Postup : 2018/0135(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0146/2020

Predkladané texty :

A9-0146/2020

Rozpravy :

PV 14/09/2020 - 19
PV 14/09/2020 - 21
CRE 14/09/2020 - 19
CRE 14/09/2020 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0220

<Date>{03/09/2020}3.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0146/2020</NoDocSe>
PDF 327kWORD 106k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie</Titre>

<DocRef>(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajcovia: <Depute>José Manuel Fernandes, Valérie Hayer</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU
 LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Rady (10025/2020),

 so zreteľom na článok 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0215/2020),

 so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020[1] a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch[3],

 so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu[4],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov[5],

 so zreteľom na vyhlásenia Komisie a Rady z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy[6],

 so zreteľom na oznámenie Komisie „Rozpočet EÚ umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy“ (COM(2020)0442),

 so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá bola uverejnená v decembri 2016 a predložená Európskemu parlamentu a Rade v januári 2017,

 so zreteľom na svoje uznesenie o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020[7],

 zo zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9–0146/2020),

1. schvaľuje zmenený návrh Rady;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1 a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V tomto rozhodnutí sa ustanovuje právny základ, na základe ktorého si Komisia môže požičiavať finančné prostriedky na kapitálových trhoch s cieľom financovať výdavky v rámci balíka opatrení na obnovu Next Generation EU. Súvisiace náklady na istinu a úroky v rámci splátok sa musia opätovne financovať z rozpočtu Únie vo vopred stanovenom časovom rámci v závislosti od splatnosti vydaných dlhopisov a stratégie splácania dlhu. Takéto náklady by nemali viesť k neprimeranému zníženiu výdavkov na program alebo investičných nástrojov v rámci viacročného finančného rámca (VFR), ani by nemali viesť k prudkému nárastu národných príspevkov. Z tohto dôvodu a s cieľom posilniť dôveryhodnosť a udržateľnosť plánu splácania Next Generation EU by sa takéto náklady mali v plnej miere pokrývať príjmami zo skutočných nových vlastných zdrojov. Súvisiace výdavkové rozpočtové prostriedky by sa mali započítať nad rámec stropov VFR, ako sa stanovuje v novom nariadení o VFR.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1 b (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Akékoľvek sumy vytvorené novými vlastnými zdrojmi nad rámec úrovne, ktorá je potrebná na pokrytie záväzkov v súvislosti so splácaním v danom roku, by mali zostať v rozpočte Únie ako všeobecné príjmy.  Po ukončení plánu splácania by tieto vlastné zdroje mali naďalej financovať rozpočet Únie ako všeobecné príjmy. Zavedenie koša nových vlastných zdrojov by malo zaručiť primeranú úroveň financovania výdavkov Únie vo VFR a zároveň zmierniť prevahu príspevkov členských štátov založených na HND pri financovaní ročného rozpočtu Únie, čím by sa oslabilo vnímanie rozpočtu Únie ako hry s nulovým súčtom, ktorá sa vyznačuje logikou primeranej návratnosti. To by zase mohlo uľahčiť lepšie zameranie výdavkov na úrovni Únie na prioritné oblasti a spoločné verejné statky so značnými úsporami súvisiacimi s vyššou efektívnosťou v porovnaní s vnútroštátnymi výdavkami.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1 c (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(1c) V záujme toho, aby výnosy z nich boli k dispozícii, keď bude potrebné plniť záväzky v súvislosti so splácaním a úrokmi, by sa nové kategórie vlastných zdrojov mali zaviesť od roku 2021. Nové vlastné zdroje by mali byť v súlade s politickými cieľmi Únie a mali by podporovať Európsku zelenú dohodu a fungovanie jednotného trhu, ako aj úsilie o zlepšenie účinnosti zdaňovania právnických osôb, a malo by posilniť boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.  Európsky parlament už vo svojej predbežnej správe z novembra 2018 o vlastných zdrojoch v rámci VFR schválil možný súbor nových vlastných zdrojov a iných príjmov, ktoré majú takéto charakteristické znaky. Tento košík by sa mohol rozšíriť tak, aby zahŕňal ďalšie možnosti.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasný systém stanovovania vlastného zdroja založeného na DPH bol opakovane kritizovaný Dvorom audítorov, Európskym parlamentom a členskými štátmi ako príliš zložitý. Európska rada preto na zasadnutí 17. 21. júla 2020 dospela k záveru, že je vhodné výpočet tohto vlastného zdroja zjednodušiť.

(5) Vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty je dobre zavedeným zdrojom príjmov rozpočtu Únie a mal by aj naďalej odrážať prirodzené prepojenie medzi spotrebiteľmi na jednotnom trhu a verejnými financiami Únie. Súčasný systém stanovovania vlastného zdroja založeného na DPH bol však opakovane kritizovaný Dvorom audítorov, Európskym parlamentom a členskými štátmi ako príliš zložitý. Preto je vhodné zjednodušiť výpočet tohto vlastného zdroja.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom lepšie zosúladiť finančné nástroje Únie s jej politickými prioritami, lepšie zohľadniť úlohu rozpočtu Únie pri fungovaní jednotného trhu, lepšie podporovať ciele politík Únie a znížiť príspevky členských štátov založené na hrubom národnom dôchodku (HND) do ročného rozpočtu Únie Európska rada na zasadnutí 17. 21. júla 2020 dospela k záveru, že v nasledujúcich rokoch bude Únia pracovať na zreformovaní systému vlastných zdrojov a zavedie nové vlastné zdroje.

(6) S cieľom financovať aspoň náklady na istinu a úroky zo splátok z Nástroja Únie na obnovu, lepšie zosúladiť finančné nástroje Únie s jej politickými prioritami, lepšie zohľadniť rozpočtovú úlohu Únie pri fungovaní jednotného trhu, lepšie podporovať ciele politík Únie, ako sú Európska zelená dohoda a digitálna transformácia, a zároveň zmierniť prevahu príspevkov členských štátov založených na hrubom národnom dôchodku do ročného rozpočtu Únie, je potrebné zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov založených na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, vnútroštátnych príjmoch zo systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami a príspevkoch jednotlivých členských štátov vypočítaných na základe nerecyklovaného odpadu z plastových obalov. Okrem toho by sa na tento účel mali zaviesť nové vlastné zdroje založené na mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach v plnom súlade s pravidlami WTO, na dani z digitálnych služieb a dani z finančných transakcií, ktoré by sa uplatňovali prednostne v súlade so schémou, na ktorej sa dohodli všetky členské štáty, a to hneď po zavedení  príslušných legislatívnych podmienok. Komisia by mala čo najskôr vypracovať potrebné legislatívne návrhy týkajúce sa uvedených vlastných zdrojov a prípadných ďalších nových vlastných zdrojov, ktoré budú podporovať Európsku zelenú dohodu, ako aj fungovanie jednotného trhu a úsilie o zlepšenie účinnosti zdaňovania právnických osôb. Prípadné nové vlastné zdroje, ktoré už Komisia oznámila, ako napríklad poplatok za jednotný trh, by sa mali ďalej posúdiť predtým, ako budú predložené Európskemu parlamentu a Rade.

 </Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(7) Ako prvý krok by sa mala zaviesť nová kategória vlastných zdrojov založená na príspevku každého členského štátu vypočítaného na základe nerecyklovaného odpadu z plastových obalov. V súlade s európskou stratégiou v oblasti plastov môže rozpočet Únie prispieť k zníženiu znečisťovania odpadom z plastových obalov. Vlastný zdroj, ktorý je založený na príspevku každého členského štátu a ktorý je proporcionálny k množstvu odpadu z plastových obalov, ktorý v jednotlivých členských štátoch nebol recyklovaný, bude slúžiť ako stimul na zníženie spotreby plastov na jedno použitie, podporí recykláciu a posilní obehové hospodárstvo. Členské štáty budú zároveň môcť v súlade so zásadou subsidiarity prijímať najvhodnejšie opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Aby sa zabránilo nadmerne regresívnemu vplyvu na príspevky členských štátov, mal by sa na príspevky členských štátov s HND na obyvateľa v roku 2017 pod priemerom EÚ uplatniť mechanizmus úpravy s ročným paušálnym znížením. Zníženie by malo zodpovedať hmotnosti 3,8 kg vynásobenej počtom obyvateľov dotknutých členských štátov v roku 2017.

(7) V súlade so stratégiou Únie v oblasti plastov môže rozpočet Únie prispieť k zníženiu znečisťovania životného prostredia odpadom z plastových obalov a dosiahnutiu cieľov v oblasti recyklácie odpadu z obalov. Vlastný zdroj, ktorý je založený na príspevku každého členského štátu a ktorý je proporcionálny k množstvu odpadu z plastových obalov, ktorý v jednotlivých členských štátoch nebol recyklovaný, bude slúžiť ako stimul na zníženie spotreby plastov na jedno použitie, podporí recykláciu a posilní obehové hospodárstvo. Komisia by mala zaviesť zjednodušenú metódu výpočtu, ako aj účinné mechanizmy registrácie a kontroly. Členské štáty budú zároveň môcť v súlade so zásadou subsidiarity prijímať najvhodnejšie opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Vzhľadom na to, že tento príspevok má byť vlastným zdrojom založeným na zásade „znečisťovateľ platí“, nemal by sa naň vzťahovať žiadny korekčný mechanizmus.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend> Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Únia považuje za prioritu dosiahnutie cieľa, ku ktorému sa zaviazala v Parížskej dohode o zmene klímy, a to znížiť emisie medzi rokmi 1990 a 2030 aspoň o 40 %. Systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami je jedným z hlavných nástrojov, ktoré boli zavedené na účely plnenia tohto cieľa, a vytvára príjem prostredníctvom obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie. Vzhľadom na harmonizovanú povahu systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami, ako aj na finančné prostriedky, ktoré Únia vynakladá na podporu úsilia členských štátov v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, je vhodné v tejto súvislosti zaviesť nový vlastný zdroj pre rozpočet EÚ. Tento vlastný zdroj by mal byť založený na kvótach, ktoré majú byť predmetom obchodovania členskými štátmi formou aukcie, ako aj na bezodplatných kvótach prechodne pridelených odvetviu energetiky. Aby sa zohľadnili osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých členských štátov uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES1a, kvóty prerozdelené na účely solidarity, rastu a prepojení, ani kvóty určené pre fond na inovácie a fond na modernizácie, by sa pri stanovovaní výšky príspevku na vlastný zdroj nemali zohľadňovať. Vlastný zdroj založený na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami by sa mal vymedziť aj spôsobom, ktorý zahŕňa potenciálne dodatočné príjmy vyplývajúce z budúceho rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice o ETS na nové odvetvia alebo geografické regióny, pričom by sa zároveň zabezpečila konkurencieschopnosť Únie.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(8)  Európska rada na zasadnutí 17. 21. júla 2020 vzala na vedomie, že ako základ pre ďalšie vlastné zdroje Komisia v prvom polroku 2021 predloží návrhy na mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a na digitálnu daň s cieľom zaviesť ich najneskôr od 1. januára 2023. Európska rada vyzvala Komisiu, aby predložila revidovaný návrh týkajúci sa systému obchodovania s emisiami s jeho prípadným rozšírením na oblasť leteckej a námornej dopravy. Dospela k záveru, že v priebehu viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021 – 2027 bude Únia pracovať na zavedení ďalších vlastných zdrojov, ktoré môžu zahŕňať daň z finančných transakcií.

(8) Požadované dodatočné vlastné zdroje by sa mali zaviesť najneskôr do roku 2028 v súlade s právne záväzným kalendárom stanoveným v tomto rozhodnutí, čím by sa malo zabezpečiť, aby sa príslušné právne predpisy mohli prijať včas a aby boli funkčné tak, aby výnosy boli k dispozícii v čase, keď vzniknú náklady. Komisia by k tomu mala pripraviť legislatívne návrhy. V medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou by sa mali stanoviť podrobnejšie dojednania a iné ustanovenia týkajúce sa tohto právne záväzného kalendára, ako sú dátum nadobudnutia účinnosti alebo dátum možného retroaktívneho uplatňovania určitých nových vlastných zdrojov.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Ako prvý krok príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov bude od januára 2021 dopĺňať existujúce vlastné zdroje.  Okrem toho 30 % príjmov z výnosov z obchodovania formou aukcie v rámci systému obchodovania s emisiami bude od roku 2021 predstavovať všeobecný príjem pre rozpočet Únie.

V druhom kroku Komisia predloží potrebné návrhy na zmenu dane z finančných transakcií (DFT) na základ pre vlastný zdroj od roku 2024. Komisia v prvom polroku 2021 predloží aj legislatívne návrhy na zavedenie nových vlastných zdrojov založených na mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach a na digitálnej dani.  Výnosy budú k dispozícii od roku 2023.  Ak mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach bude mať formu dodatočných dovozných ciel, bude sa naň vzťahovať právna úprava týkajúca sa tradičných vlastných zdrojov a nebude si vyžadovať samostatné rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Ak mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach bude mať formu rozšírenia rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, mal by byť plne krytý z vlastných zdrojov založených na systéme obchodovania s emisiami.  V treťom kroku a v rámci preskúmania/revízie viacročného finančného rámca v polovici trvania v prvom polroku 2024 Komisia predloží ďalšie nové alebo prepracované návrhy na premenu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) na základ pre vlastný zdroj.  Právne predpisy by mali nadobudnúť účinnosť včas, aby boli výnosy z týchto nových vlastných zdrojov k dispozícii od roku 2026.  Vlastné zdroje založené na dani sa nebudú musieť uplatňovať retroaktívne.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 </Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európska rada na zasadnutí 17. - 21. júla 2020 dospela k záveru, že dojednania týkajúce sa vlastných zdrojov by sa mali riadiť celkovými cieľmi jednoduchosti, transparentnosti a rovnosti vrátane spravodlivého rozdelenia zaťaženia. Taktiež dospela k záveru, že Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko a v kontexte podpory obnovy a odolnosti aj Nemecko budú v období 2021 – 2027 benefitovať z paušálnych korekcií ich ročných príspevkov založených na HND.

(9) Rabaty a iné korekčné mechanizmy by sa mali zrušiť.

</Amend><AmendB>Pozmeňujúci návrh  <NumAmB>11</NumAmB>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Únia sa bude usilovať o zavedenie prípadných dodatočných nových vlastných zdrojov v nadchádzajúcich rokoch a do roku 2028.  Ak Európsky parlament alebo Rada navrhne nový vlastný zdroj, Komisia ho posúdi.

</AmendB>

<AmendB>Pozmeňujúci návrh  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 b (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Vzhľadom na budúce rokovania o zmenách zmlúv a s využitím dynamiky Konferencie o budúcnosti Európy by sa demokratická legitimita, zodpovednosť, odolnosť a zosúladenie s hlavnými cieľmi politiky na strane príjmov rozpočtu Únie mali ďalej posilniť tým, že sa Európskemu parlamentu poskytnú posilnené právomoci v legislatívnom rozhodovaní a prizná aktívnejšia úloha pri monitorovaní vykonávania systému vlastných zdrojov, ako aj v príslušných odvetvových právnych predpisoch.

</AmendB>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(10) Členské štáty by si na pokrytie nákladov na výber mali ponechať 25 % zo súm tradičných vlastných zdrojov, ktoré vyberú.

(10) Podiel 20 % zo súm vybraných členskými štátmi pre tradičné vlastné zdroje, ktorý si ponechávajú členské štáty na pokrytie nákladov spojených s ich výberom, predstavuje vysoký podiel vlastných zdrojov, ktoré nie sú odvádzané do rozpočtu Únie. Náklady na výber, ktoré si ponechávajú členské štáty zo sumy vybranej pre tradičné vlastné zdroje, by sa zo súčasných 20 % mali vrátiť na pôvodnú úroveň 10 %, aby finančná podpora určená na colné vybavenie, zamestnancov a informácie lepšie zodpovedala skutočným nákladom a potrebám. Tento podiel by mal byť rovnaký pre všetky členské štáty.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade so štvrtým odsekom článku 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa prostredníctvom nariadenia Rady ustanovia vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie. Takéto opatrenia by mali zahŕňať ustanovenia všeobecnej a technickej povahy uplatniteľné na všetky kategórie vlastných zdrojov. Tieto opatrenia by mali zahŕňať podrobné pravidlá výpočtu zostatku a jeho zahrnutia do rozpočtu, ako aj ustanovenia a dojednania potrebné na kontrolu výberu vlastných zdrojov a dohľad nad ním.

(11) Rada v súlade so štvrtým odsekom článku 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanoví vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie. Takéto opatrenia by mali zahŕňať ustanovenia všeobecnej a technickej povahy uplatniteľné na všetky druhy vlastných zdrojov, v prípade ktorých je zvlášť dôležitý primeraný parlamentný dohľad. Tieto opatrenia by mali zahŕňať podrobné pravidlá týkajúce sa stanovenia súm vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa majú sprístupniť, vrátane uplatniteľných sadzieb výberu vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) až e), technických otázok týkajúcich sa hrubého národného dôchodku, ustanovení a dojednaní potrebných na kontrolu výberu vlastných zdrojov a dohľad nad ním, ako aj pravidlá týkajúce sa inšpekcií a pravidlá týkajúce sa právomocí úradníkov a iných zamestnancov oprávnených Komisiou vykonávať inšpekcie, a akékoľvek iné relevantné požiadavky na podávanie správ. Tieto opatrenia by mali zahŕňať aj praktické ustanovenia na pravidelné informovanie členských štátov a Európskeho parlamentu ako jednej zložky rozpočtového orgánu o aktuálnom stave prijímania úverov, riadení dlhu a súvisiacich stratégiách riadenia rizík, ako aj o pláne splácania.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(13)  V rámci stropov vlastných zdrojov by sa pre Úniu mala zachovať dostatočná rezerva na pokrytie všetkých jej finančných zväzkov a podmienených záväzkov splatných v ktoromkoľvek danom roku. Celková suma vlastných zdrojov pridelená do rozpočtu Únie na pokrytie ročných platobných rozpočtových prostriedkov by nemala presiahnuť 1,40 % súčtu HND všetkých členských štátov. Celková suma ročných viazaných rozpočtových prostriedkov by nemala presiahnuť 1,46 % súčtu HND všetkých členských štátov.

(13)  Aby sa v rámci stropov vlastných zdrojov zachovala pre Úniu dostatočná rezerva na pokrytie všetkých jej finančných záväzkov a podmienených záväzkov splatných v ktoromkoľvek danom roku, strop vlastných zdrojov by sa mal v prípade platobných rozpočtových prostriedkov zvýšiť na úroveň 1,50 % zo sumy hrubého národného dôchodku členských štátov v trhových cenách pre platobné rozpočtové prostriedky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16 a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Strop platobných rozpočtových prostriedkov by sa mal zvýšiť o 0,6 percentuálneho bodu, a to výlučne na účely pokrytia dodatočných finančných záväzkov a podmienených záväzkov vyplývajúcich z mimoriadneho a dočasného splnomocnenia požičať si finančné prostriedky a zabezpečiť finančnú udržateľnosť aj v časoch hospodárskeho poklesu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 19</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(19)  Splácanie finančných prostriedkov vypožičaných na účely poskytnutia nenávratnej pomoci, návratnej pomoci poskytovanej prostredníctvom finančných nástrojov alebo poskytovania rozpočtových záruk, by sa spolu so splatnými úrokmi malo financovať z rozpočtu Únie. Vypožičané finančné prostriedky, ktoré sa členským štátom poskytujú vo forme úverov, by sa mali splatiť zo súm získaných od prijímajúcich členských štátov. Je potrebné prideliť a sprístupniť Únii zdroje potrebné na pokrytie všetkých jej finančných záväzkov a podmienených záväzkov vyplývajúcich z mimoriadneho a dočasného splnomocnenia požičať si v ktoromkoľvek danom roku a za akýchkoľvek okolností finančné prostriedky v súlade s článkom 310 ods. 4 ZFEÚ a článkom 323 ZFEÚ.

(19)  Splácanie finančných prostriedkov vypožičaných na účely poskytnutia nenávratnej pomoci, návratnej pomoci poskytovanej prostredníctvom finančných nástrojov alebo poskytovania rozpočtových záruk, by sa spolu so splatnými úrokmi malo financovať z výnosov z nových vlastných zdrojov zavedených v rámci rozpočtu Únie. Vypožičané finančné prostriedky, ktoré sa členským štátom poskytujú vo forme úverov, by sa mali splatiť zo súm získaných od prijímajúcich členských štátov. Je potrebné prideliť a sprístupniť Únii zdroje potrebné na pokrytie všetkých jej finančných záväzkov a podmienených záväzkov vyplývajúcich z mimoriadneho a dočasného splnomocnenia požičať si v ktoromkoľvek danom roku a za akýchkoľvek okolností finančné prostriedky v súlade s článkom 310 ods. 4 ZFEÚ a článkom 323 ZFEÚ.

</Amend>

<AmendB>Pozmeňujúci návrh  <NumAmB>18</NumAmB>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 25</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

(25)  Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť až po jeho schválení všetkými členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami, teda pri plnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti. Európska rada na zasadnutí 17. 21. júla 2020 vzala na vedomie, že členské štáty majú v úmysle čo najskôr pristúpiť k schváleniu tohto rozhodnutia. Vzhľadom na potrebu urýchlene umožniť vypožičiavanie si na účely financovania opatrení zameraných na riešenie dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po doručení posledného oznámenia o ukončení postupov na prijatie tohto rozhodnutia.

(25) S cieľom umožniť začatie procesu ratifikácie prijíma toto rozhodnutie Rada po porade s Európskym parlamentom. Európsky parlament vyjadril zámer urýchlene poskytnúť poradné stanovisko, ktoré je z právneho hľadiska potrebné na urýchlenie procesu, ktorým sa Komisia oprávni začať operácie vypožičiavania na financovanie Európskeho nástroja obnovy. Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť až po jeho schválení všetkými členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami, teda pri plnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti, a to aj  pokiaľ ide o nové kategórie vlastných zdrojov. Európska rada na zasadnutí 17. 21. júla 2020 vzala na vedomie, že členské štáty majú v úmysle čo najskôr pristúpiť k schváleniu tohto rozhodnutia. Vzhľadom na potrebu urýchlene umožniť vypožičiavanie si na účely financovania opatrení zameraných na riešenie dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po doručení posledného oznámenia o ukončení postupov na prijatie tohto rozhodnutia.

</AmendB>

<AmendB>Pozmeňujúci návrh  <NumAmB>19</NumAmB>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

c) uplatnenia jednotnej sadzby výberu na hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov vzniknutého v každom členskom štáte. Sadzba výberu je 0,80 EUR za kilogram. Uplatňuje sa ročné paušálne zníženie pre niektoré členské štáty vymedzené v štvrtom pododseku;

c) uplatňovania jednotnej sadzby výberu na hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov od 1. januára 2021; skutočná sadzba výberu by nemala presiahnuť 2,00 EUR na kilogram;

</AmendB>

<AmendB>Pozmeňujúci návrh  <NumAmB>20</NumAmB>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

ca) uplatňovania od 1. januára 2021 jednotnej sadzby výberu na sumu predstavujúcu príjmy z kvót, ktoré majú byť predmetom obchodovania formou aukcie a ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 2003/87/ES, a na trhovú hodnotu bezodplatných kvót prechodne pridelených na modernizáciu odvetvia energetiky, ako sa stanovuje v článku 10c ods. 3 uvedenej smernice; táto skutočná sadzba výberu nesmie presiahnuť 50 %; celkovej výšky odstupňovaných príjmov získaných akýmkoľvek budúcim rozšírením rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami po 1. januári 2021 na ďalšie odvetvia a regióny;

</AmendB>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c b (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

cb) príjmy vygenerované prostredníctvom mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach podľa návrhu Komisie [.../...] do 1. januára 2023;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c c (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

cc) príjmy získané zo zdaňovania digitálnych služieb až do prijatia a vykonania smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb (COM(2018)0148 final) do 1. januára 2023; táto skutočná sadzba výberu nesmie presiahnuť 100 %;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c d (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

cd) uplatňovania od 1. januára 2026 jednotnej sadzby výberu na podiel zdaniteľných ziskov pripísaných každému členskému štátu podľa pravidiel Únie v oblasti spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb; táto skutočná sadzba výberu nesmie presiahnuť 6 %;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c e (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

ce) uplatňovania od 1. januára 2024 dane z finančných transakcií, ktorá sa bude vyberať podľa smernice Rady (EÚ) č. […/…], s uplatniteľnými sadzbami výberu vo výške podielu, ktorý nepresiahne minimálne sadzby stanovené v uvedenej smernici; ak sa smernica o dani z finančných transakcií dočasne vykonáva v rámci posilnenej spolupráce, tento vlastný zdroj nemá vplyv na členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 2</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

2.  V období 2021 – 2027 sa v prípade Rakúska uplatní hrubé zníženie jeho ročného príspevku založeného na HND vo výške 565 miliónov EUR, v prípade Dánska sa uplatní hrubé zníženie jeho ročného príspevku založeného na HND vo výške 377 miliónov EUR, v prípade Nemecka sa uplatní hrubé zníženie jeho ročného príspevku založeného na HND vo výške 3 671 miliónov EUR, v prípade Holandska sa uplatní hrubé zníženie jeho ročného príspevku založeného na HND vo výške 1 921 miliónov EUR a v prípade Švédska sa uplatní hrubé zníženie jeho ročného príspevku založeného na HND vo výške 1 069 miliónov EUR. Tieto sumy sú v cenách roku 2018 a sú upravené na bežné ceny uplatnením najaktuálnejšieho deflátora hrubého národného dôchodku pre Úniu vyjadreného v eurách, ktorý stanovuje Komisia a ktorý je k dispozícii pri zostavovaní návrhu rozpočtu. Tieto hrubé zníženia budú financované všetkými členskými štátmi.

2. .Žiadny členský štát nemá nárok na žiadnu zľavu alebo opravu.

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Európsky parlament a Rada v úzkej spolupráci s Komisiou stanovia podrobné pravidlá a ďalšie potrebné ustanovenia na uplatňovanie právne záväzného kalendára na zavedenie nových vlastných zdrojov v medziinštitucionálnej dohode do 1. januára 2021. Príjmy z týchto nových vlastných zdrojov musia byť dostatočné aspoň na to, aby sa pokrylo splácanie nákladov na prijaté úvery a pôžičky, ktoré vyplývajú z kapacity na prijímanie úverov podľa článku 3b. Nové vlastné zdroje by mali tiež zaručiť primeranú úroveň financovania výdavkov Únie vo VFR a zároveň zmierniť prevahu príspevkov založených na HND.

 

Komisia k tomu pripraví vhodné legislatívne návrhy.

 

Strednodobé preskúmanie VFR 2021 – 2027 sa okrem iného využije na jeho prispôsobenie a v prípade potreby aj na prijatie nových právnych predpisov na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto odseku.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 1</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

1.  Celková suma vlastných zdrojov pridelených Únii na pokrytie ročných rozpočtových prostriedkov na platby neprekročí 1,40% súčtu HND všetkých členských štátov.

1.  Celková výška vlastných zdrojov pridelená Únii na pokrytie ročných platobných rozpočtových prostriedkov nepresiahne 1,50 % súčtu hrubých národných dôchodkov všetkých členských štátov.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

2.  Celková ročná suma viazaných rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu Únie nepresiahne 1,46% súčtu HND všetkých členských štátov.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 3</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

3.  Medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami a platobnými rozpočtovými prostriedkami sa zachováva primeraný pomer, aby sa zaručila ich vzájomná kompatibilita a umožnilo sa dodržiavanie stropu stanoveného v odseku 1 v nasledujúcich rokoch.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend> Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article> Článok 3 – odsek 4</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

4. Ak zmeny nariadenia (EÚ) č. 549/2013 povedú k významným zmenám úrovne HND, Komisia prepočíta stropy stanovené v odsekoch 1 a 2 dočasne zvýšené v súlade s článkom 3c na základe tohto vzorca:

vypúšťa sa

HNDt-2 + HNDt-1 + HNDt ESA súčasný

 

x % (y %)  *_________________

 

HNDt-2 + HNDt-1 + HNDt ESA upravený

 

„t“ vo vzorci znamená posledný úplný rok, za ktorý sú k dispozícii údaje vymedzené v nariadení (EÚ) 2019/516, „x“ odkazuje na strop vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky a „y“ na strop vlastných zdrojov pre viazané rozpočtové prostriedky.

 

„ESA“ vo vzorci znamená Európsky systém národných a regionálnych účtov v Únii.

 

___________________

 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND) (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 19).

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 3b – odsek 2 – pododsek 1</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

Splácanie istiny v prípade finančných prostriedkov použitých na výdavky uvedené v odseku 1 písm. b) a súvisiaceho splatného úroku sa hradí zo všeobecného rozpočtu Únie. Rozpočtové záväzky sa môžu rozdeliť na ročné splátky počas viacerých rokov v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10466.

Splácanie istiny v prípade finančných prostriedkov použitých na výdavky uvedené v odseku 1 písm. b) a súvisiaceho splatného úroku sa hradí z výnosov z nových vlastných zdrojov zavedených v rámci všeobecného rozpočtu Únie. Rozpočtové záväzky sa môžu rozdeliť na ročné čiastkové platby vykonávané počas niekoľkých rokov v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

_____________________

 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.  

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 5</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Prenos prebytku

 

Akýkoľvek prebytok príjmov Únie, ktorý počas rozpočtového roka vznikne vo vzťahu k celkovým skutočným výdavkom, sa prenesie do nasledujúceho rozpočtového roka.

 

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 2</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty si na pokrytie nákladov na výber ponechajú 25 % zo súm uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

2.  Členské štáty si ako náhradu za náklady na výber ponechajú 10 % zo súm uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

ba) rozpočtové zaobchádzanie s príjmami pochádzajúcimi z pokút v oblasti hospodárskej súťaže a v prípadoch nesplnenia povinnosti;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article> Článok 7 – odsek 1 – písmeno b b (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  pravidiel stanovenia súm vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa majú sprístupniť, vrátane uplatniteľných sadzieb výberu vlastných zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1, a to v medziach stanovených v týchto písmenách, ako aj výpočtu uplatniteľnej sadzby výberu vlastných zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend> Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article> Článok 7 – odsek 1 – písmeno b c (nové)</Article>

 

Návrh Rady

Pozmeňujúci návrh

 

bc) referenčného hrubého národného dôchodku, ustanovení o úprave hrubého národného dôchodku a ustanovení o prepočítaní stropov pre platby a záväzky v prípade výrazných zmien v hrubom národnom dôchodku na účely uplatnenia článku 2 ods. 1 písm. f);

</Amend>

</RepeatBlock-Amend> 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoluspravodajcovia pripomínajú, že Európsky parlament je dlhodobo zástancom dôkladnej reformy vlastných zdrojov EÚ. Domnievajú sa, že nastal čas urobiť veľký krok vpred v štruktúre systému príjmov EÚ 32 rokov po poslednom zavedení nového typu vlastného zdroja (t. j. príspevkov založených na HND). Odôvodnenie prepracovania systému, a najmä požiadavky zavedenia nových vlastných zdrojov, bolo trojaké:

 

 vytvoriť ďalšie, prednostne „čerstvé“ a nezávislé zdroje príjmov pre rozpočet EÚ s cieľom uľahčiť financovanie ambicióznejšieho, výhľadového viacročného finančného rámca, ktorý by mohol zahŕňať náklady týkajúce sa zavedených politík založených na zmluvách, výdavkov v nových prioritných oblastiach, ako sú investície do Európskej zelenej dohody, a aspoň čiastočne aj deficitov vyplývajúcich z vystúpenia Spojeného kráľovstva;

 vytvoriť spoločné politické prínosy a európsku pridanú hodnotu v takých oblastiach, ako sú znečistenie životného prostredia, stanovovanie cien uhlíka, odstraňovanie daňových medzier, harmonizácia zdaňovania právnických osôb a zachytávanie iných pohyblivých základov dane;

 zmierniť prevahu vlastných zdrojov založených na HND, a tým zvýšiť nezávislosť príjmov rozpočtu EÚ a prekonať vnímanie rozpočtu EÚ ako systému fiškálnych transferov.

 

Spoluspravodajcovia podporujú úsilie zamerané na riešenie hospodárskeho vplyvu krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 masovou mobilizáciou zdrojov na základe systému vlastných zdrojov. Zmenené rozhodnutie zvýši strop vlastných zdrojov, a tak zväčší fiškálny priestor Únie s cieľom poveriť Komisiu, aby počas stanoveného časového horizontu zaistila pôžičky vo výške 750 miliárd EUR.

 

Okrem uvedených argumentov sa táto iniciatíva opiera aj o ďalší, presvedčivý dôvod na zavedenie nových vlastných zdrojov. Táto argumentácia je tiež rozpracovaná v oznámení Komisie COM(2020)0442: Rozpočet EÚ umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy. V oznámení sa vypracúva inovatívny prístup k financovaniu dlhodobého splácania vypožičaných finančných prostriedkov na základe rozhodnutia o vlastných zdrojoch, ktoré sa majú prideliť ako vonkajšie pripísané príjmy v rámci Nástroja obnovy Next Generation EU a vyplatiť prostredníctvom rôznych existujúcich a nových výdavkových programov EÚ. Ako Parlament prvýkrát vysvetlil a obhajoval vo svojom uznesení z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy, predpokladá zavedenie nových kategórií vlastných zdrojov, ktorých výnosy by v strednodobom až dlhodobom horizonte mali pokrývať náklady na refinancovanie úrokov a istiny požičaných súm. Tým by sa zabránilo prudkému nárastu národných príspevkov alebo výraznému zníženiu úrovne rozpočtových výdavkov a investičných nástrojov v rámci VFR. Hospodársky vplyv nových zdrojov príjmov by nemal v prvom rade zaťažovať občanov EÚ, ale nadnárodných znečisťovateľov alebo nadnárodné spoločnosti.

 

Spoluspravodajcovia odporúčajú, aby Európsky parlament schválil tento prístup a aby svoj súhlas s VFR, ktorý je súčasťou balíka opatrení na obnovu, podmienil zavedením nových vlastných zdrojov na uvedené účely. Náklady na splatenie pôžičky musia byť kryté z príjmu z nových vlastných zdrojov. Okrem toho spoluspravodajcovia pripomínajú, že súbor nových vlastných zdrojov sa musí zaviesť od 1. januára 2021. Európsky parlament by mal trvať na záväzných kalendároch a záväzkoch inštitúcií uviesť túto zásadu do praxe od roku 2021, keďže prvé platby úrokov bude potrebné pokryť už v uvedenom roku. Bez ohľadu na zásadu všeobecnosti by táto dohoda stanovila minimálnu úroveň príjmov, ktoré sa majú vytvoriť, ako aj približný profil príjmov, ktoré by nové vlastné zdroje mali priniesť v období do roku 2058.

 

Keďže ostatné dôvody v prospech skutočných vlastných zdrojov zostávajú v platnosti, ich pridaná hodnota by sa mohla zvýšiť.

 

Pokiaľ ide o výber nových vlastných zdrojov uvedených v tomto návrhu správy, spoluspravodajcovia sa riadili širokým konsenzom o predbežnej správe o VFR/vlastných zdrojoch z novembra 2018, keď plénum vyjadrilo širokú podporu pre súbor pozostávajúci z týchto zdrojov príjmov:

 existujúce vlastné zdroje (tradičné vlastné zdroje, najmä clá, vlastné zdroje založené na DPH, ale zjednodušené, a zostatkové vlastné zdroje založené na HND);

 nové vlastné zdroje navrhnuté Komisiou v máji 2018, t. j. založené na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, systéme obchodovania s emisiami a vnútroštátnom príspevku na základe nerecyklovaného odpadu z plastových obalov;

 ďalšie možnosti na základe dane z finančných transakcií (aj keď v rámci posilnenej spolupráce), dane z digitálnych služieb, ako aj mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach.

 

Revízia rozhodnutia o vlastných zdrojoch by sa mala využiť aj na plnenie niektorých dlhodobých požiadaviek Európskeho parlamentu, ako je napríklad spracúvanie pokút ako dodatočných príjmov.

 

Pokiaľ ide o postup: zmenený návrh o vlastných zdrojoch a právny výklad Nástroja obnovy Next Generation EU spôsobili, že je potrebné urýchliť prijatie a ratifikáciu tohto rozhodnutia. Prijatie a ratifikácia tohto rozhodnutia umožnia zaviesť Európsky nástroj obnovy.

 

Okrem stanovenia a vymedzenia kategórií vlastných zdrojov zahŕňa rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov aj iné dôležité ustanovenia týkajúce sa rôznych aspektov príjmovej strany rozpočtu EÚ, najmä strop vlastných zdrojov. Tento strop, vyjadrený ako percentuálny podiel hrubého národného dôchodku EÚ, implicitne vymedzuje fiškálny priestor, ktorý je potrebný na krytie dodatočných (určitých a podmienených) záväzkov a slúži ako kolaterál pre činnosti EÚ v oblasti poskytovania a prijímania úverov. Priaznivý úverový rating EÚ a jej schopnosť zaručiť dlhodobé finančné záväzky a vziať ich na seba je cennou hodnotou, ktorá by sa mala v plnej miere využívať v čase výnimočných finančných potrieb.

 

Pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o vlastných zdrojoch musia všetky členské štáty toto rozhodnutie schváliť. Je známe, že ratifikačný postup je zdĺhavým procesom. Rada požiadala Európsky parlament, aby urýchlil proces poskytovania svojho legislatívneho stanoviska, aby tak Rada mohla pristúpiť k prijatiu v rámci konzultačného postupu.

 

Spoluspravodajcovia by uvítali rýchle rozhodovanie o Nástroji obnovy bez toho, aby sa upustilo od kľúčových požiadaviek Európskeho parlamentu na obdobie ďalšieho finančného rámca alebo aby sa tieto požiadavky obetovali. Preto navrhujeme bezodkladne hlasovať o našej správe, aby tak Rada mohla prijať zmenené rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Parlament by mal zároveň trvať na prepojení medzi nástrojom Next Generation EU a zavedením nových vlastných zdrojov, ktorými sa bude refinancovať dlh v duchu solidarity a ktoré sa budú riadiť plne európskymi fiškálnymi dôvodmi, a nájsť záväzné spôsoby na zaistenie nezvratnosti tohto prepojenia.


 

 

 

LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU

Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

 

Vec: Príspevok v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu k návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (2018/0135(CNS))

 

Vážený pán predseda,

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) sa rozhodol, že predloží stanovisko vo forme listu na vyššie uvedenú tému.

Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako zodpovedný výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

V mene výboru CONT by som Vám bola veľmi vďačná, keby ste zabezpečili, aby sa v uznesení Parlamentu zohľadnilo stanovisko výboru CONT a jeho úvahy k ďalej uvedeným bodom.

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

 

 

NÁVRHY

 

1. víta zmenený návrh Komisie na rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie ako súčasť jej Plánu obnovy pre Európu s cieľom čeliť vplyvu pandémie koronavírusu; domnieva sa, že rozsah dôsledkov tejto pandémie si vyžaduje mimoriadnu reakciu a prostriedky EÚ na doplnenie použitých vnútroštátnych rozpočtových prostriedkov;

2. víta najmä navrhnutú zmenu paradigmy, ktorá povoľuje Európskej komisii, aby si výnimočne požičala až 750 miliárd EUR na kapitálových trhoch; podporuje aj dočasné zvýšenie stropov vlastných zdrojov ako nevyhnutný predpoklad návrhu budúcej stratégie prijímania úverov, najmä prostredníctvom vytvorenia záväzkov zahŕňajúcich niekoľko rámcových období, pričom takto vytvorený manévrovací priestor zaručí schopnosť Únie splácať finančné prostriedky požičané na kapitálových trhoch najneskôr od roku 2028; žiada, aby sa súvisiace náklady na istinu a úroky zo splátok refinancovali z rozpočtu Únie nad rámec stropov VFR; trvá na tom, že metodika splácania musí byť transparentná a zrozumiteľná a otvorená kontrole; trvá na tom, že splátky by sa mali realizovať prostredníctvom udržateľného a transparentného systému nových vlastných zdrojov EÚ a mali by byť úplne pokryté príjmami zo skutočných nových vlastných zdrojov EÚ, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť a realizovateľnosť plánu splácania;  ak je to možné, splácanie by sa malo začať už pred rokom 2028 v závislosti od oživenia hospodárstva EÚ, aby sa zabránilo zbytočnej záťaži pre ďalšiu generáciu a budúcim škrtom v rozpočte EÚ z dôvodu splátok; ešte raz pripomína, že Parlament nebude súhlasiť s VFR na roky 2021 – 2027 bez dohody o reforme systému vlastných zdrojov EÚ obsahujúcej zavedenie koša nových vlastných zdrojov;

 

3. poukazuje aj na to, že zaznamenávanie príjmov z pôžičiek prijatých Úniou v rozpočte EÚ ako vonkajších pripísaných príjmov by mal dôkladne kontrolovať Dvor audítorov a Parlament v rámci postupu udelenia absolutória z dôvodu ich veľkého finančného rozsahu; zdôrazňuje, že rozsah týchto činností prijímania úverov si vyžaduje zvýšenie odborných znalostí a administratívnych kapacít so zreteľom na efektívne operácie prijímania a splácania úverov, osobitný rámec riadenia rizík a kontroly na zaručenie spoľahlivosti účtovných záznamov a presné oceňovanie vzniknutých záväzkov; zdôrazňuje však, že kontrola nákladov na riadenie tiež musí podliehať prísnemu dohľadu; žiada, aby sa správa o pokroku týkajúca sa plánu prijímania úverov oznámila orgánu pre kontrolu rozpočtu, aby sa mohla riadne preskúmať v rámci postupu udelenia absolutória;

 

4. domnieva sa, že potreba zaručiť dôveryhodnosť a udržateľnosť schopnosti splácať dlhy Európskeho nástroja obnovy posilňuje dlhodobú požiadavku Parlamentu , aby sa od 1. januára 2021 zaviedli nové, ambiciózne a spoľahlivé príjmy z celej EÚ, a to najmä zabezpečením stabilných, efektívnych a skutočne európskych vlastných zdrojov na zachovanie udržateľnosti modelu spolupráce medzi členskými štátmi Únie a na posilnenie a ďalší rozvoj procesu európskej integrácie, cieľov politík Únie a vysokej úrovne investícií;

 

 

5. víta tri nové navrhované kategórie vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú podiel zo spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), 20 % podiel príjmov vytvorených v rámci systému obchodovania s emisiami a národný príspevok vypočítaný podľa množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte s cieľom dosiahnuť sebestačný rozpočet EÚ v strednodobom horizonte; vyzýva Komisiu, aby predložila súvisiace legislatívne návrhy týkajúce sa postupného zavedenia týchto nových vlastných zdrojov spolu s právne záväzným časovým kalendárom, hĺbkovou analýzou ich základu a metód výberu s odhadom ich súvisiacich nákladov na výber a súčasne zabezpečila ich kontrolovateľnosť; zdôrazňuje tiež, že budúca digitálna daň by nemala predstavovať záťaž pre MSP a že pravidlá, ktorými sa riadi digitálna daň, by mali byť čo najjasnejšie a najjednoduchšie, nebyrokratické a mali by umožňovať ľahké uplatňovanie v praxi;

6. pripomína význam používania vlastných zdrojov na dosiahnutie politických cieľov Európskej únie, najmä pokiaľ ide o riešenie globálnych výziev týkajúcich sa zmeny klímy, sociálnej spravodlivosti a digitalizácie;

7. konštatuje však, že návrh Komisie neobsahuje posúdenie vplyvu podľa usmernení o lepšej právnej regulácii, pričom očakávané hospodárske, environmentálne alebo sociálne vplyvy opatrení EÚ budú pravdepodobne významné; žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie informácie o štatistických údajoch, ktoré sa použijú na výpočet a výber nových vlastných zdrojov; domnieva sa, že dostupnosť týchto informácií má najvyšší význam, aby sa umožnil úplný audítorský záznam, ako aj zodpovednosť; žiada, aby sa v tomto posúdení vplyvu alebo ďalších informáciách, ktoré sa majú poskytnúť, analyzoval najmä vplyv nových vlastných zdrojov na MSP;

8. v tejto súvislosti pripomína, že navrhovaný systém vlastných zdrojov by nemal zvýšiť celkové fiškálne zaťaženie pre daňových poplatníkov EÚ, že by mal zabrániť tomu, aby ťarcha financovania oživenia dopadla na najzraniteľnejších a že by mal viesť k pomernému zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ; zastáva názor, že podiel nových skutočných vlastných zdrojov musí zohrávať významnú úlohu na príjmovej strane rozpočtu EÚ a zaručiť podporu spravodlivého vnútorného trhu;

9. opätovne zdôrazňuje aj potrebu ďalšieho zlepšovania riadenia existujúcich príjmov EÚ, najmä zjednodušeného uplatňovania vlastného zdroja založeného na DPH a odstránenia rozdielov v colných kontrolách s cieľom obmedziť možnosti chýb, nezrovnalostí a podvodov poškodzujúcich vlastné zdroje EÚ a finančné záujmy EÚ;

10. upozorňuje na požiadavku, aby budúce príjmy plynúce z vykonávania politík EÚ a presadzovania právnych predpisov EÚ boli v zásade príjmom rozpočtu EÚ, pretože predstavujú skutočný zdroj príjmov EÚ;

11. opätovne zdôrazňuje význam čo najskoršieho ukončenia súčasného systému korekcií a zliav, v každom prípade nie neskôr ako sa uvádza v návrhu Komisie o postupnom odstránení všetkých zliav do roku 2025, čo povedie k jednoduchšej, spravodlivejšej, demokraticky zodpovednej a transparentnejšej štruktúre systému vlastných zdrojov; trvá na tom, že systém a rozloženie budúcich zliav by mali byť transparentné a zodpovedné; opätovne potvrdzuje svoj postoj k nákladom na výber cla, ktoré by sa mali stanoviť na 10 % ich pôvodnej sadzby; 

 

12. domnieva sa, že navrhovaný systém financovania EÚ bude celkovo naďalej zložitý a mal by podliehať zvýšenému demokratickému dohľadu a zodpovednosti na úrovni EÚ; na tento účel a v súvislosti s revíziou zmlúv EÚ vyzýva na úpravu článku 311 ZFEÚ s cieľom posilniť úlohu Parlamentu v rozhodovacom procese pri prijímaní nadchádzajúcich rozhodnutí o vlastných zdrojoch.

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

GR/av

D(2020) 22163

 

Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

 


Vec: <Titre>Stanovisko k systému vlastných zdrojov Európskej únie</Titre>

<DocRef>(2018/0135(CNS))</DocRef>

Vážený pán Van Overtveldt,

 

z dôvodu veľmi krátkej lehoty vo výbore BUDG nebude môcť výbor ENVI včas hlasovať o svojom návrhu stanoviska k systému vlastných zdrojov EÚ. Preto mi dovoľte, aby som vám ako predseda výboru ENVI spolu so spravodajkyňou ENVI pre návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov EÚ pani Esther de Langovou predložil príspevok ENVI vo forme bodov uznesenia, ktoré, ako veríme, Váš výbor vezme do úvahy:

 

1. trvá na tom, že nástroj EÚ novej generácie musí byť sprevádzaný dôveryhodným plánom splácania, ktorý sa má naštartovať už v nasledujúcom VFR, ak to hospodárska situácia umožní, prostredníctvom vytvorenia skutočných nových vlastných zdrojov EÚ, aby sa predišlo negatívnemu vplyvu splácania na budúce generácie alebo budúce VFR; domnieva sa ďalej, že rokovania o nových vlastných zdrojoch a viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 poskytujú príležitosť na zabezpečenie väčšej udržateľnosti a transparentnosti na príjmovej strane rozpočtu Únie, väčšej autonómnosti Únie a napokon lepšieho využitia transformačnej sily rozpočtu Únie;

 

2. opakuje preto, že reforma a zavedenie nových vlastných zdrojov od roku 2021 sú predpokladom súhlasu Parlamentu s ďalším VFR;

 

3. žiada zavedenie koša nových vlastných zdrojov od roku 2021, ktorý bude plne v súlade s politikami Únie, okrem iného v oblasti životného prostredia, zdravia a klímy, a žiada rýchlu dohodu o právne záväznom legislatívnom rámci a časovom kalendári pre zavedenie dodatočných vlastných zdrojov v ďalšom VFR;

 

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, ktorá podporuje nové vlastné zdroje, najmä tie, ktoré prispievajú k cieľom Únie v oblasti životného prostredia, zdravia a klímy, a predovšetkým pokiaľ ide o významný podiel príjmov zo systému obchodovania s emisiami, príspevku z plastov a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach;

 

5. opakuje svoju podporu návrhu na vytvorenie vlastného zdroja založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov; zdôrazňuje, že musí viesť k prioritizácii predchádzania vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadu; požaduje účinné mechanizmy registrácie a kontroly a objasnenie spôsobu výpočtu;

 

6. opakuje svoju požiadavku, aby sa významný podiel rozšíreného systému obchodovania s emisiami (ETS) považoval za vlastný zdroj na podporu projektov Únie, ako sú obnoviteľná energia, skladovanie a prepojenia, ako aj investície do prelomových nízkouhlíkových inovácií v priemysle, ktoré budú v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky, najmä s cieľom klimatickej neutrality do roku 2050; domnieva sa, že by to nemalo ísť proti vnútroštátnym rozpočtom vyčleneným na politiku v oblasti klímy a energetiky (keďže 50 % príjmov je na tento účel vyčlenených v smernici o ETS (smernica 2003/87/ES));

 

7. domnieva sa, že keďže neexistujú harmonizované medzinárodné opatrenia na zdaňovanie kerozínu, na úrovni EÚ by sa mala preskúmať možnosť príspevku z leteckej dopravy podľa obsahu uhlíka ako potenciálny vlastný zdroj s cieľom poskytnúť ďalší stimul výskumu, vývoju a investíciám do účinnejších nízkouhlíkových lietadiel a palív a obmedziť rastúce emisie v leteckej doprave, a to pri zabezpečení rovnakých podmienok v odvetví dopravy;

 

8. vyzýva Komisiu, aby v roku 2021 predložila návrh mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach ako nový vlastný zdroj pre rozpočet Únie s cieľom jeho zavedenia do 1. januára 2023, v plnom súlade s pravidlami WTO, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v medzinárodnom obchode a znížiť emisie a riziko úniku uhlíka pri súčasnom internalizovaní negatívnych externých nákladov na dovážaný tovar;

 

9. trvá na tom, že cieľom výnosov z nových vlastných zdrojov by malo byť pokrytie nákladov na splatenie súm požičaných v rámci nástroja Next Generation EU; je presvedčený, že akékoľvek sumy generované týmito novými vlastnými zdrojmi, ktoré presahujú rámec toho, čo je potrebné na pokrytie povinnosti splácania, by mali plynúť do rozpočtu EÚ na financovanie priorít Únie;

 

10. víta návrh Komisie ako východiskový bod pre okamžité a trvalé zvýšenie stropu vlastných zdrojov s cieľom naplniť potreby VFR a zohľadniť predpokladané dôsledky brexitu, ako aj ďalšie dočasné zvýšenie stropu na 2% hrubého národného dôchodku EÚ nutné z hľadiska potrieb fondu na obnovu a odolnosť, schopnosti znášať zodpovednosť spojenú s požičiavaním si finančných prostriedkov a zohľadnenia očakávaného poklesu HND po recesii vyvolanej krízou;

Podobný list som poslal José Manuelovi FERNANDESOVI and Valérii HAYEROVEJ, spoluspravodajcom výboru BUDG pre systém vlastných zdrojov Európskej únie.

 

S pozdravom

 

Pascal CANFIN

 


 

 

 

LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

 

 

 

Vec: <Titre>Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (</Titre><DocRef>COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))</DocRef>

Vážený pán Van Overtveldt,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre ústavné veci požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Výbor sa na schôdzi 14. júla 2020 rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre ústavné veci túto záležitosť posúdil na svojich schôdzach, ktoré sa konali 14. júla 2020 a 27. augusta 2020. Na poslednej uvedenej schôdzi[8] výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S pozdravom

Antonio Tajani

 

NÁVRHY

1 opakuje svoj názor, že súčasný systém vlastných zdrojov je príliš zložitý, diskriminačný, netransparentný a pre občanov nezrozumiteľný; zdôrazňuje, že jeho dôkladná reforma je nevyhnutná na zvýšenie dostupnosti príjmov, predvídateľnosti, efektívnosti, jasnosti a spravodlivosti;

 

2. opätovne zdôrazňuje potrebu rýchleho zavedenia nových skutočných vlastných zdrojov v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu[9] a odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje s cieľom vytvoriť pevný rozpočet Únie zameraný na spoločný európsky záujem, ktorý by bol schopný riešiť súčasné výzvy – najmä prispieť k financovaniu oživenia hospodárstva v nadväznosti na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 a kompenzovať dodatočné náklady vzniknuté v rámci programu Next Generation EU –  a ktorý by ukončil prístup „spravodlivej návratnosti“ a priniesol výsledky dôležité pre európskych občanov; pripomína, že právna požiadavka, aby sa rozpočet EÚ pokrýval zo skutočných vlastných zdrojov, vyplýva priamo zo zmlúv EÚ; zdôrazňuje, že nové vlastné zdroje by sa mali zosúladiť s cieľmi politiky Únie a malo by sa k nim pristupovať nezávisle od veľkosti rozpočtu;

 

3. domnieva sa, že hoci príspevok založený na HND je doteraz spoľahlivým a stabilným zdrojom príjmov pre rozpočet EÚ od jeho zavedenia v roku 1988, jeho postupná transformácia zo zostatkového zdroja v rozpočte EÚ na jeho najdôležitejšiu zložku nie je v plnom súlade s duchom zmlúv, podľa ktorých si Únia zabezpečí prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík a jej rozpočet je plne financovaný z vlastných zdrojov; poukazuje na to, že rokovania o výške národných príspevkov doteraz vychádzajú najmä z politických a finančných úvah, na rozdiel od potreby vytvoriť rozpočty, ktoré spĺňajú identifikované potreby a záväzky, a že to prispieva k nesprávnemu a škodlivému vnímaniu, podľa ktorého príspevky do rozpočtu EÚ sú len transfery medzi čistými platcami a čistými príjemcami, a nie potrebným prínosom v záujme výhod, ktoré EÚ poskytuje; zastáva preto názor, že zavedenie nových skutočných vlastných zdrojov by malo postupne nahradiť príspevky založené na HND;

 

4. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu na čo najskoršie zrušenie všetkých rozpočtových zliav a nápravných mechanizmov s cieľom zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s členskými štátmi; v tejto súvislosti pripomína, že Montiho správa o budúcom financovaní EÚ poukazuje na to, že rozpočtové zľavy a korekcie majú za následok regresívnosť rozpočtu EÚ, keďže bohatšie členské štáty, ktoré využívajú zľavy, prispievajú do rozpočtu EÚ vo forme podielu HND menej než chudobnejšie členské štáty; domnieva sa, že historický dôvod ich existencie po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ prestal existovať; vyjadruje preto sklamanie nad tým, že v záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 17. – 21. júla 2020, sa tieto zľavy zachovali a v niektorých prípadoch dokonca zvýšili;

 

5. víta zmenený návrh Komisie z 27. mája 2020, ktorého cieľom je splnomocniť Komisiu, aby si na kapitálových trhoch požičala 750 miliárd EUR v cenách roku 2018, pričom sa výnosy v súlade s Nástrojom Európskej únie na obnovu (Next Generation EU) prevedú do programov Únie s cieľom riešiť dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a poukazuje na výhody vytvorenia dodatočnej finančnej kapacity na úrovni Únie, ktorá bude prostredníctvom tejto pôžičky finančných prostriedkov okamžite k dispozícii, pričom splátky sa budú uskutočňovať z rozpočtu EÚ a na tento účel sa zavedú nové skutočné vlastné zdroje; víta návrh Komisie zvýšiť strop vlastných zdrojov na 1,4 % HND a dočasne zvýšiť strop vlastných zdrojov na 2,0 % HND s cieľom znášať záväzky súvisiace s  dlhopismi na obnovu; domnieva sa však, že dočasné zvýšenie stropu vlastných zdrojov by malo zostať ako možnosť k dispozícii aj naďalej, aby sa nielen uspokojili potreby viacročného finančného rámca a Fondu obnovy a zohľadnil očakávaný pokles HND po recesii vyvolanej krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ale takisto aby sa EÚ pri plnení svojich politických ambícií mohla opierať o vyšší rozpočet;

 

6. opätovne pripomína svoju pozíciu, že zavedenie súboru nových vlastných zdrojov do konca VFR na roky 2021 – 2027 by sa malo zamerať aspoň na pokrytie nákladov súvisiacich s balíkom opatrení na obnovu (istina a úroky) v rámci programu Next Generation EU s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť a udržateľnosť plánu splácania tohto balíka;

 

7. domnieva sa, že navrhovaný mechanizmus, ktorý znamená „vypožičiavanie si na financovanie výdavkov“ a použitie pripísaných príjmov, dodržiava zásady rozpočtovej rovnováhy a rozpočtovej disciplíny a integrity systému vlastných zdrojov, ako je zakotvené v článkoch 310, 311 a 323 ZFEÚ;

 

8. trvá na tom, že nový mechanizmus si vyžaduje primerané parlamentné spolurozhodovanie a zodpovednosť Európskeho parlamentu a čo najväčšiu transparentnosť; ďalej vyzýva Radu, aby vo všetkých fázach postupu prijímania rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov úzko zapojila Parlament a spolupracovala s ním; trvá na tom, že to musí platiť pre rozhodnutia o stanovení priorít a vyplácaní finančných prostriedkov pre všetky nástroje financované z vonkajších pripísaných príjmov v rámci programu Next Generation EU;

 

9. navrhuje využiť dynamiku Konferencie o budúcnosti Európy na diskusiu o výhodách zmeny zmlúv s cieľom zabezpečiť, aby to boli Parlament a Rada, ktoré väčšinou hlasov vymedzia ustanovenia týkajúce sa vlastných zdrojov Únie na základe skutočných vlastných zdrojov nezávislých od vnútroštátnych rozpočtov, a na zváženie toho, ako by sa v takomto prípade mohol reformovať schvaľovací proces členských štátov, ako aj preskúmanie toho, ako by sa súbor skutočných vlastných zdrojov mohol lepšie zakotviť v zmluvách; domnieva sa, že by to mohlo zabezpečiť stálosť aj účinnosť systému vlastných zdrojov a otvoriť cestu k skutočnej európskej fiškálnej politike, čím by sa zlepšilo fungovanie Európskej únie a jej odolnosť.

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

Referenčné čísla

10025/2020 – C9-0215/2020 – COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS)

Dátum konzultácie s EP

22.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

31.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

31.5.2018

CONT

31.5.2018

ECON

31.5.2018

ENVI

31.5.2018

 

AGRI

31.5.2018

AFCO

31.5.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

INTA

18.7.2019

ECON

22.7.2019

AGRI

7.7.2020

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

José Manuel Fernandes

10.10.2019

Valérie Hayer

10.10.2019

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2020

 

 

 

Dátum prijatia

1.9.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petros Kokkalis

Dátum predloženia

3.9.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE(NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Renew

Moritz Körner

 

2

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1]  Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 51.

[2]  Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 71.

[3]  Prijaté texty, P8_TA (2018)0226.

[4]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.

[5]  Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.

[6]  Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.

[7]  Prijaté texty, P9_TA(2020)0206.

[8] Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Antonio Tajani (predseda), Gabriele Bischoff (podpredsedníčka), Charles Goerens (podpredseda), Giuliano Pisapia (podpredseda), Sandro Gozi (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Alexander Alexandrov Yordanov (za Bricea Hortefeuxa), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (za Antonia Mariu Rinaldiho), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (za Daniela Freunda), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa,  Jacek Saryusz‑Wolski,, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.

[9] Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 a uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júla 2020 o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020 (2020/2732(RSP)), P9_TA(2020)0206.

Posledná úprava: 11. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia