SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

7.9.2020 - (COM(2020) 220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Nikos Androulakis
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Tomas Tobé, Komisja Rozwoju
(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu


Procedura : 2020/0097(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0148/2020

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2020) 220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0220),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 196 ust. 2 i art. 322 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0160/2020),

 uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym,

 uwzględniając art. 59 i 40 Regulaminu,

 uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową,

 uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rozwoju,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0148/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 196 i art. 322 ust. 1 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 196,

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zmiana klimatu prowadzi do wzrostu częstotliwości, intensywności i złożoności klęsk żywiołowych na całym świecie, a kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie, są nimi szczególnie zagrożone, z jednej strony ze względu na niedostateczną zdolność do przystosowania się do skutków zmiany klimatu i ich łagodzenia, a z drugiej z uwagi na narażenie na powodzie, susze i pożary lasów wynikające z ich położenia geograficznego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Uznając pierwszeństwo odpowiedzialności państw członkowskich za zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienie gotowości na wypadek ich wystąpienia i reagowanie na nie, unijny mechanizm promuje równocześnie solidarność między państwami członkowskimi zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(2) Podczas gdy pierwszeństwo odpowiedzialności za zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienie gotowości na wypadek ich wystąpienia i reagowanie na nie spoczywa na państwach członkowskich, unijny mechanizm, a w szczególności rescEU, promuje równocześnie solidarność między państwami członkowskimi zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, uzupełniając istniejące zdolności państw członkowskich i pozwalając na większą gotowość i lepsze reagowanie, gdy zdolności na poziomie krajowym są niewystarczające.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Pożary lasów stanowią zagrożenie dla życia, źródeł utrzymania i różnorodności biologicznej, powodują uwalnianie dużych ilości dwutlenku węgla i zmniejszają zdolność planety do pochłaniania dwutlenku węgla, co dodatkowo pogłębia zmianę klimatu. Szczególne zaniepokojenie budzą przypadki niszczenia przez pożary lasów pierwotnych lub obszarów skażonych radioaktywnie. Wzrost liczby klęsk żywiołowych związanych z klimatem, w tym pożarów lasów, wymaga wzmocnienia działań w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności poza granicami Unii, w tym działań ukierunkowanych na zapobieganie klęskom i katastrofom i gotowość na wypadek ich wystąpienia.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Nieznane dotąd doświadczenie, jakim jest pandemia COVID-19, pokazuje, że skuteczność Unii w zarządzaniu kryzysem jest ograniczona nie tylko zakresem jej ram zarządzania, ale także stopniem unijnej gotowości na wypadek klęski dotykającej większość państw członkowskich.

(3) Nieznane dotąd doświadczenie, jakim jest pandemia COVID-19, pokazuje, że skuteczność Unii w zarządzaniu kryzysem jest ograniczona nie tylko zakresem jej ram zarządzania, ale także stopniem unijnej gotowości na wypadek klęski dotykającej większość państw członkowskich. Ponadto oczywiste stało się, że Unia i państwa członkowskie nie są dostatecznie przygotowane na bardziej ekstremalne i złożone klęski i katastrofy o dalekosiężnych, długotrwałych, globalnych konsekwencjach, takie jak pandemia na tak dużą skalę. Dlatego należy poprawić koordynację działań państw członkowskich na rzecz ochrony ludności i wzmocnić rescEU.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Doświadczenie kryzysu związanego z COVID-19 pokazało, że Unia i państwa członkowskie nie są odpowiednio przygotowane do reagowania na sytuacje nadzwyczajne na dużą skalę oraz że aktualne ramy prawne w takich okolicznościach nie sprawdzają się. Kryzys ten zwrócił też uwagę na bezprecedensowe rozmiary, jakie mogą przybrać konsekwencje tego rodzaju katastrof dla zdrowia ludzkiego, środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Ze względu na konieczność wzmocnienia zdolności i działań Unii w zakresie zdrowia i ochrony ludności rescEU powinno być silniejsze, bardziej elastyczne, szybsze i lepiej skoordynowane z działaniami krajowych organów ds. ochrony ludności. Państwa członkowskie powinny także przekazywać wyczerpujące informacje na temat zapobiegania przez nie sytuacjom kryzysowym i gotowości na takie sytuacje.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Aby maksymalnie zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność wobec obywateli Unii, Komisja powinna przedstawić wytyczne w sprawie zasad mierzenia udziału wydatków dokonywanych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, które powinny zostać zakwalifikowane jako oficjalna pomoc rozwojowa (ODA).

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) Zważywszy na doświadczenia wyniesione z pandemii COVID-19 oraz konieczność zwiększenia zdolności reagowania Unii w obszarze zdrowia i ochrony ludności, należy znacznie wzmocnić rescEU, aby poprawić jego wyniki w każdym z trzech filarów unijnego mechanizmu: zapobiegania, gotowości i reagowania.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zapewnienie większej gotowości na podobne zdarzenia w przyszłości wymaga podjęcia pilnych działań wzmacniających unijny mechanizm.

(5) Zapewnienie większej gotowości na podobne zdarzenia w przyszłości wymaga podjęcia pilnych działań wzmacniających unijny mechanizm. Wzmocnienie unijnego mechanizmu powinno uzupełniać unijne strategie polityczne i fundusze i nie powinno wykluczać uwzględniania w tych strategiach i funduszach zasady odporności na klęski i katastrofy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby usprawnić planowanie w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości, Unia powinna nadal opowiadać się za inwestycjami w zapobieganie klęskom i katastrofom we wszystkich sektorach oraz o stosowanie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, które jest podstawą zapobiegania i zapewniania gotowości, z zastosowaniem podejścia uwzględniającego wiele rodzajów ryzyka, podejścia opartego na ekosystemie oraz z uwzględnieniem prawdopodobnych skutków zmiany klimatu, w ścisłej współpracy z odpowiednimi środowiskami naukowymi i kluczowymi podmiotami gospodarczymi. W związku z tym należy na pierwszy planie postawić podejścia przekrojowe, uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, a punktem wyjścia dla tych podejść powinny być wspólne dla całej Unii cele dotyczące odporności, które należy także uwzględnić przy opracowaniu bazowej definicji zdolności i gotowości. Definiując ogólnounijne cele dotyczące odporności, Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi.

(6) Aby zwiększyć odporność i usprawnić planowanie w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości, Unia powinna wzmacniać inwestycje w transgraniczne i przekrojowe zapobieganie klęskom i katastrofom, w tym klęskom spowodowanym aktywnością sejsmiczną, takim jak trzęsienia ziemi, czy też powodziami lub niestabilnymi warunkami hydrogeologicznymi, takim jak osuwiska, oraz stosować kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, które jest podstawą zapobiegania i zapewniania gotowości, z zastosowaniem podejścia uwzględniającego wiele rodzajów ryzyka, podejścia opartego na ekosystemie oraz z uwzględnieniem prawdopodobnych skutków zmiany klimatu, w ścisłej współpracy z odpowiednimi środowiskami naukowymi i kluczowymi podmiotami gospodarczymi. W związku z tym należy na pierwszy planie postawić podejścia przekrojowe, transgraniczne, uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, a punktem wyjścia dla tych podejść powinny być wspólne dla całej Unii cele dotyczące odporności, które należy także uwzględnić przy opracowaniu bazowej definicji zdolności i gotowości. Definiując ogólnounijne cele dotyczące odporności, Komisja i Parlament Europejski powinny współpracować z państwami członkowskimi.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby zapobieganie klęskom i katastrofom było skuteczne, za kluczowe elementy należy uznać testy warunków skrajnych i proces certyfikacji zdolności reagowania. Konieczne są regularne oceny ryzyka na szczeblu regionalnym i lokalnym, aby organy krajowe mogły w razie potrzeby podjąć działania służące wzmocnieniu odporności, także z wykorzystaniem funduszy unijnych. Te oceny ryzyka powinny koncentrować się na specyficznych aspektach poszczególnych regionów, takich jak aktywność sejsmiczna, częste powodzie czy pożary lasów. Oceny te powinny także dotyczyć współpracy transgranicznej, aby unijny mechanizm dysponował dokładnymi informacjami na temat zdolności dostępnych na poziomie lokalnym i mógł lepiej ukierunkować swoje interwencje.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Ustalając unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy z myślą o wspieraniu działań w dziedzinie zapobiegania i gotowości, należy właściwie oceniać i brać pod uwagę długofalowe skutki społeczne, które występują zaraz po zakończeniu kryzysu, a którymi zajmują się podmioty odpowiedzialne za ochronę ludności, ze szczególnym uwzględnieniem osób obarczonych największym ryzykiem.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) Utworzenie puli zasobów oznacza połączenie ekip ratowniczych, ekspertów i sprzętu, które państwa członkowskie zawsze mają w gotowości na potrzeby misji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Ekipy te powinny spełniać surowe wymogi jakości i niezawodności, by możliwa była ich interoperacyjność.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Unijny mechanizm powinien wykorzystywać unijną infrastrukturę kosmiczną, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus), Galileo, orientację sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej oraz GOVSATCOM – na poziomie Unii stanowią one ważne narzędzia umożliwiające reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne. Systemy programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego zapewniają wsparcie dla ERCC w różnych fazach zagrożenia, począwszy od wczesnego ostrzegania i zapobiegania, aż do wystąpienia klęski lub katastrofy i odbudowy po niej. GOVSATCOM ma na celu zapewnienie zdolności w zakresie bezpiecznej komunikacji satelitarnej dostosowanej do potrzeb użytkowników rządowych w ramach zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi. Galileo to pierwsza globalna infrastruktura nawigacji satelitarnej i pozycjonowania przeznaczona do celów cywilnych w Europie i na świecie, która może być wykorzystywana w innych obszarach, takich jak zarządzanie kryzysowe, z wczesnym ostrzeganiem włącznie. Odnośne usługi systemu Galileo będą obejmować usługę w zakresie zarządzania kryzysowego, która polega na przekazywaniu ostrzeżeń, w postaci nadawanych sygnałów, o klęsce żywiołowej lub innej sytuacji nadzwyczajnej na określonym obszarze. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z tej usługi. Jeżeli zdecydują się na jej używanie, w celu zatwierdzenia systemu powinny określić i zgłosić Komisji organy krajowe właściwe do korzystania z tej usługi.

(9) Unijny mechanizm powinien wykorzystywać unijną infrastrukturę kosmiczną, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus), Galileo, orientację sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej oraz GOVSATCOM – na poziomie Unii stanowią one ważne narzędzia umożliwiające reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne. Systemy programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego zapewniają wsparcie dla ERCC w różnych fazach zagrożenia, począwszy od wczesnego ostrzegania i zapobiegania, aż do wystąpienia klęski lub katastrofy i odbudowy po niej. GOVSATCOM ma na celu zapewnienie zdolności w zakresie bezpiecznej komunikacji satelitarnej dostosowanej do potrzeb użytkowników rządowych w ramach zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi. Galileo to pierwsza globalna infrastruktura nawigacji satelitarnej i pozycjonowania przeznaczona do celów cywilnych w Europie i na świecie, która może być wykorzystywana w innych obszarach, takich jak zarządzanie kryzysowe, z wczesnym ostrzeganiem włącznie. Odnośne usługi systemu Galileo będą obejmować usługę w zakresie zarządzania kryzysowego, która polega na przekazywaniu ostrzeżeń, w postaci nadawanych sygnałów, o klęsce żywiołowej lub innej sytuacji nadzwyczajnej na określonym obszarze. Jako że może ona ratować życie i ułatwiać koordynację działań w sytuacjach nadzwyczajnych, państwa członkowskie powinny być zachęcane do korzystania z tej usługi. Jeżeli zdecydują się na jej używanie, w celu zatwierdzenia systemu powinny określić i zgłosić Komisji organy krajowe właściwe do korzystania z tej usługi.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a) Unijny mechanizm i rescEU należy zaprojektować tak, aby Unia mogła skutecznie reagować na sytuacje nadzwyczajne różnego rodzaju. Zmiana klimatu prowadzi do wzrostu częstotliwości, intensywności i złożoności klęsk żywiołowych w Unii i na całym świecie, a to wymaga dużej solidarności między krajami. Wiele państw członkowskich co roku pustoszą pożary lasów, które niszczą tysiące hektarów i powodują liczne ofiary śmiertelne. Widoczne to było w szczególności w sezonie pożarów lasów w Portugalii w 2017 r., który skłonił Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie rescEU w listopadzie 2017 r. Zdolności w zakresie zapobiegania i reagowania w państwach członkowskich, również tych najbardziej dotkniętych pożarami lasów, są często niewystarczające. Zapobieganie klęskom i katastrofom oraz gotowość i reagowanie na nie należy zatem wzmocnić, a unijny mechanizm powinien przewidywać, także w okresie przejściowym rescEU, wystarczające zdolności, by podjąć działania w przypadku pożarów lasów i innych klęsk i katastrof.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Podczas pandemii COVID-19 w oparciu o obowiązujące przepisy decyzji nr 1313/2013/UE Komisja mogła włączyć do rescEU gromadzenie zapasów środków medycznych obejmujących medyczne środki przeciwdziałania takie jak sprzęt medyczny do intensywnej terapii, środki ochrony indywidualnej, sprzęt laboratoryjny, szczepionki i środki lecznicze w celu zapewnienia gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenie zdrowia. Z tych zgromadzonych zapasów środków medycznych państwom członkowskim i krajom kandydującym dostarczono środki ochrony indywidualnej. Niemniej jednak, w związku z faktem, że nabywać, wynajmować lub leasingować zdolności rescEU mogą jedynie państwa członkowskie, między przyjęciem aktu wykonawczego w sprawie ustanowienia rzeczonych zapasów a pierwszym rozmieszczeniem przedmiotowego sprzętu i środków medycznych upłynął ponad miesiąc.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną do szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne o dużej skali lub na mało prawdopodobne zdarzenia o dużym oddziaływaniu, takie jak pandemia COVID-19, Unia powinna mieć możliwość kupowania, wynajmowania, leasingowania lub pozyskiwania w inny sposób zdolności rescEU, aby móc wesprzeć państwa członkowskie przeciążone taką sytuacją nadzwyczajną, zgodnie z kompetencjami uzupełniającymi w dziedzinie ochrony ludności i ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem. Zdolności te mają być wcześniej rozmieszczone w węzłach logistycznych na terytorium Unii lub – ze względów strategicznych – za pośrednictwem zaufanych sieci takich węzłów, na przykład obiektów ONZ służących do magazynowania pomocy humanitarnej (Humanitarian Response Depots).

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną do szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje nadzwyczajne o dużej skali lub na mało prawdopodobne zdarzenia o dużym oddziaływaniu, takie jak pandemia COVID-19, Unia powinna mieć możliwość samodzielnego kupowania, wynajmowania, leasingowania lub pozyskiwania w inny sposób zdolności rescEU, aby móc wesprzeć państwa członkowskie przeciążone taką sytuacją nadzwyczajną o dużej skali czy wymiarze transgranicznym, zgodnie z kompetencjami uzupełniającymi w dziedzinie ochrony ludności i ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem. Zdolności te mają być wcześniej rozmieszczone w węzłach logistycznych na terytorium Unii. Przy określaniu zdolności przeznaczonych na reagowanie na nadzwyczajne sytuacje medyczne, zarządzaniu tymi zdolnościami i ich rozmieszczaniu należy w razie potrzeby konsultować się z EMA i ECDC.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W działaniach prowadzonych w ramach unijnego mechanizmu szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę grup obarczonych największym ryzykiem. Ponadto z myślą o zapobieganiu przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy domowej w czasach kryzysu, Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna przygotować wytyczne na podstawie najlepszych praktyk, by w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wspierać ofiary przemocy ze względu na płeć.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 b (nowy)

 

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

(10b) Z uwagi na zasady solidarności i powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz kluczową rolę Unii w przyspieszeniu postępów w obliczu światowych wyzwań w dziedzinie zdrowia, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności w synergii z innymi odpowiednimi programami unijnymi, zwłaszcza Programem UE dla zdrowia, i w ich uzupełnieniu powinien zwiększyć zdolności w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym sytuacjom medycznym oraz gotowości i reagowania na nie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Nabyte, wynajęte, wzięte w leasing lub w inny sposób pozyskane przez państwa członkowskie zdolności rescEU mogłyby być wykorzystywane do celów krajowych, ale tylko wtedy, gdy nie wykorzystywane ani potrzebne do operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu.

(11) Nabyte, wynajęte, wzięte w leasing lub w inny sposób pozyskane przez państwa członkowskie lub Komisję zdolności rescEU mogłyby być wykorzystywane do celów krajowych przez państwa członkowskie przyjmujące te zdolności, ale tylko wtedy, gdy nie będą wykorzystywane ani potrzebne do operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu i gdy pierwszeństwo będzie miała walka z sytuacjami nadzwyczajnymi o zasięgu transgranicznym.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) W razie potrzeby Unia może też reagować na sytuacje nadzwyczajne w państwach trzecich. Mimo że zdolności rescEU pierwotnie zostały ustanowione jako zabezpieczenie dla Unii, w należycie uzasadnionych przypadkach mogłyby być rozmieszczane także poza Unią z uwzględnieniem zasad humanitarnych.

(12) W razie potrzeby Unia może też reagować na sytuacje nadzwyczajne w państwach trzecich. Mimo że zdolności rescEU pierwotnie zostały ustanowione jako zabezpieczenie dla Unii, w należycie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z podmiotami prowadzącymi działalność humanitarną, mogłyby być rozmieszczane także poza Unią z uwzględnieniem zasad humanitarnych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu wsparcia państw członkowskich w udzielaniu pomocy europejska pula ochrony ludności powinna zostać zwiększona za pośrednictwem współfinansowania kosztów operacyjnych skierowanych zdolności, jeżeli są one rozmieszczane poza terytorium Unii.

(13) W celu wsparcia państw członkowskich w udzielaniu pomocy również poza terytorium Unii europejska pula ochrony ludności powinna zostać zwiększona za pośrednictwem współfinansowania w takim samym stopniu kosztów operacyjnych skierowanych zdolności niezależnie od tego, czy są one rozmieszczane na terytorium czy poza terytorium Unii.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Aby zacieśnić współpracę w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza oraz reagowania na inne klęski i katastrofy, należy w miarę możliwości usprawnić procesy administracyjne w celu zapewnienia szybkiej interwencji.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Zważywszy, że rozmieszczenie zdolności rescEU do celów operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu zapewnia znaczną unijną wartość dodaną, gdyż umożliwia szybkie udzielenie skutecznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji nadzwyczajnej, należy wprowadzić dalsze zobowiązania dotyczące wyeksponowania udziału Unii, tak aby zapewnić mu większą widoczność.

(16) Zważywszy, że rozmieszczenie zdolności rescEU do celów operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu zapewnia znaczną unijną wartość dodaną, gdyż umożliwia szybkie udzielenie skutecznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji nadzwyczajnej, należy wprowadzić dalsze zobowiązania dotyczące wyeksponowania udziału Unii, tak aby informować obywateli Unii i media oraz zapewnić Unii większą widoczność. Przy każdej interwencji organy krajowe powinny otrzymywać od Komisji wytyczne dotyczące komunikacji i mające na celu odpowiednie uwypuklenie roli Unii.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W celu zwiększenia elastyczności, a także osiągnięcia optymalnego wykonania budżetu, jako jedną z metod tego wykonania należy uwzględnić zarządzanie pośrednie.

(17) W celu zwiększenia elastyczności, a także osiągnięcia optymalnego wykonania budżetu, w niniejszej decyzji jako jedną z metod tego wykonania należy uwzględnić zarządzanie pośrednie, które należy stosować w przypadkach uzasadnionych charakterem i zakresem danego działania.

Uzasadnienie

Komisja – w tym delegatury Unii – powinna w miarę możliwości stosować zarządzanie bezpośrednie. Zarządzanie pośrednie powinno być stosowane tylko wtedy, gdy można wyraźnie wykazać, że jest to bardziej skuteczna i wydajna metoda wykonania dla danego rodzaju działania.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Zgodnie z art. 155 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a („rozporządzenie finansowe”) podmioty wymienione w art. 62 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz w art. 25 ust. 2 niniejszej decyzji powinny co roku wypełniać swoje obowiązki sprawozdawcze. Wymogi w zakresie sprawozdawczości dla tych podmiotów określono w umowie dotyczącej sprawdzania, o której mowa w art. 130 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

 

l

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Uzasadnienie

Jako że zarządzanie pośrednie jest nową metodą wykonywania budżetu w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, należy przypomnieć o obowiązkach sprawozdawczych podmiotów działających w ramach zarządzania pośredniego określonych w art. 155 rozporządzenia finansowego.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Dla większej przewidywalności i długoterminowej skuteczności przy wykonaniu decyzji nr 1313/2013/UE Komisja powinna przyjmować roczne lub wieloletnie programy prac, określając w nich planowane przydziały środków. Dzięki temu Unia powinna mieć więcej elastyczności w wykonaniu budżetu, co wpłynie korzystnie na działania w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości.

skreśla się

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) W drodze aktów delegowanych należy określić wzmocnione kompetencje głównych agencji unijnych w celu zarządzania zdolnościami rescEU, prowadzenia procedury zamówień oraz wydawania zaleceń dotyczących konkretnych ilości i produktów, jakie należy umieścić w geograficznie rozproszonych węzłach logistycznych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Ustanowienie unijnych rezerw strategicznych i zapasów środków przeznaczonych na reagowanie na nadzwyczajne sytuacje medyczne, zarządzanie nimi i ich rozmieszczanie w ramach Programu UE dla zdrowia powinno uzupełniać rezerwy rescEU.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22a) Unijny mechanizm powinien także przewidywać możliwość dodatkowego, dobrowolnego wkładu państw członkowskich.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) O ile środki służące zapobieganiu i zapewnianiu gotowości są niezbędne do zwiększenia odporności Unii na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, o tyle fakt oraz czas wystąpienia klęsk i katastrof, a także ich skala są z natury rzeczy niemożliwe do przewidzenia. Najnowszy kryzys związany z COVID-19 pokazał, że zasoby finansowe potrzebne do zapewnienia odpowiedniej reakcji mogą znacząco się różnić w poszczególnych latach, a powinny być udostępnione natychmiast. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby wiąże się więc z koniecznością dostosowania realizacji finansowej programów. Należy zatem zezwolić na przenoszenie niewykorzystanych środków, z ograniczeniem do kolejnego roku i z wyłącznym przeznaczeniem na działania z zakresu reagowania, dodatkowo do przepisów art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(23) O ile środki służące zapobieganiu i zapewnianiu gotowości są niezbędne do zwiększenia odporności Unii na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, o tyle fakt oraz czas wystąpienia klęsk i katastrof, a także ich skala są z natury rzeczy niemożliwe do przewidzenia. Najnowszy kryzys związany z COVID-19 pokazał, że zasoby finansowe potrzebne do zapewnienia odpowiedniej reakcji mogą znacząco się różnić w poszczególnych latach, a powinny być udostępnione natychmiast. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby wiąże się więc z koniecznością dostosowania realizacji finansowej programów. Należy zatem zezwolić na przenoszenie niewykorzystanych środków, z ograniczeniem do kolejnego roku i z przeznaczeniem na działania z zakresu zapobiegania, gotowości i reagowania, dodatkowo do przepisów art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Załącznik I do decyzji nr 1313/2013/UE nie zapewnia wystarczającej elastyczności, która umożliwiałaby Unii właściwe dostosowania inwestycji w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania, i dlatego zostaje uchylony. Poziomy inwestycji, które mają zostać przydzielone na poszczególne etapy cyklu zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, muszą być określane z wyprzedzeniem. Taki brak elastyczności uniemożliwia Unii odpowiednie reagowanie w związku z nieprzewidywalnym charakterem klęsk i katastrof.

skreśla się

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Aby zdolności rescEU właściwie funkcjonowały, a unijny mechanizm skutecznie odpowiadał na potrzeby obywateli Unii w czasie pandemii COVID-19, udostępniono dodatkowe środki finansowe na działania prowadzone w ramach unijnego mechanizmu. Należy zapewnić Unii elastyczność niezbędną do skutecznego reagowania na klęski i katastrofy o nieprzewidywalnym charakterze, a jednocześnie zachować pewną przewidywalność w realizacji celów wyznaczonych w niniejszej decyzji. Dążąc do tych celów, trzeba zachować odpowiednią równowagę. Z myślą o aktualizacji podziału procentowego określonego w załączniku I zgodnie z priorytetami zreformowanego unijnego mechanizmu Komisję należy uprawnić do przyjmowania aktów na mocy z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ochrona zapewniana w ramach unijnego mechanizmu obejmuje przede wszystkim ludzi, lecz także środowisko naturalne i mienie, w tym dziedzictwo kulturowe, i chroni je przed wszystkimi rodzajami klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, w tym przed następstwami aktów terrorystycznych oraz klęskami i katastrofami technicznymi, radiologicznymi lub związanymi ze środowiskiem, zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi zagrożeniami dla zdrowia, występującymi na terytorium Unii lub poza nim. W przypadku następstw aktów terrorystycznych lub katastrof radiologicznych unijny mechanizm może obejmować wyłącznie zapewnianie gotowości oraz działania podejmowane w ramach reagowania.

2. Ochrona zapewniana w ramach unijnego mechanizmu obejmuje przede wszystkim ludzi, lecz także środowisko naturalne i mienie, w tym dziedzictwo kulturowe, i chroni je przed wszystkimi rodzajami klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, w tym przed następstwami aktów terrorystycznych oraz klęskami i katastrofami technicznymi, radiologicznymi lub związanymi ze środowiskiem, zanieczyszczeniem mórz, niestabilnymi warunkami hydrogeologicznymi oraz nagłymi zagrożeniami dla zdrowia, występującymi na terytorium Unii lub poza nim. W przypadku następstw aktów terrorystycznych lub katastrof radiologicznych unijny mechanizm może obejmować wyłącznie zapewnianie gotowości oraz działania podejmowane w ramach reagowania.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 1 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1a) art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Unijny mechanizm propaguje solidarność między państwami członkowskimi przez praktyczną współpracę i koordynację, bez uszczerbku dla podstawowej odpowiedzialności państw członkowskich za ochronę przed klęskami i katastrofami ludności, środowiska naturalnego i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego, na ich terytorium oraz zapewnia w ramach ich systemów zarządzania klęskami i katastrofami dostateczne zdolności umożliwiające odpowiednie i spójne reagowanie na klęski i katastrofy, których charakter i skalę można w racjonalny sposób przewidzieć i na które można się przygotować.

3. Unijny mechanizm propaguje solidarność między państwami członkowskimi przez praktyczną współpracę i koordynację, bez uszczerbku dla podstawowej odpowiedzialności państw członkowskich za ochronę przed klęskami i katastrofami ludności, środowiska naturalnego, gleby i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego, na ich terytorium oraz zapewnia w ramach ich systemów zarządzania klęskami i katastrofami dostateczne zdolności umożliwiające odpowiednie i spójne reagowanie na klęski i katastrofy, których charakter i skalę można w racjonalny sposób przewidzieć i na które można się przygotować, a także przeciwdziałanie im.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1b) art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) ułatwienie szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof lub groźby ich wystąpienia, w tym poprzez podjęcie środków mających na celu złagodzenie bezpośrednich skutków tych klęsk lub katastrof;

c) ułatwienie szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof lub groźby ich wystąpienia, w tym poprzez usunięcie wszelkich przeszkód biurokratycznych;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka  37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. w art. 4 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„4a. »unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy« oznaczają cele ustanowione z myślą o wspieraniu działań w dziedzinie zapobiegania i gotowości i zwiększeniu zdolności Unii i jej państw członkowskich do walki ze skutkami klęski lub katastrofy, która powoduje lub może spowodować konsekwencje transgraniczne, do przygotowania w obliczu skutków takiej klęski czy katastrofy wspólnego scenariusza odniesienia w kwestii utrzymania krytycznych funkcji społecznych oraz do zadbania o odpowiednie działanie rynku wewnętrznego w tego rodzaju okolicznościach;”;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1b. art. 5 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) ustanawia i regularnie aktualizuje przekrojowe zestawienie i przekrojowe mapy ryzyk wiążących się z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, w obliczu których stanąć może Unia – zgodnie ze spójnym podejściem obejmującym różne obszary polityki, które mogą być związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom lub mieć na nie wpływ, oraz z należytym uwzględnieniem prawdopodobnych skutków związanych ze zmianą klimatu;

c) ustanawia i regularnie aktualizuje przekrojowe zestawienie i przekrojowe mapy ryzyk wiążących się z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, także tymi o skutkach lub możliwych skutkach transgranicznych, w obliczu których stanąć może Unia – zgodnie ze spójnym podejściem obejmującym różne obszary polityki, które mogą być związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom lub mieć na nie wpływ, oraz z należytym uwzględnieniem prawdopodobnych skutków związanych ze zmianą klimatu;”;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera h

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1c) art. 5 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:

h) propaguje korzystanie z różnych funduszy unijnych, które mogą pomóc w trwałym zapobieganiu klęskom lub katastrofom, oraz zachęca państwa członkowskie i regiony do korzystania z takich możliwości finansowania;

h) propaguje korzystanie z funduszy unijnych, które mogą pomóc w trwałym zapobieganiu klęskom lub katastrofom, również tym spowodowanym niestabilnymi warunkami hydrogeologicznymi, oraz zachęca państwa członkowskie i regiony do korzystania z takich możliwości finansowania;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a) ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) dalej rozwijają i doskonalą plany zarządzania ryzykiem związanym z klęskami lub katastrofami na poziomie krajowym lub odpowiednim niższym poziomie;

c) dalej rozwijają i doskonalą plany zarządzania ryzykiem związanym z klęskami lub katastrofami na poziomie krajowym lub odpowiednim niższym poziomie, także w zakresie współpracy transgranicznej, uwzględniając unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy, o których mowa w art. 6 ust. 5, oraz ryzyko związane z klęskami i katastrofami, które powodują lub mogą powodować skutki transgraniczne;”;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący decyzjiArtykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera -a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

 

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-aa) ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) udostępniają Komisji streszczenie istotnych elementów ocen, o których mowa w lit. a) i b), koncentrując się na kluczowych ryzykach. W przypadku kluczowych ryzyk mających skutek transgraniczny, a także – w stosownych przypadkach – mało prawdopodobnego ryzyka o poważnych skutkach, państwa członkowskie opisują priorytetowe środki zapobiegania ryzyku i zapewniania gotowości. Streszczenie przekazuje się Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie co trzy lata oraz jeżeli zajdą ważne zmiany;

d) udostępniają Komisji streszczenie istotnych elementów ocen, o których mowa w lit. a) i b), koncentrując się na kluczowych ryzykach. W przypadku kluczowych ryzyk mających skutek transgraniczny oraz ryzyk związanych z klęskami i katastrofami, które powodują lub mogą powodować skutki transgraniczne, a także – w stosownych przypadkach – mało prawdopodobnego ryzyka o poważnych skutkach, państwa członkowskie opisują priorytetowe środki zapobiegania ryzyku i zapewniania gotowości. Streszczenie przekazuje się Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie co trzy lata oraz jeżeli zajdą ważne zmiany;”;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) usprawniają gromadzenie danych na temat strat poniesionych w wyniku klęsk i katastrof na poziomie krajowym lub odpowiednim niższym poziomie, aby umożliwić przygotowywanie scenariuszy opartych na dowodach, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

f) usprawniają gromadzenie danych na temat strat poniesionych w wyniku klęsk i katastrof na poziomie krajowym lub odpowiednim niższym poziomie, aby umożliwić przygotowywanie scenariuszy opartych na dowodach, o którym mowa w art. 10 ust. 1, zwłaszcza pod kątem wychwytywania braków w zdolnościach do reagowania w przypadku klęsk i katastrof o zasięgu transgranicznym.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja określa unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby przygotować podstawę do działań w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości. Cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy zapewniają wspólny scenariusz odniesienia umożliwiający utrzymanie krytycznych funkcji społecznych w obliczu narastających lawinowo skutków klęski lub katastrofy o dużym oddziaływaniu, a także zapewniający funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Cele opracowywane są na podstawie perspektywicznych scenariuszy, z uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu na ryzyko związane z klęskami i katastrofami, danych dotyczących przeszłych zdarzeń oraz przekrojowych analiz skutków, ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem.

5. Do dnia ... [18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji zmieniającej] Komisja przyjmie zgodnie z art. 30 akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszej decyzji, ustanawiając unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby przygotować podstawę do działań w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości. Cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy zapewniają wspólny scenariusz odniesienia umożliwiający utrzymanie krytycznych funkcji społecznych w obliczu narastających lawinowo skutków klęski lub katastrofy o dużym oddziaływaniu, a także zapewniający funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Cele te opracowywane są na podstawie perspektywicznych scenariuszy, z uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej na ryzyko związane z klęskami i katastrofami, danych dotyczących przeszłych zdarzeń, przekrojowych analiz skutków oraz analiz długofalowych skutków społecznych na dotkniętych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem. Podczas opracowywania celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy Komisja skupia się w szczególności na klęskach i katastrofach, które okresowo nawiedzają regiony państw członkowskich, oraz proponuje organom krajowym zastosowanie konkretnych środków, również z wykorzystaniem funduszy UE, w celu wzmocnienia odporności na kryzysy.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania w razie potrzeby aktów delegowanych zgodnie z art. 30 w celu określenia unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy.

 

Poprawka  44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności ERCC koordynuje, monitoruje i wspiera w czasie rzeczywistym reagowanie na sytuacje nadzwyczajne na poziomie Unii. ERCC blisko współpracuje z krajowymi systemami kryzysowymi, organami odpowiedzialnymi za ochronę ludności i właściwymi organami unijnymi.

W szczególności ERCC koordynuje, monitoruje i wspiera w czasie rzeczywistym reagowanie na sytuacje nadzwyczajne na poziomie Unii. ERCC blisko współpracuje z krajowymi systemami kryzysowymi, organami odpowiedzialnymi za ochronę ludności, grupami wolontariuszy działających na szczeblu lokalnym i właściwymi organami unijnymi.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 8 – litera c – tiret 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 opracowania transnarodowych systemów wykrywania i ostrzegania stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania;

 opracowania transnarodowych systemów wykrywania i wczesnego ostrzegania stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania w dążeniu do złagodzenia bezpośredniego wpływu klęsk i katastrof lub pandemii na życie ludzi;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 8 – litera c – tiret 3 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 zapewniania pomocy technicznej w zakresie szkoleń dla społeczności lokalnych w celu zwiększenia ich zdolności do pierwszej samodzielnej reakcji na kryzys;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 9 – ustęp 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a) w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„10a. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu dopilnowania, by służby pierwszego reagowania były odpowiednio wyposażone i przygotowane do reagowania na wszelkiego rodzaju klęski lub katastrofy, o których mowa w art. 1.”;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja i państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu usprawnienia przekrojowego planowania odporności na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, które mogą mieć skutki transgraniczne, w tym w odniesieniu do niekorzystnych skutków zmiany klimatu. Planowanie odporności obejmuje przygotowywanie scenariuszy na poziomie Unii dotyczących zapobiegania klęskom i katastrofom i reagowania na nie na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), a także zestawienia ryzyk, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami lub katastrofami, o których mowa w art, 6 ust. 1 lit. c), danych na temat strat poniesionych w wyniku klęsk i katastrof, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f), mapowania zasobów oraz opracowywania planów rozmieszczenia zdolności reagowania z uwzględnieniem unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, o którym mowa w art. 6 ust. 5.

1. Komisja i państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu usprawnienia przekrojowego planowania odporności na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, które mogą mieć skutki transgraniczne, w tym w odniesieniu do niekorzystnych skutków zmiany klimatu oraz coraz częstszych transgranicznych pożarów roślinności. Planowanie odporności obejmuje przygotowywanie scenariuszy na poziomie Unii dotyczących zapobiegania klęskom i katastrofom i reagowania na nie na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), a także zestawienia ryzyk, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), planów zarządzania ryzykiem związanym z klęskami lub katastrofami, o których mowa w art, 6 ust. 1 lit. c), danych na temat strat poniesionych w wyniku klęsk i katastrof, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f), mapowania zasobów oraz opracowywania planów rozmieszczenia zdolności reagowania z uwzględnieniem unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, o którym mowa w art. 6 ust. 5.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie określają i propagują synergie między pomocą w zakresie ochrony ludności a finansowaniem pomocy humanitarnej świadczonej przez Unię i państwa członkowskie przy planowaniu odporności na klęski lub katastrofy w ramach operacji reagowania na kryzysy humanitarne poza terytorium Unii.

2. Komisja i państwa członkowskie określają i propagują synergie między pomocą w zakresie ochrony ludności a finansowaniem pomocy humanitarnej świadczonej przez Unię i państwa członkowskie przy planowaniu odporności na klęski lub katastrofy w ramach operacji reagowania na kryzysy humanitarne poza terytorium Unii, w miarę możliwości w porozumieniu z podmiotami prowadzącymi działalność humanitarną, w tym z podmiotami na szczeblu lokalnym, i z lokalnymi władzami.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na podstawie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, celów w zakresie odporności, o których mowa w art. 6 ust. 5, przygotowywania scenariuszy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, oraz ogólnych zdolności i braków Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2, rodzaje i liczbę kluczowych zdolności reagowania wymaganych na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności („cele w zakresie zdolności”).

2. Na podstawie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności, braków i już istniejących unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, o których mowa w art. 6 ust. 5, oraz wszelkiego istniejącego przygotowywania scenariuszy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, Komisja, w drodze aktów wykonawczych, określa rodzaje i precyzuje liczbę kluczowych zdolności reagowania wymaganych na potrzeby europejskiej puli ochrony ludności („cele w zakresie zdolności”). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Dyrektywa nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2, z czego składają się zdolności rescEU, na podstawie celów w zakresie odporności, o których mowa w art. 6 ust. 5, przygotowywania scenariuszy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem zidentyfikowanych i pojawiających się rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności i braków na poziomie Unii, w szczególności w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza, incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, a także pilnej pomocy medycznej.

2. W węzłach logistycznych Komisja tworzy europejskie rezerwy medycznych środków przeciwdziałania i sprzętu, które obejmują medyczne środki przeciwdziałania stosowane w reagowaniu na mało prawdopodobne zdarzenia o dużym oddziaływaniu. Komisja, w drodze aktów wykonawczych, określa, z czego składają się zdolności rescEU, na podstawie m.in. wszelkich już istniejących celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, o których mowa w art. 6 ust. 5, oraz wszelkiego istniejącego przygotowywania scenariuszy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem zidentyfikowanych i pojawiających się rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności i braków na poziomie Unii, w szczególności w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza, akcji ratunkowych w przypadku trzęsienia ziemi i powodzi, incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, a także pilnej pomocy medycznej. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2. Komisja regularnie aktualizuje informacje na temat ilości i klasyfikacji zdolności rescEU i udostępnia te informacje bezpośrednio innym instytucjom Unii.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do zdolności w zakresie reagowania na medyczne sytuacje nadzwyczajne, takich jak zapasy strategiczne, zespoły ratownictwa medycznego i wszelkie inne odpowiednie zdolności, Komisja dba o skuteczną koordynację i synergię z innymi programami i funduszami Unii, a w szczególności z Programem UE dla zdrowia1a, oraz z odpowiednimi podmiotami unijnymi i międzynarodowymi.

 

_______________________

 

1a Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”), COM(2020) 405 final.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez Komisję lub państwa członkowskie. Komisja może nabywać, wynajmować, leasingować lub w inny sposób pozyskiwać zdolności rescEU, aby gromadzić zapasy i dystrybuować dostawy lub aby świadczyć usługi na rzecz państw członkowskich, w drodze postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi. W przypadku gdy zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez państwa członkowskie, Komisja może przyznawać państwom członkowskim dotacje bezpośrednie bez zaproszenia do składania wniosków.

Zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez Komisję lub państwa członkowskie. Komisja może nabywać, wynajmować, leasingować lub w inny sposób pozyskiwać zdolności rescEU, aby gromadzić zapasy i dystrybuować wysokiej jakości artykuły lub aby świadczyć usługi na rzecz państw członkowskich, w drodze postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi. W przypadku gdy Komisja nabywa zdolności rescEU, zachowuje ona prawo własności tych zdolności nawet wówczas, gdy zostaną one przydzielone państwom członkowskim. W przypadku gdy zdolności rescEU są wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez Komisję, Komisja zachowuje pełną kontrolę nad takimi zdolnościami. W przypadku gdy Komisja nabywa zdolności nienadające się do ponownego wykorzystania, może ona przenieść prawo własności tych zdolności na wnioskujące państwo członkowskie. W przypadku gdy zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez państwa członkowskie, Komisja może przyznawać państwom członkowskim dotacje bezpośrednie bez zaproszenia do składania wniosków.

Uzasadnienie

Kryzys związany z COVID-19 wyraźnie pokazał, jak ważne jest sprawdzanie jakości wszelkich środków medycznych i sprzętu medycznego, zwłaszcza gdy nabywane są poza Unią.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdolności rescEU są przyjmowane przez państwa członkowskie, które nabywają, wynajmują, leasingują lub w inny sposób pozyskują te zdolności. Jako sposób na zwiększenie odporności Unii, zdolności rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mają być strategicznie rozmieszczone na terytorium Unii. W porozumieniu z państwami członkowskimi zdolności rescEU nabyte, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mogą być również przechowywane w państwach trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci zarządzanych przez odpowiednie organizacje międzynarodowe.

Zdolności rescEU są przyjmowane przez państwa członkowskie, które nabywają, wynajmują, leasingują lub w inny sposób pozyskują te zdolności. Jako sposób na zwiększenie odporności Unii, zdolności rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mają być strategicznie rozmieszczone na terytorium Unii.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Państwo członkowskie, które posiada, wynajmuje lub leasinguje zdolności rescEU, zapewnia rejestrację tych zdolności w CECIS, a także dostępność i możliwości rozmieszczenia tych zdolności w ramach operacji unijnego mechanizmu.

„5. Komisja lub państwo członkowskie posiadające, wynajmujące, leasingujące lub w inny sposób pozyskujące zdolności rescEU zapewnia rejestrację tych zdolności w CECIS, a także dostępność i możliwości rozmieszczenia tych zdolności w ramach operacji unijnego mechanizmu.

Zdolności rescEU mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów krajowych, o czym mowa w art. 23 ust. 4a, gdy nie są używane ani potrzebne do celów operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu.

Zdolności rescEU mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów krajowych, o czym mowa w art. 23 ust. 4a, gdy nie są używane ani potrzebne do celów operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu.

Zdolności rescEU wykorzystuje się zgodnie z aktami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. g) oraz z umowami operacyjnymi zawartymi między Komisją a państwem członkowskim które posiada, wynajmuje lub leasinguje te zdolności, w których to umowach precyzuje się warunki rozmieszczania zdolności rescEU, w tym uczestniczących pracowników.

Zdolności rescEU wykorzystuje się zgodnie z aktami wykonawczymi przyjętymi zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. g) oraz z umowami operacyjnymi zawartymi między Komisją a państwem członkowskim które posiada, wynajmuje lub leasinguje te zdolności, w których to umowach precyzuje się warunki rozmieszczania zdolności rescEU, w tym uczestniczących pracowników.

 

Zasady i warunki określone w umowach operacyjnych zapewniają również wykorzystywanie zasobów rescEU zgodnie z niniejszą decyzją, w szczególności zgodnie z wymogiem dotyczącym udostępniania zasobów rescEU w sposób wskazany w ust. 6 niniejszego artykułu oraz zgodnie z ogólnymi celami określonymi w art. 1. Te zasady i warunki określają również działania, które należy podjąć w przypadkach niezgodności, aby dopilnować właściwego wykorzystania unijnych środków finansowych.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=PL)

Poprawka  56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 10 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

zdolności rescEU mogą być rozmieszczane poza obszarem Unii zgodnie z ust. 6–9 niniejszego artykułu.

Zdolności rescEU mogą być rozmieszczane poza obszarem Unii zgodnie z ust. 6–9 niniejszego artykułu. Komisja ustanowi szczegółowe przepisy w celu zagwarantowania rozliczalności i prawidłowego wykorzystywania zdolności rescEU w państwach trzecich, włącznie z zapewnieniem dostępu unijnym urzędnikom przeprowadzającym kontrole. Zgodnie z art. 20a ust. 1 i 2 niniejszej decyzji zapewnia się odpowiednie wyeksponowanie unijnego mechanizmu w państwach trzecich.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) w art. 13 ust. 1 akapit drugi dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa) tworzenie zdolności w zakresie szczególnej wiedzy fachowej o reagowaniu, do wykorzystania w razie klęsk lub katastrof dotykających dziedzictwo kulturowe.”;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) gromadzi i analizuje, razem z dotkniętym państwem członkowskim, zweryfikowane informacje na temat sytuacji w celu stworzenia wspólnej orientacji sytuacyjnej i rozsyła je do państw członkowskich;

b) gromadzi i analizuje, razem z dotkniętym państwem członkowskim, zweryfikowane informacje na temat sytuacji w celu opracowania wspólnej oceny sytuacji i reakcji na tę sytuację oraz rozsyła je bezpośrednio do państw członkowskich;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych Komisja zapewnia spójność działań z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej oraz poszanowanie zasad humanitarnych.

2. Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych Komisja w miarę możliwości konsultuje się z podmiotami prowadzącymi działalność humanitarną, w tym z podmiotami na szczeblu lokalnym, i zapewnia spójność działań z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej oraz poszanowanie zasad humanitarnych.”;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) na wniosek o udostępnienie wiedzy fachowej w zakresie zapobiegania, zgodnie z art. 5 ust. 2;

a) na wniosek o udostępnienie wiedzy fachowej w zakresie zapobiegania, zgodnie z art. 5 ust. 2, w szczególności w przypadku pandemii;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) na wniosek o udostępnienie wiedzy fachowej w zakresie zapewniania gotowości, zgodnie z art. 13 ust. 3;

b) na wniosek o udostępnienie wiedzy fachowej w zakresie zapewniania gotowości, zgodnie z art. 13 ust. 3, w szczególności w przypadku pandemii;

Poprawka  62

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) opracowanie materiałów kartograficznych zapewniających sprawne rozmieszczenie i mobilizację zasobów, mając na uwadze w szczególności specyfikę regionów transgranicznych w przewidywaniu ryzyka transgranicznego, takiego jak pożary roślinności;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa, o której mowa w ust. 1, może również obejmować wydatki dotyczące działań przygotowawczych, monitorujących, kontrolnych oraz związanych z audytem i oceną, wymaganych dla zarządzania unijnym mechanizmem i do realizacji jego celów.

Alokacja finansowa, o której mowa w ust. 1 i 1a niniejszego artykułu oraz w art. 19a, może również obejmować wydatki dotyczące działań przygotowawczych, monitorujących, kontrolnych oraz związanych z audytem i oceną, wymaganych do zarządzania unijnym mechanizmem i do realizacji jego celów.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Poprawka  64

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b b (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Pulę środków finansowych, o której mowa w ust. 1 i 1a niniejszego artykułu oraz w art. 19a, przeznacza się na pokrycie działań służących zapobieganiu klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka oraz zapewnieniu gotowości i reagowaniu na nie.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Poprawka  65

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„4. Pulę środków finansowych, o której mowa w ust. 1 i 1a, przeznacza się na pokrycie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka oraz zapewniania gotowości i reagowania na nie.”;

 

Poprawka  66

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera c a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Pulę środków finansowych, o której mowa w ust. 1, dzieli się w okresie 2014–2020 zgodnie z podziałem procentowym i zasadami określonymi w załączniku I.

4.  Pulę środków finansowych, o której mowa w ust. 1, dzieli się w okresie 2014–2020 zgodnie z podziałem procentowym określonym w pkt 1 załącznika 1 i zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 tego załącznika.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=159411887242113)

Poprawka  67

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c b (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4a. Pulę środków finansowych, o której mowa w ust. 1a niniejszego artykułu oraz w art. 19a, dzieli się w latach 2021–2027 zgodnie z podziałem procentowym określonym w pkt 2 załącznika 1 i zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 tego załącznika.”;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustępy 5 i 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) uchyla się ust. 5 i 6;

skreśla się

Poprawka  69

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

da) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.  Komisja dokonuje przeglądu podziału procentowego określonego w załączniku I w świetle wyników oceny okresowej, o której mowa w art. 34 ust. 2 lit. a). Komisja jest uprawniona do przyjmowania, w stosownych przypadkach, w świetle wyników takiej oceny, aktów delegowanych, zgodnie z art. 30, na mocy których możliwa jest korekta poszczególnych wartości procentowych określonych w załączniku I o więcej niż 8 punktów procentowych i nie więcej niż 16 punktów procentowych. Takie akty delegowane przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2017 r.

5.  Komisja dokonuje przeglądu podziału procentowego określonego w załączniku I w świetle wyników oceny, o której mowa w art. 34 ust. 3. W razie potrzeby związanej z nieprzewidzianymi zdarzeniami wpływającymi na wykonanie budżetu lub z utworzeniem zdolności rescEU Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 30  aktów delegowanych dotyczących zmiany załącznika I przez skorygowanie poszczególnych wartości procentowych określonych w załączniku I pkt 1 i 2 o więcej niż 10 punktów procentowych.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Poprawka  70

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d b (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

db) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6.  Jeżeli, w przypadku niezbędnej korekty zasobów budżetowych przeznaczonych na działania podejmowane w ramach reagowania, wymaga tego pilna sytuacja, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania poszczególnych wartości procentowych określonych w załączniku I o więcej niż 8 punktów procentowych i nie więcej niż 16 punktów procentowych, w ramach dostępnych środków budżetowych i zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.

6.  Jeżeli, w przypadku niezbędnej korekty zasobów budżetowych przeznaczonych na działania podejmowane w ramach reagowania, wymaga tego pilna sytuacja, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 30 aktów delegowanych w celu zmiany załącznika I przez skorygowanie poszczególnych wartości procentowych określonych w załączniku I pkt 1 i 2 o więcej niż 10 punktów procentowych, w ramach dostępnych środków budżetowych i zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)

Poprawka  71

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d c (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„6a. Parlament Europejski i Rada zatwierdzają dostępne roczne środki bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr .../... określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ... 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.”;

Poprawka  72

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki o których mowa w art. 2 rozporządzenia [ERI] są wprowadzane w życie na podstawie niniejszej decyzji w postaci kwot, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) pkt (iv) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 4 i 8.

Środki o których mowa w art. 2 rozporządzenia [ERI] są wprowadzane w życie na podstawie niniejszej decyzji z wykorzystaniem kwoty 2 187 620 000 EUR w cenach bieżących, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) pkt (iv) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 4 i 8.

Uzasadnienie

Ze względów jasności i przejrzystości lepiej wymienić w podstawie prawnej Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności dokładną kwotę, która zostanie przekazana do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 20 a – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każda pomoc lub finansowanie przekazane na podstawie niniejszej decyzji muszą być odpowiednio wyeksponowane. Państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że komunikacja publiczna dotycząca operacji finansowanych w ramach unijnego mechanizmu:

Każda pomoc lub finansowanie przekazane na podstawie niniejszej decyzji muszą być odpowiednio wyeksponowane zgodnie z wydanymi przez Komisję szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi konkretnych interwencji. Państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że komunikacja publiczna dotycząca operacji finansowanych w ramach unijnego mechanizmu:

Poprawka  74

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 20 a – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Gdy zdolności rescEU są wykorzystywane do celów krajowych, o których mowa w art. 12 ust. 5, państwa członkowskie w taki sam sposób, o jakim mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, informują o pochodzeniu tych zdolności i zapewniają wyeksponowanie wkładu Unii wykorzystanego do nabycia tych zdolności.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera h

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa) art. 21 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h) wspieranie działań na rzecz zapewnienia gotowości, o których mowa w art. 13;

wspieranie działań na rzecz zapewnienia gotowości, o których mowa w art. 13, zwłaszcza poprzez wzmocnienie istniejących sieci szkoleniowych i synergii między nimi oraz zachęcanie do tworzenia nowych sieci, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych zagrożeń i wyzwań;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=PL)

Poprawka  76

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pomoc finansowa, o której mowa w niniejszym ustępie, może być wdrażana w ramach wieloletnich programów prac. W przypadku działań trwających ponad rok zobowiązania budżetowe mogą być dzielone na transze roczne.

skreśla się

Poprawka  77

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 25 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja wdraża wsparcie finansowe Unii zgodnie z rozporządzeniem finansowym w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego z udziałem organów, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

2. Komisja wdraża unijne wsparcie finansowe w trybie zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046 lub w trybie zarządzania pośredniego z udziałem organów, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Przy wyborze trybu wdrażania wsparcia finansowego pierwszeństwo ma zarządzanie bezpośrednie. W przypadkach uzasadnionych charakterem i zakresem danego działania Komisja może zastosować zarządzanie pośrednie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 30 aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej decyzji poprzez określenie działań prowadzonych w ramach unijnego mechanizmu, które mogą być wdrażane przez zarządzanie pośrednie.

Uzasadnienie

Komisja – w tym delegatury Unii – powinna w miarę możliwości stosować zarządzanie bezpośrednie. Zarządzanie pośrednie powinno być stosowane tylko wtedy, gdy można wyraźnie wykazać, że jest to bardziej skuteczna i wydajna metoda wykonania dla danego rodzaju działania.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów wdrożenia niniejszej decyzji Komisja przyjmuje roczne lub wieloletnie programy prac za pomocą aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2. W rocznych lub wieloletnich programach prac określa się zamierzone cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji oraz ich całkowitą kwotę. Zawierają one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2, roczne lub wieloletnie programy prac zawierają opis działań przewidzianych dla krajów tam wymienionych.

Do celów wdrożenia niniejszej decyzji Komisja przyjmuje roczne programy prac za pomocą aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2. W rocznych programach prac określa się zamierzone cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji oraz ich całkowitą kwotę. Zawierają one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2, roczne programy prac zawierają opis działań przewidzianych dla krajów tam wymienionych.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ani roczne, ani wieloletnie programy prac nie jednak wymagane w odniesieniu do działań wchodzących w zakres reagowania na klęski i katastrofy określonego w rozdziale IV, których to działań nie można przewidzieć z wyprzedzeniem.

Roczny program prac nie jest jednak wymagany w odniesieniu do działań wchodzących w zakres reagowania na klęski i katastrofy określonego w rozdziale IV, których to działań nie można przewidzieć z wyprzedzeniem.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 25 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Oprócz art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego środki na zobowiązania i środki na płatności, które nie zostały wykorzystane do końca roku finansowego, dla którego zostały wpisane w budżecie rocznym, zostają automatycznie przeniesione i mogą zostać rozdysponowane i wypłacone do dnia 31 grudnia kolejnego roku. Przeniesione środki wykorzystuje się wyłącznie na działania w zakresie reagowania na klęski i katastrofy. W kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności wykorzystuje się środki przeniesione z poprzedniego roku.

5. Oprócz art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego środki na zobowiązania i środki na płatności, które nie zostały wykorzystane do końca roku finansowego, dla którego zostały wpisane w budżecie rocznym, zostają automatycznie przeniesione i mogą zostać rozdysponowane i wypłacone do dnia 31 grudnia kolejnego roku. Przeniesione środki wykorzystuje się na działania w zakresie reagowania na klęski i katastrofy, zapobiegania im i zapewniania gotowości na ich wystąpienie. W kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności wykorzystuje się środki przeniesione z poprzedniego roku.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 30 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i w art. 21 ust. 3 akapit drugi, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5, art. 19 ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 akapit drugi i art. 25 ust. 2, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 30 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) skreśla się ust. 3;

Poprawka  83

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 30 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 5 i w art. 21 ust. 3 akapit drugi. Decyzja o odwołaniu stanowi zakończenie przekazania określonych w niej uprawnień. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym określonym w niej terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 5, art. 19 ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 akapit drugi i w art. 25 ust. 2. Decyzja o odwołaniu stanowi zakończenie przekazania określonych w niej uprawnień. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym określonym w niej terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera c

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 30 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 21 ust. 3 akapit drugi wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

7. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5, art. 19 ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 akapit drugi i art. 25 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22a) w art. 34 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Do dnia ... [24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszej decyzji zmieniającej] Komisja przeprowadzi ocenę funkcjonowania unijnego mechanizmu oraz osiągniętego stopnia koordynacji i synergii z Programem UE dla zdrowia i innymi przepisami unijnymi w dziedzinie zdrowia w celu przedstawienia wniosku ustawodawczego, który obejmowałby stworzenie szczególnego europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka  86

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23

Decyzja nr 1313/2013/UE

Załącznik I

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23) uchyla się załącznik I.

skreśla się

Poprawka  87

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Załącznik I

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

23a)  w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik I

Załącznik I

 

Procentowy podział i zasady dotyczące podziału puli środków finansowych na wdrożenie unijnego mechanizmu, o której mowa w art. 19 ust. 1 i 1a oraz w art. 19a

Procentowy podział puli środków finansowych do celu wdrożenia unijnego mechanizmu, o którym mowa w art. 19 ust. 1

1.  Procentowy podział puli środków finansowych na wdrożenie unijnego mechanizmu, o której mowa w art. 19 ust. 1, w latach 2014–2020

Zapobieganie: 20 % +/- 8 punktów procentowych

Zapobieganie: 10 % +/- 10 punktów procentowych

Zapewnianie gotowości: 50 % +/- 8 punktów procentowych

Zapewnianie gotowości: 65 % +/- 10 punktów procentowych

Reagowanie: 30 % +/- 8 punktów procentowych

Reagowanie: 25 % +/- 10 punktów procentowych

 

2.  Procentowy podział puli środków finansowych na wdrożenie unijnego mechanizmu, o której mowa w art. 19 ust. 1a i art. 19a, w latach 2021–2027

 

Zapobieganie: 8 % +/- 10 punktów procentowych

 

Zapewnianie gotowości: 80 % +/- 10 punktów procentowych

 

Reagowanie: 12 % +/- 10 punktów procentowych

Zasady

3.  Zasady

Wdrażając niniejszą decyzję, Komisja priorytetowo traktuje działania, w odniesieniu do których w niniejszej decyzji ustanowiono termin zakładający, że wraz z jego upływem działania te zostaną zakończone – z myślą o dochowaniu tego terminu.

Wdrażając niniejszą decyzję, Komisja priorytetowo traktuje działania, w odniesieniu do których w niniejszej decyzji ustanowiono termin zakładający, że wraz z jego upływem działania te zostaną zakończone – z myślą o dochowaniu tego terminu.;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421)


UZASADNIENIE

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, od momentu jego utworzenia w 2013 r., pomaga państwom członkowskim reagować na coraz częstsze klęski żywiołowe. W 2017 r., w którym doszło do zabójczych pożarów lasów w Portugalii, stało się jasne, że możliwość reagowania w ramach unijnego mechanizmu na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka wymaga dodatkowego poziomu solidarności na szczeblu unijnym.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w marcu 2019 r., utworzyliśmy rescEU, czyli ogólnoeuropejską pulę sprzętu, np. samolotów gaśniczych i śmigłowców oraz specjalistycznego sprzętu medycznego, a także zapasy środków medycznych i innych zasobów. Zdolności te stanowią uzupełnienie zasobów krajowych. Komisja Europejska pokryje 80–90 %, a w szczególnych przypadkach nawet 100 %, łącznych kosztów zakupu i utrzymania.

Rezerwa rescEU już okazała się przydatna, chociaż funkcjonuje dopiero od nieco ponad roku. Latem 2019 r. w Grecji rozmieszono pierwsze zdolności rescEU, tj. samoloty gaśnicze – dwa włoskie i jeden hiszpański.

Kilka miesięcy później, podczas pandemii COVID-19, w połowie marca 2020 r. do rescEU włączono również gromadzenie zapasów środków medycznych, obejmujące medyczne środki przeciwdziałania, takie jak sprzęt medyczny do intensywnej terapii, środki ochrony indywidualnej, sprzęt laboratoryjny, szczepionki lub środki terapeutyczne, w celu zapewnienia gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. Z tych zgromadzonych zapasów trzem państwom członkowskim i dwóm krajom kandydującym, które zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu, dostarczono środki ochrony indywidualnej. Ponadto dzięki finansowaniu i koordynacji w ramach unijnego mechanizmu ponad 75 000 obywateli Unii mogło wrócić do swoich domów.

Unijny mechanizm stanowi jeden z kilku instrumentów solidarnościowych zastosowany podczas ostatniej sytuacji nadzwyczajnej zagrożenia życia i zdrowia. Kryzys ten uwidocznił jednak potrzebę szybszego i skuteczniejszego okazywania solidarności. Pomimo utworzenia rescEU unijny mechanizm nadal jest uzależniony od chęci i gotowości państw członkowskich, gdyż to one odpowiadają za pozyskiwanie zdolności. W ostatnich miesiącach okazało się, że taki system oparty na wzajemnej europejskiej solidarności załamuje się w sytuacji, gdy wszystkie państwa członkowskie (bądź ich większość) równocześnie stają w obliczu tej samej sytuacji nadzwyczajnej. System ten wymaga działania ze strony państw członkowskich, przez co Unia nie jest w stanie podjąć działania i zapewnić w odpowiednim czasie zasobów potrzebnych do uzupełnienia tych krytycznych braków. Od przyjęcia aktu wykonawczego niezbędnego do włączenia gromadzenia zapasów środków medycznych do zdolności rescEU do pierwszego rozmieszczenia w państwie członkowskim minął ponad miesiąc. Zapewnienie skutecznej, ogólnej reakcji Unii na sytuacje nadzwyczajne o dużej skali wymaga większej elastyczności i autonomii do działania na poziomie Unii w sytuacjach, gdy przeciążone państwa członkowskie nie są w stanie zapewnić odpowiednich działań.

W rezolucji z dnia 17 kwietnia 2020 r.[1] Parlament Europejski wezwał Komisję do wzmocnienia wszystkich elementów zarządzania kryzysowego i reagowania na klęski żywiołowe oraz do dalszego wzmocnienia takich instrumentów jak RescEU, aby zapewnić prawdziwie wspólną, skoordynowaną i skuteczną reakcję na szczeblu UE; uważa, że należy wzmocnić europejski system zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, a także poprawić przygotowanie i prewencję, oprócz stworzenia wspólnych zasobów wyposażenia, materiałów i leków, aby umożliwić ich szybkie wykorzystanie w celu ochrony życia i źródeł utrzymania obywateli UE; jest zdania, że należy wzmocnić Unijny Mechanizm Ochrony Ludności w celu ułatwienia wspólnej repatriacji obywateli UE.

W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ukierunkowane zmiany wprowadzone we wniosku Komisji Europejskiej, uwzględniające wezwanie ze strony Parlamentu. Sprawozdawca zgadza się, że musimy uczyć się na błędach popełnionych w przeszłości i szybko podejmować działanie, aby poczynić odpowiednie przygotowania do 2021 r., w którym rozpoczynają się nowe wieloletnie ramy finansowe. Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przeznaczenie znacznych dodatkowych środków budżetowych w kwocie 2 mld euro, co stanowi niemal potrojenie całkowitej proponowanej sumy. Sprawozdawca przypomina, że podczas ostatnich negocjacji na szczeblu Rady Europejskiej na unijny mechanizm przewidywano przeznaczenie kwoty mniejszej niż jeden mld euro na okres 2021–2027. Następnie, w czasie kryzysu, budżet ten zwiększono o 410 mln euro przeznaczone na gromadzenie zapasów środków medycznych i repatriację obywateli Unii.

Poprawki wprowadzone przez sprawozdawcę mają na celu zwiększenie oddziaływania przedmiotowego wniosku ustawodawczego w kwestiach dotyczących zapobiegania i gotowości. Sprawozdawca jest zdania, że aby niedawno wprowadzone „cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy” były skuteczne i wnosiły wartość dodaną, konieczne jest ich uwzględnienie przez państwa członkowskie na etapie opracowania krajowych planów zarządzania ryzykiem. Ponadto sprawozdawca zwraca się do Komisji Europejskiej z prośbą o utworzenie wspólnego wykazu rodzajów ryzyka o skutkach transgranicznych, tak aby państwa członkowskie uzyskały gotowość na te same rodzaje ryzyka, które mogą dotknąć je wszystkie. Na podstawie obecnie obowiązujących ram legislacyjnych każde państwo członkowskie sporządza własny wykaz ewentualnych rodzajów ryzyka. Jest to zrozumiałe, gdyż w dużym stopniu taki wykaz zależy od położenia geograficznego i innych czynników, które różnią się w przypadku poszczególnych państw członkowskich. Jednocześnie niektóre rodzaje ryzyka są wspólne dla wszystkich państw członkowskich, a ich skutki mogą wykraczać poza kraje sąsiadujące i obejmować cały region. Wszystkie państwa członkowskie powinny być przygotowane do skutecznego reagowania na tego typu rodzaje ryzyka.

W kwestii zdolności rescEU sprawozdawca jest zdania, że Komisja Europejska powinna mieć możliwość bezpośredniego pozyskania zdolności, aby umożliwić szybkie i skutecznego reagowanie na potrzeby państw członkowskich w ramach unijnego mechanizmu zawsze, gdy zachodzi taka konieczność.  Sprawozdawca uważa, że w celu zapewnienia jasności prawa Komisja powinna zachować własność pozyskanych przez nią zdolności. Sprawozdawca zgadza się, że zdolności rescEU należy rozmieszczać poza Unią, aby pomagać państwom trzecich na całym świecie w reagowaniu na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Jak wynika z minionych doświadczeń, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności stanowi ważny instrument miękkiej dyplomacji UE na całym świecie. Sprawozdawca nie zgadza się jednak z przedstawioną przez Komisję Europejską propozycją wcześniejszego rozmieszczenia takich zdolności poza terytorium Unii. Podczas ostatniej sytuacji nadzwyczajnej zagrożenia życia i zdrowia byliśmy świadkami wielu sytuacji, w których państwa trzecie dokonywały konfiskaty środków ochrony indywidualnej. Sprawozdawca jest zdania, że konieczne standardy bezpieczeństwa i jakości jesteśmy w stanie zapewnić jedynie na terytorium Unii.

Sprawozdawca uważa również, że należy wyjaśnić związek między Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności a Programem UE dla zdrowia, gdyż gromadzenie zapasów środków medycznych będzie odbywało się w ramach obu tych programów. Sprawozdawca zwraca się również do Komisji z prośbą o przeprowadzenie przeglądu skuteczności obecnie obowiązujących ram i, w razie potrzeby, o przedstawienie nowego wniosku ustawodawczego dotyczącego utworzenia specjalnego europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia, zgodnie z wcześniejszą prośbą Parlamentu Europejskiego[2].

Sprawozdawca pragnie również zaproponować, aby państwa członkowskie były obowiązane do uwzględniania odniesień do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i otrzymanego finansowania unijnego zawsze wówczas, gdy korzystają ze zdolności rescEU do celów krajowych. W związku z podwyższeniem stopy finansowania w przypadku wszystkich zdolności z 80–90 % do 100 % ważne jest, aby nie zapominać o wkładzie UE ani o go nie ignorować.

Co więcej, mając na uwadze, że poprzednie sprawozdanie Komisji przyjęto zaledwie kilka miesięcy temu, znaczną większością głosów, sprawozdawca ponownie przedstawił niektóre wnioski zawarte w tymże sprawozdaniu.

W kwestii uchylenia załącznika I przez Komisję i zastąpienia go wieloletnim programem prac, przyjętym w drodze aktu wykonawczego, sprawozdawca proponuje, aby – na potrzeby zapewnienia większej przejrzystości w zakresie wykorzystania tych środków – przywrócić przedmiotowy załącznik, gdyż w zawartych w nim przepisach określono podział procentowy środków przeznaczonych na zapobieganie, gotowość i reagowanie. Ze względu jednak na istotne zmiany, jakie przyniósł ubiegłoroczny przegląd, a także na fakt, że prace służące zapobieganiu klęskom żywiołowym, np. powodziom czy pożarom lasów, są finansowane głównie z innych instrumentów finansowych Unii, proponuje się zmienić te wartości procentowe i przeznaczyć znacznie większe środki na poprawę gotowości, w tym na zakup sprzętu dla rescEU. Sprawozdawca dał również Komisji większą swobodę wprowadzania w ciągu najbliższych siedmiu lat zmian, które uzna za niezbędne. Należycie odnotowuje się potrzebę zapewnienia większej elastyczności, którą uwidoczniła ostatnia sytuacja nadzwyczajna zagrożenia życia i zdrowia, ale należy przypomnieć, że każda zmiana budżetu wymaga zmiany rocznego i wieloletniego programu prac. Z kolei podział procentowy przedstawiony w załączniku daje znacznie większą elastyczność, gdyż wymaga zmiany jedynie wówczas, gdy przekracza 10 % margines uznania.

Ponadto sprawozdawca przywrócił obowiązek Komisji polegający na określeniu, w drodze aktu delegowanego, obszarów, w których wykonanie budżetu będzie przebiegało w ramach zarządzania pośredniego.

Wiele spośród zmian proponowanych przez Komisję i sprawozdawcę stanowi odzwierciedlenie stanowiska Parlamentu sprzed dwóch lat. Sprawozdawca jest przekonany, że ostatnie kryzysy uświadomiły nam potrzebę przyjęcia bardziej ambitnego mechanizmu, jeżeli chcemy, aby Unia Europejska i jej państwa członkowskie osiągnęły gotowość i były w stanie skutecznie radzić sobie z przyszłymi klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka.


 

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Sz. Pan Pascal Canfin

Przewodniczący

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 13 lipca 2020 r.[3] zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 40 ust. 2 Regulaminu, o opinię w sprawie adekwatności podstawy prawnej wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności[4].

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 2 września 2020 r.

I – Kontekst

Podstawę prawną wniosku Komisji stanowi art. 196 i art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE.

Prośba dotyczy poprawki złożonej przez sprawozdawcę komisji ENVI polegającej na skreśleniu odniesienia do art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE na podstawie – zgodnie z pismem komisji ENVI – „względów technicznych, a w szczególności faktu, że artykuł ten dotyczy przyjmowania przepisów finansowych w drodze rozporządzeń, a zatem wydaje się, że nie ma zastosowania do decyzji”.

Przed przyjęciem obecnego wniosku w czerwcu 2020 r. Komisja przyjęła w marcu 2019 r. wniosek dotyczący decyzji zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który opierał się wyłącznie na art. 196 TFUE. Komisja CULT przyjęła sprawozdanie w sprawie tego wniosku w marcu 2020 r. W uzasadnieniu Komisja stwierdza, co następuje: „Niniejszy wniosek opiera się na dotychczasowych postępach osiągniętych przez Parlament Europejski i Radę w rozpatrywaniu i omawianiu wniosku Komisji COM(2019) 125 final.”  Ponadto zgodnie z oceną skutków finansowych zawartą we wniosku Komisji „[p]rzedmiotowa decyzja zmienia dotychczasowe działanie (unijny mechanizm) i należy ją rozpatrywać równolegle z innym oczekującym na rozpatrzenie wnioskiem zmieniającym unijnym mechanizm, który Komisja przyjęła w 2019 r.”.

W odpowiedzi na obawy komisji ENVI dotyczące adekwatności dodania art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE jako podstawy prawnej proponowanej decyzji, którą zakwestionowano przez złożenie poprawki skreślającej ten artykuł, niniejsza nota zawiera jedynie ocenę adekwatności art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE jako podstawy prawnej.

II – Odnośny artykuł Traktatu

W tytule II „Postanowienia finansowe”:

Artykuł 322 ust. 1 lit. a)

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, przyjmują w drodze rozporządzenia:

a) zasady finansowe określające w szczególności warunki uchwalania i wykonywania budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania rachunków;

III – Orzecznictwo TSUE w sprawie wyboru podstawy prawnej

Trybunał Sprawiedliwości tradycyjnie uznaje kwestię właściwej podstawy prawnej za zagadnienie o znaczeniu konstytucyjnym, które gwarantuje zgodność z zasadą przyznania kompetencji (art. 5 TUE) oraz określa charakter i zakres kompetencji Unii.[5] Wybór podstawy prawnej nie jest zatem uznaniowy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wybór podstawy prawnej unijnego aktu prawnego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej, a w szczególności na celu i treści aktu.[6] Trybunał uważa również, że nie jest możliwe określenie podstawy prawnej aktu w odniesieniu do podstawy prawnej stosowanej do przyjęcia innych aktów Unii, które niekiedy mogą mieć podobne cechy.[7] Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. W tym kontekście chęć aktywniejszego udziału danej instytucji w przyjęciu aktu prawnego, okoliczności przyjęcia tego aktu czy też praca wykonana w odniesieniu do innych aspektów wchodzących w zakres działania objętego danym aktem nie są istotne dla określenia właściwej podstawy prawnej.[8]

Co do zasady należy wybrać tylko jedną, odpowiednią podstawę prawną. Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy składowe, a jeden z tych celów lub elementów składowych można wskazać jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi jest jedynie pomocniczy, wówczas taki akt prawny należy wydać na jednej podstawie prawnej, tj. na tej, która wymagana jest z racji głównego lub dominującego celu lub elementu składowego.[9] Jednak w przypadku gdy dany akt prawny ma kilka równoczesnych celów lub elementów składowych, które są nierozerwalnie związane, przy czym żaden nie jest drugorzędny lub niebezpośredni w stosunku do innego aktu (innych aktów), taki akt prawny musi opierać się na różnych odpowiednich podstawach prawnych.[10] Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy procedury ustanowione dla odpowiednich podstaw prawnych nie są ze sobą sprzeczne i nie naruszają uprawnień Parlamentu Europejskiego.[11] Ponadto wybrany akt musi być zgodny z przewidzianym w tym celu rodzajem aktu ustawodawczego, jeżeli jest on określony w Traktacie.

IV - Adekwatność art. 322 ust. 1 lit. a) jako podstawy prawnej

Artykuł 322 ust. 1 lit. a) TFUE stosowany jako podstawa prawna narzuca szczególny rodzaj aktu ustawodawczego, nie pozostawiając prawodawcy Unii żadnej swobody decyzyjnej w tym względzie. Przed przystąpieniem do oceny, czy art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE może, w świetle celu i treści wniosku, stanowić właściwą podstawę prawną, należy zwrócić uwagę, że art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE przewiduje zwykłą procedurę ustawodawczą i wymaga przyjęcia aktu jako rozporządzenia. W omawianym przypadku proponowany akt jest decyzją, tak jak ma to miejsce w przypadku aktu ustawodawczego, który ma zostać zmieniony. W związku z tym z przyczyn formalnych rodzaj proponowanego aktu nie jest zgodny z art. 322 ust. 1 lit. a).

Nie ma zatem potrzeby dalszej oceny, czy w świetle celu i treści wniosku art. 322 ust. 1 lit. a) stanowi właściwą podstawę prawną i czy można go wykorzystać jako podwójną podstawę łącznie z art. 196 TFUE.

V – Wniosek i zalecenie

Z zastrzeżeniem przeprowadzenia oceny tego, czy proponowany akt, w świetle jego celu i treści, jest prawidłowo oparty wyłącznie na art. 196, czy też powinien opierać się na dwóch lub więcej podstawach prawnych, wystarczy stwierdzić, że biorąc pod uwagę rodzaj wniosku dotyczącego aktu zmieniającego (decyzja), art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE nie wydaje się z formalnego punktu widzenia być właściwą podstawą prawną wniosku dotyczącego decyzji zmieniającej decyzję w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, ponieważ przewiduje on przyjęcie rozporządzenia, podczas gdy przedmiotowy akt zmieniający jest decyzją.

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2020 r. Komisja Prawna podjęła w związku z tym jednomyślnie decyzję[12], aby zalecić Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności skreślenie art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE z podstawy prawnej proponowanego rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

Adrián Vázquez Lázara

 

 

PISMO KOMISJI ROZWOJU

Sz. Pan Pascal Canfin

Przewodniczący

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rozwoju o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 29 czerwca 2020 r. koordynatorzy komisji podjęli decyzję o przekazaniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Rozwoju zbadała tę kwestię na posiedzeniu 15 lipca 2020 r. Na tym samym posiedzeniu[13] komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Tomas Tobé

POPRAWKI

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Mając na uwadze, że zmiana klimatu prowadzi do wzrostu częstotliwości, intensywności i złożoności klęsk żywiołowych na całym świecie, a kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie, są nimi szczególnie zagrożone, z jednej strony ze względu na niedostateczną zdolność do przystosowania się do skutków zmiany klimatu i ich łagodzenia, a z drugiej – z uwagi na narażenie na powodzie, susze i pożary lasów wynikające z położenia geograficznego;

 

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Pożary lasów zagrażają życiu, środkom utrzymania i różnorodności biologicznej, powodują uwalnianie dużych ilości dwutlenku węgla i zmniejszają zdolność planety do pochłaniania dwutlenku węgla, co dodatkowo pogłębia zmianę klimatu. Szczególne zaniepokojenie budzą przypadki zniszczenia przez pożary lasów pierwotnych lub obszarów radioaktywnie skażonych. Wzrost katastrof związanych ze zmianą klimatu, w tym pożarów lasów, wymaga wzmocnienia działań w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności poza granicami Unii, w tym działań ukierunkowanych na zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek ich wystąpienia;

 

 

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W celu maksymalnego zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności wobec obywateli Unii Komisja powinna przedstawić wytyczne dotyczące sposobu mierzenia udziału wydatków dokonywanych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który powinien zostać uznany za oficjalną pomoc rozwojową (ODA);

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) W razie potrzeby Unia może też reagować na sytuacje nadzwyczajne w państwach trzecich. Mimo że zdolności rescEU pierwotnie zostały ustanowione jako zabezpieczenie dla Unii, w należycie uzasadnionych przypadkach mogłyby być rozmieszczane także poza Unią z uwzględnieniem zasad humanitarnych.

(12) W razie potrzeby Unia może też reagować na sytuacje nadzwyczajne w państwach trzecich. Mimo że zdolności rescEU pierwotnie zostały ustanowione jako zabezpieczenie dla Unii, w należycie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z podmiotami prowadzącymi działalność humanitarną, mogłyby być rozmieszczane także poza Unią z uwzględnieniem zasad humanitarnych.

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie określają i propagują synergie między pomocą w zakresie ochrony ludności a finansowaniem pomocy humanitarnej świadczonej przez Unię i państwa członkowskie przy planowaniu odporności na klęski lub katastrofy w ramach operacji reagowania na kryzysy humanitarne poza terytorium Unii.

2. Komisja i państwa członkowskie określają i propagują synergie między pomocą w zakresie ochrony ludności a finansowaniem pomocy humanitarnej świadczonej przez Unię i państwa członkowskie przy planowaniu odporności na klęski lub katastrofy w ramach operacji reagowania na kryzysy humanitarne poza terytorium Unii, w miarę możliwości w porozumieniu z podmiotami prowadzącymi działalność humanitarną, w tym podmiotami i władzami lokalnymi;

 

 

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a 

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych Komisja zapewnia spójność działań z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej* oraz poszanowanie zasad humanitarnych.

2. Interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu mogą być przeprowadzane jako autonomiczne interwencje pomocowe, albo jako wkład w interwencję kierowaną przez organizację międzynarodową. Koordynowanie operacji przez Unię jest ściśle zintegrowane z całościową koordynacją prowadzoną przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z poszanowaniem jego wiodącej roli. W przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka lub złożonych sytuacji kryzysowych w miarę możliwości Komisja konsultuje się z podmiotami prowadzącymi działalność humanitarną oraz zapewnia spójność działań z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej (*) oraz poszanowanie zasad humanitarnych.

 

 

 

 

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ (1.9.2020)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

(COM(2020)0220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Niclas Herbst

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący ukierunkowanego przeglądu obecnego prawodawstwa dotyczącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w celu zapewnienia lepszego przygotowania Unii i państw członkowskich na przyszłe kryzysy. Sprawozdawca przypomina, że Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to jeden z najbardziej widocznych przejawów solidarności będącej podstawową wartością UE. Trwający kryzys związany z COVID-19 wyraźnie obnażył jednak ograniczenia obecnej struktury, gdyż mechanizm ten nie umożliwia pełnej odpowiedzi na większość wniosków o pomoc otrzymanych od państw członkowskich, państw uczestniczących i państw trzecich. W związku z tym sprawozdawca jest przekonany, że musimy się lepiej przygotować na szczeblu Unii na zagrożenia o charakterze transgranicznym i katastrofy na dużą skalę, które mogłyby poważnie wpłynąć jednocześnie na kilka państw członkowskich i mieć duży potencjał destrukcyjny.

Sprawozdawca jest głęboko przekonany, że potrzebna jest ambitna pula środków finansowych, aby dostosować się do poziomu ambicji zreformowanego niedawno Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, a zwłaszcza aby utworzyć „rescEU” – specjalną rezerwę zdolności reagowania zarządzaną i kontrolowaną na szczeblu unijnym. Z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący wykorzystania w latach 2021–2027 kwoty 1 268 282 000 EUR z działu 5 „Odporność, bezpieczeństwo i obrona” i kwoty 2 187 620 000 EUR (w cenach bieżących) z nowego Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. Środki te zostaną uruchomione jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel dzięki uprawnieniu przewidzianemu w nowej decyzji w sprawie zasobów własnych. Wniosek wiąże się również z zatrudnieniem 134 dodatkowych pracowników, z czego 30 na mocy omawianej decyzji.

Sprawozdawca uważa, że proponowana pula środków, która zwiększyłaby się niemal trzykrotnie w stosunku do pierwotnego wniosku z maja 2018 r., oraz poziomy zatrudnienia są proporcjonalne do celu i zakresu tego ukierunkowanego przeglądu. Zakłada, że w związku z tym, że mechanizm nie był w stanie zaspokoić potrzeb państw członkowskich w zakresie pomocy oraz że trzeba było uruchomić dodatkowe środki finansowe na gromadzenie zapasów środków medycznych i loty repatriacyjne podczas kryzysu związanego z COVID-19, stało się jasne nawet dla Rady, że ograniczenie finansowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) jest niemożliwe. Należy również zauważyć, że optymalne łączenie zasobów i generowanie korzyści skali dzięki inteligentnym inwestycjom na poziomie Unii doprowadzi do znacznych oszczędności w budżetach krajowych państw członkowskich.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje szereg propozycji dotyczących uproszczenia budżetu i zwiększenia elastyczności budżetowej, jak na przykład dodanie trybu zarządzania pośredniego i automatyczne przenoszenie niewykorzystanych środków na operacje reagowania na rok N +1. Niemniej jednak nie zgadza się na usunięcie podziału wydatków według filarów w załączniku I, ponieważ ważne jest, by współprawodawcy monitorowali względny podział wydatków na zapobieganie, gotowość i reagowanie. Wystarczającą elastyczność gwarantuje możliwość zmiany załącznika w drodze aktu delegowanego.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ERCC i państwa członkowskie mogą wykorzystywać unijną infrastrukturę kosmiczną, np. Copernicus, Galileo, orientację sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej oraz GOVSATCOM. Są to ważne unijne narzędzia umożliwiające reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne. Należy w pełni wykorzystać synergię między różnymi narzędziami, a państwa członkowskie powinny być aktywnie zachęcane do korzystania z nich.

Sprawozdawca pragnie podkreślić, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego zasięgu geograficznego na etapie wstępnego rozmieszczania zdolności rescEU w centrach logistycznych w Unii, tak aby wszystkie państwa członkowskie mogły równie skutecznie i szybko korzystać z tych zasobów.

Sprawozdawca podkreśla, jak ważne jest sprawdzanie jakości środków medycznych i sprzętu medycznego pozyskiwanych w ramach mechanizmu. Kryzys związany z COVID-19 wyraźnie pokazał, że jest to potrzebne, zwłaszcza w przypadku nabywania towarów od producentów spoza Unii.

Sprawozdawca podkreśla również potrzebę odpowiedniej ochrony interesów finansowych Unii, w szczególności w świetle przewidywanego wykorzystania trybu zarządzania pośredniego.  Pragnie podkreślić ważną rolę, jaką w tym zakresie ma do odegrania Prokuratura Europejska („EPPO”).

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje poza tym udoskonalone przepisy dotyczące wyeksponowania pomocy UE udzielanej za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w art. 20a, i pragnie podkreślić, że państwa członkowskie powinny aktywnie informować społeczeństwo o operacjach finansowanych w ramach unijnego mechanizmu.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Uznając pierwszeństwo odpowiedzialności państw członkowskich za zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienie gotowości na wypadek ich wystąpienia i reagowanie na nie, unijny mechanizm promuje równocześnie solidarność między państwami członkowskimi zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(2) Uznając pierwszeństwo odpowiedzialności państw członkowskich za zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienie gotowości na wypadek ich wystąpienia i reagowanie na nie, unijny mechanizm, w tym rescEU, promuje równocześnie solidarność między państwami członkowskimi zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej przez wzmacnianie istniejących zdolności państw członkowskich oraz dopilnowanie, by gotowość i reagowanie były skuteczne, gdy zdolności państw członkowskich są niewystarczające.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Nieznane dotąd doświadczenie, jakim jest pandemia COVID-19, pokazuje, że skuteczność Unii w zarządzaniu kryzysem jest ograniczona nie tylko zakresem jej ram zarządzania, ale także stopniem unijnej gotowości na wypadek klęski dotykającej większość państw członkowskich.

(3) Nieznane dotąd doświadczenie, jakim jest pandemia COVID-19, pokazuje, że skuteczność Unii w zarządzaniu kryzysem jest ograniczona nie tylko zakresem jej ram zarządzania, ale także stopniem unijnej gotowości na wypadek klęski dotykającej większość państw członkowskich. Ponadto oczywiste jest, że Unia i państwa członkowskie nie są wystarczająco przygotowane na bardziej ekstremalne i złożone klęski o dalekosiężnych, długoterminowych konsekwencjach globalnych, takie jak pandemia na dużą skalę. W związku z tym należy usprawnić koordynację działań państw członkowskich służących ochronie ludności oraz wzmocnić rescEU.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Biorąc pod uwagę doświadczenia zebrane podczas pandemii COVID-19 i uwzględniając potrzebę wzmocnienia zdolności reagowania Unii w obszarze zdrowia i ochrony ludności, należy znacznie wzmocnić rescEU, aby poprawić jego wyniki w każdym z trzech filarów unijnego mechanizmu: zapobiegania, zapewniania gotowości i reagowania.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zapewnienie większej gotowości na podobne zdarzenia w przyszłości wymaga podjęcia pilnych działań wzmacniających unijny mechanizm.

(5) Zapewnienie większej gotowości na podobne zdarzenia w przyszłości wymaga podjęcia pilnych działań wzmacniających unijny mechanizm. Wzmocnienie unijnego mechanizmu powinno uzupełniać unijne strategie polityczne i fundusze oraz nie powinno zastępować włączania zasady odporności na klęski i katastrofy do tych strategii i funduszy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby usprawnić planowanie w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości, Unia powinna nadal opowiadać się za inwestycjami w zapobieganie klęskom i katastrofom we wszystkich sektorach oraz o stosowanie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, które jest podstawą zapobiegania i zapewniania gotowości, z zastosowaniem podejścia uwzględniającego wiele rodzajów ryzyka, podejścia opartego na ekosystemie oraz z uwzględnieniem prawdopodobnych skutków zmiany klimatu, w ścisłej współpracy z odpowiednimi środowiskami naukowymi i kluczowymi podmiotami gospodarczymi. W związku z tym należy na pierwszy planie postawić podejścia przekrojowe, uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, a punktem wyjścia dla tych podejść powinny być wspólne dla całej Unii cele dotyczące odporności, które należy także uwzględnić przy opracowaniu bazowej definicji zdolności i gotowości. Definiują ogólnounijne cele dotyczące odporności, Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi.

(6) Aby usprawnić planowanie w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości, Unia powinna zwiększyć inwestycje w zapobieganie klęskom i katastrofom we wszystkich sektorach oraz opowiadać się za stosowaniem kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, które jest podstawą zapobiegania i zapewniania gotowości, z zastosowaniem podejścia uwzględniającego wiele rodzajów ryzyka, podejścia opartego na ekosystemie oraz z uwzględnieniem prawdopodobnych skutków zmiany klimatu, w ścisłej współpracy z odpowiednimi środowiskami naukowymi, kluczowymi podmiotami gospodarczymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi, które są kluczowymi podmiotami w cyklu zarządzania klęskami i katastrofami, a także z trzecim sektorem i organizacjami wolontariackimi działającymi w tym obszarze. W związku z tym należy na pierwszy planie postawić podejścia przekrojowe, uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, a punktem wyjścia dla tych podejść powinny być wspólne dla całej Unii cele dotyczące odporności, które należy także uwzględnić przy opracowaniu bazowej definicji zdolności i gotowości. Definiując ogólnounijne cele dotyczące odporności, Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim oraz uwzględniać wszelkie plany operacyjne dotyczące reagowania na sytuacje kryzysowe, które już istnieją na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby zapewnić skuteczne zapobieganie klęskom i katastrofom, za kluczowe elementy należy uznać testy warunków skrajnych i proces certyfikacji zdolności reagowania. Konieczne są regularne oceny ryzyka na szczeblu regionalnym i lokalnym, aby organy krajowe mogły w razie potrzeby podjąć działania służące wzmocnieniu odporności, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych. Takie oceny ryzyka powinny koncentrować się na takich specyficznych cechach poszczególnych regionów jak aktywność sejsmiczna, częste powodzie czy pożary lasów. Oceny te powinny także obejmować poziom współpracy transgranicznej, aby unijny mechanizm dysponował szczegółowymi informacjami na temat lokalnie dostępnych zdolności z myślą o umożliwieniu bardziej ukierunkowanych interwencji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Określanie unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, służące przygotowaniu podstawy do działań w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości, powinno obejmować dokładną ocenę i uwzględniać długoterminowe konsekwencje społeczne występujące na wczesnym etapie pokryzysowym, którym zarządzają podmioty ochrony ludności, ze szczególnym uwzględnieniem osób w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Unijny mechanizm powinien wykorzystywać unijną infrastrukturę kosmiczną, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus), Galileo, orientację sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej oraz GOVSATCOM – na poziomie Unii stanowią one ważne narzędzia umożliwiające reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne. Systemy programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego zapewniają wsparcie dla ERCC w różnych fazach zagrożenia, począwszy od wczesnego ostrzegania i zapobiegania, aż do wystąpienia klęski lub katastrofy i odbudowy po niej. GOVSATCOM ma na celu zapewnienie zdolności w zakresie bezpiecznej komunikacji satelitarnej dostosowanej do potrzeb użytkowników rządowych w ramach zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi. Galileo to pierwsza globalna infrastruktura nawigacji satelitarnej i pozycjonowania przeznaczona do celów cywilnych w Europie i na świecie, która może być wykorzystywana w innych obszarach, takich jak zarządzanie kryzysowe, z wczesnym ostrzeganiem włącznie. Odnośne usługi systemu Galileo będą obejmować usługę w zakresie zarządzania kryzysowego, która polega na przekazywaniu ostrzeżeń, w postaci nadawanych sygnałów, o klęsce żywiołowej lub innej sytuacji nadzwyczajnej na określonym obszarze. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z tej usługi. Jeżeli zdecydują się na jej używanie, w celu zatwierdzenia systemu powinny określić i zgłosić Komisji organy krajowe właściwe do korzystania z tej usługi.

(9) Unijny mechanizm powinien wykorzystywać unijną infrastrukturę kosmiczną, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus), Galileo, orientację sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej oraz GOVSATCOM – na poziomie Unii stanowią one ważne narzędzia umożliwiające reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne. Systemy programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego zapewniają wsparcie dla ERCC w różnych fazach zagrożenia, począwszy od wczesnego ostrzegania i zapobiegania, aż do wystąpienia klęski lub katastrofy i odbudowy po niej. GOVSATCOM ma na celu zapewnienie zdolności w zakresie bezpiecznej komunikacji satelitarnej dostosowanej do potrzeb użytkowników rządowych w ramach zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi. Galileo to pierwsza globalna infrastruktura nawigacji satelitarnej i pozycjonowania przeznaczona do celów cywilnych w Europie i na świecie, która może być wykorzystywana w innych obszarach, takich jak zarządzanie kryzysowe, z wczesnym ostrzeganiem włącznie. Odnośne usługi systemu Galileo będą obejmować usługę w zakresie zarządzania kryzysowego, która polega na przekazywaniu ostrzeżeń, w postaci nadawanych sygnałów, o klęsce żywiołowej lub innej sytuacji nadzwyczajnej na określonym obszarze. Biorąc pod uwagę jej potencjał w zakresie ratowania życia i ułatwiania koordynacji działań w sytuacjach nadzwyczajnych, państwa członkowskie powinny być zachęcane do korzystania z tej usługi. Jeżeli zdecydują się na jej używanie, w celu zatwierdzenia systemu powinny określić i zgłosić Komisji organy krajowe właściwe do korzystania z tej usługi.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Należy rozwinąć unijny mechanizm i rescEU, aby skutecznie reagować na różnorodne sytuacje nadzwyczajne, z których wiele powoduje zmiana klimatu. W ostatnich latach zwiększa się częstotliwość i intensywność klęsk żywiołowych w Unii oraz poza jej terytorium, w tym na obszarach, na których wcześniej nie występowały. W związku z tym unijny mechanizm musi koniecznie obejmować zdolności wystarczające do radzenia sobie z coraz częstszymi klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary lasów i powodzie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną do szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne o dużej skali lub na mało prawdopodobne zdarzenia o dużym oddziaływaniu, takie jak pandemia COVID-19, Unia powinna mieć możliwość kupowania, wynajmowania, leasingowania lub pozyskiwania w inny sposób zdolności rescEU, aby móc wesprzeć państwa członkowskie przeciążone taką sytuacją nadzwyczajną, zgodnie z kompetencjami uzupełniającymi w dziedzinie ochrony ludności i ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem. Zdolności te mają być wcześniej rozmieszczone w węzłach logistycznych na terytorium Unii lub – ze względów strategicznych – za pośrednictwem zaufanych sieci takich węzłów, na przykład obiektów ONZ służących do magazynowania pomocy humanitarnej (Humanitarian Response Depots).

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną do szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne o dużej skali lub na mało prawdopodobne zdarzenia o dużym oddziaływaniu, takie jak pandemia COVID-19, Unia powinna mieć możliwość kupowania, wynajmowania, leasingowania lub pozyskiwania w inny sposób zdolności rescEU, aby móc wesprzeć państwa członkowskie przeciążone taką sytuacją nadzwyczajną, zgodnie z kompetencjami uzupełniającymi w dziedzinie ochrony ludności i ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem. Zdolności te mają być wcześniej rozmieszczone w węzłach logistycznych na terytorium Unii lub – ze względów strategicznych i należycie uzasadnionych – za pośrednictwem zaufanych sieci takich węzłów, na przykład obiektów ONZ służących do magazynowania pomocy humanitarnej (Humanitarian Response Depots). rescEU powinny zwiększyć synergie między krajowymi centrami logistycznymi, aby ułatwić skuteczniejsze reagowanie operacyjne, zwiększyć potencjał regionalny oraz przyczynić się do osiągnięcia długoterminowego celu zagwarantowania maksymalnej elastyczności i zdolności reagowania na wiele rodzajów klęsk i katastrof, wykraczających poza obecną pandemię. Wykorzystując ścisłe zaangażowanie organów państw członkowskich, unijny mechanizm powinien być używany do gromadzenia informacji na temat zdolności krajowych dostępnych w państwach członkowskich, w których znajdują się węzły, oraz oceny gotowości krajowych systemów kryzysowych i organów odpowiedzialnych za ochronę ludności, aby móc wydawać konkretne zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące ich dalszej poprawy.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Biorąc pod uwagę wspólnie uzgodnioną wartość solidarności, Unia odgrywa zasadniczą rolę w przyspieszaniu postępów w kierunku osiągnięcia celu równego i powszechnego świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych jako podstawy strategii politycznych Unii w obszarze ochrony ludności.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Zważywszy, że rozmieszczenie zdolności rescEU do celów operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu zapewnia znaczną unijną wartość dodaną, gdyż umożliwia szybkie udzielenie skutecznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji nadzwyczajnej, należy wprowadzić dalsze zobowiązania dotyczące wyeksponowania udziału Unii, tak aby zapewnić mu większą widoczność.

(16) Zważywszy, że rozmieszczenie zdolności rescEU do celów operacji reagowania w ramach unijnego mechanizmu zapewnia znaczną unijną wartość dodaną, gdyż umożliwia szybkie udzielenie skutecznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji nadzwyczajnej, należy wprowadzić dalsze zobowiązania dotyczące wyeksponowania udziału Unii, tak aby przekazywać informacje obywatelom Unii i mediom oraz zapewnić udziałowi Unii większą widoczność. Organy krajowe powinny otrzymać od Komisji wytyczne dotyczące komunikacji w odniesieniu do każdej interwencji w celu zapewnienia odpowiedniego wyeksponowania roli Unii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W celu zwiększenia elastyczności, a także osiągnięcia optymalnego wykonania budżetu, jako jedną z metod tego wykonania należy uwzględnić zarządzanie pośrednie.

(17) W celu zwiększenia elastyczności, a także osiągnięcia optymalnego wykonania budżetu w niniejszej decyzji należy przewidzieć zarządzanie pośrednie jako metodę wykonania budżetu, którą należy stosować jedynie wówczas, gdy uzasadnia to charakter i treść danego działania.

Uzasadnienie

Należy w miarę możliwości priorytetowo traktować zarządzanie bezpośrednie przez Komisję, w tym delegatury Unii. Zarządzanie pośrednie powinno być stosowane tylko wtedy, gdy można wyraźnie wykazać, że jest to bardziej skuteczna i wydajna metoda wykonania dla danego rodzaju działania.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Zgodnie z art. 155 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a („rozporządzenie finansowe”) podmioty wymienione w art. 62 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz w art. 25 ust. 2 niniejszej decyzji powinny co roku wypełniać swoje obowiązki sprawozdawcze. Wymogi w zakresie sprawozdawczości dotyczące tych podmiotów określono w umowie dotyczącej sprawdzania, o której mowa w art. 130 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

 

____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Uzasadnienie

Ponieważ zarządzanie pośrednie jest nową metodą wykonania budżetu w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, należy przypomnieć obowiązki sprawozdawcze podmiotów działających w ramach zarządzania pośredniego, jak określono w art. 155 rozporządzenia finansowego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Dla większej przewidywalności i długoterminowej skuteczności przy wykonaniu decyzji nr 1313/2013/UE Komisja powinna przyjmować roczne lub wieloletnie programy prac, określając w nich planowane przydziały środków. Dzięki temu Unia powinna mieć więcej elastyczności w wykonaniu budżetu, co wpłynie korzystnie na działania w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości.

(18) Dla większej przewidywalności i długoterminowej skuteczności przy wykonaniu decyzji nr 1313/2013/UE Komisja, po zasięgnięciu opinii odpowiednich zainteresowanych stron i instytucji, powinna przyjmować roczne i wieloletnie programy prac, określając w nich planowane przydziały środków. Dzięki temu Unia powinna mieć więcej elastyczności w wykonaniu budżetu, co wpłynie korzystnie na działania w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Ustanowienie dodatkowych rezerw strategicznych Unii i zapasów produktów istotnych w kontekście kryzysu oraz zarządzanie nimi w ramach Programu UE dla zdrowia powinno uzupełniać rezerwy rescEU na potrzeby reagowania.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Unijny mechanizm powinien także przewidywać możliwość dodatkowych, dobrowolnych wkładów państw członkowskich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) O ile środki służące zapobieganiu i zapewnianiu gotowości są niezbędne do zwiększenia odporności Unii na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, o tyle fakt oraz czas wystąpienia klęsk i katastrof, a także ich skala są z natury rzeczy niemożliwe do przewidzenia. Najnowszy kryzys związany z COVID-19 pokazał, że zasoby finansowe potrzebne do zapewnienia odpowiedniej reakcji mogą znacząco się różnić w poszczególnych latach, a powinny być udostępnione natychmiast. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby wiąże się więc z koniecznością dostosowania realizacji finansowej programów. Należy zatem zezwolić na przenoszenie niewykorzystanych środków, z ograniczeniem do kolejnego roku i z wyłącznym przeznaczeniem na działania z zakresu reagowania, dodatkowo do przepisów art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(23) O ile środki służące zapobieganiu i zapewnianiu gotowości są niezbędne do zwiększenia odporności Unii na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, o tyle fakt oraz czas wystąpienia klęsk i katastrof, a także ich skala są z natury rzeczy niemożliwe do przewidzenia. Najnowszy kryzys związany z COVID-19 pokazał, że zasoby finansowe potrzebne do zapewnienia odpowiedniej reakcji mogą znacząco się różnić w poszczególnych latach, a powinny być udostępnione natychmiast. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby wiąże się więc z koniecznością dostosowania realizacji finansowej programów. Należy zatem zezwolić na przenoszenie niewykorzystanych środków, z ograniczeniem do kolejnego roku i z przeznaczeniem na działania z zakresu zapobiegania, zapewniania gotowości i reagowania, dodatkowo do przepisów art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Załącznik I do decyzji nr 1313/2013/UE nie zapewnia wystarczającej elastyczności, która umożliwiałaby Unii właściwe dostosowania inwestycji w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania, i dlatego zostaje uchylony. Poziomy inwestycji, które mają zostać przydzielone na poszczególne etapy cyklu zarządzania ryzykiem związanym z klęskami i katastrofami, muszą być określane z wyprzedzeniem. Taki brak elastyczności uniemożliwia Unii odpowiednie reagowanie w związku z nieprzewidywalnym charakterem klęsk i katastrof.

skreśla się

Uzasadnienie

Współprawodawcy powinni monitorować względny podział środków finansowych według filarów (zapobieganie, gotowość i reagowanie). Wystarczającą elastyczność gwarantuje możliwość zmiany załącznika w drodze aktu delegowanego.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) w art. 4 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

4a. „cele Unii w zakresie odporności na klęski i katastrofy” oznaczają cele określające działania w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości w celu zabezpieczenia zdolności Unii i jej państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w sytuacji, gdy klęska, katastrofa lub kryzys może wywierać negatywne skutki transgraniczne;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 6 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja określa unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby przygotować podstawę do działań w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości. Cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy zapewniają wspólny scenariusz odniesienia umożliwiający utrzymanie krytycznych funkcji społecznych w obliczu narastających lawinowo skutków klęski lub katastrofy o dużym oddziaływaniu, a także zapewniający funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Cele opracowywane są na podstawie perspektywicznych scenariuszy, z uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu na ryzyko związane z klęskami i katastrofami, danych dotyczących przeszłych zdarzeń oraz przekrojowych analiz skutków, ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem.

5. Komisja określa unijne cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby przygotować podstawę do działań w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości. Cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy zapewniają wspólny scenariusz odniesienia umożliwiający utrzymanie krytycznych funkcji społecznych w obliczu narastających lawinowo skutków klęski lub katastrofy o dużym oddziaływaniu, a także zapewniający funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Cele opracowywane są na podstawie perspektywicznych scenariuszy, z uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej na ryzyko związane z klęskami i katastrofami, danych dotyczących przeszłych zdarzeń, przekrojowych analiz skutków oraz analiz długoterminowych skutków społecznych na dotkniętych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem grup obarczonych największym ryzykiem. Podczas opracowywania celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy Komisja w szczególności skupia się na pojawiających się okresowo klęskach i katastrofach, które uderzają w regiony państw członkowskich, oraz sugeruje, by organy krajowe podjęły konkretne środki, w tym wdrażane z wykorzystaniem funduszy UE, w celu wzmocnienia odporności na kryzysy.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności ERCC koordynuje, monitoruje i wspiera w czasie rzeczywistym reagowanie na sytuacje nadzwyczajne na poziomie Unii. ERCC blisko współpracuje z krajowymi systemami kryzysowymi, organami odpowiedzialnymi za ochronę ludności i właściwymi organami unijnymi.

W szczególności ERCC koordynuje, monitoruje i wspiera w czasie rzeczywistym reagowanie na sytuacje nadzwyczajne na poziomie Unii. ERCC blisko współpracuje z krajowymi systemami kryzysowymi, organami odpowiedzialnymi za ochronę ludności, grupami wolontariackimi na poziomie społeczności i właściwymi organami unijnymi.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 8 – litera c – tiret 3 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 zapewniania pomocy technicznej w zakresie szkoleń dla społeczności lokalnych w celu wzmocnienia ich zdolności do pierwszej samodzielnej reakcji na kryzys;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2, z czego składają się zdolności rescEU, na podstawie celów w zakresie odporności, o których mowa w art. 6 ust. 5, przygotowywania scenariuszy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem zidentyfikowanych i pojawiających się rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności i braków na poziomie Unii, w szczególności w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza, incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, a także pilnej pomocy medycznej.

2. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 2, z czego składają się zdolności rescEU, na podstawie celów w zakresie odporności, o których mowa w art. 6 ust. 5, przygotowywania scenariuszy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem zidentyfikowanych i pojawiających się rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności i braków na poziomie Unii, w szczególności w zakresie gaszenia pożarów lasów z powietrza, incydentów sejsmicznych, chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, a także pilnej pomocy medycznej. Komisja regularnie aktualizuje informacje na temat liczby i klasyfikacji zdolności rescEU i udostępnia te informacje bezpośrednio innym instytucjom Unii.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do zdolności reagowania na medyczne sytuacje nadzwyczajne, takich jak zapasy strategiczne i zespoły ratownictwa medycznego, Komisja dopilnowuje, by były koordynowane i tworzyły synergie z innymi odpowiednimi programami Unii, w szczególności Programem UE dla zdrowia, z myślą o zapewnieniu spójnego reagowania i unikaniu powielania działań, a tym samym generowaniu ewentualnych oszczędności finansowych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez Komisję lub państwa członkowskie. Komisja może nabywać, wynajmować, leasingować lub w inny sposób pozyskiwać zdolności rescEU, aby gromadzić zapasy i dystrybuować dostawy lub aby świadczyć usługi na rzecz państw członkowskich, w drodze postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi. W przypadku gdy zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez państwa członkowskie, Komisja może przyznawać państwom członkowskim dotacje bezpośrednie bez zaproszenia do składania wniosków.

Zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez Komisję lub państwa członkowskie. Komisja może nabywać, wynajmować, leasingować lub w inny sposób pozyskiwać zdolności rescEU, aby gromadzić zapasy i dystrybuować wysokiej jakości dostawy lub aby świadczyć usługi na rzecz państw członkowskich, w drodze postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi. W przypadku gdy zdolności rescEU są nabywane, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskiwane przez państwa członkowskie, Komisja może przyznawać państwom członkowskim dotacje bezpośrednie bez zaproszenia do składania wniosków.

Uzasadnienie

Kryzys związany z COVID-19 wyraźnie pokazał, jak ważne jest sprawdzanie jakości wszelkich środków medycznych i sprzętu medycznego, zwłaszcza gdy nabywane są poza Unią.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdolności rescEU są przyjmowane przez państwa członkowskie, które nabywają, wynajmują, leasingują lub w inny sposób pozyskują te zdolności. Jako sposób na zwiększenie odporności Unii, zdolności rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mają być strategicznie rozmieszczone na terytorium Unii. W porozumieniu z państwami członkowskimi zdolności rescEU nabyte, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mogą być również przechowywane w państwach trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci zarządzanych przez odpowiednie organizacje międzynarodowe.”;

Zdolności rescEU są przyjmowane przez państwa członkowskie, które nabywają, wynajmują, leasingują lub w inny sposób pozyskują te zdolności. Jako sposób na zwiększenie odporności Unii, zdolności rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mają być strategicznie rozmieszczone na terytorium Unii. W porozumieniu z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim zdolności rescEU nabyte, wynajmowane, leasingowane lub w inny sposób pozyskane przez Komisję mogą być również przechowywane w państwach trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci zarządzanych przez odpowiednie organizacje międzynarodowe.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 12 – ustęp 10 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„zdolności rescEU mogą być rozmieszczane poza obszarem Unii zgodnie z ust. 6–9 niniejszego artykułu.”;

„zdolności rescEU mogą być rozmieszczane poza obszarem Unii zgodnie z ust. 6–9 niniejszego artykułu; Komisja wdraża szczegółowe przepisy w celu zagwarantowania rozliczalności i prawidłowego wykorzystywania zdolności rescEU w państwach trzecich, włącznie z zapewnieniem dostępu dla unijnych urzędników przeprowadzających kontrole; należy zapewnić widoczność unijnego mechanizmu w państwach trzecich zgodnie z art. 20a ust. 1 i 2 niniejszej decyzji.”;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustępy 5 i 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) uchyla się ust. 5 i 6;

d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

 

5. Komisja dokonuje przeglądu podziału określonego w załączniku I w świetle wyników oceny, o której mowa w art. 34 ust. 3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, w stosownych przypadkach w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami wpływającymi na wykonanie budżetu lub w związku z utworzeniem zdolności rescEU, aktów delegowanych zgodnie z art. 30, dotyczących zmiany załącznika I przez skorygowanie poszczególnych wartości procentowych określonych w załączniku I o więcej niż 10 punktów procentowych. Ponadto należy zachęcić Komisję do organizowania ocen skutków dla każdego wniosku w sprawie zmiany załącznika I oraz do przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

 

6. Jeżeli w przypadku niezbędnej korekty zasobów budżetowych przeznaczonych na działania podejmowane w ramach reagowania wymaga tego pilna sytuacja, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 30 aktów delegowanych w celu zmiany załącznika I przez dostosowanie poszczególnych wartości procentowych określonych w załączniku I o więcej niż 10 punktów procentowych, w ramach dostępnych środków budżetowych i zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d a (nowa)

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) w art. 19 dodaje ust. 6a w brzmieniu:

 

6a. Parlament Europejski i Rada zatwierdzają dostępne roczne środki bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr .../... określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ... 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 19 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki o których mowa w art. 2 rozporządzenia [ERI] są wprowadzane w życie na podstawie niniejszej decyzji w postaci kwot, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) pkt (iv) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 4 i 8.

Środki o których mowa w art. 2 rozporządzenia [ERI] są wprowadzane w życie na podstawie niniejszej decyzji z wykorzystaniem kwoty 2 187 620 000 EUR w cenach bieżących, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) pkt (iv) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 4 i 8.

Uzasadnienie

Ze względów jasności i przejrzystości lepiej wspomnieć w podstawie prawnej Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności dokładną kwotę, która zostanie przekazana do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 20 a – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każda pomoc lub finansowanie przekazane na podstawie niniejszej decyzji muszą być odpowiednio wyeksponowane. Państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że komunikacja publiczna dotycząca operacji finansowanych w ramach unijnego mechanizmu:

Każda pomoc lub finansowanie przekazane na podstawie niniejszej decyzji muszą być odpowiednio wyeksponowane zgodnie z wydanymi przez Komisję szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi konkretnych interwencji. Państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że komunikacja publiczna dotycząca operacji finansowanych w ramach unijnego mechanizmu:

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 25 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja wdraża wsparcie finansowe Unii zgodnie z rozporządzeniem finansowym w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego z udziałem organów, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

2. Komisja wdraża wsparcie finansowe Unii w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046 lub w trybie zarządzania pośredniego z udziałem organów, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Przy wyborze trybu wdrażania wsparcia finansowego pierwszeństwo ma zarządzanie bezpośrednie. W przypadkach uzasadnionych charakterem i treścią danego działania Komisja może zastosować zarządzanie pośrednie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30 w celu uzupełnienia niniejszej decyzji poprzez określenie działań prowadzonych w ramach unijnego mechanizmu, które mogą być wdrażane przez zarządzanie pośrednie.

Uzasadnienie

Należy w miarę możliwości priorytetowo traktować zarządzanie bezpośrednie przez Komisję, w tym delegatury Unii. Zarządzanie pośrednie powinno być stosowane tylko wtedy, gdy można wyraźnie wykazać, że jest to bardziej skuteczna i wydajna metoda wykonania dla danego rodzaju działania.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 25 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Oprócz art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego środki na zobowiązania i środki na płatności, które nie zostały wykorzystane do końca roku finansowego, dla którego zostały wpisane w budżecie rocznym, zostają automatycznie przeniesione i mogą zostać rozdysponowane i wypłacone do dnia 31 grudnia kolejnego roku. Przeniesione środki wykorzystuje się wyłącznie na działania w zakresie reagowania na klęski i katastrofy. W kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności wykorzystuje się środki przeniesione z poprzedniego roku.”;

5. Oprócz art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego środki na zobowiązania i środki na płatności, które nie zostały wykorzystane do końca roku finansowego, dla którego zostały wpisane w budżecie rocznym, zostają automatycznie przeniesione i mogą zostać rozdysponowane i wypłacone do dnia 31 grudnia kolejnego roku. Przeniesione środki wykorzystuje się na działania w zakresie reagowania na klęski i katastrofy, zapobiegania im i zapewniania gotowości na ich wystąpienie. W kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności wykorzystuje się środki przeniesione z poprzedniego roku.”;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a

Decyzja nr 1313/2013/UE

Artykuł 30 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i w art. 21 ust. 3 akapit drugi, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.”;

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5, art. 19 ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 akapit drugi i art. 25 ust. 2, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.”;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23

Decyzja nr 1313/2013/UE

Załącznik I

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23) uchyla się załącznik I;

skreśla się

Uzasadnienie

Współprawodawcy powinni monitorować względny podział środków finansowych według filarów (zapobieganie, gotowość i reagowanie). Wystarczającą elastyczność gwarantuje możliwość zmiany załącznika w drodze aktu delegowanego.

 


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

17.6.2020

Sprawozdawca

 Data powołania

Niclas Herbst

19.6.2020

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2020

 

 

 

Data przyjęcia

1.9.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Petros Kokkalis, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petros Kokkalis

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Grupa Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Odsyłacze

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Data przedstawienia w PE

2.6.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

BUDG

17.6.2020

REGI

17.6.2020

Opinia niewydana

 Data decyzji

AFET

7.7.2020

REGI

5.6.2020

 

 

Zaangażowane komisje

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

23.7.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Nikos Androulakis

2.6.2020

 

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

 Data wydania opinii JURI

JURI

2.9.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.7.2020

2.9.2020

 

 

Data przyjęcia

3.9.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

72

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Billy Kelleher, Susana Solís Pérez

Data złożenia

7.9.2020

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

72

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan‑Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

 

6

-

ID

Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin

ECR

Rob Rooken

 

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności