Procedură : 2018/0135(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0146/2020

Texte depuse :

A9-0146/2020

Dezbateri :

PV 14/09/2020 - 19
PV 14/09/2020 - 21
CRE 14/09/2020 - 19
CRE 14/09/2020 - 21

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0220

<Date>{03/09/2020}3.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0146/2020</NoDocSe>
PDF 330kWORD 107k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene</Titre>

<DocRef>(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportori: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul Consiliului (10025/2020),

 având în vedere articolul 311 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de Consiliu (C9-0215/2020),

 având în vedere Rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020[1] și reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii[3],

 având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord[4],

 având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor[5],

 având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor,

 având în vedere Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare[6],

 având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa” (COM(2020)0442),

 având în vedere raportul final și recomandările Grupului la nivel înalt privind resursele proprii, publicat în decembrie 2016 și prezentat Parlamentului European și Consiliului în ianuarie 2017,

 având în vedere Rezoluția sa din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2021[7],

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0146/2020),

1. aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 a (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Această decizie oferă Comisiei temeiul juridic pentru a împrumuta fonduri de pe piețele de capital cu care să finanțeze cheltuielile din pachetul de redresare „Next Generation EU”. Costurile generate de rambursarea principalului și de plata dobânzii trebuie refinanțate de la bugetul Uniunii într-un interval de timp predefinit, în funcție de scadențele obligațiunilor emise și de strategia de rambursare a datoriilor. Aceste costuri nu ar trebui să ducă la o reducere nejustificată a cheltuielilor aferente programului sau a instrumentelor de investiții prevăzute în cadrul financiar multianual (CFM), și nici la creșteri bruște ale contribuțiilor naționale. Prin urmare, pentru a mări credibilitatea și sustenabilitatea planului de rambursare a împrumuturilor contractate pentru Next Generation EU, costurile respective ar trebui acoperite în întregime din venituri obținute din noi resurse cu adevărat proprii. Creditele de cheltuieli aferente ar trebui să fie contabilizate peste plafoanele CFM, după cum va trebui să se specifice în noul Regulament CFM.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 b (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(1b) Toate sumele generate de noile resurse proprii care depășesc cuantumul necesar pentru a acoperi obligațiile de rambursare într-un exercițiu dat ar trebui să rămână la bugetul Uniunii ca venituri generale.  La terminarea planului de rambursare, aceste resurse proprii ar trebui să finanțeze în continuare bugetul Uniunii sub formă de venituri generale. Introducerea unui coș de noi resurse proprii ar trebui să garanteze un nivel adecvat de finanțare a cheltuielilor Uniunii în cadrul CFM, atenuând, în același timp, preponderența contribuțiilor bazate pe VNB în finanțarea bugetului anual al Uniunii și, schimbând astfel, puțin modul în care este perceput bugetul Uniunii ca „joc cu sumă zero”, marcat de aceeași logică contabilă „cât dai, atât iei înapoi”. La rândul său, acest lucru ar putea facilita o mai bună focalizare a cheltuielilor Uniunii pe domenii prioritare și bunuri publice comune cu mai mare eficiență decât cheltuielile naționale.

</Amend><Amend>Amendamentul<NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 c (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(1c) Noile categorii de resurse proprii ar trebui introduse începând cu 2021 pentru ca veniturile aferente să fie disponibile chiar din momentul în care apar dobânzile și obligațiile de rambursare. Noile resurse proprii ar trebui aliniate la obiectivele politicilor Uniunii și să sprijine „Pactul verde european” și funcționarea pieței unice, precum și eforturile de a mări eficacitatea impozitării societăților și de a înăspri lupta împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale. În raportul său intermediar privind resursele proprii din CFM, din noiembrie 2018, Parlamentul European a aprobat deja un eventual coș de noi resurse proprii și alte venituri cu astfel de caracteristici. acest coș ar putea fi mărit pentru a include și alte opțiuni.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(5) Actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă. Prin urmare, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii.

(5) Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată, care este o sursă încetățenită de venituri la bugetul Uniunii, ar trebui să reflecte în continuare legătura intrinsecă dintre consumatorii de pe piața unică și finanțele publice ale Uniunii. Cu toate acestea, actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă. Drept urmare, este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(6) Pentru o mai bună aliniere a instrumentelor de finanțare ale Uniunii la prioritățile sale de politică, pentru a reflecta mai bine rolul bugetului Uniunii în funcționarea pieței unice, pentru a sprijini mai bine obiectivele politicilor Uniunii și pentru a reduce contribuțiile statelor membre bazate pe venitul național brut (VNB) la bugetul anual al Uniunii, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că Uniunea va acționa în următorii ani în direcția reformării sistemului de resurse proprii și va introduce noi resurse proprii.

(6) Pentru a finanța cel puțin costurile cu rambursarea principalului și dobânzii aferente Instrumentului de redresare al Uniunii, pentru a alinia mai bine instrumentele de finanțare ale Uniunii la prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta mai bine rolul bugetului Uniunii în funcționarea pieței unice, pentru a sprijini mai bine realizarea obiectivelor urmărite de politicile Uniunii, cum ar fi Pactul verde european și transformarea digitală, și pentru a reduce predominanța contribuțiilor statelor membre bazate pe venitul național brut la bugetul anual al Uniunii, trebuie introduse noi categorii de resurse proprii bazate pe baza consolidată comună de impozitare a societăților, pe veniturile naționale provenite din sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii și pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor nereciclate de ambalaje din plastic, încurajând astfel economia circulară. În plus, ar trebui introduse în acest scop, de îndată ce se vor crea condițiile legislative necesare, noi resurse proprii bazate pe un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, perfect compatibil cu normele OMC, pe o taxă pe serviciile digitale și o taxă pe tranzacțiile financiare, aplicată de preferință în conformitate cu un sistem agreat de toate statele membre. Comisia ar trebui să facă, cât mai curând posibil, propunerile legislative necesare pentru aceste noi resurse proprii și pentru alte posibile noi resurse proprii, care să sprijine Pactul verde european, precum și funcționarea pieței unice și eforturile de impozitare mai eficientă a societăților. Eventualele resurse proprii noi comunicate deja de Comisie, cum ar fi cotizația pentru piața unică, ar trebui evaluate mai temeinic înainte de a fi prezentate Parlamentului European și Consiliului.

 </Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(7) Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate. În concordanță cu strategia europeană pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic. O resursă proprie bazată pe o contribuție națională proporțională cu cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, care va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară. În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității. Pentru a evita un impact regresiv excesiv asupra contribuțiilor naționale, ar trebui să se aplice un mecanism de ajustare cu o reducere anuală forfetară asupra contribuțiilor statelor membre cu un VNB pe cap de locuitor în 2017 sub media UE. Reducerea ar trebui să corespundă unei valori de 3,8 kg înmulțite cu populația din 2017 a statelor membre în cauză.

(7) În concordanță cu Strategia Uniunii privind materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic și la realizarea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor din ambalaje. O resursă proprie bazată pe o contribuție națională proporțională cu cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, care va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară. Comisia ar trebui să elaboreze o metodă de calcul simplificată, precum și mecanisme eficace de înregistrare și control. În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității. Întrucât este menită să fie o resursă proprie bazată pe principiul „poluatorul plătește”, această contribuție nu ar trebui supusă niciunui mecanism de corecție.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend> Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(7a) Uniunea consideră prioritară îndeplinirea obiectivului de a reduce emisiile cu cel puțin 40 % între 1990 și 2030, potrivit angajamentului asumat prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii, este unul dintre principalele instrumente care au fost introduse pentru a îndeplini acest obiectiv, el generând venituri prin licitarea certificatelor de emisii. Având în vedere caracterul armonizat al sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii, precum și finanțarea acordată de Uniune pentru a stimula eforturile depuse de statele membre pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la ele, este cazul să se introducă o nouă resursă proprie la bugetul UE în acest context. Această resursă proprie ar trebui să se bazeze pe certificatele care urmează să fie scoase la licitație de statele membre, inclusiv pe alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru sectorul energetic. Pentru a se ține seama de dispozițiile specifice prevăzute pentru anumite state membre în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, nici certificatele redistribuite din motive de solidaritate, dezvoltare și interconectare, nici certificatele destinate Fondului pentru inovare și Fondului pentru modernizare nu ar trebui luate în calcul la stabilirea contribuției la resursele proprii. Resursa proprie provenind din veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii ar trebui și ea definită astfel încât să includă eventualele venituri suplimentare rezultate din viitoarea extindere a domeniului de aplicare a Directivei privind ETS la noi sectoare sau regiuni geografice, asigurând, totodată, competitivitatea Uniunii.

 

__________________

 

1a Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(8)  Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a menționat că, drept bază pentru resurse proprii suplimentare, Comisia va prezenta în primul semestru al anului 2021 propuneri privind un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală, în vederea introducerii acestora cel târziu la 1 ianuarie 2023. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere revizuită privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, extinzându-l eventual la sectorul aviației și la cel maritim. Consiliul European a concluzionat că Uniunea, în cursul cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, va acționa în direcția introducerii altor resurse proprii, care pot include o taxă pe tranzacțiile financiare.

(8) Resursele proprii suplimentare necesare ar trebui introduse cel târziu înainte de 2028 în conformitate cu un calendar obligatoriu din punct de vedere juridic stabilit în prezenta decizie, care să ofere garanția că legislația necesară poate să fie adoptată la timp și să devină aplicabilă astfel încât veniturile să fie disponibile în momentul în care intervin costurile. Comisia ar trebui să prezinte propuneri legislative în acest sens. Un acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană ar trebui să stabilească dispoziții mai detaliate și alte dispoziții referitoare la acest calendar obligatoriu, cum ar fi datele intrării în vigoare sau eventuala aplicare retroactivă a anumitor resurse proprii noi.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(8a) Ca un prim pas, contribuția bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate va completa resursele proprii existente începând din ianuarie 2021. În plus, 30 % din veniturile obținute din vânzarea la licitație a certificatelor de emisii vor constitui venituri generale la bugetul Uniunii începând cu 2021. În al doilea pas, Comisia va face propunerile necesare pentru a transforma taxa pe tranzacțiile financiare (TTF) într-o bază pentru o resursă proprie începând din 2024. De asemenea, Comisia va face propuneri legislative în primul semestru din 2021 pentru a introduce noi resurse proprii bazate pe mecanismul de ajustare la frontiera a emisiilor de CO2 (CBAM) și pe o taxă pe servicii digitale. Veniturile vor fi disponibile începând cu 2023. Dacă va lua forma unor tarife vamale suplimentare la importuri, CBAM va fi acoperită de legislația privind resursele proprii tradiționale și nu va necesita o decizie separată privind resursele proprii. Dacă se va prezenta ca o extindere a sferei de aplicare a ETS, CBAM va trebui acoperită integral de resursa proprie bazată pe ETS. Într-o a treia etapă și cu ocazia evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual în primul semestru din 2024, Comisia va face noi propuneri sau le va reforma pe cele vechi pentru a transforma baza consolidată comună de impozitare a societăților (CCCTB) într-o bază pentru resurse proprii. Legislația ar trebui să intre în vigoare la timp pentru ca veniturile provenite din aceste noi resurse proprii să fie disponibile începând din 2026. Resursele proprii bazate pe taxe nu se aplică retroactiv.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 </Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(9)  Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că regimul pentru resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos, Austria și Suedia, precum și, în contextul sprijinului pentru redresare și reziliență, Germania urmează să beneficieze de corecții forfetare la contribuțiile lor anuale bazate pe VNB pentru perioada 2021-2027.

(9) Rabaturile și alte mecanisme de corecție ar trebui desființate.

</Amend><AmendB>Amendamentul  <NumAmB>11</NumAmB>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 a (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(9a) Uniunea se va strădui să introducă potențiale noi resurse proprii suplimentare în următorii ani și înainte de 2028. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul sugerează o nouă resursă proprie, Comisia o va evalua.

</AmendB>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 b (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(9b) Având în vedere viitoarele deliberări în jurul modificării tratatelor, și valorificând impulsul dat de Conferința privind viitorul Europei, s-ar putea consolida și mai mult legitimitatea democratică, răspunderea, reziliența și alinierea la obiectivele politice majore ale părții de venituri a bugetului Uniunii dacă i se vor acorda Parlamentului European competențe sporite în luarea deciziilor legislative și un rol mai activ în monitorizarea introducerii sistemului de resurse proprii și în legislația sectorială aferentă.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(10) Statele membre ar trebui să rețină 25 % din valorile resurselor proprii tradiționale colectate de ele, sub formă de costuri de colectare.

(10) Procentul de 20 % din resursele proprii tradiționale reținut de statele membre drept costuri de colectare constituie o parte însemnată a resurselor proprii care nu se pune la dispoziția bugetului Uniunii. Costurile de colectare reținute de statele membre din resursele proprii tradiționale ar trebui să fie reduse de la 20 % la nivelul lor inițial de 10 %, astfel încât sprijinul financiar pentru aparatura, personalul și informațiile din domeniul vamal să corespundă mai fidel cu costurile și nevoile reale. Această pondere ar trebui să fie aceeași pentru toate statele membre.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(11) Conform articolului 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se va elabora un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Astfel de măsuri ar trebui să includă dispoziții de natură generală și tehnică, aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate pentru calcularea și înscrierea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii.

(11) Conform articolului 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul are datoria de a stabili măsurile de aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să cuprindă dispoziții cu caracter general și cu caracter tehnic, aplicabile tuturor tipurilor de resurse proprii; este deosebit de important ca ele să fie supuse unui control parlamentar adecvat. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate de stabilire a cuantumurilor resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) care trebuie să fie puse la dispoziție, inclusiv coeficienții de apel aplicabili resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b)-(e), aspectele tehnice legate de venitul național brut, dispozițiile și modalitățile necesare pentru a controla și supraveghea colectarea resurselor proprii, inclusiv norme privind inspecțiile și competențele funcționarilor și agenților autorizați de Comisie să facă inspecții, precum și orice obligații de raportare relevante. Aceste măsuri ar trebui să cuprindă și dispoziții practice pentru informarea periodică a statelor membre și a Parlamentului European, în calitate de reprezentant al autorității bugetare, despre situația împrumuturilor, gestionarea datoriilor și strategiile de management al riscurilor aferente, precum și despre planul de rambursare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(13)  Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat. Cuantumul total al resurselor proprii alocate bugetului Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată ar trebui să nu depășească 1,40 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre. Cuantumul total al creditelor de angajament anuale ar trebui să nu depășească 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

(13)  Pentru a menține, în cadrul plafoanelor prevăzute pentru resursele proprii, o marjă suficientă pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat, plafonul pentru resursele proprii ar trebui majorat până la nivelul de 1,50 % din suma veniturilor naționale brute ale statelor membre la prețurile pieței în cazul creditelor de plăți.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 16 a (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(16a)  Cu scopul unic de a acoperi obligațiile financiare și datoriile contingente suplimentare care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri și de a asigura sustenabilitatea financiară chiar și în perioade de greutăți economice, plafonul creditelor de plăți ar trebui majorat cu 0,6 puncte procentuale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(19)  Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și dobânda aferentă datorată ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt acordate ca împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate cu sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul 310 alineatul (4) din TFUE și cu articolul 323 din TFUE.

(19)  Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și dobânda aferentă datorată ar trebui finanțate din veniturile aduse de noile resurse proprii la bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt acordate ca împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate cu sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul 310 alineatul (4) din TFUE și cu articolul 323 din TFUE.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>18</NumAmB>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 25</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(25)  Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională. Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni de la primirea ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.

(25) Pentru ca procesul de ratificare să poată începe, prezenta decizie este adoptată de Consiliu, după ce se consultă cu Parlamentul European. Parlamentul European și-a exprimat intenția de a prezenta rapid avizul consultativ necesar din punct de vedere juridic pentru a accelera procesul prin care Comisia este autorizată să demareze operațiunile de împrumut pentru finanțarea instrumentului european de redresare. Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională, inclusiv în chestiunea noilor categorii de resurse proprii. Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil. Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni de la primirea ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.

</AmendB>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>19</NumAmB>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

(c) aplicarea unei cote de apel uniforme greutății deșeurilor de ambalaje din plastic generate în fiecare stat membru și care nu sunt reciclate. Cota de apel este de 0,80 EUR pe kilogram. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, conform definiției de la al patrulea paragraf;

(c) aplicarea, de la 1 ianuarie 2021, a unui coeficient uniform de apel la masa deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate; coeficientul de apel efectiv nu depășește 2,00 EUR pe kilogram;

</AmendB>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>20</NumAmB>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c a (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(ca) aplicarea, de la 1 ianuarie 2021, a unui coeficient uniform de apel la suma reprezentând veniturile generate de cotele care urmează să fie scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/87/CE, și valoarea de piață a alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, conform articolului 10c alineatul (3) din directiva menționată; coeficientul de apel efectiv nu depășește 50 %; toate veniturile marginale generate de o eventuală înglobare de noi sectoare și regiuni în domeniul de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii după 1 ianuarie 2021;

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c b (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(cb) veniturile generate prin mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de CO2 potrivit propunerii Comisiei [.../...] până la 1 ianuarie 2023;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c c (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(cc) veniturile colectate din impozitarea serviciilor digitale, în așteptarea adoptării și a punerii în aplicare a Directivei Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (COM(2018)0148) până la 1 ianuarie 2023; coeficientul de apel efectiv nu depășește 100 %;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c d (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(cd) Aplicarea, de la 1 ianuarie 2026, a unui coeficient uniform de apel părții din profiturile impozabile atribuite fiecărui stat membru în temeiul normelor Uniunii privind baza consolidată comună de impozitare a societăților; coeficientul de apel efectiv nu depășește 6 %;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c e (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(ce) aplicarea, de la 1 ianuarie 2024, a unei taxe pe tranzacțiile financiare care urmează a fi percepută în temeiul Directivei (UE) nr. […/…] a Consiliului, la ratele de apel aplicabile, sub forma unei cote care nu depășește ratele minime stabilite în directiva respectivă; dacă Directiva privind taxa pe tranzacțiile financiare este introdusă temporar în cadrul cooperării consolidate, această resursă proprie nu vizează statele membre care nu participă la cooperarea consolidată;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

2.  Pentru perioada 2021-2027, Austria beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 565 de milioane EUR, Danemarca beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 377 de milioane EUR, Germania beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 3 671 de milioane EUR, Țările de Jos beneficiază de o reducere brută a contribuției lor anuale bazate pe VNB în valoare de 1 921 de milioane EUR, iar Suedia beneficiază de o reducere brută a contribuției sale anuale bazate pe VNB în valoare de 1 069 de milioane EUR. Sumele menționate se calculează în funcție de prețurile anului 2020 și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre.

2. Niciun stat membru nu beneficiază de niciun rabat și nicio corecție.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

2a. Parlamentul European și Consiliul, în strânsă cooperare cu Comisia, stabilesc modalitățile detaliate și alte dispoziții necesare pentru aplicarea unui calendar obligatoriu din punct de vedere juridic pentru introducerea de noi resurse proprii printr-un acord interinstituțional până la 1 ianuarie 2021. Veniturile din aceste noi resurse proprii sunt suficiente pentru a acoperi cel puțin rambursarea costurilor cu împrumuturile legate de capacitatea de împrumut stabilită la articolul 3b. Noile resurse proprii ar trebui să garanteze, de asemenea, nivelul adecvat de finanțare a cheltuielilor Uniunii în CFM, micșorând, în același timp, ponderea contribuțiilor bazate pe VNB.

 

Comisia prezintă propuneri legislative adecvate în acest sens.

 

De revizuirea intermediată a CFM 2021-2027 se va profita, printre altele, pentru a adapta legislația și, dacă este necesar, a adopta acte legislative noi în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la prezentul alineat.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proiectul de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

1.  Cuantumul total al resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depășește 1,40 % din suma VNB-urilor tuturor statelor membre.

1.  Valoarea totală a resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depășește 1,50 % din totalul veniturilor naționale brute ale tuturor statelor membre.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

2.  Valoarea anuală totală a creditelor pentru angajamente înscrisă în bugetul Uniunii nu depășește 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 3</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

3.  Se menține un raport sistematic între creditele pentru angajamente și creditele pentru plăți, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea și pentru a permite respectarea în anii următori a plafonului prevăzut la alineatul (1).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Draft Proiect de decizie</DocAmend>

<Article> Articolul 3 – alineatul 4</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

4. În cazul în care modificările la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 determină schimbări semnificative ale nivelului VNB-ului, Comisia recalculează, pe baza următoarei formule, plafoanele stabilite la alineatele (1) și (2) astfel cum sunt majorate temporar conform prevederilor articolului 3c:

eliminat

VNBt-2 + VNBt-1 + VNBt SEC curent

 

x% (y %)  *_________________

 

VNBt-2 + VNBt-1 + VNBt SEC modificat

 

În această formulă, „t” este ultimul an complet pentru care sunt disponibile datele definite în Regulamentul (UE) 2019/5165, „x” se referă la plafonul resurselor proprii pentru creditele de plată, iar „y” la plafonul resurselor proprii pentru creditele de angajament.

 

În această formulă, „SEC” înseamnă Sistemul European de conturi naționale și regionale din Uniune.

 

___________________

 

5 Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (Regulamentul VNB) (JO L 91, 29.3.2019, p. 19).

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 3 b – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

Rambursarea principalului fondurilor utilizate pentru cheltuieli, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) litera (b), și a dobânzii aferente datorate este suportată de la bugetul general al Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi repartizate în tranșe anuale de-a lungul unei perioade de mai mulți ani, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului6.

Rambursarea principalului fondurilor utilizate pentru cheltuieli, menționate la alineatul (1) litera (b), și a dobânzii aferente datorate este suportată din veniturile provenite din noile resurse proprii la bugetul general al Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi defalcate în tranșe anuale de-a lungul mai multor ani, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

_____________________

 

6 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).  

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 5</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Reportarea excedentului

 

Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor.

 

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

2.  Statele membre rețin 25 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sub formă de costuri de colectare.

2.  Statele membre rețin 10 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) drept compensare pentru costurile de colectare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera b a (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(ba) execuția bugetară a veniturilor provenind din amenzi pentru încălcări ale normelor de concurență și alte încălcări;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proiect de decizie</DocAmend>

<Article> Articolul 7 – alineatul 1 – litera b b (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(bb)  normele de stabilire a cuantumurilor resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) care trebuie puse la dispoziție, inclusiv coeficienții de apel aplicabili resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1), în limitele stabilite la alineatele respective, precum și calcularea coeficientului aplicabil resursei proprii bazate pe venitul național brut;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Draft Proiect de decizie</DocAmend>

<Article> Articolul 7 – alineatul 1 – litera b c (nouă)</Article>

 

Proiectul Consiliului

Amendamentul

 

(bc) venitul național brut de referință, dispozițiile privind ajustarea venitului național brut și dispozițiile privind recalcularea plafoanelor pentru plăți și angajamente în cazul unor modificări semnificative ale venitului național brut, în sensul aplicării articolului 2 alineatul (1);

</Amend>

</RepeatBlock-Amend> 


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Coraportorii reamintesc că Parlamentul European susține de multă vreme că trebuie reformat în profunzime sistemul de resurse proprii al UE. Ei consideră că a venit momentul să revoluționăm arhitectura sistemului de venituri a UE, la 32 de ani de la ultima introducere a unui nou tip de resurse proprii (și anume, contribuțiile bazate pe VNB). Reformarea din temelii a sistemului și, în special, cererea de a introduce noi resurse proprii se justifică prin trei argumente:

 

 Să se genereze, surse suplimentare, de preferință noi și independente de venituri la bugetul UE, pentru a facilita finanțarea unui cadru financiar multianual mai ambițios, orientat spre viitor, care să poată acoperi costurile politicilor încetățenite, consfințite prin tratate, cheltuielile în domenii prioritare noi, precum investițiile în Pactul verde european, și, cel puțin parțial, neajunsurile provocate de retragerea Regatului Unit.

 Să se creeze beneficii conexe în alte politici și valoare adăugată europeană în domenii precum poluarea mediului, tarifarea emisiilor de carbon, eliminarea diferențelor fiscale, armonizarea impozitării societăților și atragerea altor baze de impozitare mobile.

 Să se atenueze predominanța resurselor proprii bazate pe VNB, mărind astfel autonomia veniturilor la bugetul UE și schimbând percepția asupra bugetului UE, văzut acum ca un sistem finanțat prin transferuri fiscale.

 

Coraportorii sprijină eforturile de a ușura impactul economic al crizei de Covid-19, cu o mobilizare masivă a resurselor din sistemul de resurse proprii. Decizia modificată va crește plafonul resurselor proprii și, prin urmare, va crește marja de manevră bugetară a Uniunii, permițându-i Comisiei să ia împrumuturi de 750 de miliarde EUR pe un orizont de timp definit.

 

În completarea argumentelor de mai sus, această inițiativă implică și un alt argument convingător pentru introducerea de noi resurse proprii. Această argumentație este elaborată și în Comunicarea Comisiei COM(2020)0442, „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa”. Comunicarea prezintă o abordare inovatoare pentru a finanța rambursarea pe termen lung a fondurilor împrumutate în temeiul Deciziei privind resursele proprii, sub formă de venituri alocate externe în temeiul instrumentului de redresare „Next Generation EU” și executate prin diverse programe UE, noi sau existente. După cum a prezentat și argumentat pe larg în Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, la resursele proprii și la planul de redresare, Parlamentul susține introducerea unor noi categorii de resurse proprii, care să acopere - pe termen mediu și lung - costurile de refinanțare a dobânzilor și principalului sumelor împrumutate. Astfel s-ar evita o creștere bruscă a contribuțiilor naționale sau o reducere drastică a nivelului cheltuielilor bugetare și a instrumentelor de investiții din cadrul CFM. Povara acestor noi surse de venituri ar trebui suportată nu de cetățenii UE, ci în primul rând de marii poluatori și de corporațiile multinaționale.

 

Coraportorii recomandă Parlamentului European să adopte această abordare și să își condiționeze aprobarea CFM, care face parte din pachetul de redresare, de introducerea de noi resurse proprii pentru scopurile sus-menționate. Costurile rambursării împrumuturilor trebuie acoperite din veniturile din noile resurse proprii. În plus, coraportorii reamintesc că începând cu 1 ianuarie 2021 trebuie introdus un coș de noi resurse proprii. Parlamentul European ar trebui să insiste ca instituțiile să își asume calendare și angajamente obligatorii de a pune în practică acest principiu începând cu 2021, dat fiind că în acel an vor trebui deja făcute primele plăți ale dobânzilor. Fără a transgresa principiul universalității, acest acord va defini un nivel minim de venituri care trebuie generate, precum și un profil aproximativ al veniturilor pe care noile resurse proprii ar trebui să le genereze până în 2058.

 

Întrucât celelalte motive în favoarea unor resurse proprii autentice rămân valabile, valoarea lor adăugată ar putea fi amplificată.

 

În ceea ce privește alegerea noilor resurse proprii prezentate în acest proiect de raport, coraportorii s-au ghidat după entuziasmul cu care a fost primit de majoritatea eurodeputaților raportul interimar privind CFM/resursele proprii din noiembrie 2018, când plenul a susținut cu o largă majoritate un coș constând din următoarele surse de venituri:

 Resursele proprii existente (resurse proprii tradiționale, în special taxe vamale, resursa proprie bazată pe TVA, dar simplificată, precum și resurse proprii reziduale bazate pe VNB);

 Noile resurse proprii, în forma propusă de Comisie în mai 2018, și anume provenite din baza consolidată comună de impozitare a societăților, din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și dintr-o contribuție națională în funcție de deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate;

 Alte eventuale resurse proprii ar putea veni de la taxa pe tranzacțiile financiare (chiar dacă numai în cadrul unei cooperări consolidate), taxa pe servicii digitale, precum și mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon.

 

Revizuirea Deciziei privind resursele proprii ar trebui să servească și ea pentru a da curs anumitor solicitări făcute de mult de Parlamentul European, precum tratarea amenzilor ca venituri suplimentare.

 

În ceea ce privește procedura: Propunerea modificată privind resursele proprii și arhitectura juridică a instrumentului de redresare „Next Generation EU” impun necesitatea de a accelera adoptarea și ratificarea deciziei. Adoptarea și ratificarea prezentei decizii vor permite lansarea instrumentului european de redresare.

 

Pe lângă stabilirea și definirea categoriilor de resurse proprii, Decizia privind sistemul de resurse proprii include și alte dispoziții importante referitoare la diferite aspecte ale veniturilor bugetului UE, în special plafonul resurselor proprii. Acest plafon, exprimat ca procent din venitul național brut al UE, definește, în mod implicit, o marjă de manevră bugetară necesară pentru a susține datorii suplimentare (certe și probabile) și pentru a constitui garanții pentru activitățile UE de acordare și contractare de împrumuturi. Ratingul de credit favorabil de care se bucură UE și capacitatea sa de a garanta și de a se angaja în angajamente financiare pe termen lung reprezintă un atu prețios, care ar trebui exploatat pe deplin în perioadele cu nevoi financiare excepționale.

 

Pentru a putea intra în vigoare, decizia privind resursele proprii trebuie aprobată de toate statele membre. După cum se știe, procedura de ratificare este un proces îndelungat. Consiliul i-a cerut Parlamentului să accelereze procesul de elaborare a avizului său legislativ, astfel încât Consiliul să poată demara adoptarea prin procedura de consultare.

 

Coraportorii ar dori un proces decizional rapid privind instrumentul de redresare fără însă a abandona sau a sacrifica solicitările esențiale ale Parlamentului European pentru următoarea perioadă a cadrului financiar. Prin urmare, propunem să se supună la vot fără întârziere raportul nostru, astfel încât Consiliul să poată adopta Decizia modificată privind resursele proprii. În același timp, Parlamentul ar trebui să insiste în a găsi modalități obligatorii de a conecta ireversibil pachetul „New Generation EU” de introducerea de noi resurse proprii care să refinanțeze datoria, într-un spirit de solidaritate bazat pe o abordare fiscală pe deplin europeană.


 

 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

BRUXELLES

 

Subiect: Contribuție din partea Comisiei pentru control bugetar referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (2018/0135(CNS))

 

Domnule Președinte,

Comisia pentru control bugetar (CONT) a decis să prezinte un aviz sub formă de scrisoare cu privire la subiectul menționat mai sus.

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

În numele Comisiei CONT, aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea asigura luarea în considerare în rezoluția Parlamentului a poziției și mențiunilor exprimate de Comisia CONT în ceea ce urmează.

 

Cu stimă,

 

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

 

 

SUGESTII

 

1. salută propunerea modificată a Comisiei referitoare la decizia Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, ca parte a planului de redresare pentru Europa menit să contracareze efectele pandemiei de coronavirus; consideră că amploarea urmărilor acestei pandemii impune un răspuns extraordinar din partea UE și mijloace extraordinare care să completeze resursele bugetare naționale;

2. salută, îndeosebi, schimbarea de paradigmă inclusă în propunere, prin care Comisia Europeană este autorizată, în mod excepțional, să împrumute pe piețele de capital 750 de miliarde EUR; sprijină, de asemenea, majorarea temporară a plafoanelor pentru resursele proprii, aceasta fiind o condiție necesară pentru conceperea viitoarei strategii de împrumut, în special prin generarea de datorii pe mai multe cadre financiare, iar spațiul de rezervă astfel creat îi va permite Uniunii să ramburseze sumele împrumutate pe piețele de capital, începând cu cel târziu 2028; solicită ca costurile generate de rambursarea principalului și de plata dobânzii să fie refinanțate de la bugetul Uniunii peste plafoanele din CFM; insistă ca metodologia rambursărilor să fie transparentă, ușor de înțeles și supusă controlului; insistă ca rambursările să se efectueze printr-un sistem sustenabil și transparent de noi resurse proprii ale UE și să fie acoperite în totalitate de veniturile provenite din resurse proprii noi și autentice ale UE, pentru a se garanta credibilitatea și fezabilitatea planului de rambursare;  dacă este posibil, rambursările ar trebui să înceapă deja înainte de 2028, în funcție de evoluția redresării economice a UE, pentru a evita plasarea unei sarcini excesive pe generația următoare și pentru a evita viitoare reduceri ale bugetului UE determinate de rambursări; reamintește încă o dată că Parlamentul nu va aproba CFM pe 2021-2027 fără a se ajunge la un acord privind reforma sistemului resurselor proprii ale UE, inclusiv în ceea ce privește introducerea unei palete de noi resurse proprii;

 

3. evidențiază, de asemenea, că înscrierea în bugetul UE ca venituri alocate externe a veniturilor generate de sumele împrumutate de Uniune trebuie să fie controlată cu atenție de către Curtea de Conturi și Parlament în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, având în vedere mărimea sumelor în cauză; subliniază că, având în vedere amploarea acestor acțiuni de împrumut, se impun competențe profesionale și capacități administrative crescute, pentru ca operațiunile de împrumut și de rambursare să fie eficiente, un cadru special pentru gestionarea și controlul riscurilor, prin care să se garanteze fiabilitatea înregistrărilor contabile, precum și o estimare exactă a datoriilor generate; subliniază, totodată, că trebuie supravegheat cu strictețe controlul costurilor de gestiune; solicită ca raportul privind progresele înregistrate în realizarea planului de împrumut să fie comunicat autorității pentru control bugetar, pentru a fi examinat în mod corespunzător în cadrul procedurii de descărcare de gestiune;

 

4. consideră că necesitatea de a garanta credibilitatea și sustenabilitatea capacității de rambursare a generației următoare scoate în evidență apelul de lungă durată al Parlamentului de a fi introduse, începând cu 1 ianuarie 2021, venituri ale UE noi, ambițioase și solide, îndeosebi prin asigurarea unor resurse proprii ale UE stabile, eficiente și autentice, pentru a se menține sustenabilitatea modelului Uniunii de cooperare între statele membre și pentru a se consolida și a se dezvolta în continuare procesul de integrare europeană, obiectivele politice ale Uniunii și un nivel ridicat al investițiilor;

 

 

5. salută cele trei noi categorii propuse de resurse proprii, și anume o cotă din baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB), o cotă de 20% din veniturile generate de sistemul de comercializare a emisiilor și o contribuție națională calculată pe baza cantității de deșeuri provenite din ambalaje plastice nereciclate în fiecare stat membru, astfel încât să se realizeze pe termen mediu un buget autonom al UE; invită Comisia să vină cu propuneri legislative corespunzătoare prin care să se introducă treptat aceste resurse proprii noi, precum și un calendar cu putere juridică, o analiză aprofundată a bazei respective, metodele de colectare, împreună cu o estimare a costurilor aferente pentru colectare, asigurând totodată posibilitatea de a le supune auditului; evidențiază, de asemenea, că viitoarea taxă digitală nu trebuie să devină o povară pentru IMM-uri, iar normele referitoare la taxa digitală trebuie să fie cât mai clare și simple cu putință, lipsite de birocrație și trebuie să permită o aplicare simplă în practică;

6. reamintește importanța utilizării resurselor proprii pentru a realiza obiectivele politice ale Uniunii Europene, în special pentru a răspunde provocărilor mondiale legate de schimbările climatice, dreptatea socială și digitalizare;

7. observă, însă, că propunerea Comisiei nu conține o evaluare a impactului, conform orientărilor privind o mai bună legiferare, deși efectele probabile pe plan economic, ecologic și social ale acțiunilor UE pot fi considerabile; invită Comisia să prezinte informații suplimentare privind datele statistice ce vor fi utilizate pentru calculul și colectarea noilor resurse proprii; consideră că disponibilitatea acestor informații este extrem de importantă pentru asigurarea unui caracter complet al registrelor în interesul auditului și pentru asigurarea răspunderii; solicită ca evaluarea de impact sau informațiile suplimentare ce trebuie prezentate să analizeze în special efectele noilor resurse proprii asupra IMM-urilor;

8. reamintește în acest context că sistemul propus de resurse proprii nu ar trebui să majoreze sarcina fiscală globală pentru contribuabilii din UE, ar trebui să evite plasarea sarcinii aferente finanțării măsurilor de redresare asupra celor mai vulnerabili și ar trebui să ducă la o reducere proporțională a contribuției statelor membre la bugetul UE; consideră că cota resurselor proprii noi și autentice ar trebui să contribuie în mod semnificativ la veniturile bugetului UE și să garanteze promovarea unei piețe interne juste;

9. reiterează, de asemenea, necesitatea de a se îmbunătăți și mai mult gestiunea veniturilor actuale ale UE, mai ales prin simplificarea realizării în practică a resursei proprii bazate pe TVA și prin eliminarea disparităților în ceea ce privește controalele vamale, pentru a se reduce posibilitățile de eroare, nereguli și fraude, care aduc prejudicii resurselor proprii ale UE și intereselor financiare ale UE;

10. atrage atenția asupra solicitării ca viitoarele venituri generate prin realizarea politicilor UE și aplicarea reglementărilor UE să intre în bugetul UE ca principiu, deoarece constituie o sursă de venit autentică a UE;

11. reiterează importanța eliminării, cât mai curând posibil, a actualului sistem de corecții și rabaturi, dar nu mai târziu de anul 2025 prevăzut în propunerea Comisiei privind eliminarea treptată a tuturor rabaturilor, ceea ce va avea ca rezultat o structură a sistemului de resurse proprii mai simplă, mai justă, cu o mai mare răspundere democratică și mai transparentă; insistă ca sistemul și distribuția aferente rabaturilor viitoare să fie transparente și responsabile; își reafirmă poziția cu privire la costurile colectării taxelor vamale, care ar trebui stabilite la 10 %, cota lor inițială; 

 

12. consideră că sistemul propus de finanțare a UE va rămâne în general complex și trebuie să facă obiectul unui control democratic și al unei răspunderi mai stricte la nivelul UE; pentru aceasta, în legătură cu revizuirea tratatelor UE, solicită modificarea articolului 311 din TFUE cu scopul de a se consolida rolul Parlamentului în procesul decizional ce vizează apropiata adoptare a deciziilor privind resursele proprii.

 

 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

GR/av

D(2020) 22163

 

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

BRUXELLES

 

 


Subiect: <Titre>Aviz referitor la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene</Titre>

<DocRef>(2018/0135(CNS))</DocRef>

Stimate domnule Van Overtveldt,

 

Având în vedere termenul foarte scurt prevăzut în Comisia BUDG, Comisia ENVI nu va fi în măsură să voteze la timp cu privire la proiectul său de aviz referitor la sistemul de resurse proprii al UE. De aceea, în calitate de președinte al Comisiei ENVI doresc să vă prezint, împreună cu raportoarea ENVI pentru propunerea de decizie a Consiliului privind un sistem de resurse proprii al UE, dna Esther de Lange, contribuția Comisiei ENVI sub forma unor puncte de rezoluție, în speranța că acestea vor fi luate în considerare de comisia dumneavoastră:

 

1. insistă ca instrumentul Next Generation EU să fie însoțit de un plan de rambursare credibil, care să fie inițiat deja în următorul CFM, dacă situația economică va permite acest lucru, prin înființarea unor resurse ale UE noi și autentice, pentru a evita efectele negative ale rambursărilor asupra viitoarelor generații sau asupra viitoarelor CFM; consideră, de asemenea, că noile resurse proprii din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 oferă posibilitatea ca partea veniturilor din bugetul Uniunii să devină mai sustenabilă și mai transparentă, pentru ca Uniunea să devină mai autonomă și, în cele din urmă, să valorifice într-o mai mare măsură puterea de transformare a bugetului său;

 

2. repetă, așadar, că Parlamentul condiționează aprobarea următorului CFM de reforma resurselor proprii și de introducerea unor resurse proprii noi începând cu 2021;

 

3. solicită să fie introduse, începând cu 2021, o serie de resurse proprii noi care să respecte pe deplin politicile Uniunii din domenii precum mediul, sănătatea și clima, și solicită un acord rapid cu privire la o dispoziție cu putere juridică și la un calendar pentru introducerea în următorul CFM a unor resurse proprii suplimentare;

 

4. își reafirmă poziția prin care sprijină introducerea de noi resurse proprii, mai ales a celor care contribuie la obiectivele Uniunii privind mediul, sănătatea și clima, în special o parte semnificativă din veniturile generate de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, o contribuție pentru materialele plastice și un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;

 

5. își reiterează sprijinul față de propunerea privind o resursă proprie bazată pe deșeurile de ambalaje de plastic nereciclate; subliniază că efectul acestei măsuri trebuie să confere prioritate prevenirii generării de deșeuri, în conformitate cu ierarhia deșeurilor; solicită mecanisme eficace de înregistrare și control și clarificarea metodei de calcul;

 

6. își repetă solicitarea ca o cotă considerabilă din sistemul extins de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) să fie considerată drept resurse proprii care să sprijine proiectele Uniunii, cum ar fi energia din surse regenerabile, stocarea și interconectarea, precum și investiții în inovații industriale revoluționare care duc la reducerea emisiilor de carbon și care corespund Acordului de la Paris și obiectivelor Uniunii privind clima și energia, în special obiectivului privind realizarea neutralității climatice până în 2050; consideră că acest lucru nu trebuie să contravină bugetelor naționale destinate politicilor climatice și energetice [întrucât 50 % din venituri sunt prevăzute în acest scop, în temeiul Directivei privind ETS (Directiva 2003/87/CE)];

 

7. consideră că, în absența unor măsuri internaționale armonizate pentru impozitarea kerosenului, ar trebui să se analizeze posibilitatea unei taxe pentru aviație în funcție de conținutul de carbon, care să devină o resursă proprie a Uniunii și care să servească drept stimulent suplimentar pentru cercetare, dezvoltare și investiții în aeronave și combustibili mai eficienți și cu emisii reduse de carbon și pentru a reduce astfel emisiile tot mai mari din sectorul aviației, asigurând în același timp condiții de concurență loială în sectorul transporturilor;

 

8. invită Comisia să vină cu o propunere în 2021 privind introducerea unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon, care să fie o resursă nouă pentru bugetul Uniunii și a cărei introducere să fie preconizată înainte de 1 ianuarie 2023, cu respectarea deplină a normelor OMC, pentru a asigura condiții de concurență loială în comerțul internațional și a reduce emisiile și riscul scurgerilor de carbon, internalizând totodată costurile externe negative ale bunurilor importate;

 

9. insistă ca veniturile generate de noile resurse proprii să acopere cheltuielile legate de rambursarea sumelor împrumutate în cadrul instrumentului Next Generation EU; consideră că toate sumele generate de aceste resurse proprii noi ce depășesc cuantumul necesar pentru a acoperi obligațiile de rambursare ar trebui să intre la bugetul Uniunii pentru a finanța prioritățile UE;

 

10. salută propunerea Comisiei ca un punct de plecare pentru majorarea imediată și permanentă a plafonului resurselor proprii, pentru a satisface nevoile aferente CFM și a lua în calcul consecințele preconizate ale Brexitului, precum și pentru o majorare suplimentară temporară a plafonului până la 2 % din venitul național brut al UE, care este necesară pentru a acoperi cerințele Fondului de redresare și reziliență, a face față datoriilor legate de împrumutul de fonduri și pentru luarea în calcul a scăderii preconizate a VNB în urma recesiunii provocate de criză.

Am transmis scrisori similare dlui José Manuel FERNANDES și dnei Valérie HAYER, coraportori ai Comisiei BUDG pentru sistemul de resurse proprii al UE.

 

Cu stimă,

 

Pascal CANFIN


 

 

 

 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE

Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

BRUXELLES

 

 

 

Subiect: <Titre>Aviz referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (</Titre><DocRef>COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))</DocRef>

Stimate domnule Van Overtveldt,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru afaceri constituționale a fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 14 iulie 2020, s-a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru afaceri constituționale a examinat chestiunea în cauză în cursul reuniunilor sale din 14 iulie 2020 și 27 august 2020. În cadrul acestei din urmă reuniuni[8], ea a decis să recomande Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu stimă,

Antonio Tajani

 

SUGESTII

1. își reiterează opinia că sistemul actual de resurse proprii este excesiv de complex, discriminatoriu, netransparent și neinteligibil pentru cetățeni; subliniază că reforma sa aprofundată este esențială pentru creșterea disponibilității veniturilor, a previzibilității, a eficienței, a clarității și a echității;

 

2. reiterează necesitatea introducerii rapide a unor noi resurse proprii veritabile, în conformitate cu poziția Parlamentului European[9] și a recomandărilor Grupului la nivel înalt privind resursele proprii, pentru a constitui un buget solid al Uniunii axat pe interesul european comun, capabil să facă față provocărilor actuale – în special să contribuie la finanțarea redresării economice în urma crizei provocate de COVID-19 și să compenseze costurile suplimentare generate prin intermediul programului „Next Generation EU” - care se termină cu abordarea „rentabilității echitabile” și care oferă rezultate care contează pentru cetățenii europeni; reamintește că cerința legală de a pune la dispoziția bugetului UE resurse proprii veritabile decurge în mod direct din tratatele UE; subliniază că noile resurse proprii ar trebui să fie aliniate la obiectivele de politică ale Uniunii și să fie tratate independent de dimensiunea bugetului;

 

3. consideră că, deși contribuția bazată pe VNB a reprezentat până în prezent o sursă stabilă și fiabilă de venituri pentru bugetul UE de la introducerea sa în 1988, transformarea treptată a acesteia dintr-o resursă reziduală în bugetul UE în componenta cea mai predominantă nu respectă pe deplin spiritul tratatelor, conform cărora Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor și pentru realizarea politicilor sale, iar bugetul său este finanțat integral din resurse proprii; subliniază că negocierile privind dimensiunea contribuțiilor naționale au fost, până în prezent, motivate, în principal, de considerente politice și financiare, spre deosebire de necesitatea de a stabili bugete care să răspundă nevoilor și angajamentelor identificate și că acest lucru a contribuit la crearea unei percepții false și nocive, potrivit căreia contribuțiile la bugetul UE sunt simple transferuri între plătitorii neți și beneficiarii neți și nu contribuția necesară pentru beneficiile pe care UE le oferă; este, prin urmare, de părere că introducerea unor noi resurse proprii veritabile ar trebui să înlocuiască treptat contribuțiile bazate pe VNB;

 

4. solicită din nou eliminarea tuturor corecțiilor bugetare și a mecanismelor de corecție cât mai curând posibil, pentru a asigura un tratament echitabil între statele membre; reamintește, în acest sens, că raportul Monti privind viitoarea finanțare a UE subliniază că reducerile și corecțiile bugetare fac ca bugetul UE să fie regresiv, întrucât statele membre mai bogate care beneficiază de reduceri contribuie mai puțin la bugetul UE, ca parte din VNB decât statele membre mai sărace; consideră că motivul istoric al existenței lor a încetat să existe după ce Regatul Unit a părăsit UE; își exprimă, prin urmare, dezamăgirea cu privire la faptul că, în concluzia Consiliului European extraordinar din 17-21 iulie 2020, acestea au fost menținute și, în unele cazuri, chiar au crescut;

 

5. salută propunerea modificată a Comisiei din 27 mai 2020, care viza împuternicirea Comisiei să împrumute 750 miliarde EUR la prețurile din 2018 de pe piețele de capital, ale căror încasări vor fi transferate programelor Uniunii în conformitate cu Instrumentul de redresare al Uniunii Europene („Next Generation EU”) pentru a gestiona consecințele crizei provocate de COVID-19, subliniază beneficiile creării unei capacități financiare suplimentare la nivelul Uniunii, care să fie imediat disponibilă prin intermediul acestui împrumut de fonduri, cu rambursări care urmează să fie efectuate din bugetul UE și introducerea unor noi resurse proprii veritabile în acest scop; salută propunerea Comisiei de a crește plafonul resurselor proprii la 1,4 % din VNB și de a crește temporar plafonul resurselor proprii la 2,0 % din VNB pentru a suporta datoria aferentă obligațiunilor de redresare; consideră, cu toate acestea, că majorarea temporară a plafonului resurselor proprii ar trebui să rămână disponibilă pentru a răspunde nu numai nevoilor cadrului financiar multianual și ale fondului de redresare și pentru a ține seama de scăderea preconizată a VNB după recesiunea indusă de criza provocată de COVID-19, ci și pentru a permite UE să se poată baza pe un buget mai mare pentru a-și îndeplini ambițiile politice;

 

6. își reiterează poziția conform căreia introducerea unui coș de noi resurse proprii până la sfârșitul CFM 2021-2027 ar trebui să urmărească să acopere cel puțin costurile aferente pachetului de redresare „Next Generation EU” (NGEU) (suma principală și dobânzile), pentru a asigura credibilitatea și sustenabilitatea planului de rambursare al pachetului;

 

7. consideră că mecanismul propus, care presupune „împrumutare pentru a cheltui” și utilizarea veniturilor alocate, respectă principiile echilibrului bugetar și disciplinei bugetare, precum și integritatea sistemului de resurse proprii, astfel cum este consacrat la articolele 310, 311 și 323 din TFUE;

 

8. insistă asupra faptului că noul mecanism necesită o codecizie și o responsabilitate parlamentară adecvată din partea Parlamentului European și cât mai multă transparență cu putință; invită, de asemenea, Consiliul să implice Parlamentul îndeaproape și să coopereze cu acesta în toate etapele procedurii de adoptare a deciziei privind sistemul de resurse proprii; insistă asupra faptului că acest lucru trebuie să fie valabil în cazul deciziilor privind stabilirea priorităților și a plăților fondurilor pentru toate instrumentele finanțate prin veniturile alocate din exterior în cadrul programului „Next Generation EU”;

 

9. propune să se profite de impulsul oferit de Conferința privind viitorul Europei pentru a discuta avantajele unei modificări aduse tratatelor, pentru a se asigura că Parlamentul și Consiliul, prin vot majoritar, sunt instituțiile care stabilesc dispoziții privind resursele proprii ale Uniunii, pe baza unor resurse proprii veritabile, independente de bugetele naționale și și să analizeze modul în care procesul de aprobare al statelor membre ar putea fi reformat în acest caz, precum și să examineze modul în care un pachet de resurse proprii veritabile ar putea fi mai bine ancorat în tratate; consideră că acest lucru ar putea asigura atât permanența, cât și eficacitatea sistemului de resurse proprii și ar putea deschide calea către o veritabilă politică fiscală europeană, ameliorând astfel funcționarea și reziliența Uniunii Europene.

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

Referințe

10025/2020 – C9-0215/2020 – COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS)

Data consultării PE

22.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

INTA

31.5.2018

CONT

31.5.2018

ECON

31.5.2018

ENVI

31.5.2018

 

AGRI

31.5.2018

AFCO

31.5.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

INTA

18.7.2019

ECON

22.7.2019

AGRI

7.7.2020

 

Raportori

 Data numirii

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Examinare în comisie

13.7.2020

 

 

 

Data adoptării

1.9.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Petros Kokkalis

Data depunerii

3.9.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE(NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

2

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1]  JO C 162, 10.5.2019, p. 51.

[2]  JO C 162, 10.5.2019, p. 71.

[3]  Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.

[4]  Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.

[5]  Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.

[6]  Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.

[7]  Texte adoptate, P9_TA(2020)0206.

[8] La votul final au fost prezenți: Antonio Tajani (președinte), Gabriele Bischoff (vicepreședinte), Charles Goerens (vicepreședinte), Giuliano Pisapia (vicepreședinte), Sandro Gozi (raportor pentru aviz), Alexander Alexandrov Yordanov (pentru Brice Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (pentru Antonio Maria Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (pentru Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz‑Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.

[9]  Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.

Rezoluția Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 și Rezoluția Parlamentului European din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.

Ultima actualizare: 11 septembrie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate