Pranešimas - A9-0148/2020Pranešimas
A9-0148/2020

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

7.9.2020 - (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Nikos Androulakis
Nuomonės referentas (*):
Tomas Tobé, Vystymosi komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis


Procedūra : 2020/0097(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0148/2020

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0220),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 196 straipsnio 2 dalį bei 322 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0160/2020),

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 pasikonsultavęs su Audito Rūmais,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 40 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A9-0148/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Amendment  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 nurodomoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį,

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) visame pasaulyje dėl klimato kaitos dažnėja, intensyvėja ir tampa sudėtingesnės gaivalinės nelaimės ir besivystančios šalys, visų pirma mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos besivystančios salų valstybės, yra ypač pažeidžiamos, viena vertus, dėl savo nepakankamai išvystytų gebėjimų prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių ir juos švelninti, reaguoti į su klimatu susijusias nelaimes ir, kita vertus, dėl savo geografinio pažeidžiamumo potvyniams, sausroms ir miškų gaisrams;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Sąjungos mechanizmu skatinamas valstybių narių solidarumas pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas pirmiausia atsakingos valstybės narės;

(2) Sąjungos mechanizmu, visų pirma „rescEU“, skatinamas valstybių narių solidarumas pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, papildant esamus valstybių narių pajėgumus, sudarant sąlygas veiksmingesnei parengčiai ir reagavimui, kai pajėgumų nacionaliniu lygmeniu nepakanka, ir kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas ir toliau pirmiausia išlieka atsakingos valstybės narės;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) miškų gaisrai kelia grėsmę gyvybėms, pragyvenimo šaltiniams ir biologinei įvairovei, išmeta didelį anglies dioksido kiekį ir mažina planetos pajėgumą absorbuoti anglies dioksidą, dėl to dar labiau didėja klimato kaita. Ypač didelį susirūpinimą kelia atvejai, kai gaisrai sunaikina neliestus miškus arba radioaktyviai užterštas teritorijas. Daugėjant su klimatu susijusių nelaimių, įskaitant miškų gaisrus, reikia stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmo operacijas už Sąjungos ribų, taip pat veiklą, kuria daugiausia dėmesio skiriama prevencijai ir pasirengimui nelaimėms;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) precedento neturinti kovos su COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, bet ir nepakankamas Sąjungos pasirengimas nelaimėms, dėl kurių nukenčia dauguma valstybių narių;

(3) precedento neturinti kovos su COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, bet ir nepakankamas Sąjungos pasirengimas nelaimėms, dėl kurių nukenčia dauguma valstybių narių; Be to, akivaizdu, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra pakankamai pasirengusios ekstremalesnėms ir sudėtingesnėms nelaimėms, kurių padariniai visame pasaulyje yra dideli ir ilgalaikiai, pavyzdžiui, plataus masto pandemijai. Todėl labai svarbu, kad valstybių narių civilinės saugos veiksmai būtų geriau koordinuojami ir kad „rescEU“ būtų sustiprintas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) COVID-19 krizės patirtis parodė, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra tinkamai pasirengusios reaguoti į didelio masto ekstremaliąsias situacijas ir kad esama teisinė sistema nėra pakankamai tinkama tikslui pasiekti. COVID-19 krizė taip pat parodė, kaip katastrofų pasekmės žmonių sveikatai, aplinkai, visuomenei ir ekonomikai gali pasiekti precedento neturintį mastą. atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Sąjungos gebėjimus ir veiksmus sveikatos ir civilinės saugos srityje, itin svarbu, kad „rescEU“ būtų tvirtesnis, lankstesnis ir greitesnis ir kad jo klausimu būtų geriau koordinuojama su nacionalinėmis civilinės saugos institucijomis. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės teiktų pakankamai informacijos apie ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir pasirengimą joms;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir atskaitomybę Sąjungos piliečiams, Komisija turėtų pateikti gaires, kaip nustatyti išlaidų dalį, kuri skiriama pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir turėtų būti laikoma oficialia parama vystymuisi;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Amendment

 

(3c) turint mintyje per COVID-19 protrūkį įgytą patirtį ir atsižvelgiant į poreikį didinti Sąjungos reagavimo pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityse, „rescEU“ turėtų būti gerokai sutvirtintas, kad pagerėtų jo veiklos rezultatai pagal kiekvieną iš šių trijų Sąjungos mechanizmo ramsčių: prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą;

(5) siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą. Sąjungos mechanizmo stiprinimas turėtų papildyti Sąjungos politikos sritis ir fondus ir neturėtų pakeisti atsparumo nelaimėms principo integravimo į šias politikos sritis ir fondus;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) kad pagerintų prevencijos ir pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis mokslininkų bendruomenėmis ir pagrindiniais ekonominės veiklos vykdytojais, turėtų toliau skatinti investuoti į nelaimių prevenciją visuose sektoriuose ir taikyti prevencijos ir pasirengimo pagrindą sudarančius visapusiško rizikos valdymo metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tarpsektorinio ir visų pavojų įtraukimo principais, jie turėtų būti grindžiami visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir jais remiantis turėtų būti suformuluota pradinė pajėgumų ir pasirengimo apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis;

(6) kad pagerintų atsparumą ir prevencijos bei pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis mokslininkų bendruomenėmis ir pagrindiniais ekonominės veiklos vykdytojais, turėtų padidinti investicijas į nelaimių prevenciją visose šalyse ir visuose sektoriuose, įskaitant nelaimes kylančias dėl seisminės veiklos, pavyzdžiui dėl žemės drebėjimų, arba dėl potvynių ar hydrogeologinio nestabilumo, pavyzdžiui, nuošliaužų, ir taikyti prevencijos ir pasirengimo pagrindą sudarančius visapusiško rizikos valdymo metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tarpsektorinio, tarpvalstybinio ir visų pavojų įtraukimo principais, jie turėtų būti grindžiami visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir jais remiantis turėtų būti suformuluota pradinė pajėgumų ir pasirengimo apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) siekiant užtikrinti, kad nelaimių prevencija būtų veiksminga, pagrindiniai elementai turėtų būti testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir reagavimo pajėgumų sertifikavimo procesas. Būtina reguliariai atlikti rizikos vertinimus regioniniu ir vietos lygmenimis, kad nacionalinės valdžios institucijos prireikus galėtų imtis priemonių atsparumui didinti, be kita ko, naudodamos esamas Sąjungos lėšas. Atliekant tokius rizikos vertinimus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kiekvienam regionui būdingiems ypatumams, kaip antai seisminiam aktyvumui, dažniems potvyniams ar miškų gaisrams. Į tuos vertinimus taip pat turėtų būti įtrauktas tarpvalstybinio bendradarbiavimo lygis siekiant pagal Sąjungos mechanizmą gauti išsamią informaciją apie vietoje turimus pajėgumus, kad intervencija tarptų tikslingesnė;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) siekiant nustatyti Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslus, kuriais būtų remiami prevencijos ir pasirengimo veiksmai, turėtų būti atliekamas tikslus vertinimas ir atsižvelgiama į civilinės saugos agentūrų valdomame pirmajame etape po ekstremaliųjų situacijų pastebėtas ilgalaikes socialines pasekmes, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) sukūrus išteklių rezervą bus sutelktos įvairios gelbėjimo komandos, ekspertai ir įranga, kuriuos valstybės narės visada pasirengusios panaudoti Sąjungos civilinės saugos misijose. Labai svarbu, kad šios komandos atitiktų griežtus kokybės ir patikimumo kriterijus, kad būtų užtikrintas jų sąveikumas;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) taikant Sąjungos mechanizmą turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“), GALILEO, informuotumo apie padėtį kosmose sistema ir vyriausybiniu palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios Sąjungos lygmens priemonės, skirtos reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos iki nelaimių ir atsigavimo po jų. GOVSATCOM turi suteikti saugius palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai pritaikytus vyriausybių naudotojų poreikiams valdant ekstremaliąsias situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , kuri gali būti naudojama kitose srityse, pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, kurią teikiant siunčiami signalai ir perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas ekstremaliąsias situacijas tam tikrose vietose. Valstybės narės turėtų turėti galimybę naudotis šia paslauga. Jeigu jos nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms leidžiama naudotis ta ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;

(9) taikant Sąjungos mechanizmą turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“), GALILEO, informuotumo apie padėtį kosmose sistema ir vyriausybiniu palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios Sąjungos lygmens priemonės, skirtos reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos iki nelaimių ir atsigavimo po jų. GOVSATCOM turi suteikti saugius palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai pritaikytus vyriausybių naudotojų poreikiams valdant ekstremaliąsias situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , kuri gali būti naudojama kitose srityse, pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, kurią teikiant siunčiami signalai ir perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas ekstremaliąsias situacijas tam tikrose vietose. Atsižvelgiant į sistemos galimybes gelbėjant gyvybes ir palengvinant ekstremaliųjų situacijų valdymo koordinavimą, valstybės narės turėtų būti skatinamos naudotis šia paslauga. Jeigu jos nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms leidžiama naudotis ta ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Sąjungos mechanizmas ir „rescEU“ turėtų būti kuriami taip, kad Sąjunga galėtų veiksmingai reaguoti į įvairias ekstremalias situacijas. Dėl klimato kaitos dažnėja gaivalinės nelaimės, didėja jų intensyvumas ir sudėtingumas Sąjungoje ir visame pasaulyje, taigi šalys turi būti tarpusavyje solidaresnės. Kasmet daugelis valstybių narių nukenčia nuo miškų gaisrų, kurie sunaikina tūkstančius hektarų ir nusineša daugybę gyvybių. Ši padėtis buvo ypač akivaizdi per 2017 m. miškų gaisrų sezoną Portugalijoje, po kurio 2017 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl „rescEU“. Valstybių narių, įskaitant labiausiai nukentėjusias nuo miškų gaisrų, prevencijos ir reagavimo pajėgumų dažnai neužtenka. Todėl labai svarbu stiprinti nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas ir užtikrinti, kad Sąjungos mechanizmas apimtų pakankamus pajėgumus, be kita ko, „rescEU“ pereinamuoju laikotarpiu, kad būtų galima imtis veiksmų kilus miškų gaisrams ir kitoms gaivalinėms nelaimėms;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) per COVID-19 pandemiją Komisija, remdamasi galiojančiomis Sprendimo 1313/2013/ES nuostatomis, galėjo į „rescEU“ įtraukti medicinos atsargų kaupimą, sudarytą iš medicininių atsako priemonių, pvz., intensyviosios priežiūros medicininės įrangos, asmens apsaugos priemonių, laboratorijų reikmenų, skiepų ir terapijos, siekiant pasirengti didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio grėsmei sveikatai ir į ją reaguoti. Iš šių medicininių atsargų valstybėms narėms ir šalims kandidatėms buvo pristatytos asmeninės apsaugos priemonės. Vis dėlto, kadangi tik valstybės narės gali pirkti, nuomotis ar finansinės nuomos būdu įsigyti „rescEU“ pajėgumus, nuo įgyvendinimo akto priėmimo dėl pirmiau minėtų atsargų kaupimo iki atitinkamos medicininės įrangos ir reikmenų pirmojo pristatymo praėjo daugiau kaip vienas mėnuo;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai reaguoti į didelio masto ekstremaliąją situaciją arba mažai tikėtiną didelio poveikio įvykį, tokį kaip COVID-19 pandemija, jai turėtų būti suteikta galimybė pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama savo papildomąją kompetenciją civilinės saugos srityje ir ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiems asmenims, galėtų suteikti pagalbą valstybėms narėms, kurios negali vienos susidoroti su didelio masto ekstremaliosiomis situacijomis. Tie pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose arba dėl strateginių priežasčių dislokuoti per patikimus tokių centrų kaip JT humanitarinės pagalbos centrai tinklus;

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai ir veiksmingai reaguoti į didelio masto ekstremalias situacijas arba mažai tikėtinus didelio poveikio įvykius, tokius kaip COVID-19 pandemija, jai turėtų būti suteikta autonominė galimybė pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama savo papildomąją kompetenciją civilinės saugos srityje, galėtų suteikti pagalbą valstybėms narėms, kurios negali vienos susidoroti su didelio masto ekstremaliosiomis situacijomis, ir tarpvalstybinių ekstremalių situacijų atvejais. Tie pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose. Prireikus turėtų būti konsultuojamasi su Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) nustatant, valdant ir paskirstant reagavimo į ekstremalias medicinines situacijas pajėgumus;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) vykdant Sąjungos mechanizmo veiklą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pažeidžiamiems asmenims. Be to, siekdama užkirsti kelią smurtui dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje krizės metu, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti geriausia patirtimi pagrįstas gaires dėl paramos smurto dėl lyties aukoms pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

(10b) atsižvelgiant į solidarumo principus, į visuotinę kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aprėptį ir į tai, kad Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo spartinant pasaulinių sveikatos problemų sprendimą, taikant Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, užtikrinantį sinergiją ir papildomumą su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis, visų pirma su programa „ES – sveikatos labui“, turėtų būti parengti geresni prevencijos, pasirengimo ir reagavimo pajėgumai mažai tikėtinų didelio poveikio įvykių atvejais;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) valstybių narių pirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai galėtų būti naudojami nacionaliniais tikslais, bet tik tada, kai jie nenaudojami ar nereikalingi pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms;

(11) valstybių narių arba Komisijos pirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai galėtų būti naudojami valstybių narių, kuriose yra tie pajėgumai, nacionaliniais tikslais, bet tik tada, kai jie nenaudojami ar nereikalingi pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms, pirmenybę teikiant kovai su tarpvalstybinėmis ekstremaliosiomis situacijomis;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) prireikus Sąjunga yra suinteresuota reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais atvejais ir atsižvelgiant į humanitarinius principus „rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos ribų;

(12) prireikus Sąjunga yra suinteresuota reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais atvejais, prieš suteikiant pagalbą pasikonsultavus su humanitarinės pagalbos teikėjais ir atsižvelgiant į humanitarinius principus, „rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos ribų;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekiant padėti valstybėms narėms teikti pagalbą, Europos civilinės saugos rezervas turėtų būti toliau stiprinamas bendrai finansuojant jam skirtų pajėgumų, dislokuojamų už Sąjungos ribų, veiklos išlaidas;

(13) siekiant padėti valstybėms narėms teikti pagalbą ir už Sąjungos ribų, Europos civilinės saugos rezervas turėtų būti toliau stiprinamas bendrai finansuojant tuo pačių lygiu jam skirtų pajėgumų, nepriklausomai nuo to, ar jie dislokuojami Sąjungos viduje, ar už jos ribų, veiklos išlaidas;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) siekiant stiprinti bendradarbiavimą kovojant su miškų gaisrais iš oro ir reaguojant į kitas nelaimes, reikėtų, kai įmanoma, supaprastinti administracinius procesus, kad būtų užtikrinta skubi intervencija;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal Sąjungos mechanizmą dislokuojant reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ pajėgumus ir taip užtikrinant, kad ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita pagalba, sukuriama didelė Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti matomumą, kad Sąjungos veikla būtų pastebima;

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal Sąjungos mechanizmą dislokuojant reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ pajėgumus ir taip užtikrinant, kad ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita pagalba, sukuriama didelė Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti matomumą, kad Sąjungos piliečiams ir žiniasklaidai būtų teikiama informacija ir kad Sąjungos veikla būtų pastebima. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų gauti Komisijos komunikacijos gaires dėl kiekvienos konkrečios intervencijos siekiant užtikrinti, kad Sąjungos vaidmuo būtų tinkamai viešinamas;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) siekiant didinti lankstumą ir užtikrinti optimalų biudžeto vykdymą, kaip biudžeto vykdymo metodas turėtų būti įtrauktas netiesioginis valdymas;

(17) siekiant padidinti lankstumą ir pasiekti optimalų biudžeto vykdymą, šiame sprendime kaip naudotinas biudžeto vykdymo metodas turėtų būti numatytas netiesioginis valdymas, kai tai pateisinama dėl atitinkamo veiksmo pobūdžio ir turinio;

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, vykdomam tiesioginiam valdymui. Netiesioginis valdymas turėtų būti taikomas tik tada, kai galima aiškiai įrodyti, kad tai yra veiksmingesnis ir efektyvesnis tokio pobūdžio veiksmo įgyvendinimo būdas.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a (toliau – Finansinis reglamentas) 155 straipsnį subjektai, išvardyti to reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte ir šio sprendimo 25 straipsnio 2 dalyje, turėtų kasmet vykdyti savo ataskaitų teikimo prievoles. Tiems subjektams taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Finansinio reglamento 130 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarime dėl tikrinimo;

 

____________________

 

1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Pagrindimas

Kadangi netiesioginis valdymas yra naujas įgyvendinimo būdas pagal SCSM, svarbu prisiminti netiesioginio valdymo būdu veikiančių subjektų prievoles teikti ataskaitas, kaip nustatyta Finansinio reglamento 155 straipsnyje.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) kad būtų skatinamas nuspėjamumas ir ilgalaikis veiksmingumas, įgyvendindama Sprendimą Nr. 1313/2013/ES Komisija turėtų priimti metines arba daugiametes darbo programas, kuriose būtų nurodomi planuojami asignavimai. Tai turėtų padėti Sąjungai lanksčiau vykdyti biudžetą ir taip užtikrinti, kad prevencijos ir pasirengimo veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingiau;

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) deleguotuosiuose aktuose turėtų būti apibrėžta didesnė pagrindinių Sąjungos agentūrų kompetencija valdyti „rescEU“ pajėgumus, vadovauti viešųjų pirkimų procesui ir teikti rekomendacijas dėl konkrečių kiekių ir produktų, kurie turi būti laikomi geografiškai išsklaidytuose logistikos centruose;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b) strateginių Sąjungos rezervų ir su krize susijusių produktų atsargų, skirtų programai „ES – sveikatos labui“, nustatymas, valdymas ir paskirstymas turėtų papildyti „rescEU“ reagavimo pajėgumų rezervus;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) Sąjungos mechanizmas taip pat turėtų sudaryti galimybę valstybėms narėms savanoriškai teikti papildomus įnašus;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) nors prevencijos ir pasirengimo priemonės yra labai svarbios siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų būti skiriami nedelsiant. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, papildant tai, kas nurodyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga leisti nepanaudotus asignavimus perkelti tik į kitus metus ir skirti juos tik reagavimo veiksmams;

(23) nors prevencijos ir pasirengimo priemonės yra labai svarbios siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų būti skiriami nedelsiant. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, papildant tai, kas nurodyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga leisti nepanaudotus asignavimus perkelti tik į kitus metus ir skirti juos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmams;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Sprendimo Nr. 1313/2013/ES I priedo nuostatos nėra pakankamai lanksčios, kad Sąjunga galėtų tinkamai koreguoti investicijas į prevenciją, pasirengimą ir reagavimą, todėl jis išbraukiamas. Pagal jį investicijų, skirtinų įvairiems nelaimių rizikos valdymo ciklo etapams, lygis turi būti nustatytas iš anksto. Dėl tokio lankstumo nebuvimo Sąjunga negali tinkamai reaguoti į nenuspėjamą nelaimių pobūdį;

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) per COVID-19 pandemiją, siekiant, kad veiktų „rescEU“ pajėgumai, o Sąjungos mechanizmu būtų veiksmingai reaguojama į Sąjungos piliečių poreikius, buvo skirta papildomų finansinių asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti. Svarbu suteikti Sąjungai reikiamą lankstumą, kad ji galėtų efektyviai reaguoti į nenuspėjamo pobūdžio nelaimes, kartu išsaugant tam tikrą nuspėjamumą įgyvendinant šiame sprendime nustatytus tikslus. Svarbu pasiekti reikiamą šių tikslų įgyvendinimo pusiausvyrą. Kad būtų galima atnaujinti šio reglamento I priede nustatytas procentines dalis pagal reformuoto Sąjungos mechanizmo prioritetus, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

1 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama Sąjungos mechanizmu, pirmiausia teikiama žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, įskaitant kultūros paveldą, nuo visų rūšių gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant teroro aktų, technologinių, radiologinių arba ekologinių nelaimių, jūrų taršos ir staigių ekstremaliųjų sveikatai situacijų padarinius Sąjungoje arba už jos ribų.  Teroro aktų ar radiologinių nelaimių padarinių atvejais Sąjungos mechanizmas gali apimti tik pasirengimo ir reagavimo veiksmus.

2. Apsauga, kuri turi būti užtikrinama Sąjungos mechanizmu, pirmiausia teikiama žmonėms, taip pat aplinkai ir turtui, įskaitant kultūros paveldą, nuo visų rūšių gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant teroro aktų, technologinių, radiologinių arba ekologinių nelaimių, jūrų taršos, hidrogeologinio nestabilumo ir staigių ekstremaliųjų sveikatai situacijų padarinius Sąjungoje arba už jos ribų. Teroro aktų ar radiologinių nelaimių padarinių atvejais Sąjungos mechanizmas gali apimti tik pasirengimo ir reagavimo veiksmus.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

1 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1a) 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Sąjungos mechanizmu, pasitelkus praktinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, skatinamas valstybių narių solidarumas, nedarant poveikio svarbiausiai valstybių narių pareigai savo teritorijoje apsaugoti nuo nelaimių žmones, aplinką ir turtą, įskaitant kultūros paveldą, ir užtikrinti pakankamus nelaimių valdymo sistemų gebėjimus, kad jos galėtų tinkamai ir nuosekliai reaguoti į tokio pobūdžio ir masto nelaimes, kurių galima pagrįstai tikėtis ir joms pasirengti.

„3. Sąjungos mechanizmu, pasitelkus praktinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, skatinamas valstybių narių solidarumas, nedarant poveikio svarbiausiai valstybių narių pareigai savo teritorijoje apsaugoti nuo nelaimių žmones, aplinką, žemę ir turtą, įskaitant kultūros paveldą, ir užtikrinti pakankamus nelaimių valdymo sistemų gebėjimus, kad jos galėtų tinkamai ir nuosekliai užkirsti kelią tokio pobūdžio ir masto nelaimėms, kurių galima pagrįstai tikėtis, reaguoti į šias nelaimes ir joms pasirengti.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

3 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1b) 3 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c) sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar joms gresiant, be kita ko, imantis priemonių tų nelaimių tiesioginiams padariniams sušvelninti;

„c) sudaryti palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti įvykus nelaimėms ar joms gresiant, be kita ko, pašalinant visas biurokratinio pobūdžio kliūtis“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

4 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) 4 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

 

„4a. Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslai – tikslai, nustatyti siekiant remti prevencijos ir pasirengimo veiksmus, kuriais siekiama gerinti Sąjungos ir jos valstybių narių gebėjimą įveikti nelaimių, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį, padarinius, nustatyti bendrą pagrindą, susijusį su ypatingos svarbos visuomenės funkcijų išsaugojimu, nepaisant tokių nelaimių poveikio, ir užtikrinti, kad tokiomis aplinkybėmis tinkamai veiktų vidaus rinka;“

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1b) 5 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c) rengia ir reguliariai atnaujina tarpsektorinius gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, kurios gali kilti Sąjungoje, rizikos apžvalgą ir žemėlapį, įvairiose politikos srityse laikydamasi nuoseklaus požiūrio, kurį taikant galima spręsti nelaimių prevencijos klausimą ar kuris gali turėti jai įtakos, ir tinkamai atsižvelgdama į tikėtiną klimato kaitos poveikį;

„c) rengia ir reguliariai atnaujina tarpsektorinius gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, įskaitant tokias, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį, ir kurios gali kilti Sąjungoje, rizikos apžvalgą ir žemėlapį, įvairiose politikos srityse laikydamasi nuoseklaus požiūrio, kurį taikant galima spręsti nelaimių prevencijos klausimą ar kuris gali turėti jai įtakos, ir tinkamai atsižvelgdama į tikėtiną klimato kaitos poveikį;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

5 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1c) 5 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

h) skatina naudotis įvairių Sąjungos fondų, kurie gali remti tvarią nelaimių prevenciją, parama ir skatina valstybes nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo galimybes;

„h) skatina naudoti Sąjungos lėšas, kuriomis gali būti remiama tvari nelaimių, įskaitant hidrogeologinio nestabilumo sukeltas nelaimes, prevencija, ir skatina valstybes nares ir regionus išnaudoti tas finansavimo galimybes;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-a) 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c) toliau plėtoja ir tobulina savo nelaimių rizikos valdymo planavimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygiu;

„c) toliau plėtoja ir tobulina savo nelaimių rizikos valdymo planavimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeni, įskaitant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslus ir riziką, susijusią su nelaimėmis, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl sprendimo1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 1 dalies d punktas

 

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-aa) 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d) pateikia Komisijai atitinkamų a ir b punktuose nurodytų vertinimų elementų santrauką, daugiausia dėmesio skirdamos pagrindinėms rizikos rūšims. Pagrindinės rizikos, darančios tarpvalstybinį poveikį, taip pat, kai tikslinga, didelio poveikio mažai tikėtinos rizikos atveju valstybės narės apibūdina prioritetines prevencijos ir parengties priemones. Santrauka Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., o po to – kas trejus metus ir kaskart, kai įvyksta svarbių pasikeitimų;

„d) pateikia Komisijai atitinkamų a ir b punktuose nurodytų vertinimų elementų santrauką, daugiausia dėmesio skirdamos pagrindinėms rizikos rūšims. Pagrindinės rizikos, darančios tarpvalstybinį poveikį, ir rizikos, susijusios su nelaimėmis, kurios sukelia arba gali sukelti tarpvalstybinį poveikį, taip pat, kai tikslinga, didelio poveikio mažai tikėtinos rizikos atveju valstybės narės apibūdina prioritetines prevencijos ir parengties priemones. Santrauka Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., o po to – kas trejus metus ir kaskart, kai įvyksta svarbių pasikeitimų;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 1 pastraipos f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„f) gerina dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenų rinkimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, kad užtikrintų faktais pagrįstų scenarijų rengimą, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalyje.“;

„f) gerina dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenų rinkimą nacionaliniu arba atitinkamu subnacionaliniu lygmeniu, kad užtikrintų faktais pagrįstų scenarijų rengimą, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalyje, ypač kai reikia nustatyti tarpvalstybinių reagavimo į nelaimes pajėgumų spragas.“;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija nustato Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus prevencijos ir pasirengimo veiksmams remti. Atsparumo nelaimėms didinimo tikslais užtikrinamas bendras atskaitos taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį grandininį poveikį turinčiai nelaimei, išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis ir tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims.

„5. Ne vėliau kaip ... [18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio sprendimo įsigaliojimo datos] Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis sprendimas papildomas nustatant Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus prevencijos ir pasirengimo veiksmams remti. Atsparumo nelaimėms didinimo tikslais užtikrinamas bendras atskaitos taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį grandininį poveikį turinčiai nelaimei, išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo poveikį nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis, tarpsektorinę poveikio analizę ir ilgalaikio socialinio poveikio nukentėjusiems regionams analizę, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. Rengdama atsparumo nelaimėms tikslus, Komisija ypatingą dėmesį skiria pasikartojančioms nelaimėms, nuo kurių nukenčia valstybių narių regionai, ir siūlo, kad nacionalinės valdžios institucijos imtųsi konkrečių priemonių, įskaitant priemones, kurios turi būti įgyvendintos naudojant ES lėšas, kad būtų sustiprintas atsparumas krizėms.“

Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus pagal 30 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslai.“;

 

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visų pirma tikruoju laiku koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmus Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių valdymo sistemomis, civilinės saugos institucijomis ir atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visų pirma tikruoju laiku koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmus Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių valdymo sistemomis, civilinės saugos institucijomis, bendruomenių lygmens savanorių grupėmis ir atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

8 straipsnio c punkto 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- kurti tarpvalstybines Sąjungos svarbos nustatymo ir perspėjimo sistemas;

- kurti tarpvalstybines Sąjungos svarbos nustatymo ir ankstyvojo perspėjimo sistemas, siekiant sušvelninti tiesioginį nelaimių ar pandemijų poveikį žmonių gyvybei;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

8 straipsnio c punkto 3 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– teikti techninę mokymo pagalbą vietos bendruomenėms siekiant stiprinti jų pajėgumus, skirtus pirmam neremiamam reagavimui į krizę;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

9 straipsnio 10 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) 9 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„10a. Valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad pirmojo reagavimo pajėgos būtų tinkamai aprūpintos ir pasirengusios reaguoti į bet kokią nelaimę, kaip nurodyta 1 straipsnyje.“;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos gerinti tarpsektorinį atsparumo gamtinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, galinčioms turėti tarpvalstybinių padarinių, įskaitant neigiamus klimato kaitos padarinius, didinimo planavimą. Vykdant atsparumo didinimo planavimą, rengiami Sąjungos lygmens nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas scenarijai, grindžiami 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu nelaimių rizikos valdymo planavimu, 6 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenimis, išteklių planavimu, reagavimo pajėgumų dislokavimo planais, ir tai daroma atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus.

1. Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos gerinti tarpsektorinį atsparumo gamtinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, galinčioms turėti tarpvalstybinių padarinių, įskaitant neigiamus klimato kaitos padarinius ir vis dažnesnius tarpvalstybinius miškų gaisrus, didinimo planavimą. Vykdant atsparumo didinimo planavimą, rengiami Sąjungos lygmens nelaimių prevencijos ir reagavimo į jas scenarijai, grindžiami 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais rizikos vertinimais ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta rizikos apžvalga, 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu nelaimių rizikos valdymo planavimu, 6 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais dėl nelaimių patirtų nuostolių duomenimis, išteklių planavimu, reagavimo pajėgumų dislokavimo planais, ir tai daroma atsižvelgiant į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Planuodamos su atsparumo nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į humanitarines krizes operacijas už Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos ir humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.

2. Planuodamos su atsparumo nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į humanitarines krizes operacijas už Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės, konsultuodamosi su humanitarinės pagalbos teikėjais, įskaitant, kai įmanoma, vietos lygmeniu veikiančius humanitarinės pagalbos teikėjus ir vietos valdžios institucijas, nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos ir humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į nustatytą riziką, 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus atsparumo didinimo tikslus, 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą scenarijų rengimą, taip pat bendrus pajėgumus ir trūkumus, Komisija įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai).

2. Atsižvelgdama į nustatytą riziką, bendrus pajėgumus, spragas ir į visus esamus 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus ir visų 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą esamų scenarijų rengimą, Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia ir nurodo Europos civilinės saugos rezervui reikalingų pagrindinių reagavimo pajėgumų rūšis ir kiekį (toliau – pajėgumų tikslai). Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Direktyva Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia, kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, remdamasi 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais atsparumo didinimo tikslais, 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu scenarijų rengimu ir atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų gesinimo iš oro, cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų ir skubiosios medicininės pagalbos srityse.

2. Komisija logistikos centruose sukuria Europos medicininių atsako priemonių ir įrangos rezervus, kurie apimtų medicinines atsako priemones, kuriomis reaguojama į didelio poveikio mažos tikimybės įvykius. Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia, kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, remdamasi, be kita ko, 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais visais esamais Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslais, visų 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu esamų scenarijų rengimu ir atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų gesinimo iš oro, gelbėjimo žemės derebėjimų ir potvynių atvejais, cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų ir skubiosios medicininės pagalbos srityse. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisija reguliariai atnaujina informaciją apie „rescEU“ pajėgumų mastą ir klasifikavimą ir sudaro sąlygas kitoms Sąjungos institucijoms tiesiogiai su ja susipažinti.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pajėgumų, skirtų reaguoti į skubios medicinos pagalbos poreikio situacijas, atveju (pavyzdžiui, dėl strateginių atsargų, skubios medicinos pagalbos komandų ir dėl visų kitų atitinkamų pajėgumų), Komisija užtikrina veiksmingą koordinavimą ir sąveiką su kitomis Sąjungos programomis ir fondais, visų pirma su programa „ES – sveikatos labui“1a, taip pat su atitinkamais Sąjungos ir tarptautiniais subjektais.

 

_______________________

 

1a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014, COM(2020) 405 final

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija arba valstybės narės „rescEU“ pajėgumus perka, nuomojasi arba juos įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir paskirstyti atsargas arba teikti paslaugas valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti valstybėms narėms tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.

Komisija arba valstybės narės „rescEU“ pajėgumus perka, nuomojasi arba juos įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir paskirstyti aukštos kokybės atsargas arba teikti paslaugas valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. Kai Komisija įsigyja „rescEU“ pajėgumus, ji išlaiko tokių pajėgumų nuosavybės teises net ir tada, kai jie paskirstomi valstybėms narėms. Kai Komisija išsinuomoja, finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įgyją „rescEU“ pajėgumus, ji išlaiko visišką tokių pajėgumų kontrolę. Kai Komisija įsigyja vienkartinius pajėgumus, ji gali perduoti tokių pajėgumų nuosavybės teises prašymą pateikusiai valstybei narei. Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti valstybėms narėms tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.

Pagrindimas

COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad svarbu patikrinti bet kokių medicinos reikmenų ir įrangos, ypač jei jie įsigyti už Sąjungos ribų, kokybę.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto strategiškai išdėstyti Sąjungoje. Konsultuojantis su valstybėmis narėmis Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai taip pat gali būti išdėstyti trečiosiose valstybėse per patikimus atitinkamų tarptautinių organizacijų valdomus tinklus.“;

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto strategiškai išdėstyti Sąjungoje.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(aa) 5 dalis pakeičiama taip:

5. Valstybė narė, kuri „rescEU“ pajėgumus turi nuosavybės teise, juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu, užtikrina, kad šie pajėgumai būtų užregistruoti Bendroje ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CESIS), kad juos būtų galima naudoti ir dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms operacijoms.

„5. Komisija ar valstybė narė, kuri „rescEU“ pajėgumus turi nuosavybės teise, juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis, užtikrina, kad šie pajėgumai būtų užregistruoti Bendroje ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CESIS), kad juos būtų galima naudoti ir dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms operacijoms.

Kaip nurodyta 23 straipsnio 4a dalyje „rescEU“ pajėgumai nacionaliniams tikslams gali būti naudojami tik tuo atveju, kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms.

Kaip nurodyta 23 straipsnio 4a dalyje „rescEU“ pajėgumai nacionaliniams tikslams gali būti naudojami tik tuo atveju, kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia pagal Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms.

„rescEU“ pajėgumai naudojami laikantis įgyvendinimo aktų, priimtų pagal 32 straipsnio 1 dalies g punktą, ir vadovaujantis veiklos sutartimis, kurias sudaro Komisija ir valstybė narė, kuriai šie pajėgumai priklauso nuosavybės teise, kuri juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu, kuriose tiksliau nustatomos „rescEU“ pajėgumų dislokavimo sąlygos, įskaitant dalyvaujantį personalą.

„rescEU“ pajėgumai naudojami laikantis įgyvendinimo aktų, priimtų pagal 32 straipsnio 1 dalies g punktą, ir vadovaujantis veiklos sutartimis, kurias sudaro Komisija ir valstybė narė, kuriai šie pajėgumai priklauso nuosavybės teise, kuri juos nuomoja arba įgyja finansinės nuomos būdu, kuriose tiksliau nustatomos „rescEU“ pajėgumų dislokavimo sąlygos, įskaitant dalyvaujantį personalą.

 

Veiklos sutartyse nurodytomis sąlygomis taip pat užtikrinama, kad „rescEU“ pajėgumai būtų naudojami laikantis šio sprendimo, visų pirma šio straipsnio 6 dalyje nustatyto reikalavimo sudaryti galimybę naudotis „rescEU“ pajėgumais, ir 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų. Tose sąlygose taip pat nurodomos priemonės, kurių reikia imtis tais atvejais, kai nesilaikoma reikalavimų, siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos lėšų naudojimą.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=LT)

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–9 dalių.“;

„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–9 dalių. Komisija nustato konkrečias nuostatas, kuriomis bus užtikrinta atskaitomybė ir teisingas „rescEU“ pajėgumų naudojimas trečiosiose šalyse, taip pat prieigos suteikimas Sąjungos kontroliuojantiesiems pareigūnams. Sąjungos mechanizmo matomumas trečiosiose šalyse užtikrinamas vadovaujantis šio sprendimo 20a straipsnio 1 ir 2 dalimi.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) 13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa papildoma šiuo punktu:

 

„fa) kurti specialių reagavimo žinių, kurias būtų galima panaudoti įvykus nelaimėms, darančioms poveikį kultūros paveldui, pajėgumus.“

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

15 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) siekdama užtikrinti bendrą informuotumą apie padėtį, kartu su nukentėjusiąja valstybe nare surenka ir analizuoja patvirtintą informaciją apie padėtį ir išplatina ją valstybėms narėms;“;

b) siekdama užtikrinti bendrą informuotumą apie padėtį ir atsakomuosius veiksmus, kartu su nukentėjusiąja valstybe nare surenka ir analizuoja patvirtintą informaciją apie padėtį ir tiesiogiai išplatina ją valstybėms narėms;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(9a) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų situacijų atveju Komisija užtikrina suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir humanitarinių principų laikymąsi.

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų situacijų atveju Komisija, kai įmanoma, konsultuojasi su humanitarinės pagalbos teikėjais, įskaitant vietos lygmeniu veikiančius humanitarinės pagalbos teikėjus, ir užtikrina suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir humanitarinių principų laikymąsi.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

17 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie prevenciją pagal 5 straipsnio 2 dalį;

a) gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie prevenciją pagal 5 straipsnio 2 dalį, ypač pandemijos atveju;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

17 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie pasirengimą pagal 13 straipsnio 3 dalį;

b) gavusi prašymą suteikti praktinių žinių apie pasirengimą pagal 13 straipsnio 3 dalį, ypač pandemijos atveju;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

18 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) parengtą kartografinę medžiagą, skirtą greitam išteklių panaudojimui ir sutelkimui, ypač atsižvelgiant į tarpvalstybinių regionų ypatumus, susijusius su tarpvalstybine rizika, pvz., miškų gaisrais;

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(ba) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1 dalyje nurodytų finansinių asignavimų taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui valdyti ir jo tikslams pasiekti.

„Iš šio straipsnio 1 ir 1a dalyse ir 19a straipsnyje nurodytų finansinių asignavimų taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir įvertinimo veikla, reikalinga Sąjungos mechanizmui valdyti ir jo tikslams pasiekti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(bb) įterpiama ši dalis:

 

„3a. Šio straipsnio 1 ir 1a dalyse ir 19a straipsnyje nurodytas finansinis paketas paskirstomas gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas veiksmams finansuoti.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  4 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„4.  1 ir 1a dalyse nurodytas finansinis paketas paskirstomas gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas veiksmams finansuoti.“;

 

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(ca) 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 dalyje nurodytas finansinis paketas 2014–2020 m. paskirstomas remiantis I priede nustatytomis procentinėmis dalimis ir principais.

„4.  1 dalyje nurodytas finansinis paketas 2014–2020 m. paskirstomas remiantis I priedo 1 punkte nustatytomis procentinėmis dalimis ir to priedo 3 punkte nustatytais principais.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1599738031451&uri=CELEX:32013D1313)

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cb) įterpiama ši dalis:

 

„4a. Šio straipsnio 1a dalyje ir 19a straipsnyje nurodytas finansinis paketas 2021–2027 m. paskirstomas remiantis I priedo 2 punkte nustatytomis procentinėmis dalimis ir to priedo 3 punkte nustatytais principais.“;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 5 ir 6 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) 5 ir 6 dalys išbraukiamos;

Išbraukta.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(da) 5 dalis pakeičiama taip:

5.  Komisija peržiūri I priede nustatytą suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą tarpinio įvertinimo ataskaitą. Jei būtina, atsižvelgiant į to įvertinimo rezultatus, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais kiekvienas I priede nurodytų dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 16 procentinių punktų. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d.

5.  Komisija peržiūri I priede nustatytą suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 3 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus. Jei būtina, atsižvelgiant į netikėtus įvykius, darančius poveikį biudžeto vykdymui, arba į „rescEU“ pajėgumų sukūrimą, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas I priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas dydis būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 procentinių punktų.;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d b papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(db) 6 dalis pakeičiama taip:

6.  Tais atvejais, kai esant būtinybei peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais kiekvienas iš I priede nurodytų dydžių pakoreguojamas daugiau kaip 8 procentiniais punktais ir ne daugiau kaip 16 procentinių punktų, neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir laikantis 31 straipsnyje numatytos tvarkos.

6.  Tais atvejais, kai esant būtinybei peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas I priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas dydis būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 procentinių punktų, neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir laikantis 31 straipsnyje numatytos tvarkos.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d c papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(dc)  19 straipsnis papildomas tokia dalimi:

 

„6a. Numatytus metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. .../..., kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, ir 2020 m. ... ... Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo.“;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal šį sprendimą įgyvendinamos panaudojant to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytas sumas, laikantis jo 4 straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.

Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal šį sprendimą įgyvendinamos panaudojant to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytą 2 187 620 000 EUR sumą einamosiomis kainomis, laikantis jo 4 straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, pageidautina SCSM teisiniame pagrinde nurodyti tikslią sumą, kuri turi būti numatyta SCSM pagal Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

20a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį sprendimą teikiamos pagalbos arba finansavimo matomumas. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad vykdant viešą komunikaciją apie operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos mechanizmą:

Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį sprendimą teikiamos pagalbos arba finansavimo matomumas, vadovaujantis konkrečiomis Komisijos parengtomis gairėmis dėl konkrečių intervencijų. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad vykdant viešą komunikaciją apie operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos mechanizmą:

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

20a straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai „RescEU“ pajėgumai naudojami nacionaliniais tikslais, kaip nurodyta 12 straipsnio 5 dalyje, valstybės narės tomis pačiomis priemonėmis, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, nurodo tų pajėgumų kilmę ir užtikrina tiems pajėgumams įsigyti naudojamo Sąjungos finansavimo matomumą.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

21 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(aa) 21 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

h) parama 13 straipsnyje nurodytai pasirengimo veiklai;

h) parama 13 straipsnyje nurodytai pasirengimo veiklai, visų pirma stiprinant esamus mokymo tinklus, jų sinergiją ir skatinant naujų tinklų kūrimą, daugiausia dėmesio skiriant novatoriškiems sprendimams ir naujiems pavojams bei uždaviniams;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=LT)

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

21 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyta finansinė parama gali būti panaudojama įgyvendinant daugiametes darbo programas. Ilgiau nei vienerius metus trunkančių veiksmų atveju biudžetiniai įsipareigojimai gali būti išskaidyti į metines įmokas.“;

Išbraukta.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija teikia Sąjungos finansinę paramą laikydamasi Finansinio reglamento tiesioginio valdymo arba netiesioginio valdymo su Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis būdu.

2. Komisija teikia Sąjungos finansinę paramą tiesioginio valdymo būdu pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 arba kartu su to Reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis taikydama netiesioginį valdymą. Pasirenkant finansinės paramos įgyvendinimo būdą pirmenybė teikiama tiesioginiam valdymui. Kai tai pateisinama dėl atitinkamos veiklos pobūdžio ir turinio, Komisija gali taikyti netiesioginį valdymą. Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis sprendimas, nustatant pagal Sąjungos mechanizmą vykdomus veiksmus, kurie gali būti įgyvendinami taikant netiesioginį valdymą.

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, vykdomam tiesioginiam valdymui. Netiesioginis valdymas turėtų būti taikomas tik tada, kai galima aiškiai įrodyti, kad tai yra veiksmingesnis ir efektyvesnis tokio pobūdžio veiksmo įgyvendinimo būdas.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

25 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad galėtų įgyvendinti šį sprendimą, Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl metinių arba daugiamečių darbo programų priėmimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Metinėse arba daugiametėse darbo programose nurodomi siekiami tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir jų visa suma. Jose taip pat apibūdinami finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirtų lėšų suma ir orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis. 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės paramos atveju metinėse ir daugiametėse darbo programose apibūdinami su jose nurodytomis valstybėmis susiję numatomi veiksmai.

Siekdama įgyvendinti šį sprendimą Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato metines darbo programas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Metinėse darbo programose nurodomi siekiami tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir jų visa suma. Jose taip pat apibūdinami finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirtų lėšų suma ir orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis. 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės paramos atveju metinėse darbo programose apibūdinami jose nurodytoms valstybėms numatyti veiksmai.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau IV skyriuje nustatytam reagavimui į nelaimes priskiriamų veiksmų, kurių negalima numatyti iš anksto, atveju metinių arba daugiamečių darbo programų nereikalaujama.

Tačiau IV skyriuje nustatytam reagavimui į nelaimes priskiriamų veiksmų, kurių negalima numatyti iš anksto, atveju metinių darbo programų nereikalaujama.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

25 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį biudžetą, pabaigos, automatiškai perkeliami ir gali būti priskiriami įsipareigojimams bei išmokami iki kitų metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai naudojami tik reagavimo veiksmams. Perkelti asignavimai kitais finansiniais metais naudojami pirmiausia.“;

5. Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį biudžetą, pabaigos, automatiškai perkeliami ir gali būti priskiriami įsipareigojimams bei išmokami iki kitų metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai naudojami prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmams. Perkelti asignavimai kitais finansiniais metais naudojami pirmiausia.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

30 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d.“;

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

30 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) 3 dalis išbraukiama;

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

30 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

4. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

30 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Pagal 6 straipsnio 5 dalį arba 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

7. Pagal 6 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 5 ir 6 dalis, 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą arba 25 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

34 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) 34 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

 

Ne vėliau kaip iki ... [24 mėnesius nuo šio iš dalies keičiančio sprendimo įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina Sąjungos mechanizmo veikimą, taip pat koordinavimą ir sąveiką su programa „ES – sveikatos labui“ ir kitais Sąjungos sveikatos srities teisės aktais, kad galėtų pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, į kurį būtų įtrauktas specialaus Europos reagavimo į sveikatos krizes mechanizmo sukūrimas.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

I priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) I priedas išbraukiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

I priedas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

I priedas

„I priedas

 

Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1 ir 1a dalyse ir 19a straipsnyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys ir principai

Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1 dalyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys

1.  Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1 dalyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys 2014–2020 m. laikotarpiu

Prevencija: 20 % +/- 8 procentiniai punktai

Prevencija: 10 % +/- 10 procentinių punktų

Pasirengimas: 50 % +/- 8 procentiniai punktai

Pasirengimas: 65 % +/- 10 procentinių punktų

Reagavimas: 30 % +/- 8 procentiniai punktai

Reagavimas: 25 % +/- 10 procentinių punktų

 

2.  Finansinio paketo, nurodyto 19 straipsnio 1a dalyje ir 19a straipsnyje, paskirstymo Sąjungos mechanizmo įgyvendinimui procentinės dalys 2021–2027 m. laikotarpiu

 

Prevencija: 8 % +/- 10 procentinių punktų

 

Pasirengimas: 80 % +/- 10 procentinių punktų

 

Reagavimas: 12 % +/- 10 procentinių punktų

Principai

3.  Principai

Įgyvendindama šį sprendimą Komisija teikia pirmenybę veiksmams, kuriems šiame sprendime nustatytas terminas laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to termino galiojimas, kad būtų laikomasi minėto termino.

Įgyvendindama šį sprendimą Komisija teikia pirmenybę veiksmams, kuriems šiame sprendime nustatytas terminas laikotarpiu, kuriam pasibaigus baigiasi to termino galiojimas, kad būtų laikomasi minėto termino.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421

 


AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 2013 m., kai buvo sukurtas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas, jis padėjo valstybėms narėms susidoroti su vis dažnesnėmis gaivalinėmis nelaimėmis. 2017 m. Portugalijoje įvykus viską niokojantiems miškų gaisrams tapo aišku, kad tam, kad Sąjungos mechanizmas galėtų reaguoti į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, Sąjungos mastu būtinas papildomas solidarumo lygmuo.

Laikydamiesi 2019 m. kovo mėn. naujosios teisinės sistemos nuostatų, sukūrėme „rescEU“ – visos Europos gaisrų gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių rezervą, specializuotą medicininę įrangą ir strateginių medicininių ir kitų išteklių atsargas. Šie pajėgumai papildo nacionalinius išteklius. Europos Komisija finansuoja 80–90 proc. visų pirkimų ir priežiūros išlaidų, o tam tikrais atvejais tai siekia net 100 procentų.

Nors „rescEU“ veikia šiek tiek ilgiau nei metus, jis jau pasiteisino. 2019 m. vasarą Graikijoje buvo dislokuoti pirmieji „rescEU“ pajėgumai – du Italijos ir vienas Ispanijos gaisrų gesinimo lėktuvai.

Po kelių mėnesių, per COVID-19 pandemiją, 2020 m. kovo mėn. viduryje, „rescEU“ pajėgumams buvo priskirtos medicininės atsargos, apimančios medicinines reagavimo priemones, pavyzdžiui, intensyviosios priežiūros medicininę įrangą, asmeninę apsaugos įrangą, laboratorines atsargas, skiepų ar terapiją, siekiant pasirengti didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir į jas reaguoti. Dėl šių atsargų trims valstybėms narėms ir dviem šalims kandidatėms, kurios paprašė aktyvuoti Sąjungos mechanizmą, buvo pristatytos asmeninės apsaugos priemonės. Be to, suteikus Sąjungos mechanizmo finansavimą ir dėl koordinavimo veiksmų daugiau kaip 75 tūkstančiai Europos piliečių galėjo grįžti į savo namus.

Sąjungos mechanizmas buvo viena iš nedaugelio solidarumo priemonių, taikytų dabartinės sveikatos krizės metu. Vis dėlto ši krizė parodė, kad būtinas spartesnis ir veiksmingesnis solidarumas. Net ir sukūrus „rescEU“, Sąjungos mechanizmas vis dar priklauso nuo valstybių narių noro ir pasirengimo, nes jos yra atsakingos už pajėgumų įsigijimą. Kaip parodė pastarieji mėnesiai, ši Europos tarpusavio solidarumo sistema susilpnėja tada, kai visose arba daugumoje valstybių narių vienu metu susidaro ta pati ekstremalioji situacija. Kadangi tam būtini valstybių narių veiksmai, Sąjunga vis dar negali laiku ir reikiamais ištekliais užpildyti šių esminių spragų. Prireikė daugiau kaip vieno mėnesio nuo būtino įgyvendinimo akto dėl į „rescEU“ pajėgumus įtraukti medicininių atsargų kaupimą priėmimo iki jų pirmojo dislokavimo valstybėje narėje. Siekiant užtikrinti veiksmingą bendrą Sąjungos atsaką į didelio masto ekstremaliąsias situacijas, būtina daugiau lankstumo ir didesnio nepriklausomumo, kad būtų galima veikti Sąjungos lygmeniu tais atvejais, kai nukentėjusios valstybės narės negali to padaryti.

2020 m. balandžio 17 d. rezoliucijoje[1]Europos Parlamentas ragina Komisiją stiprinti visus krizių valdymo ir reagavimo į nelaimes komponentus ir toliau stiprinti tokias priemones kaip „RescEU“, siekiant užtikrinti iš tiesų bendrą, koordinuotą ir veiksmingą atsaką ES lygmeniu; mano, kad turėtų būti stiprinamas Europos nelaimių rizikos valdymas, pasirengimas joms ir jų prevencija kartu didinant bendros įrangos, medžiagų ir vaistų atsargas, kad juos būtų galima greitai mobilizuoti, siekiant apsaugoti ES piliečių gyvybes ir pragyvenimo šaltinius; mano, kad turėtų būti sustiprintas ES civilinės saugos mechanizmas, kad būtų lengviau vykdyti bendras ES piliečių grįžimo į savo šalis operacijas;“

Todėl pranešėjas palankiai vertina tikslinius pakeitimus, padarytus Europos Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgta į Parlamento raginimą. Pranešėjas taip pat sutinka, kad turime pasimokyti iš praeities klaidų ir veikti greitai, kad galėtume būti pasirengę 2021 m., kai prasidės naujoji daugiametė finansinė programa. Jis taip pat palankiai vertina tai, kad numatytas biudžetas buvo ženkliai padidintas 2 mlrd. EUR, t. y. beveik tris kartus padidinus bendrą siūlomą sumą. Pranešėjas primena, kad per paskutines vykusias derybas Europos Vadovų Tarybos lygmeniu Sąjungos mechanizmui 2021–2027 m. laikotarpiu turėjo būti paskirta tik mažiau kaip vienas milijardas eurų. Iš karto po to, pačiame krizės įkarštyje mechanizmo biudžetas buvo padidintas 410 mln. EUR, lėšas skiriant medicininių atsargų kaupimui ir ES piliečių repatriacijai.

Pateikdamas pakeitimus pranešėjas siekia sustiprinti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto prevencijos ir pasirengimo klausimų atžvilgiu. Jis mano, jog tam, kad naujai nustatyti atsparumo nelaimėms tikslai būtų veiksmingi ir suteiktų pridėtinės vertės, valstybės narės, rengdamos savo rizikos valdymo planus, turi į juos atsižvelgti. Be to, pranešėjas prašo Europos Komisijos sudaryti bendrą tarpvalstybinio poveikio rizikos rūšių sąrašą, kad valstybės narės būtų pasirengusios vienodoms rizikos rūšis, kurios gali daryti poveikį visoms valstybėms narėms. Pagal dabartinę teisinę sistemą kiekviena valstybė narė parengia savo galimų rizikos rūšių sąrašą. Tai suprantama, nes sąrašas didele dalimi priklauso nuo geografinės padėties ir kitų veiksnių, kurie įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Visgi esama tam tikros rizikos, kuri yra bendra visoms valstybėms narėms ir gali turėti poveikį ne tik kaimyninėms šalims, bet ir visam regionui. Visos valstybės narės turėtų būti pasirengusios veiksmingai spręsti tokios rizikos klausimus.

Pranešėjas „rescEU“ pajėgumų klausimu mano, kad Europos Komisija turėtų turėti galimybę tiesiogiai įsigyti pajėgumų, kad Sąjungos mechanizmas galėtų greitai ir veiksmingai reaguoti į valstybių narių poreikius, kai to reikia.  Jis mano, kad, siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, Komisija turėtų išsaugoti nuosavybės teises į pajėgumus, kuriuos ji įsigyja. Jis taip pat sutinka, kad „rescEU“ pajėgumai turėtų būti dislokuojami už Sąjungos ribų siekiant padėti trečiosioms šalims visame pasaulyje reaguoti į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes. Kaip jau anksčiau matėme, Sąjungos civilinės saugos mechanizmas yra svarbi ES švelniosios diplomatijos priemonė, taikoma visame pasaulyje. Tačiau jis nesutinka su Europos Komisijos pasiūlymu iš anksto paskirti šiuos pajėgumus už Sąjungos teritorijos ribų. Pastarosios sveikatos krizės metu ne kartą matėme, kad trečiosios šalys konfiskavo kitų šalių įsigytas asmenines apsaugos priemones. Pranešėjas mano, kad tik Sąjungoje galime užtikrinti būtinus saugos ir kokybės standartus.

Pranešėjas taip pat mano, kad svarbu išaiškinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ir programos „EU4Health“ santykį, nes abi programos bus atsakingos už medicininių atsargų kaupimą. Jis taip pat prašo Komisijos peržiūrėti dabartinės sistemos veiksmingumą ir prireikus pateikti naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl specializuoto Europos reagavimo į sveikatos krizes mechanizmo sukūrimo, kaip jau to pareikalavo Europos Parlamentas[2].

Pranešėjas taip pat nori pasiūlyti, kad valstybės narės privalėtų pateikti nuorodą į Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir paminėti gautą ES finansavimą, kai jos naudoja „rescEU“ pajėgumus nacionaliniams tikslams. Kadangi visų pajėgumų finansavimo norma buvo padidinama nuo 80 – 90 proc. iki 100 proc., svarbu, kad nebūtų pamirštas ar ignoruojamas ES įnašas.

Galiausiai, kadangi ankstesnį pranešimą Komitetas priėmė vos prieš kelis mėnesius ir labai didele balsų dauguma, todėl pranešėjas dar kartą pateikė keletą jame pateiktų pasiūlymų.

Dėl Komisijos išbraukto I priedo ir jį pakeitusios daugiametės darbo programos, priimtos įgyvendinimo aktu, pranešėjas siūlo, siekiant didesnio šio finansavimo panaudojimo skaidrumo, vėl įtraukti priedą, kurio nuostatose nurodomos prevencinei veiklai, pasirengimui ir reagavimui skirtinos procentinės dalys. Tačiau atsižvelgiant į didelį pokytį, kuris atsispindi praėjusių metų apžvalgoje, ir į tai, kad gaivalinių nelaimių, tokių kaip potvyniai ir miškų gaisrai, prevencijos projektai daugiausia finansuojami pagal kitas ES priemones, siūloma perskirstyti finansavimą ir gerokai daugiau lėšų skirti pasirengimui, įskaitant „rescEU“ turto pirkimą. Pranešėjas taip pat suteikia Komisijai daugiau lankstumo per ateinančius septynerius metus atlikti visus būtinus pakeitimus. Į lankstumo poreikį, kuris pasireiškė dabartinės sveikatos krizės metu, yra atsižvelgta, tačiau reikia priminti, kad keičiant biudžetą reikia keisti ir metines, ir daugiametes darbo programas. Priešingai, procentinės dalys, nurodytos priede, suteikia daug daugiau lankstumo, nes jas reikia keisti tik tuo atveju, jei viršijama 10 proc. diskrecijos riba.

Be to, pranešėjas vėl sugrąžino įpareigojimą Komisijai deleguotuoju aktu nustatyti sritis, kuriose netiesioginis valdymas bus naudojamas kaip biudžeto vykdymo metodas.

Daugelis Komisijos ir pranešėjo siūlomų pakeitimų atitinka prieš dvejus metus priimtą Parlamento poziciją. Pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad pastarojo laiko krizės parodė, kad, jei norime, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės būtų pasirengusios ir gebėtų veiksmingai reaguoti į bet kokias ateities gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes,  būtinas platesnio užmojo mechanizmas.


 

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO

Europos Parlamentas

2019-2024

EP logo RGB_Mute

 

Teisės reikalų komitetas

Pirmininkas

 

2.9.2020

 

Pascal CANFIN

Pirmininkas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, teisinio pagrindo (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Gerb. pirmininke,

2020 m. liepos 13 d. laišku[3] Jūs paprašėte Teisės reikalų komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnio 2 dalį pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, teisinio pagrindo tinkamumo[4].

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2020 m. rugsėjo 2 d. posėdyje.

I Bendra informacija

Komisijos pasiūlymo pagrindas – SESV 196 straipsnis ir 322 straipsnio 1 dalies a punktas.

Prašymas pateiktas dėl ENVI komiteto pranešėjo pateikto pakeitimo, kuriuo išbraukiama nuoroda į SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktą, remiantis ENVI komiteto laiške pateiktais „techniniais sumetimais, visų pirma dėl to, kad šis straipsnis susijęs su finansinių taisyklių nustatymu priimant reglamentus, todėl neatrodo, kad jis taikytinas sprendimui“.

Komisija, prieš 2020 m. birželio mėn. pateikdama dabartinį pasiūlymą, 2019 m. kovo mėn. priėmė pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, pagrįstą tik SESV 196 straipsniu. ENVI komitetas 2020 m. kovo mėn. priėmė pranešimą dėl šio pasiūlymo. Aiškinamajame memorandume Komisija teigia, kad „Šis pasiūlymas grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos svarstant Komisijos pasiūlymą COM(2019) 125 final iki šiol padaryta pažanga“.  Prie Komisijos pasiūlymo pridėtoje finansinėje pažymoje teigiama, kad „[šiuo] sprendimu iš dalies keičiamas esamas veiksmas (Sąjungos mechanizmas) ir jis turi būti svarstomas tuo pat metu tebenagrinėjant pasiūlymą, kuriuo taip pat iš dalies keičiamas Sąjungos mechanizmas ir kurį Komisija priėmė 2019 m.“

Šiame laiške, reaguojant į ENVI komiteto susirūpinimą dėl SESV 322 straipsnio 1 dalies a punkto kaip teisinio pagrindo tinkamumo, išdėstytą pateikiant pakeitimą, kuriuo išbraukiamas šis straipsnis, vertinamas tik SESV 322 straipsnio 1 dalies a punkto kaip teisinio pagrindo tinkamumas.

II Susijęs Sutarties straipsnis

II antraštinė dalis „Finansinės nuostatos“:

322 straipsnio 1 dalies a punktas

1. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Audito Rūmais, nustato:

(a) finansinio pobūdžio taisykles, pirmiausiai nurodančias biudžeto sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų pateikimo ir audito tvarką;

III Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo klausimu

Teisingumo Teismas tradiciškai laiko tinkamo teisinio pagrindo klausimą konstitucinės svarbos reikalu, užtikrinančiu, kad būtų laikomasi kompetencijos suteikimo principo (ES sutarties 5 straipsnis), ir apibrėžiančiu Sąjungos kompetencijos pobūdį ir aprėptį.[5]  Taigi teisinio pagrindo pasirinkimas nėra diskrecinis. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką Sąjungos teisės akto teisinis pagrindas turi būti parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys.[6] Teisingumo Teismas taip pat mano, kad teisės akto teisinio pagrindo neįmanoma nustatyti atsižvelgiant į teisinius pagrindus, kuriais remtasi priimant kitus Sąjungos teisės aktus, tam tikrais atvejais galinčius turėti panašių bruožų.[7] Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Atsižvelgiant į tai, institucijos pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant konkretų teisės aktą, aplinkybės, kuriomis teisės aktas buvo priimtas, ir kiti darbo aspektai, susiję su konkrečiame teisės akte numatytomis galimybėmis veikti, neturi reikšmės nustatant teisingą teisinį pagrindą.[8]

š esmės turėtų būti pasirinktas tik vienas tinkamas teisinis pagrindas. Jei išnagrinėjus atitinkamą aktą paaiškėja, kad juo siekiama dviejų tikslų arba tikslas turi dvi sudedamąsias dalis, ir jei vieną iš šių tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip pagrindinį (pagrindinę) ar dominuojantį (dominuojančią), o kitą tik kaip papildomą, teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar dominuojantis tikslas arba pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis.[9] Išskirtiniu atveju, jei teisės aktu tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatskiriamos sudėtinės dalys, iš kurių nė viena nėra mažiau svarbi ir netiesioginė kitos (-ų) atžvilgiu, toks teisės aktas turi būti grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais.[10] Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu pagal atitinkamus teisnius pagrindams nustatytos procedūros nėra tarpusavyje nesuderinamos ir nedaromas neigiamas poveikis Europos Parlamento teisei.[11] Be to, pasirinkta priemonė turi atitikti teisėkūros procedūra priimamo akto nustatytą rūšį, kai tai nurodyta Sutartyje.

IV SESV 322 straipsnio 1 dalies a punkto kaip teisinio pagrindo tinkamumas

Naudojant SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktą kaip teisinį pagrindą nustatoma konkreti teisėkūros procedūra priimamo akto rūšis, šiuo požiūriu ES teisės aktų leidėjui nepaliekant pasirinkimo. Prieš vertinant, ar SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktas yra tinkamas teisinis pagrindas atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį, reikia pastebėti, kad pagal SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktą numatyta įprasta teisėkūros procedūra ir reikalaujama, kad būtų priimtas reglamentas. Šiuo atveju siūlomo akto rūšis yra sprendimas, kaip ir teisėkūros procedūra priimto akto, kurį šiuo pasiūlymu ketinama iš dalies pakeisti. Taigi, dėl formalių priežasčių siūlomo akto rūšis yra nesuderinama su SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktu.

Todėl nereikia toliau vertinti, ar SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktas yra tinkamas teisinis pagrindas atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį ir ar jis gali būti naudojamas kartu su SESV 196 straipsniu.

V Išvada ir rekomendacijos

Nedarant poveikio vertinimui, ar atsižvelgiant į siūlomos priemonės tikslą ir turinį SESV 196 straipsnis yra tinkamas ir ar ši priemonė turėtų būti grindžiama dviem arba daugiau teisinių pagrindų, atrodo, kad užtenka pažymėti, jog atsižvelgiant į teisėkūros procedūra priimto akto, kurį siūloma pakeisti, rūšį (sprendimas), SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktas dėl formalių priežasčių nėra tinkamas teisinis pagrindas pasiūlymui, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, nes pagal jį numatyta priimti reglamentą, o keičiamas aktas yra sprendimas.

2020 m. rugsėjo 2 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas[12] vienbalsiai nusprendė rekomenduoti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui išbraukti SESV 322 straipsnio 1 dalies a punktą kaip pasiūlymo dėl sprendimo teisinį pagrindą.

Pagarbiai

Adrián Vázquez Lázara

 


 

 

VYSTYMOSI KOMITETO LAIŠKAS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pirmininkui

Pascaliui Canfinui

BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. Savo 2020 m. birželio 29 d. komiteto koordinatoriai nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Vystymosi komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. liepos 15 d. posėdyje. Per šį posėdį[13] komitetas nusprendė paraginti atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

(parašas) Tomas Tobé

PAKEITIMAI

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) kadangi dėl klimato kaitos visame pasaulyje gaivalinių nelaimių dažnėja, jos intensyvėja ir tampa sudėtingesnės, o besivystančios šalys, visų pirma mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos besivystančios salų valstybės, yra ypač pažeidžiamos, viena vertus, dėl jų nepakankamai išvystytų pajėgumų prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių ir juos švelninti bei reaguoti į su klimatu susijusias nelaimes ir, kita vertus, dėl jų geografinio pažeidžiamumo potvyniams, sausroms ir miškų gaisrams;

 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) miškų gaisrai kelia grėsmę gyvybei, pragyvenimo šaltiniams ir biologinei įvairovei, išmeta didelį anglies dioksido kiekį ir mažina planetos pajėgumą absorbuoti anglies dioksidą, o dėl to dar labiau didėja klimato kaita. Ypač didelį susirūpinimą kelia situacijos, kai gaisrai sunaikina neliestus miškus arba radioaktyviai užterštas teritorijas. Daugėjant su klimatu susijusių nelaimių, įskaitant miškų gaisrus, reikia stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmo operacijas už Sąjungos ribų, įskaitant veiklą, kuria daugiausia dėmesio skiriama prevencijai ir pasirengimui nelaimėms;

 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3 a) siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir atskaitomybę Sąjungos piliečiams, Komisija turėtų pateikti gaires, kaip nustatyti išlaidų dalį, kuri skiriama pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir turėtų būti laikoma oficialia parama vystymuisi;

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) prireikus Sąjunga yra suinteresuota reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais atvejais ir atsižvelgiant į humanitarinius principus „rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos ribų;

(12) prireikus Sąjunga yra suinteresuota reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trečiosiose valstybėse. Nors „rescEU“, kaip pajėgumų rezervas, visų pirma yra skirtas naudoti Sąjungoje, tinkamai pagrįstais atvejais, prieš suteikiant pagalbą pasikonsultavus su humanitarinės pagalbos teikėjais ir atsižvelgiant į humanitarinius principus, „rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuoti už Sąjungos ribų;

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/EB

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Planuodamos su atsparumo nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į humanitarines krizes operacijas už Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos ir humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką.

2. Planuodamos su atsparumo nelaimėms didinimu susijusias reagavimo į humanitarines krizes operacijas už Sąjungos ribų, Komisija ir valstybės narės nustato ir skatina civilinės saugos pagalbos ir humanitarinės pagalbos finansavimo, kurį teikia Sąjunga ir valstybės narės, sąveiką, konsultuodamosi su humanitarinės pagalbos teikėjais, įskaitant, kai įmanoma, vietos lygmeniu veikiančius humanitarinės pagalbos veikėjus ir vietos valdžios institucijas.

 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/EB

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų situacijų atveju Komisija užtikrina suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos* ir humanitarinių principų laikymąsi.

2. Pagal šį straipsnį pagalba gali būti teikiama kaip savarankiškai teikiama pagalba arba prisidedant prie pagalbos, teikiamos vadovaujant tarptautinei organizacijai. Sąjungos veiklos koordinavimas visiškai integruojamas į bendrą koordinavimą, vykdomą Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), ir pripažįstamas jo vadovaujamas vaidmuo. Žmogaus sukeltų nelaimių arba sudėtingų ekstremaliųjų situacijų atveju Komisija, kai įmanoma, konsultuojasi su humanitarinės pagalbos teikėjais, įskaitant vietos lygmeniu veikiančius humanitarinės pagalbos veikėjus, ir užtikrina suderinamumą su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ( * ) ir humanitarinių principų laikymąsi.

 

 

 


 

 

 

Europos Parlamentas

2019-2024

EP logo RGB_Mute

 

Biudžeto komitetas

 

2020/0097(COD)

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (1.9.2020)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Nuomonės referentas: Niclas Herbst

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą tikslingai peržiūrėti dabartinius Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (SCSM) teisės aktus siekiant užtikrinti, kad Sąjunga ir valstybės narės būtų geriau pasirengusios būsimoms krizėms. Nuomonės referentas primena, kad SCSM – labiausiai apčiuopiama pagrindinės ES solidarumo vertybės išraiška. Tačiau tebesitęsianti COVID-19 krizė akivaizdžiai atskleidė dabartinės sistemos trūkumus, nes mechanizmas negali visapusiškai reaguoti į daugumą iš valstybių narių, dalyvaujančių valstybių ir trečiųjų šalių gautų pagalbos prašymų. Todėl nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad Sąjungos lygmeniu turime geriau pasirengti tarpvalstybinio pobūdžio rizikai ir didelio masto nelaimėms, nuo kurių vienu metu gali nukentėti kelios valstybės narės, ir kurios gali turėti didelį poveikį ir pastebimą trikdomąjį potencialą.

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia plataus užmojo finansinio paketo, kuris atitiktų užmojus neseniai reformuoto SCSM ir visų pirma sukurto „rescEU“ – specialaus reagavimo pajėgumų rezervo, kuriam vadovaujama ir kuris kontroliuojamas Sąjungos lygmeniu. Jis palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 2021–2027 m. laikotarpiui skirti 1 268 282 000 EUR iš 5 išlaidų kategorijos „Atsparumas, saugumas ir gynyba“ ir 2 620 187 000 EUR (einamosiomis kainomis) iš naujos ES ekonomikos gaivinimo priemonės – šios lėšos būtų mobilizuotos kaip išorės asignuotosios įplaukos, pasinaudojant naujajame sprendime dėl nuosavų išteklių numatytais įgaliojimais. Pasiūlyme taip pat numatyta įdarbinti 134 papildomus darbuotojus, iš jų 30 darbuotojų pagal šį sprendimą.

Nuomonės referentas mano, kad siūlomas finansinis paketas, kuris būtų beveik tris kartus didesnis nei pradinis 2018 m. gegužės mėn. pasiūlymas, ir darbuotojų skaičius atitinka šio tikslingo persvarstymo paskirtį ir taikymo sritį. Jis mano, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal dabartinį mechanizmą netenkinami valstybių narių pagalbos poreikiai ir COVID-19 krizės metu reikėjo skirti papildomą finansavimą medicininių priemonių kaupimo ir repatriacijos skrydžiams, netgi Tarybai tapo aišku, kad SCSM finansavimo mažinimas pagal kitą DFP nėra realus scenarijus. Taip pat reikėtų pažymėti, kad optimaliai sutelkus išteklius ir pažangiomis investicijomis Sąjungos lygmeniu sukūrus masto ekonomiją, bus sutaupyta daug valstybių narių nacionalinių biudžetų lėšų.

Nuomonės referentas palankiai vertina keletą pasiūlymų dėl biudžeto supaprastinimo ir didesnio biudžeto lankstumo, pavyzdžiui, netiesioginio valdymo būdo įtraukimą ir automatinį nepanaudotų asignavimų, skirtų reagavimo veiksmams, perkėlimą į N+1 metus. Tačiau jis nepritaria tam, kad I priede būtų išbrauktas išlaidų suskirstymas pagal ramsčius, nes svarbu, kad teisėkūros institucijos stebėtų santykinį prevencijai, pasirengimui ir reagavimui numatytų išlaidų paskirstymą. Pakankamas lankstumas užtikrinamas suteikiant galimybę iš dalies keisti priedą priimant deleguotąjį aktą.

Nuomonės referentas palankiai vertina Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (RNKC) ir valstybių narių galimybę naudotis Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., „Copernicus“, GALILEO, Europos informacijos apie padėtį kosmose sistema ir GOVSATCOM – svarbiomis Sąjungos lygmens priemonėmis, skirtomis reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Reikėtų visapusiškai išnaudoti įvairių priemonių sinergiją ir aktyviai skatinti valstybes nares naudotis šia paslauga.

Nuomonės referentas nori pabrėžti, kad svarbu užtikrinti tinkamą geografinę aprėptį iš anksto nustatant „rescEU“ pajėgumus logistikos centruose Sąjungoje, kad visos valstybės narės galėtų vienodai veiksmingai ir greitai pasinaudoti šiais ištekliais.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu patikrinti pagal mechanizmą įsigytų medicinos reikmenų ir įrangos kokybę. COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad to reikia, ypač tais atvejais, kai viešieji pirkimai vykdomi iš už Sąjungos ribų esančių gamintojų.

Nuomonės referentas taip pat pabrėžia, kad reikia tinkamai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, ypač atsižvelgiant į numatomą netiesioginio valdymo metodo taikymą.  Jis nori atkreipti dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį šiuo klausimu turi atlikti Europos prokuratūra.

Galiausiai nuomonės referentas palankiai vertina sustiprintas 20a straipsnio nuostatas dėl ES paramos, teikiamos pagal SCSM, matomumo ir nori pabrėžti, kad valstybės narės turi aktyviai viešai informuoti apie operacijas, finansuojamas pagal šį Sąjungos mechanizmą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Sąjungos mechanizmu skatinamas valstybių narių solidarumas pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas pirmiausia atsakingos valstybės narės;

(2) Sąjungos mechanizmu, įskaitant rezervą „rescEU“, skatinamas valstybių narių solidarumas pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas pirmiausia atsakingos valstybės narės, stiprinant esamus valstybių narių pajėgumus ir užtikrinant, kad pasirengimas ir reagavimas būtų veiksmingi, kai šių pajėgumų nepakanka;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) precedento neturinti kovos su COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, bet ir nepakankamas Sąjungos pasirengimas nelaimėms, dėl kurių nukenčia dauguma valstybių narių;

(3) precedento neturinti kovos su COVID-19 pandemija patirtis parodė, kad Sąjungos krizių valdymo veiksmingumą riboja ne tik jos valdymo sistemos aprėptis, bet ir nepakankamas Sąjungos pasirengimas nelaimėms, dėl kurių nukenčia dauguma valstybių narių. Be to, akivaizdu, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra pakankamai pasirengusios ekstremalesnėms ir sudėtingesnėms nelaimėms, kurių padariniai visame pasaulyje yra dideli ir ilgalaikiai, pavyzdžiui, plataus masto pandemijai. Todėl labai svarbu, kad valstybių narių civilinės saugos veiksmai būtų geriau koordinuojami ir kad „rescEU“ būtų sustiprintas;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) turint mintyje per COVID-19 protrūkį įgytą patirtį ir atsižvelgiant į poreikį didinti Sąjungos reagavimo pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityse, „rescEU“ turėtų būti gerokai sustiprintas, kad pagerėtų jo veiklos rezultatai pagal kiekvieną iš šių trijų Sąjungos mechanizmo ramsčių: prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą;

(5) siekiant geriau pasirengti tokiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų sustiprinti Sąjungos mechanizmą. Sąjungos mechanizmo stiprinimas turėtų papildyti Sąjungos politikos sritis ir fondus ir neturėtų pakeisti atsparumo nelaimėms principo integravimo į šias politikos sritis ir fondus;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) kad pagerintų prevencijos ir pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis mokslininkų bendruomenėmis ir pagrindiniais ekonominės veiklos vykdytojais, turėtų toliau skatinti investuoti į nelaimių prevenciją visuose sektoriuose ir taikyti prevencijos ir pasirengimo pagrindą sudarančius visapusiško rizikos valdymo metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tarpsektorinio ir visų pavojų įtraukimo principais, jie turėtų būti grindžiami visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir jais remiantis turėtų būti suformuluota pradinė pajėgumų ir pasirengimo apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis;

(6) kad pagerintų prevencijos ir pasirengimo planavimą, Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis mokslininkų bendruomenėmis, pagrindiniais ekonominės veiklos vykdytojais ir regionų bei vietos valdžios institucijomis, kurios yra svarbiausi nelaimių valdymo ciklo subjektai, taip pat su šioje srityje veikiančiomis trečiojo sektoriaus ir savanorių organizacijomis, turėtų didinti investicijas į nelaimių prevenciją visuose sektoriuose ir taikyti prevencijos ir pasirengimo pagrindą sudarančius visapusiško rizikos valdymo metodus, atsižvelgiant į įvairių pavojų įtraukimo principą, ekosisteminį metodą ir tikėtiną klimato kaitos poveikį. Šiuo tikslu visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tarpsektorinio ir visų pavojų įtraukimo principais, jie turėtų būti grindžiami visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslais ir jais remiantis turėtų būti suformuluota pradinė pajėgumų ir pasirengimo apibrėžtis. Apibrėždama visos Sąjungos atsparumo didinimo tikslus, Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu bei atsižvelgti į operacinius reagavimo į ekstremaliąsias situacijas planus, jau parengtus nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) siekiant užtikrinti, kad nelaimių prevencija būtų veiksminga, pagrindiniai elementai turėtų būti testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir reagavimo pajėgumų sertifikavimo procesas. Būtina reguliariai atlikti rizikos vertinimus regioniniu ir vietos lygmenimis, kad nacionalinės valdžios institucijos prireikus galėtų imtis priemonių atsparumui didinti, be kita ko, naudodamos esamas Sąjungos lėšas. Atliekant tokius rizikos vertinimus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kiekvienam regionui būdingiems ypatumams, kaip antai seisminiam aktyvumui, dažniems potvyniams ar miškų gaisrams. Į tuos vertinimus taip pat turėtų būti įtrauktas tarpvalstybinio bendradarbiavimo lygis siekiant pagal Sąjungos mechanizmą gauti išsamią informaciją apie vietoje turimus pajėgumus, kad intervencija tarptų tikslingesnė;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) siekiant nustatyti Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslus, kuriais būtų remiami prevencijos ir pasirengimo veiksmai, turėtų būti atliekamas tikslus vertinimas ir atsižvelgiama į civilinės saugos agentūrų valdomame pirmajame etape po ekstremaliųjų situacijų pastebėtas ilgalaikes socialines pasekmes, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) taikant Sąjungos mechanizmą turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“), GALILEO, informuotumo apie padėtį kosmose sistema ir vyriausybiniu palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios Sąjungos lygmens priemonės, skirtos reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos iki nelaimių ir atsigavimo po jų. GOVSATCOM turi suteikti saugius palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai pritaikytus vyriausybių naudotojų poreikiams valdant ekstremaliąsias situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , kuri gali būti naudojama kitose srityse, pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, kurią teikiant siunčiami signalai ir perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas ekstremaliąsias situacijas tam tikrose vietose. Valstybės narės turėtų turėti galimybę naudotis šia paslauga. Jeigu jos nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms leidžiama naudotis ta ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;

(9) taikant Sąjungos mechanizmą turėtų būti naudojamasi Sąjungos kosmoso infrastruktūra, pvz., Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“), GALILEO, informuotumo apie padėtį kosmose sistema ir vyriausybiniu palydoviniu ryšiu (GOVSATCOM), – tai svarbios Sąjungos lygmens priemonės, skirtos reaguoti į vidaus ir išorės ekstremaliąsias situacijas. Naudodamasis „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemomis, RNKC gauna paramą įvairiais ekstremaliųjų situacijų etapais – nuo ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos iki nelaimių ir atsigavimo po jų. GOVSATCOM turi suteikti saugius palydovinio ryšio pajėgumus, specialiai pritaikytus vyriausybių naudotojų poreikiams valdant ekstremaliąsias situacijas. GALILEO yra pirmoji pasaulinė palydovinės navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūra, sukurta specialiai civiliniams tikslams Europoje ir pasaulyje , kuri gali būti naudojama kitose srityse, pvz., ekstremaliųjų situacijų valdymo, įskaitant ankstyvojo perspėjimo veiklą. Viena iš svarbių GALILEO paslaugų bus ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, kurią teikiant siunčiami signalai ir perspėjama apie gamtines nelaimes ar kitas ekstremaliąsias situacijas tam tikrose vietose. Atsižvelgiant į sistemos galimybes gelbėjant gyvybes ir palengvinant ekstremaliųjų situacijų valdymo koordinavimą, valstybės narės turėtų būti skatinamos naudotis šia paslauga. Jeigu jos nusprendžia ja naudotis, sistemai patvirtinti jos turėtų nustatyti, kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms leidžiama naudotis ta ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, ir pranešti apie jas Komisijai;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Sąjungos mechanizmas ir „rescEU“ turėtų būti kuriami siekiant veiksmingai reaguoti į įvairias ekstremaliąsias situacijas, kurių daugumą lemia klimato kaita. Pastaraisiais metais gaivalinių nelaimių dažnumas ir intensyvumas Sąjungoje ir už jos ribų padidėjo, taip pat ir tose vietovėse, kuriose jų anksčiau nepasitaikydavo. Todėl būtina, kad Sąjungos mechanizmas apimtų pakankamus pajėgumus, siekiant reaguoti į dažnėjančias gaivalines nelaimes, pavyzdžiui, miškų gaisrus ir potvynius;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai reaguoti į didelio masto ekstremaliąją situaciją arba mažai tikėtiną didelio poveikio įvykį, tokį kaip COVID-19 pandemija, jai turėtų būti suteikta galimybė pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama savo papildomąją kompetenciją civilinės saugos srityje ir ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiems asmenims, galėtų suteikti pagalbą valstybėms narėms, kurios negali vienos susidoroti su didelio masto ekstremaliosiomis situacijomis. Tie pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose arba dėl strateginių priežasčių dislokuoti per patikimus tokių centrų kaip JT humanitarinės pagalbos centrai tinklus;

(10) kad Sąjunga turėtų pakankamų veiklos pajėgumų ir galėtų sparčiai reaguoti į didelio masto ekstremaliąją situaciją arba mažai tikėtiną didelio poveikio įvykį, tokį kaip COVID-19 pandemija, jai turėtų būti suteikta galimybė pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų, kad ji, įgyvendindama savo papildomąją kompetenciją civilinės saugos srityje ir ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiems asmenims, galėtų suteikti pagalbą valstybėms narėms, kurios negali vienos susidoroti su didelio masto ekstremaliosiomis situacijomis. Tie pajėgumai turi būti iš anksto sutelkti Sąjungoje įsteigtuose logistikos centruose arba dėl strateginių ir tinkamai pagrįstų priežasčių dislokuoti per patikimus tokių centrų kaip JT humanitarinės pagalbos centrai tinklus. Rezervas „rescEU“ turėtų padėti padidinti nacionalinių logistikos centrų sąveiką, kad būtų lengviau užtikrinti veiksmingesnį operatyvinį atsaką, sustiprinti regioninius pajėgumus ir prisidėti prie ilgalaikio tikslo užtikrinti kuo didesnį lankstumą ir gebėjimą reaguoti į įvairių rūšių nelaimes, neapsiribojant dabartine pandemija. Pasinaudodamas savo glaudžiu bendradarbiavimu su valstybių narių valdžios institucijomis, Sąjungos mechanizmas turėtų padėti rinkti informaciją apie valstybių narių, kuriose įsikūrę centrai, turimus nacionalinius pajėgumus ir įvertinti nacionalinių krizių valdymo sistemų ir civilinės saugos institucijų pasirengimą, kad būtų galima pateikti specialias konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl tolesnio jų gerinimo;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) atsižvelgiant į bendrai sutartą solidarumo vertybę, Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo spartinti pažangą siekiant teisingo ir visuotinio kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslo, kuriuo grindžiama Sąjungos politika civilinės saugos srityje;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal Sąjungos mechanizmą dislokuojant reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ pajėgumus ir taip užtikrinant, kad ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita pagalba, sukuriama didelė Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti matomumą, kad Sąjungos veikla būtų pastebima;

(16) atsižvelgiant į tai, kad pagal Sąjungos mechanizmą dislokuojant reagavimo operacijoms skirtus „rescEU“ pajėgumus ir taip užtikrinant, kad ekstremaliosiose situacijose atsidūrusiems žmonėms būtų suteikta veiksminga ir greita pagalba, sukuriama didelė Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, turėtų būti nustatyti papildomi įpareigojimai užtikrinti matomumą, kad Sąjungos piliečiams būtų teikiama informacija ir taip pat, kad Sąjungos veikla būtų pastebima. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų gauti Komisijos komunikacijos gaires dėl kiekvienos konkrečios intervencijos siekiant užtikrinti, kad Sąjungos vaidmuo būtų tinkamai viešinamas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) siekiant didinti lankstumą ir užtikrinti optimalų biudžeto vykdymą, kaip biudžeto vykdymo metodas turėtų būti įtrauktas netiesioginis valdymas;

(17) siekiant didinti lankstumą ir užtikrinti optimalų biudžeto įgyvendinimą, šiame sprendime kaip naudotinas biudžeto vykdymo metodas turėtų būti numatytas netiesioginis valdymas tik tais atvejais, kai tai pateisinama dėl atitinkamo veiksmo pobūdžio ir turinio;

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, vykdomam tiesioginiam valdymui. Netiesioginis valdymas turėtų būti taikomas tik tada, kai galima aiškiai įrodyti, kad tai yra veiksmingesnis ir efektyvesnis tokio pobūdžio veiksmo įgyvendinimo būdas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a (toliau – Finansinis reglamentas) 155 straipsnį subjektai, išvardyti to reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte ir šio sprendimo 25 straipsnio 2 dalyje, turėtų kasmet vykdyti savo ataskaitų teikimo prievoles. Tiems subjektams taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Finansinio reglamento 130 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarime dėl tikrinimo;

 

____________________

 

1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Pagrindimas

Kadangi netiesioginis valdymas yra naujas įgyvendinimo būdas pagal SCSM, svarbu prisiminti netiesioginio valdymo būdu veikiančių subjektų prievoles teikti ataskaitas, kaip nustatyta Finansinio reglamento 155 straipsnyje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) kad būtų skatinamas nuspėjamumas ir ilgalaikis veiksmingumas, įgyvendindama Sprendimą Nr. 1313/2013/ES Komisija turėtų priimti metines arba daugiametes darbo programas, kuriose būtų nurodomi planuojami asignavimai. Tai turėtų padėti Sąjungai lanksčiau vykdyti biudžetą ir taip užtikrinti, kad prevencijos ir pasirengimo veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingiau;

(18) kad būtų skatinamas nuspėjamumas ir ilgalaikis veiksmingumas, įgyvendindama Sprendimą Nr. 1313/2013/ES Komisija, pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir institucijomis, turėtų priimti metines ir daugiametes darbo programas, kuriose būtų nurodomi planuojami asignavimai. Tai turėtų padėti Sąjungai lanksčiau vykdyti biudžetą ir taip užtikrinti, kad prevencijos ir pasirengimo veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingiau;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) papildomų strateginių Sąjungos rezervų ir su krize susijusių produktų atsargų pagal programą „ES – sveikatos labui“ nustatymas ir valdymas turėtų papildyti „rescEU“ reagavimo pajėgumų rezervus;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) Sąjungos mechanizmas taip pat turėtų sudaryti galimybę valstybėms narėms savanoriškai teikti papildomus įnašus;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) nors prevencijos ir pasirengimo priemonės yra labai svarbios siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų būti skiriami nedelsiant. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, papildant tai, kas nurodyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga leisti nepanaudotus asignavimus perkelti tik į kitus metus ir skirti juos tik reagavimo veiksmams;

(23) nors prevencijos ir pasirengimo priemonės yra labai svarbios siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą reaguojant į gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, dėl šių nelaimių pobūdžio neįmanoma prognozuoti, ar jos įvyks, kada ir kokiu mastu. Kaip parodė dabartinė COVID-19 krizė, finansiniai ištekliai, kurių prašoma tinkamam atsakui užtikrinti, įvairiais metais gali labai skirtis ir turėtų būti skiriami nedelsiant. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Todėl, papildant tai, kas nurodyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, tikslinga leisti nepanaudotus asignavimus perkelti tik į kitus metus ir skirti juos prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmams;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Sprendimo Nr. 1313/2013/ES I priedo nuostatos nėra pakankamai lanksčios, kad Sąjunga galėtų tinkamai koreguoti investicijas į prevenciją, pasirengimą ir reagavimą, todėl jis išbraukiamas. Pagal jį investicijų, skirtinų įvairiems nelaimių rizikos valdymo ciklo etapams, lygis turi būti nustatytas iš anksto. Dėl tokio lankstumo nebuvimo Sąjunga negali tinkamai reaguoti į nenuspėjamą nelaimių pobūdį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjai turėtų stebėti santykinį finansavimo paskirstymą pagal ramsčius (prevencija, pasirengimas ir reagavimas). Pakankamas lankstumas užtikrinamas suteikiant galimybę iš dalies keisti priedą priimant deleguotąjį aktą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

4 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 4 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

 

4a. Sąjungos atsparumo nelaimėms tikslai – tikslai, kuriais nustatomi prevencijos ir pasirengimo veiksmai siekiant užtikrinti Sąjungos ir jos valstybių narių reagavimo į nelaimes pajėgumus, kartu garantuojant, kad vidaus rinka tinkamai veiktų tais atvejais, kai nelaimė arba krizė gali turėti neigiamų tarpvalstybinių padarinių.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija nustato Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus prevencijos ir pasirengimo veiksmams remti. Atsparumo nelaimėms didinimo tikslais užtikrinamas bendras atskaitos taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį grandininį poveikį turinčiai nelaimei, išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis ir tarpsektorinę poveikio analizę, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims.

5. Komisija nustato Sąjungos atsparumo nelaimėms didinimo tikslus prevencijos ir pasirengimo veiksmams remti. Atsparumo nelaimėms didinimo tikslais užtikrinamas bendras atskaitos taškas, kuriuo remiantis, įvykus didelį grandininį poveikį turinčiai nelaimei, išsaugomos ypatingos svarbos visuomenės funkcijos ir užtikrinamas vidaus rinkos veikimas. Šie tikslai grindžiami į ateitį orientuotais scenarijais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo poveikį nelaimių rizikai, praeities įvykių duomenis, tarpsektorinę poveikio analizę ir ilgalaikio socialinio poveikio nukentėjusiems regionams analizę, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. Rengdama atsparumo nelaimėms tikslus, Komisija ypatingą dėmesį skiria pasikartojančioms nelaimėms, nuo kurių nukenčia valstybių narių regionai, ir siūlo, kad nacionalinės valdžios institucijos imtųsi konkrečių priemonių, įskaitant tas, kurios turi būti įgyvendintos naudojant ES lėšas, kad būtų sustiprintas atsparumas krizėms.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

7 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visų pirma tikruoju laiku koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmus Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių valdymo sistemomis, civilinės saugos institucijomis ir atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visų pirma tikruoju laiku koordinuoja, stebi ir remia reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmus Sąjungos lygmeniu. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis krizių valdymo sistemomis, civilinės saugos institucijomis, bendruomenių lygmens savanorių grupėmis ir atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

8 straipsnio c punkto 3 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– teikti techninę mokymo pagalbą vietos bendruomenėms siekiant stiprinti jų pajėgumus, skirtus pirmam nerememiam reagavimui į krizę;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia, kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, remdamasi 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais atsparumo didinimo tikslais, 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu scenarijų rengimu ir atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų gesinimo iš oro, cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų ir skubiosios medicininės pagalbos srityse.

2. Komisija įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, apibrėžia, kokie pajėgumai sudaro „rescEU“, remdamasi 6 straipsnio 5 dalyje nurodytais atsparumo didinimo tikslais, 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu scenarijų rengimu ir atsižvelgdama į nustatytą ir naują riziką, bendrus pajėgumus ir trūkumus Sąjungos lygmeniu, visų pirma miškų gaisrų gesinimo iš oro, seisminių, cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų ir skubiosios medicininės pagalbos srityse. Komisija reguliariai atnaujina informaciją apie „rescEU“ pajėgumų skaičių ir klasifikavimą ir sudaro sąlygas kitoms Sąjungos institucijoms tiesiogiai su ja susipažinti.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiek tai susiję su pajėgumais, skirtais įveikti ekstremalioms medicinos situacijoms, pavyzdžiui, strateginiu atsargų kaupimu ir skubios medicinos pagalbos komandomis, Komisija užtikrina, kad jie būtų koordinuojami ir įgyvendintų sąveiką su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis, visų pirma su programa „ES – sveikatos labui“, siekiant užtikrinti nuoseklų reagavimą ir išvengti veiklos dubliavimo, taip galbūt sutaupant lėšų.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija arba valstybės narės „rescEU“ pajėgumus perka, nuomojasi arba juos įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir paskirstyti atsargas arba teikti paslaugas valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti valstybėms narėms tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.

Komisija arba valstybės narės „rescEU“ pajėgumus perka, nuomojasi arba juos įsigyja finansinės nuomos būdu ir (arba) pagal kitas sutartis. Siekdama kaupti ir paskirstyti aukštos kokybės atsargas arba teikti paslaugas valstybėms narėms, Komisija gali pirkti, nuomotis arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumų. Tai daroma taikant viešųjų pirkimų procedūras ir laikantis Sąjungos finansinių taisyklių. Jei valstybės narės perka, nuomojasi arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyja „rescEU“ pajėgumų, Komisija gali skirti valstybėms narėms tiesiogines dotacijas nerengdama kvietimų teikti pasiūlymus.

Pagrindimas

COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad svarbu patikrinti bet kokių medicinos reikmenų ir įrangos, ypač jei jie įsigyti už Sąjungos ribų, kokybę.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto strategiškai išdėstyti Sąjungoje. Konsultuojantis su valstybėmis narėmis Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai taip pat gali būti išdėstyti trečiosiose valstybėse per patikimus atitinkamų tarptautinių organizacijų valdomus tinklus.“;

Valstybių narių pirktų, nuomotų arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigytų „rescEU“ pajėgumų buvimo vieta yra tose valstybėse narėse. Siekiant didinti Sąjungos atsparumą, Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai turi būti iš anksto strategiškai išdėstyti Sąjungoje. Konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu Komisijos nupirkti, išsinuomoti arba finansinės nuomos būdu ar pagal kitas sutartis įsigyti „rescEU“ pajėgumai taip pat gali būti išdėstyti trečiosiose valstybėse per patikimus atitinkamų tarptautinių organizacijų valdomus tinklus.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

12 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–9 dalių.

„rescEU“ pajėgumai gali būti dislokuojami už Sąjungos ribų laikantis šio straipsnio 6–9 dalių. Komisija turi nustatyti konkrečias nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta atskaitomybė ir teisingas „rescEU“ pajėgumų naudojimas trečiosiose šalyse, taip pat prieigos suteikimas Sąjungos kontroliuojantiesiems pareigūnams. Sąjungos mechanizmo matomumas trečiosiose šalyse užtikrinamas vadovaujantis šio sprendimo 20a straipsnio 1 ir 2 dalimi.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto d papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 5 ir 6 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) 5 ir 6 dalys išbraukiamos;

d) 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

 

5. Komisija peržiūri I priede nustatytą suskirstymą atsižvelgdama į 34 straipsnio 3 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus. Jei būtina, atsižvelgiant į netikėtus įvykius, darančius poveikį biudžeto vykdymui, arba į „rescEU“ pajėgumų sukūrimą, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas I priede nurodytas dydis būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 procentinių punktų. Be to, Komisija raginama rengti visų pasiūlymų iš dalies keisti I priedą poveikio vertinimus ir šiuo klausimu konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

 

6. Tais atvejais, kai esant būtinybei peržiūrėti reagavimo veiksmams skirtus biudžeto išteklius, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad kiekvienas I priede nurodytas dydis būtų pakoreguotas daugiau kaip 10 procentinių punktų, neviršijant turimų biudžeto asignavimų ir laikantis 31 straipsnyje numatytos tvarkos.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto d a papunktis (naujas)

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  19 straipsnis papildomas 6a dalimi:

 

6a. Numatytus metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. .../..., kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, ir 2020 m. ... ... Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

19a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal šį sprendimą įgyvendinamos panaudojant to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytas sumas, laikantis jo 4 straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.

Reglamento [dėl ERI] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal šį sprendimą įgyvendinamos panaudojant to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytą 2 187 620 000 EUR sumą einamosiomis kainomis, laikantis jo 4 straipsnio 4 ir 8 dalių reikalavimų.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, pageidautina SCSM teisiniame pagrinde nurodyti tikslią sumą, kuri turi būti numatyta SCSM pagal Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

20a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį sprendimą teikiamos pagalbos arba finansavimo matomumas. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad vykdant viešą komunikaciją apie operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos mechanizmą:

Užtikrinamas tinkamas bet kurios pagal šį sprendimą teikiamos pagalbos arba finansavimo matomumas, vadovaujantis konkrečiomis Komisijos parengtomis gairėmis dėl konkrečių intervencijų. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad vykdant viešą komunikaciją apie operacijas, finansuojamas pagal Sąjungos mechanizmą:

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija teikia Sąjungos finansinę paramą laikydamasi Finansinio reglamento tiesioginio valdymo arba netiesioginio valdymo su Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis būdu.

2. Komisija teikia Sąjungos finansinę paramą tiesioginio valdymo būdu pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 arba kartu su to Reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis taikydama netiesioginį valdymą. Pasirenkant finansinės paramos įgyvendinimo būdą pirmenybė teikiama tiesioginiam valdymui. Kai tai pateisinama dėl atitinkamos veiklos pobūdžio ir turinio, Komisija gali taikyti netiesioginį valdymą. Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis sprendimas, nustatant pagal Sąjungos mechanizmą vykdomus veiksmus, kurie gali būti įgyvendinami taikant netiesioginį valdymą.

Pagrindimas

Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama Komisijos, įskaitant Sąjungos delegacijas, vykdomam tiesioginiam valdymui. Netiesioginis valdymas turėtų būti taikomas tik tada, kai galima aiškiai įrodyti, kad tai yra veiksmingesnis ir efektyvesnis tokio pobūdžio veiksmo įgyvendinimo būdas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

25 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį biudžetą, pabaigos, automatiškai perkeliami ir gali būti priskiriami įsipareigojimams bei išmokami iki kitų metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai naudojami tik reagavimo veiksmams. Perkelti asignavimai kitais finansiniais metais naudojami pirmiausia.

5. Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kurie nebuvo panaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įtraukti į metinį biudžetą, pabaigos, automatiškai perkeliami ir gali būti priskiriami įsipareigojimams bei išmokami iki kitų metų gruodžio 31 d. Perkelti asignavimai naudojami prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiksmams. Perkelti asignavimai kitais finansiniais metais naudojami pirmiausia.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto a papunktis

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

30 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d.

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas

Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

I priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23) I priedas išbraukiamas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjai turėtų stebėti santykinį finansavimo paskirstymą pagal ramsčius (prevencija, pasirengimas ir reagavimas). Pakankamas lankstumas užtikrinamas suteikiant galimybę iš dalies keisti priedą priimant deleguotąjį aktą.

 


 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas

Nuorodos

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

17.6.2020

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Niclas Herbst

19.6.2020

Svarstymas komitete

13.7.2020

 

 

 

Priėmimo data

1.9.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Petros Kokkalis, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Petros Kokkalis

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew Group

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas

Nuorodos

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Pateikimo EP data

2.6.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

BUDG

17.6.2020

REGI

17.6.2020

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AFET

7.7.2020

REGI

5.6.2020

 

 

Susiję komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

23.7.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Nikos Androulakis

2.6.2020

 

 

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

 JURI nuomonės pateikimo data

JURI

2.9.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

2.7.2020

2.9.2020

 

 

Priėmimo data

3.9.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

72

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Billy Kelleher, Susana Solís Pérez

Pateikimo data

7.9.2020

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

72

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

 

6

-

ID

Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin

ECR

Rob Rooken

 

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika