Postup : 2020/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0148/2020

Predkladané texty :

A9-0148/2020

Rozpravy :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Hlasovanie :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

<Date>{07/09/2020}7.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0148/2020</NoDocSe>
PDF 418kWORD 146k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Spravodajca: <Depute>Nikos Androulakis</Depute>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Tomas Tobé, Výbor pre rozvoj

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 LIST VÝBORU PRE ROZVOJ
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0220),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 196 ods. 2 a článok 322 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0160/2020),

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Dvorom audítorov,

 so zreteľom na články 59 a 40 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na list Výboru pre rozvoj;

 so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0148/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

<RepeatBlock-Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Citácia 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 196 a článok 322 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 196,

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Zmena klímy vedie k zvýšeniu frekvencie, intenzity a komplexnosti prírodných katastrof na celom svete a rozvojové krajiny, predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty, sú mimoriadne zraniteľné na jednej strane z dôvodu ich nedostatočne rozvinutej schopnosti adaptovať sa na dôsledky zmeny klímy a zmierňovať ich a reagovať na katastrofy súvisiace s klímou a na druhej strane z dôvodu ich geografickej expozície voči povodniam, suchám a lesným požiarom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Zatiaľ čo mechanizmus Únie uznáva primárnu zodpovednosť členských štátov za predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu na ne, zároveň podporuje solidaritu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(2) Zatiaľ čo primárnu zodpovednosť za predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu na ne majú naďalej členské štáty, mechanizmus Únie, a najmä rescEU, podporujú solidaritu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii tým, že dopĺňajú existujúce kapacity členských štátov, čo umožňuje účinnejšiu pripravenosť a reakciu, keď kapacity na vnútroštátnej úrovni nie sú dostatočné.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Lesné požiare ohrozujú životy, živobytie a biodiverzitu, spôsobujú uvoľňovanie veľkých množstiev emisií uhlíka a znižujú schopnosť planéty absorbovať uhlík, čo ešte viac zhoršuje zmenu klímy. Osobitné obavy vyvolávajú situácie, keď požiare ničia pralesy alebo rádioaktívne kontaminované oblasti. Nárast katastrof súvisiacich s klímou vrátane lesných požiarov si vyžaduje posilnenie operácií mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany mimo Únie vrátane činností zameraných na prevenciu a pripravenosť na katastrofy.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Bezprecedentná skúsenosť s pandémiou COVID-19 ukázala, že efektívnosť Únie pri riadení krízy je obmedzená rozsahom riadiaceho rámca Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti v prípade katastrof postihujúcich väčšinu členských štátov.

(3) Bezprecedentná skúsenosť s pandémiou COVID-19 ukázala, že efektívnosť Únie pri riadení krízy je obmedzená rozsahom riadiaceho rámca Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti v prípade katastrof postihujúcich väčšinu členských štátov. Okrem toho je jasné, že Únia a členské štáty nie sú dostatočne pripravené na extrémnejšie a komplexnejšie katastrofy s ďalekosiahlymi a dlhodobejšími globálnymi následkami, ako je napríklad rozsiahla pandémia. Preto je nevyhnutné, aby sa opatrenia členských štátov v oblasti civilnej ochrany lepšie koordinovali a aby sa posilnil systém rescEU.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Skúsenosť s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 ukázala, že Únia a členské štáty nie sú primerane pripravené reagovať na rozsiahle núdzové situácie a že existujúci právny rámec nie je dostatočne vhodný na daný účel. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 tiež poukázala na to, ako môžu mať následky katastrof na ľudské zdravie, životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo bezprecedentné rozmery. Vzhľadom na potrebu posilniť spôsobilosť a opatrenia Únie v oblasti ochrany zdravia a civilnej ochrany je nevyhnutné, aby sa systém rescEU posilnil a bol pružnejší, rýchlejší a lepšie sa koordinoval s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti civilnej ochrany. Rovnako je nevyhnutné, aby členské štáty poskytovali dostatočné informácie o tom, ako predchádzajú núdzovým situáciám, a o svojej pripravenosti na ne.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) S cieľom maximalizovať transparentnosť a zodpovednosť voči občanom Únie by Komisia mala predložiť usmernenia týkajúce sa spôsobu merania podielu výdavkov vynaložených prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktoré by sa mali považovať za oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA);

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c) Vzhľadom na skúsenosti s pandémiou COVID-19 a potrebu posilniť schopnosť Únie reagovať v oblasti zdravia a civilnej ochrany by sa mal systém rescEU výrazne posilniť s cieľom zlepšiť jeho výkonnosť v každom z troch pilierov mechanizmu Únie: prevencii, pripravenosti a reakcii.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, aby bol lepšie pripravený, keď bude treba v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam.

(5) Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, aby bol lepšie pripravený, keď bude treba v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam. Posilnenie mechanizmu Únie by malo dopĺňať politiky a fondy Únie a nemalo by nahrádzať uplatňovanie zásady odolnosti voči katastrofám v rámci všetkých týchto politík a fondov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zlepšiť plánovanie v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia mala naďalej presadzovať investície do predchádzania katastrofám naprieč odvetviami a komplexné prístupy k riadeniu rizík, ktoré sú základom prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím na prístup zameraný na viacnásobné nebezpečenstvo, ekosystémový prístup a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vedeckými kruhmi a kľúčovými hospodárskymi subjektmi. Na tento účel by sa mali vysunúť do popredia medzisektorové prístupy a prístupy zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali vychádzať z celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva základné vymedzenie kapacít a pripravenosti. Pri stanovovaní celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi.

(6) S cieľom zlepšiť odolnosť a plánovanie v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia mala posilniť investície do predchádzania katastrofám naprieč hranicami a odvetviami, a to vrátane katastrof, ktoré vznikajú následkom seizmickej činnosti, ako sú zemetrasenia, alebo následkom záplav či hydrogeologickej nestability, ako sú zosuvy pôdy, a komplexné prístupy k riadeniu rizík, ktoré sú základom prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím na prístup zameraný na viacnásobné nebezpečenstvo, ekosystémový prístup a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vedeckými kruhmi a kľúčovými hospodárskymi subjektmi. Na tento účel by sa mali vysunúť do popredia medzisektorové a cezhraničné prístupy a prístupy zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali vychádzať z celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva základné vymedzenie kapacít a pripravenosti. Pri stanovovaní celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti by Komisia mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskym parlamentom.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) S cieľom zabezpečiť účinnú prevenciu katastrof by sa záťažové testy a proces certifikácie kapacít v oblasti reakcie mali považovať za kľúčové prvky. Pravidelné posúdenia rizík na regionálnej a miestnej úrovni sú potrebné pre vnútroštátne orgány, aby mohli v prípade potreby prijať opatrenia na posilnenie odolnosti, a to aj využitím existujúcich fondov Únie. Takéto posúdenia rizík by sa mali zamerať na osobitné podmienky každého regiónu, ako sú seizmická aktivita, časté záplavy alebo lesné požiare. Tieto posúdenia by mali zahŕňať aj úroveň cezhraničnej spolupráce, aby mal mechanizmus Únie podrobné informácie o miestne dostupných kapacitách na to, aby zásah mohol byť cielenejší.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Vymedzenie cieľov Únie v oblasti odolnosti voči katastrofám na podporu opatrení v oblasti prevencie a pripravenosti by malo zahŕňať presné posúdenie a zohľadnenie dlhodobých sociálnych dôsledkov, ktoré sa vyskytujú v prvej fáze po núdzovej situácii a ktoré riešia orgány civilnej ochrany, s osobitným dôrazom na najzraniteľnejších ľudí.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Vytvorenie súboru zdrojov združuje rad záchranných tímov, odborníkov a vybavenia, ktoré členské štáty neustále udržiavajú v pohotovostnom režime na účely misií Únie v oblasti civilnej ochrany. Je nevyhnutné, aby tieto tímy spĺňali náročné kritériá kvality a spoľahlivosti s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Mechanizmus Únie by mal využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako sú napríklad európsky program pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Systémy riadenia núdzovej situácie Copernicus poskytujú podporu centru ERCC v rôznych obdobiach núdze, počínajúc včasným varovaním a prevenciou až po katastrofu a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať možnosť zabezpečenej satelitnej komunikácie, osobitne prispôsobenej potrebám vládnych používateľov v rámci riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá globálna infraštruktúra satelitnej navigácie a určovania polohy osobitne zameraná na civilné účely v Európe a na celom svete a môže sa využívať v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie núdzových situácií vrátane systémov včasného varovania. Príslušné služby systému Galileo budú zahŕňať núdzovú službu, ktorá prostredníctvom vysielania signálov šíri varovania týkajúce sa prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií v konkrétnych oblastiach. Členské štáty by mali mať možnosť využívať túto službu. Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu systému určiť a Komisii oznámiť vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé využívať túto núdzovú službu.

(9) Mechanizmus Únie by mal využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako sú napríklad európsky program pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Systémy riadenia núdzovej situácie Copernicus poskytujú podporu centru ERCC v rôznych obdobiach núdze, počínajúc včasným varovaním a prevenciou až po katastrofu a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať možnosť zabezpečenej satelitnej komunikácie, osobitne prispôsobenej potrebám vládnych používateľov v rámci riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá globálna infraštruktúra satelitnej navigácie a určovania polohy osobitne zameraná na civilné účely v Európe a na celom svete a môže sa využívať v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie núdzových situácií vrátane systémov včasného varovania. Príslušné služby systému Galileo budú zahŕňať núdzovú službu, ktorá prostredníctvom vysielania signálov šíri varovania týkajúce sa prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií v konkrétnych oblastiach. Vzhľadom na jej potenciál zachraňovať životy a uľahčovať koordináciu núdzových opatrení by sa členské štáty mali nabádať k tomu, aby túto službu využívali. Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu systému určiť a Komisii oznámiť vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé využívať túto núdzovú službu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Mechanizmus Únie a systém rescEU by sa mali rozvíjať tak, aby Únii umožňovali účinne reagovať na širokú škálu núdzových situácií. Zmena klímy vedie k zvýšeniu frekvencie, intenzity a zložitosti prírodných katastrof v Únii a na celom svete, čo si vyžaduje vysokú mieru solidarity medzi krajinami. Každý rok pustošia mnohé európske krajiny lesné požiare, ktoré zničia tisíce hektárov lesa a vyžiadajú si mnoho ľudských životov. Táto situácia bola zjavná najmä počas obdobia lesných požiarov v Portugalsku v roku 2017, čo viedlo k návrhu Komisie o systéme rescEU z novembra 2017. Členské štáty vrátane tých, ktoré sú najviac postihnuté lesnými požiarmi, majú často nedostatočnú kapacitu v oblasti prevencie a reakcie. Je preto nevyhnutné, aby sa posilnila prevencia katastrof a pripravenosť a reakcia na katastrofy a aby mechanizmus Únie zahŕňal dostatočné kapacity, a to aj počas prechodného obdobia systému rescEU, na to, aby bolo možné konať v prípade výskytu lesných požiarov a iných prírodných katastrof.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Počas pandémie COVID-19 mohla Komisia na základe existujúcich ustanovení rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ zahrnúť do rescEU vytváranie zdravotníckych zásob pozostávajúcich zo zdravotníckych protiopatrení, ako je zdravotnícke vybavenie pre intenzívnu starostlivosť, osobné ochranné prostriedky, laboratórne vybavenie, vakcíny a liečebné prípravky, na účely pripravenosti a reakcie na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia. Z týchto zdravotníckych zásob boli do členských štátov a kandidátskych krajín dodané osobné ochranné prostriedky. Napriek tomu z dôvodu, že len členské štáty môžu nadobúdať, prenajímať si alebo zabezpečiť formou lízingu kapacity rescEU, uplynul od prijatia vykonávacieho aktu na vytvorenie vyššie uvedených zásob po prvé nasadenie príslušného zdravotníckeho vybavenia a potrieb viac ako jeden mesiac.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom získať operačnú kapacitu potrebnú na rýchlu reakciu na núdzovú situáciu veľkého rozsahu alebo na nízko pravdepodobnú udalosť s veľkým dosahom, akou je napríklad pandémia COVID-19, by Únia mala mať možnosť nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola schopná pomôcť členským štátom, na ktoré doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu, v súlade s podpornými právomocami v oblasti civilnej ochrany a s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Tieto kapacity majú byť predbežne umiestnené v logistických centrách v rámci Únie alebo zo strategických dôvodov prostredníctvom dôveryhodných sietí centier, ako sú napríklad sklady humanitárnej reakcie OSN.

(10) S cieľom získať operačnú kapacitu potrebnú na rýchlu a účinnú reakciu na núdzové situácie veľkého rozsahu alebo na nízko pravdepodobné udalosti s veľkým dosahom, akou je napríklad pandémia COVID-19, by Únia mala mať možnosť samostatne nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola schopná pomôcť členským štátom, na ktoré doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu alebo cezhraničná núdzová situácia, v súlade s podpornými právomocami v oblasti civilnej ochrany. Tieto kapacity majú byť predbežne umiestnené v logistických centrách v rámci Únie. EMA a ECDC by mali byť podľa potreby konzultované pri vymedzovaní, riadení a distribúcii kapacít určených na reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Pri vykonávaní činností mechanizmu Únie by sa osobitná pozornosť mala venovať ochrane zraniteľných osôb. Navyše by Komisia s cieľom predchádzať rodovo motivovanému násiliu vrátane domáceho násilia v čase krízy mala spolu s členskými štátmi vypracovať usmernenia založené na najlepších postupoch na podporu obetí rodovo motivovaného násilia v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend> Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) Na základe zásad solidarity a všeobecne dostupných kvalitných zdravotníckych služieb, ako aj ústrednej úlohy Únie pri urýchľovaní napredovania v oblasti celosvetových výziev týkajúcich sa zdravia by mal mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany v súčinnosti a komplementárnosti s inými príslušnými programami Únie, najmä programom EU4Health, vybudovať lepšie kapacity v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Kapacity rescEU, ktoré členské štáty nadobudli, prenajali si, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili, by sa mohli použiť na vnútroštátne účely, ale len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie.

(11) Kapacity rescEU, ktoré členské štáty alebo Komisia nadobudli, prenajali si, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili, by sa mohli použiť na vnútroštátne účely v štátoch, v ktorých sú umiestnené, ale len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, pričom má prednosť boj proti cezhraničným núdzovým situáciám.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 </Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V prípade potreby má Únia záujem reagovať na núdzové situácie v tretích krajinách. Kapacity rescEU boli síce vytvorené tak, aby slúžili v prvom rade ako bezpečnostná sieť v rámci Únie, ale v riadne odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení humanitárnych zásad ich možno nasadiť aj mimo Únie.

(12) V prípade potreby má Únia záujem reagovať na núdzové situácie v tretích krajinách. Kapacity rescEU boli síce vytvorené tak, aby slúžili v prvom rade ako bezpečnostná sieť v rámci Únie, ale v riadne odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení humanitárnych zásad ich po konzultáciách s humanitárnymi aktérmi pred zásahmi možno nasadiť aj mimo Únie.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme podpory členských štátov pri poskytovaní tejto pomoci by sa malo posilniť európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany spolufinancovaním prevádzkových nákladov poskytnutých kapacít pri ich nasadení mimo Únie.

(13) V záujme podpory členských štátov pri poskytovaní tejto pomoci aj mimo Únie by sa malo ďalej posilniť európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany spolufinancovaním prevádzkových nákladov poskytnutých kapacít na rovnakej úrovni bez ohľadu na to, či sú nasadené v Únii alebo mimo nej.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) S cieľom posilniť spoluprácu v oblasti leteckého hasenia lesných požiarov a reakcie na iné katastrofy by sa mali podľa možnosti zjednodušiť administratívne postupy, aby sa zabezpečila rýchla intervencia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže nasadenie kapacít rescEU pri operáciách reakcie v rámci mechanizmu Únie prináša značnú pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí v núdzových situáciách, mali by sa stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa zviditeľňovanie s cieľom posilniť význam mechanizmu v rámci Únie.

(16) Keďže nasadenie kapacít rescEU pri operáciách reakcie v rámci mechanizmu Únie prináša značnú pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí v núdzových situáciách, mali by sa stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa zviditeľňovania s cieľom poskytovať informácie občanom a médiám v Únii a zvýrazniť úlohu Únie. Vnútroštátne orgány by mali od Komisie dostať usmernenia týkajúce sa komunikácie o každom jednotlivom zásahu, aby sa zabezpečila vhodná propagácia úlohy Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zvýšiť flexibilitu a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by sa ako metóda plnenia rozpočtu malo zahrnúť nepriame riadenie.

(17) S cieľom zvýšiť flexibilitu a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by sa v tomto rozhodnutí malo stanoviť nepriame riadenie ako metóda plnenia rozpočtu, ktorá sa má použiť, ak je to odôvodnené povahou a obsahom príslušného opatrenia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pokiaľ je to možné, malo by sa uprednostniť priame riadenie Komisiou vrátane delegácií Únie. Nepriame riadenie by sa malo používať iba vtedy, ak je možné jasne preukázať, že ide o účinnejší a efektívnejší spôsob vykonávania v prípade daného druhu činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) V súlade s článkom 155 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) by si subjekty uvedené v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia a v článku 25 ods. 2 tohto rozhodnutia mali každý rok plniť svoje povinnosti podávať správy. Požiadavky na podávanie správ pre tieto subjekty sú stanovené v dohode o overovaní uvedenej v článku 130 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Keďže nepriame riadenie je novým spôsobom implementácie v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, je dôležité pripomenúť oznamovacie povinnosti subjektov pôsobiacich v rámci nepriameho riadenia, ako sa stanovuje v článku 155 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom podporiť predvídateľnosť a dlhodobú účinnosť by Komisia pri vykonávaní rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ mala prijať ročné alebo viacročné pracovné programy, v ktorých sa uvádzajú plánované alokácie. Únii by to malo pomôcť dosiahnuť väčšiu flexibilitu pri plnení rozpočtu, a tým posilniť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti.

vypúšťa sa

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Delegované akty by mali vymedziť posilnené právomoci vedúcich agentúr Únie v oblasti riadenia kapacít rescEU, vedenia procesu verejného obstarávania a poskytovania odporúčaní týkajúcich sa konkrétnych množstiev a výrobkov, ktoré sa majú umiestniť do geograficky rozptýlených logistických centier.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) Vytvorenie, riadenie a distribúcia strategických rezerv Únie a zásob kapacít určených na reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti v rámci programu EU4Health by mali dopĺňať rezervy rescEU.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 22 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Mechanizmus Únie by mal umožňovať aj dodatočné dobrovoľné príspevky členských štátov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 23</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti sú síce nevyhnutné na posilnenie spoľahlivosti Únie pri riešení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, lenže z ich povahy vyplýva, že výskyt, načasovanie a rozsah katastrof sú nepredvídateľné. Ako sa ukázalo pri nedávnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19, finančné zdroje požadované na zabezpečenie primeranej reakcie sa môžu z roka na rok výrazne líšiť a mali by byť okamžite prístupné. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. Je teda vhodné povoliť prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov, s obmedzením len na nasledujúci rok a výlučne na opatrenia týkajúce sa reakcie, a to v dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(23) Opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti sú síce nevyhnutné na posilnenie spoľahlivosti Únie pri riešení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, lenže z povahy katastrof vyplýva, že ich výskyt, načasovanie a rozsah sú nepredvídateľné. Ako sa ukázalo pri nedávnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19, finančné zdroje požadované na zabezpečenie primeranej reakcie sa môžu z roka na rok výrazne líšiť a mali by byť okamžite prístupné. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. Je teda vhodné povoliť prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov, s obmedzením len na nasledujúci rok a na opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie, a to navyše k ustanoveniam článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 25</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Príloha I k rozhodnutiu č. 1313/2013/EÚ nie je dostatočne pružná na to, aby umožňovala Únii riadne upraviť investície do prevencie, pripravenosti a reakcie, a preto sa vypúšťa. Úrovne investícií, ktoré sa majú prideliť rôznym fázam cyklu riadenia rizika katastrof, musia byť stanovované vopred. Táto nepružnosť bráni Únii v tom, aby mohla reagovať na nepredvídateľnú povahu katastrof.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 25 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a) S cieľom zabezpečiť fungovanie kapacít rescEU a účinné reakcie mechanizmu Únie na potreby občanov Únie boli počas pandémie COVID-19 sprístupnené dodatočné finančné prostriedky na financovanie opatrení v rámci mechanizmu Únie. Je dôležité poskytnúť Únii potrebnú flexibilitu, aby mohla účinne reagovať na nepredvídateľnú povahu katastrof a zároveň zachovať určitú predvídateľnosť pri plnení cieľov stanovených v tomto rozhodnutí. Pri plnení týchto cieľov je dôležité dosiahnuť potrebnú rovnováhu. S cieľom aktualizovať percentuálne podiely uvedené v prílohe I podľa priorít reformovaného mechanizmu Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 1 – odsek 2</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1. V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Ochrana, ktorá sa má mechanizmom Únie zabezpečovať, sa vzťahuje prednostne na ľudí, ale aj na životné prostredie a majetok vrátane kultúrneho dedičstva, a to pred všetkými druhmi prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou vrátane dôsledkov terorizmu a technologických, radiačných alebo environmentálnych katastrof, znečisťovania morí a akútnych zdravotných mimoriadnych udalostí, ku ktorým dochádza v rámci Únie alebo mimo nej. V prípade dôsledkov teroristických činov a radiačných katastrof sa mechanizmus Únie môže vzťahovať len na opatrenia týkajúce sa pripravenosti a reakcie.

„2. Ochrana, ktorá sa má mechanizmom Únie zabezpečovať, sa vzťahuje prednostne na ľudí, ale aj na životné prostredie a majetok vrátane kultúrneho dedičstva, a to pred všetkými druhmi prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou vrátane dôsledkov terorizmu a technologických, radiačných alebo environmentálnych katastrof, znečisťovania morí, hydrogeologickej nestability a akútnych zdravotných mimoriadnych udalostí, ku ktorým dochádza v rámci Únie alebo mimo nej. V prípade dôsledkov teroristických činov a radiačných katastrof sa mechanizmus Únie môže vzťahovať len na opatrenia týkajúce sa pripravenosti a reakcie.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 1 – odsek 3</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1a. V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:

3. Mechanizmom Únie sa podporuje solidarita medzi členskými štátmi prostredníctvom praktickej spolupráce a koordinácie bez toho, aby bola dotknutá primárna povinnosť členských štátov chrániť ľudí, životné prostredie a majetok vrátane kultúrneho dedičstva na svojom území pred katastrofami a vybaviť svoje systémy zvládania katastrof dostatočnými spôsobilosťami, aby boli schopné náležite a konzistentne zvládnuť katastrofy takej povahy a takého rozsahu, ktoré možno dôvodne predpokladať a na ktoré sa možno pripraviť.

„3. Mechanizmom Únie sa podporuje solidarita medzi členskými štátmi prostredníctvom praktickej spolupráce a koordinácie bez toho, aby bola dotknutá primárna povinnosť členských štátov chrániť ľudí, životné prostredie, pôdu a majetok vrátane kultúrneho dedičstva na svojom území pred katastrofami a vybaviť svoje systémy zvládania katastrof dostatočnými spôsobilosťami, aby boli schopné náležite a konzistentne zvládnuť katastrofy takej povahy a takého rozsahu, ktoré možno dôvodne predpokladať a na ktoré sa možno pripraviť, a predchádzať im.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 3 – odsek 1 – písmeno c</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1b. V článku 3 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

c) uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v prípade katastrof alebo bezprostrednej hrozby katastrof, a to aj prijímaním opatrení na zmiernenie bezprostredných následkov katastrof;

„c) uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu v prípade katastrof a bezprostrednej hrozby katastrof, a to aj prostredníctvom odstránenia prípadných byrokratických prekážok;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. V článku 4 sa vkladá tento bod:

 

„4a. „ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám“ sú ciele stanovené na podporu opatrení v oblasti prevencie a pripravenosti na účely zlepšenia schopnosti Únie a jej členských štátov odolávať účinkom katastrofy, ktorá má alebo môže mať cezhraničné účinky, na poskytnutie spoločného východiska pre zachovanie kritických spoločenských funkcií aj napriek účinkom takejto katastrofy, a na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu v takejto situácii;“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 5 – odsek 1 – písmeno c</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b. V článku 5 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

c) vytvára a pravidelne aktualizuje medzisektorový prehľad a mapu rizík prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ktorým Únia môže čeliť, využívajúc jednotný prístup v rámci rôznych oblastí politík, ktoré sa môžu zaoberať prevenciou katastrof alebo mať na ňu vplyv, pričom sa náležite zohľadnia pravdepodobné vplyvy zmeny klímy;

„c) vytvára a pravidelne aktualizuje medzisektorový prehľad a mapu rizík prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou vrátane katastrof, ktoré majú alebo môžu mať cezhraničné účinky, ktorým Únia môže čeliť, využívajúc jednotný prístup v rámci rôznych oblastí politík, ktoré sa môžu zaoberať prevenciou katastrof alebo mať na ňu vplyv, pričom sa náležite zohľadnia pravdepodobné vplyvy zmeny klímy;“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1 c (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 5 – odsek 1 – písmeno h</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1c. V článku 5 ods. 1 sa písm. h) nahrádza takto:

h) podporuje využívanie rôznych fondov Únie, prostredníctvom ktorých by bolo možné podporovať udržateľné predchádzanie katastrofám a nabáda členské štáty a regióny, aby tieto možnosti financovania využívali;

„h) podporuje využívanie fondov Únie, prostredníctvom ktorých by bolo možné podporovať udržateľné predchádzanie katastrofám vrátane katastrof spôsobených hydrogeologickou nestabilitou, a nabáda členské štáty a regióny, aby tieto možnosti financovania využívali;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 1 – písmeno c</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a) V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

c) ďalej rozvíjajú a skvalitňujú plánovanie riadenia rizík v prípade katastrof na celoštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako celoštátna úroveň;

„c) ďalej rozvíjajú a skvalitňujú plánovanie riadenia rizík v prípade katastrof na celoštátnej úrovni alebo vhodnej úrovni, ktorá je nižšia ako celoštátna úroveň, a to aj pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5 a riziká spojené s katastrofami, ktoré majú alebo môžu mať cezhraničné účinky;“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend><Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 1 – písmeno d</Article2>

 

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-aa) V odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

d) sprístupňujú Komisii zhrnutie relevantných skutočností z posúdení uvedených v písmenách a) a b), pričom sa zameriavajú na kľúčové riziká. V prípade kľúčových rizík s cezhraničnými dôsledkami, ako aj prípadných rizík s nízkou pravdepodobnosťou a závažným vplyvom členské štáty opíšu prioritné opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti. Zhrnutie sa poskytne Komisii do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky a vždy, keď dôjde k významným zmenám;

„d) sprístupňujú Komisii zhrnutie relevantných skutočností z posúdení uvedených v písmenách a) a b), pričom sa zameriavajú na kľúčové riziká. V prípade kľúčových rizík s cezhraničnými dôsledkami a rizík spojených s katastrofami, ktoré majú alebo môžu mať cezhraničné účinky, ako aj prípadných rizík s nízkou pravdepodobnosťou a závažným vplyvom členské štáty opíšu prioritné opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti. Zhrnutie sa poskytne Komisii do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky a vždy, keď dôjde k významným zmenám;“

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 1 – písmeno f</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej nižšej úrovni zlepšujú zber údajov o stratách v dôsledku katastrof s cieľom zabezpečiť zostavenie scenárov založených na dôkazoch, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1.“;

f) na vnútroštátnej úrovni alebo vhodnej nižšej úrovni zlepšujú zber údajov o stratách v dôsledku katastrof s cieľom zabezpečiť zostavenie scenárov založených na dôkazoch, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1, najmä pokiaľ ide o zisťovanie nedostatkov v cezhraničných kapacitách v oblasti reakcie na katastrofy.“;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia vymedzí ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám s cieľom podporiť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám zabezpečujú spoločné východiská pre zachovanie kritických spoločenských funkcií, keď treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Ciele budú vychádzať z výhľadových scenárov vrátane vplyvov zmeny klímy na riziko katastrof, údajov o minulých udalostiach a medziodvetvového posúdenia vplyvu s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby.

5. Do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho rozhodnutia] Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom doplniť toto rozhodnutie stanovením cieľov Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám s cieľom podporiť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám zabezpečujú spoločné východiská pre zachovanie kritických spoločenských funkcií, keď treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Uvedené ciele budú vychádzať z výhľadových scenárov vrátane vplyvov zmeny klímy a straty biodiverzity na riziko katastrof, údajov o minulých udalostiach a medziodvetvového posúdenia vplyvu a posúdenia dlhodobého sociálneho vplyvu na dotknuté oblasti s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Pri vypracúvaní cieľov odolnosti voči katastrofám sa Komisia osobitne zameria na opakujúce sa katastrofy, ktoré postihujú regióny členských štátov, a navrhne vnútroštátnym orgánom, aby prijali konkrétne opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa majú realizovať s použitím finančných prostriedkov Únie, na posilnenie odolnosti voči krízam.

V prípade potreby je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom vymedziť ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám.

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ERCC predovšetkým koordinuje, monitoruje a podporuje v reálnom čase reakciu na núdzové situácie na úrovni Únie. ERCC úzko spolupracuje s vnútroštátnymi krízovými systémami, orgánmi civilnej ochrany a príslušnými orgánmi Únie.

ERCC predovšetkým koordinuje, monitoruje a podporuje v reálnom čase reakciu na núdzové situácie na úrovni Únie. ERCC úzko spolupracuje s vnútroštátnymi krízovými systémami, orgánmi civilnej ochrany, dobrovoľníckymi skupinami na úrovni komunít a príslušnými orgánmi Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – písmeno c – zarážka 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 vývoji nadnárodných systémov detekcie a varovania, ktoré fungujú v záujme Únie,

 vývoji nadnárodných systémov detekcie a včasného varovania, ktoré fungujú v záujme Únie, s cieľom zmierniť bezprostredné dôsledky katastrof alebo pandémií na ľudské životy,

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – písmeno c – zarážka 3 a (nová)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 poskytovaní technickej pomoci v oblasti odbornej prípravy miestnym komunitám na posilnenie ich kapacít prvej reakcie na krízu bez pomoci,

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 9 – odsek 10 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:

 

„10a. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby špecialisti prvého zásahu boli riadne vybavení a pripravení reagovať na všetky druhy katastrof, ktoré sa uvádzajú v článku 1.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení medziodvetvového plánovania odolnosti pre prípady prírodných katastrof aj katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré môžu mať cezhraničný účinok vrátane nežiaducich účinkov zmeny klímy. Plánovanie odolnosti zahŕňa zostavovanie scenárov na úrovni Únie na účely prevencie katastrof a reakcie na ne na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), plánovania riadenia rizík v prípade katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. c), údajov o stratách v dôsledku katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 písm. f), mapovania prostriedkov a vypracúvania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie, a to s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5.

1. Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení medziodvetvového plánovania odolnosti pre prípady prírodných katastrof aj katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré môžu mať cezhraničný účinok vrátane nežiaducich účinkov zmeny klímy a zvyšujúceho sa výskytu cezhraničných lesných požiarov. Plánovanie odolnosti zahŕňa zostavovanie scenárov na úrovni Únie na účely prevencie katastrof a reakcie na ne na základe posúdení rizík uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) a prehľadu rizík uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. c), plánovania riadenia rizík v prípade katastrof uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. c), údajov o stratách v dôsledku katastrof uvedených v článku 6 ods. 1 písm. f), mapovania prostriedkov a vypracúvania plánov na nasadzovanie kapacít v oblasti reakcie, a to s prihliadnutím na ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám uvedené v článku 6 ods. 5.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia a členské štáty určujú a podporujú synergie medzi pomocou v oblasti civilnej ochrany a humanitárnou pomocou financovanou Úniou a členskými štátmi pri plánovaní odolnosti voči katastrofám, pokiaľ ide o operácie reakcie na humanitárne krízy mimo Únie.“

2. Komisia a členské štáty určujú a podporujú synergie medzi pomocou v oblasti civilnej ochrany a humanitárnou pomocou financovanou Úniou a členskými štátmi pri plánovaní odolnosti voči katastrofám, pokiaľ ide o operácie reakcie na humanitárne krízy mimo Únie, a to v spolupráci s humanitárnymi aktérmi vrátane miestnych aktérov a s miestnymi orgánmi vždy, keď je to možné.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 7</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 11 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe zistených rizík, cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 6 ods. 5, zostavovania scenárov uvedených v článku 10 ods. 1 a na základe celkových kapacít a nedostatkov vymedzí prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2 druhy a počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“).

2. Komisia na základe zistených rizík, celkových kapacít, nedostatkov a akýchkoľvek existujúcich cieľov Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám uvedených v článku 6 ods. 5 a akéhokoľvek existujúceho zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1 prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí druhy a upresní počet kľúčových kapacít v oblasti reakcie potrebných pre európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „ciele kapacity“). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Smernica č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2 a na základe cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 6 ods. 5 a zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1 vymedzí, z čoho sa kapacity rescEU majú skladať, pričom zohľadní identifikované a nové riziká a celkové kapacity a nedostatky na úrovni Únie, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov, chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci.

2. Komisia v rámci logistických centier vytvorí európske rezervy zdravotníckych protiopatrení a vybavenia, ktoré by zahŕňali zdravotnícke protiopatrenia reagujúce na nízko pravdepodobné udalosti s veľkým dosahom. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí kapacity, z ktorých má pozostávať rescEU, a to aj na základe akýchkoľvek existujúcich cieľov Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám uvedených v článku 6 ods. 5 a akéhokoľvek existujúceho zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1, pričom zohľadní identifikované a nové riziká a celkové kapacity a nedostatky na úrovni Únie, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov, záchrany pri zemetraseniach a povodniach, chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. Komisia pravidelne aktualizuje informácie o počte a klasifikácii kapacít rescEU a tieto informácie priamo sprístupňuje ostatným inštitúciám Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade kapacít určených na reagovanie na núdzové situácie v oblasti zdravia, ako sú strategické zásoby, tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti a akékoľvek ďalšie príslušné kapacity, Komisia zabezpečí, aby sa dosiahla účinná koordinácia a synergie s inými programami a fondmi Únie, a najmä s programom EU4Health1a, ako aj s relevantnými aktérmi v Únii a celosvetovo.

 

_______________________

 

1a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014, COM(2020)0405 final.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU sa nadobúdajú, prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany Komisie alebo členských štátov. Kapacity rescEU určené na skladovanie a distribúciu dodávok alebo na poskytovanie služieb členským štátom môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať prostredníctvom postupov verejného obstarávania v súlade s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú členské štáty, Komisia môže udeliť členským štátom priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov.

Kapacity rescEU sa nadobúdajú, prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany Komisie alebo členských štátov. Kapacity rescEU určené na skladovanie a distribúciu vysokokvalitných zásob alebo na poskytovanie služieb členským štátom môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať prostredníctvom postupov verejného obstarávania v súlade s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak Komisia nadobudne kapacity rescEU, ponechá si tieto kapacity vo vlastníctve aj vtedy, keď sú distribuované členským štátom. Ak si Komisia kapacity rescEU prenajíma, zabezpečuje formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečuje, ponechá si nad nimi plnú kontrolu. Ak Komisia nadobudne kapacity, ktoré nie sú opätovne použiteľné, môže previesť vlastníctvo takýchto kapacít na žiadajúci členský štát. Ak kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú členské štáty, Komisia môže udeliť členským štátom priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 jasne preukázala dôležitosť kontroly kvality všetkých zdravotníckych potrieb a vybavenia, najmä ak sú obstarané mimo Únie.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, strategicky predbežne umiestnia v rámci Únie. Po konzultácii s členskými štátmi by sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, mohli nachádzať aj v tretích krajinách prostredníctvom dôveryhodných sietí spravovaných príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, strategicky predbežne umiestnia v rámci Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 5</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa) Odsek 5 sa nahrádza takto:

5. Členský štát, ktorý vlastní kapacity rescEU, prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje formou lízingu, zaistí registráciu uvedených kapacít v systéme CECIS a dostupnosť a schopnosť nasadenia uvedených kapacít pre operácie mechanizmu Únie.

„5. Komisia alebo členský štát, ktorý vlastní, prenajíma si, zabezpečuje formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečuje kapacity rescEU, zaistí registráciu uvedených kapacít v systéme CECIS a dostupnosť a schopnosť nasadenia uvedených kapacít pre operácie mechanizmu Únie.

Kapacity rescEU sa môžu použiť na vnútroštátne účely podľa článku 23 ods. 4a len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie.

Kapacity rescEU sa môžu použiť na vnútroštátne účely podľa článku 23 ods. 4a len v prípade, ak sa nepoužívajú alebo nie sú potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie.

Kapacity rescEU sa používajú v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 32 ods. 1 písm. g) a s operačnými zmluvami medzi Komisiou a členským štátom, ktorý takéto kapacity vlastní, prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje formou lízingu, v ktorých sa stanovujú podrobnejšie podmienky nasadenia kapacít rescEU vrátane zúčastneného personálu.

Kapacity rescEU sa používajú v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 32 ods. 1 písm. g) a s operačnými zmluvami medzi Komisiou a členským štátom, ktorý takéto kapacity vlastní, prenajíma si ich alebo si ich zabezpečuje formou lízingu, v ktorých sa stanovujú podrobnejšie podmienky nasadenia kapacít rescEU vrátane zúčastneného personálu.

 

Podmienky vymedzené v operačných zmluvách takisto zabezpečia, aby sa kapacity rescEU používali v súlade s týmto rozhodnutím, najmä s požiadavkou sprístupniť kapacity rescEU, ako sa stanovuje v odseku 6 tohto článku, a so všeobecnými cieľmi stanovenými v článku 1. V uvedených podmienkach sa takisto špecifikujú opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržiavania týchto podmienok, s cieľom zabezpečiť primerané používanie finančných prostriedkov Únie.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=EN)

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 10 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU sa môžu nasadiť mimo Únie v súlade s odsekom 6 až 9 tohto článku.

Kapacity rescEU sa môžu nasadiť mimo Únie v súlade s odsekmi 6 až 9 tohto článku. Komisia zavedie osobitné ustanovenia s cieľom zaručiť zodpovednosť a správne používanie kapacít rescEU v tretích krajinách vrátane zabezpečenia prístupu kontrolných úradníkov Únie. Viditeľnosť mechanizmu Únie v tretích krajinách sa zabezpečí v súlade s článkom 20a ods. 1 a 2 tohto rozhodnutia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f a (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. V článku 13 ods. 1 druhom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:

 

„fa) vytvorenie kapacít s osobitnými odbornými znalosťami v oblasti reakcie, ktoré sa môžu použiť v prípade katastrof ovplyvňujúcich kultúrne dedičstvo.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 15 – odsek 3 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) v súčinnosti s postihnutým členským štátom zhromaždí a zanalyzuje overené informácie o situácii s cieľom vypracovať spoločnú situačnú informovanosť a poskytne ich členským štátom;

b) v súčinnosti s postihnutým členským štátom zhromaždí a zanalyzuje overené informácie o situácii s cieľom vypracovať spoločnú informovanosť o situácii a reakciu na situáciu a poskytne ich priamo členským štátom;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 16 – odsek 2</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9a. V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedenému medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jeho vedúcu úlohu. V prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií Komisia zabezpečí konzistentnosť s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárnych zásad.

„2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedenému medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jeho vedúcu úlohu. V prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií Komisia vždy, keď je to možné, konzultuje s humanitárnymi aktérmi vrátane miestnych aktérov a zabezpečí konzistentnosť s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci (*) a dodržiavanie humanitárnych zásad.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 17 – odsek 1 – písmeno a</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) na žiadosť o odborné znalosti z oblasti prevencie v súlade s článkom 5 ods. 2;

a) na žiadosť o odborné znalosti z oblasti prevencie v súlade s článkom 5 ods. 2, najmä v prípade pandémie;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 10</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 17 – odsek 1 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) na žiadosť o odborné znalosti z oblasti pripravenosti v súlade s článkom 13 ods. 3;

b) na žiadosť o odborné znalosti z oblasti pripravenosti v súlade s článkom 13 ods. 3, najmä v prípade pandémie;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 11</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 18 – odsek 1 – písmeno a a (nové)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) vývoja kartografického materiálu na rýchle nasadenie a mobilizáciu zdrojov, najmä s ohľadom na osobitosti cezhraničných regiónov, s cieľom riešiť cezhraničné riziká, ako sú lesné požiare;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba) V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Pridelené rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 1 môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie mechanizmu Únie a dosiahnutie jeho cieľov.

„Pridelené rozpočtové prostriedky uvedené v odsekoch 1 a 1a tohto článku a v článku 19a môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na riadenie mechanizmu Únie a dosiahnutie jeho cieľov.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b b (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 3 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb) Vkladá sa tento odsek:

 

„3a. Finančné krytie uvedené v odsekoch 1 a 1a tohto článku a v článku 19a sa pridelí na pokrytie opatrení týkajúcich sa predchádzania prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, prípravy a reakcie na tieto katastrofy.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„4. Finančné krytie uvedené v odsekoch 1 a 1a sa pridelí tak, aby pokrylo opatrenia týkajúce sa predchádzania prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, prípravy a reakcie na ne.“;

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 4</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca) Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Finančné krytie uvedené v odseku 1 sa pridelí v rokoch 2014 – 2020 v súlade s percentuálnymi podielmi a zásadami ustanovenými v prílohe.

„4.  Finančné krytie uvedené v odseku 1 sa pridelí v rokoch 2014 – 2020 v súlade s percentuálnymi podielmi stanovenými v bode 1 prílohy I a so zásadami ustanovenými v bode 3 uvedenej prílohy.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=159411887242113&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c b (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 4 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb) Vkladá sa tento odsek:

 

„4a. Finančné krytie uvedené v odseku 1a tohto článku a v článku 19a sa pridelí v rokoch 2021 – 2027 v súlade s percentuálnymi podielmi stanovenými v bode 2 prílohy I a so zásadami ustanovenými v bode 3 uvedenej prílohy.“;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odseky 5 a 6</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Odseky 5 a 6 sa vypúšťajú.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 5</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da) Odsek 5 sa nahrádza takto:

5.  Komisia preskúma rozdelenie uvedené v prílohe na základe výsledku predbežného hodnotenia uvedeného v článku 34 ods. 2 písm. a). Ak to na základe výsledkov takéhoto hodnotenia bude potrebné, Komisii sa udelí právomoc na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 30 s cieľom upraviť jednotlivé číselné údaje uvedené v prílohe I o najmenej 8 a najviac 16 percentuálnych bodov. Uvedené delegované akty sa prijmú do 30. júna 2017.

„5.  Komisia preskúma rozdelenie uvedené v prílohe I na základe výsledku hodnotenia uvedeného v článku 34 ods. 3. Ak je to potrebné vzhľadom na neočakávané udalosti, ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu, alebo vzhľadom na zriadenie kapacít rescEU, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé číselné údaje uvedené v bode 1 a 2 prílohy I o viac ako 10 percentuálnych bodov.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d b (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 6</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

db) Odsek 6 sa nahrádza takto:

6.  Ak je to potrebné z naliehavých dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii na opatrenia v oblasti reakcie, Komisii sa udelí právomoc na prijatie delegovaných aktov s cieľom upraviť jednotlivé číselné údaje uvedené v prílohe I o najmenej 8 a najviac 16 percentuálnych bodov, a to v rámci dostupných pridelených rozpočtových prostriedkov a v súlade s postupom ustanoveným v článku 31.

„6.  Ak je to potrebné z naliehavých dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii na opatrenia v oblasti reakcie, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé číselné údaje uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy I o viac ako 10 percentuálnych bodov, a to v rámci dostupných pridelených rozpočtových prostriedkov v súlade s postupom stanoveným v článku 31.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d c (nové)

</Article><DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 6 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6a. Európsky parlament a Rada schvaľujú dostupné ročné rozpočtové prostriedky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. …/..., ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, a Medziinštitucionálnej dohody z ... 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 13</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19a – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci tohto rozhodnutia prostredníctvom súm uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) bode iv) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 4 a 8.

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci tohto rozhodnutia so sumou 2 187 620 000 EUR v bežných cenách, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. a) bode iv) uvedeného nariadenia, s výhradou jeho článku 4 ods. 4 a 8.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Z dôvodu jasnosti a transparentnosti je vhodnejšie uviesť v právnom základe mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany presnú sumu, ktorá sa mu má poskytnúť prostredníctvom Nástroja obnovy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 14</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 20a – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa vhodne zviditeľnia. Členské štáty zabezpečia najmä to, aby verejná komunikácia týkajúca sa operácií financovaných v rámci mechanizmu Únie:

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa vhodne zviditeľnia v súlade s osobitnými usmerneniami vydanými Komisiou pre konkrétne zásahy. Členské štáty zabezpečia najmä to, aby verejná komunikácia týkajúca sa operácií financovaných v rámci mechanizmu Únie:

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 14</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 20a – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa kapacity rescEU používajú na vnútroštátne účely v zmysle článku 12 ods. 5, členské štáty rovnakým spôsobom, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, priznajú pôvod týchto kapacít a zabezpečia viditeľnosť finančných prostriedkov Únie použitých na nadobudnutie týchto kapacít.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 21 – odsek 1 – písmeno h</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa) V článku 21 ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

h) podpora činností v oblasti pripravenosti uvedených v článku 13;

„h) podpora činností v oblasti pripravenosti uvedených v článku 13, najmä posilnením existujúcich sietí odbornej prípravy, synergií medzi nimi a podporou vytvárania nových sietí so zameraním na inovatívne riešenia a nové riziká a výzvy;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594134200012&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 21 – odsek 3 – pododsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná pomoc uvedená v tomto odseku sa môže vykonávať prostredníctvom viacročných pracovných programov. V súvislosti s opatreniami, ktoré trvajú viac ako jeden rok, sa rozpočtové záväzky môžu rozdeliť na ročné splátky.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 18</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 25 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Finančnú podporu Únie vykonáva Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách v rámci priameho riadenia alebo nepriameho riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. Finančnú podporu Únie vykonáva Komisia v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 alebo v rámci nepriameho riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia. Pri výbere spôsobu vykonávania finančnej podpory sa uprednostňuje priame riadenie. Ak je to odôvodnené povahou a obsahom príslušného opatrenia, Komisia môže použiť nepriame riadenie. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom doplniť toto rozhodnutie stanovením opatrení vykonávaných v rámci mechanizmu Únie, ktoré sa môžu vykonávať v rámci nepriameho riadenia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pokiaľ je to možné, malo by sa uprednostniť priame riadenie Komisiou vrátane delegácií Únie. Nepriame riadenie by sa malo používať iba vtedy, ak je možné jasne preukázať, že ide o účinnejší a efektívnejší spôsob vykonávania v prípade daného druhu činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 18</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 25 – odsek 4 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely vykonávania tohto rozhodnutia Komisia prijme ročné alebo viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. V ročných alebo viacročných pracovných programoch sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma programu. Budú obsahovať aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, sumu pridelenú na každé opatrenie a orientačný časový plán vykonávania. So zreteľom na finančnú podporu uvedenú v článku 28 ods. 2 ročné alebo viacročné pracovné programy obsahujú opis opatrení plánovaných pre každú v nich uvedenú krajinu.

Na vykonávanie tohto rozhodnutia Komisia prijme ročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. V ročných pracovných programoch sa stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma programu. Budú obsahovať aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, sumu pridelenú na každé opatrenie a orientačný časový plán vykonávania. So zreteľom na finančnú podporu uvedenú v článku 28 ods. 2 ročné pracovné programy obsahujú opis opatrení plánovaných pre každú v nich uvedenú krajinu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 18</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 25 – odsek 4 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ročné ani viacročné pracovné programy sa však nevyžadujú na opatrenia v rámci reakcie na katastrofy stanovené v kapitole IV, ktoré nemožno vopred predvídať.

Ročné pracovné programy sa však nevyžadujú na opatrenia v rámci reakcie na katastrofy stanovené v kapitole IV, ktoré nemožno vopred predvídať.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 18</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 25 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do ročného rozpočtu, automaticky prenášajú a môžu sa viazať a vyplatiť do 31. decembra nasledujúceho roka. Prenesené rozpočtové prostriedky sa použijú výlučne na opatrenia týkajúce sa reakcie. Prenesené rozpočtové prostriedky sa v nasledujúcom rozpočtovom roku použijú ako prvé.

5. Navyše k ustanoveniam článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do ročného rozpočtu, automaticky prenášajú a môžu sa viazať a vyplatiť do 31. decembra nasledujúceho roka. Prenesené rozpočtové prostriedky sa použijú na opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie. Prenesené rozpočtové prostriedky sa v nasledujúcom rozpočtovom roku použijú ako prvé.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 30 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 5 a v článku 21 ods. 3 druhom pododseku sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 5, v článku 19 ods. 5 a 6, v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 25 ods. 2 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a a (nové)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 30 – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) Odsek 3 sa vypúšťa.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 30 – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5 a v článku 21 ods. 3 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5, v článku 19 ods. 5 a 6, v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 25 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno c</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 30 – odsek 7</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5 alebo článku 21 ods. 3 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

7. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5, článku 19 ods. 5 a 6, článku 21 ods. 3 druhého pododseku alebo článku 25 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 34 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a. V článku 34 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Do ... [24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho rozhodnutia] Komisia vyhodnotí fungovanie mechanizmu Únie, ako aj koordináciu a synergie dosiahnuté v rámci programu EU4Health a iných právnych predpisov Únie v oblasti zdravia s cieľom predložiť legislatívny návrh, ktorý by zahŕňal vytvorenie osobitného európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 23</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Príloha I</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

23. Príloha I sa vypúšťa.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Príloha I</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Príloha I sa mení takto:

Príloha I

„Príloha I

 

Percentuálne podiely a zásady prideľovania finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie, ako je uvedené v článku 19 ods. 1 a 1a a v článku 19a

Percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie ako je uvedené v článku 19 ods. 1

1.  Percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie, ako je uvedené v článku 19 ods. 1, na obdobie 2014 až 2020

Prevencia: 20 % +/- 8 percentuálnych bodov

Prevencia: 10 % +/- 10 percentuálnych bodov

Pripravenosť: 50 % +/- 8 percentuálnych bodov

Pripravenosť: 65 % +/- 10 percentuálnych bodov

Reakcia: 30 % +/- 8 percentuálnych bodov

Reakcia: 25 % +/- 10 percentuálnych bodov

 

2.  Percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie mechanizmu Únie, ako je uvedené v článku 19 ods. 1a a v článku 19a, na obdobie 2021 až 2027

 

Prevencia: 8 % +/- 10 percentuálnych bodov

 

Pripravenosť: 80 % +/- 10 percentuálnych bodov

 

Reakcia: 12 % +/- 10 percentuálnych bodov

Zásady

3.  Zásady

Pri vykonávaní tohto rozhodnutia uprednostňuje Komisia opatrenia, pre ktoré sa v tomto rozhodnutí stanovuje konečný termín v rámci lehoty, ktorá vedie k uplynutiu uvedeného končeného termínu, s cieľom splniť príslušný konečný termín.

Pri vykonávaní tohto rozhodnutia uprednostňuje Komisia opatrenia, pre ktoré sa v tomto rozhodnutí stanovuje konečný termín v rámci lehoty, ktorá vedie k uplynutiu uvedeného končeného termínu, s cieľom splniť príslušný konečný termín.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-20190321&qid=1594118872421&from=EN)

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany od svojho vzniku v roku 2013 pomáha členským štátom riešiť čoraz častejšie prírodné katastrofy. V roku 2017 bolo po ničivých lesných požiaroch v Portugalsku jasné, že na to, aby mechanizmus Únie mohol reagovať na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, je potrebná väčšia miera solidarity na úrovni Únie.

V súlade s ustanoveniami nového právneho rámca z marca 2019 sme vytvorili rescEU, celoeurópsku rezervu pre požiarne letúny a vrtuľníky, špecializované zdravotnícke vybavenie a strategické vytváranie zásob zdravotníckeho materiálu a ďalších zdrojov. Tieto kapacity dopĺňajú vnútroštátne zdroje. Európska komisia financuje od 80 % do 90 % celkových nákladov na nákup a údržbu a v určitých prípadoch až 100 %.

Aj keď je systém rescEU zavedený len niečo vyše jedného roka, už sa osvedčil. V lete 2019 boli v Grécku nasadené prvé kapacity rescEU, jedno španielske a dve talianske protipožiarne lietadlá.

O niekoľko mesiacov neskôr, v polovici marca 2020, boli počas pandémie COVID-19 do systému rescEU zahrnuté aj zdravotnícke zásoby pozostávajúce zo zdravotníckych protiopatrení, ako je zdravotnícke vybavenie pre intenzívnu starostlivosť, osobné ochranné prostriedky, laboratórne vybavenie, vakcíny alebo liečebné prípravky, na účely pripravenosti a reakcie na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia. Vďaka vytvoreniu týchto zásob boli do troch členských štátov a dvoch kandidátskych krajín, ktoré požiadali o aktiváciu mechanizmu Únie, dodané osobné ochranné prostriedky. Okrem toho sa mohlo vďaka financovaniu a koordinácii mechanizmu Únie vrátiť do svojich domovov viac ako 75 000 európskych občanov.

Mechanizmus Únie bol jedným z mála nástrojov solidarity počas nedávnej núdzovej situácie v oblasti zdravotníctva. Táto kríza však napriek tomu ukázala potrebu rýchlejšej a účinnejšej solidarity. Napriek vytvoreniu systému rescEU mechanizmus Únie stále spočíva na ochote a pripravenosti členských štátov, keďže oni sú zodpovedné za nadobudnutie kapacít. Ako sa ukázalo v uplynulých mesiacoch, tento systém vzájomnej európskej solidarity má tendenciu zlyhávať, keď sú všetky členské štáty alebo väčšina z nich súčasne postihnuté tou istou núdzovou situáciou. Keďže si to vyžaduje konanie na strane členských štátov, Únia nie je schopná zasiahnuť a zaplniť tieto kritické medzery s potrebnými zdrojmi a včas. Trvalo viac ako jeden mesiac od prijatia potrebného vykonávacieho aktu na zahrnutie zdravotníckych zásob ako kapacity rescEU, kým došlo k ich prvému nasadeniu v členskom štáte. Aby sa zabezpečila účinná celková reakcia Únie na núdzové situácie veľkého rozsahu, je potrebná väčšia flexibilita a samostatnosť konania na úrovni Únie v situáciách, keď preťažené členské štáty nedokážu zabezpečiť primeranú reakciu.

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla 2020[1] vyzval Komisiu, aby „posilnila všetky zložky krízového riadenia a reakcie na katastrofy, a aby ešte viac posilnila nástroje, napríklad nástroj RescEU s cieľom zabezpečiť skutočne spoločnú, koordinovanú a účinnú reakciu na úrovni EÚ; domnieva sa, že by sa okrem spoločných zásob vybavenia, materiálov a liekov mali posilniť európske riadenie rizika katastrof, pripravenosť a prevencia s cieľom umožniť ich rýchlu mobilizáciu na ochranu životov a živobytia občanov EÚ; domnieva sa, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mal posilniť, aby sa uľahčila spoločná repatriácia občanov EÚ;“.

Spravodajca preto víta cielené zmeny zavedené v návrhu Európskej komisie, ktoré zohľadňujú výzvu Parlamentu. Súhlasí tiež s tým, že sa musíme poučiť z minulých chýb a pracovať rýchlo, aby sme boli pripravení, keď začne nový viacročný finančný rámec v roku 2021. Takisto víta významné zvýšenie prideleného rozpočtu o 2 miliardy EUR, čo takmer strojnásobí celkovú navrhovanú sumu. Pripomína, že počas posledných rokovaní na úrovni Európskej rady mal mechanizmus Únie dostať na obdobie rokov 2021 – 2027 menej ako jednu miliardu eur. Bezprostredne potom bol jeho rozpočet počas krízy zvýšený o 410 miliónov EUR na vytvorenie zdravotníckych zásob, ako aj na repatriáciu občanov EÚ.

Spravodajca chce svojimi pozmeňujúcimi návrhmi posilniť legislatívny návrh v oblasti prevencie a pripravenosti. Zastáva názor, že na to, aby novozavedené „ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám“ boli účinné a ponúkali pridanú hodnotu, musia ich členské štáty zohľadniť pri vypracúvaní svojich plánov riadenia rizík. Spravodajca okrem toho žiada Európsku komisiu, aby vytvorila spoločný zoznam rizík s cezhraničnými účinkami tak, aby boli členské štáty pripravené na tie isté riziká, ktoré by mohli postihnúť všetky z nich. Podľa súčasného legislatívneho rámca každý členský štát vypracúva vlastný zoznam možných rizík. Je to pochopiteľné, pretože tento zoznam vo veľkej miere závisí od geografickej polohy a iných faktorov, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Zároveň existujú určité riziká, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty a môžu mať účinky, ktoré sa neobmedzujú na susedné krajiny, ale ovplyvňujú celý región. Všetky členské štáty by mali byť pripravené účinne riešiť tieto riziká.

Pokiaľ ide o kapacity rescEU, spravodajca zastáva názor, že Európska komisia by mala mať možnosť priamo obstarávať kapacity, aby mechanizmus Únie mohol rýchlo a účinne reagovať na potreby členských štátov vždy, keď je to potrebné.  S cieľom zabezpečiť právnu jasnosť sa domnieva, že Komisia by mala zostať vlastníkom kapacít, ktoré obstará. Súhlasí tiež s tým, že kapacity rescEU by sa mali nasadzovať mimo Únie s cieľom pomôcť tretím krajinám na celom svete reagovať na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Ako sa v minulosti preukázalo, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je dôležitým nástrojom mäkkej diplomacie EÚ na celom svete. Nesúhlasí však s návrhom Európskej komisie, pokiaľ ide o predbežné umiestnenie týchto kapacít mimo územia Únie. Počas nedávnej núdzovej situácie v oblasti zdravotníctva sme v mnohých prípadoch boli svedkami toho, že tretie krajiny skonfiškovali osobné ochranné prostriedky zakúpené inými krajinami. Domnieva sa, že len v rámci Únie môžeme zabezpečiť potrebné normy v oblasti bezpečnosti a kvality.

Spravodajca sa tiež domnieva, že je dôležité objasniť vzťah medzi mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany a programom EU4Health, keďže oba programy budú zodpovedné za vytváranie zdravotníckych zásob. Komisiu tiež žiada, aby preskúmala účinnosť súčasného rámca a v prípade potreby predložila nový legislatívny návrh na vytvorenie špecializovaného európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, ako to už Európsky parlament požadoval[2].

Spravodajca chce tiež navrhnúť, aby členské štáty boli povinné uviesť odkaz na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany a finančné prostriedky EÚ, ktoré dostali, vždy, keď využívajú kapacity rescEU na vnútroštátne účely. Keďže miera financovania pre všetky kapacity sa zvyšuje z 80 % až 90 % na 100 %, je dôležité, aby sa na príspevok EÚ nezabúdalo alebo nebol prehliadaný.

Nakoniec, keďže výbor prijal predchádzajúcu správu len pred niekoľkými mesiacmi a veľmi veľkou väčšinou, opäť predkladá niektoré z návrhov obsiahnutých v danej správe.

Pokiaľ ide o vypustenie prílohy I Komisiou a jej nahradenie viacročným pracovným programom prijatým prostredníctvom vykonávacieho aktu, spravodajca na účely väčšej transparentnosti pri používaní tohto financovania navrhuje, aby sa obnovila príloha, ktorej ustanovenia by stanovovali percentuálne podiely, ktoré sa majú prideliť na prevenciu, pripravenosť a reakciu. So zreteľom na významnú zmenu, ktorá sa odráža v minuloročnom preskúmaní, a na skutočnosť, že projekty na prevenciu prírodných katastrof, ako sú povodne a lesné požiare, sú financované najmä z iných nástrojov EÚ, sa však navrhuje prerozdeliť finančné prostriedky a vyhradiť výrazne vyššiu sumu na pripravenosť, ktorej súčasťou je nákup prostriedkov rescEU. Zároveň poskytuje Komisii viac flexibility, aby mohla v priebehu nasledujúcich siedmich rokov vykonať prípadné potrebné zmeny. Potreba flexibility, ako sa ukázala počas nedávnej núdzovej situácie v oblasti zdravotníctva, je dobre známa, treba však pripomenúť, že vždy, keď sa upraví rozpočet, musia sa upraviť ročné aj viacročné pracovné programy. Naopak, percentuálne podiely uvedené v prílohe poskytujú oveľa väčšiu flexibilitu, pretože sa musia upraviť len vtedy, ak prekročia 10 % limit pre odchýlku.

Okrem toho spravodajca opätovne zaviedol povinnosť Komisie stanoviť delegovaným aktom oblasti, v ktorých sa bude ako metóda plnenia rozpočtu používať nepriame riadenie.

Mnohé zo zmien navrhovaných Komisiou aj spravodajcom odzrkadľujú pozíciu Parlamentu spred dvoch rokov. Spravodajca je pevne presvedčený, že nedávne krízy ukázali, že je potrebný ambicióznejší mechanizmus, ak chceme, aby Európska únia a jej členské štáty boli pripravené a schopné účinne riešiť akúkoľvek budúcu prírodnú alebo človekom spôsobenú katastrofu.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

pán Pascal Canfin

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUSEL

Vec: <Titre>Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany </Titre> <DocRef>(COM(2020)0220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD))</DocRef>

Vážený pán predseda,

listom z 13. júla 2020[3] ste v súlade s článkom 40 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o stanovisko k vhodnosti právneho základu, pokiaľ ide o návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.[4]

Výbor preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 2. septembra 2020.

I – Kontext

Návrh Komisie vychádza z článku 196 a článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ.

Žiadosť sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil spravodajca vo výbore ENVI a ktorým sa vypúšťa odkaz na článok 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ na základe, podľa listu výboru ENVI, „technických úvah, a najmä skutočnosti, že tento článok sa týka prijatia rozpočtových pravidiel prostredníctvom nariadení, a preto by sa nemal vzťahovať na rozhodnutie“.

Pred predložením uvedeného návrhu, ktorý bol prijatý v júni 2020, Komisia prijala v marci 2019 návrh rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany, a to len na základe článku 196 ZFEÚ. Výbor ENVI prijal správu k tomuto návrhu v marci 2020. V dôvodovej správe Komisia uvádza, že „tento návrh stavia na pokroku, ktorý Európsky parlament a Rada doteraz dosiahli pri posudzovaní a prerokúvaní návrhu Komisie COM(2019) 125 final“.  Podľa finančného výkazu návrhu Komisie „sa týmto rozhodnutím mení existujúce opatrenie (mechanizmus Únie) a má sa posúdiť súbežne so zatiaľ neschváleným návrhom, ktorým sa takisto mení mechanizmus Únie a ktorý Komisia prijala v roku 2019“.

V odpovedi na obavy výboru ENVI týkajúce sa vhodnosti doplnenia článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ ako právneho základu navrhovaného rozhodnutia, ktorá je spochybnená predložením pozmeňujúceho návrhu na vypustenie tohto článku, sa v tomto stanovisku posudzuje len vhodnosť článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ ako právneho základu.

II – Príslušný článok zmluvy

V hlave II Finančné ustanovenia:

článok 322 ods. 1 písm. a)

1. Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Dvorom audítorov prostredníctvom nariadení:

a) rozpočtové pravidlá upravujúce najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov;

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu

Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného významu, ktorá zaručuje dodržiavanie zásady prenesenia právomocí (článok 5 Zmluvy o EÚ) a určuje charakter a rozsah právomoci Únie.[5]  Voľba právneho základu sa preto neuskutočňuje na základe voľného uváženia. Podľa tejto ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa musí výber právneho základu určitého opatrenia Únie zakladať na objektívnych, súdne preskúmateľných faktoroch, medzi ktoré patrí najmä cieľ a obsah opatrenia.[6] Súdny dvor sa tiež domnieva, že právny základ opatrenia nie je možné určiť so zreteľom na právny základ použitý na prijatie iných opatrení Únie, ktoré by v určitých prípadoch mohli vykazovať podobné vlastnosti.[7] Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu. Želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného opatrenia, ako aj okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, sú v tejto súvislosti nepodstatné rovnako ako doterajšia práca na iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia z hľadiska určenia správneho právneho základu.[8]

V zásade by sa mal zvoliť len jeden vhodný právny základ. Ak preskúmanie dotknutého aktu preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve zložky, a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný cieľ alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, musí byť akt založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.[9] Ak má výnimočne opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo prvkov, ktoré sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý druhotný a nepriamy vo vzťahu k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych základov.[10] To by však bolo možné len vtedy, ak by postupy stanovené pre príslušné právne základy neboli navzájom nezlučiteľné a neporušovalo by sa nimi právo Európskeho parlamentu.[11] Okrem toho, zvolené opatrenie musí byť v súlade s predpísaným typom legislatívneho aktu, ak je stanovený v zmluve.

IV - Vhodnosť článku 322 ods. 1 písm. a) ako právneho základu

V článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ, ktorý sa používa ako právny základ, sa stanovuje osobitný typ legislatívneho aktu bez toho, aby mal zákonodarca EÚ v tejto súvislosti priestor na voľné uváženie. Ešte pred posúdením, či by článok 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ mohol byť vzhľadom na cieľ a obsah návrhu vhodným právnym základom, treba uviesť, že článok 322 ods. 1 písm. a) stanovuje riadny legislatívny postup a vyžaduje, aby bol akt prijatý ako nariadenie. V tomto prípade je typom navrhovaného aktu rozhodnutie, ako je to v prípade legislatívneho aktu, ktorým sa má návrh zmeniť. Z formálnych dôvodov preto druh navrhovaného aktu nie je zlučiteľný s článkom 322 ods. 1 písm. a).

Preto nie je potrebné ďalej posudzovať, či je článok 322 ods. 1 písm. a) vzhľadom na cieľ a obsah návrhu vhodným právnym základom a či by sa mohol použiť ako dvojaký právny základ s článkom 196 ZFEÚ.

V – Záver a odporúčanie

Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek posúdenie toho, či sa navrhované opatrenie vzhľadom na cieľ a obsah navrhovaného opatrenia správne zakladá len na článku 196 alebo či by sa malo zakladať na dvoch alebo viacerých právnych základoch, stačí uviesť, že vzhľadom na zvolený typ návrhu pozmeňujúceho aktu (t. j. rozhodnutie) sa článok 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ formálne nezdá byť vhodným právnym základom návrhu rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany, keďže sa v ňom stanovuje prijatie nariadenia, zatiaľ čo pri tomto pozmeňujúcom akte ide o rozhodnutie.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 2. septembra 2020 jednomyseľne[12] rozhodol odporučiť Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyňať článok 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ z právneho základu navrhovaného nariadenia.

S úctou

Adrián Vázquez Lázara

 


 

 

LIST VÝBORU PRE ROZVOJ

Pascal Canfin

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

v BRUSELI

Vec: <Titre>Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany</Titre> <DocRef>(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))</DocRef>

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre rozvoj požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Koordinátori výboru sa na schôdzi 29. júna 2020 rozhodli predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre rozvoj záležitosť preskúmal na svojej schôdzi 15. júla 2020. Na tejto schôdzi[13] sa rozhodol vyzvať Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, uvedené návrhy.

S úctou

Tomas Tobé

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Keďže zmena klímy vedie k zvýšeniu frekvencie, intenzity a komplexnosti prírodných katastrof na celom svete a rozvojové krajiny, predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty, sú mimoriadne zraniteľné, a to na jednej strane z dôvodu ich nedostatočne rozvinutej schopnosti adaptovať sa na dôsledky zmeny klímy a zmierňovať ich a reagovať na katastrofy súvisiace s klímou, a na druhej strane z dôvodu ich geografickej expozície voči povodniam, suchám a lesným požiarom.

 

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Lesné požiare ohrozujú životy, živobytie a biodiverzitu, spôsobujú uvoľňovanie vysokých množstiev emisií uhlíka a znižujú schopnosť planéty absorbovať uhlík, čo ešte viac zhoršuje zmenu klímy. Osobitné obavy vyvolávajú situácie, keď sa požiarom ničia pralesy alebo rádioaktívne kontaminované oblasti. Nárast katastrof súvisiacich s klímou vrátane lesných požiarov si vyžaduje posilnenie operácií mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany mimo Únie vrátane činností zameraných na prevenciu a pripravenosť na katastrofy;

 

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) S cieľom maximalizovať transparentnosť a zodpovednosť voči občanom Únie by Komisia mala predložiť usmernenia o tom, ako merať podiel výdavkov vynaložených prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý by sa mal považovať za oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA);

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 </Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V prípade potreby má Únia záujem reagovať na núdzové situácie v tretích krajinách. Kapacity rescEU boli síce vytvorené tak, aby slúžili v prvom rade ako bezpečnostná sieť v rámci Únie, ale v riadne odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení humanitárnych zásad ich možno nasadiť aj mimo Únie.

(12) V prípade potreby má Únia záujem reagovať na núdzové situácie v tretích krajinách. Kapacity rescEU boli síce vytvorené tak, aby slúžili v prvom rade ako bezpečnostná sieť v rámci Únie, ale v riadne odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení humanitárnych zásad ich po konzultáciách s humanitárnymi aktérmi pred zásahmi možno nasadiť aj mimo Únie.

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 10 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia a členské štáty určujú a podporujú synergie medzi pomocou v oblasti civilnej ochrany a humanitárnou pomocou financovanou Úniou a členskými štátmi pri plánovaní odolnosti voči katastrofám, pokiaľ ide o operácie reakcie na humanitárne krízy mimo Únie.

2. Komisia a členské štáty určujú a podporujú synergie medzi pomocou v oblasti civilnej ochrany a humanitárnou pomocou financovanou Úniou a členskými štátmi pri plánovaní odolnosti voči katastrofám, pokiaľ ide o operácie reakcie na humanitárne krízy mimo Únie, a to po konzultáciách s humanitárnymi aktérmi vrátane miestnych aktérov a s miestnymi orgánmi vždy, keď je to možné.

 

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a </Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 16 – odsek 2</Article2>

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9a) V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedenému medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jeho vedúcu úlohu. V prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií Komisia zabezpečí konzistentnosť s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci a dodržiavanie humanitárnych zásad.

2. Zásahy podľa tohto článku sa môžu vykonať ako autonómne podporné zásahy, alebo ako príspevky k zásahu vedenému medzinárodnou organizáciou. Koordinácia Únie je úplne integrovaná s celkovou koordináciou zabezpečovanou Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a rešpektuje jeho vedúcu úlohu. V prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo zložitých núdzových situácií Komisia konzultuje vždy, keď je to možné, s humanitárnymi aktérmi vrátane miestnych aktérov a zabezpečí konzistentnosť s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci (*) a dodržiavanie humanitárnych zásad.

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (1.9.2020)

<CommissionInt>pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</CommissionInt>


<Titre>o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0220 – C9‑0160/2020 – 2020/0097(COD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh cielenej revízie súčasných právnych predpisov týkajúcich sa mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby Únia a členské štáty boli lepšie pripravené na budúce krízy. Pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je jedným z najkonkrétnejších prejavov solidarity – základnej hodnoty EÚ. Prebiehajúca kríza spôsobená pandémiou COVID-19 však zreteľne odhalila obmedzenia súčasného systému, pretože mechanizmus nebol schopný v plnej miere reagovať na väčšinu žiadostí o pomoc od členských štátov, zúčastnených štátov a tretích krajín. Spravodajca je preto presvedčený, že je potrebné, aby sme sa na úrovni Únie lepšie pripravili na riziká cezhraničného charakteru a veľkých katastrof, ktoré by mohli postihnúť viaceré členské štáty naraz, čo by malo ďalekosiahle dôsledky a mohlo spôsobiť značné narušenie.

Spravodajca je pevne presvedčený, že je potrebný ambiciózny finančný balík, ktorý bude zodpovedať úrovni ambícií nedávno zreformovaného mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, a najmä zriadeniu rescEU, vyhradenej rezervy kapacít v oblasti reakcie s velením a kontrolou na úrovni Únie. Víta návrh Komisie na čerpanie 1 268 282 000 EUR v období 2021 – 2027 z okruhu 5 Odolnosť, bezpečnosť a obrana a 2 187 620 000 EUR (v bežných cenách) z nového nástroja EÚ na oživenie hospodárstva, ktoré sa majú mobilizovať ako vonkajšie pripísané príjmy prostredníctvom splnomocnenia uvedeného v novom rozhodnutí o vlastných zdrojoch. Návrh zahŕňa aj prijatie ďalších 134 zamestnancov, z toho 30 podľa tohto rozhodnutia.

Spravodajca sa domnieva, že navrhované finančné krytie, ktoré by sa v porovnaní s pôvodným návrhom z mája 2018 takmer strojnásobilo, a počet zamestnancov, sú úmerné účelu a rozsahu pôsobnosti tejto cielenej revízie. Vzhľadom na to, že súčasný mechanizmus nie je schopný reagovať na potreby členských štátov týkajúce sa pomoci a dodatočných finančných prostriedkov mobilizovaných na zabezpečenie zásob lekárskeho materiálu a na repatriačné lety počas krízy COVID-19, spravodajca predpokladá, že je zrejmé, dokonca aj Rade, že zníženie financovania v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v nasledujúcom VFR nie je realistickým scenárom. Malo by sa tiež poznamenať, že optimálne využívanie zdrojov a dosiahnutie úspor z rozsahu prostredníctvom inteligentných investícií na úrovni Únie povedie k významným úsporám vo vnútroštátnych rozpočtoch členských štátov.

Spravodajca víta niekoľko návrhov na zjednodušenie rozpočtu a väčšiu rozpočtovú flexibilitu, ako napríklad doplnenie nepriameho riadenia a automatický prenos nevyužitých rozpočtových prostriedkov na opatrenia v oblasti reakcie do roku N + 1. Nesúhlasí však s tým, aby sa vypustilo rozdelenie výdavkov podľa pilierov v prílohe I, keďže je dôležité, aby spoluzákonodarcovia mohli sledovať pomerné rozdelenie výdavkov na prevenciu, pripravenosť a reakciu na ne. Dostatočná flexibilita je zaručená možnosťou zmeniť prílohu prostredníctvom delegovaného aktu.

Spravodajca víta, že ERCC a členské štáty môžu využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako napríklad Copernicus, Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Mala by sa plne využívať súčinnosť medzi rôznymi nástrojmi a členské štáty by mali byť aktívne nabádané k tomu, aby túto službu využívali.

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že je dôležité zabezpečiť náležité geografické pokrytie predbežným rozmiestnením kapacít rescEU v logistických centrách v rámci Únie, aby všetky členské štáty mohli využívať tieto prostriedky rovnako efektívne a rýchlo.

Spravodajca zdôrazňuje význam kontroly kvality zdravotníckych potrieb a vybavenia obstaraného v rámci mechanizmu. Kríza COVID-19 jasne poukázala na to, že je to potrebné, najmä v prípade verejného obstarávania od výrobcov mimo Únie.

Spravodajca tiež zdôrazňuje, že je potrebné primerane chrániť finančné záujmy Únie, najmä vzhľadom na plánované využitie nepriameho riadenia.  Chcel by vyzdvihnúť dôležitú úlohu, ktorú v tejto súvislosti zohráva Európska prokuratúra.

Spravodajca napokon víta dôkladnejšie prepracované ustanovenia o zviditeľňovaní pomoci EÚ prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v článku 20a a rád by zdôraznil, že je potrebné, aby členské štáty aktívne informovali verejnosť o operáciách financovaných v rámci mechanizmu Únie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Zatiaľ čo mechanizmus Únie uznáva primárnu zodpovednosť členských štátov za predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu na ne, zároveň podporuje solidaritu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(2) Zatiaľ čo mechanizmus Únie vrátane rescEU uznáva primárnu zodpovednosť členských štátov za predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a za prípravu a reakciu na ne, zároveň podporuje solidaritu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii tým, že posilňuje existujúce kapacity členských štátov a zabezpečuje pripravenosť v prípade nedostatočných kapacít.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Bezprecedentná skúsenosť s pandémiou COVID-19 ukázala, že efektívnosť Únie pri riadení krízy je obmedzená rozsahom riadiaceho rámca Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti v prípade katastrof postihujúcich väčšinu členských štátov.

(3) Bezprecedentná skúsenosť s pandémiou COVID-19 ukázala, že efektívnosť Únie pri riadení krízy je obmedzená rozsahom riadiaceho rámca Únie, ale aj stupňom jej pripravenosti v prípade katastrof postihujúcich väčšinu členských štátov. Okrem toho je jasné, že Únia a členské štáty nie sú dostatočne pripravené na extrémnejšie a komplexnejšie katastrofy s ďalekosiahlymi, dlhodobými globálnymi následkami, ako je napríklad rozsiahla pandémia. Preto je nevyhnutné, aby sa opatrenia členských štátov v oblasti civilnej ochrany lepšie koordinovali a aby sa posilnil systém rescEU.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V nadväznosti na skúsenosti s pandémiou COVID-19 a vzhľadom na potrebu posilniť schopnosť Únie reagovať v oblasti zdravia a civilnej ochrany by sa rescEU mal výrazne posilniť s cieľom zlepšiť jeho výkonnosť v každom z troch pilierov mechanizmu Únie: predchádzanie, pripravenosť a reakcia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, aby bol lepšie pripravený, keď bude treba v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam.

(5) Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na posilnenie mechanizmu Únie, aby bol lepšie pripravený, keď bude treba v budúcnosti čeliť takýmto udalostiam. Posilnenie mechanizmu Únie by malo dopĺňať politiky a fondy Únie a nemalo by nahrádzať uplatňovanie zásady odolnosti voči katastrofám v rámci všetkých týchto politík a fondov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zlepšiť plánovanie v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia mala naďalej presadzovať investície do predchádzania katastrofám naprieč odvetviami a komplexné prístupy k riadeniu rizík, ktoré sú základom prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím na prístup zameraný na viacnásobné nebezpečenstvo, ekosystémový prístup a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vedeckými kruhmi a kľúčovými hospodárskymi subjektmi. Na tento účel by sa mali vysunúť do popredia medzisektorové prístupy a prístupy zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali vychádzať z celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva základné vymedzenie kapacít a pripravenosti. Pri stanovovaní celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi.

(6) S cieľom zlepšiť plánovanie v oblasti prevencie a pripravenosti by Únia mala posilniť investície do predchádzania katastrofám naprieč odvetviami a komplexné prístupy k riadeniu rizík, ktoré sú základom prevencie a pripravenosti, s prihliadnutím na prístup zameraný na viacnásobné nebezpečenstvo, ekosystémový prístup a pravdepodobné vplyvy zmeny klímy, a to v úzkej spolupráci s príslušnými vedeckými kruhmi a kľúčovými hospodárskymi subjektmi, regionálnymi a miestnymi samosprávami, ktoré sú kľúčovými aktérmi v cykle zvládania katastrof, ako aj s organizáciami tretieho sektora a dobrovoľníckymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti. Na tento účel by sa mali vysunúť do popredia medzisektorové prístupy a prístupy zohľadňujúce všetky riziká, ktoré by mali vychádzať z celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti, z ktorých vyplýva základné vymedzenie kapacít a pripravenosti. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi a Európskym parlamentom pri vymedzovaní celoúnijných cieľov týkajúcich sa odolnosti a zohľadňovať všetky operačné plány v oblasti reakcie na núdzové situácie, ktoré už existujú na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) S cieľom zabezpečiť účinnú prevenciu katastrof by sa záťažové testy a proces certifikácie kapacít v oblasti reakcie mali považovať za kľúčové prvky. Pravidelné posúdenia rizík na regionálnej a miestnej úrovni sú potrebné pre vnútroštátne orgány, aby mohli v prípade potreby prijať opatrenia na posilnenie odolnosti, a to aj využitím existujúcich finančných prostriedkov Únie. Takéto posúdenia rizík by sa mali zamerať na osobitné vlastnosti každého regiónu, ako sú seizmická aktivita, časté záplavy alebo lesné požiare. Tieto posúdenia by mali zahŕňať aj úroveň cezhraničnej spolupráce, aby mal mechanizmus Únie podrobné informácie o miestnych dostupných kapacitách na to, aby zásah mohol byť cielenejší.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Vymedzenie cieľov Únie v oblasti odolnosti voči katastrofám na podporu opatrení v oblasti prevencie a pripravenosti musí zahŕňať presné hodnotenie a zohľadnenie dlhodobých sociálnych dôsledkov, ktoré sa vyskytujú v prvej fáze po núdzovej situácii riadenej civilnou ochranou, s osobitným dôrazom na najzraniteľnejších ľudí.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Mechanizmus Únie by mal využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako sú napríklad európsky program pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Systémy riadenia núdzovej situácie Copernicus poskytujú podporu centru ERCC v rôznych obdobiach núdze, počínajúc včasným varovaním a prevenciou až po katastrofu a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať možnosť zabezpečenej satelitnej komunikácie, osobitne prispôsobenej potrebám vládnych používateľov v rámci riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá globálna infraštruktúra satelitnej navigácie a určovania polohy osobitne zameraná na civilné účely v Európe a na celom svete a môže sa využívať v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie núdzových situácií vrátane systémov včasného varovania. Príslušné služby systému Galileo budú zahŕňať núdzovú službu, ktorá prostredníctvom vysielania signálov šíri varovania týkajúce sa prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií v konkrétnych oblastiach. Členské štáty by mali mať možnosť využívať túto službu. Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu systému určiť a Komisii oznámiť vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé využívať túto núdzovú službu.

(9) Mechanizmus Únie by mal využívať únijné vesmírne infraštruktúry, ako sú napríklad európsky program pozorovania Zeme (Copernicus), Galileo, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a GOVSATCOM, ktoré poskytujú dôležité nástroje na úrovni Únie umožňujúce reagovať na vnútorné a vonkajšie núdzové situácie. Systémy riadenia núdzovej situácie Copernicus poskytujú podporu centru ERCC v rôznych obdobiach núdze, počínajúc včasným varovaním a prevenciou až po katastrofu a obnovu. GOVSATCOM má poskytovať možnosť zabezpečenej satelitnej komunikácie, osobitne prispôsobenej potrebám vládnych používateľov v rámci riadenia núdzových situácií. Galileo je prvá globálna infraštruktúra satelitnej navigácie a určovania polohy osobitne zameraná na civilné účely v Európe a na celom svete a môže sa využívať v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie núdzových situácií vrátane systémov včasného varovania. Príslušné služby systému Galileo budú zahŕňať núdzovú službu, ktorá prostredníctvom vysielania signálov šíri varovania týkajúce sa prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií v konkrétnych oblastiach. Vzhľadom na jej potenciál zachraňovať životy by sa členské štáty mali nabádať k tomu, aby túto službu využívali. Ak sa rozhodnú využívať ju, mali by na validáciu systému určiť a Komisii oznámiť vnútroštátne orgány, ktoré sú spôsobilé využívať túto núdzovú službu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Mechanizmus Únie a rescEU by sa mali rozvíjať s cieľom účinne reagovať na širokú škálu núdzových situácií, z ktorých mnohé sú spôsobené zmenou klímy. Frekvencia a intenzita prírodných katastrof v Únie aj mimo nej sa v posledných rokoch zvýšila, a to aj v oblastiach, kde sa v minulosti nevyskytovali. Preto je nevyhnutné, aby mechanizmus Únie zahŕňal dostatočné kapacity na riešenie rastúceho počtu prírodných katastrof, ako sú lesné požiare a záplavy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom získať operačnú kapacitu potrebnú na rýchlu reakciu na núdzovú situáciu veľkého rozsahu alebo na nízko pravdepodobnú udalosť s veľkým dosahom, akou je napríklad pandémia COVID-19, by Únia mala mať možnosť nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola schopná pomôcť členským štátom, na ktoré doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu, v súlade s podpornými právomocami v oblasti civilnej ochrany a s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Tieto kapacity majú byť predbežne umiestnené v logistických centrách v rámci Únie alebo zo strategických dôvodov prostredníctvom dôveryhodných sietí centier, akonapríklad sklady humanitárnej reakcie OSN.

(10) S cieľom získať operačnú kapacitu potrebnú na rýchlu reakciu na núdzovú situáciu veľkého rozsahu alebo na nízko pravdepodobnú udalosť s veľkým dosahom, akou je napríklad pandémia COVID-19, by Únia mala mať možnosť nadobúdať, prenajímať, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať kapacity rescEU, aby bola schopná pomôcť členským štátom, na ktoré doľahla núdzová situácia veľkého rozsahu, v súlade s podpornými právomocami v oblasti civilnej ochrany a s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Tieto kapacity majú byť predbežne umiestnené v logistických centrách v rámci Únie alebo zo strategických a náležite opodstatnených dôvodov prostredníctvom dôveryhodných sietí centier, ako sú napríklad sklady humanitárnej reakcie OSN.rescEU by mala zvýšiť synergie medzi národnými logistickými centrami s cieľom uľahčiť účinnejšiu operačnú reakciu, posilniť regionálne kapacity a prispieť k dlhodobému cieľu, ktorým je zaručiť maximálnu flexibilitu a schopnosť reagovať na mnohé druhy katastrof nad rámec súčasnej pandémie. Vzhľadom na využitie úzkej spolupráce s orgánmi členských štátov by sa mal mechanizmus Únie použiť na zber informácií o vnútroštátnych kapacitách dostupných v členských štátoch, v ktorých sú centrá umiestnené, a na posúdenie pripravenosti národných krízových systémov a orgánov civilnej ochrany, aby bolo možné vydať konkrétne odporúčania na ich ďalšie zlepšenie pre jednotlivé krajiny.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Vzhľadom na spoločne dohodnutú hodnotu solidarity Únia zohráva ústrednú úlohu pri urýchľovaní pokroku pri dosahovaní cieľa spravodlivého a všeobecného poskytovania kvalitných zdravotníckych služieb ako základu politík Únie v oblasti civilnej ochrany.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže nasadenie kapacít rescEU pri operáciách reakcie v rámci mechanizmu Únie prináša značnú pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí v núdzových situáciách, mali by sa stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa zviditeľňovanie s cieľom posilniť význam mechanizmu v rámci Únie.

(16) Keďže nasadenie kapacít rescEU pri operáciách reakcie v rámci mechanizmu Únie prináša značnú pridanú hodnotu Únie tým, že zabezpečuje účinnú a rýchlu reakciu pre ľudí v núdzových situáciách, mali by sa stanoviť ďalšie povinnosti týkajúce sa zviditeľňovania s cieľom poskytovať informácie občanom a médiám v Únii a posilniť význam mechanizmu v rámci Únie. Vnútroštátne orgány by mali dostať od Komisie oznámenia o každom jednotlivom zásahu, aby sa zabezpečilo primerané uverejňovanie úlohy Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zvýšiť flexibilitu a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by sa ako metóda plnenia rozpočtu malo zahrnúť nepriame riadenie.

(17) S cieľom zvýšiť flexibilitu a dosiahnuť optimálne plnenie rozpočtu by sa v tomto rozhodnutí malo stanoviť nepriame riadenie ako metóda plnenia rozpočtu, ktorá sa má použiť, ak je to odôvodnené povahou a obsahom príslušného opatrenia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pokiaľ je to možné, malo by sa uprednostniť priame riadenie Komisiou vrátane delegácií Únie. Nepriame riadenie by sa malo používať iba vtedy, ak je možné jasne preukázať, že ide o účinnejšiu a efektívnejšiu metódu vykonávania v prípade daného druhu činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) V súlade s článkom 155 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) by subjekty uvedené v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia a v článku 25 ods. 2 tohto rozhodnutia mali každý rok plniť svoje oznamovacie povinnosti. Požiadavky na podávanie správ pre tieto subjekty sú stanovené v dohode o overovaní uvedenej v článku 130 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Keďže nepriame riadenie je novým spôsobom implementácie v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, je dôležité pripomenúť oznamovacie povinnosti subjektov pôsobiacich v rámci nepriameho riadenia, ako sa stanovuje v článku 155 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom podporiť predvídateľnosť a dlhodobú účinnosť by Komisia pri vykonávaní rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ mala prijať ročné alebo viacročné pracovné programy, v ktorých sa uvádzajú plánované alokácie. Únii by to malo pomôcť dosiahnuť väčšiu flexibilitu pri plnení rozpočtu, a tým posilniť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti.

(18) S cieľom podporiť predvídateľnosť a dlhodobú účinnosť by Komisia pri vykonávaní rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ a po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami a inštitúciami mala prijať ročné a viacročné pracovné programy, v ktorých sa uvádzajú plánované alokácie. Únii by to malo pomôcť dosiahnuť väčšiu flexibilitu pri plnení rozpočtu, a tým posilniť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Vytvorenie a riadenie dodatočných strategických rezerv Únie a zásob výrobkov relevantných z hľadiska krízy v rámci programu EU4Health by malo dopĺňať reaktívne rezervy rescEU.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 22 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Mechanizmus Únie by mal umožňovať aj možnosť dodatočných dobrovoľných príspevkov členských štátov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 23</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti sú síce nevyhnutné na posilnenie spoľahlivosti Únie pri riešení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, lenže z ich povahy vyplýva, že výskyt, načasovanie a rozsah katastrof sú nepredvídateľné. Ako sa ukázalo pri nedávnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19, finančné zdroje požadované na zabezpečenie primeranej reakcie sa môžu z roka na rok výrazne líšiť a mali by byť okamžite prístupné. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. Je teda vhodné povoliť prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov, s obmedzením len na nasledujúci rok a výlučne na opatrenia týkajúce sa reakcie, a to v dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(23) Opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti sú síce nevyhnutné na posilnenie spoľahlivosti Únie pri riešení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, lenže z ich povahy vyplýva, že výskyt, načasovanie a rozsah katastrof sú nepredvídateľné. Ako sa ukázalo pri nedávnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19, finančné zdroje požadované na zabezpečenie primeranej reakcie sa môžu z roka na rok výrazne líšiť a mali by byť okamžite prístupné. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. Je teda vhodné povoliť prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov, s obmedzením len na nasledujúci rok a na opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie, a to v dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 25</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Príloha I k rozhodnutiu č. 1313/2013/EÚ nie je dostatočne pružná na to, aby umožňovala Únii riadne upraviť investície do prevencie, pripravenosti a reakcie, a preto sa vypúšťa. Úrovne investícií, ktoré sa majú prideliť rôznym fázam cyklu riadenia rizika katastrof, musia byť stanovované vopred. Táto nepružnosť bráni Únii v tom, aby mohla reagovať na nepredvídateľnú povahu katastrof.

vypúšťa sa

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Spoluzákonodarcovia by mali sledovať príslušné rozdelenie finančných prostriedkov podľa pilierov (prevencia, pripravenosť a reakcia). Dostatočná flexibilita je zaručená možnosťou zmeniť prílohu prostredníctvom delegovaného aktu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 4 sa vkladá tento bod:

 

4a. „ciele Únie v oblasti odolnosti voči katastrofám“ sú ciele, ktorými sa stanovujú opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti s cieľom zabezpečiť kapacitu Únie a jej členských štátov reagovať na katastrofy a zároveň zabezpečiť, aby vnútorný trh riadne fungoval v situácii, keď môže mať katastrofa alebo kríza negatívne cezhraničné účinky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 6 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia vymedzí ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám s cieľom podporiť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám zabezpečujú spoločné východiská pre zachovanie kritických spoločenských funkcií, keď treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Ciele budú vychádzať z výhľadových scenárov vrátane vplyvov zmeny klímy na riziko katastrof, údajov o minulých udalostiach a medziodvetvového posúdenia vplyvu s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby.

5. Komisia vymedzí ciele Únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám s cieľom podporiť opatrenia v oblasti prevencie a pripravenosti. Ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám zabezpečujú spoločné východiská pre zachovanie kritických spoločenských funkcií, keď treba čeliť kaskádovým účinkom katastrof so závažným vplyvom, a pre zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Ciele budú vychádzať z výhľadových scenárov vrátane vplyvov zmeny klímy a straty biodiverzity na riziko katastrof, údajov o minulých udalostiach a medziodvetvového posúdenia vplyvu a posúdenia dlhodobého sociálneho vplyvu na dotknuté územia s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby. Pri vypracúvaní cieľov odolnosti voči katastrofám sa Komisia osobitne zameria na opakujúce sa katastrofy, ktoré postihujú regióny členských štátov, a navrhne vnútroštátnym orgánom konkrétne opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa majú realizovať s využitím finančných prostriedkov EÚ, na posilnenie odolnosti voči krízam.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 7 – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ERCC predovšetkým koordinuje, monitoruje a podporuje v reálnom čase reakciu na núdzové situácie na úrovni Únie. ERCC úzko spolupracuje s vnútroštátnymi krízovými systémami, orgánmi civilnej ochrany a príslušnými orgánmi Únie.

ERCC predovšetkým koordinuje, monitoruje a podporuje v reálnom čase reakciu na núdzové situácie na úrovni Únie. ERCC úzko spolupracuje s vnútroštátnymi krízovými systémami, orgánmi civilnej ochrany, dobrovoľníckymi skupinami na úrovni komunít a príslušnými orgánmi Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 8 – písmeno c – zarážka 3 a (nová)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- poskytuje pomoc v oblasti technickej odbornej prípravy miestnym komunitám na posilnenie ich kapacity na prvú reakciu bez pomoci na krízu,

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2 a na základe cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 6 ods. 5 a zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1 vymedzí, z čoho sa kapacity rescEU majú skladať, pričom zohľadní identifikované a nové riziká a celkové kapacity a nedostatky na úrovni Únie, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov, chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2 a na základe cieľov týkajúcich sa odolnosti uvedených v článku 6 ods. 5 a zostavovania scenárov uvedeného v článku 10 ods. 1 vymedzí, z čoho sa kapacity rescEU majú skladať, pričom zohľadní identifikované a nové riziká a celkové kapacity a nedostatky na úrovni Únie, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov, seizmických, chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci. Komisia pravidelne aktualizuje informácie o počte a klasifikácii kapacít rescEU a tieto informácie priamo sprístupňuje ostatným inštitúciám Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o kapacity zamerané na riešenie núdzových situácií v zdravotníctve, ako sú strategické rezervné tímy a tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti, Komisia zabezpečí, aby boli koordinované a dosiahli synergie s inými relevantnými programami Únie, najmä s programom EU4Health, s cieľom zabezpečiť konzistentnú reakciu a zabrániť duplicite činností, čo by mohlo viesť k finančným úsporám.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU sa nadobúdajú, prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany Komisie alebo členských štátov. Kapacity rescEU určené na skladovanie a distribúciu dodávok alebo na poskytovanie služieb členským štátom môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať prostredníctvom postupov verejného obstarávania v súlade s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú členské štáty, Komisia môže udeliť členským štátom priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov.

Kapacity rescEU sa nadobúdajú, prenajímajú, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú zo strany Komisie alebo členských štátov. Kapacity rescEU určené na skladovanie a distribúciu vysokokvalitných dodávok alebo na poskytovanie služieb členským štátom môže Komisia nadobúdať, prenajímať si, zabezpečovať formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečovať prostredníctvom postupov verejného obstarávania v súlade s rozpočtovými pravidlami Únie. Ak kapacity rescEU nadobúdajú, prenajímajú si, zabezpečujú formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečujú členské štáty, Komisia môže udeliť členským štátom priame granty bez výzvy na predkladanie návrhov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Kríza COVID-19 jasne preukázala dôležitosť kontroly kvality všetkých zdravotníckych potrieb a zariadení, najmä ak sú obstarané mimo Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, strategicky predbežne umiestnia v rámci Únie. Po konzultácii s členskými štátmi by sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, mohli nachádzať aj v tretích krajinách prostredníctvom dôveryhodných sietí spravovaných príslušnými medzinárodnými organizáciami;

Kapacity rescEU spravujú členské štáty, ktoré ich nadobudli, prenajali si ich, zabezpečili formou lízingu alebo inak zmluvne zabezpečili. V záujme zvýšenia odolnosti Únie sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, strategicky predbežne umiestnia v rámci Únie. Po konzultácii s členskými štátmi a Európskym parlamentom by sa kapacity rescEU, ktoré nadobudla, prenajala si, zabezpečila formou lízingu alebo inak zmluve zabezpečila Komisia, mohli nachádzať aj v tretích krajinách prostredníctvom dôveryhodných sietí spravovaných príslušnými medzinárodnými organizáciami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 12 – odsek 10 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapacity rescEU sa môžu nasadiť mimo Únie v súlade s odsekom 6 až 9 tohto článku.

Kapacity rescEU sa môžu nasadiť mimo Únie v súlade s odsekom 6 až 9 tohto článku. Komisia zavedie osobitné ustanovenia s cieľom zaručiť zodpovednosť a správne využívanie kapacít rescEU v tretích krajinách vrátane zabezpečenia prístupu kontrolným úradníkom Únie. Viditeľnosť mechanizmu Únie v tretích krajinách sa zabezpečí v súlade s článkom 20a ods. 1 a 2 tohto rozhodnutia.;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odseky 5 a 6</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) Odseky 5 a 6 sa vypúšťajú.

(d) Odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

 

5. Komisia preskúma rozdelenie uvedené v prílohe I na základe výsledku hodnotenia uvedeného v článku 34 ods. 3. Ak je to vzhľadom na neočakávané udalosti, ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu, alebo vzhľadom na zriadenie kapacít rescEU potrebné, Komisii sa udelí právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé číselné údaje uvedené v bode 1 a 2 prílohy I o viac ako 10 percentuálnych bodov. Okrem toho sa Komisia nabáda, aby organizovala posúdenia vplyvu pre každý návrh na zmenu prílohy I a konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v tejto súvislosti.

 

6. Ak je to potrebné z naliehavých dôvodov v prípade nevyhnutnej revízie rozpočtových zdrojov, ktoré sú k dispozícii na opatrenia v oblasti reakcie, Komisii sa udelí právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby sa upravili jednotlivé číselné údaje uvedené v prílohe I o viac ako 10 percentuálnych bodov, a to v rámci dostupných pridelených rozpočtových prostriedkov v súlade s postupom stanoveným v článku 31.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – písmeno d a (nové)

</Article><DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19 – odsek 6 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da)  V článku 19 sa vkladá tento odsek 6a:

 

(6a) Európsky parlament a Rada schvaľujú dostupné ročné rozpočtové prostriedky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. …/..., ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, a Medziinštitucionálnej dohody z ... 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 13</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 19a – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci tohto rozhodnutia prostredníctvom súm uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) bode iv) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 4 a 8.

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci tohto rozhodnutia sumou 2 187 620 000 EUR v bežných cenách, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. a) bode iv) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 4 a 8.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Z dôvodu jasnosti a transparentnosti je vhodnejšie uviesť v právnom základe mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany presnú sumu, ktorá sa má v rámci neho poskytnúť prostredníctvom Nástroja obnovy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 14</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 20a – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa vhodne zviditeľnia. Členské štáty zabezpečia najmä to, aby verejná komunikácia týkajúca sa operácií financovaných v rámci mechanizmu Únie:

Každá pomoc alebo každé financovanie poskytnuté podľa tohto rozhodnutia sa vhodne zviditeľnia v súlade s osobitnými usmerneniami Komisie pre konkrétne zásahy. Členské štáty zabezpečia najmä to, aby verejná komunikácia týkajúca sa operácií financovaných v rámci mechanizmu Únie:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 18</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 25 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Finančnú podporu Únie vykonáva Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách v rámci priameho riadenia alebo nepriameho riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. Finančnú podporu Únie v rámci priameho riadenia poskytuje Komisia v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 alebo v rámci nepriameho riadenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia. Pri výbere spôsobu poskytovania finančnej podpory sa uprednostňuje priame riadenie. Ak je to odôvodnené povahou a obsahom príslušného opatrenia, Komisia môže použiť nepriame riadenie. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30 s cieľom doplniť toto rozhodnutie stanovením opatrení vykonávaných v rámci mechanizmu Únie, ktoré môžu byť vykonávané v rámci nepriameho riadenia.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pokiaľ je to možné, malo by sa uprednostniť priame riadenie Komisiou vrátane delegácií Únie. Nepriame riadenie by sa malo používať iba vtedy, ak je možné jasne preukázať, že ide o účinnejšiu a efektívnejšiu metódu vykonávania v prípade daného druhu činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 18</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 25 – odsek 5</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do ročného rozpočtu, automaticky prenášajú a môžu sa viazať a vyplatiť do 31. decembra nasledujúceho roka. Prenesené rozpočtové prostriedky sa použijú výlučne na opatrenia týkajúce sa reakcie. Prenesené rozpočtové prostriedky sa v nasledujúcom rozpočtovom roku použijú ako prvé.

5. V dodatku k článku 12 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili do konca rozpočtového roka, na ktorý boli zahrnuté do ročného rozpočtu, automaticky prenášajú a môžu sa viazať a vyplatiť do 31. decembra nasledujúceho roka. Prenesené rozpočtové prostriedky sa použijú na opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie. Prenesené rozpočtové prostriedky sa v nasledujúcom rozpočtovom roku použijú ako prvé.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Článok 30 – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 5 a v článku 21 ods. 3 druhom pododseku sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 5, v článku 19 ods. 5 a 6, v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 25 ods. 2 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 23</Article>

<DocAmend2>Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ</DocAmend2>

<Article2>Príloha I</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Príloha I sa vypúšťa.

vypúšťa sa

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Spoluzákonodarcovia by mali sledovať príslušné rozdelenie finančných prostriedkov podľa pilierov (prevencia, pripravenosť a reakcia). Dostatočná flexibilita je zaručená možnosťou zmeniť prílohu prostredníctvom delegovaného aktu.

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

17.6.2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Niclas Herbst

19.6.2020

Prerokovanie vo výbore

13.7.2020

 

 

 

Dátum prijatia

1.9.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Petros Kokkalis, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petros Kokkalis

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew Group

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 


 

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

Referenčné čísla

COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)

Dátum predloženia v EP

2.6.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.6.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

17.6.2020

DEVE

17.6.2020

BUDG

17.6.2020

REGI

17.6.2020

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

AFET

7.7.2020

REGI

5.6.2020

 

 

Pridružené výbory

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

23.7.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Nikos Androulakis

2.6.2020

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

 dátum stanoviska JURI

JURI

2.9.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.7.2020

2.9.2020