ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

8.9.2020 - (COM(2019)0619 – C9‑0188/2019 – 2019/0272(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Джузепе Ферандино


Процедура : 2019/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0149/2020
Внесени текстове :
A9-0149/2020
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9‑0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0619),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9‑0188/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0149/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) На своето 21-во извънредно заседание през 2018 г. създадената с конвенцията Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 относно установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море („план за управление“). Този план за управление се основава на издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика на ICCAT (SCRS) препоръка, според която ICCAT следва да изготви многогодишен план за управление на посочения запас през 2018 г., тъй като информацията за текущото състояние на запаса показва, че изглежда вече не са необходими спешните мерки, въведени с плана за възстановяване на червения тон, който беше установен с Препоръка 17-17 за изменение на Препоръка 14-04.

(4) На своето 21-во извънредно заседание през 2018 г. създадената с конвенцията Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 относно установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море („план за управление“). Този план за управление се основава на издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика на ICCAT (SCRS) препоръка, според която ICCAT следва да изготви многогодишен план за управление на посочения запас през 2018 г., тъй като информацията за текущото състояние на запаса показва, че изглежда вече не са необходими спешните мерки, въведени с плана за възстановяване на червения тон, който беше установен с Препоръка 17-17 за изменение на Препоръка 14-04, но без да се отслабват мерките за мониторинг и контрол.

Обосновка

В последния си доклад SCRS на ICCAT посочва, че Комисията следва да обмисли преход от програма за възстановяване към план за управление без отслабване на мерките за мониторинг и контрол.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) По време на 26-ото си редовно заседание през 2019 г. ICCAT прие Препоръка 19—04 за изменение на многогодишния план за управление, установен в Препоръка 18—02. Препоръка 19—04 на ICCAT отменя и заменя Препоръка 18—02.

 

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В плана за управление са взети предвид особеностите на различните видове уреди и риболовни техники. При изпълнението на плана за управление Съюзът и държавите членки следва да се стремят да насърчават дейностите, свързани с крайбрежния риболов, и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни и оказват ограничено въздействие върху околната среда, както и уреди и техники, използвани при традиционния и непромишления риболов, с което се допринася за осигуряването на приемлив жизнен стандарт за местните икономики.

(8)  В плана за управление са взети предвид особеностите на различните видове уреди и риболовни техники. При изпълнението на плана за управление Съюзът и държавите членки следва да насърчават дейностите, свързани с крайбрежния риболов, и използването на риболовни уреди и техники, които са селективни и оказват ограничено въздействие върху околната среда, по-специално уреди и техники, използвани при традиционния и непромишления риболов, с което се допринася за осигуряването на приемлив жизнен стандарт за местните икономики. Сред тези традиционни и занаятчийски риболовни дейности са например „капаните“ — древна техника за улавяне на риба тон, практикувана в някои части на Средиземно море, както и дребномащабният крайбрежен улов на прясна риба от кораби с подхранка, кораби с парагади и рибарски лодки. При разпределянето на наличните им възможности за риболов държавите членки следва да разпределят националните квоти справедливо и по прозрачен начин между различните сегменти на флота, като се стремят да преразпределят част от квотата към традиционния и непромишления риболов и същевременно вземат предвид историческите права.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Държавите членки следва да гарантират, че достатъчна част от квотата им е предвидена за прилова на червен тон, по-конкретно при традиционен и непромишлен риболов.

Обосновка

Много рибари, които ловят видове, близки до червения тон, като например риба меч, не разполагат с квота за прилов на червен тон.

 

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Следва да се вземат предвид особеностите и нуждите на дребномащабния непромишлен риболов.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Като се има предвид, че някои препоръки на ICCAT се изменят често от ДСК и има вероятност да бъдат обект на последващи изменения в бъдеще, както и с оглед на своевременното въвеждане в правото на Съюза на бъдещите препоръки на ICCAT за изменение или допълнение на плана за управление на ICCAT, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на следните аспекти: крайните срокове за целевата смъртност от риболов, необходима за поддържане на биомасата на запаса на равнище, отговарящо на МУУ; крайните срокове за докладване на информацията, периодите на риболовните сезони; минималните референтни размери за опазване; процентите и параметрите, както и информацията, която трябва да бъде представена на Комисията; задачите на националните и регионалните наблюдатели, основанията за отказ на разрешения за прехвърляне на риба; причините за изземване на улова и за освобождаване на рибата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество31. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14) Като се има предвид, че някои препоръки на ICCAT се изменят често от ДСК и има вероятност да бъдат обект на последващи изменения в бъдеще, както и с оглед на своевременното въвеждане в правото на Съюза на бъдещите препоръки на ICCAT за изменение или допълнение на плана за управление на ICCAT, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на следните аспекти: крайните срокове за докладване на информацията, периодите на риболовните сезони; минималните референтни размери за опазване; процентите и параметрите, както и информацията, която трябва да бъде представена на Комисията; задачите на националните и регионалните наблюдатели, основанията за отказ на разрешения за прехвърляне на риба; причините за изземване на улова и за освобождаване на рибата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество31. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

31  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

31  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Обосновка

Необходимо е съображението да бъде съгласувано с член 65 от настоящото предложение.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящия регламент е да се поддържа биомаса на запаса от червен тон, която е над равнищата, позволяващи максимален устойчив улов.

Целта на настоящия регламент е да се поддържа биомаса на запаса от червен тон, която е около равнищата B0,1, позволяващи максимален улов F0,1.

Обосновка

Тази цел, определена от ICCAT, не противоречи на целта на ОПОР относно МУУ, но е по-конкретна по отношение на показателя, който да се използва.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, експлоатиращи морски биологични ресурси за развлечение, туризъм или спорт;

(6) „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, експлоатиращи морски биологични ресурси за развлечение и/или туризъм;

Обосновка

Дефиницията за спортен риболов следва да бъде включена в предложението.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) „спортен риболов“ означава риболов с нетърговска цел, извършван от членове на национална спортна организация или от лица, които притежават национален спортен лиценз;

Обосновка

Това е определението, посочено в препоръката на ICCAT.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) „поставяне в клетки“ означава поставяне на живи екземпляри червен тон в клетки в рибовъдни стопанства и тяхното хранене впоследствие с цел угояване и увеличаване на общата им биомаса;

(12) „поставяне в клетки“ означава прехвърляне на живи екземпляри червен тон от клетка за транспортиране или капан в клетки за отглеждане или угояване;

Обосновка

От съображения за яснота и единство сред договарящите се страни определението следва да бъде същото като в Препоръка 18—02 на ICCAT. Ако има проблем с това определение, то следва да бъде разгледано в контекста на ICCAT.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) „рибовъдно стопанство“ означава ясно определен от географски координати морски район, който се използва за угояване или отглеждане на червен тон, уловен с капани и/или кораби с мрежи гъргър. Едно рибовъдно стопанство може да има няколко обекта за отглеждане, като всеки от тях е определен от географски координати с ясно посочена географска дължина и ширина за всяка точка на многоъгълника;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) „стереоскопична камера“ означава камера с две или повече лещи, с отделен сензор за изображение или филмова рамка за всяка леща, което дава възможност за отчитане на триизмерни изображения с цел измерване на дължината на рибата;

(17) „стереоскопична камера“ означава камера с две или повече лещи, с отделен сензор за изображение или филмова рамка за всяка леща, което дава възможност за отчитане на триизмерни изображения с цел измерване на дължината на рибата и спомага за по-точното установяване на броя и теглото на червения тон;

Обосновка

Определението беше изменено с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – точка 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) „риболовно усилие“ означава продуктът на капацитета и дейността на риболовен кораб, с който се измерва интензитетът на риболовните операции. Измерването се извършва по различен начин при различните уреди. При корабите с парагади се измерва броят на куките или броят куки*часове. При корабите с мрежи гъргър се измерва броят на корабните дни (време за риболов плюс време за търсене);

(32) „риболовно усилие“ означава продуктът на капацитета и дейността на риболовен кораб; за група риболовни кораби това означава сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата.

Обосновка

В препоръката на ICCAT не е включено определение за „риболовно усилие“. Ако трябва подобно определение да се включи тук, то следа да бъде определението, посочено в член 4, параграф 1, точка 21 от основния регламент относно ОПОР.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 задържането в рибовъдните стопанства на живи екземпляри червен тон, които не са били събрани като улов, може да се разреши, ако Комисията разработи засилена система за контрол и уведоми секретариата на ICCAT за нея. Тази система трябва да е неразделна част от посочените в член 13 планове за инспекции на държавите членки и да включва най-малко мерките, посочени в член 26, параграф 3 и в член 52.

2. Чрез дерогация от параграф 1 задържането в рибовъдните стопанства на живи екземпляри червен тон, които не са били събрани като улов от предходната година, може да се разреши, ако Комисията разработи засилена система за контрол и уведоми секретариата на ICCAT за нея. Тази система трябва да е неразделна част от посочените в член 13 планове за инспекции на държавите членки и да включва най-малко мерките, посочени в член 26, параграф 3 и в член 52.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да поискат прехвърлянето на най-много 5% от квотата си за 2019 г. към 2020 г. Държавите членки следва да включат това искане в плана за риболовния си капацитет.

Обосновка

В препоръка на 19-04 на ICCAT се дава възможност на всички ДСК за прехвърляне на неизползваната квота. Държавите членки следва да разполагат със същата възможност.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Преди началото на даден риболовен сезон държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, осигуряват извършването на цялостна оценка на всички живи екземпляри червен тон, пренесени след групово събиране на улов в рибовъдни стопанства под тяхната юрисдикция. За тази цел всички пренесени живи екземпляри червен тон от риболовната година, които са били обект на групово събиране на улов в рибовъдни стопанства, се прехвърлят към други клетки, като се използват стереоскопични камери или алтернативни методи, при условие че те гарантират едно и също ниво на точност в съответствие с член 50. Осигурява се постоянна документална проследимост на всички действия. Броят на задържаните в рибовъдните стопанства живи екземпляри червен тон, които не са били събрани като улов, се контролира ежегодно, като се използва една и съща процедура за вземане на проби, основана на оценка на риска.

3. Преди началото на даден риболовен сезон държавите членки, отговарящи за рибовъдните стопанства, осигуряват извършването на цялостна оценка на всички живи екземпляри червен тон, пренесени след групово събиране на улов в рибовъдни стопанства под тяхната юрисдикция. За тази цел всички пренесени живи екземпляри червен тон от риболовната година, които са били обект на групово събиране на улов в рибовъдни стопанства, се прехвърлят към други клетки, като се използват стереоскопични камери или алтернативни методи, при условие че те гарантират едно и също ниво на точност в съответствие с член 50. Осигурява се постоянна документална проследимост на всички действия. Броят на задържаните в рибовъдните стопанства живи екземпляри червен тон, които не са били обект на групово събиране на улов, се контролира ежегодно, като същата процедура се прилага към подходящи проби въз основа на оценка на риска.

Обосновка

Това изменение има за цел постигането на съответствие с препоръката на ICCAT.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2 Държавите членки могат да разпределят секторни квоти на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов с разрешение за риболов на червен тон, като включват това разпределяне в своите риболовни планове. В плановете си за наблюдение, контрол и инспекции те включват също така допълнителни мерки с цел внимателно наблюдение на усвояването на квотата на посочените кораби. Държавите членки могат да разрешат на различен брой кораби да използват изцяло възможностите си за риболов, като прилагат параметрите, посочени в параграф 1.

2. Държавите членки, притежаващи кораби за дребномащабен крайбрежен риболов с разрешение за улов на червен тон, разпределят за тези кораби специфични секторни квоти и включват това разпределяне в своите риболовни планове. В плановете си за наблюдение, контрол и инспекции те включват също така допълнителни мерки с цел внимателно наблюдение на усвояването на квотата на посочените кораби. Държавите членки могат да разрешат на различен брой кораби да използват изцяло възможностите си за риболов, като прилагат параметрите, посочени в параграф 1.

Обосновка

Целта на това изменение е текстът да се приведе в съответствие с точка 19, буква a) от Препоръка 19-04 на ICCAT.

 

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които те имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, и освен това се стремят да разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като отделят специално внимание на традиционния и непромишлен характер на риболова, и се стремят да осигурят стимули на риболовните кораби на Съюза, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с ограничено въздействие върху околната среда.

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при разпределянето на възможностите за риболов, на които те имат право, държавите членки използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологичен, социален и икономически характер, а също и такива, свързани с исторически права, и освен това разпределят националните квоти между различните сегменти на флота справедливо, като отделят специално внимание на традиционния и непромишлен характер на риболова, и осигуряват стимули на риболовните кораби на Съюза, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с ограничено въздействие върху околната среда.

 

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За тази цел държавите членки, които разпределят по-малко от 20% от квотата си за улов на червен тон на своите дребномащабни крайбрежни кораби, установяват годишен план за разпределение на квотите за риболов, за да увеличат отпуснатата на тези кораби квота. В този план държавите членки посочват как възнамеряват да преразпределят квотата в съответствие с принципите и критериите, посочени в първия параграф.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за управление на риболовния капацитет. В този план държавите членки коригират броя на риболовните кораби по начин, който гарантира, че риболовният капацитет съответства на възможностите за риболов, предоставени на корабите за улов за съответния период на квотата. Държавите членки коригират риболовния капацитет, като използват параметрите, определени в действащия акт на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов. Адаптирането на риболовния капацитет за корабите с мрежа гъргър се ограничава до максимално отклонение от 20 % в сравнение с базовия риболовен капацитет за 2018 г.

Всяка държава членка, която разполага с квота за улов на червен тон, изготвя годишен план за управление на риболовния капацитет. В този план държавите членки коригират броя на корабите за улов и капаните по начин, който гарантира, че риболовният капацитет съответства на възможностите за риболов, предоставени на корабите за улов и капаните за съответния период на квотата. Държавите членки коригират риболовния капацитет, като използват параметрите, определени в действащия акт на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов. Адаптирането на риболовния капацитет на Съюза за корабите с мрежа гъргър се ограничава до максимално отклонение от 20% в сравнение с базовия риболовен капацитет за 2018 г.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT. Капаните се считат за риболовни кораби съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1380/2013. За капаните също се разпределят квоти.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. Когато е целесъобразно, до 15 май всяка година държавите членки представят на Комисията преработени планове за управление на отглеждането.

Обосновка

Параграфът беше изменен в Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай че дадена държава членка не представи в срок на Комисията някой от посочените в параграф 1 планове или ако въз основа на окончателните доклади за инспекциите Комисията установи случай на сериозно неспазване на разпоредбите на настоящия регламент, тя може да реши да не одобри представените планове и да предаде плана на Съюза на секретариата на ICCAT без плановете на съответната държава членка.

3. В случай че дадена държава членка не представи в срок на Комисията някой от посочените в параграф 1 планове или ако въз основа на окончателните доклади за инспекциите Комисията установи случай на сериозно неспазване на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на годишните риболовни планове, тя може да реши да не одобри представените планове и да предаде плана на Съюза на секретариата на ICCAT без плановете на съответната държава членка.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член Кипър и Гърция могат да включат в годишните си риболовни планове съгласно член 10 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под тяхно знаме, да получат право да извършват улов на червен тон в източната част на Средиземно море (риболовни зони 37.3.1 и 37.3.2 на ФАО) ат 15 май до 1 юли.

Обосновка

Дерогацията е включена в Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 Хърватия може да включи в годишните си риболовни планове съгласно член 10 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под нейното знаме, да получат право да извършват риболов на червен тон за рибовъдни цели в Адриатическо море (риболовна зона 37.2.1 на ФАО) до 15 юли.

2. Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член Хърватия и Италия могат да включат в годишните си риболовни планове съгласно член 10 искане корабите с мрежи гъргър, плаващи под тяхно знаме, да получат право да извършват улов на червен тон за рибовъдни цели в Адриатическо море (риболовна зона 37.2.1 на ФАО) от 26 май до 15 юли.

Обосновка

Текстът следва да бъде приведен в съответствие с Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, ако държава членка представи на Комисията доказателство, че поради ветрове със сила 4 бала или повече по скалата на Бофорт някои от нейните кораби с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, не са могли да използват редовните си риболовни дни през годината, тази държава членка може да прехвърли до 11 юли същата година не повече от 10 изгубени дни за съответните кораби. Съответните кораби — или всички участващи кораби, ако се отнася до съвместна риболовна операция — трябва надлежно да докажат липсата на дейност с метеорологични доклади и данни за местоположението си според системата за наблюдение на кораби (VMS).

3. Чрез дерогация от параграф 1 или параграф 2, ако държава членка представи на Комисията доказателство, че поради извънредни метеорологични условия или проблеми, свързани с общественото здраве, някои от нейните кораби с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, не са могли да използват разпределените им риболовни дни по време на риболовния сезон, тази държава членка може да удължи риболовния сезон с еквивалентен брой, но не повече от 10 изгубени риболовни дни за съответните кораби. Съответните кораби — или всички участващи кораби, ако се отнася до съвместна риболовна операция — в случай на извънредни метеорологични условия трябва надлежно да докажат липсата на дейност с метеорологични доклади и данни за местоположението си според системата за наблюдение на кораби (VMS).

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка предвижда количества за прилов на червен тон в рамките на своята квота и ги съобщава на Комисията при предаване на риболовния си план.

1. Всяка държава членка предвижда достатъчни количества за прилов на червен тон в рамките на своята квота и ги съобщава на Комисията при предаване на риболовния си план.

Обосновка

Много рибари, които ловят видове, близки до червения тон, като например риба меч, не разполагат с квота за прилов на червен тон. За прилова трябва да се предвиди достатъчна част от квотата за червен тон.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Корабите с мрежи гъргър на Съюза не могат да участват в съвместни риболовни операции с кораби с мрежи гъргър на други ДСК.

3. Корабите с мрежи гъргър на Съюза не могат да участват в съвместни риболовни операции с кораби с мрежи гъргър на други ДСК. Държавите членки могат обаче да разрешат на своите кораби с мрежи гъргър да участват в съвместни риболовни операции с ДСК с по-малко от пет одобрени кораби с мрежи гъргър. За тази цел държавата членка и съответната ДСК предварително договарят протокол, в който се определят оперативните правила, които трябва да следват корабите и органите на всяка страна, по-конкретно по отношение на декларацията за улов в съответствие с действащото законодателство.

Обосновка

В предложението на Комисията е пропуснато включването на параграф 62 от Препоръка 19-04, в който се предвижда дерогация от забраната за съвместни риболовни операции. Тази дерогация следва да се придружава от някои условия, по-конкретно от протокол, договорен между съответните страни.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 35 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Месечни доклади за количествата

Седмични доклади за количествата

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди 15-о число на всеки месец всяка държава членка изпраща на Комисията данни за количествата червен тон, които през предходния месец са били уловени, разтоварени, трансбордирани или поставени в клетки от риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, или чрез регистрирани в нея капани. Предоставената информация трябва да е структурирана по вид на уреда и да включва прилова, улова при спортен и любителски риболов и нулевия улов. Комисията своевременно препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Всяка държава членка изпраща на Комисията седмични доклади за улова. Тези доклади включват данни за количествата червен тон, които през предходната седмица са били уловени, разтоварени, трансбордирани или поставени в клетки от риболовните кораби, плаващи под нейното знаме, или чрез регистрирани в нея капани. Предоставената информация трябва да е структурирана по вид на уреда и да включва прилова, улова при спортен и любителски риболов и нулевия улов. По отношение на корабите с мрежи гъргър и капаните докладите са mutatis mutandis в съответствие с член 31. Комисията своевременно препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки гарантират, че за всяко рибовъдно стопанство се назначава по един регионален наблюдател на ICCAT за целия период на операциите по поставяне в клетки. В случай на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, и след потвърждаване на тези обстоятелства от компетентните органи на съответната държава членка, един регионален наблюдател на ICCAT може да наблюдава две рибовъдни стопанства, за да се гарантира непрекъснатостта на дейностите по отглеждане. Независимо от това държавата членка, отговаряща за рибовъдните стопанства, трябва незабавно да изиска разполагането на допълнителен регионален наблюдател.

4. Държавите членки гарантират, че за всяко рибовъдно стопанство се назначава по един регионален наблюдател на ICCAT за целия период на операциите по поставяне в клетки. В случай на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, и след потвърждаване на тези обстоятелства от органите на съответната държава членка, в която се осъществява отглеждането, един регионален наблюдател на ICCAT може да наблюдава две рибовъдни стопанства, за да се гарантира непрекъснатостта на дейностите по отглеждане. Независимо от това държавата членка, отговаряща за рибовъдните стопанства, трябва незабавно да изиска разполагането на допълнителен регионален наблюдател.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случаите, когато видеозаписът е с недостатъчно добро качество или яснота, за да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества, капитанът на кораба или операторът на рибовъдното стопанство или на капана може да поиска от органите на отговарящата държава членка да разрешат извършването на нова операция по прехвърляне и предоставянето на съответния видеозапис на регионалния наблюдател. Ако резултатите от този доброволен контрол върху прехвърлянето не са задоволителни, отговарящата държава членка започва разследване. Ако след това разследване бъде потвърдено, че качеството на видеозаписа не позволява да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества, контролните органи на отговарящата държава членка разпореждат провеждането на контролно прехвърляне и предоставят съответния видеозапис на регионалния наблюдател на ICCAT. Новите операции по прехвърляне се извършват като контролни прехвърляния до момента, в който качеството на видеозаписа позволява да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества.

3. В случаите, когато видеозаписът е с недостатъчно добро качество или яснота, за да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества, капитанът на кораба или операторът на рибовъдното стопанство или на капана може да поиска от органите на отговарящата държава членка да разрешат извършването на нова операция по прехвърляне и предоставянето на съответния видеозапис на регионалния наблюдател. Ако резултатите от този доброволен контрол върху прехвърлянето не са задоволителни, отговарящата държава членка започва разследване. Ако след това разследване бъде потвърдено, че качеството на видеозаписа не позволява да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества, контролните органи на отговарящата държава членка разпореждат провеждането на друго контролно прехвърляне и предоставят съответния видеозапис на регионалния наблюдател на ICCAT. Новите операции по прехвърляне се извършват като контролни прехвърляния до момента, в който качеството на видеозаписа позволява да се извърши приблизителна оценка на прехвърляните количества.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако резултатите от програмата показват, че количествата червен тон, поставен в клетки, се различават от докладваните количества уловен и прехвърлен червен тон, държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, започва разследване в сътрудничество с държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или за капана.

4. Ако резултатите от програмата показват, че количествата червен тон, поставен в клетки, се различават от докладваните количества уловен и/или прехвърлен червен тон, държавата членка на знамето на кораба за улов или капана започва разследване в сътрудничество с държавата членка или ДСК, отговаряща за рибовъдното стопанство.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 51 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Декларация за поставяне в клетки

Доклад за поставяне в клетки

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на една седмица след приключване на операцията по поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, изпраща декларация за поставяне в клетки в съответствие с приложение XIV до държавата членка или ДСК, чиито кораби или капани са уловили червения тон, и до Комисията. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

1. В рамките на една седмица след приключване на операцията по поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, изпраща доклад за тази операция, съдържащ декларацията за поставяне в клетки, определена в приложение XIV, до държавата членка или ДСК, чиито кораби или капани са уловили червения тон, както и до Комисията. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Обосновка

Препоръки 18—02 и 19—04 на ICCAT се отнасят до този доклад за поставяне в клетки, така че за по-голяма яснота е за предпочитане да се използва един и същ термин.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на параграф 2 всяка държава членка, отговаряща за рибовъдните стопанства, определя минимален процент риба, която трябва да бъде подложена на контрол.  Този процент се посочва в годишния план за инспекции, предвиден в член 13. Всяка държава членка съобщава на Комисията резултатите от проверките на случаен принцип, извършвани всяка година. През месец април на следващата година Комисията препраща тези резултати на секретариата на ICCAT.

3. За целите на параграф 2 всяка държава членка, отговаряща за рибовъдните стопанства, определя минимален процент риба, която трябва да бъде подложена на контрол. Този процент се посочва в годишния план за инспекции, предвиден в член 13. Всяка държава членка съобщава на Комисията резултатите от проверките на случаен принцип, извършвани всяка година. През месец април на годината, следваща периода за съответната квота, Комисията препраща тези резултати на секретариата на ICCAT.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 54 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доклад за поставяне в клетки

Обобщаващ доклад за поставяне в клетки

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 юли всяка година държавите членки, по отношение на които се прилага задължението за представяне на декларации за поставяне в клетки съгласно член 51, изпращат на Комисията доклад за поставяне в клетки, който обхваща предходната година. Комисията изпраща тази информация на секретариата на ICCAT в срок до 1 август всяка година. Докладът трябва да съдържа следната информация:

До 31 юли всяка година държавите членки, по отношение на които се прилага задължението за представяне на декларации и доклади за поставяне в клетки съгласно член 51, изпращат на Комисията обобщаващ доклад за поставяне в клетки, който обхваща предходната година. Комисията изпраща тази информация на секретариата на ICCAT в срок до 1 август всяка година. Обобщаващият доклад за поставяне в клетки съдържа следната информация:

Обосновка

От съображения за яснота е необходимо отделните доклади за поставяне в клетки да се разграничават от годишния доклад, който държавите членки ежегодно трябва да изпращат.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С оглед на контрола капитанът или неговият представител предприемат мерки, с които се гарантира, че корабите за улов с разрешение за извършване на активен риболов на червен тон продължават да предават данни от VMS, когато са в пристанище.

3. С оглед на контрола капитанът или неговият представител предприемат мерки, с които се гарантира, че корабите за улов с разрешение за извършване на активен риболов на червен тон продължават да предават данни от VMS, когато са в пристанище, освен в случаите, когато е налице система за сигнализиране за влизане и излизане от пристанище.

Обосновка

Дерогацията е включена в Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат членове 89—91 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално задължението на държавите членки да предприемат подходящи мерки за прилагане по отношение на даден риболовен кораб, държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство (или стопанства) за червен тон, предприема подходящи мерки за прилагане по отношение на дадено стопанство, когато в съответствие с нейното законодателство бъде установено, че това стопанство не изпълнява разпоредбите на членове 45—55. В зависимост от тежестта на нарушението и в съответствие с приложимите разпоредби на националното законодателство мерките могат да включват временното отстраняване или заличаване на рибовъдното стопанство от регистъра на ICCAT на съоръженията за развъждане на червен тон и налагането на глоби.

Без да се засягат членове 89—91 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално задължението на държавите членки да предприемат подходящи мерки за прилагане по отношение на даден риболовен кораб, държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство (или стопанства) за червен тон, предприема подходящи мерки за прилагане по отношение на дадено стопанство, когато в съответствие с нейното законодателство бъде установено, че това стопанство не изпълнява разпоредбите на членове 45—55. В зависимост от тежестта на нарушението и в съответствие с приложимите разпоредби на националното законодателство тези мерки могат да включват по-конкретно временното отнемане на разрешението или заличаването на рибовъдното стопанство от регистъра на ICCAT на съоръженията за развъждане на червен тон, създадени в съответствие с Препоръка 06—07, и/или налагането на глоби.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат регламенти (ЕО) № 1224/2009, (ЕО) № 1005/2008 и (ЕС) № 1379/201346, в Съюза се забраняват търговията, разтоварването, вносът, износът, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, реекспортът и трансбордирането на червен тон, които не са придружени от точна, пълна и заверена документация съгласно настоящия регламент, член 4б от Регламент (ЕО) № 1936/2001 и законодателството на Съюза за прилагане на правилата на ICCAT относно програмата за документация на улова.

1. Без да се засягат регламенти (ЕО) № 1224/2009, (ЕО) № 1005/2008 и (ЕС) № 1379/201346, в Съюза се забраняват търговията, разтоварването, вносът, износът, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, реекспортът и трансбордирането на червен тон, които не са придружени от точна, пълна и заверена документация съгласно настоящия регламент, член 4б от Регламент (ЕО) № 1936/2001 и законодателството на Съюза за прилагане на правилата на ICCAT относно програмата за документация на улова на червен тон.

_________________

_________________

46 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

46 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) е бил уловен от риболовни кораби или капани на държава на знамето, която не разполага с квота, ограничение на улова или разпределен дял за риболовно усилие за червен тон по реда на мерките за опазване и управление на ICCAT; или

a) е бил уловен от риболовни кораби или капани на държава на знамето, която не разполага с квота или ограничение на улова за червен тон по реда на мерките за опазване и управление на ICCAT; или

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) целевата смъртност от риболов за поддържане на биомаса на запаса на равнищата, позволяващи максимален устойчив улов в съответствие с член 3;

заличава се

Обосновка

Целевите равнища на смъртност от риболов са ключов елемент от регламента и съответно могат да бъдат изменяни само чрез обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решения).

Изменение  43

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – тире 2 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- не повече от 90% от квотата си за улов на червен тон между своите кораби за улов за рибовъдни цели в Адриатическо море.

Обосновка

Тази дерогация е включена в Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  44

Предложение за регламент

Приложение X – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Ако качеството на видеозаписа е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на броя екземпляри прехвърлен червен тон, контролните органи изискват ново прехвърляне. Новата операция по прехвърляне трябва да включва цялото количество червен тон от приемащата клетка в друга клетка, която трябва да бъде празна.

(9) Ако качеството на видеозаписа е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на броя екземпляри прехвърлен червен тон, операторът може да поиска от органите на държавата на знамето на кораба или капана да извършат доброволно контролно прехвърляне. Това доброволно контролно прехвърляне трябва да включва прехвърлянето на цялото количество червен тон от приемащата клетка в друга клетка, която трябва да бъде празна. Когато рибата идва от капан, червеният тон, който вече е прехвърлен от капана към приемната клетка, може да бъде върнат в капана, като в такъв случай контролното прехвърляне се анулира под надзора на регионалния наблюдател на ICCAT.

Обосновка

Параграфът беше изменен с Препоръка 19—04 на ICCAT, с която беше изменена Препоръка 18—02 на ICCAT.

Изменение  45

Предложение за регламент

Приложение ХІ – част Б – точка 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, представя доклад както пред държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, така и пред Комисията, който включва следните документи:

(2) В срок от 15 дни от датата на поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за рибовъдното стопанство, представя доклад както пред държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, така и пред Комисията, който включва следните документи:

Обосновка

Времевата рамка е определена в Препоръка 18—02 на ICCAT.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на предложението

 

Европейският съюз е договаряща страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан („Конвенцията ICCAT“) от 14 ноември 1997 г.

 

Конвенцията ICCAT осигурява рамка за регионално сътрудничество за опазване и управление на рибата тон и подобните ѝ видове в Атлантическия океан и съседните му морета чрез създаването на Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан („ICCAT“).

 

ICCAT има правомощието да приема задължителни препоръки за опазване и управление на риболова в своята област на компетентност. Тези актове са насочени основно към договарящите страни по ICCAT, но съдържат и задължения за частните оператори (например капитаните на кораби). Препоръките на ICCAT влизат в сила шест месеца след приемането им и трябва да бъдат въведени в правото на Съюза възможно най-скоро.

 

Съдържание на предложението

 

Следователно целта на настоящото предложение, което понастоящем е в процес на разглеждане [COM (2019) 619], е да се транспонира в правото на ЕС Препоръка 18—02 на ICCAT, с която се установява многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (наричан по-нататък „планът за управление“). Препоръката беше приета на 21-вата специална среща на ICCAT, която се проведе в Дубровник от 12 до 19 ноември 2018 г.

 

Планът за управление се основава на издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика (SCRS) препоръка за изготвяне на многогодишен план за управление на посочения запас през 2018 г., тъй като, предвид текущото състояние на запаса, отпада необходимостта от прилагане на спешните мерки, въведени с плана за възстановяване на червения тон съгласно Препоръка 17-17 за изменение на Препоръка 14-04. Последната препоръка е транспонирана в правото на ЕС с Регламент (ЕС) 2016/1627.

 

Транспонирането обхваща всички мерки за контрол, които се отнасят до улова и отглеждането на червен тон във водите на ЕС и/или от кораби на ЕС в зоната на конвенцията.

 

В Препоръка 18-02 на ICCAT се предвижда план за управление, който като цяло е по-гъвкав от съществуващите правила в рамките на плана за възстановяване на запаса, макар че някои от мерките са по-точни или по-ограничителни (например проверки в рибовъдните стопанства). Основните различия могат да бъдат обобщени, както следва:

 

а) Отворени сезони: в настоящото предложение се предвижда 10-дневно удължаване на отворения сезон за кораби с мрежи гъргър, посочен в Регламент (ЕС) 2016/1627, освен ако в годишните риболовни планове на държавите членки не се предвижда друго.

б) С настоящото предложение ограничението на прилова се определя на 20%, докато съгласно Регламент (ЕС) 2016/1627 тази стойност беше 5 %.

в) Риболовен капацитет: риболов съгласно настоящото предложение могат да извършват до 20% повече кораби с мрежи гъргър (референтен период 2018 г.) в сравнение с Регламент (ЕС) 2016/1627, като се признава нова секторна квота за дребномащабен риболов около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

г) Капацитет за отглеждане в рибовъдни стопанства: в настоящото предложение се предвижда възможност за увеличаване със 7% на рибата в стопанствата.

д) Прехвърляне между рибовъдните стопанства и проверки на случаен принцип: по-стриктно прилагане на системата за контрол на червения тон по отношение на наблюдението на живите рибни ресурси в стопанствата. Контролът се изразява в проверки на случаен принцип въз основа на анализ на риска, проведени със стереоскопични камери, и прогнозна оценка на броя живи екземпляри червен тон, които са задържани в рибовъдните стопанства.

 

Позиция на докладчика

 

Докладчикът призовава за стриктно транспониране на Препоръка 18—02 на ICCAT, за да се създадат равни условия за операторите от ЕС спрямо операторите от трети държави. Той счита, че е от решаващо значение едни и същи условия да се прилагат за всички участници в риболова, за да се гарантира подкрепата и да се подобри разбирането на сектора.

 

В настоящия случай Комисията е транспонирала препоръките на ICCAT по много точен начин, с изключение на някои специфични случаи, а именно:

 

а)  определението за “поставяне в клетки” в член 5;

б) член 16 относно риболовните сезони следва да включва дерогации за Източното Средиземноморие и Адриатическо море, както се предвижда в Препоръката на ICCAT;

в) в член 56 относно предаването на данни от VMS следва да се предвиди изключение за операции, при които е налице система за сигнализиране за влизане и излизане от пристанище;

г) приложение I следва да включва ограничение на процента на квотите, които могат да бъдат разпределени за рибовъдни цели в Адриатическо море;

д) приложение XI следва да включва времева рамка за представянето на доклади между органите на държавите членки.

Поради това докладчикът предлага конкретни изменения в посочените по-горе случаи, за да се приведе предложението в съответствие с препоръката на ICCAT.

 

Също така докладчикът предлага да се измени терминологията относно декларацията за поставяне в клетки и доклада за поставяне в клетки съответно в членове 51 и 54 от предложението, за да бъдат по-добре съгласувани с терминологията, използвана в Препоръката на ICCAT, и да се избегне объркване.

 

По време на своето 26-то редовно заседание, проведено в Палма де Майорка през ноември 2019 г., ICCAT прие Препоръка 19—04, с която се въвеждат някои незначителни изменения в Препоръка 18—02. Измененията бяха одобрени от Европейския съюз; те се отнасят до следните членове:

 

а) член 5, определение за стереоскопична камера;

б) член 7, задържане в рибовъдните стопанства на живи екземпляри червен тон;

в) член 12, годишни планове за управление на риболовния капацитет;

г) член 14, годишни планове за управление на отглеждането;

д) член 35, доклади за количествата;

е) член 38, програма за регионални наблюдатели на ICCAT;

ж) член 43, проверка от регионални наблюдатели на ICCAT и провеждане на разследвания;

з) член 50, мерки и програми за приблизителна оценка на броя и теглото на червения тон, предназначен за поставяне в клетки;

и) членове 51 и 54, декларация за поставяне в клетки и доклад за поставяне в клетки;

й) член 60, привеждане в изпълнение;

к) член 61, пазарни мерки;

л) приложение Х, минимални стандарти за процедурите за видеозапис.

Докладчикът предлага изменения в посочените по-горе членове, за да се приведе текстът в съответствие с Препоръка 19—04 на ICCAT.

 

И накрая, докладчикът счита, че епидемията от COVID-19 има изключително въздействие върху риболовните дейности, включително тези, свързани с червения тон. Поради това той счита, че е целесъобразно периодът за улов на червен тон с мрежи гъргър да се удължи до 11 юли, в случай че корабите с мрежи гъргър, извършващи улов на червен тон, не са в състояние да използват нормалните си риболовни дни поради криза, свързана с общественото здраве.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

Позовавания

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.11.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

м)

16.12.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

н)

16.12.2019

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

н)

9.1.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Дата на приемане

3.9.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Дата на внасяне

8.9.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 23 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност