BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

  8.9.2020 - (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)) - ***I

  Fiskeriudvalget
  Ordfører: Giuseppe Ferrandino


  Procedure : 2019/0272(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A9-0149/2020
  Indgivne tekster :
  A9-0149/2020
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

  (COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0619),

   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0188/2019),

   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

   der henviser til forretningsordenens artikel 59,

   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0149/2020),

  1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

   

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet ("ICCAT"), der er nedsat ved konventionen, vedtog på sit 21. ekstraordinære møde i 2018 henstilling 18-02 om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ("forvaltningsplanen"). I forvaltningsplanen følges opfordringen fra Det Stående Udvalg for Forskning og Statistik (SCRS) til ICCAT om at udarbejde en flerårig forvaltningsplan for bestanden i 2018, da bestandens nuværende situation øjensynligt ikke længere kræver de nødforanstaltninger, som blev indført ved genopretningsplanen for almindelig tun (henstilling 17-17 om ændring af henstilling 14-04).

  (4) Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet ("ICCAT"), der er nedsat ved konventionen, vedtog på sit 21. ekstraordinære møde i 2018 henstilling 18-02 om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ("forvaltningsplanen"). I forvaltningsplanen følges opfordringen fra ICCAT's Stående Udvalg for Forskning og Statistik ("SCRS") om, at ICCAT skal udarbejde en flerårig forvaltningsplan for bestanden i 2018, da bestandens nuværende situation øjensynligt ikke længere kræver de nødforanstaltninger, som blev indført ved genopretningsplanen for almindelig tun (oprettet ved henstilling 17-17 om ændring af henstilling 14-04), men uden at svække overvågnings- og kontrolforanstaltningerne.

  Begrundelse

  ICCAT's SCRS mindede i sin seneste rapport om, at Kommissionen burde overveje at skifte fra en genopbygningsplan til en forvaltningsplan uden at svække de nuværende overvågnings- og kontrolforanstaltninger.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a) På sit 26. ordinære møde i 2019 vedtog ICCAT henstilling 19-04 om ændring af den flerårige forvaltningsplan, der blev fastlagt ved henstilling 18-02. ICCAT-henstilling 19-04 ophæver og erstatter henstilling 18-02.

   

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Forvaltningsplanen tager hensyn til kendetegnene ved de forskellige redskabstyper og fangstmetoder. Ved gennemførelsen af forvaltningsplanen bør Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig på at fremme det kystnære fiskeri og anvendelsen af fiskeredskaber og fangstmetoder, der er selektive og medvirker til reduceret miljøbelastning, herunder redskaber og teknikker, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager til en rimelig levestandard for de lokale økonomier.

  (8)  Forvaltningsplanen tager hensyn til kendetegnene ved de forskellige redskabstyper og fangstmetoder. Ved gennemførelsen af forvaltningsplanen bør Unionen og medlemsstaterne fremme det kystnære fiskeri og anvendelsen af fiskeredskaber og fangstmetoder, der er selektive og medvirker til reduceret miljøbelastning, navnlig redskaber og teknikker, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager til en rimelig levestandard for de lokale økonomier, som f.eks. "almadrabas". Eksempler på sådant traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri er f.eks. den ældgamle teknik til fældefangst og fangst af tun, kendt som "almadrabas", der praktiseres i visse dele af Middelhavet, samt kystfiskeri efter fersk fisk i mindre omfang ved hjælp af stangfartøjer, langlinefartøjer og håndlinefartøjer. Når medlemsstaterne fordeler de fiskerimuligheder, de har til rådighed, bør de fordele de nationale kvoter ligeligt og på en gennemsigtig måde blandt de forskellige fartøjskategorier med henblik på at omfordele en del af kvoten til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, samtidig med at der tages hensyn til historiske rettigheder.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a) Medlemsstaterne bør sikre, at en tilstrækkelig del af deres kvote for almindelig tun går til bifangster, navnlig af traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri.

  Begrundelse

  Mange fiskere, der fisker efter arter, der ligger tæt på tun, f.eks. sværdfisk, har ikke nogen kvote for bifangster af almindelig tun.

   

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 b (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8b) Der bør tages hensyn til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeris individuelle kendetegn og behov.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) Eftersom nogle af ICCAT's henstillinger ændres hyppigt af de kontraherende parter i ICCAT og må forventes at blive ændret yderligere i fremtiden for hurtigt at indarbejde fremtidige ICCAT-henstillinger om ændring eller supplering af ICCAT-forvaltningsplanen i EU-retten, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) delegeres til Kommissionen med hensyn til følgende aspekter: frister for den målfiskeridødelighed, der kræves for at opretholde biomassen på et niveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, frister for indberetning af oplysninger og fangstperioder, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, procentdele og parametre, oplysninger, der skal indgives til Kommissionen, nationale og regionale observatørers opgaver, begrundelser for at afvise at godkende overførslen af fisk, årsager til beslaglæggelse af fangster og ordrer om frisætning af fisk. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning31. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  (14) Eftersom nogle af ICCAT's henstillinger ændres hyppigt af de kontraherende parter i ICCAT og må forventes at blive ændret yderligere i fremtiden for hurtigt at indarbejde fremtidige ICCAT-henstillinger om ændring eller supplering af ICCAT-forvaltningsplanen i EU-retten, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) delegeres til Kommissionen med hensyn til følgende aspekter: frister for indberetning af oplysninger og fangstperioder, bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, procentdele og parametre, oplysninger, der skal indgives til Kommissionen, nationale og regionale observatørers opgaver, begrundelser for at afvise at godkende overførslen af fisk, årsager til beslaglæggelse af fangster og ordrer om frisætning af fisk. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning31. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  __________________

  __________________

  31 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

  31 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

  Begrundelse

  Betragtningen skal stemme overens med artikel 65 i dette forslag.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Målet med denne forordning er at opretholde en biomasse for almindelig tun over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte.

  Målet med denne forordning er at opretholde en biomasse for almindelig tun på omkring B0.1, der opnås ved at fiske F0.1 eller derunder.

  Begrundelse

  Dette mål, der er fastsat af ICCAT, er ikke i strid med den fælles fiskeripolitiks mål om MSY, men den er mere specifik med hensyn til den indikator, der skal anvendes.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) "rekreativt fiskeri": ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport

  (6) "rekreativt fiskeri": ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer til rekreation og/eller turisme;

  Begrundelse

  Der bør medtages en definition af sportsfiskeri i forslaget.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a) "sportsfiskeri": ikkeerhvervsmæssigt fiskeri, hvor de fiskende er medlemmer af en national sportsfiskerforening eller har et nationalt sportsfiskertegn

  Begrundelse

  Dette er definitionen i ICCAT's henstilling.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – nr. 12

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12) "anbringelse i bur": flytning af levende almindelig tun i akvakulturbrug og efterfølgende fodring med henblik på opfedning og forøgelse af deres samlede biomasse

  (12) "anbringelse i bur": flytning af levende almindelig tun fra transportbur eller faststående tunfiskenet til opdræts- eller opfedningsbure

  Begrundelse

  Af hensyn til klarheden og ensartetheden mellem CPC'erne bør definitionen være den samme som i ICCAT's henstilling 18-02. Hvis der er et problem med denne definition, bør det behandles inden for rammerne af ICCAT.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – nr. 14

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) "akvakulturbrug": et brug, der anvendes til opdræt af almindelig tun fanget i faststående tunfiskenet og/eller af notfartøjer. Et akvakulturbrug kan have flere opdrætssteder, som alle er defineret ved geografiske koordinater med en klar definition af længdegrad og breddegrad for hvert punkt på polygonen "opdræt" eller "opfedning":

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag  12

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – nr. 17

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) "stereokamera": et kamera med to eller flere linser med separat billedsensor eller filmrude til hver linse, som gør det muligt at tage tredimensionale billeder med det formål at måle fiskens længde

  (17) "stereokamera": et kamera med to eller flere linser med separat billedsensor eller filmrude til hver linse, som gør det muligt at tage tredimensionale billeder med det formål at måle fiskens længde og bidrage til at forfine antallet og vægten af almindelig tun;

  Begrundelse

  Definitionen blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – nr. 32

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (32) "fiskeriindsats": produktet af et fiskerfartøjs kapacitet og aktivitet med henblik på at måle intensiteten af fiskeriaktiviteterne. Dette mål varierer fra redskab til redskab. For langlinefiskeri måles det som antal kroge eller fisketimer. For notfartøjer måles det som antal sejldage (fisketid plus sporingstid) "ansvarlig medlemsstat":

  (32) "fiskeriindsats": produktet af et fiskerfartøjs kapacitet og aktivitet. For en fiskerfartøjsgruppe er det summen af fiskeriindsatsen for alle fartøjer i gruppen.

  Begrundelse

  ICCAT's henstillinger indeholder ingen definition af "fiskeriindsats". Skal der medtages en definitionen her, bør denne være den samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 21, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Uanset stk. 1 kan overførsel af ikkehøstede levende almindelig tun tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er udviklet og meddelt af Kommissionen til ICCAT's sekretariat. Dette system skal være en integreret del af medlemsstatens inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal mindst omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

  2. Uanset stk. 1 kan overførsel inden for et akvakulturbrug af ikkehøstede levende almindelig tun fra tidligere års fangst tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er udviklet og meddelt af Kommissionen til ICCAT's sekretariat. Dette system skal være en integreret del af medlemsstatens inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal mindst omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat anmode om at overføre højst 5 % af sin 2019-kvote til 2020. Medlemsstaterne skal medtage den pågældende anmodning i deres fangstkapacitetsplan.

  Begrundelse

  Muligheden for at overføre uudnyttede kvoter er en mulighed for alle CPC'er og er medtaget i ICCAT's henstilling 19-04, og medlemsstaterne bør have samme mulighed.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Inden starten af en fangstperiode sikrer medlemsstater med ansvar for akvakulturbrug, at der foretages en grundig vurdering af levende almindelig tun, der overføres efter bulk-høst i akvakulturbrug under deres jurisdiktion. Til dette formål overføres alle levende almindelig tun, der er blevet overført i det fangstår, hvor bulk-høst foretages i akvakulturbrug, til andre bure ved brug af stereokamerasystemer eller alternative teknikker, der giver tilsvarende nøjagtighed, jf. artikel 50. Fuldt dokumenteret sporbarhed sikres til enhver tid. Overførsel af almindelig tun i år, hvor der ikke blev foretaget høst, kontrolleres årligt ved at udføre den samme procedure på en stikprøve baseret på risikovurdering.

  3. Inden starten af en fangstperiode sikrer medlemsstater med ansvar for akvakulturbrug, at der foretages en grundig vurdering af levende almindelig tun, der overføres efter bulk-høst i akvakulturbrug under deres jurisdiktion. Til dette formål overføres alle levende almindelig tun, der er blevet overført i det fangstår, hvor bulk-høst foretages i akvakulturbrug, til andre bure ved brug af stereokamerasystemer eller alternative teknikker, der giver tilsvarende nøjagtighed, jf. artikel 50. Fuldt dokumenteret sporbarhed sikres til enhver tid. Overførsel af almindelig tun i år, hvor der ikke blev foretaget bulk-høst, kontrolleres årligt ved at anvende den samme procedure på passende stikprøver baseret på risikovurdering.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse teksten til ICCAT's henstillinger.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2 Medlemsstaterne kan tildele sektorspecifikke kvoter til fartøjer, der driver kystfiskeri af mindre omfang og har tilladelse til at fiske efter almindelig tun, og angiver en sådan tildeling i deres fiskeriplaner. De angiver også de yderligere foranstaltninger til nøje overvågning af den pågældende flådes kvoteudnyttelse i deres overvågnings-, kontrol- og inspektionsplaner. Medlemsstaterne kan give et andet antal fartøjer tilladelse til fuldt ud at udnytte deres fiskerimuligheder ved hjælp af de parametre, der er omhandlet i stk. 1.

  2. Medlemsstaterne, der har kystfiskeri af mindre omfang med tilladelse til at fiske efter almindelig tun, tildeler sektorspecifikke kvoter til disse fartøjer og angiver en sådan tildeling i deres fiskeriplaner. De angiver også de yderligere foranstaltninger til nøje overvågning af den pågældende flådes kvoteudnyttelse i deres overvågnings-, kontrol- og inspektionsplaner. Medlemsstaterne kan give et andet antal fartøjer tilladelse til fuldt ud at udnytte deres fiskerimuligheder ved hjælp af de parametre, der er omhandlet i stk. 1.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse teksten til punkt 19, litra a), i ICCAT-henstilling 19-04.

   

  Ændringsforslag  18

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art, når de tildeler de fiskerimuligheder, de har til rådighed, og de bestræber sig endvidere på at fordele de nationale kvoter ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier under særlig hensyntagen til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og sørge for incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

  I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender medlemsstaterne gennemsigtige og objektive kriterier, herunder af miljømæssig, social og økonomisk art samt historiske rettigheder, når de tildeler de fiskerimuligheder, de har til rådighed, og de fordeler de nationale kvoter ligeligt blandt de forskellige fartøjskategorier under særlig hensyntagen til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri og sørger for incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder med reduceret miljøbelastning.

   

   

  Ændringsforslag  19

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Med henblik herpå udarbejder medlemsstater, der tildeler mindre end 20 % af deres kvote for almindelig tun til deres små kystfartøjer, en årlig omfordelingsplan for fiskeriet for at øge den kvote, der tildeles disse fartøjer. I denne plan redegør medlemsstaterne for, hvordan de bestræber sig på at omfordele kvoten i overensstemmelse med de principper og kriterier, der er omhandlet i stk. 1.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hver medlemsstat, der råder over en kvote for almindelig tun, fastlægger en årlig forvaltningsplan for fiskerikapaciteten. I denne plan justerer medlemsstaterne antallet af fiskerfartøjer med henblik på at sikre, at fiskerikapaciteten modsvarer de fiskerimuligheder, der er tildelt fiskerfartøjerne i den relevante kvoteperiode. Medlemsstaterne justerer fiskerikapaciteten ved hjælp af de parametre, der er fastsat i den gældende EU-retsakt vedrørende tildeling af fiskerimuligheder. Justeringen af fiskerikapaciteten for notfartøjer begrænses til en maksimal variation på 20 % i forhold til referencefiskerikapaciteten i 2018.

  Hver medlemsstat, der råder over en kvote for almindelig tun, fastlægger en årlig forvaltningsplan for fiskerikapaciteten. I denne plan justerer medlemsstaterne antallet af fangstfartøjer og faststående tunfiskeneten sådan måde, at det sikres, at fiskerikapaciteten modsvarer de fiskerimuligheder, der er tildelt fiskerfartøjerne og de faststående tunfiskenet i den relevante kvoteperiode. Medlemsstaterne justerer fiskerikapaciteten ved hjælp af de parametre, der er fastsat i den gældende EU-retsakt vedrørende tildeling af fiskerimuligheder. Justeringen af Unionens fiskerikapacitet for notfartøjer begrænses til en maksimal variation på 20 % i forhold til referencefiskerikapaciteten i 2018.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02. Faststående tunfiskenet anses for at være fiskerfartøjer i medfør af artikel 4, nr. 4, i forordning (EF) nr. 1380/2013. Faststående tunfiskenet er også blevet tildelt en kvote.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a. Medlemsstaterne forelægger om nødvendigt reviderede forvaltningsplaner for opdræt for Kommissionen senest den 15. maj hvert år.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis en medlemsstat ikke indgiver en af de i stk. 1 omhandlede planer til Kommissionen inden for fristen, eller hvis Kommissionen konstaterer et tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning ifølge de endelige inspektionsrapporter, kan den beslutte ikke at godkende de indgivne planer og fremsende EU-planen til ICCAT's sekretariat uden den pågældende medlemsstats planer.

  3. Hvis en medlemsstat ikke indgiver en af de i stk. 1 omhandlede planer til Kommissionen inden for fristen, eller hvis Kommissionen konstaterer et tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning vedrørende de årlige fiskeriplaner ifølge de endelige inspektionsrapporter, kan den beslutte ikke at godkende de indgivne planer og fremsende EU-planen til ICCAT's sekretariat uden den pågældende medlemsstats planer.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Uanset denne artikels stk. 1 kan Cypern og Grækenland i deres årlige fiskeriplaner, jf. artikel 10, anmode om, at notfartøjer, der fører dets flag, får tilladelse til at fiske efter almindelig tun i det østlige Middelhav (FAO-fiskeriområde 37.3.1 og 37.3.2) fra 15. maj til 1. juli.

  Begrundelse

  Undtagelsen er medtaget i ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Uanset stk. 1 kan Kroatien i dets årlige fiskeriplaner, jf. artikel 10, anmode om, at notfartøjer, der fører dets flag, får tilladelse til at fiske efter almindelig tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt (FAO-fiskeriområde 37.2.1) indtil den 15. juli.

  2. Uanset denne artikels stk. 1 kan Kroatien og Italien i deres årlige fiskeriplaner, jf. artikel 10, anmode om, at notfartøjer, der fører deres flag, får tilladelse til at fiske efter almindelig tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt (FAO-fiskeriområde 37.2.1) fra 26. maj til 15. juli.

  Begrundelse

  Teksten bør bringes i tråd med ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, hvis den over for Kommissionen godtgør, at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 4 Beaufort eller derover ikke har kunnet udnytte deres normale fiskedage i løbet af et år, overføre højst ti mistede dage indtil den 11. juli for de pågældende fartøjer. De perioder, hvor de pågældende fartøjer og alle de involverede fartøjer, hvis der er tale om fælles fiskeri, er uden aktivitet, begrundes behørigt med vejrrapporter og positioner ifølge fartøjsovervågningssystemet.

  3. Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstat, hvis den over for Kommissionen godtgør, at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, på grund af ekstraordinære vejrforhold eller folkesundhedsproblemer ikke har kunnet udnytte de fiskedage, som de blev tildelt i løbet af fangstsæsonen, forlænge fangstsæsonen med det tilsvarende antal fangstdage, som de pågældende fartøjer har mistet, op til højst ti mistede dage. De perioder, hvor de pågældende fartøjer og alle de involverede fartøjer, hvis der er tale om fælles fiskeri, er uden aktivitet, begrundes, i tilfælde af ekstraordinære vejrforhold, behørigt med vejrrapporter og positioner ifølge fartøjsovervågningssystemet.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hver medlemsstat skaber mulighed for bifangster af almindelig tun inden for sin kvote og underretter Kommissionen herom i forbindelse med fremsendelsen af sin fiskeriplan.

  1. Hver medlemsstat skaber mulighed for tilstrækkelige bifangster af almindelig tun inden for sin kvote og underretter Kommissionen herom i forbindelse med fremsendelsen af sin fiskeriplan.

  Begrundelse

  Mange fiskere, der fisker efter arter, der ligger tæt på tun, f.eks. sværdfisk, har ikke nogen kvote for bifangster af almindelig tun. En passende mængde almindelig tun skal afsættes til bifangster.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. EU-notfartøjer må ikke deltage i fælles fiskeri med notfartøjer fra andre CPC'er.

  3. EU-notfartøjer må ikke deltage i fælles fiskeri med notfartøjer fra andre CPC'er. Medlemsstaterne kan dog tillade deres notfartøjer at deltage i fælles fiskeri med CPC'er med mindre end fem godkendte notfartøjer. Med henblik herpå skal der på forhånd aftales en protokol mellem medlemsstaten og den pågældende CPC om de operationelle ordninger, som følges af fartøjerne og af hver af parternes myndigheder, navnlig hvad angår fangstopgørelser som krævet i henhold til gældende lovgivning.

  Begrundelse

  Kommissionens forslag omfatter ikke punkt 62 i henstilling 19-04, der indeholder en undtagelse fra forbuddet mod fælles fiskeri. Denne undtagelse bør ledsages af visse betingelser, navnlig en protokol, som er aftalt mellem de berørte parter.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Månedlige fangstopgørelser

  Ugentlige fangstopgørelser

  Ændringsforslag  29

  Forslag til forordning

  Artikel 35 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hver medlemsstat fremsender inden den 15. i hver måned oplysninger til Kommissionen om de mængder almindelig tun, der er fanget, landet, omladet eller anbragt i bur i den foregående måned af fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, der fører dens flag eller er registreret i denne medlemsstat. Oplysningerne angives for hver redskabstype, herunder for bifangst, sportsfiskeri og rekreativt fiskeri, og der angives nulfangst. Kommissionen sender straks disse oplysninger til ICCAT's sekretariat.

  Hver medlemsstat fremsender ugentlige fangstopgørelser til Kommissionen Disse opgørelser skal indeholde oplysninger om de mængder almindelig tun, der er fanget, landet, omladet eller anbragt i bur i den foregående uge af fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, der fører dens flag eller er registreret i denne medlemsstat. Oplysningerne angives for hver redskabstype, herunder for bifangst, sportsfiskeri og rekreativt fiskeri, og der angives nulfangst. For notfartøjer og faststående tunfiskenet skal opgørelserne på tilsvarende vis overholde artikel 31. Kommissionen sender straks disse oplysninger til ICCAT's sekretariat.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til forordning

  Artikel 38 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Medlemsstaterne sikrer, at en regional ICCAT-observatør er tildelt hvert akvakulturbrug i hele perioden for anbringelsen i bur. I tilfælde af force majeure, og efter at de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat har bekræftet de omstændigheder, der udgør force majeure, kan en regional ICCAT-observatør deles af to akvakulturbrug af hensyn til kontinuiteten i akvakulturbrugenes drift. Den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, skal imidlertid straks kræve, at en yderligere regional observatør udsendes.

  4. Medlemsstaterne sikrer, at en regional ICCAT-observatør er tildelt hvert akvakulturbrug i hele perioden for anbringelsen i bur. I tilfælde af force majeure, og efter at myndighederne i opdrætsmedlemsstaten har bekræftet de omstændigheder, der udgør force majeure, kan en regional ICCAT-observatør deles af to akvakulturbrug af hensyn til kontinuiteten i akvakulturbrugenes drift. Den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, skal imidlertid straks kræve, at en yderligere regional observatør udsendes.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til forordning

  Artikel 43 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis videooptagelsen er af så dårlig en kvalitet eller er så uklar, at det ikke er muligt at skønne antallet af overførte fisk, kan fartøjsføreren, operatøren af det faststående tunfiskenet eller akvakulturbrugeren anmode den ansvarlige medlemsstats myndigheder om tilladelse til at foretage en ny overførsel og sende videooptagelsen af denne overførsel til den regionale observatør. Hvis denne frivillige overførselskontrol ikke udføres med tilfredsstillende resultat, iværksætter den ansvarlige medlemsstat en undersøgelse. Hvis det efter denne undersøgelse bekræftes, at videoens kvalitet ikke gør det muligt at skønne antallet af overførte fisk, udsteder den ansvarlige medlemsstats kontrolmyndigheder en ordre om, at der skal foretages en kontroloverførsel, og sender videooptagelsen af denne overførsel til den regionale ICCAT-observatør. Nye overførsler gennemføres som kontroloverførsler, indtil videooptagelsen er af tilstrækkelig god kvalitet til, at det er muligt at skønne antallet af overførte fisk.

  3. Hvis videooptagelsen er af så dårlig en kvalitet eller er så uklar, at det ikke er muligt at skønne antallet af overførte fisk, kan fartøjsføreren, operatøren af det faststående tunfiskenet eller akvakulturbrugeren anmode den ansvarlige medlemsstats myndigheder om tilladelse til at foretage en ny overførsel og sende videooptagelsen af denne overførsel til den regionale observatør. Hvis denne frivillige overførselskontrol ikke udføres med tilfredsstillende resultat, iværksætter den ansvarlige medlemsstat en undersøgelse. Hvis det efter denne undersøgelse bekræftes, at videoens kvalitet ikke gør det muligt at skønne antallet af overførte fisk, udsteder den ansvarlige medlemsstats kontrolmyndigheder en ordre om, at der skal foretages en anden kontroloverførsel, og sender videooptagelsen af denne overførsel til den regionale ICCAT-observatør. Nye overførsler gennemføres som kontroloverførsler, indtil videooptagelsen er af tilstrækkelig god kvalitet til, at det er muligt at skønne antallet af overførte fisk.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til forordning

  Artikel 50 – stk. 4

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Hvis resultaterne af programmet viser, at mængderne af almindelig tun, der anbringes i bur, afviger fra de fangstmængder og/eller overførte mængder, der er indberettet, iværksætter den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, i samarbejde med den medlemsstat eller CPC, der er ansvarlig for fangstfartøjet eller det faststående tunfiskenet, en undersøgelse.

  4. Hvis resultaterne af programmet viser, at mængderne af almindelig tun, der anbringes i bur, afviger fra de fangstmængder og/eller overførte mængder, der er indberettet, iværksætter den medlemsstat, der er flagmedlemsstat for fangstfartøjet eller det faststående fiskenet, i samarbejde med den medlemsstat eller CPC, der er ansvarlig for akvakulturbruget, en undersøgelse.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til forordning

  Artikel 51 – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Meddelelse om anbringelse i bur

  Rapport om anbringelse i bur

  Ændringsforslag  34

  Forslag til forordning

  Artikel 51 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Senest en uge efter afsluttet anbringelse i bur sender den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, en meddelelse om anbringelse i bur i overensstemmelse med bilag XIV til den medlemsstat eller CPC, hvis fartøjer eller faststående tunfiskenet har fanget tunen, og til Kommissionen. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat.

  1. Senest en uge efter afsluttet anbringelse i bur sender den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, en rapport om anbringelse i bur, herunder meddelelsen om anbringelse i bur som omhandlet i bilag XIV, til den medlemsstat eller CPC, hvis fartøjer eller faststående tunfiskenet har fanget tunen, og til Kommissionen. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat.

  Begrundelse

  I ICCAT's henstillinger 18-02 og 19-04 henvises der hertil som en rapport om anbringelse i bur, så det er mest hensigtsmæssigt at anvende samme udtryk.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til forordning

  Artikel 52 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Med henblik stk. 2 fastsætter hver medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbrug, en mindsteprocentdel af fisk, der skal kontrolleres. Denne procentdel fastsættes i den årlige inspektionsplan omhandlet i artikel 13. Medlemsstaten meddeler Kommissionen resultaterne af de vilkårlige kontroller, der er foretaget hvert år. Kommissionen videresender disse resultater til ICCAT's sekretariat i april det følgende år.

  3. Med henblik stk. 2 fastsætter hver medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbrug, en mindsteprocentdel af fisk, der skal kontrolleres. Denne procentdel fastsættes i den årlige inspektionsplan omhandlet i artikel 13. Medlemsstaten meddeler Kommissionen resultaterne af de vilkårlige kontroller, der er foretaget hvert år. Kommissionen videresender disse resultater til ICCAT's sekretariat i april i året efter perioden for den relevante kvote.

  Ændringsforslag  36

  Forslag til forordning

  Artikel 54 – overskrift

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapport om anbringelse i bur

  Oversigtsrapport om anbringelse i bur

  Ændringsforslag  37

  Forslag til forordning

  Artikel 54 – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De medlemsstater, der har pligt til at indgive meddelelser om anbringelse i bur i henhold til artikel 51, fremsender en rapport om anbringelse i bur til Kommissionen hvert år inden den 31. juli for det foregående år. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest den 1. august hvert år. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

  De medlemsstater, der har pligt til at indgive meddelelser og rapporter om anbringelse i bur i henhold til artikel 51, fremsender en oversigtsrapport om anbringelse i bur til Kommissionen hvert år inden den 31. juli for det foregående år. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat senest den 1. august hvert år. Oversigtsrapporten om anbringelse i bur skal indeholde følgende oplysninger:

  Begrundelse

  For klarhedens skyld er det nødvendigt at skelne mellem individuelle rapporter om anbringelse i bur og den årlige rapport, som medlemsstaterne skal sende Kommissionen hvert år.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til forordning

  Artikel 56 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Af kontrolhensyn skal fartøjsføreren eller dennes repræsentant sikre, at transmissionen af FOS-data fra fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun, ikke afbrydes, når fartøjerne er i havn.

  3. Af kontrolhensyn skal fartøjsføreren eller dennes repræsentant sikre, at transmissionen af FOS-data fra fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun, ikke afbrydes, når fartøjerne er i havn, medmindre der er et meldingssystem for indsejling i og udsejling af havn.

  Begrundelse

  Undtagelsen er medtaget i ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til forordning

  Artikel 60 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Uden at det berører artikel 89-91 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og navnlig medlemsstaternes forpligtelse til at træffe de fornødne håndhævelsesforanstaltninger over for et fiskerfartøj, træffer den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbrug for almindelig tun, de fornødne håndhævelsesforanstaltninger over for et akvakulturbrug, hvis den i overensstemmelse med den nationale lovgivning har fastslået, at akvakulturbruget ikke overholder bestemmelserne i artikel 45-55. Disse foranstaltninger kan, afhængigt af overtrædelsens karakter og i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning, omfatte suspension eller inddragelse af registernummeret for akvakulturbruget for almindelig tun og bøder.

  Uden at det berører artikel 89-91 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og navnlig medlemsstaternes forpligtelse til at træffe de fornødne håndhævelsesforanstaltninger over for et fiskerfartøj, træffer den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbrug for almindelig tun, de fornødne håndhævelsesforanstaltninger over for et akvakulturbrug, hvis den i overensstemmelse med den nationale lovgivning har fastslået, at akvakulturbruget ikke overholder bestemmelserne i artikel 45-55. Disse foranstaltninger kan, afhængigt af overtrædelsens karakter og i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning, bestå i navnlig suspension af tilladelsen eller sletning fra ICCAT's Record of Bluefin Tuna Farming Facilities (register over opdrætsfaciliteter for almindelig tun), der blev etableret i henhold til ICCAT-henstilling 06-07, og/eller bøder.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Uden at det berører forordning (EF) nr. 1224/2009, forordning (EF) nr. 1005/2008 og forordning (EU) nr. 1379/201346, er det i Unionen forbudt at handle med, lande, importere, eksportere, anbringe i bur med henblik på opfedning eller opdræt, reeksportere og omlade almindelig tun, der ikke er ledsaget af nøjagtig, fuldstændig og attesteret dokumentation som krævet i henhold til denne forordning, artikel 4b i forordning (EF) nr. 1936/2001 og EU-lovgivningen om gennemførelse af ICCAT's bestemmelser om dokumentationsprogrammet for fangst.

  1. Uden at det berører forordning (EF) nr. 1224/2009, forordning (EF) nr. 1005/2008 og forordning (EU) nr. 1379/201346, er det i Unionen forbudt at handle med, lande, importere, eksportere, anbringe i bur med henblik på opfedning eller opdræt, reeksportere og omlade almindelig tun, der ikke er ledsaget af nøjagtig, fuldstændig og attesteret dokumentation som krævet i henhold til denne forordning, artikel 4b i forordning (EF) nr. 1936/2001 og EU-lovgivningen om gennemførelse af ICCAT's bestemmelser om dokumentationsprogrammet for fangst af almindelig tun.

  _________________

  _________________

  46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

  46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

  Ændringsforslag  41

  Forslag til forordning

  Artikel 61 – stk. 2 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) den almindelige tun er fanget af fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, hvis flagstat ikke har nogen kvote eller fangstbegrænsning eller ikke har fået tildelt en fiskeriindsats for almindelig tun i henhold til ICCAT's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, eller

  a) den almindelige tun er fanget af fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, hvis flagstat ikke har nogen kvote eller fangstbegrænsning for almindelig tun i henhold til ICCAT's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, eller

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til forordning

  Artikel 65 – stk. 1 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) den målfiskeridødelighed, der kræves for at opretholde biomassen på et niveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, som omhandlet i artikel 3

  udgår

  Begrundelse

  Målfiskeridødeligheden er et væsentligt element i forordningen og bør derfor kun ændres efter den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning).

  Ændringsforslag  43

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 2 – led 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  - højst 90 % af dens kvote for almindelig tun til medlemsstatens fangstfartøjer i Adriaterhavet med opdræt for øje.

  Begrundelse

  Denne undtagelse er medtaget i ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til forordning

  Bilag X – punkt 9

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9) Hvis videooptagelsen ikke er af en tilstrækkeligt god kvalitet til, at man kan skønne antallet af almindelig tun, der overføres, skal kontrolmyndighederne anmode om, at overførslen foretages på ny. Den nye overførsel skal omfatte overførsel af alle almindelige tun fra modtagerburet til et andet tomt bur.

  (9) Hvis videooptagelsen ikke er af en tilstrækkeligt god kvalitet til, at man kan skønne antallet af almindelig tun, der overføres, kan operatøren anmode fartøjets eller det faststående tunfiskenets flagstatsmyndigheder om tilladelse til at foretage en frivillig kontroloverførsel. En sådan frivillig kontroloverførsel skal omfatte overførsel af alle almindelige tun fra modtagerburet til et andet bur, som skal være tomt. Hvis fiskens oprindelse er et faststående tunfiskenet, kan den almindelig tun, der allerede er overført fra det faststående tunfiskenet til det modtagende bur, sendes tilbage til dette net, og i så fald annulleres kontroloverførslen under tilsyn af den regionale ICCAT-observatør.

  Begrundelse

  Stykket blev ændret ved ICCAT-henstilling 19-04, som ændrede ICCAT-henstilling 18-02.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til forordning

  Bilag XI – del B – punkt 2 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, sender en rapport til den medlemsstat eller CPC, der er ansvarlig for fangstfartøjet eller det faststående tunfiskenet, og til Kommissionen, sammen med følgende dokumenter:

  (2) Senest 15 dage efter datoen for anbringelse i bur sender den medlemsstat, der er ansvarlig for akvakulturbruget, en rapport til den medlemsstat eller CPC, der er ansvarlig for fangstfartøjet eller det faststående tunfiskenet, og til Kommissionen, sammen med følgende dokumenter:

  Begrundelse

  Tidsfristen er fastlagt i ICCAT-henstilling 18-02.

   


   

  BEGRUNDELSE

  Baggrund for forslaget

   

  Den Europæiske Union har været kontraherende part i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (i det følgende benævnt "ICCAT-konventionen") siden den 14. november 1997.

   

  ICCAT-konventionen fastlægger en ramme for det regionale samarbejde om bevarelse og forvaltning af bestandene af tunfisk og beslægtede arter i Atlanterhavet og tilstødende farvande gennem oprettelsen af en international kommission for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT).

   

  ICCAT har beføjelse til at vedtage bindende henstillinger med henblik på bevarelse og forvaltning af det fiskeri, der hører under organisationens kompetenceområde. Disse henstillinger er hovedsagelig er rettet til de kontraherende parter i ICCAT, men indeholder også forpligtelser for private operatører (f.eks. fartøjsførere). ICCAT-henstillinger træder i kraft seks måneder efter vedtagelsen, og de skal gennemføres i EU-retten hurtigst muligt.

   

  Forslagets indhold

   

  Formålet med det foreliggende forslag [COM(2019)0619] er derfor at gennemføre ICCAT's henstilling 18-02, som fastlægger en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (i det følgende benævnt "forvaltningsplanen"), i EU-retten. Henstillingen blev vedtaget på ICCAT's 21. ekstraordinære møde, der blev afholdt i Dubrovnik fra den 12. til den 19. november 2018.

   

  I forvaltningsplanen følges opfordringen fra Det Stående Udvalg for Forskning og Statistik ("SCRS") til ICCAT til at udarbejde en flerårig forvaltningsplan for bestanden i 2018, da bestandens nuværende situation øjensynligt ikke længere kræver de nødforanstaltninger, som blev indført ved genopretningsplanen for almindelig tun (henstilling 17-17 om ændring af henstilling 14-04). Sidstnævnte blev gennemført i EU-retten ved forordning (EU) 2016/1627.

   

  Gennemførelsen omfatter alle kontrolforanstaltninger, der vedrører fangst og opdræt af almindelig tun, der foregår i EU-farvande og/eller foretages af EU-fartøjer i konventionsområdet.

   

  I ICCAT-henstilling 18-02 opstilles der en forvaltningsplan, som generelt er mere fleksibel end de eksisterende bestemmelser i genopretningsplanen, omend nogle foranstaltninger er mere præcise eller restriktive, f.eks. kontrol i akvakulturbrug. De væsentligste forskelle kan sammenfattes som følger:

   

  a) Åbne fangstperioder: I dette forslag fastsættes en åben fangstperiode for notfartøjer, som er ti dage længere end i forordning (EU) 2016/1627, medmindre medlemsstaterne fastsætter andet i deres årlige fiskeriplaner.

  b) Grænsen for bifangster øges til 20 % i dette forslag sammenlignet med 5 % i forordning (EU) 2016/1627.

  c) Fiskerikapacitet: Op til 20 % flere notfartøjer (referenceperiode 2018) kan få tilladelse til at fiske i henhold til dette forslag sammenlignet med forordning (EU) 2016/1627, og en ny sektorspecifik kvote for småskalafiskeri i farvandene omkring Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer anerkendes.

  d) Opdrætskapacitet: Med dette forslag kan der potentielt være 7 % flere fisk i akvakulturbrug.

  e) Interne overførsler og stikprøvekontroller på akvakulturbrug: Kontrolsystemet for almindelig tun styrkes med hensyn til overvågning af levende fisk på akvakulturbrug. Dette sker ved hjælp af stikprøvekontroller baseret på risikoanalyse og estimering af overførsel ved brug af stereokameraer.

   

  Ordførerens holdning

   

  Ordføreren opfordrer til streng gennemførelse af ICCAT's henstilling 18-02 med henblik på at skabe lige vilkår for EU-operatører i forhold til tredjelandsoperatører. Han finder det altafgørende, at der gælder identiske betingelser for alle aktører, der er involveret i fiskeriet, for at sikre støtte og forståelse fra sektorens side.

   

  I dette tilfælde har Kommissionen gennemført de relevante ICCAT-henstillinger særdeles nøje med undtagelse af nogle enkelte særlige tilfælde, nemlig:

   

  a)  Definitionen af "anbringelse i bur" i artikel 5

  b) Artikel 16 om fangstperioder bør omfatte undtagelser for det østlige Middelhav og Adriaterhavet, eftersom sådanne er fastsat i ICCAT's henstilling

  c) Artikel 56 om overførsel af FOS-data bør omfatte en undtagelse for operationer, hvor der er et meldingssystem for indsejling i og udsejling af havn

  d) Bilag I bør omfatte en grænse for den procentdel af kvoten, der kan tildeles til opdrætsformål i Adriaterhavet

  e) Bilag XI bør indeholde en tidsramme for fremsendelse af rapporter mellem medlemsstaternes myndigheder.

  Derfor foreslår ordføreren specifikke ændringer i ovennævnte tilfælde for at bringe forslaget i overensstemmelse med ICCAT's henstilling.

   

  Ordføreren foreslår også at ændre terminologien "meddelelse om anbringelse i bur" og "rapport om anbringelse i bur" i henholdsvis artikel 51 og 54 i forslaget for at bringe dem bedre i tråd med den terminologi, der anvendes i ICCAT's henstilling, og undgå forvirring.

   

  På sit 26. ordinære møde, der blev afholdt i Palma de Mallorca i november 2019, vedtog ICCAT henstilling 19-04, hvormed der blev indført nogle mindre ændringer til henstilling 18-02. Ændringerne er der opnået enighed om i Den Europæiske Union, og de vedrører følgende artikler:

   

  a) Artikel 5, definitionen på stereokamera

  b) Artikel 7, Overførsel af ikkehøstede levende almindelig tun

  c) Artikel 12, Årlige forvaltningsplaner for fiskerikapaciteten

  d) Artikel 14, Årlige forvaltningsplaner for opdræt

  e) Artikel 35, fangstopgørelser

  f) Artikel 38, ICCAT's regionale observatørprogram

  g) Artikel 43, De regionale ICCAT-observatørers kontrol og gennemførelse af undersøgelser

  h) Artikel 50, Foranstaltninger og programmer med henblik på skøn over antallet og vægten af almindelig tun, som skal anbringes i bur

  i) Artikel 51 og 54, hhv. Meddelelse om anbringelse i bur og Rapport om anbringelse i bur

  j) Artikel 60, Håndhævelse

  k) Artikel 61, Markedsføringsforanstaltninger

  l) Bilag X, Minimumsstandarder for videooptagelse.

  Ordføreren foreslår ændringer til ovennævnte artikler for at bringe teksten i overensstemmelse med ICCAT-henstilling 19-04.

   

  Endelig mener ordføreren, at covid-19-udbruddet har en ekstraordinær indvirkning på fiskeriaktiviteterne, også dem, der vedrører almindelig tun. Han finder det derfor hensigtsmæssigt at forlænge fangstperioden for notfiskeri efter almindelig tun indtil den 11. juli, hvis notfartøjer, der fisker efter almindelig tun, ikke har kunnet gøre brug af deres normale fiskedage på grund af en folkesundhedskrise.

   


  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

  Referencer

  COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

  Dato for høring af EP

  28.11.2019

   

   

   

  Korresponderende udvalg

   Dato for meddelelse på plenarmødet

  PECH

  16.12.2019

   

   

   

  Rådgivende udvalg

   Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  16.12.2019

   

   

   

  Ingen udtalelse

   Dato for afgørelse

  ENVI

  9.1.2020

   

   

   

  Ordførere

   Dato for valg

  Giuseppe Ferrandino

  22.1.2020

   

   

   

  Behandling i udvalg

  21.1.2020

  18.5.2020

   

   

  Dato for vedtagelse

  3.9.2020

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  4

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

  Dato for indgivelse

  8.9.2020

   


  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  20

  +

  ECR

  Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

   

  ID

  Rosanna Conte, France Jamet

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

   

   

  1

  -

  GUE/NGL

  Manuel Bompard

   

  4

  0

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  Tegnforklaring:

  + : for

  - : imod

  0 : hverken/eller

   

   

  Seneste opdatering: 23. september 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik