následujících zdrojů příjmů:

 

 stávajících vlastních zdrojů (tradičních vlastních zdrojů, zejména cel a vlastních zdrojů pocházejících z daně z přidané hodnoty, avšak ve zjednodušené podobě, a doplňkového vlastního zdroje založeného na HND),

 

 z nových vlastních zdrojů v podobě navržené Komisí v květnu 2018, tj. zdrojů založených na společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, na systému obchodování s emisemi a na poplatcích členských států z nerecyklovaných plastových obalových odpadů,

 

 z dodatečných zvažovaných zdrojů založených na dani z finančních transakcí (i v rámci posílené spolupráce), dani z digitálních služeb a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

 

Revize rozhodnutí o vlastních zdrojích by měla být využita také k tomu, aby se vyhovělo některým dlouhodobým požadavkům Evropského parlamentu, např. aby se se sankčními platbami nakládalo jako s dodatečnými příjmy.

 

Pokud jde o příslušný postup: návrh rozhodnutí o vlastních zdrojích v pozměněném znění a právní konstrukce nástroje EU příští generace na podporu oživení učinily z přijetí a ratifikace rozhodnutí nezbytnost. Přijetí tohoto rozhodnutí a jeho ratifikace umožní zavedení evropského nástroje na podporu oživení.

 

Kromě vytvoření a vymezení kategorií vlastních zdrojů zahrnuje rozhodnutí o systému vlastních zdrojů také další důležitá ustanovení týkající se různých prvků příjmové strany unijního rozpočtu, zejména stropu pro vlastní zdroje. Tento strop vyjádřený jako procento hrubého národního důchodu EU implicitně stanovuje fiskální prostor nezbytný pro podepření dodatečných (určitých i podmíněných) závazků a slouží jako zajištění pro kroky EU ve vztahu k poskytování a přijímání úvěrů. Příznivé úvěrové hodnocení EU a její schopnost přijímat dlouhodobé finanční závazky a za tyto závazky se zaručit je velkou předností, jíž by se mělo plně využít v době výjimečných finančních potřeb.

 

Než rozhodnutí o vlastních zdrojích vstoupí v platnost, musí je schválit všechny členské státy. Ratifikační postup je znám svou zdlouhavostí. Rada požádala Evropský parlament, aby tento proces urychlil předložením legislativního stanoviska, aby tak mohla přikročit k přijetí aktu v rámci postupu konzultace.

 

Spoluzpravodajové by si přáli být svědky rychlého procesu rozhodování o nástroji na podporu oživení, aniž by došlo k opuštění nebo obětování klíčových požadavků Evropského parlamentu týkajících se příštího období víceletého finančního rámce. Navrhujeme proto, aby se o naší zprávě hlasovalo bezodkladně, aby Rada mohla přijmout rozhodnutí o vlastních zdrojích v pozměněném znění. Zároveň by měl Parlament nalézt závazný způsob, jak zajistit nezvratnost propojení mezi nástrojem EU na podporu oživení a zavedením nových vlastních zdrojů, jejichž pomocí se budou refinancovat závazky v solidárním duchu a v souladu s plně evropským fiskálním pojetím, a na tomto kroku by měl trvat.


 

 

DOPIS VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU

Pan Johan Van Overtveldt

předseda

Rozpočtový výbor

BRUSEL

Věc: Příspěvek jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie(2018/0135(CNS))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) se rozhodl předložit ve výše uvedené věci stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) vyzývá Rozpočtový výbor jako hlavní příslušný výbor, aby následující návrhy začlenil do svého návrhu usnesení.

Jménem výboru CONT bych Vám byla velice vděčná, kdybyste mohl zajistit, aby usnesení Parlamentu zohlednilo postoj a připomínky výboru CONT k níže uvedeným bodům.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

 

 

NÁVRHY

 

1. vítá pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, který předložila Komise, jako součást plánu na podporu oživení Evropy a boje proti dopadům pandemie koronaviru; domnívá se, že rozsah důsledků této pandemie si žádá mimořádnou reakci EU a prostředky, které by doplnily vnitrostátní rozpočtové zdroje;

2. vítá zejména změnu paradigmatu, kterou návrh obsahuje a podle níž bude Evropská komise zmocněna výjimečně si vypůjčit až 750 miliard EUR na kapitálových trzích; podporuje také dočasné zvýšení stropů vlastních zdrojů jakožto nezbytný předpoklad pro navržení budoucí výpůjční strategie, zejména tvorbou závazků rozložených do několika rámcových období, čímž vznikne prostor, který Unii zaručí možnost splácet finanční prostředky vypůjčené na kapitálových trzích nejdéle do roku 2028; vyzývá k tomu, aby související náklady na jistinu a úroky ze splátek byly z rozpočtu Unie refinancovány nad rámec stropů VFR; trvá na tom, aby metodika splácení byla transparentní, srozumitelná a přístupná ke kontrole; trvá na tom, že v zájmu zajištění důvěryhodnosti a proveditelnosti plánu splácení by splácení mělo probíhat na základě udržitelného a transparentního systému nových vlastních zdrojů EU a mělo by být zcela pokryto příjmem ze skutečných nových vlastních zdrojů EU; je-li to možné, splácení by v závislosti na obnově ekonomiky EU mělo začít již před rokem 2028, aby se zabránilo zbytečnému zatížení příští generace a budoucím škrtům v rozpočtu EU v důsledku splácení; znovu opakuje, že Parlament neudělí svůj souhlas s VFR na období 2021–2027, pokud nebude uzavřena dohoda o reformě systému vlastních zdrojů EU, jejíž součástí by bylo zavedení souboru nových vlastních zdrojů;

3. poukazuje na to, že zahrnování příjmů z půjček Unie do rozpočtu EU jakožto vnějších účelově vázaných příjmů by měl vzhledem k jejich velkému finančnímu objemu pečlivě kontrolovat Účetní dvůr a Parlament v rámci postupu udělování absolutoria;  zdůrazňuje, že v zájmu účinného vypůjčování a splácení, specializovaného řízení rizik a kontrolního rámce pro zaručení spolehlivosti účetních záznamů a přesného ocenění vzniklých závazů vyžaduje rozsah těchto výpůjčních aktivit větší odborné znalosti a vyšší správní kapacitu; zdůrazňuje nicméně, že by měl rovněž existovat přísný dohled nad kontrolou nákladů na správu; požaduje, aby o zprávě o pokroku týkající se plánu půjček byl informován rozpočtový orgán, aby mohla být v rámci postupu udělování absolutoria řádně prověřena;

4. domnívá se, že vzhledem k nutnosti zaručit důvěryhodnost a udržitelnost schopnosti nástroje Next Generation splácet půjčky narůstá na významu dlouhodobý požadavek Parlamentu zajistit od 1. ledna 2021 nové celounijní, ambiciózní a solidní příjmy, zejména prostřednictvím stabilních, efektivních a skutečně evropských zdrojů, a to za účelem zachování udržitelnosti unijního modelu spolupráce členských států a posílení a dalšího rozvoje procesu evropské integrace, politických cílů Unie a vysoké úrovně investic;

5. vítá tři nově navrhované kategorie vlastních zdrojů, mezi něž patří podíl ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, 20% podíl na příjmech ze systému obchodování s emisemi a příspěvky členských států vypočtené na základě objemu nerecyklovaného odpadu z plastových obalů v jednotlivých státech a jejichž účelem je dosáhnout ve střednědobém horizontu rozpočtu EU, který by byl financován bez rozpočtových příspěvků členských států; vyzývá Komisi, aby předložila příslušné legislativní návrhy za účelem postupného zavádění těchto nových vlastních zdrojů a společně s nimi i právně závazný harmonogram, důkladnou analýzu jejich základu a metody vybírání zdrojů s odhadem výše nákladů na jejich vybírání a současně zajistila jejich kontrolovatelnost; podtrhuje také, že budoucí digitální daň by neměla představovat zátěž pro MSP a že pravidla upravující tuto daň by měla být co nejjasnější a nejjednodušší, neměla by být byrokratická a měla by umožňovat snadné uplatňování v praxi;

6. připomíná, že je důležité využívat vlastní zdroje k dosažení politických cílů Evropské unie, zejména k řešení globálních problémů, jako je změna klimatu, sociální spravedlnost a digitalizace;

7. konstatuje však, že součástí návrhu Komise není posouzení dopadu v souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy, i když je pravděpodobné, že opatření EU budou mít značné hospodářské, environmentální nebo sociální dopady; žádá Komisi, aby dodala další informace o statistických údajích, které budou použity k výpočtu a vybírání nových vlastních zdrojů; domnívá se, že dostupnost těchto informací je nanejvýš důležitá k tomu, aby bylo možné sestavit úplnou auditní stopu a zajistit odpovědnost; požaduje, aby toto posouzení dopadu nebo dodatečné informace, které mají být poskytnuty, analyzovaly zejména dopad nových vlastních zdrojů na MSP;

8. v této souvislosti připomíná, že navrhovaný systém vlastních zdrojů by neměl zvýšit celkovou daňovou zátěž daňových poplatníků v EU, že by měl zabránit tomu, aby břemeno financování oživení nenesli ti nejzranitelnější, a že by měl vést k poměrnému snižování příspěvků členských států do rozpočtu EU; je toho názoru, že podíl nových skutečných vlastních zdrojů musí hrát významnou úlohu na příjmové straně rozpočtu EU a zaručit podporu spravedlivého vnitřního trhu;

9.  znovu opakuje, že je třeba dále zlepšovat nakládání se stávajícími příjmy EU, zejména je nutné zjednodušené uplatňování vlastních zdrojů z DPH a odstranění neefektivních rozdílů mezi celními kontrolami, a to za účelem omezení možného výskytu chyb, nesrovnalostí a podvodů, jež jsou na škodu vlastním zdrojům EU a jejím finančním zájmům;

10. upozorňuje na požadavek, aby budoucí příjmy z provádění politik EU a prosazování předpisů EU proudily v zásadě do rozpočtu EU, neboť představují skutečný zdroj příjmů EU;

11. znovu připomíná, že je důležité co nejdříve opustit stávající systém oprav a slev, každopádně dříve, než budou do roku 2025 podle návrhu Komise postupně zrušeny všechny slevy, což povede k jednodušší, spravedlivější, demokraticky odpovědné a transparentnější struktuře systému vlastních zdrojů; trvá na tom, aby systém a rozdělování budoucích slev byly transparentní a odpovědné; opakuje svůj postoj týkající se nákladů na výběr cel, které by měly být stanoveny na 10 %, což byla původní sazba;

12.  domnívá se, že navrhovaný systém financování EU bude i nadále celkově komplexní a měl by podléhat většímu demokratickému dohledu na úrovni EU; za tímto účelem a v souvislosti s revizí smluv EU vyzývá ke změně článku 311 SFEU s cílem posílit úlohu Parlamentu v procesu rozhodování, pokud jde o přijímání budoucích rozhodnutí o vlastních zdrojích.

 


 

 

DOPIS VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

GR/av

D(2020) 22163

 

Pan Johan Van Overtveldt

předseda

Rozpočtový výbor

BRUSEL

 

 

Věc: Stanovisko k systému vlastních zdrojů Evropské unie

(2018/0135(CNS))

Vážený pane Van Overtveldte,

 

vzhledem k velmi krátké lhůtě ve výboru BUDG nebude moci výbor ENVI včas hlasovat o svém návrhu stanoviska k systému vlastních zdrojů EU. Proto mi dovolte, abych Vám jako předseda výboru ENVI spolu se zpravodajkou výboru ENVI pro návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU paní Esther de Langeovou předložil příspěvek výboru ENVI v podobě bodů usnesení, které, jak věříme, Váš výbor zohlední:

 

1. trvá na tom, že nástroj EU určený na oživení ekonomiky („Next Generation EU“) musí být doprovázen důvěryhodným plánem splácení, který, pokud to hospodářská situace umožní, má být zahájen již v rámci příštího víceletého finančního rámce a to prostřednictvím vytvoření skutečných nových vlastních zdrojů EU, aby se zabránilo negativnímu dopadu splácení, který zasáhne budoucí generace či budoucí víceleté finanční rámce; domnívá se dále, že nové vlastní zdroje ve víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 poskytují příležitost k zajištění větší udržitelnosti a transparentnosti příjmové stránky rozpočtu Unie, větší nezávislosti Unie a v konečném důsledku k lepšímu využívání transformační síly rozpočtu Unie;

 

2. opakuje proto, že reforma a zavedení nových vlastních zdrojů od roku 2021 jsou předpokladem souhlasu Parlamentu s dalším VFR;

 

3. požaduje, aby byl od roku 2021 zaveden soubor nových vlastních zdrojů, které jsou plně v souladu s politikami Unie, mimo jiné v oblasti životního prostředí, zdraví a klimatu, a vyzývá k urychlenému dosažení dohody o právně závazném ustanovení a harmonogramu pro zavedení dodatečných vlastních zdrojů v příštím VFR;

 

4. opětovně potvrzuje svůj postoj, který podporuje nové vlastní zdroje, zejména ty, které přispívají k cílům Unie v oblasti životního prostředí, zdraví a klimatu, a zejména pokud jde o významný podíl příjmů ze systému obchodování s emisemi, příspěvku z plastů a mechanismu kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem na hranicích;

 

5. znovu opakuje svou podporu návrhu na vytvoření vlastního zdroje založeného na nerecyklovaném odpadu z plastových obalů; zdůrazňuje, že musí vést k upřednostňování předcházení vzniku odpadů v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady; požaduje účinné mechanismy registrace a kontroly a objasnění metody výpočtu;

 

6. znovu opakuje svou výzvu, aby byl významný podíl rozšířeného systému obchodování s emisemi (ETS) považován za vlastní zdroj na podporu projektů Unie, jako je energie z obnovitelných zdrojů, skladování a propojení, jakož i investice do průlomových nízkouhlíkových inovací v průmyslu, které jsou v souladu s Pařížskou dohodou a cíli Unie v oblasti klimatu a energetiky, zejména pak cíl pro neutralitu z hlediska klimatu do roku 2050; domnívá se, že by to nemělo být v rozporu s vnitrostátními rozpočty určenými na politiku v oblasti klimatu a energetiky (neboť 50 % příjmů je na tento účel vyčleněno ve směrnici o systému obchodování s emisemi (směrnice 2003/87/ES));

 

7. je přesvědčen, že při neexistenci harmonizovaných mezinárodních opatření pro zdanění kerosinu by měly být na úrovni Unie prozkoumány příspěvky z letecké dopravy podle obsahu uhlíku jako možný vlastní zdroj s cílem poskytnout další pobídky pro výzkum, vývoj a investice do účinnějších nízkouhlíkových letadel a paliv a snížit rostoucí objem emisí z letecké dopravy, a to při zajištění rovných podmínek v odvětví dopravy;

 

8. vyzývá Komisi, aby předložila návrh týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v roce 2021 jako nového vlastního zdroje pro rozpočet Unie s cílem jeho zavedení do 1. ledna 2023, a to v plném souladu s pravidly WTO, s cílem zajistit rovné podmínky v mezinárodním obchodu a snížit emise a riziko úniku uhlíku a zároveň internalizovat negativní externí náklady na dovážené zboží;

 

9. trvá na tom, že cílem výnosů z nových vlastních zdrojů by mělo být pokrytí nákladů na splacení částek vypůjčených v rámci nástroje Next Generation EU; domnívá se, že veškeré částky získané z těchto nových zdrojů, které přesahují rámec toho, co je nezbytné k pokrytí platebních závazků v určitém roce, by měly směřovat do rozpočtu Unie pro účely financování priorit Unie.

 

10. vítá návrh Komise jako výchozí bod pro okamžité a trvalé zvýšení stropu vlastních zdrojů tak, aby byly splněny potřeby víceletého finančního rámce a aby byl zohledněn očekávaný dopad brexitu, jakož i další dočasné zvýšení stropu na 2 % hrubého národního důchodu EU nutného k plnění potřeb fondu na podporu oživení a odolnosti, schopnosti nést odpovědnost spojenou s výpůjčkou finančních prostředků a zohlednění očekávaného poklesu HND v důsledku recese vyvolané krizí.


Podobný dopis jsem zaslal spoluzpravodajům výboru BUDG pro systém vlastních zdrojů EU José Manuelovi FERNANDESOVI a Valérii HAYEROVÉ.

 

S pozdravem

 

Pascal CANFIN

 


 

 

DOPIS VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Pan Johan Van Overtveldt

předseda

Rozpočtový výbor

BRUSEL

Věc: Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro ústavní záležitosti byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 14. července 2020 rozhodl předat toto stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro ústavní záležitosti projednal tuto záležitost na svých schůzích ve dnech 14. července 2020 a 27. srpna 2020. Na poslední z těchto schůzí[8] se výbor rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Antonio Tajani

 

 

NÁVRHY

1. připomíná svůj názor, že současný systém vlastních zdrojů je velice složitý, diskriminující, netransparentní a pro občany nepochopitelný; zdůrazňuje, že je třeba provést jeho důkladnou reformu, aby se zvýšila dostupnost příjmů, předvídatelnost, účelnost, jasnost a spravedlnost;

 

2. připomíná, že je třeba v souladu  s postojem Evropského parlamentu[9]  a doporučeními Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje rychle vytvořit nové skutečně vlastní zdroje, aby se vytvořil stabilní rozpočet Unie, který bude zaměřen na společný evropský zájem, bude schopen řešit současné výzvy, zejména pak bude přispívat k financování hospodářského oživení po krizi vyvolané pandemií Covid-19 a kompenzovat dodatečné náklady spojené s programem Next Generation EU, a rozpočet, jenž ukončí uplatňování zásady „spravedlivé návratnosti“ (juste retour) a  přinese výsledky, které jsou z hlediska evropských občanů důležité;  připomíná, že právní požadavek, aby byly pro rozpočet EU zajištěny skutečné vlastní zdroje, vyplývá přímo ze Smluv EU; zdůrazňuje, že nové vlastní zdroje by měly být v souladu s politickými cíli Unie a mělo by se k nim přistupovat nezávisle na velikosti rozpočtu;

 

3. domnívá se, že ačkoli příspěvky založené na HND slouží už od roku 1988, kdy byly zavedeny, jako spolehlivý a stabilní zdroj příjmů rozpočtu EU, není to, že se postupně transformovaly z doplňujícího zdroje rozpočtu EU v jeho nejdůležitější složku, v plném souladu s duchem Smluv, podle nichž si Unie zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik a celý její rozpočet bude financován výhradně z vlastních zdrojů; zdůrazňuje, že jednání o velikosti národních příspěvků se až doposud odvíjí především od politických a finančních hledisek, což je v rozporu s potřebou vytvořit rozpočet, který bude schopen naplnit určené potřeby a závazky, a že tato situace přispívá k falešnému a škodlivému vnímání, podle něhož jsou příspěvky do rozpočtu EU pouhými přesuny mezi čistými plátci a čistými příjemci a nikoliv  nezbytným vkladem do přínosů, které EU zajišťuje; z tohoto důvodu se domnívá, že by nové skutečné vlastní zdroje měly postupně nahradit příspěvky založené na HND;

 

4. opakuje svou požadavek, aby byly co nejdříve zrušeny veškeré rozpočtové slevy a opravné mechanismy, aby se tak zajistilo rovné zacházení s členskými státy; v této souvislosti připomíná, že zpráva poslance Montiho o budoucím financování EU poukázala na to, že v důsledku rozpočtových slev a oprav je rozpočet EU regresivní, neboť bohatší státy, které využívají slev, přispívají ve formě podílu z HND do rozpočtu méně než chudší členské státy; domnívá se, že historické důvody pro tyto slevy a opravy pominuly v okamžiku, kdy Spojené království vystoupilo z EU; vyjadřuje proto zklamání nad tím, že v závěrech z mimořádného zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. až 21. července 2020,  byly tyto slevy a opravy zachovány a v některých případech dokonce navýšeny;

 

5. vítá pozměněný návrh Komise ze dne 27. května 2020, jehož cílem je zmocnit Komisi k tomu, aby si na kapitálových trzích půjčila 750 miliard EUR v cenách roku 2018, přičemž se výnosy v souladu s nástrojem Evropské unie na podporu oživení (Next Generation EU) převedou do programů Unie, a to s cílem řešit dopady krize COVID-19; zdůrazňuje na výhody vyplývající z vytvoření další finanční kapacity na úrovni Unie, která bude díky této půjčce okamžitě k dispozici, přičemž splátky budou prováděny z  rozpočtu EU a pro tento účel vzniknou nové skutečné vlastní zdroje; vítá návrh Komise na zvýšení stropu pro vlastní zdroje na 1,4 % HND a na dočasné navýšení stropu pro vlastní zdroje na 2 % HND, a to za účelem zajištění dluhopisů na oživení; je nicméně přesvědčen, že by dočasné zvýšení stropu pro vlastní zdroje mělo být jako možnost zachováno i nadále, a to nejen za účelem splnění potřeb víceletého finančního rámce a fondu pro podporu oživení a s cílem zohlednit očekávaný pokles HND po recesi vyvolané krizí související s pandemií Covid-19, ale také proto, aby se EU při plnění svých politických ambicí mohla opírat o větší rozpočet;

 

6. připomíná svůj postoj, že cílem vytvoření souboru nových vlastních zdrojů do konce VFR na období let 2021-2027  by mělo být to, aby se přinejmenším pokryly náklady spojené s balíčkem určeným pro oživení (jistina a úroky) v rámci programu Next Generation EU, čímž by se zajistila důvěryhodnost a udržitelnost splátkového plánu tohoto balíčku;

 

7. domnívá se, že navrhovaný mechanismus, který spočívá v „půjčce na výdaje“ a využití účelově vázaného příjmu, je v souladu se zásadou vyrovnaného rozpočtu a rozpočtové kázně a s integritou systému vlastních zdrojů, jak jsou stanoveny v článku 310, 311 a 323 SFEU;

 

8. trvá na tom, že nový mechanismus vyžaduje řádné parlamentní spolurozhodování a odpovědnost ze strany Evropského parlamentu a maximální transparentnost; dále vyzývá Radu, aby se úzce zapojila a spolupracovala s Parlamentem ve všech fázích postupu souvisejícího s přijetím rozhodnutí o systému vlastních zdrojů; trvá na tom, že to musí platit pro rozhodnutí týkající se prioritního nastavení a vyplácení prostředků pro všechny nástroje financované prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů v rámci programu Next Generation EU;

 

9. navrhuje, aby se využila dynamika vzešlá z konference o budoucnosti Evropy k diskusi o přínosech změny Smluv s cílem zajistit, aby to byl Parlament a Rada (většinou hlasů), kdo přijme ustanovení týkající se vlastních zdrojů Unie, jež se budou zakládat na skutečných vlastních zdrojích, nezávislých na vnitrostátních rozpočtech, a k tomu, aby se zvážilo, jak by bylo možné provést reformu procesu schvalování ze strany členských států, a posoudilo se, jak soubor skutečných nových vlastních zdrojů lépe zakotvit ve Smlouvách; je přesvědčen, že tímto způsobem by bylo možno zajistit jak stabilitu, tak účinnost systému vlastních zdrojů, a zahájit cestu ke skutečné evropské fiskální politice, čímž by se posílilo fungování Evropské unie a její odolnost.

 


 

 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

Referenční údaje

10025/2020 – C9-0215/2020 – COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

22.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

INTA

31.5.2018

CONT

31.5.2018

ECON

31.5.2018

ENVI

31.5.2018

 

AGRI

31.5.2018

AFCO

31.5.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

INTA

18.7.2019

ECON

22.7.2019

AGRI

7.7.2020

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Projednání ve výboru

13.7.2020

 

 

 

Datum přijetí

1.9.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petros Kokkalis

Datum předložení

3.9.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE(NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

2

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

Poslední aktualizace: 11. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí