Postup : 2019/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0149/2020

Předložené texty :

A9-0149/2020

Rozpravy :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Hlasování :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 272kWORD 91k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro rybolov</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0619),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0188/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0149/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Na svém 21. zvláštním zasedání v roce 2018 Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“), zřízená touto úmluvou, přijala doporučení 18-02, jež stanoví víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (dále jen „plán řízení“). Plán řízení se řídí doporučením Stálého výboru ICCAT pro výzkum a statistiku, v němž se uvádí, že komise ICCAT by měla v roce 2018 zavést víceletý plán řízení populací, neboť současný stav populace podle všeho již nevyžaduje mimořádná opatření zavedená plánem obnovy populace tuňáka obecného (stanovený doporučením 17-17, kterým se mění doporučení 14-04).

(4) Na svém 21. zvláštním zasedání v roce 2018 Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“), zřízená touto úmluvou, přijala doporučení 18-02, jež stanoví víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (dále jen „plán řízení“). Plán řízení se řídí doporučením Stálého výboru ICCAT pro výzkum a statistiku, v němž se uvádí, že komise ICCAT by měla v roce 2018 zavést víceletý plán řízení populací, neboť současný stav populace podle všeho již nevyžaduje mimořádná opatření zavedená plánem obnovy populace tuňáka obecného (stanovený doporučením 17-17, kterým se mění doporučení 14-04), aniž by však docházelo k omezení stávajících opatření pro monitorování a kontrolu.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Stálý výbor pro výzkum a statistiku ICCAT ve své poslední zprávě připomněl, že přechod z programu obnovy na plán řízení by měl být proveden bez omezení opatření pro dohled a kontrolu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Na svém 26. řádném zasedání v roce 2019 přijala komise ICCAT doporučení 19-04, kterým se pozměňuje víceletý plán řízení, který byl stanoven doporučením 18-02. Doporučením ICCAT 19-04 se ruší a nahrazuje doporučení 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Plán řízení zohledňuje specifika různých typů lovných zařízení a technik rybolovu. Při jeho provádění by Unie a členské státy měly usilovat o podporu pobřežních rybolovných činností a využívání lovných zařízení a technik rybolovu, které jsou selektivní a mají menší dopad na životní prostředí, zařízení a technik využívaných při tradičním a drobném rybolovu, a přispívat tak k dobré životní úrovni v rámci místních ekonomik.

(8)  Plán řízení zohledňuje specifika různých typů lovných zařízení a technik rybolovu. Při jeho provádění by Unie a členské státy měly podporovat pobřežní rybolovné činnosti a využívání lovných zařízení a technik rybolovu, které jsou selektivní a mají menší dopad na životní prostředí, zejména zařízení a technik využívaných při tradičním a drobném rybolovu, a přispívat tak k dobré životní úrovni v rámci místních ekonomik. Mezi příklady takových technik tradičního a drobného rybolovu patří např. prastará technika pro chycení tuňáků do pasti a jejich výlov známá jako „almadrabas“, která se používá v některých částech Středozemního moře, nebo drobný pobřežní rybolov prováděný návnadovými čluny, plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru a plavidly lovícími pomocí ručních šňůr. Při přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici, by členské státy měly rozdělovat kvóty spravedlivě a transparentně mezi různé části loďstva a snažit se přidělit část kvóty tradičním a drobným rybářům, přičemž zohlední historická práva.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Členské státy by měly zajistit, aby byla dostatečná část jejich kvóty určena pro vedlejší úlovky tuňáka obecného, zejména tradičním a drobným rybolovem.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Mnoho rybářů zaměřených na druhy blízké tuňáku obecnému, jako je mečoun obecný, nemá k dispozici kvótu pro své vedlejší úlovky tuňáka obecného.

</Amend> 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Je třeba zvážit zvláštnosti a potřeby drobného rybolovu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 14</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že některá doporučení ICCAT jsou smluvními stranami úmluvy ICCAT často měněna a je pravděpodobné, že budou dále měněna i v budoucnu, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby bylo možné v právu Unie rychle provádět budoucí doporučení ICCAT, která mění nebo doplňují plán řízení ICCAT, a to pokud jde o tyto aspekty: lhůty pro dosažení cílové míry úmrtnosti způsobené rybolovem požadované pro udržování biomasy populace na úrovni, která odpovídá maximálnímu udržitelnému výnosu; lhůty pro nahlašování informací, časové vymezení rybolovných období; Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů procentní podíly a parametry, informace, jež mají být předkládány Komisi; úkoly vnitrostátních pozorovatelů a regionálních pozorovatelů, důvody pro zamítnutí udělení povolení k přemístění ryb; důvody pro zabavení úlovků a vydání příkazu k vypuštění ryb. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů31. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na jednání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14) Vzhledem k tomu, že některá doporučení ICCAT jsou smluvními stranami úmluvy ICCAT často měněna a je pravděpodobné, že budou dále měněna i v budoucnu, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby bylo možné v právu Unie rychle provádět budoucí doporučení ICCAT, která mění nebo doplňují plán řízení ICCAT, a to pokud jde o tyto aspekty: lhůty pro nahlašování informací, časové vymezení rybolovných období; Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů procentní podíly a parametry, informace, jež mají být předkládány Komisi; úkoly vnitrostátních pozorovatelů a regionálních pozorovatelů, důvody pro zamítnutí udělení povolení k přemístění ryb; důvody pro zabavení úlovků a vydání příkazu k vypuštění ryb. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů31. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na jednání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

31 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

31 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento bod odůvodnění musí být v souladu s článkem 65 návrhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem tohoto nařízení je udržet biomasu tuňáka obecného nad úrovněmi schopnými zajistit maximální udržitelný výnos.

Cílem tohoto nařízení je udržet biomasu tuňáka obecného na úrovni kolem B0,1, dosažené rybolovem na úrovni F0,1 nebo nižší.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento cíl stanovený ICCAT není v rozporu s cílem společné rybářské politiky týkajícím se maximálního udržitelného výnosu, ale je konkrétnější, pokud jde o ukazatel, který má být použit.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – bod 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) „rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

(6) „rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje pro rekreační nebo turistické účely;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Do návrhu musí být zahrnuta definice sportovního rybolovu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) „sportovním rybolovem“ neobchodní rybolov, jehož účastníci jsou členy vnitrostátní sportovní organizace nebo jsou držiteli vnitrostátního sportovního průkazu;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Jedná se o definici uvedenou v doporučení ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – bod 12</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) „umístěním do klece“ přemístění živého tuňáka obecného v hospodářstvích a následné krmení, jehož účelem je výkrm a zvýšení celkové biomasy jedinců;

(12) „umístěním do klece“ přemístění živého tuňáka obecného z přepravní klece nebo lapadla do chovných nebo výkrmných klecí;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Abychom zajistili jednoznačnost a jednotnou úpravu u všech smluvních stran úmluvy, tato definice by měla být stejná jako definice v doporučení ICCAT 18-02. Je-li tato definice problematická, měl by být tento problém vyřešen na úrovni ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – bod 14</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) „hospodářstvím“ mořská oblast jasně vymezená zeměpisnými souřadnicemi používaná pro výkrm nebo chov tuňáka obecného odloveného lapadly a/nebo plavidly lovícími košelkovými nevody. Hospodářství může mít několik chovných lokalit, z nichž každá je vymezena zeměpisnými souřadnicemi s jasným vymezením zeměpisné délky a šířky pro každý bod polygonu;

(Netýká se českého znění.)

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – bod 17</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) „stereoskopickou kamerou“ kamera se dvěma nebo více objektivy, se samostatným obrazovým snímačem nebo filmovým okénkem pro každý objektiv, která umožňuje trojrozměrné obrazy za účelem měření délky ryb;

(17) „stereoskopickou kamerou“ kamera se dvěma nebo více objektivy, se samostatným obrazovým snímačem nebo filmovým okénkem pro každý objektiv, která umožňuje trojrozměrné obrazy za účelem měření délky ryb a napomáhání při odhadu počtů a hmotnosti tuňáka obecného;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tato definice byla pozměněna doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – bod 32</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) „intenzitou rybolovu“ součin kapacity a činnosti rybářského plavidla sloužící k měření intenzity rybolovných operací. Toto měření se u různých lovných zařízení liší. U rybolovu za použití dlouhé lovné šňůry se měří na základě počtu háčků nebo počtu háčků vynásobeného počtem hodin. U plavidel lovících košelkovými nevody se měří podle dnů ve člunu (doba trvání rybolovu plus doba vyhledávání);

(32) „intenzitou rybolovu“ součin kapacity a činnosti rybářského plavidla; pro skupinu plavidel se jí rozumí součet intenzit rybolovu všech plavidel ve skupině;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Doporučení ICCAT neobsahují definici „intenzity rybolovu“. Pokud by zde měla být zmíněna definice, mělo by se jednat o definici uvedenou v čl. 4 odst. 1 bodě 21 základního nařízení o společné rybářské politice.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může být převedení nevyloveného živého tuňáka obecného do dalšího roku povoleno, je-li vypracován zesílený kontrolní režim a oznámen Komisí sekretariátu ICCAT. Tento režim musí být nedílnou součástí plánu inspekce daného členského státu podle článku 13 a musí zahrnovat alespoň opatření stanovená v čl. 26 odst. 3 a článku 52.

2. Odchylně od odstavce 1 může být převedení nevyloveného živého tuňáka obecného na daném hospodářství z výlovu minulého roku do roku dalšího povoleno, je-li vypracován zesílený kontrolní režim a oznámen Komisí sekretariátu ICCAT. Tento režim musí být nedílnou součástí plánu inspekce daného členského státu podle článku 13 a musí zahrnovat alespoň opatření stanovená v čl. 26 odst. 3 a článku 52.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy požádat o převod maximálně 5 % své kvóty na rok 2019 do roku 2020. Členské státy tuto žádost zahrnou do svého plánu rybolovné kapacity.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Možnost přenést nevyužité kvóty je pro všechny smluvní strany úmluvy možností, s níž počítá doporučení ICCAT 19-04, a členské státy by měly mít stejnou možnost.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Před zahájením rybolovného období členské státy odpovědné za hospodářství zajistí důkladné posouzení všech živých jedinců tuňáka obecného převedených do dalšího roku po hromadných výlovech v hospodářstvích podléhajících jejich pravomoci. Za tímto účelem se všichni živí jedinci tuňáka obecného z daného roku odlovu převedení do dalšího roku, kteří podléhají hromadnému výlovu v hospodářstvích, přemístí do jiných klecí za použití stereoskopických kamerových systémů nebo alternativních metod, pokud tyto metody zaručují stejnou úroveň přesnosti a správnosti, v souladu s článkem 50. Vždy musí být zaručena plně zdokumentovaná sledovatelnost. Převádění tuňáka obecného z let, kdy nepodléhal výlovu, do dalšího roku, je každoročně kontrolováno stejným postupem výběru vzorků založeném na posouzení rizik.

3. Před zahájením rybolovného období členské státy odpovědné za hospodářství zajistí důkladné posouzení všech živých jedinců tuňáka obecného převedených do dalšího roku po hromadných výlovech v hospodářstvích podléhajících jejich pravomoci. Za tímto účelem se všichni živí jedinci tuňáka obecného z daného roku odlovu převedení do dalšího roku, kteří podléhají hromadnému výlovu v hospodářstvích, přemístí do jiných klecí za použití stereoskopických kamerových systémů nebo alternativních metod, pokud tyto metody zaručují stejnou úroveň přesnosti a správnosti, v souladu s článkem 50. Vždy musí být zaručena plně zdokumentovaná sledovatelnost. Převádění tuňáka obecného z let, kdy nepodléhal hromadnému výlovu, do dalšího roku, je každoročně kontrolováno stejným postupem výběru vhodných vzorků založeným na posouzení rizik.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést text do souladu s doporučeními ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 10 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2 Členské státy mohou přidělit sektorové kvóty malým pobřežním plavidlům, která jsou oprávněna k rybolovu tuňáka obecného, a uvedou toto přidělení ve svých plánech rybolovu. Do svých plánů sledování, kontroly a inspekce zahrnou rovněž doplňková opatření, jež jim umožní pozorně sledovat čerpání kvót daného loďstva. Aby mohly plně využít svých rybolovných práv, mohou členské státy povolit jiný počet plavidel, přičemž použijí ukazatele uvedené v odstavci 1.

2. Členské státy, které mají malá pobřežní plavidla, která jsou oprávněna k rybolovu tuňáka obecného, přidělí těmto plavidlům zvláštní sektorové kvóty a uvedou toto přidělení ve svých plánech rybolovu. Do svých plánů sledování, kontroly a inspekce zahrnou rovněž doplňková opatření, jež jim umožní pozorně sledovat čerpání kvót daného loďstva. Aby mohly plně využít svých rybolovných práv, mohou členské státy povolit jiný počet plavidel, přičemž použijí ukazatele uvedené v odstavci 1.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s bodem 19 písm. a) doporučení ICCAT 19-04.

</Amend> 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 11 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy při přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici, uplatňují transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy, a snaží se rovněž spravedlivě rozdělit vnitrostátní kvóty mezi různé části loďstva při zvláštním zohlednění tradičního a drobného rybolovu a poskytovat pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy při přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici, uplatňují transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy a historických práv, a rovněž spravedlivě rozdělují vnitrostátní kvóty mezi různé části loďstva při zvláštním zohlednění tradičního a drobného rybolovu a poskytují pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

 

</Amend> 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 11 – odst. 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy, které rozdělí méně, než 20 % své kvóty pro tuňáka obecného svým plavidlům provozujícím drobný pobřežní rybolov přijmou roční plán pro přerozdělení rybolovných kvót s cílem zvýšit část kvóty přidělovanou těmto plavidlům. V tomto plánu příslušné členské státy vymezí, jak hodlají usilovat o přerozdělení kvót v souladu se zásadami a kritérii uvedenými v prvním odstavci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát, který má kvótu pro tuňáka obecného, vypracuje roční plán řízení rybolovné kapacity. V tomto plánu členské státy upraví počet rybářských plavidel takovým způsobem, aby se zajistilo, že rybolovná kapacita odpovídá rybolovným právům přiděleným plavidlům provádějícím odlov na příslušné kvótové období. Členské státy upraví rybolovnou kapacitu s použitím parametrů, které jsou definovány v platném právním aktu Unie pro přidělování rybolovných práv. Úprava rybolovné kapacity plavidel lovících košelkovými nevody může dosáhnout maximální odchylky 20 % oproti základní rybolovné kapacitě pro rok 2018.

Každý členský stát, který má kvótu pro tuňáka obecného, vypracuje roční plán řízení rybolovné kapacity. V tomto plánu členské státy upraví počet plavidel provádějících odlov a lapadel takovým způsobem, aby se zajistilo, že rybolovná kapacita odpovídá rybolovným právům přiděleným plavidlům provádějícím odlov a lapadlům na příslušné kvótové období. Členské státy upraví rybolovnou kapacitu s použitím parametrů, které jsou definovány v platném právním aktu Unie pro přidělování rybolovných práv. Úprava unijní rybolovné kapacity plavidel lovících košelkovými nevody může dosáhnout maximální odchylky 20 % oproti základní rybolovné kapacitě pro rok 2018.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02. Lapadla (pasti) jsou podle čl. 4 odst. 4 nařízení 1380/2013 považována za rybářská plavidla. Lapadlům jsou také přiděleny kvóty.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 14 – odst. 6 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Je-li to třeba, členské státy předloží Komisi do 15. května příslušného roku revidované roční plány řízení chovu.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 15 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě, že členský stát kterýkoli z plánů uvedených v odstavci 1 nepředloží Komisi ve stanovené lhůtě, nebo pokud Komise zjistí případ závažného nedodržení ustanovení stávajícího nařízení uvedený v konečných inspekčních zprávách, může rozhodnout, že předložené zprávy neschválí a že plán Unie předá sekretariátu ICCAT bez plánů dotčeného členského státu.

3. V případě, že členský stát kterýkoli z plánů uvedených v odstavci 1 nepředloží Komisi ve stanovené lhůtě, nebo pokud Komise zjistí případ závažného nedodržení ustanovení stávajícího nařízení ohledně ročních plánů rybolovu uvedený v konečných inspekčních zprávách, může rozhodnout, že předložené zprávy neschválí a že plán Unie předá sekretariátu ICCAT bez plánů dotčeného členského státu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 16 – odst. 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou Kypr a Řecko ve svých ročních plánech rybolovu podle článku 10 požádat, aby plavidlům lovícím košelkovými nevody plujícím pod jejich vlajkou bylo povoleno lovit tuňáka obecného ve východním Středozemním moři (rybolovná oblast FAO 37.3.1 a 37.3.2) od 15. května do 1. července.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tato výjimka je uvedena v doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 16 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může Chorvatsko ve svých ročních plánech rybolovu podle článku 10 požádat, aby plavidlům lovícím košelkovými nevody plujícím pod jeho vlajkou bylo povoleno lovit tuňáka obecného v Jaderském moři (rybolovná oblast FAO 37.2.1) pro účely chovu do 15. července.

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou Chorvatsko a Itálie ve svých ročních plánech rybolovu podle článku 10 požádat, aby plavidlům lovícím košelkovými nevody plujícím pod jejich vlajkou bylo povoleno lovit tuňáka obecného v Jaderském moři (rybolovná oblast FAO 37.2.1) pro účely chovu od 26. května do 15. července.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Znění by mělo odpovídat doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 16 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1, pokud členský stát poskytne Komisi důkazy o tom, že v důsledku větru dosahujícího síly 4 a více stupňů Beaufortovy stupnice nemohla některá z jeho plavidel lovících tuňáka obecného košelkovými nevody ve východním Atlantiku a Středozemním moři vyčerpat během roku běžné dny rybolovu, může takový členský stát v daném roce pro dotčená plavidla převést nejvýše 10 nevyužitých dnů na dobu do 11. července. Nečinnost dotčených plavidel, a v případě společné rybolovné operace nečinnost všech lodí účastnících se takové operace, musí být řádně zdůvodněna zprávami o počasí a polohou systému sledování plavidel.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2, pokud členský stát poskytne Komisi důkazy o tom, že v důsledku mimořádných povětrnostních podmínek nebo problémů v oblasti veřejného zdraví nemohla některá z jeho plavidel lovících tuňáka obecného košelkovými nevody ve východním Atlantiku a Středozemním moři vyčerpat během rybolovného období dny rybolovu, může takový členský stát v daném roce pro dotčená plavidla prodloužit rybolovné období o stejný počet dnů rybolovu, jako je počet dnů, které příslušná plavidla nevyužila, nejvýše však 10 nevyužitých dnů. Nečinnost dotčených plavidel, a v případě společné rybolovné operace nečinnost všech lodí účastnících se takové operace, musí být v případě mimořádných povětrnostních podmínek řádně zdůvodněna zprávami o počasí a polohou systému sledování plavidel.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 20 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme opatření pro vedlejší úlovky tuňáka obecného v rámci své kvóty a při předložení svého plánu rybolovu o nich informuje Komisi.

1. Každý členský stát přijme opatření pro dostatečné množství vedlejších úlovků tuňáka obecného v rámci své kvóty a při předložení svého plánu rybolovu o nich informuje Komisi.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Mnoho rybářů zaměřených na druhy blízké tuňáku obecnému, jako je mečoun obecný, nemá k dispozici kvótu pro své vedlejší úlovky tuňáka obecného. Je třeba zajistit, aby byl pro vedlejší úlovky stanoven dostatečný podíl kvóty pro tuňáka obecného.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 29 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Plavidla Unie lovící košelkovými nevody se nesmí účastnit společných rybolovných operací s plavidly lovícími košelkovými nevody z jiných smluvních stran úmluvy.

3. Plavidla Unie lovící košelkovými nevody se nesmí účastnit společných rybolovných operací s plavidly lovícími košelkovými nevody z jiných smluvních stran úmluvy. Členské státy však mohou povolit svým plavidlům lovícím košelkovými nevody účastnit se společných rybolovných operací se smluvními stranami úmluvy s méně než pěti plavidly oprávněnými lovit košelkovými nevody. Za tímto účelem se členský stát předem dohodne s dotčenou smluvní stranou úmluvy na protokolu o operativních postupech, jimiž se mají řídit plavidla a orgány každé ze stran, zejména o nakládání s dokumenty o úlovcích požadovanými platnými právními předpisy.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Návrh Komise nezahrnuje odstavec 62 doporučení 19-04, který stanoví výjimku ze zákazu společných rybolovných operací. Tuto výjimku by měly doprovázet určité podmínky, zejména podmínky stanovené v protokolu dohodnutém mezi zúčastněnými stranami.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 35 – název</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Měsíční hlášení o množstvích

Týdenní hlášení o množstvích

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 35 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do patnáctého dne každého měsíce zašle každý členský stát Komisi údaje o množstvích tuňáka obecného, která byla poprvé ulovena, vyložena, přeložena nebo umístěna do klecí rybářskými plavidly plujícími pod jeho vlajkou nebo lapadly registrovanými v tomto členském státě během předchozího měsíce. Poskytované informace musí být strukturovány podle typu lovného zařízení, včetně vedlejších úlovků, úlovků sportovního a rekreačního rybolovu a nulových úlovků. Komise předá tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT.

Každý členský stát zasílá Komisi zprávy o svých týdenních úlovcích. Tyto zprávy zahrnují údaje o množstvích tuňáka obecného, která byla poprvé ulovena, vyložena, přeložena nebo umístěna do klecí rybářskými plavidly plujícími pod jeho vlajkou nebo lapadly registrovanými v tomto členském státě během předchozího týdne. Poskytované informace musí být strukturovány podle typu lovného zařízení, včetně vedlejších úlovků, úlovků sportovního a rekreačního rybolovu a nulových úlovků. V případě plavidel lovících košelkovými nevody a lapadel musí zprávy obdobně splňovat požadavky stanovené v článku 31. Komise předá tyto informace neprodleně sekretariátu ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 38 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby pro každé hospodářství byl po celou dobu umísťování do klecí přidělen jeden regionální pozorovatel ICCAT. V případech vyšší moci a po potvrzení těch okolností, jež představují vyšší moc, příslušnými orgány dotčeného členského státu, může být regionální pozorovatel ICCAT sdílen dvěma hospodářstvími, aby byla zaručena kontinuita chovu. Členské státy, které jsou za tato hospodářství odpovědné, však neprodleně požádají o nasazení dalšího regionálního pozorovatele.

4. Členské státy zajistí, aby pro každé hospodářství byl po celou dobu umísťování do klecí přidělen jeden regionální pozorovatel ICCAT. V případech vyšší moci a po potvrzení těch okolností, jež představují vyšší moc, orgány dotčeného členského státu chovu, může být regionální pozorovatel ICCAT sdílen dvěma hospodářstvími, aby byla zaručena kontinuita chovu. Členské státy, které jsou za tato hospodářství odpovědné, však neprodleně požádají o nasazení dalšího regionálního pozorovatele.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 43 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud však videozáznam nemá dostatečnou kvalitu nebo rozlišení, aby bylo možné odhadnout přemístěná množství, může velitel plavidla nebo provozovatel hospodářství nebo lapadla požádat orgány odpovědného členského státu o povolení k provedení nového přemístění a poskytnutí odpovídajícího videozáznamu regionálnímu pozorovateli. Pokud tato dobrovolná kontrola přemístění není provedena s uspokojivými výsledky, odpovědný členský stát zahájí šetření. Pokud se po tomto šetření potvrdí, že kvalita videozáznamu neumožňuje odhadnout množství, jichž se přemístění týká, kontrolní orgány odpovědného členského státu nařídí kontrolní přemístění a poskytnou odpovídající videozáznam regionálnímu pozorovateli ICCAT. Provedou se nová přemístění jako kontrolní přemístění, dokud kvalita videozáznamu neumožní odhadnout přemístěná množství.

3. Pokud však videozáznam nemá dostatečnou kvalitu nebo rozlišení, aby bylo možné odhadnout přemístěná množství, může velitel plavidla nebo provozovatel hospodářství nebo lapadla požádat orgány odpovědného členského státu o povolení k provedení nového přemístění a poskytnutí odpovídajícího videozáznamu regionálnímu pozorovateli. Pokud tato dobrovolná kontrola přemístění není provedena s uspokojivými výsledky, odpovědný členský stát zahájí šetření. Pokud se po tomto šetření potvrdí, že kvalita videozáznamu neumožňuje odhadnout množství, jichž se přemístění týká, kontrolní orgány odpovědného členského státu nařídí další kontrolní přemístění a poskytnou odpovídající videozáznam regionálnímu pozorovateli ICCAT. Provedou se nová přemístění jako kontrolní přemístění, dokud kvalita videozáznamu neumožní odhadnout přemístěná množství.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 50 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud výsledky programu naznačují, že množství tuňáka obecného, který byl umístěn do klecí, se liší od nahlášeného množství ulovených a/nebo přemístěných ryb, členský stát odpovědný za hospodářství ve spolupráci s členským státem nebo smluvní stranou úmluvy odpovědnými za plavidlo provádějící odlov nebo lapadlo zahájí šetření.

4. Pokud výsledky programu naznačují, že množství tuňáka obecného, který byl umístěn do klecí, se liší od nahlášeného množství ulovených a/nebo přemístěných ryb, zahájí členský stát vlajky plavidla provádějícího odlov nebo lapadla šetření ve spolupráci s členským státem nebo smluvní stranou úmluvy odpovědnými za příslušné hospodářství.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 51 – název</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prohlášení o umístění do klecí

Zpráva o umístění do klecí

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 51 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát odpovědný za hospodářství předá členskému státu nebo smluvní straně úmluvy, jejichž plavidla nebo lapadla odlovila tuňáka obecného, a Komisi do jednoho týdne po ukončení umístění do klecí prohlášení o umístění do klecí podle přílohy XIV. Komise předá tyto informace sekretariátu ICCAT.

1. Členský stát odpovědný za hospodářství předá členskému státu nebo smluvní straně úmluvy, jejichž plavidla nebo lapadla odlovila tuňáka obecného, a Komisi do jednoho týdne po ukončení umístění do klecí zprávu o umístění do klecí obsahující prohlášení o umístění do klecí stanovené v příloze XIV. Komise předá tyto informace sekretariátu ICCAT.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Doporučení ICCAT 18-02 a 19-04 hovoří o tomto dokumentu jako o zprávě o umístění do klecí. Je proto vhodnější použít tentýž termín.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 52 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 každý členský stát odpovědný za hospodářství stanoví minimální procentní podíl ryb, které je třeba zkontrolovat.  Tento podíl se uvede v ročním plánu inspekce podle článku 13. Každý členský stát sdělí Komisi výsledky namátkových kontrol provedených v každém roce. Komise předá tyto výsledky v dubnu následujícího roku sekretariátu ICCAT.

3. Pro účely odstavce 2 každý členský stát odpovědný za hospodářství stanoví minimální procentní podíl ryb, které je třeba zkontrolovat. Tento podíl se uvede v ročním plánu inspekce podle článku 13. Každý členský stát sdělí Komisi výsledky namátkových kontrol provedených v každém roce. Komise předá tyto výsledky v dubnu roku, který následuje po příslušném kvótovém období, sekretariátu ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 54 – název</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva o umístění do klecí

Souhrnná zpráva o umístění do klecí

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 54 – odst. 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, na něž se vztahuje povinnost předkládat prohlášení o umístění do klecí podle článku 51, zašlou každý rok Komisi do 31. července zprávu o umístění do klecí za předchozí rok. Komise do 1. srpna každého roku zašle tyto informace sekretariátu ICCAT. Zpráva obsahuje tyto informace:

Členské státy, na něž se vztahuje povinnost předkládat prohlášení a zprávy o umístění do klecí podle článku 51, zašlou každý rok Komisi do 31. července souhrnnou zprávu o umístění do klecí za předchozí rok. Komise do 1. srpna každého roku zašle tyto informace sekretariátu ICCAT. Souhrnná zpráva o umístnění do klecí obsahuje tyto informace:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Aby bylo znění jednoznačné, je třeba rozlišovat jednotlivé zprávy o umístění do klecí od výroční zprávy, kterou jsou členské státy povinny posílat Komisi každý rok.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 56 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely kontroly velitel nebo zástupce velitele zajistí, že u plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného, se nepřeruší přenos údajů ze systému sledování plavidel v době, kdy jsou plavidla v přístavu.

3. Pro účely kontroly velitel nebo zástupce velitele zajistí, že u plavidel provádějících odlov, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného, se nepřeruší přenos údajů ze systému sledování plavidel v době, kdy jsou plavidla v přístavu, ledaže je zaveden systém hlášení o vplutí do přístavu a vyplutí z něj.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tato výjimka je uvedena v doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 60 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny články 89 až 91 nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména povinnost členských států přijmout vůči rybářskému plavidlu vhodná donucovací opatření, členské státy odpovědné za hospodářství pro tuňáka obecného přijmou vůči hospodářství vhodné donucovací opatření, pokud bylo v souladu s jejich právem zjištěno, že toto hospodářství nedodržuje ustanovení článků 45 až 55. Tato opatření mohou v závislosti na závažnosti trestného činu a v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva zahrnovat pozastavení nebo zrušení registrace hospodářství pro tuňáka obecného a uložení pokut.

Aniž jsou dotčeny články 89 až 91 nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména povinnost členských států přijmout vůči rybářskému plavidlu vhodná donucovací opatření, členské státy odpovědné za hospodářství pro tuňáka obecného přijmou vůči hospodářství vhodné donucovací opatření, pokud bylo v souladu s jejich právem zjištěno, že toto hospodářství nedodržuje ustanovení článků 45 až 55. Tato opatření mohou v závislosti na závažnosti trestného činu a v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva zahrnovat zejména pozastavení platnosti povolení nebo zrušení registrace hospodářství v evidenci ICCAT pro chovná zařízení tuňáka obecného zřízené v souladu s doporučením ICCAT 06-07 a/nebo uložení pokut.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 61 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčena nařízení (ES) č. 1224/2009, (ES) č. 1005/2008 a nařízení (EU) č. 1379/201346, zakazuje se v rámci Unie obchod s tuňákem obecným, jeho vykládka, dovoz, vývoz, umístění do klecí pro účely výkrmu nebo chovu, zpětný vývoz a překládka, které nejsou doprovázeny přesnou, úplnou a ověřenou dokumentací stanovenou tímto nařízením, článkem 4b nařízení (ES) č. 1936/2001 a právními předpisy Unie provádějícími pravidla ICCAT o programu dokumentace úlovků.

1. Aniž jsou dotčena nařízení (ES) č. 1224/2009, (ES) č. 1005/2008 a nařízení (EU) č. 1379/201346, zakazuje se v rámci Unie obchod s tuňákem obecným, jeho vykládka, dovoz, vývoz, umístění do klecí pro účely výkrmu nebo chovu, zpětný vývoz a překládka, které nejsou doprovázeny přesnou, úplnou a ověřenou dokumentací stanovenou tímto nařízením, článkem 4b nařízení (ES) č. 1936/2001 a právními předpisy Unie provádějícími pravidla ICCAT o programu dokumentace úlovků tuňáka obecného.

_________________

_________________

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 61 – odst. 2 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) byl tuňák obecný uloven rybářskými plavidly nebo lapadly státu vlajky, který nemá pro tuňáka obecného kvótu, omezení odlovu nebo přidělenou intenzitu rybolovu podle podmínek opatření ICCAT na zachování a řízení zdrojů, nebo

a) byl tuňák obecný uloven rybářskými plavidly nebo lapadly státu vlajky, který nemá pro tuňáka obecného kvótu nebo omezení odlovu podle podmínek opatření ICCAT na zachování a řízení zdrojů, nebo

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 65 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) cíle míry úmrtnosti způsobené rybolovem pro udržování biomasy populace na úrovni, která odpovídá maximální udržitelnosti výnosu, v souladu s článkem 3;

vypouští se

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Cíl míry úmrtnosti způsobené rybolovem je základním prvkem nařízení, a proto by měl být změněn pouze řádným legislativním postupem (postup spolurozhodování).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – odrážka 2 a (nová)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 Ne více než 90 % své kvóty pro tuňáka obecného mezi plavidla provádějící odlov v Jaderském moři pro účely chovu.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Toto ustanovení je uvedeno v doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha X – bod 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Pokud videozáznam nemá dostatečnou kvalitu pro odhad počtu přemísťovaných kusů tuňáka obecného, kontrolní orgány si vyžádají nové přemístění. Při novém přemístění jsou přemístěny všechny kusy tuňáka obecného z přijímající klece do jiné klece, která musí být prázdná.

(9) Pokud videozáznam nemá dostatečnou kvalitu pro odhad počtu přemísťovaných kusů tuňáka obecného, provozovatel může orgány státu vlajky plavidla nebo lapadla požádat, aby provedly dobrovolnou kontrolu přemístění. Při této dobrovolné kontrole přemístění jsou přemístěny všechny kusy tuňáka obecného z přijímající klece do jiné klece, která musí být prázdná. Pochází-li ryba z lapadla, kusy tuňáka obecného, které již byly přemístěny z lapadla do přijímající klece, mohou být přemístěny zpět do lapadla; v takovém případě se kontrola přemístění pod dohledem regionálního pozorovatele ICCAT zruší.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tento odstavec byl pozměněn doporučením ICCAT 19-04, kterým se mění doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Příloha XI – část B – bod 2 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Členský stát odpovědný za hospodářství poskytne členskému státu nebo smluvní straně úmluvy odpovědným za plavidlo provádějící odlov nebo příslušné lapadlo a Komisi zprávu obsahující tyto dokumenty:

(2) Členský stát odpovědný za hospodářství poskytne do 15 dnů od data umístění do klece členskému státu nebo smluvní straně úmluvy odpovědným za plavidlo provádějící odlov nebo příslušné lapadlo a Komisi zprávu obsahující tyto dokumenty:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Tyto lhůty stanoví doporučení ICCAT 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu

 

Evropská unie je od 14. listopadu 1997 smluvní stranou Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „úmluva ICCAT“).

 

Úmluva ICCAT stanoví rámec pro regionální spolupráci za účelem zachování a řízení populace tuňáků a příbuzných druhů v Atlantském oceánu a přilehlých mořích vytvořením Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

 

ICCAT má pravomoc přijímat závazná doporučení pro zachování a řízení rybolovných zdrojů ve své působnosti. V zásadě jsou tyto akty určené smluvním stranám ICCAT, obsahují však rovněž povinnosti pro soukromé provozovatele (např. velitele plavidla). Doporučení ICCAT vstupují v platnost šest měsíců po přijetí a Unie je musí provést do svého práva co nejdříve.

 

Obsah návrhu

 

Cílem návrhu, který je předmětem našeho přezkumu [COM (2019) 619], je tudíž provést do práva EU nové doporučení ICCAT 18-02, jež stanoví víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (dále jen „plán řízení“). Toto doporučení bylo přijato na 21. zvláštním zasedání ICCAT, které se konalo v Dubrovníku ve dnech 12.–19. listopadu 2018.

 

Plán řízení se řídí doporučením Stálého výboru pro výzkum a statistiku, v němž se uvádí, že komise ICCAT by měla zavést víceletý plán řízení populací v roce 2018, neboť současný stav populace podle všeho již nevyžaduje mimořádná opatření zavedená plánem obnovy populace tuňáka obecného podle doporučení 17-17, kterým se mění doporučení 14-04. Toto poslední uvedené doporučení bylo provedeno do práva EU nařízením (EU) 2016/1627.

 

Prováděcí předpis pokrývá veškerá kontrolní opatření, která se týkají odlovu a chovu tuňáka obecného ve vodách EU a/nebo plavidly EU v oblasti úmluvy.

 

Doporučení ICCAT 18-02 stanoví plán řízení, který je obecně pružnější než stávající pravidla pro obnovu, zatímco některá opatření jsou přesnější nebo restriktivnější, například kontrola v hospodářstvích. Hlavní rozdíly lze shrnout takto:

 

a) Období povoleného rybolovu: V tomto návrhu se stanoví o deset dní delší období povoleného rybolovu pro plavidla lovící košelkovými nevody než v nařízení (EU) 2016/1627, pokud členské státy ve svých ročních plánech rybolovu nestanoví jinak.

b) Limit vedlejšího úlovku se v tomto návrhu zvyšuje na 20 % v porovnání s 5 % v nařízení (EU) 2016/1627.

c) Rybolovná kapacita: Podle tohoto návrhu se povoluje rybolov až o 20 % většímu počtu plavidel lovících košelkovými nevody (referenční období 2018) než v nařízení (EU) 2016/1627 a uznává se nová sektorová kvóta pro drobný rybolov na Azorách, Madeiře a Kanárských ostrovech.

d) Kapacita chovu: S tímto návrhem by v hospodářstvích mohlo potenciálně být o 7 % více ryb.

e) Přemísťování v rámci jednoho hospodářství a namátkové kontroly: Posiluje se kontrolní režim pro tuňáka obecného, pokud jde o sledování živých ryb v jednotlivých hospodářstvích. Toto se provádí prostřednictvím namátkových kontrol založených na analýze rizik a na odhadu převodu do dalšího roku za použití stereoskopických kamer.

 

Postoj zpravodaje

 

Zpravodaj vyzývá k přísnějšímu provedení doporučení ICCAT 18-02 s cílem zavést rovné podmínky pro provozovatele z EU vůči provozovatelům ze třetích zemí. Považuje za klíčové, aby se na všechny aktéry rybolovu uplatňovaly stejné podmínky, s cílem zajistit si podporu a pochopení tohoto odvětví.

 

Komise v tomto případě provedla příslušná doporučení ICCAT velmi důsledně, s výjimkou některých konkrétních případů, jimiž jsou:

 

a)  definice „umístění do klece“ v článku 5;

b) článek 16 o rybolovných obdobích by měl zahrnovat výjimky pro východní Středozemní moře a Jaderské moře, jak je stanoví doporučení ICCAT;

c) článek 56 o přenosu údajů ze systému sledování plavidel by měl zahrnovat výjimku pro případy, kdy je k dispozici systém hlášení o vplutí do přístavu a vyplutí z něj;

d) příloha I by měla zahrnovat omezení procentuálního podílu kvóty, který může být vyčleněn na odlov v Jaderském moři pro účely chovu;

e) příloha XI by měla zahrnovat harmonogram pro ustanovení o lhůtách pro zasílání zpráv mezi orgány členských států.

 

Zpravodaj proto předkládá pro výše uvedené případy, čímž se tento návrh uvede do souladu s doporučením ICCAT.

 

Zpravodaj rovněž navrhuje, aby byla v článcích 51 a 54 návrhu pozměněna terminologie pro prohlášení, resp. zprávu o umístění do klecí, s cílem lépe je sladit s terminologií používanou ICCAT, a vyhnout se tak zmatku.

 

Na svém 26. řádném zasedání, které se konalo ve městě Palma de Mallorca v listopadu 2019, přijala komise ICCAT doporučení 19-04, které v několika méně významných otázkách pozměnilo doporučení 18-02. Evropská unie s těmito změnami souhlasila. Změny se týkají těchto článků:

 

a) článek 5: definice stereoskopického kamerového systému;

b) článek 7: převádění nevyloveného živého tuňáka obecného do dalšího roku;

c) článek 12: roční plány řízení rybolovné kapacity;

d) článek 14: roční plány řízení chovu;

e) článek 35: hlášení o množstvích;

f) článek 38: program regionálních pozorovatelů ICCAT;

g) článek 43: ověřování prováděné regionálními pozorovateli ICCAT a provádění šetření;

h) článek 50: opatření a programy pro odhad počtu jedinců a hmotnosti tuňáka obecného, jenž má být umístěn do klecí;

i) články 51 a 54: prohlášení, resp. zpráva o umístění do klecí;

j) článek 60: vymáhání;

k) článek 61: tržní opatření;

l) příloha X: minimální normy pro postupy pořizování videozáznamů.

 

Zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy k výše uvedeným článkům s cílem uvést znění předpisu do souladu s doporučením ICCAT 19-04.

 

A konečně, zpravodaj má za to, že pandemie COVID-19 má mimořádné dopady na rybolovné činnosti, včetně těch, které jsou spojeny s tuňákem obecným. Domnívá se tudíž, že je vhodné prodloužit rybolovnou sezónu pro plavidla lovící tuňáka obecného košelkovými nevody, pokud nemohla vyčerpat během roku běžné dny rybolovu kvůli krizi v oblasti veřejného zdraví.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, kterým se mění nařízení (EU) č. 2017/2107, (EU) č. 2019/[NAFO], (EU) č. 1936/2001 a ruší nařízení (EU) č. 2016/1627

Referenční údaje

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Datum předložení Parlamentu

28.11.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

PECH

16.12.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Datum přijetí

3.9.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Datum předložení

8.9.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 23. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí