A9-0148/2020

 

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

2020/0097(COD)

16.6.2020

***I

UDKAST TIL BETÆNKNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Nikos Androulakis

Ordfører for udtalelse (*):

 

Tomas Tobé, Udviklingsudvalget

 

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57

 Procedure : 2020/0097(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0148/2020

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0220),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196, stk. 2, og artikel 322, stk. 1, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0160/2020),

 der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 efter høring af Revisionsretten,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

 der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

 der henviser til skrivelse fra Udviklingsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0148/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Henvisning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 196 og artikel 322, stk. 1, litra a),

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 196,

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Klimaændringer fører til en stigning i hyppigheden, intensiteten og kompleksiteten af naturkatastrofer på verdensplan, og udviklingslandene, navnlig de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, er særligt sårbare på grund af på den ene side deres underudviklede kapacitet til at tilpasse sig til og afbøde konsekvenserne af klimaændringer og til at reagere på klimarelaterede katastrofer og på den anden side deres geografiske eksponering for oversvømmelser, tørke og skovbrande.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) EU-mekanismen fremmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union solidariteten mellem medlemsstaterne, men samtidig anerkendes det, at medlemsstaterne har det primære ansvar for forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(2) EU-mekanismen og navnlig rescEU fremmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union solidariteten mellem medlemsstaterne ved at supplere medlemsstaternes eksisterende kapacitet og dermed muliggøre et mere effektivt beredskab og en mere effektiv indsats, når kapaciteten på nationalt plan ikke er tilstrækkelig, men samtidig anerkendes det, at medlemsstaterne fortsat har det primære ansvar for forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Skovbrande truer liv, livsgrundlag og biodiversitet, forårsager udslip af store mængder kulstof og mindsker planetens evne til at absorbere kulstof, hvilket yderligere forværrer klimaændringerne. Særlig bekymrende er situationer, hvor primærskov eller radioaktivt forurenede områder ødelægges ved brand. Stigningen i klimarelaterede katastrofer, herunder skovbrande, kræver en styrkelse af driften af Unionens civilbeskyttelsesmekanisme uden for Unionen, herunder aktiviteter, der fokuserer på forebyggelse og katastrofeberedskab.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Covid-19-pandemien, som der ingen tilsvarende eksempler er på, har vist, at Unionens effektivitet ved håndtering af en krise begrænses af ikke alene reguleringsrammens anvendelsesområde, men også af graden af Unionens beredskab i tilfælde af katastrofer, som berører et flertal af medlemsstaterne.

(3) Covid-19-pandemien, som der ingen tilsvarende eksempler er på, har vist, at Unionens effektivitet ved håndtering af en krise begrænses af ikke alene reguleringsrammens anvendelsesområde, men også af graden af Unionens beredskab i tilfælde af katastrofer, som berører et flertal af medlemsstaterne. Desuden er det tydeligt, at Unionen og medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt forberedt på mere ekstreme og komplekse katastrofer med vidtrækkende og mere langsigtede globale konsekvenser som f.eks. en stor pandemi. Det er derfor meget vigtigt, at medlemsstaternes civilbeskyttelsesforanstaltninger koordineres bedre, og at rescEU styrkes.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Erfaringerne med covid-19-krisen har vist, at EU og medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt forberedt på at reagere på omfattende nødsituationer, og at de eksisterende retlige rammer ikke er tilstrækkelig egnede til formålet. Covid-19-krisen har også fremhævet, hvordan konsekvenserne af katastrofer for menneskers sundhed, miljøet, samfundet og økonomien kan antage hidtil usete proportioner. I betragtning af behovet for at forbedre Unionens evner og tiltag hvad angår sundhed og civilbeskyttelse er det af afgørende betydning, at rescEU bliver styrket og gjort mere fleksibel, hurtigere og bedre koordineret med de nationale civilbeskyttelsesmyndigheder. Det er også af afgørende betydning, at medlemsstaterne giver tilstrækkelige oplysninger om deres forebyggelse og beredskab med hensyn til nødsituationer.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) For at maksimere gennemsigtigheden og ansvarligheden over for Unionens borgere bør Kommissionen udstikke retningslinjer for, hvordan den andel af udgifter gennemført via Unionens civilbeskyttelsesordning, som bør klassificeres som offentlig udviklingsbistand (ODA), skal udmåles.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) I betragtning af erfaringerne med covid-19-udbruddet og behovet for at styrke EU's indsatskapacitet inden for sundhed og civilbeskyttelse bør rescEU styrkes betydeligt for at forbedre dets resultater inden for hver af de tre søjler i EU-mekanismen: forebyggelse, beredskab og indsats.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at være bedre forberedt når sådanne situationer opstår i fremtiden, haster det med foranstaltninger til styrkelse af EU-mekanismen.

(5) For at være bedre forberedt når sådanne situationer opstår i fremtiden, haster det med foranstaltninger til styrkelse af EU-mekanismen. Styrkelsen af EU-mekanismen bør fungere som et supplement til Unionens politikker og fonde og bør ikke være en erstatning for integration af princippet om katastrofemodstandsdygtighed i disse politikker og fonde.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at forbedre planlægningen med henblik på forebyggelse og beredskab bør Unionen fortsat slå til lyd for investering i katastrofeforebyggelse på tværs af sektorer og omfattende risikostyringsstrategier, der understøtter forebyggelse og beredskab, under hensyntagen til en samlet risikotilgang, en økosystembaseret tilgang og de sandsynlige virkninger af klimaændringerne, i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige samfund og centrale økonomiske aktører. Med henblik herpå skal en tilgang på tværs af sektorer og en samlet risikotilgang sættes i forreste række og baseres på Unionens mål for modstandsdygtighed, der indgår i en referencedefinition af kapaciteter og beredskab. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne ved fastlæggelsen af Unionens mål for modstandsdygtighed.

(6) For at forbedre modstandsdygtigheden og planlægningen med henblik på forebyggelse og beredskab bør Unionen styrke investering i forebyggelse af katastrofer på tværs af grænser og sektorer, herunder katastrofer som følge af seismisk aktivitet, f.eks. jordskælv, eller som følge af oversvømmelser eller hydrogeologisk ustabilitet, f.eks. jordskred, og omfattende risikostyringsstrategier, der understøtter forebyggelse og beredskab, under hensyntagen til en samlet risikotilgang, en økosystembaseret tilgang og de sandsynlige virkninger af klimaændringerne, i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige samfund og centrale økonomiske aktører. Med henblik herpå skal en tilgang på tværs af sektorer og grænser og en samlet risikotilgang sættes i forreste række og baseres på Unionens mål for modstandsdygtighed, der indgår i en referencedefinition af kapaciteter og beredskab. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet ved fastlæggelsen af Unionens mål for modstandsdygtighed.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) For at sikre en effektiv katastrofeforebyggelse bør stresstest og en proces til certificering af indsatskapaciteter betragtes som centrale elementer. Det er nødvendigt at foretage regelmæssige risikovurderinger på regionalt og lokalt plan, således at de nationale myndigheder kan træffe foranstaltninger til at styrke modstandsdygtigheden, hvor det er nødvendigt, herunder ved at anvende de eksisterende EU-midler. Sådanne risikovurderinger bør fokusere på karakteristika, der er særegne for hver region, f.eks. seismisk aktivitet, hyppige oversvømmelser eller skovbrande. Disse vurderinger bør også omfatte graden af grænseoverskridende samarbejde, således at EU-mekanismen kan råde over detaljerede oplysninger om lokalt tilgængelig kapacitet for at sikre en mere målrettet bistand.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Udviklingen i EU's mål for katastrofemodstandsdygtighed med henblik på at støtte foranstaltninger til forebyggelse og beredskab bør omfatte en præcis vurdering af og tage hensyn til de langsigtede sociale konsekvenser, der bliver observeret i den indledende fase efter nødsituationer, og som bliver styret af civilbeskyttelsesmyndighederne, med særlig vægt på de mest sårbare personer.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Med oprettelse af en pulje af ressourcer samles en række redningshold, eksperter og udstyr, som medlemsstaterne altid holder i standbytilstand for EU's civilbeskyttelsesmissioner. Det er af afgørende betydning, at disse hold opfylder strenge krav til kvalitet og pålidelighed for at sikre deres interoperabilitet.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) EU-mekanismen bør benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra tidlig varsling og forebyggelse til katastrofe og genopretning. GOVSATCOM har til opgave at tilvejebringe sikker satellitbaseret kommunikation, der er skræddersyet til de statslige brugeres behov i forbindelse med håndtering af nødsituationer. Galileo er den første globale infrastruktur til satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er udformet specifikt til civile formål i Europa og på verdensplan, og kan anvendes på andre områder som f.eks. håndtering af nødsituationer, herunder tidlig varsling. Galileos relevante tjenester vil omfatte en beredskabstjeneste, som udsender signaler med advarsler om naturkatastrofer eller andre nødsituationer i bestemte områder. Medlemsstaterne bør kunne benytte denne tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, bør de med henblik på validering af systemet udpege og give Kommissionen meddelelse om de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at anvende den pågældende beredskabstjeneste.

(9) EU-mekanismen bør benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra tidlig varsling og forebyggelse til katastrofe og genopretning. GOVSATCOM har til opgave at tilvejebringe sikker satellitbaseret kommunikation, der er skræddersyet til de statslige brugeres behov i forbindelse med håndtering af nødsituationer. Galileo er den første globale infrastruktur til satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er udformet specifikt til civile formål i Europa og på verdensplan, og kan anvendes på andre områder som f.eks. håndtering af nødsituationer, herunder tidlig varsling. Galileos relevante tjenester vil omfatte en beredskabstjeneste, som udsender signaler med advarsler om naturkatastrofer eller andre nødsituationer i bestemte områder. I betragtning af muligheden for at redde liv og lette koordineringen af nødforanstaltninger bør medlemsstaterne opfordres til at benytte denne tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, bør de med henblik på validering af systemet udpege og give Kommissionen meddelelse om de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at anvende den pågældende beredskabstjeneste.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) EU-mekanismen og rescEU bør udvikles på en måde, der sætter Unionen i stand til at reagere effektivt på en lang række nødsituationer. Klimaændringerne fører til en stigning i antallet, intensiteten og kompleksiteten af naturkatastrofer i Unionen og på verdensplan, hvilket kræver en høj grad af solidaritet mellem landene. Hvert år bliver mange medlemsstater hærget af skovbrande, der ødelægger tusindvis af hektar og koster adskillige liv. Denne situation var særlig tydelig i forbindelse med skovbrandene i Portugal i 2017, som førte til Kommissionens forslag om rescEU fra november 2017. Forebyggelses- og indsatskapaciteten i medlemsstaterne, herunder dem, der er mest berørt af skovbrande, er ofte utilstrækkelig. Det er derfor af afgørende betydning, at katastrofeforebyggelsen, -beredskabet og ‑indsatsen styrkes, og at EU-mekanismen omfatter tilstrækkelig kapacitet, herunder i overgangsperioden for rescEU, til at gribe ind, når der opstår skovbrande og andre naturkatastrofer.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Kommissionen kunne under covid-19-pandemien på grundlag af de eksisterende bestemmelser i afgørelse 1313/2013/EU i rescEU medtage opbygning af et medicinsk beredskabslager, der består af medicinske modforanstaltninger såsom medicinsk udstyr til intensiv behandling, personlige værnemidler, laboratorieartikler, vacciner og terapeutika, med henblik på beredskab og indsats over for en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel. Fra dette medicinske beredskabslager blev der leveret personlige værnemidler til medlemsstaterne og kandidatlandene. Eftersom det kun er medlemsstaterne, der kan erhverve, leje eller lease rescEU-kapaciteter, gik der ikke desto mindre over en måned fra vedtagelsen af gennemførelsesretsakten om opbygningen af det ovennævnte beredskabslager til den første anvendelse af de(t) pågældende medicinske udstyr og artikler.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at have den operationelle kapacitet til at reagere hurtigt på en omfattende nødsituation eller en hændelse med lav sandsynlighed og store konsekvenser som f.eks. covid-19-pandemien bør Unionen have mulighed for at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på at være i stand til at bistå medlemsstater, der er overvældet af omfattende nødsituationer, på linje med den understøttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet og med særligt fokus på sårbare personer. Disse kapaciteter skal være placeret på forhånd i logistiske knudepunkter i Unionen eller, af strategiske grunde, via pålidelige netværk af knudepunkter som f.eks. FN-nødlagre til humanitær bistand.

(10) For at have den operationelle kapacitet til at reagere hurtigt og effektivt på omfattende nødsituationer eller hændelser med lav sandsynlighed og store konsekvenser som f.eks. covid-19-pandemien bør Unionen have mulighed for selvstændigt at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på at være i stand til at bistå medlemsstater, der er overvældet af omfattende og grænseoverskridende nødsituationer, på linje med den understøttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet. Disse kapaciteter skal være placeret på forhånd i logistiske knudepunkter i Unionen. EMA og ECDC bør om nødvendigt høres i forbindelse med definition, forvaltning og fordeling af kapaciteter til at reagere på medicinske nødsituationer.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Man bør i forbindelse med udførelsen af EU-mekanismens aktiviteter være særlig opmærksom på beskyttelsen af sårbare personer. Desuden, og med henblik på at forebygge kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet i krisetider, bør Kommissionen sammen med medlemsstaterne udvikle en vejledning baseret på bedste praksis til støtte for ofre for kønsbaseret vold inden for rammerne af EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 b (ny)

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

(10b) På grundlag af principperne om solidaritet og universel dækning af sundhedsydelser af høj kvalitet og Unionens centrale rolle med hensyn til at fremskynde fremskridt inden for de globale sundhedsudfordringer, bør EU-civilbeskyttelsesmekanismen etablere en bedre forebyggelses- , beredskabs- og indsatskapacitet hvad angår medicinske nødsituationer på en sådan måde, at der opnås i synergi og komplementaritet med andre relevante EU-programmer, navnlig EU4Health.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) rescEU-kapaciteter, som medlemsstaterne har erhvervet, lejet, leaset eller indgået kontrakt om på anden vis, kan anvendes til nationale formål, men kun når de ikke anvendes eller er nødvendige i forbindelse med indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen.

(11) rescEU-kapaciteter, som medlemsstaterne eller Kommissionen har erhvervet, lejet, leaset eller indgået kontrakt om på anden vis, kan anvendes til nationale formål af de medlemsstater, der opbevarer kapaciteterne, men kun når de ikke anvendes eller er nødvendige i forbindelse med indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen, og idet der gives første prioritet til bekæmpelse af grænseoverskridende nødsituationer.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hvor det er nødvendigt, er det i Unionens interesse at yde en beredskabsindsats i forbindelse med nødsituationer i tredjelande. Selvom rescEU-kapaciteterne primært er oprettet som et sikkerhedsnet inden for Unionen, kan de i behørigt begrundede tilfælde og under hensyntagen til de humanitære principper indsættes uden for Unionen.

(12) Hvor det er nødvendigt, er det i Unionens interesse at yde en beredskabsindsats i forbindelse med nødsituationer i tredjelande. Selv om rescEU-kapaciteterne primært er oprettet som et sikkerhedsnet inden for Unionen, kan de i behørigt begrundede tilfælde, i samråd med humanitære aktører forud for indsættelsen, og under hensyntagen til de humanitære principper indsættes uden for Unionen.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Med henblik på at støtte medlemsstaterne i at yde assistancen bør Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje styrkes yderligere gennem samfinansiering af de operationelle omkostninger i forbindelse med de kapaciteter, der stilles til rådighed, når de indsættes uden for Unionen.

(13) Med henblik på at støtte medlemsstaterne i at yde assistancen, også uden for Unionen, bør Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje styrkes yderligere gennem samfinansiering af de operationelle omkostninger i forbindelse med de kapaciteter, der stilles til rådighed, på samme niveau, uanset om de indsættes i eller uden for Unionen.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Betragtning 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) For at styrke samarbejdet inden for bekæmpelse af skovbrande fra luften og reaktion på andre katastrofer bør de administrative procedurer strømlines, hvor det er muligt, med henblik på at sikre en hurtig bistand.

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Da indsættelsen af rescEU-kapaciteter ved indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen tilvejebringer en betydelig merværdi for Unionen ved at sikre en effektiv og hurtig indsats over for personer i nødsituationer, bør der indføres yderligere forpligtelser med hensyn til synliggørelse, så Unionens indsats tydeligt fremgår.

(16) Da indsættelsen af rescEU-kapaciteter ved indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen tilvejebringer en betydelig merværdi for Unionen ved at sikre en effektiv og hurtig indsats over for personer i nødsituationer, bør der indføres yderligere forpligtelser med hensyn til synliggørelse, så EU-borgerne og medierne bliver holdt orienteret, og så Unionens indsats tydeligt fremgår. De nationale myndigheder bør modtage kommunikationsretningslinjer fra Kommissionen for hver enkelt intervention for at sikre, at Unionens rolle får tilstrækkelig offentlig opmærksomhed.

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at øge fleksibiliteten og opnå en optimal budgetgennemførelse bør indirekte forvaltning medtages som en metode til gennemførelse af budgettet.

(17) Denne afgørelse bør give mulighed for, at indirekte forvaltning kan anvendes som en metode til budgetgennemførelse, når arten og indholdet af det pågældende tiltag berettiger det, for at øge fleksibiliteten og opnå en optimal budgetgennemførelse.

Begrundelse

Direkte forvaltning ved Kommissionen, herunder EU-delegationer, bør så vidt muligt foretrækkes. Indirekte forvaltning bør kun anvendes, når det klart kan påvises, at dette er en mere effektiv måde at gennemføre den pågældende foranstaltning på.

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) I overensstemmelse med artikel 155 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a ("finansforordningen") bør de enheder, der er opført i artikel 62, stk. 1, litra c), i nævnte forordning og i artikel 25, stk. 2, i denne afgørelse, opfylde deres rapporteringsforpligtelser hvert år. Rapporteringskravene til disse enheder er fastsat i den i finansforordningens artikel 130, stk. 3, omhandlede verificeringsaftale.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Begrundelse

Da indirekte forvaltning er en ny gennemførelsesmetode under EU-civilbeskyttelsesmekanismen, er det vigtigt at minde om rapporteringsforpligtelserne for enheder, der opererer under indirekte forvaltning som fastsat i finansforordningens artikel 155.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at fremme forudsigelighed og langsigtet effektivitet ved gennemførelsen af afgørelse nr. 1313/2013/EU bør Kommissionen vedtage årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, hvori de planlagte tildelinger angives. Det vil hjælpe Unionen med at få større fleksibilitet i budgetgennemførelsen og dermed styrke forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne.

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Ved delegerede retsakter bør man fastlægge de ledende EU-agenturers styrkede beføjelser til at forvalte rescEU-kapaciteter, lede indkøbsprocessen og fremsætte henstillinger om specifikke mængder og produkter, der skal anbringes i geografisk spredte logistiske knudepunkter.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Betragtning 18 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) Etableringen, forvaltningen og fordelingen af strategiske EU-reserver og ‑lagre af kapaciteter til at reagere på medicinske nødsituationer under EU4Health-programmet bør fungere som et supplement til rescEU's reserver.

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) EU-mekanismen bør også åbne mulighed for supplerende frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger er afgørende for at øge Unionens robusthed over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, men forekomsten, timingen og omfanget af katastrofer er i sagens natur uforudsigelige. Som det har vist sig under covid-19-krisen, kan de finansielle midler, der anmodes om for at sikre en passende indsats, variere betydeligt fra år til år og bør omgående stilles til rådighed. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. I tillæg til artikel 12, stk. 4, i finansforordningen er det derfor hensigtsmæssigt at tillade fremførsel af uudnyttede bevillinger, der bør være begrænset til det følgende år, og som udelukkende anvendes til indsatsforanstaltninger.

(23) Forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger er afgørende for at øge Unionens robusthed over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, men forekomsten, timingen og omfanget af katastrofer er i sagens natur uforudsigelige. Som det har vist sig under covid-19-krisen, kan de finansielle midler, der anmodes om for at sikre en passende indsats, variere betydeligt fra år til år og bør omgående stilles til rådighed. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. I tillæg til artikel 12, stk. 4, i finansforordningen er det derfor hensigtsmæssigt at tillade fremførsel af uudnyttede bevillinger, der bør være begrænset til det følgende år, og som anvendes til forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger.

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Bilag I til afgørelse nr. 1313/2013/EU er ikke tilstrækkeligt fleksibelt til, at Unionen kan foretage en korrekt tilpasning af investeringer i forebyggelse, beredskab og indsats og derfor udgår det. De investeringsniveauer, der skal tildeles de forskellige faser af katastroferisikostyringscyklussen, skal fastsættes på forhånd. Denne mangel på fleksibilitet forhindrer Unionen i at kunne reagere på katastrofers uforudsigelige karakter.

udgår

Ændringsforslag  33

Forslag til afgørelse

Betragtning 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) Der er under covid-19-pandemien stillet supplerende finansielle bevillinger til rådighed til at finansiere tiltag under EU-mekanismen for at have velfungerende rescEU-kapaciteter, og for at EU-mekanismen kan opfylde EU-borgernes behov på en effektiv måde. Det er vigtigt at give Unionen den nødvendige fleksibilitet til at kunne reagere effektivt på den uforudsigelige karakter af katastrofer og samtidig bevare en vis forudsigelighed med hensyn til opfyldelsen af de mål, der er opstillet i denne afgørelse. Det er vigtigt at opnå den nødvendige balance i opfyldelsen af disse mål. Med henblik på at opdatere procentsatserne i bilag I i overensstemmelse med prioriteterne i den reformerede EU-mekanisme bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen.

Ændringsforslag  34

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 1 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

2. Den beskyttelse, som skal sikres med EU-mekanismen, bør primært omfatte beskyttelse af mennesker, men også miljøet og ejendom, herunder kulturarv, mod alle former for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, herunder konsekvenserne af terrorisme, teknologiske katastrofer, strålingskatastrofer, miljøkatastrofer, havforurening og akutte folkesundhedskriser, som opstår i eller uden for Unionen.  For så vidt angår konsekvenserne af terrorhandlinger eller strålingskatastrofer kan EU-mekanismen kun omfatte beredskabs- og indsatsforanstaltninger.

"2. Den beskyttelse, som skal sikres med EU-mekanismen, bør primært omfatte beskyttelse af mennesker, men også miljøet og ejendom, herunder kulturarv, mod alle former for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, herunder konsekvenserne af terrorisme, teknologiske katastrofer, strålingskatastrofer, miljøkatastrofer, havforurening, hydrogeologisk ustabilitet og akutte folkesundhedskriser, som opstår i eller uden for Unionen. For så vidt angår konsekvenserne af terrorhandlinger eller strålingskatastrofer kan EU-mekanismen kun omfatte beredskabs- og indsatsforanstaltninger."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Ændringsforslag  35

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 1 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1a) Artikel 1, stk. 3, affattes således:

3. EU-mekanismen fremmer solidariteten mellem medlemsstaterne gennem praktisk samarbejde og koordinering, uden at dette berører medlemsstaternes primære ansvar for at beskytte mennesker, miljøet og ejendom, herunder kulturarv, på deres eget område mod katastrofer og at udstyre deres katastrofehåndteringssystemer med tilstrækkelig kapacitet til, at de på passende og konsekvent vis kan håndtere og være beredte på katastrofer af en art og størrelse, som med rimelighed kan forventes, og som det er muligt at forberede sig på.

"3. EU-mekanismen fremmer solidariteten mellem medlemsstaterne gennem praktisk samarbejde og koordinering, uden at dette berører medlemsstaternes primære ansvar for at beskytte mennesker, miljøet, jord og ejendom, herunder kulturarv, på deres eget område mod katastrofer og at udstyre deres katastrofehåndteringssystemer med tilstrækkelig kapacitet til, at de på passende og konsekvent vis kan forebygge, håndtere og være beredte på katastrofer af en art og størrelse, som med rimelighed kan forventes, og som det er muligt at forberede sig på."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Ændringsforslag  36

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 3 - stk. 1 - litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1b) Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes således:

c) at fremme en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af katastrofer eller overhængende fare herfor, herunder ved at træffe foranstaltninger for at afbøde de umiddelbare konsekvenser af katastrofer

"c) c) at fremme en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af katastrofer eller overhængende fare herfor, herunder ved at fjerne eventuelle hindringer af bureaukratisk art"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Ændringsforslag  37

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 4 indsættes følgende nummer:

 

"4a. "Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer": mål, der er fastlagt for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger med henblik på at forbedre Unionens og dens medlemsstaters kapacitet til at modstå virkningerne af en katastrofe, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne, for at skabe et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet på trods af virkningerne af en sådan katastrofe og for at sikre, at det indre marked fungerer korrekt i en sådan sammenhæng"

Ændringsforslag  38

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b) Artikel 5, stk. 1, litra c), affattes således:

c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en tværsektoriel oversigt over og kortlægning af de naturskabte og menneskeskabte katastroferisici, som Unionen måtte stå over for, ved at følge en sammenhængende tilgang på tværs af forskellige politikområder, som kan tackle eller påvirke katastrofeforebyggelse og under behørig hensyntagen til de sandsynlige konsekvenser af klimaændringer

"c) udarbejde og regelmæssigt ajourføre en tværsektoriel oversigt over og kortlægning af de naturskabte og menneskeskabte risici for katastrofer – herunder katastrofer, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne – som Unionen måtte stå over for, ved at følge en sammenhængende tilgang på tværs af forskellige politikområder, som kan tackle eller påvirke katastrofeforebyggelse og under behørig hensyntagen til de sandsynlige konsekvenser af klimaændringer"

Ændringsforslag  39

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 5 – stk. 1 – litra h

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1c) Artikel 5, stk. 1, litra h), affattes således:

h) fremme anvendelsen af forskellige EU-midler, der kan støtte bæredygtig katastrofeforebyggelse og tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at udnytte disse finansieringsmuligheder

"h) fremme anvendelsen af forskellige EU-midler, der kan støtte bæredygtig katastrofeforebyggelse, herunder forebyggelse af katastrofer forårsaget af hydrogeologisk ustabilitet, og tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at udnytte disse finansieringsmuligheder"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Ændringsforslag  40

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Stk. 1, litra c), affattes således:

c) videreudvikle og tilpasse planlægning af katastroferisikostyring på nationalt eller relevant subnationalt niveau

"c) videreudvikle og forfine planlægning af katastroferisikostyring på nationalt eller relevant subnationalt niveau, herunder hvad angår grænseoverskridende samarbejde, under hensyntagen til Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og risiciene i forbindelse med katastrofer, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne"

Ændringsforslag  41

Forslag til afgørelseArtikel 1 – stk. 1 –nr. 2 – litra -a a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

 

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-aa) Stk. 1, litra d), affattes således:

d) stille en sammenfatning af relevante dele af vurderingerne, jf. litra a) og b), til rådighed for Kommissionen med fokus på centrale risici.  For centrale risici med grænseoverskridende konsekvenser og efter omstændighederne for risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, skal medlemsstaterne beskrive de prioriterede forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger.  Sammenfatningen fremsendes til Kommissionen senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år og i tilfælde af større ændringer

"d) stille en sammenfatning af relevante dele af vurderingerne, jf. litra a) og b), til rådighed for Kommissionen med fokus på centrale risici. For centrale risici med grænseoverskridende konsekvenser og risici i forbindelse med katastrofer, som har eller kan have virkninger på tværs af grænserne, og efter omstændighederne for risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, skal medlemsstaterne beskrive de prioriterede forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Sammenfatningen fremsendes til Kommissionen senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år og i tilfælde af større ændringer"

Ændringsforslag  42

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) forbedre indsamling af data om tab som følge af katastrofer på nationalt eller på et relevant subnationalt niveau for at sikre, at opstilling af scenarier sker på et evidensbaseret grundlag, jf. artikel 10, stk. 1.

f) forbedre indsamling af data om tab som følge af katastrofer på nationalt eller på et relevant subnationalt niveau for at sikre, at opstilling af scenarier sker på et evidensbaseret grundlag, jf. artikel 10, stk. 1, navnlig når der er tale om at kortlægge mangler i grænseoverskridende katastrofeberedskabskapaciteter.

Ændringsforslag  43

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fastlægger Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Mål for katastrofemodstandsdygtighed sikrer et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet i tilfælde af kaskadevirkninger af en katastrofe med omfattende følger og for at sikre det indre markeds funktion. Målene skal være baseret på fremadskuende scenarier, herunder klimaændringernes indvirkning på katastroferisiko, data om tidligere hændelser og tværsektorielle konsekvensanalyser med særligt fokus på sårbare personer.

5. Senest ... [18 måneder efter datoen for denne ændringsafgørelses ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at supplere denne afgørelse ved at fastlægge Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Mål for katastrofemodstandsdygtighed sikrer et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet i tilfælde af kaskadevirkninger af en katastrofe med omfattende følger og for at sikre det indre markeds funktion. Disse mål skal være baseret på fremadskuende scenarier, herunder indvirkningen af klimaændringer og tabet af biodiversitet på katastroferisiko, data om tidligere hændelser og tværsektorielle konsekvensanalyser samt analyser af de langsigtede samfundsmæssige konsekvenser for de berørte regioner med særligt fokus på sårbare personer. Ved udarbejdelsen af mål for katastrofemodstandsdygtighed fokuserer Kommissionen særlig på tilbagevendende katastrofer, der rammer medlemsstaternes regioner, og foreslår, at de nationale myndigheder træffer konkrete foranstaltninger, herunder de foranstaltninger, der skal gennemføres ved anvendelse af EU-midler, for at styrke modstandsdygtigheden over for kriser.

Kommissionen tillægges beføjelse til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på fastlæggelse af Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer.

 

Ændringsforslag  44

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 7 - stk. 1 - afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ERCC koordinerer, overvåger og støtter i realtid reaktionen i forbindelse med nødsituationer på EU-plan. ERCC arbejder tæt sammen med nationale krisestyringssystemer, civilbeskyttelsesmyndigheder og relevante EU-organer.

ERCC koordinerer, overvåger og støtter i realtid reaktionen i forbindelse med nødsituationer på EU-plan. ERCC arbejder tæt sammen med nationale krisestyringssystemer, civilbeskyttelsesmyndigheder, lokale frivillige grupper og relevante EU-organer.

Ændringsforslag  45

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 8 – litra c– led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- om udvikling af transnationale detektions- og varslingssystemer af interesse for Unionen

- om udvikling af transnationale systemer til tidlig detektion og varsling af interesse for Unionen med henblik på at afbøde de umiddelbare virkninger af katastrofer eller pandemier for menneskeliv

Ændringsforslag  46

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 8 – litra c – led 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 yde bistand til teknisk uddannelse til lokalsamfund med henblik på at øge deres kapaciteter for så vidt angår deres første ikke-støttede reaktion på en krise

Ændringsforslag  47

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 9 – stk. 10 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) I artikel 9 tilføjes følgende stykke:

 

"10a. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at akuthjælperne er tilstrækkeligt udstyret og forberedt til at reagere på enhver form for katastrofesituation som omhandlet i artikel 1."

Ændringsforslag  48

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre den tværsektorielle planlægning af modstandsdygtighed for såvel naturkatastrofer som menneskeskabte katastrofer, der kan forventes at have grænseoverskridende virkninger, herunder klimaændringernes negative virkninger. Planlægningen af modstandsdygtigheden omfatter opstilling af scenarier på EU-plan for katastrofeforebyggelse og -indsats på baggrund af de risikovurderinger, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), og den oversigt over risici, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra c), planlægning af katastroferisikostyring som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), data om tab som følge af katastrofer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelse af indsatskapaciteter under hensyntagen til Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer, jf. artikel 6, stk. 5.

1. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om at forbedre den tværsektorielle planlægning af modstandsdygtighed for såvel naturkatastrofer som menneskeskabte katastrofer, der kan forventes at have grænseoverskridende virkninger, herunder klimaændringernes negative virkninger og den stadig hyppigere forekomst af grænseoverskridende naturbrande. Planlægningen af modstandsdygtigheden omfatter opstilling af scenarier på EU-plan for katastrofeforebyggelse og -indsats på baggrund af de risikovurderinger, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), og den oversigt over risici, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra c), planlægning af katastroferisikostyring som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), data om tab som følge af katastrofer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f), kortlægning af aktiver og udarbejdelse af planer for indsættelse af indsatskapaciteter under hensyntagen til Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer, jf. artikel 6, stk. 5.

Ændringsforslag  49

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne identificerer og fremmer synergier mellem civilbeskyttelsesassistancen og den humanitære bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved planlægningen af katastrofemodstandsdygtigheden indsatsforanstaltninger i forbindelse med humanitære kriser uden for Unionen.

2. Kommissionen og medlemsstaterne identificerer og fremmer synergier mellem civilbeskyttelsesassistancen og den humanitære bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved planlægningen af katastrofemodstandsdygtigheden indsatsforanstaltninger i forbindelse med humanitære kriser uden for Unionen i samråd med humanitære aktører, herunder lokale humanitære aktører og lokale myndigheder, når det er muligt.

Ændringsforslag  50

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 11 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. På grundlag af påviste risici, målene for katastrofemodstandsdygtighed i artikel 6, stk. 5, opstillingen af scenarier i artikel 10, stk. 1, og samlede kapaciteter og mangler fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål").

2. På grundlag af påviste risici, samlede kapaciteter, mangler og Unionens eventuelle eksisterende mål for katastrofemodstandsdygtighed som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og en eventuel eksisterende opstilling af scenarier som omhandlet i artikel 10, stk. 1, fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, hvor mange og hvilke typer centrale indsatskapaciteter Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje har brug for ("kapacitetsmål"). Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2.

Ændringsforslag  51

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2, de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, på grundlag af de mål for modstandsdygtighed, der er nævnt i artikel 6, stk. 5, den opstilling af scenarier, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, under hensyntagen til identificerede og kommende risici og samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan, navnlig på områderne bekæmpelse skovbrande fra luften, kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser og medicinsk katastrofeberedskab.

2. Kommissionen opretter i logistiske knudepunkter europæiske reserver af medicinske modforanstaltninger og udstyr, som omfatter de medicinske modforanstaltninger, der er egnede til hændelser med store konsekvenser og lav sandsynlighed. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, bl.a. på grundlag af Unionens eventuelle eksisterende mål for katastrofemodstandsdygtighed som omhandlet i artikel 6, stk. 5, og en eventuel eksisterende opstilling af scenarier som omhandlet i artikel 10, stk. 1, under hensyntagen til identificerede og kommende risici og samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan, navnlig på områderne bekæmpelse skovbrande fra luften, redningsaktioner ved jordskælv og oversvømmelser, kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser og medicinsk katastrofeberedskab. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. Kommissionen ajourfører regelmæssigt oplysningerne om antallet og klassificeringen af rescEU-kapaciteter og gør disse oplysninger direkte tilgængelige for andre EU-institutioner.

Ændringsforslag  52

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår kapaciteter til reaktion på medicinske nødsituationer, såsom et strategisk beredskabslager, medicinske nødhjælpshold og alle andre relevante kapaciteter, sikrer Kommissionen, at der opnås en effektiv koordinering og synergier med andre EU-programmer og -fonde, navnlig EU4Health-programmet1a, og med relevante aktører på EU- og internationalt plan.

 

_______________________

 

1a Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet"), COM(2020) 405 final

Ændringsforslag  53

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen eller medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. Kommissionen kan erhverve, leje, lease eller på anden måde indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på opbygning af lagre og distribution af forsyninger eller leverancer af tjenesteydelser til medlemsstaterne via udbudsprocedurer i overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Hvis medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen yde direkte tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag.

Kommissionen eller medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. Kommissionen kan erhverve, leje, lease eller på anden måde indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på opbygning af lagre og distribution af forsyninger af høj kvalitet eller leverancer af tjenesteydelser til medlemsstaterne via udbudsprocedurer i overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Hvis Kommissionen erhverver rescEU-kapaciteter, bevarer den ejendomsretten til disse kapaciteter, selv når de fordeles til medlemsstaterne. Hvis Kommissionen lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, bevarer Kommissionen den fulde kontrol over disse kapaciteter. Hvis Kommissionen erhverver kapaciteter, der ikke kan genanvendes, kan den overdrage ejendomsretten til disse kapaciteter til den medlemsstat, der anmoder herom. Hvis medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen yde direkte tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag.

Begrundelse

Covid-19-krisen har klart vist, at det er vigtigt at kontrollere kvaliteten af medicinske forsyninger og udstyr, især når det er købt uden for Unionen.

Ændringsforslag  54

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

rescEU-kapaciteterne opbevares af de medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser eller på anden måde indgår kontrakt om disse kapaciteter. Med henblik på at styrke Unionens modstandsdygtighed skal rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, på forhånd være strategisk placeret i Unionen. I samråd med medlemsstaterne kan rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, også være placeret i tredjelande via betroede netværk, der forvaltes af relevante internationale organisationer.

rescEU-kapaciteterne opbevares af de medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser eller på anden måde indgår kontrakt om disse kapaciteter. Med henblik på at styrke Unionens modstandsdygtighed skal rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, på forhånd være strategisk placeret i Unionen.

Ændringsforslag  55

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 5 affattes således:

5. En medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser rescEU-kapaciteter, sikrer, at disse kapaciteter registreres i CECIS, og at disse kapaciteter er tilgængelige og kan indsættes under EU-mekanismen.

"5. Kommissionen eller den medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser eller på anden måde indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, sikrer, at disse kapaciteter registreres i CECIS, og at disse kapaciteter er tilgængelige og kan indsættes under EU-mekanismen.

rescEU-kapaciteter kan kun anvendes til nationale formål som omhandlet i artikel 23, stk. 4a, når de ikke anvendes eller er nødvendige til indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen.

rescEU-kapaciteter kan kun anvendes til nationale formål som omhandlet i artikel 23, stk. 4a, når de ikke anvendes eller er nødvendige til indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen.

rescEU-kapaciteter anvendes i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, litra g), og de driftsaftaler, som er indgået mellem Kommissionen og den medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser sådanne kapaciteter, og som nærmere fastsætter vilkår og betingelser for indsættelse af rescEU-kapaciteter, herunder deltagende personel.

rescEU-kapaciteter anvendes i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, litra g), og de driftsaftaler, som er indgået mellem Kommissionen og den medlemsstat, der ejer, lejer eller leaser sådanne kapaciteter, og som nærmere fastsætter vilkår og betingelser for indsættelse af rescEU-kapaciteter, herunder deltagende personel.

 

De vilkår og betingelser, der er fastsat i driftsaftalerne, skal også sikre, at rescEU-kapaciteterne anvendes i overensstemmelse med denne afgørelse, navnlig med kravet om at stille rescEU-kapaciteter til rådighed som fastlagt i denne artikels stk. 6 og med de generelle mål i artikel 1. Disse betingelser skal også angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af EU-finansieringen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=EN)

Ændringsforslag  56

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 10 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan indsættes rescEU-kapaciteter uden for Unionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 6-9.

Der kan indsættes rescEU-kapaciteter uden for Unionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 6-9. Kommissionen indfører særlige bestemmelser for at sikre ansvarlighed og korrekt anvendelse af rescEU-kapaciteter i tredjelande, herunder adgang for EU-kontrollører. EU-mekanismens synlighed i tredjelande sikres i overensstemmelse med artikel 20a, stk. 1 og 2, i denne afgørelse.

Ændringsforslag  57

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) I artikel 13, stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende litra:

 

"fa) etablering af kapaciteter med en særlig beredskabsekspertise, som kan anvendes i tilfælde af katastrofer, der påvirker kulturarv."

Ændringsforslag  58

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 15 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) sammen med den berørte medlemsstat indsamle og analysere validerede oplysninger om situationen med det formål at skabe generel situationsbevidsthed og formidle dem til medlemsstaterne

b) sammen med den berørte medlemsstat indsamle og analysere validerede oplysninger om situationen med det formål at skabe generel bevidsthed om situationen og indsatsen og formidle dem direkte til medlemsstaterne

Ændringsforslag  59

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 16 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

9a) Artikel 16, stk. 2, affattes således:

2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation.  EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle.  I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og overholdelse af de humanitære principper.

"2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen, når det er muligt, høre humanitære aktører, herunder lokale, og sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand og overholdelse af de humanitære principper."

Ændringsforslag  60

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) efter en anmodning om ekspertise på forebyggelsesområdet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2

a) efter en anmodning om ekspertise på forebyggelsesområdet som omhandlet i artikel 5, stk. 2, navnlig i tilfælde af en pandemi

Ændringsforslag  61

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) efter en anmodning om ekspertise på beredskabsområdet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3.

b) efter en anmodning om ekspertise på beredskabsområdet som omhandlet i artikel 13, stk. 3, navnlig i tilfælde af en pandemi

Ændringsforslag  62

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 18 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) at udvikle kartografisk materiale til hurtig indsættelse og mobilisering af ressourcer, navnlig under hensyntagen til de særlige forhold i grænseoverskridende regioner med henblik på grænseoverskridende risici såsom naturbrande

Ændringsforslag  63

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 3, første afsnit, affattes således:

 Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1, kan tillige dække omkostninger, der vedrører forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af EU-mekanismen og opfyldelsen af dens mål.

"Det rammebeløb, der er omhandlet i stk. 1 og 1a og i artikel 19a, kan tillige dække omkostninger, der vedrører forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af EU-mekanismen og opfyldelsen af dens mål."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Ændringsforslag  64

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b b (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) Følgende stykke indsættes:

 

"3a. Finansieringsrammen i stk. 1 og 1a og i artikel 19a tildeles til dækning af foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Ændringsforslag  65

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Stk. 4 affattes således:

udgår

‘4. Finansieringsrammen i stk. 1 og 1a tildeles til dækning af foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer."

 

Ændringsforslag  66

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca) Stk. 4 affattes således:

4.  Finansieringsrammen i stk. 1, tildeles i perioden 2014-2020 i overensstemmelse med de procentsatser og principper, der er fastlagt i bilaget.

"4.  Finansieringsrammen i stk. 1, tildeles i perioden 2014-2020 i overensstemmelse med de procentsatser, der er fastlagt i punkt 1 i bilag 1, og de principper, der er fastlagt i punkt 3 i nævnte bilag."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=159411887242113)

Ændringsforslag  67

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c b (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) Følgende stykke indsættes:

 

"4a. Finansieringsrammen i stk. 1a og i artikel 19a tildeles i perioden 2021-2027 i overensstemmelse med de procentsatser, der er fastlagt i punkt 2 i bilag 1, og de principper, der er fastlagt i punkt 3 i nævnte bilag."

Ændringsforslag  68

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 5 og 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Stk. 5 og 6 udgår.

udgår

Ændringsforslag  69

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

da) Stk. 5 affattes således:

5.  Kommissionen reviderer fordelingen i bilag I under hensyn til resultatet af den foreløbige evalueringsrapport, som er omhandlet i artikel 34, stk. 2, litra a).  Kommissionen tillægges beføjelser til, såfremt det er nødvendigt henset til resultaterne af denne revision, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at tilpasse hvert af tallene i bilag I med over 8 procentpoints og op til 16 procentpoints.  Disse delegerede retsakter vedtages senest den 30. juni 2017.

"5.  Kommissionen reviderer fordelingen i bilag I under hensyntagen til resultatet af den evaluering, som er omhandlet i artikel 34, stk. 3. Kommissionen tillægges beføjelser til, såfremt det er nødvendigt henset til uventede hændelser, der påvirker gennemførelsen af budgettet, eller henset til oprettelsen af rescEU-kapaciteter, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse hvert af tallene i punkt 1 og 2 i bilag I med over 10 procentpoint."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Ændringsforslag  70

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d b (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

db) Stk. 6 affattes således:

6.  Såfremt der i tilfælde af en nødvendig revision af de budgetmidler, der står til rådighed for indsatsforanstaltninger, i særligt hastende tilfælde er behov herfor, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på, inden for de til rådighed stående budgetbevillinger og efter proceduren i artikel 31, at tilpasse hvert af tallene i bilag I med over 8 procentpoints og op til 16 procentpoints.

"6.  Såfremt der i tilfælde af en nødvendig revision af de budgetmidler, der står til rådighed for indsatsforanstaltninger, i særligt hastende tilfælde er behov herfor, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse hvert af tallene i punkt 1 og 2 i bilag I med over 10 procentpoint, inden for de til rådighed stående budgetbevillinger og efter proceduren i artikel 31."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Ændringsforslag  71

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d c (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

 

"6a. Europa-Parlamentet og Rådet godkender de disponible bevillinger for hvert regnskabsår, dog uden at dette berører bestemmelserne i Rådets forordning (EU, Euratom) ..../... om den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 og i den interinstitutionelle aftale af ... 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning."

Ændringsforslag  72

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres i henhold til nærværende afgørelse ved hjælp af de beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv, i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, stk. 4 og 8.

De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres i henhold til nærværende afgørelse med et beløb på 2 187 620 000 EUR i løbende priser som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, stk. 4 og 8.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden foretrækkes det, at det nøjagtige beløb, der afsættes til EU-civilbeskyttelsesmekanismen via genopretningsinstrumentet, opføres i retsgrundlaget for EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

Ændringsforslag  73

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 20a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver form for bistand eller finansiering, der ydes i medfør af denne afgørelse, skal være tilstrækkelig synlig. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at offentlig kommunikation om operationer, der finansieres i medfør af EU-mekanismen:

Enhver form for bistand eller finansiering, der ydes i medfør af denne afgørelse, skal være tilstrækkelig synlig i overensstemmelse med de specifikke retningslinjer, som Kommissionen har fastsat for specifikke interventioner. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at offentlig kommunikation om operationer, der finansieres i medfør af EU-mekanismen:

Ændringsforslag  74

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 20a – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis rescEU-kapaciteter anvendes til nationale formål som omhandlet i artikel 12, stk. 5, skal medlemsstaterne med de samme midler som omhandlet i nærværende stykkes første afsnit anerkende disse kapaciteters oprindelse og sikre synligheden af den EU-finansiering, der er anvendt til at erhverve de pågældende kapaciteter.

Ændringsforslag  75

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 21 – stk. 1 – litra h

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa) Artikel 21, stk. 1, litra h), affattes således:

h) støtte til de beredskabsaktiviteter, der er beskrevet i artikel 13

"h) støtte de beredskabsaktiviteter, der er beskrevet i artikel 13, navnlig ved at styrke de eksisterende uddannelsesnetværk og synergierne mellem dem og ved at fremme oprettelse af nye netværk med fokus på innovative løsninger og nye risici og udfordringer"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=EN)

Ændringsforslag  76

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finansielle bistand, der er nævnt i dette stykke, kan gennemføres gennem flerårige arbejdsprogrammer. For foranstaltninger, der rækker ud over et år, kan budgetforpligtelserne opdeles i årlige trancher.

udgår

Ændringsforslag  77

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte i overensstemmelse med finansforordningen ved direkte forvaltning eller ved indirekte forvaltning med de organer, der er nævnt i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

2. Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte ved direkte forvaltning i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller ved indirekte forvaltning med de organer, der er nævnt i artikel 62, stk. 1, litra c), i nævnte forordning. Ved valget af den måde, hvorpå den finansielle støtte skal gennemføres, skal der gives prioritet til direkte forvaltning. Hvis arten og indholdet af den pågældende foranstaltning berettiger til det, kan Kommissionen anvende indirekte forvaltning. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at supplere denne afgørelse ved at fastlægge foranstaltninger, der gennemføres under EU-mekanismen, og som kan gennemføres ved indirekte forvaltning.

Begrundelse

Direkte forvaltning ved Kommissionen, herunder EU-delegationer, bør så vidt muligt foretrækkes. Indirekte forvaltning bør kun anvendes, når det klart kan påvises, at dette er en mere effektiv måde at gennemføre den pågældende foranstaltning på.

Ændringsforslag  78

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse vedtager Kommissionen årlige eller flerårige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. De årlige eller flerårige arbejdsprogrammer skal indeholde de mål, som skal forfølges, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb herfor. De skal tillige indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der bevilges til de enkelte foranstaltninger, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. Med henblik på den finansielle støtte, der er nævnt i artikel 28, stk. 2, skal de årlige eller flerårige arbejdsprogrammer beskrive de foranstaltninger, der er planlagt for hvert land, der er nævnt deri.

Med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2. De årlige arbejdsprogrammer skal indeholde målene, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. De skal tillige indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der bevilges til de enkelte foranstaltninger, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. For så vidt angår den finansielle støtte, der er nævnt i artikel 28, stk. 2, skal de årlige arbejdsprogrammer beskrive de foranstaltninger, der er planlagt for hvert land, der er nævnt deri.

Ændringsforslag  79

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kræves dog ingen årlige eller flerårige arbejdsprogrammer for foranstaltninger, der falder ind under det katastrofeberedskab, der er nævnt i kapitel IV, og som ikke kan gennemføres på forhånd.

Der kræves dog ingen årlige arbejdsprogrammer for foranstaltninger, der falder ind under det katastrofeberedskab, der er nævnt i kapitel IV, og som ikke kan gennemføres på forhånd.

Ændringsforslag  80

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 25 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 4, fremføres forpligtelses- og betalingsbevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført på det årlige budget, automatisk, og der kan indgås forpligtelser og bevilges betalinger herfor indtil den 31. december det følgende år. De fremførte bevillinger anvendes kun til indsatsforanstaltninger. De fremførte bevillinger anvendes først i det følgende regnskabsår.

5. I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 4, fremføres forpligtelses- og betalingsbevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført på det årlige budget, automatisk, og der kan indgås forpligtelser og bevilges betalinger herfor indtil den 31. december det følgende år. De fremførte bevillinger anvendes til forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger. De fremførte bevillinger anvendes først i det følgende regnskabsår.

Ændringsforslag  81

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 30 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5 og 3, og artikel 21, stk. 3, andet afsnit, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og artikel 25, stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

Ændringsforslag  82

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 30 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 3 udgår.

Ændringsforslag  83

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 30 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den i artikel 6, stk. 5, og artikel 21, stk. 3, andet afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Den i artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og artikel 25, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag  84

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra c

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 30 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5, eller artikel 21, stk. 3, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

7. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, eller artikel 25, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  85

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) I artikel 34, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

 

"Senest ... [18 måneder efter datoen for denne ændringsafgørelses ikrafttræden] foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EU-mekanismen fungerer, og af den koordinering og de synergier, der er opnået med EU4Health-programmet og anden EU-sundhedslovgivning, med henblik på at forelægge et lovgivningsforslag, der omfatter oprettelse af en specifik europæisk sundhedsberedskabsmekanisme."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Ændringsforslag  86

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Bilag I

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Bilag I udgår.

udgår

Ændringsforslag  87

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Bilag I

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

23a)  I bilag I foretages følgende ændringer:

Bilag I

"Bilag I

 

Procentsatser og principper for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1 og 1a, og artikel 19a

Procentsatser for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1

1.  Procentsatser for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1, for perioden 2014-2020

Forebyggelse:  20 % +/- 8 procentpoints

Forebyggelse: 10 % +/- 10 procentpoint

Beredskab: 50 % +/- 8 procentpoints

Beredskab: 65 % +/- 10 procentpoint

Indsats: 30 % +/- 8 procentpoints

Indsats: 25 % +/- 10 procentpoint

 

2.  Procentsatser for tildeling af finansieringsrammen med henblik på gennemførelse af EU-mekanismen omhandlet i artikel 19, stk. 1a, og artikel 19a for perioden 2021-2027

 

Forebyggelse: 8 % +/- 10 procentpoint

 

Beredskab: 80 % +/- 10 procentpoint

 

Indsats: 12 % +/- 10 procentpoint

Principper

3.  Principper

Ved gennemførelsen af denne afgørelse prioriterer Kommissionen foranstaltninger, hvis frist i henhold til afgørelsen ligger inden for perioden frem til udløbet af denne frist, med det formål at overholde den pågældende frist.

Ved gennemførelsen af denne afgørelse prioriterer Kommissionen foranstaltninger, hvis frist i henhold til afgørelsen ligger inden for perioden frem til udløbet af denne frist, med det formål at overholde den pågældende frist."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

 

 


BEGRUNDELSE

Siden EU-civilbeskyttelsesmekanismen blev oprettet i 2013, har den hjulpet medlemsstaterne med at håndtere de stadig hyppigere naturkatastrofer. I 2017 gjorde de dødbringende skovbrande i Portugal det klart, at der var behov for en ekstra solidaritet på EU-plan, hvis EU-mekanismen skal kunne reagere på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

I overensstemmelse med de nye retlige rammer fra marts 2019 oprettede vi rescEU, en paneuropæisk reserve af brandslukningsfly og -helikoptere, specialiseret medicinsk udstyr og et strategisk beredskabslager af medicinske forsyninger og andre ressourcer. Disse kapaciteter supplerer de nationale ressourcer. Europa-Kommissionen finansierer mellem 80 % og 90 % af de samlede udgifter til indkøb og vedligeholdelse og i visse tilfælde op til 100 %.

Selv om rescEU kun har eksisteret i lidt over et år, har det allerede vist sit værd. I løbet af sommeren 2019 blev de første rescEU-kapaciteter, to italienske og et spansk brandslukningsfly, indsat i Grækenland.

Nogle måneder senere, i midten af marts under covid-19-pandemien, blev opbygning af et medicinsk beredskabslager, der består af medicinske modforanstaltninger såsom medicinsk udstyr til intensiv behandling, personlige værnemidler, laboratorieartikler, vacciner og terapeutika, med henblik på beredskab og indsats over for en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel medtaget som en del af rescEU. Takket være dette beredskabslager blev der leveret personlige værnemidler til tre medlemsstater og to kandidatlande, som anmodede om aktivering af EU-mekanismen. Desuden kunne over 75 000 europæiske borgere vende tilbage til deres hjem takket være EU-mekanismens finansiering og koordinering.

EU-mekanismen har været et af de få solidaritetsinstrumenter under den nylige medicinske nødsituation. Krisen viste ikke desto mindre, at der er behov for en hurtigere og mere effektiv solidaritet. Til trods for oprettelsen af rescEU er EU-mekanismen stadig afhængig af medlemsstaternes vilje og parathed, da det er dem, der er ansvarlige for at erhverve kapacitet. Som de seneste måneder har vist, har dette system for gensidig europæisk solidaritet en tilbøjelighed til at vakle, når alle eller næsten alle medlemsstater berøres af den samme nødsituation samtidig. Eftersom det kræver handling fra medlemsstaternes side, er Unionen fortsat ude af stand til at træde til og afhjælpe disse kritiske mangler med de nødvendige ressourcer og i rette tid. Der gik over en måned fra vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der var nødvendig for at medtage et medicinsk beredskabslager som en rescEU-kapacitet, til den første indsættelse i en medlemsstat. Der er med henblik på at sikre en samlet respons fra Unionen i tilfælde af omfattende nødsituationer behov for større fleksibilitet og autonomi til at handle på EU-plan i situationer, hvor medlemsstater med mangel på kapacitet ikke er i stand til at sikre en passende respons.

I sin beslutning af 17. april 2020[1] opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at "styrke alle dele af krisestyringen og katastrofeberedskabet og til yderligere at styrke instrumenter, såsom rescEU, for at sikre en reel fælles, koordineret og effektiv indsats på EU-plan; mener, at katastroferisikostyringen, katastrofeberedskabet samt katastrofeforebyggelsen på europæisk plan bør styrkes som et supplement til oprettelsen af fælles lagre af udstyr, materialer og lægemidler med henblik på at muliggøre en hurtig anvendelse af lagrene for at beskytte EU-borgernes liv og livsgrundlag; mener, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen bør styrkes for at lette den fælles hjemtransport af EU-borgere".

Ordføreren glæder sig derfor over de målrettede ændringer, der er foretaget i Kommissionens forslag, og som tager hensyn til Parlamentets opfordring. Han er også enig i, at vi er nødt til at lære af fortidens fejltagelser og arbejde hurtigt, så vi kan være klar, når den nye flerårige finansielle ramme begynder i 2021. Han glæder sig også over den betydelige forhøjelse af det tildelte budget med 2 mia. EUR, hvorved det samlede foreslåede beløb næsten bliver tredoblet. Han minder om, at EU-mekanismen under de seneste forhandlinger i Det Europæiske Råd var på vej til at modtage under 1 mia. EUR for perioden 2021-2027. Umiddelbart efter, midt under krisen, blev dens budget forhøjet med 410 mio. EUR til både etablering af medicinske beredskabslagre og hjemtransport af EU-borgere.

Med sine ændringsforslag forsøger ordføreren at styrke lovgivningsforslaget for så vidt angår forebyggelse og beredskab. Han er af den opfattelse, at de nyligt indførte "mål for modstandsdygtighed over for katastrofer" kun kan blive effektive og tilføre en merværdi, hvis medlemsstaterne skal tage hensyn til dem, når de udarbejder deres risikostyringsplaner. Desuden anmoder ordføreren Kommissionen om at udarbejde en fælles liste over risici med virkninger på tværs af grænserne, således at medlemsstaterne er forberedt på de samme risici, som kan berøre dem alle. Inden for den nuværende lovgivningsmæssige ramme udarbejder hver medlemsstat sin egen liste over mulige risici. Dette er forståeligt, da listen i vid udstrækning afhænger af den geografiske beliggenhed og andre faktorer, der varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Samtidig er der visse risici, som er fælles for alle medlemsstater og kan have virkninger, der ikke er begrænset til nabolandene, men berører hele regionen. Alle medlemsstater bør være parate til at håndtere disse risici effektivt.

Med hensyn til rescEU-kapaciteterne er ordføreren af den opfattelse, at Kommissionen bør kunne indkøbe kapaciteter direkte, så EU-mekanismen kan reagere hurtigt og effektivt på medlemsstaternes behov, når det er nødvendigt. Han mener med henblik på at sikre juridisk klarhed, at Kommissionen bør beholde ejendomsretten til de kapaciteter, den indkøber. Han er også enig i, at rescEU-kapaciteterne bør indsættes uden for Unionen med henblik på at hjælpe tredjelande i hele verden med at reagere på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. EU-civilbeskyttelsesmekanismen har tidligere vist sig at være et vigtigt instrument til EU's bløde diplomati rundt om i verden. Han er dog uenig i Kommissionens forslag om, at denne kapacitet på forhånd skal placeres uden for Unionens område. I den seneste medicinske nødsituation har vi mange gange været vidne til, at tredjelande har konfiskeret personlige værnemidler købt af andre lande. Han mener, at vi kun inden for EU kan sikre overholdelse af de nødvendige sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

Ordføreren mener også, at det er vigtigt at præcisere forholdet mellem EU-civilbeskyttelsesmekanismen og EU4Health, da begge programmer vil være ansvarlige for oprettelse af medicinske beredskabslagre. Han anmoder også Kommissionen om at gennemgå effektiviteten af den nuværende ramme og om nødvendigt forelægge et nyt lovgivningsforslag om oprettelse af en specialiseret europæisk sundhedsberedskabsmekanisme, hvilket Europa-Parlamentet allerede har ytret ønske om[2].

Ordføreren vil også gerne foreslå, at medlemsstaterne bliver forpligtet til at henvise til EU-civilbeskyttelsesmekanismen og den EU-finansiering, de har modtaget, når de anvender rescEU-kapaciteter til nationale formål. Da finansieringssatsen for alle kapaciteter sættes op fra 80-90 % til 100 %, er det vigtigt, at EU's bidrag ikke bliver glemt eller ignoreret.

Da den tidligere betænkning blev vedtaget af udvalget for få måneder siden med et meget stort flertal, har ordføreren endelig igen fremsat nogle af de forslag, der var indeholdt heri.

Hvad angår det forhold, at Kommissionen lader bilag I udgå og erstatter det med et flerårigt arbejdsprogram, der vedtages ved en gennemførelsesretsakt, foreslår ordføreren for at sikre større gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af denne finansiering at genindsætte bilaget, hvis bestemmelser specificerer de procentsatser, der skal tildeles til forebyggelse, beredskab og indsats. I betragtning af den store forandring, der afspejler sig i sidste års revision, og det forhold, at projekter til forebyggelse af naturkatastrofer såsom oversvømmelser og skovbrande hovedsagelig finansieres via andre EU-instrumenter, foreslås det dog, at der sker en omfordeling af midlerne, således at et væsentligt større beløb kanaliseres over til beredskab, herunder køb af rescEU-aktiver. Ordføreren giver også Kommissionen større fleksibilitet til at foretage de nødvendige ændringer i løbet af de næste syv år. Behovet for fleksibilitet, som har vist sig i den seneste medicinske nødsituation, er taget til efterretning, men det skal erindres, at når budgettet ændres, skal både de årlige og de flerårige arbejdsprogrammer ændres. Procentsatserne i bilaget giver tværtimod en meget større fleksibilitet, da det kun skal ændres, hvis de overstiger skønsmarginen på 10 %.

Desuden har ordføreren genindsat forpligtelsen for Kommissionen til ved en delegeret retsakt at præcisere de områder, hvor der vil blive anvendt indirekte forvaltning som en metode til budgetgennemførelse.

Mange af de foreslåede ændringer fra både Kommissionen og ordføreren afspejler Parlamentets holdning fra for to år siden. Ordføreren er overbevist om, at de seneste kriser har vist, at der er behov for en mere ambitiøs mekanisme, hvis vi ønsker, at EU og dets medlemsstater er klar og i stand til at håndtere fremtidige naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer på en effektiv måde.


 

 

 

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Pascal Canfin

Formand

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

BRUXELLES

Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2020)0220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD))

Kære formand

Ved skrivelse af 13. juli 2020[3] anmodede De Retsudvalget om en udtalelse, jf. forretningsordenens artikel 40, stk. 2, om relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme[4].

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 2. september 2020.

I - Baggrund

Kommissionens forslag er baseret på artikel 196 og artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF.

Anmodningen er fremsat med hensyn til det ændringsforslag, som er stillet af ordføreren i ENVI, om at lade henvisningen til artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF udgå på grundlag af, ifølge ENVI's skrivelse, "tekniske overvejelser og navnlig, at denne artikel vedrører vedtagelse af finansielle regler ved hjælp af forordninger og derfor ikke synes at finde anvendelse på afgørelsen".

Forud for det nuværende forslag, der blev vedtaget i juni 2020, vedtog Kommissionen i marts 2019 et forslag til afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme, som udelukkende var baseret på artikel 196 i TEUF. ENVI vedtog en betænkning om dette forslag i marts 2020. I begrundelsen angiver Kommissionen, at "[d]ette forslag bygger på de fremskridt, der hidtil er opnået, af Europa-Parlamentet og Rådet med hensyn til deres overvejelser og forhandlinger vedrørende Kommissionens forslag COM(2019) 125 final".  I Kommissionens finansieringsoversigt hedder det endvidere, at "[a]fgørelsen ændrer en eksisterende foranstaltning (EU-mekanismen) og skal ses i sammenhæng med det forslag, der er under behandling, om ændring af EU-mekanismen, som blev vedtaget af Kommissionen i 2019".

Eftersom det drejer sig om et svar på ENVI's betænkeligheder ved relevansen af at tilføje artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF som retsgrundlag for den foreslåede afgørelse, en tilføjelse, der drages i tvivl med indgivelsen af ændringsforslaget om at lade denne artikel udgå, vurderes i denne skrivelse kun, hvorvidt artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF er relevant som retsgrundlag.

II - Den omhandlede artikel i traktaten

I afsnit II "Finansielle bestemmelser" finder man:

Artikel 322, stk. 1, litra a)

1. Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Revisionsretten, vedtager ved forordning:

a) finansielle regler, der navnlig fastsætter de nærmere retningslinjer for opstillingen og gennemførelsen af budgettet og for regnskabsaflæggelsen og revisionen

III - EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Domstolen har traditionelt betragtet spørgsmålet om det relevante retsgrundlag som et spørgsmål af forfatningsretlig betydning, der sikrer overholdelse af princippet om tildelte beføjelser (artikel 5 i TEU) og fastlægger arten og omfanget af Unionens kompetence.[5]  Valget af et retsgrundlag er derfor ikke diskretionært. I henhold til Domstolens faste retspraksis skal valget af retsgrundlag for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive forhold, herunder retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol.[6] Domstolen finder også, at det ikke er muligt at fastlægge retsgrundlaget for en retsakt i lyset af det retsgrundlag, som er anvendt ved vedtagelsen af andre EU-retsakter, der eventuelt har lignende kendetegn.[7] Vælges et forkert retsgrundlag, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres. En institutions ønske om en mere aktiv deltagelse i vedtagelsen af en given retsakt, omstændighederne omkring vedtagelsen af en retsakt og det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med andre aspekter inden for en given retsakts anvendelsesområde, er i den forbindelse irrelevante for fastlæggelsen af det korrekte retsgrundlag.[8]

I princippet bør der kun vælges ét enkelt, relevant retsgrundlag. Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, skal retsakten have et enkelt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led.[9] I ekstraordinære tilfælde, hvis en retsakt samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det andet, skal en sådan retsakt baseres på de dertil svarende forskellige retsgrundlag.[10] Dette vil imidlertid kun være muligt, hvis de procedurer, der er fastsat for de respektive retsgrundlag, ikke er uforenelige med hinanden og ikke undergraver Europa-Parlamentets ret.[11] Endvidere skal den valgte retsakt være i overensstemmelse med den foreskrevne type retsakt, når denne er præciseret i traktaten.

IV - Relevansen af artikel 322, stk. 1, litra a), som retsgrundlag

Anvendelse af artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF som retsgrundlag er ensbetydende med, at der er pligt til at anvende en bestemt type retsakt, uden der er overladt EU-lovgiveren noget skøn i denne henseende. Før det overhovedet vurderes, hvorvidt artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF i lyset af forslagets formål og indhold eventuelt kunne udgøre et relevant retsgrundlag, skal det bemærkes, at artikel 322, stk. 1, litra a), foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure og kræver, at retsakten vedtages som en forordning. I den foreliggende sag er den foreslåede retsaktstype en afgørelse, således som det er tilfældet med den retsakt, som forslaget har til formål at ændre. Derfor er den foreslåede type retsakt af formelle årsager ikke forenelig med artikel 322, stk. 1, litra a).

Det er derfor ikke nødvendigt yderligere at vurdere, om artikel 322, stk. 1, litra a), i lyset af forslagets formål og indhold er et relevant retsgrundlag og vil kunne anvendes som et dobbelt retsgrundlag sammen med artikel 196 i TEUF.

V - Konklusion og henstilling

Uden at det berører en eventuel vurdering af, hvorvidt det i lyset af den foreslåede retsakts formål og indhold er korrekt, at den baseres på artikel 196 alene, eller hvorvidt den bør baseres på to eller flere retsgrundlag, synes det tilstrækkeligt at anføre, at artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF ikke formelt synes at være et relevant retsgrundlag for forslaget til afgørelse om ændring af afgørelsen om Unionens civilbeskyttelsesordning, fordi denne artikel kræver vedtagelse af en forordning, hvorimod den omhandlede ændringsretsakt er en afgørelse.

På mødet den 2. september 2020 vedtog Retsudvalget således enstemmigt[12] at henstille til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed at fjerne artikel 322, stk. 1, litra a), i TEUF som retsgrundlag for den foreslåede afgørelse.

Med venlig hilsen

Adrián Vázquez Lázara

 


 

 

 

SKRIVELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

Pascal Canfin

Formand

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

BRUXELLES

Vedr.: Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Kære formand

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udviklingsudvalget fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 29. juni 2020 vedtog udvalgets koordinatorer at sende dets udtalelse i form af en skrivelse.

Udviklingsudvalget behandlede spørgsmålet på mødet den 15. juli 2020. På dette møde[13] vedtog det at opfordre Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående ændringsforslag.

Med venlig hilsen

Tomas Tobé

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Klimaændringer fører til en stigning i hyppigheden, intensiteten og kompleksiteten af naturkatastrofer på verdensplan, og udviklingslandene, navnlig de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, er særligt sårbare på grund af på den ene side deres underudviklede kapacitet til at tilpasse sig til og afbøde konsekvenserne af klimaændringer og til at reagere på klimarelaterede katastrofer og på den anden side deres geografiske eksponering for oversvømmelser, tørke og skovbrande;

 

 

Forslag til afgørelse

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Skovbrande truer liv, livsgrundlag og biodiversitet, forårsager udslip af store mængder kulstof og mindsker planetens evne til at absorbere kulstof, hvilket yderligere forværrer klimaændringerne. Særlig bekymrende er situationer, hvor primærskov eller radioaktivt forurenede områder ødelægges ved brand. Stigningen i klimarelaterede katastrofer, herunder skovbrande, kræver en styrkelse af driften af Unionens civilbeskyttelsesmekanisme uden for Unionen, herunder aktiviteter, der fokuserer på forebyggelse og katastrofeberedskab.

 

 

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) For at maksimere gennemsigtigheden og ansvarligheden over for Unionens borgere bør Kommissionen udstikke retningslinjer for, hvordan den andel af udgifter gennemført via Unionens civilbeskyttelsesordning, som bør klassificeres som offentlig udviklingsbistand (ODA), skal udmåles.

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hvor det er nødvendigt, er det i Unionens interesse at yde en beredskabsindsats i forbindelse med nødsituationer i tredjelande. Selvom rescEU-kapaciteterne primært er oprettet som et sikkerhedsnet inden for Unionen, kan de i behørigt begrundede tilfælde og under hensyntagen til de humanitære principper indsættes uden for Unionen.

(12) Hvor det er nødvendigt, er det i Unionens interesse at yde en beredskabsindsats i forbindelse med nødsituationer i tredjelande. Selv om rescEU-kapaciteterne primært er oprettet som et sikkerhedsnet inden for Unionen, kan de i behørigt begrundede tilfælde, i samråd med humanitære aktører forud for indsættelsen, og under hensyntagen til de humanitære principper indsættes uden for Unionen.

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne identificerer og fremmer synergier mellem civilbeskyttelsesassistancen og den humanitære bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved planlægningen af katastrofemodstandsdygtigheden indsatsforanstaltninger i forbindelse med humanitære kriser uden for Unionen.

2. Kommissionen og medlemsstaterne identificerer og fremmer synergier mellem civilbeskyttelsesassistancen og den humanitære bistand fra Unionen og medlemsstaterne ved planlægningen af katastrofemodstandsdygtigheden indsatsforanstaltninger i forbindelse med humanitære kriser uden for Unionen i samråd med humanitære aktører, herunder lokale humanitære aktører og lokale myndigheder, når det er muligt.

 

 

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 16 – stk. 2

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(9a) I artikel 16 affattes stk. 2 således:

2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand (*)og overholdelse af de humanitære principper.

2. Indsatser i henhold til denne artikel kan gennemføres enten som en selvstændig bistand eller som et bidrag til en indsats, der ledes af en international organisation. EU-koordineringen integreres fuldt ud i den overordnede koordinering, som varetages af De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) og respekterer dets ledende rolle. I tilfælde af menneskeskabte katastrofer eller komplekse nødsituationer skal Kommissionen, når det er muligt, høre humanitære aktører, herunder lokale, og sikre sammenhæng med den europæiske konsensus om humanitær bistand (*) og overholdelse af de humanitære principper.

 

 


 

 

 

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (1.9.2020)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Ordfører for udtalelse: Niclas Herbst

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om en målrettet revision af den nuværende lovgivning om EU-civilbeskyttelsesmekanismen med det formål at sikre, at Unionen og medlemsstaterne er bedre forberedte på fremtidige kriser. Ordføreren minder om, at EU-mekanismen er et af de mest konkrete udtryk for EU's kerneværdi solidaritet. Den aktuelle covid-19-krise har imidlertid med al tydelighed afsløret begrænsningerne i den nuværende ordning, hvor mekanismen ikke har været i stand til at reagere i fuldt omfang på størstedelen af anmodningerne om bistand fra medlemsstater, deltagende lande og tredjelande. Derfor er ordføreren overbevist om, at vi på EU-plan er nødt til at forberede os bedre på risici af grænseoverskridende karakter og på store katastrofer, som kan påvirke flere medlemsstater samtidig, og som har stor indvirkning og betydeligt disruptionspotentiale.

Ordføreren er af den faste overbevisning, at der er behov for en ambitiøs finansiel ramme for at matche ambitionsniveauet for den nyligt reviderede EU-civilbeskyttelsesmekanisme, navnlig oprettelsen af "rescEU", den dedikerede reserve af indsatskapaciteter med kommando og kontrol på EU-plan. Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om for perioden 2021-2027 at trække 1 268 282 000 EUR fra udgiftsområde 5 "Modstandsdygtighed, sikkerhed og forsvar" og 2 187 620 000 EUR (i løbende priser) fra et nyt EU-genopretningsinstrument, der skal anvendes som eksterne formålsbestemte indtægter på grundlag af en beføjelse, der tillægges i henhold til den nye afgørelse om egne indtægter. Forslaget indebærer også ansættelse af yderligere 134 medarbejdere, heraf 30 i henhold til denne afgørelse.

Ordføreren mener, at den foreslåede finansieringsramme, som næsten er en tredobling i forhold til det oprindelige forslag fra maj 2018, og bemandingen står i et rimeligt forhold til formålet med og omfanget af denne målrettede revision. Han antager, at det i lyset af den nuværende mekanismes manglende evne til at reagere på medlemsstaternes behov for bistand og den yderligere finansiering, der er mobiliseret til opbygning af medicinske lagre og hjemsendelsesflyvninger under covid-19-krisen, er blevet klart selv for Rådet, at en reduktion af midlerne til EU-civilbeskyttelsesmekanismen i den næste FFR ikke er et realistisk scenarie. Det skal også bemærkes, at det vil føre til betydelige besparelser for medlemsstaternes nationale budgetter, hvis man samler ressourcerne optimalt og skaber stordriftsfordele ved hjælp af intelligente investeringer på EU-plan.

Ordføreren glæder sig over en række forslag om budgetforenkling og øget budgetfleksibilitet, f.eks. tilføjelsen af den indirekte forvaltningsmetode og den automatiske fremførsel af uudnyttede bevillinger til indsatsforanstaltninger i år N+1. Derimod er ordføreren uenig i, at opdelingen af udgifterne pr. søjle i bilag I skal udgå, fordi det er vigtigt for medlovgiverne at holde rede på den relative fordeling af udgifterne på forebyggelse, beredskab og indsats. Der er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er muligt at ændre bilaget ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ordføreren glæder sig over muligheden for, at ERCC og medlemsstaterne kan benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom Copernicus, Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Synergierne mellem de forskellige redskaber bør udnyttes fuldt ud, og medlemsstaterne bør aktivt tilskyndes til at benytte denne tjeneste.

Ordføreren ønsker at understrege, at det er vigtigt at sikre en god geografisk dækning ved den forlods placering af rescEU-kapaciteterne i logistiske knudepunkter i Unionen, således at alle medlemsstater på ligelig vis og effektivt og hurtigt kan drage fordel af brugen af disse aktiver.

Ordføreren påpeger, at det er vigtigt at kontrollere kvaliteten af medicinske forsyninger og udstyr, der indkøbes under mekanismen. Covid-19-krisen har klart vist, at kontrol er nødvendig, navnlig i forbindelse med indkøbene hos producenter uden for Unionen.

Ordføreren understreger også, at det er nødvendigt at beskytte Unionens finansielle interesser på passende vis, navnlig i betragtning af den påtænkte anvendelse af den indirekte forvaltningsmetode. Han ønsker at fremhæve den vigtige rolle, som Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") skal spille i denne henseende.

Endelig glæder ordføreren sig over de styrkede bestemmelser i artikel 20a om synligheden af EU's bistand gennem EU-civilbeskyttelsesmekanismen og ønsker at fremhæve behovet for proaktiv offentlig kommunikation fra medlemsstaterne om operationer, der finansieres under EU-mekanismen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) EU-mekanismen fremmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union solidariteten mellem medlemsstaterne, men samtidig anerkendes det, at medlemsstaterne har det primære ansvar for forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(2) EU-mekanismen, herunder rescEU, fremmer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union solidariteten mellem medlemsstaterne ved at styrke medlemsstaternes nuværende kapacitet og sikre, at beredskab og indsats er effektive, når denne kapacitet er utilstrækkelig, men samtidig anerkendes det, at medlemsstaterne fortsat har det primære ansvar for forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Covid-19-pandemien, som der ingen tilsvarende eksempler er på, har vist, at Unionens effektivitet ved håndtering af en krise begrænses af ikke alene reguleringsrammens anvendelsesområde, men også af graden af Unionens beredskab i tilfælde af katastrofer, som berører et flertal af medlemsstaterne.

(3) Covid-19-pandemien, som der ingen tilsvarende eksempler er på, har vist, at Unionens effektivitet ved håndtering af en krise begrænses af ikke alene reguleringsrammens anvendelsesområde, men også af graden af Unionens beredskab i tilfælde af katastrofer, som berører et flertal af medlemsstaterne. Desuden er det tydeligt, at Unionen og medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt forberedt på mere ekstreme og komplekse katastrofer med vidtrækkende og mere langsigtede globale konsekvenser som f.eks. en stor pandemi. Det er derfor meget vigtigt, at medlemsstaternes civilbeskyttelsesforanstaltninger koordineres bedre, og at rescEU styrkes.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) I betragtning af erfaringerne med covid-19-udbruddet og behovet for at styrke EU's indsatskapacitet inden for sundhed og civilbeskyttelse bør rescEU styrkes betydeligt for at forbedre dets resultater inden for hver af de tre søjler i EU-mekanismen: forebyggelse, beredskab og indsats.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at være bedre forberedt når sådanne situationer opstår i fremtiden, haster det med foranstaltninger til styrkelse af EU-mekanismen.

(5) For at være bedre forberedt når sådanne situationer opstår i fremtiden, haster det med foranstaltninger til styrkelse af EU-mekanismen. Styrkelsen af EU-mekanismen bør fungere som et supplement til Unionens politikker og fonde og bør ikke være en erstatning for integration af princippet om katastrofemodstandsdygtighed i disse politikker og fonde.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at forbedre planlægningen med henblik på forebyggelse og beredskab bør Unionen fortsat slå til lyd for investering i katastrofeforebyggelse på tværs af sektorer og omfattende risikostyringsstrategier, der understøtter forebyggelse og beredskab, under hensyntagen til en samlet risikotilgang, en økosystembaseret tilgang og de sandsynlige virkninger af klimaændringerne, i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige samfund og centrale økonomiske aktører. Med henblik herpå skal en tilgang på tværs af sektorer og en samlet risikotilgang sættes i forreste række og baseres på Unionens mål for modstandsdygtighed, der indgår i en referencedefinition af kapaciteter og beredskab. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne ved fastlæggelsen af Unionens mål for modstandsdygtighed.

(6) For at forbedre planlægningen med henblik på forebyggelse og beredskab bør Unionen styrke investering i katastrofeforebyggelse på tværs af sektorer og omfattende risikostyringsstrategier, der understøtter forebyggelse og beredskab, under hensyntagen til en samlet risikotilgang, en økosystembaseret tilgang og de sandsynlige virkninger af klimaændringerne, i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige samfund, centrale økonomiske aktører og regionale og lokale myndigheder, som er centrale aktører i katastrofehåndteringscyklussen, samt den tredje sektor og frivillige organisationer på dette område. Med henblik herpå skal en tilgang på tværs af sektorer og en samlet risikotilgang sættes i forreste række og baseres på Unionens mål for modstandsdygtighed, der indgår i en referencedefinition af kapaciteter og beredskab. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet ved fastlæggelsen af Unionens mål for modstandsdygtighed og tager hensyn til eventuelle operationelle beredskabsplaner, der allerede findes på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) For at sikre en effektiv katastrofeforebyggelse bør stresstest og en proces til certificering af indsatskapaciteter betragtes som centrale elementer. Det er nødvendigt at foretage regelmæssige risikovurderinger på regionalt og lokalt plan, således at de nationale myndigheder kan træffe foranstaltninger til at styrke modstandsdygtigheden, hvor det er nødvendigt, herunder ved at anvende de eksisterende EU-midler. Sådanne risikovurderinger bør fokusere på karakteristika, der er særegne for hver region, f.eks. seismisk aktivitet, hyppige oversvømmelser eller skovbrande. Disse vurderinger bør også omfatte graden af grænseoverskridende samarbejde, således at EU-mekanismen kan råde over detaljerede oplysninger om lokalt tilgængelig kapacitet for at sikre en mere målrettet bistand.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Udviklingen i EU's mål for katastrofemodstandsdygtighed med henblik på at støtte foranstaltninger til forebyggelse og beredskab bør omfatte en præcis vurdering af og tage hensyn til de langsigtede sociale konsekvenser, der bliver observeret i den indledende fase efter nødsituationer, og som bliver styret af civilbeskyttelsesmyndighederne, med særlig vægt på de mest sårbare personer.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) EU-mekanismen bør benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra tidlig varsling og forebyggelse til katastrofe og genopretning. GOVSATCOM har til opgave at tilvejebringe sikker satellitbaseret kommunikation, der er skræddersyet til de statslige brugeres behov i forbindelse med håndtering af nødsituationer. Galileo er den første globale infrastruktur til satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er udformet specifikt til civile formål i Europa og på verdensplan, og kan anvendes på andre områder som f.eks. håndtering af nødsituationer, herunder tidlig varsling. Galileos relevante tjenester vil omfatte en beredskabstjeneste, som udsender signaler med advarsler om naturkatastrofer eller andre nødsituationer i bestemte områder. Medlemsstaterne bør kunne benytte denne tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, bør de med henblik på validering af systemet udpege og give Kommissionen meddelelse om de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at anvende den pågældende beredskabstjeneste.

(9) EU-mekanismen bør benytte Unionens ruminfrastrukturer såsom det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), Galileo, vidensystemet om situationen i rummet og GOVSATCOM, som er vigtige redskaber på EU-plan til at reagere på interne og eksterne nødsituationer. Copernicus-Beredskabsstyringstjenesten yder støtte til ERCC i de forskellige beredskabsfaser fra tidlig varsling og forebyggelse til katastrofe og genopretning. GOVSATCOM har til opgave at tilvejebringe sikker satellitbaseret kommunikation, der er skræddersyet til de statslige brugeres behov i forbindelse med håndtering af nødsituationer. Galileo er den første globale infrastruktur til satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er udformet specifikt til civile formål i Europa og på verdensplan, og kan anvendes på andre områder som f.eks. håndtering af nødsituationer, herunder tidlig varsling. Galileos relevante tjenester vil omfatte en beredskabstjeneste, som udsender signaler med advarsler om naturkatastrofer eller andre nødsituationer i bestemte områder. I betragtning af muligheden for at redde liv og lette koordineringen af nødforanstaltninger bør medlemsstaterne opfordres til at benytte denne tjeneste. Hvis de beslutter at anvende den, bør de med henblik på validering af systemet udpege og give Kommissionen meddelelse om de nationale myndigheder, der er bemyndiget til at anvende den pågældende beredskabstjeneste.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) EU-mekanismen og rescEU bør udvikles med henblik på effektivt at reagere på en lang række nødsituationer, hvoraf mange skyldes klimaændringer. Hyppigheden og intensiteten af naturkatastrofer både inden for og uden for Unionen er vokset i de seneste år, også i områder, hvor de ikke forekom tidligere. Det er derfor bydende nødvendigt, at EU-mekanismen omfatter tilstrækkelig kapacitet til at håndtere en øget forekomst af naturkatastrofer såsom skovbrande og oversvømmelser.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at have den operationelle kapacitet til at reagere hurtigt på en omfattende nødsituation eller en hændelse med lav sandsynlighed og store konsekvenser som f.eks. covid-19-pandemien bør Unionen have mulighed for at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på at være i stand til at bistå medlemsstater, der er overvældet af omfattende nødsituationer, på linje med den understøttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet og med særligt fokus på sårbare personer. Disse kapaciteter skal være placeret på forhånd i logistiske knudepunkter i Unionen eller, af strategiske grunde, via pålidelige netværk af knudepunkter som f.eks. FN-nødlagre til humanitær bistand.

(10) For at have den operationelle kapacitet til at reagere hurtigt på en omfattende nødsituation eller en hændelse med lav sandsynlighed og store konsekvenser som f.eks. covid-19-pandemien bør Unionen have mulighed for at erhverve, leje, lease eller indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på at være i stand til at bistå medlemsstater, der er overvældet af omfattende nødsituationer, på linje med den understøttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet og med særligt fokus på sårbare personer. Disse kapaciteter skal være placeret på forhånd i logistiske knudepunkter i Unionen eller, ud fra strategiske og behørigt begrundede hensyn, via pålidelige netværk af knudepunkter som f.eks. FN-nødlagre til humanitær bistand. RescEU bør øge synergierne mellem nationale logistiske knudepunkter for at fremme en mere effektiv operationel indsats, øge den regionale kapacitet og bidrage til det langsigtede mål om at sikre maksimal fleksibilitet og evne til at reagere på mange typer af katastrofer ud over den nuværende pandemi. I betragtning af EU-mekanismens tætte samarbejde med medlemsstaternes myndigheder bør denne mekanisme anvendes til at indsamle oplysninger om de nationale kapaciteter, der er til rådighed i de medlemsstater, hvor der findes knudepunkter, og til at vurdere de nationale krisesystemers og civilbeskyttelsesmyndigheders beredskab, således at der kan udstedes konkrete landespecifikke henstillinger med henblik på at forbedre kapaciteten yderligere.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Der er enighed om, at solidaritet er en fælles værdi, og Unionen har derfor en central rolle at spille med hensyn til at fremskynde fremskridt i retning af at nå målet om retfærdig og universel levering af sundhedsydelser af høj kvalitet som grundlag for Unionens politikker på civilbeskyttelsesområdet.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Da indsættelsen af rescEU-kapaciteter ved indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen tilvejebringer en betydelig merværdi for Unionen ved at sikre en effektiv og hurtig indsats over for personer i nødsituationer, bør der indføres yderligere forpligtelser med hensyn til synliggørelse, så Unionens indsats tydeligt fremgår.

(16) Da indsættelsen af rescEU-kapaciteter ved indsatsforanstaltninger under EU-mekanismen tilvejebringer en betydelig merværdi for Unionen ved at sikre en effektiv og hurtig indsats over for personer i nødsituationer, bør der indføres yderligere forpligtelser med hensyn til synliggørelse, så EU-borgerne og medierne bliver holdt orienteret, og så Unionens indsats tydeligt fremgår. De nationale myndigheder bør modtage kommunikationsretningslinjer fra Kommissionen for hver enkelt intervention for at sikre, at Unionens rolle får tilstrækkelig offentlig opmærksomhed.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at øge fleksibiliteten og opnå en optimal budgetgennemførelse bør indirekte forvaltning medtages som en metode til gennemførelse af budgettet.

(17) For at øge fleksibiliteten og opnå en optimal budgetgennemførelse bør denne afgørelse give mulighed for indirekte forvaltning som en metode til gennemførelse af budgettet, der udelukkende anvendes, når arten og indholdet af det pågældende tiltag berettiger til det.

Begrundelse

Direkte forvaltning ved Kommissionen, herunder EU-delegationer, bør så vidt muligt foretrækkes. Indirekte forvaltning bør kun anvendes, når det klart kan påvises, at dette er en mere effektiv måde at gennemføre den pågældende foranstaltning på.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) I overensstemmelse med artikel 155 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a ("finansforordningen") bør de enheder, der er opført i artikel 62, stk. 1, litra c), i nævnte forordning og i artikel 25, stk. 2, i denne afgørelse, opfylde deres rapporteringsforpligtelser hvert år. Rapporteringskravene til disse enheder er fastsat i den i finansforordningens artikel 130, stk. 3, omhandlede verificeringsaftale.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Begrundelse

Da indirekte forvaltning er en ny gennemførelsesmetode under EU-civilbeskyttelsesmekanismen, er det vigtigt at minde om rapporteringsforpligtelserne for enheder, der opererer under indirekte forvaltning som fastsat i finansforordningens artikel 155.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at fremme forudsigelighed og langsigtet effektivitet ved gennemførelsen af afgørelse nr. 1313/2013/EU bør Kommissionen vedtage årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, hvori de planlagte tildelinger angives. Det vil hjælpe Unionen med at få større fleksibilitet i budgetgennemførelsen og dermed styrke forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne.

(18) For at fremme forudsigelighed og langsigtet effektivitet ved gennemførelsen af afgørelse nr. 1313/2013/EU bør Kommissionen i samråd med relevante aktører og institutioner vedtage årlige og flerårige arbejdsprogrammer, hvori de planlagte tildelinger angives. Det vil hjælpe Unionen med at få større fleksibilitet i budgetgennemførelsen og dermed styrke forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Etableringen og forvaltningen af yderligere strategiske EU-reserver og ‑lagre af kriserelevante produkter under EU4Health-programmet bør fungere som et supplement til rescEU's reaktive reserver.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) EU-mekanismen bør også åbne mulighed for supplerende frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger er afgørende for at øge Unionens robusthed over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, men forekomsten, timingen og omfanget af katastrofer er i sagens natur uforudsigelige. Som det har vist sig under covid-19-krisen, kan de finansielle midler, der anmodes om for at sikre en passende indsats, variere betydeligt fra år til år og bør omgående stilles til rådighed. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. I tillæg til artikel 12, stk. 4, i finansforordningen er det derfor hensigtsmæssigt at tillade fremførsel af uudnyttede bevillinger, der bør være begrænset til det følgende år, og som udelukkende anvendes til indsatsforanstaltninger.

(23) Forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger er afgørende for at øge Unionens robusthed over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, men forekomsten, timingen og omfanget af katastrofer er i sagens natur uforudsigelige. Som det har vist sig under covid-19-krisen, kan de finansielle midler, der anmodes om for at sikre en passende indsats, variere betydeligt fra år til år og bør omgående stilles til rådighed. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. I tillæg til artikel 12, stk. 4, i finansforordningen er det derfor hensigtsmæssigt at tillade fremførsel af uudnyttede bevillinger, der bør være begrænset til det følgende år, og som anvendes til forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Bilag I til afgørelse nr. 1313/2013/EU er ikke tilstrækkeligt fleksibelt til, at Unionen kan foretage en korrekt tilpasning af investeringer i forebyggelse, beredskab og indsats og derfor udgår det. De investeringsniveauer, der skal tildeles de forskellige faser af katastroferisikostyringscyklussen, skal fastsættes på forhånd. Denne mangel på fleksibilitet forhindrer Unionen i at kunne reagere på katastrofers uforudsigelige karakter.

udgår

Begrundelse

Medlovgiverne bør holde rede på den relative fordeling af finansieringen pr. søjle (forebyggelse, beredskab og indsats). Der er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er muligt at ændre bilaget ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I artikel 4 indsættes følgende nummer:

 

4a. "Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed": mål om forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger med henblik på at sikre Unionens og dens medlemsstaters kapacitet til at reagere på katastrofer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer korrekt i en situation, hvor en katastrofe eller krise kan have negative grænseoverskridende virkninger

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 6 –  stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fastlægger Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Mål for katastrofemodstandsdygtighed sikrer et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet i tilfælde af kaskadevirkninger af en katastrofe med omfattende følger og for at sikre det indre markeds funktion. Målene skal være baseret på fremadskuende scenarier, herunder klimaændringernes indvirkning på katastroferisiko, data om tidligere hændelser og tværsektorielle konsekvensanalyser med særligt fokus på sårbare personer.

5. Kommissionen fastlægger Unionens mål for katastrofemodstandsdygtighed for at understøtte forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger. Mål for katastrofemodstandsdygtighed sikrer et fælles udgangspunkt for opretholdelsen af kritiske funktioner i samfundet i tilfælde af kaskadevirkninger af en katastrofe med omfattende følger og for at sikre det indre markeds funktion. Målene skal være baseret på fremadskuende scenarier, herunder indvirkningen af klimaændringer og tabet af biodiversitet på katastroferisiko, data om tidligere hændelser og tværsektorielle konsekvensanalyser samt analyser af de langsigtede samfundsmæssige konsekvenser for de berørte regioner med særligt fokus på sårbare personer. Ved udarbejdelsen af mål for katastrofemodstandsdygtighed fokuserer Kommissionen særlig på tilbagevendende katastrofer, der rammer medlemsstaternes regioner, og foreslår, at de nationale myndigheder træffer konkrete foranstaltninger, herunder de foranstaltninger, der skal gennemføres ved anvendelse af EU-midler, for at styrke modstandsdygtigheden over for kriser.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 7 –  stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ERCC koordinerer, overvåger og støtter i realtid reaktionen i forbindelse med nødsituationer på EU-plan. ERCC arbejder tæt sammen med nationale krisestyringssystemer, civilbeskyttelsesmyndigheder og relevante EU-organer.

ERCC koordinerer, overvåger og støtter i realtid reaktionen i forbindelse med nødsituationer på EU-plan. ERCC arbejder tæt sammen med nationale krisestyringssystemer, civilbeskyttelsesmyndigheder, lokale frivillige grupper og relevante EU-organer.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 8 – litra c – led 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– yde bistand til teknisk uddannelse til lokalsamfund med henblik på at øge deres kapaciteter for så vidt angår deres første ikke-støttede reaktion på en krise

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2, de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, på grundlag af de mål for modstandsdygtighed, der er nævnt i artikel 6, stk. 5, den opstilling af scenarier, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, under hensyntagen til identificerede og kommende risici og samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan, navnlig på områderne bekæmpelse skovbrande fra luften, kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser og medicinsk katastrofeberedskab.

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 2, de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, på grundlag af de mål for modstandsdygtighed, der er nævnt i artikel 6, stk. 5, den opstilling af scenarier, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, under hensyntagen til identificerede og kommende risici og samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan, navnlig på områderne bekæmpelse skovbrande fra luften, seismiske, kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser og medicinsk katastrofeberedskab. Kommissionen ajourfører regelmæssigt oplysningerne om antallet og klassificeringen af rescEU-kapaciteter og gør disse oplysninger direkte tilgængelige for andre EU-institutioner.

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår kapaciteter til håndtering af medicinske nødsituationer såsom strategisk oplagring og medicinske nødhjælpshold sikrer Kommissionen, at de koordineres og opnår synergier med andre relevante EU-programmer, navnlig EU4Health-programmet, med det formål at opnå en sammenhængende indsats og undgå overlapning af aktiviteter og dermed potentielt skabe økonomiske besparelser.

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen eller medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. Kommissionen kan erhverve, leje, lease eller på anden måde indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på opbygning af lagre og distribution af forsyninger eller leverancer af tjenesteydelser til medlemsstaterne via udbudsprocedurer i overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Hvis medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen yde direkte tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag.

Kommissionen eller medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser og/eller indgår på anden vis kontrakt om rescEU-kapaciteter. Kommissionen kan erhverve, leje, lease eller på anden måde indgå kontrakt om rescEU-kapaciteter med henblik på opbygning af lagre og distribution af forsyninger af høj kvalitet eller leverancer af tjenesteydelser til medlemsstaterne via udbudsprocedurer i overensstemmelse med Unionens finansielle regler. Hvis medlemsstaterne erhverver, lejer, leaser eller på anden vis indgår kontrakt om rescEU-kapaciteter, kan Kommissionen yde direkte tilskud til medlemsstaterne uden indkaldelse af forslag.

Begrundelse

Covid-19-krisen har klart vist, at det er vigtigt at kontrollere kvaliteten af medicinske forsyninger og udstyr, især når det er købt uden for Unionen.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

rescEU-kapaciteterne opbevares af de medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser eller på anden måde indgår kontrakt om disse kapaciteter. Med henblik på at styrke Unionens modstandsdygtighed skal rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, på forhånd være strategisk placeret i Unionen. I samråd med medlemsstaterne kan rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, også være placeret i tredjelande via betroede netværk, der forvaltes af relevante internationale organisationer.

rescEU-kapaciteterne opbevares af de medlemsstater, som erhverver, lejer, leaser eller på anden måde indgår kontrakt om disse kapaciteter. Med henblik på at styrke Unionens modstandsdygtighed skal rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, på forhånd være strategisk placeret i Unionen. I samråd med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet kan rescEU-kapaciteter, der erhverves, lejes, leases eller på anden vis indgås kontrakt om af Kommissionen, også være placeret i tredjelande via betroede netværk, der forvaltes af relevante internationale organisationer.

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 12 – stk. 10 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan indsættes rescEU-kapaciteter uden for Unionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 6-9.

Der kan indsættes rescEU-kapaciteter uden for Unionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 6-9. Kommissionen indfører særlige bestemmelser for at sikre ansvarlighed og korrekt anvendelse af rescEU-kapaciteter i tredjelande, herunder adgang for EU-kontrollører. EU-mekanismens synlighed i tredjelande sikres i overensstemmelse med artikel 20a, stk. 1 og 2, i denne afgørelse.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 5 og 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Stk. 5 og 6 udgår.

d) Stk. 5 og 6 affattes således:

 

5. Kommissionen reviderer fordelingen i bilag I under hensyntagen til resultatet af den evaluering, som er omhandlet i artikel 34, stk. 3. Kommissionen tillægges beføjelser til, såfremt det er nødvendigt henset til uventede hændelser, der påvirker gennemførelsen af budgettet, eller henset til oprettelsen af rescEU-kapaciteter, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse hvert af tallene i bilag I med over 10 procentpoint. Desuden opfordres Kommissionen til at tilrettelægge konsekvensanalyser af ethvert forslag til ændring af bilag I og høringer af relevante interesserede parter i denne forbindelse.

 

6. Såfremt der i tilfælde af en nødvendig revision af de budgetmidler, der står til rådighed for indsatsforanstaltninger, i særligt hastende tilfælde er behov herfor, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse hvert af tallene i bilag I med over 10 procentpoint, inden for de til rådighed stående budgetbevillinger og efter proceduren i artikel 31.

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d a (nyt)

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  I artikel 19 tilføjes følgende som stk. 6a:

 

6a. Europa-Parlamentet og Rådet godkender de disponible bevillinger for hvert regnskabsår, dog uden at dette berører bestemmelserne i Rådets forordning (EU, Euratom) ..../... om den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 og i den interinstitutionelle aftale af ... 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 19a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres i henhold til nærværende afgørelse ved hjælp af de beløb, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv, i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, stk. 4 og 8.

De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning [ERI], gennemføres i henhold til nærværende afgørelse med et beløb på 2 187 620 000 EUR i løbende priser som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), i nævnte forordning, jf. dog dens artikel 4, stk. 4 og 8.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden foretrækkes det, at det nøjagtige beløb, der afsættes til EU-civilbeskyttelsesmekanismen via genopretningsinstrumentet, opføres i retsgrundlaget for EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 20a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver form for bistand eller finansiering, der ydes i medfør af denne afgørelse, skal være tilstrækkelig synlig. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at offentlig kommunikation om operationer, der finansieres i medfør af EU-mekanismen:

Enhver form for bistand eller finansiering, der ydes i medfør af denne afgørelse, skal være tilstrækkelig synlig i overensstemmelse med de specifikke retningslinjer, som Kommissionen har fastsat for specifikke interventioner. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at offentlig kommunikation om operationer, der finansieres i medfør af EU-mekanismen:

Ændringsforslag  33

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte i overensstemmelse med finansforordningen ved direkte forvaltning eller ved indirekte forvaltning med de organer, der er nævnt i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

2. Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte ved direkte forvaltning i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046 eller ved indirekte forvaltning med de organer, der er nævnt i artikel 62, stk. 1, litra c), i nævnte forordning. Ved valget af den måde, hvorpå den finansielle støtte skal gennemføres, skal der gives prioritet til direkte forvaltning. Hvis arten og indholdet af den pågældende foranstaltning berettiger til det, kan Kommissionen anvende indirekte forvaltning. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at supplere denne afgørelse ved at fastlægge foranstaltninger, der gennemføres under EU-mekanismen, og som kan gennemføres ved indirekte forvaltning.

Begrundelse

Direkte forvaltning ved Kommissionen, herunder EU-delegationer, bør så vidt muligt foretrækkes. Indirekte forvaltning bør kun anvendes, når det klart kan påvises, at dette er en mere effektiv måde at gennemføre den pågældende foranstaltning på.

Ændringsforslag  34

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 25 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 4, fremføres forpligtelses- og betalingsbevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført på det årlige budget, automatisk, og der kan indgås forpligtelser og bevilges betalinger herfor indtil den 31. december det følgende år. De fremførte bevillinger anvendes kun til indsatsforanstaltninger. De fremførte bevillinger anvendes først i det følgende regnskabsår.

5. I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 4, fremføres forpligtelses- og betalingsbevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført på det årlige budget, automatisk, og der kan indgås forpligtelser og bevilges betalinger herfor indtil den 31. december det følgende år. De fremførte bevillinger anvendes til forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger. De fremførte bevillinger anvendes først i det følgende regnskabsår.

Ændringsforslag  35

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra a

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Artikel 30 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5 og 3, og artikel 21, stk. 3, andet afsnit, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5, artikel 19, stk. 5 og 6, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og artikel 25, stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

Ændringsforslag  36

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Afgørelse nr. 1313/2013/EU

Bilag I

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Bilag I udgår.

udgår

Begrundelse

Medlovgiverne bør holde rede på den relative fordeling af finansieringen pr. søjle (forebyggelse, beredskab og indsats). Der er sikret tilstrækkelig fleksibilitet, i og med at det er muligt at ændre bilaget ved hjælp af en delegeret retsakt.

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

17.6.2020

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Niclas Herbst

19.6.2020

Behandling i udvalg

13.7.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.9.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Petros Kokkalis, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Petros Kokkalis

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

38

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew Group

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

 

Titel

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Referencer

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Dato for høring af EP

2.6.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

BUDG

17.6.2020

REGI

17.6.2020

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AFET

7.7.2020

REGI

5.6.2020

 

 

Associerede udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

23.7.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Nikos Androulakis

2.6.2020

 

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

 Dato for udtalelse fra JURI

JURI

2.9.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

2.7.2020

2.9.2020

 

 

Dato for vedtagelse

3.9.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

72

6

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Billy Kelleher, Susana Solís Pérez

Dato for indgivelse

7.9.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

72

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan‑Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

 

6

-

ID

Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin

ECR

Rob Rooken

 

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 11. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik