Διαδικασία : 2019/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0149/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0149/2020

Συζήτηση :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 292kWORD 99k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – A9-0149/2020(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Επιτροπή Αλιείας</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – A9-0149/2020(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0619),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0188/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Αλιείας (A9-0149/2020),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Κατά την 21η ειδική συνεδρίασή της το 2018, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (εφεξής «ICCAT») που συστάθηκε βάσει της σύμβασης, εξέδωσε τη σύσταση 18-02 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (εφεξής «το σχέδιο διαχείρισης»).Το σχέδιο διαχείρισης ακολουθεί τη γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (εφεξής «SCRS») της ICCAT, η οποία αναφέρει ότι η ICCAT θα πρέπει να θεσπίσει πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το απόθεμα το 2018, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση του αποθέματος φαίνεται ότι δεν απαιτεί πλέον τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου (που θεσπίστηκε από τη σύσταση 17-17 για την τροποποίηση της σύστασης 14-04).

(4) Κατά την 21η ειδική συνεδρίασή της το 2018, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (εφεξής «ICCAT») που συστάθηκε βάσει της σύμβασης, εξέδωσε τη σύσταση 18-02 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (εφεξής «το σχέδιο διαχείρισης»). Το σχέδιο διαχείρισης ακολουθεί τη γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (εφεξής «SCRS») της ICCAT, η οποία αναφέρει ότι η ICCAT θα πρέπει να θεσπίσει πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το απόθεμα το 2018, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση του αποθέματος φαίνεται ότι δεν απαιτεί πλέον τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου (που θεσπίστηκε από τη σύσταση 17-17 για την τροποποίηση της σύστασης 14-04), χωρίς ωστόσο να μετριάζονται τα ισχύοντα μέτρα εποπτείας και ελέγχου.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεσή της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (SCRS) της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η μετάβαση από ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης δεν πρέπει να αποδυναμώσει τα ισχύοντα μέτρα εποπτείας και ελέγχου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Κατά την 26η τακτική συνεδρίασή της το 2019, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (εφεξής «ICCAT») εξέδωσε τη σύσταση 19-04 για την τροποποίηση της σύστασης 18-04 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης. Η σύσταση 19-04 της ICCAT καταργεί και αντικαθιστά τη σύσταση 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το σχέδιο διαχείρισης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εργαλείων και αλιευτικών τεχνικών. Με την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να προωθούν δραστηριότητες παράκτιας αλιείας και τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και στην μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.

(8)  Το σχέδιο διαχείρισης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εργαλείων και αλιευτικών τεχνικών. Με την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν δραστηριότητες παράκτιας αλιείας και τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και συγκεκριμένα εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και στην μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες. Παράδειγμα τέτοιας παραδοσιακής και μικρής αλιείας συνιστά και η παλαιά τεχνική παγίδευσης και αλίευσης τόνου, γνωστή ως «almadrabas», η οποία εφαρμόζεται σε ορισμένα μέρη της Μεσογείου, καθώς και η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία νωπών ιχθύων από σκάφη με καλάμι, παραγάδι και καθετή. Κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις με δίκαιο και διαφανή τρόπο μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, με στόχο την ανακατανομή μέρους των ποσοστώσεων στην παραδοσιακή και την μικρής κλίμακας αλιεία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ιστορικά δικαιώματα.

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ένα αξιόλογο τμήμα των ποσοστώσεών τους θα αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ερυθρού τόνου, ιδίως όσα προέρχονται από την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Πολλοί αλιείς που ασχολούνται με την αλιεία ειδών που είναι παρόμοια με τον ερυθρό τόνο, δεν διαθέτουν ποσοστώσεις για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα τους ερυθρού τόνου.

</Amend> 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της βιοτεχνικής αλιείας μικρής κλίμακας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 14</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι ορισμένες συστάσεις της ICCAT τροποποιούνται συχνά από τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω στο μέλλον, ώστε να είναι εφικτή η ταχεία μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης μελλοντικών συστάσεων της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο διαχείρισης της ICCAT, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξής ζητήματα: τις προθεσμίες όσον αφορά την στοχευόμενη θνησιμότητα λόγω αλιείας που απαιτείται για τη διατήρηση της βιομάζας των αποθεμάτων σε επίπεδο συνεπές προς τη ΜΒΑ· τις προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών και τα χρονικά διαστήματα των αλιευτικών περιόδων· τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· τα ποσοστά και οι παράμετροι, καθώς και οι πληροφορίες που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή· τα καθήκοντα των εθνικών και περιφερειακών παρατηρητών, οι λόγοι άρνησης χορήγησης άδειας μεταβίβασης ιχθύων· οι λόγοι κατάσχεσης αλιευμάτων και έκδοσης εντολής ελευθέρωσης ιχθύων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου31. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14) Δεδομένου ότι ορισμένες συστάσεις της ICCAT τροποποιούνται συχνά από τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω στο μέλλον, ώστε να είναι εφικτή η ταχεία μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης μελλοντικών συστάσεων της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο διαχείρισης της ICCAT, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξής ζητήματα: τις προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών και τα χρονικά διαστήματα των αλιευτικών περιόδων· τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· τα ποσοστά και οι παράμετροι, καθώς και οι πληροφορίες που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή· τα καθήκοντα των εθνικών και περιφερειακών παρατηρητών, οι λόγοι άρνησης χορήγησης άδειας μεταβίβασης ιχθύων· οι λόγοι κατάσχεσης αλιευμάτων και έκδοσης εντολής ελευθέρωσης ιχθύων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου31. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

31 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

31 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να συνάδει με το άρθρο 65 της παρούσας πρότασης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διατήρηση της βιομάζας ερυθρού τόνου πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διατήρηση της βιομάζας ερυθρού τόνου περίπου στην B0.1, μέσω της αλιείας με ποσοστό θνησιμότητας ίσο ή χαμηλότερο του F0.1.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Ο εν λόγω στόχος, που θέσπισε η ICCAT, δεν αντιβαίνει στο στόχο της ΚΑλπ όσον αφορά τη ΜΒΑ αλλά είναι πιο συγκεκριμένος όσον αφορά τον δείκτη που πρέπει να χρησιμοποιείται.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «ερασιτεχνική αλιεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό·

(6) «ερασιτεχνική αλιεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή ή/και τουρισμό·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Ο ορισμός της αλιείας για αθλητισμό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) «αγωνιστική αλιεία», η αλιεία για μη εμπορικούς σκοπούς, στην οποία οι συμμετέχοντες ανήκουν σε εθνική αθλητική οργάνωση ή κατέχουν εθνική αθλητική άδεια·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Είναι ο ορισμός που αναφέρεται στη σύσταση της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 12</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) «εγκλωβισμός»: η μετακίνηση ζώντος ερυθρού τόνου σε ιχθυοτροφεία και η επακόλουθη εκτροφή του με στόχο την πάχυνση και την αύξηση της συνολικής του βιομάζας·

(12) «εγκλωβισμός»: η μετακίνηση ζώντος ερυθρού τόνου από τον κλωβό μεταφοράς ή τη διάταξη παγίδευσης στους κλωβούς εκτροφής ή πάχυνσης·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Για λόγους σαφήνειας και ομοιομορφίας των ΣΜΣ, ο ορισμός θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον ορισμό της σύστασης 18-02 της ICCAT. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τον ορισμό αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 14</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) «ιχθυοτροφείο»: θαλάσσια περιοχή σαφώς οριζόμενη από γεωγραφικές συντεταγμένες, η οποία χρησιμοποιείται για την πάχυνση ή την εκτροφή ερυθρού τόνου ο οποίος αλιεύεται με διατάξεις παγίδευσης και/ή γρι γρι. Ένα ιχθυοτροφείο μπορεί να έχει διάφορους χώρους εκτροφής οριζόμενους, στο σύνολό τους, από γεωγραφικές συντεταγμένες, με σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος για καθένα από τα σημεία του πολυγώνου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 17</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) «στερεοσκοπική κάμερα»: κάμερα που διαθέτει δύο ή περισσότερους φακούς, με διαφορετικό αισθητήρα εικόνας ή αναλογική εγγραφή σε φιλμ ο καθένας, για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων με σκοπό τη μέτρηση του μήκους των ιχθύων·

(17) «στερεοσκοπική κάμερα»: κάμερα που διαθέτει δύο ή περισσότερους φακούς, με διαφορετικό αισθητήρα εικόνας ή αναλογική εγγραφή σε φιλμ ο καθένας, για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων με σκοπό τη μέτρηση του μήκους των ιχθύων και την παροχή βοήθειας για τη βελτίωση του αριθμού και του βάρους του τόνου·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Ο ορισμός τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 32</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) «αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της ικανότητας και της δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους για τη μέτρηση της έντασης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω μέτρηση ποικίλλει μεταξύ εργαλείων. Όσον αφορά την αλιεία με παραγάδια, μετράται ο αριθμός των αγκιστριών ή των αγκιστριών επί τις ώρες. Όσον αφορά τα γρι γρι, μετράται ο αριθμός ημερών επί του σκάφους (χρόνος αλίευσης συν τον χρόνο αναζήτησης).

(32) «αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της ικανότητας και της δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους· όταν πρόκειται για ομάδα αλιευτικών σκαφών, είναι το άθροισμα της αλιευτικής προσπάθειας όλων των σκαφών της ομάδας.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Οι συστάσεις της ICCAT δεν περιέχουν ορισμό του όρου «αλιευτική προσπάθεια». Σε περίπτωση που χρειάζεται να προστεθεί ορισμός στο παρόν έγγραφο, θα πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 του βασικού κανονισμού της ΚΑλΠ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μεταφορά μη εξαλιευθέντος ζώντος ερυθρού τόνου μπορεί να επιτρέπεται αν η Επιτροπή αναπτύξει ενισχυμένο σύστημα ελέγχου και υποβάλει εκθέσεις στη γραμματεία της ICCAT. Το εν λόγω σύστημα συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου επιθεώρησης των κρατών μελών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 και στο άρθρο 52.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μεταφορά, εντός ιχθυοτροφείου, μη εξαλιευθέντος ζώντος ερυθρού τόνου από αλιεύματα προηγούμενου έτους μπορεί να επιτρέπεται αν η Επιτροπή αναπτύξει ενισχυμένο σύστημα ελέγχου και υποβάλει εκθέσεις στη γραμματεία της ICCAT. Το εν λόγω σύστημα συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου επιθεώρησης των κρατών μελών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 και στο άρθρο 52.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να μεταφερθεί στο 2020 το 5 %, κατ’ ανώτατο όριο, της ποσόστωσής τους για το 2019. Τα κράτη μέλη θα συμπεριλάβουν το αίτημα αυτό στα σχέδια τους περί αλιευτικής ικανότητας.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η δυνατότητα μεταφοράς ποσοστώσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ισχύει για όλα τα ΣΜΣ και προβλέπεται από τη σύσταση 19-04 της ICCAT και όλα τα κράτη πρέπει να έχουν την ίδια δυνατότητα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Πριν από την έναρξη μιας αλιευτικής περιόδου, τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για ιχθυοτροφεία διασφαλίζουν την ενδελεχή εκτίμηση του ζώντος ερυθρού τόνου που μεταφέρεται μετά από μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο του μεταφερόμενου ζώντος ερυθρού τόνου του αλιευτικού έτους που υπόκειται σε μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία μεταβιβάζεται σε άλλους κλωβούς με χρήση συστημάτων στερεοσκοπικής κάμερας ή εναλλακτικών μεθόδων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ακρίβειας και ορθότητας, σύμφωνα με το άρθρο 50. Η πλήρως τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Η μεταφορά ερυθρού τόνου από έτη κατά τα οποία δεν υπόκειτο σε εξαλίευση ελέγχεται σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία δειγματοληψίας βάσει εκτίμησης κινδύνου.

3. Πριν από την έναρξη μιας αλιευτικής περιόδου, τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για ιχθυοτροφεία διασφαλίζουν την ενδελεχή εκτίμηση του ζώντος ερυθρού τόνου που μεταφέρεται μετά από μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο του μεταφερόμενου ζώντος ερυθρού τόνου του αλιευτικού έτους που υπόκειται σε μαζική εξαλίευση σε ιχθυοτροφεία μεταβιβάζεται σε άλλους κλωβούς με χρήση συστημάτων στερεοσκοπικής κάμερας ή εναλλακτικών μεθόδων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ακρίβειας και ορθότητας, σύμφωνα με το άρθρο 50. Η πλήρως τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Η μεταφορά ερυθρού τόνου από έτη κατά τα οποία δεν υπόκειτο σε μαζική εξαλίευση ελέγχεται σε ετήσια βάση εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία σε κατάλληλα δείγματα βάσει εκτίμησης κινδύνου.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η εν λόγω τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις συστάσεις της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 10 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να κατανέμουν τομεακές ποσοστώσεις σε μικρά παράκτια σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν ερυθρό τόνο και περιλαμβάνουν την εν λόγω κατανομή στα σχέδια αλιείας τους. Περιλαμβάνουν επίσης τα πρόσθετα μέτρα για τη στενή παρακολούθηση της κατανάλωσης της ποσόστωσης από τον στόλο στα οικεία σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν άδεια σε διαφορετικό αριθμό σκαφών να χρησιμοποιούν πλήρως τις αλιευτικές τους δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρά παράκτια σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν ερυθρό τόνο, κατανέμουν συγκεκριμένες τομεακές ποσοστώσεις στα σκάφη αυτά και περιλαμβάνουν την εν λόγω κατανομή στα σχέδια αλιείας τους. Περιλαμβάνουν επίσης τα πρόσθετα μέτρα για τη στενή παρακολούθηση της κατανάλωσης της ποσόστωσης από τον στόλο στα οικεία σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν άδεια σε διαφορετικό αριθμό σκαφών να χρησιμοποιούν πλήρως τις αλιευτικές τους δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η εν λόγω τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με το σημείο 19α της σύστασης 19-04 της ICCAT.

</Amend> 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών τους δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επίσης, επιδιώκουν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών τους δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και κριτήρια που σέβονται τα ιστορικά δικαιώματα, και, επίσης, πραγματοποιούν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

</Amend> 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη που διαθέτουν λιγότερο από το 20 % της ποσόστωσής τους για τον ερυθρό τόνο στα μικρά παράκτια σκάφη καταρτίζουν ετήσιο σχέδιο ανακατανομής της αλιευτικής κατανομής, προκειμένου να αυξηθεί η ποσόστωση που χορηγείται στα εν λόγω σκάφη. Στο σχέδιο αυτό, τα κράτη μέλη περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να αναδιανείμουν την ποσόστωση σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση ερυθρού τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τον αριθμό των αλιευτικών σκαφών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η αλιευτική ικανότητα είναι ανάλογη προς τις αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα σκάφη αλίευσης για τη σχετική περίοδο ποσοστώσεων. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν την αλιευτική ικανότητα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που ορίζονται στην ενωσιακή πράξη η οποία ισχύει για τις κατανομές αλιευτικών δυνατοτήτων. Η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας για τα γρι γρι περιορίζεται σε μέγιστη διακύμανση 20 % σε σύγκριση με την αλιευτική ικανότητα αναφοράς του 2018.

Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση ερυθρού τόνου θεσπίζει ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τον αριθμό των σκαφών αλίευσης και των παγίδων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η αλιευτική ικανότητα είναι ανάλογη προς τις αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα σκάφη αλίευσης και στις παγίδες για τη σχετική περίοδο ποσοστώσεων. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν την αλιευτική ικανότητα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που ορίζονται στην ενωσιακή πράξη η οποία ισχύει για τις κατανομές αλιευτικών δυνατοτήτων. Η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας της Ένωσης για τα γρι γρι περιορίζεται σε μέγιστη διακύμανση 20 % σε σύγκριση με την αλιευτική ικανότητα αναφοράς του 2018.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT. Οι παγίδες θεωρούνται αλιευτικά σκάφη δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού 1380/2013. Και για τις παγίδες ισχύουν κατανεμημένες ποσοστώσεις.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν, κατά περίπτωση, αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης εκτροφής στην Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου κάθε έτους.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε στη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει στην Επιτροπή οποιοδήποτε από τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας ή αν η Επιτροπή διαπιστώσει σοβαρή μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η οποία προκύπτει από τελικές εκθέσεις επιθεώρησης, μπορεί να αποφασίσει να μην εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια και να διαβιβάσει το σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT χωρίς τα σχέδια του οικείου κράτους μέλους.

3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν υποβάλει στην Επιτροπή οποιοδήποτε από τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας ή αν η Επιτροπή διαπιστώσει σοβαρή μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα ετήσια σχέδια αλιείας, η οποία προκύπτει από τελικές εκθέσεις επιθεώρησης, μπορεί να αποφασίσει να μην εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια και να διαβιβάσει το σχέδιο της Ένωσης στη γραμματεία της ICCAT χωρίς τα σχέδια του οικείου κράτους μέλους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Κύπρος και η Ελλάδα ενδέχεται να ζητήσουν στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, να επιτρέπεται στα γρι γρι που φέρουν τις σημαίες τους να αλιεύουν ερυθρό τόνο στην ανατολική Μεσόγειο (αλιευτική ζώνη FAO 37.3.1 και 37.3.2) από τις 15 Μαΐου έως την 1η Ιουλίου.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παρέκκλιση περιλαμβάνεται στη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 16 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Κροατία μπορεί να ζητήσει στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, να επιτρέπεται στα γρι γρι που φέρουν τη σημαία της να αλιεύουν ερυθρό τόνο με σκοπό την εκτροφή στην Αδριατική (αλιευτική ζώνη FAO 37.2.1) έως τις 15 Ιουλίου.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Κροατία και η Ιταλία ενδέχεται να ζητήσουν στα οικεία ετήσια σχέδια αλιείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, να επιτρέπεται στα γρι γρι που φέρουν τις σημαίες τους να αλιεύουν ερυθρό τόνο με σκοπό την εκτροφή στην Αδριατική (αλιευτική ζώνη FAO 37.2.1) από τις 26 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Το κείμενο πρέπει να συνάδει με τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 16 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αν ένα κράτος μέλος αποδείξει στην Επιτροπή ότι, λόγω ανέμων που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 4 Μποφόρ, ορισμένα από τα γρι γρι του που αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις κανονικές ημέρες αλιείας τους στη διάρκεια ενός έτους, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατ’ ανώτατο όριο 10 απολεσθείσες ημέρες μέχρι τις 11 Ιουλίου για τα σχετικά σκάφη. Η μη δραστηριότητα των σχετικών σκαφών, και όλων τα εμπλεκόμενων σκαφών σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, πρέπει να αιτιολογείται δεόντως με δελτία καιρού και στίγματα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS).

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, αν ένα κράτος μέλος αποδείξει στην Επιτροπή ότι, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων ή προβλημάτων δημόσιας υγείας, ορισμένα από τα γρι γρι του που αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις ημέρες αλιείας που τους έχουν δοθεί στη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει την αλιευτική περίοδο, για τα εν λόγω σκάφη, κατά αριθμό ημερών ίσο με τις απολεσθείσες με ανώτατο όριο τις 10 ημέρες. Η μη δραστηριότητα των σχετικών σκαφών, και όλων τα εμπλεκόμενων σκαφών σε περίπτωση κοινής αλιευτικής δραστηριότητας, πρέπει να αιτιολογείται δεόντως με δελτία καιρού και στίγματα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS) στις περιπτώσεις που εκδηλώνονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 20 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει παρεμπίπτοντα αλιεύματα ερυθρού τόνου στο πλαίσιο της ποσόστωσής του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή όταν διαβιβάζει το οικείο σχέδιο αλιείας.

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει αρκετά παρεμπίπτοντα αλιεύματα ερυθρού τόνου στο πλαίσιο της ποσόστωσής του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή όταν διαβιβάζει το οικείο σχέδιο αλιείας.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Πολλοί αλιείς που ασχολούνται με την αλιεία ειδών που είναι παρόμοια με τον ερυθρό τόνο, δεν διαθέτουν ποσοστώσεις για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα τους ερυθρού τόνου. Πρέπει να προβλεφθεί ένα σημαντικό ποσοστό των ποσοστώσεων για τον ερυθρό τόνο για την κάλυψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 29 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα ενωσιακά γρι γρι δεν συμμετέχουν σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με γρι γρι άλλων ΣΜΣ.

3. Τα ενωσιακά γρι γρι δεν συμμετέχουν σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με γρι γρι άλλων ΣΜΣ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε γρι-γρι τους να συμμετέχουν σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με ΣΜΣ με λιγότερα από πέντε εξουσιοδοτημένα γρι-γρι. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνείται εκ των προτέρων μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του ενδιαφερόμενου ΣΜΣ ένα πρωτόκολλο σχετικά με τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόζουν τα σκάφη και οι αρχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των εγγράφων δήλωσης των αλιευμάτων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει την παράγραφο 62 της σύστασης 19-04, που προβλέπει παρέκκλιση από την απαγόρευση των κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως με πρωτόκολλο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 35 – τίτλος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ποσότητες

Εβδομαδιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ποσότητες

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 35 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, πριν από την 15η ημέρα κάθε μήνα, τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ποσότητες ερυθρού τόνου που αλιεύθηκαν, εκφορτώθηκαν, μεταφορτώθηκαν ή εγκλωβίστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα από αλιευτικά σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης που φέρουν τη σημαία του ή έχουν νηολογηθεί σε αυτό. Πρέπει να κοινοποιούνται χωριστές πληροφορίες για κάθε τύπο εργαλείων, για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, για τα αλιεύματα αγωνιστικής και ερασιτεχνικής αλιείας, καθώς και για την περίπτωση μηδενικών αλιευμάτων. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή εβδομαδιαίες εκθέσεις σχετικά με τα αλιεύματα. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν δεδομένα που σχετίζονται με τις ποσότητες ερυθρού τόνου που αλιεύθηκαν, εκφορτώθηκαν, μεταφορτώθηκαν ή εγκλωβίστηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα από αλιευτικά σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης που φέρουν τη σημαία του ή έχουν νηολογηθεί σε αυτό. Πρέπει να κοινοποιούνται χωριστές πληροφορίες για κάθε τύπο εργαλείων, για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, για τα αλιεύματα αγωνιστικής και ερασιτεχνικής αλιείας, καθώς και για την περίπτωση μηδενικών αλιευμάτων. Όσον αφορά τα γρι γρι και τις παγίδες, οι εκθέσεις θα συμμορφώνονται, κατ' αναλογία, με το άρθρο 31. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 38 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τοποθέτηση ενός περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT σε κάθε ιχθυοτροφείο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εγκλωβισμού. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και εφόσον οι καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, ένας περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT μπορεί να τοποθετηθεί από κοινού σε δύο ιχθυοτροφεία, ώστε να εγγυάται τη συνέχιση των ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τα ιχθυοτροφεία ζητεί άμεσα την τοποθέτηση επιπρόσθετου περιφερειακού παρατηρητή.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τοποθέτηση ενός περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT σε κάθε ιχθυοτροφείο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εγκλωβισμού. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και εφόσον οι καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία επιβεβαιωθούν από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ιχθυοκαλλιέργεια στο οικείο κράτος μέλος, ένας περιφερειακός παρατηρητής της ICCAT μπορεί να τοποθετηθεί από κοινού σε δύο ιχθυοτροφεία, ώστε να εγγυάται τη συνέχιση των ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τα ιχθυοτροφεία ζητεί άμεσα την τοποθέτηση επιπρόσθετου περιφερειακού παρατηρητή.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 43 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η βιντεοσκόπηση είναι ανεπαρκούς ποιότητας ή σαφήνειας για να εκτιμηθούν οι ποσότητες που μεταβιβάστηκαν, ο πλοίαρχος του σκάφους ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης μπορεί να ζητήσει από τις αρχές του αρμόδιου κράτους άδεια να προβεί σε νέα εργασία μεταβίβασης και να παράσχει τις αντίστοιχες βιντεοσκοπήσεις στον περιφερειακό παρατηρητή. Εάν τα αποτελέσματα της εν λόγω οικειοθελούς μεταβίβασης ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά, το αρμόδιο κράτος μέλος κινεί έρευνα. Εάν, μετά το πέρας της εν λόγω έρευνας, επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα της βιντεοσκόπησης δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων, οι αρχές ελέγχου του αρμόδιου κράτους μέλους διατάσσουν τη διεξαγωγή εργασίας μεταβίβασης ελέγχου και παρέχουν τις αντίστοιχες βιντεοσκοπήσεις στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT. Οι νέες μεταβιβάσεις διεξάγονται ως μεταβίβαση/-εις ελέγχου έως ότου η ποιότητα της βιντεοσκόπησης καταστήσει εφικτό τον υπολογισμό των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων.

3. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η βιντεοσκόπηση είναι ανεπαρκούς ποιότητας ή σαφήνειας για να εκτιμηθούν οι ποσότητες που μεταβιβάστηκαν, ο πλοίαρχος του σκάφους ή ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή της διάταξης παγίδευσης μπορεί να ζητήσει από τις αρχές του αρμόδιου κράτους άδεια να προβεί σε νέα εργασία μεταβίβασης και να παράσχει τις αντίστοιχες βιντεοσκοπήσεις στον περιφερειακό παρατηρητή. Εάν τα αποτελέσματα της εν λόγω οικειοθελούς μεταβίβασης ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά, το αρμόδιο κράτος μέλος κινεί έρευνα. Εάν, μετά το πέρας της εν λόγω έρευνας, επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα της βιντεοσκόπησης δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων, οι αρχές ελέγχου του αρμόδιου κράτους μέλους διατάσσουν τη διεξαγωγή έτερης εργασίας μεταβίβασης ελέγχου και παρέχουν τις αντίστοιχες βιντεοσκοπήσεις στον περιφερειακό παρατηρητή της ICCAT. Οι νέες μεταβιβάσεις διεξάγονται ως μεταβίβαση/-εις ελέγχου έως ότου η ποιότητα της βιντεοσκόπησης καταστήσει εφικτό τον υπολογισμό των μεταβιβαζόμενων ποσοτήτων.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 50 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι οι ποσότητες εγκλωβισμένου ερυθρού τόνου διαφέρουν από τις αναφερόμενες ποσότητες που έχουν αλιευθεί και/ή μεταβιβαστεί, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο κινεί έρευνα σε συνεργασία με το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης.

4. Όταν από τα αποτελέσματα του προγράμματος προκύπτει ότι οι ποσότητες εγκλωβισμένου ερυθρού τόνου διαφέρουν από τις αναφερόμενες ποσότητες που έχουν αλιευθεί και/ή μεταβιβαστεί, το κράτος μέλος τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος αλίευσης ή η διάταξη παγίδευσης κινεί έρευνα σε συνεργασία με το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 51 – τίτλος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δήλωση εγκλωβισμού

Έκθεση εγκλωβισμού

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 51 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση των εργασιών εγκλωβισμού, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο υποβάλλει δήλωση εγκλωβισμού, σύμφωνα με το παράρτημα XIV, στο κράτος μέλος ή στο ΣΜΣ του οποίου τα σκάφη ή οι διατάξεις παγίδευσης αλίευσαν τον ερυθρό τόνο, καθώς και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

1. Εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση των εργασιών εγκλωβισμού, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο υποβάλλει έκθεση εγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης εγκλωβισμού που ορίζεται στο παράρτημα XIV, στο κράτος μέλος ή στο ΣΜΣ του οποίου τα σκάφη ή οι διατάξεις παγίδευσης αλίευσαν τον ερυθρό τόνο, καθώς και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Οι συστάσεις 18-02 και 19-04 της ICCAT αναφέρονται σε αυτήν ως έκθεση εγκλωβισμού, οπότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο ίδιος όρος.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 52 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για ιχθυοτροφεία ορίζει ελάχιστο ποσοστό ιχθύων που πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγχο. Το εν λόγω ποσοστό ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 13. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των τυχαίων ελέγχων που διεξάγονται κάθε χρόνο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω αποτελέσματα στη γραμματεία της ICCAT τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για ιχθυοτροφεία ορίζει ελάχιστο ποσοστό ιχθύων που πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγχο. Το εν λόγω ποσοστό ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 13. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των τυχαίων ελέγχων που διεξάγονται κάθε χρόνο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω αποτελέσματα στη γραμματεία της ICCAT τον Απρίλιο του έτους που ακολουθεί την περίοδο της σχετικής ποσόστωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 54 – τίτλος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έκθεση εγκλωβισμού

Έκθεση επισκόπησης εγκλωβισμού

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων εγκλωβισμού σύμφωνα με το άρθρο 51, αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση εγκλωβισμού έως τις 31 Ιουλίου για το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT πριν από την 1η Αυγούστου κάθε έτους. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και εκθέσεων εγκλωβισμού σύμφωνα με το άρθρο 51, αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επισκόπησης εγκλωβισμού έως τις 31 Ιουλίου για το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT πριν από την 1η Αυγούστου κάθε έτους. Η έκθεση επισκόπησης εγκλωβισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να γίνεται διάκριση των μεμονωμένων εκθέσεων εγκλωβισμού από την ετήσια έκθεση που τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 56 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για λόγους ελέγχου, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπός του εξασφαλίζει ότι η διαβίβαση στοιχείων VMS από τα σκάφη αλίευσης τα οποία επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη βρίσκονται στον λιμένα.

3. Για λόγους ελέγχου, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπός του εξασφαλίζει ότι η διαβίβαση στοιχείων VMS από τα σκάφη αλίευσης τα οποία επιτρέπεται να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία ερυθρού τόνου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη βρίσκονται στον λιμένα, εκτός εάν υπάρχει σύστημα υποβολής αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός του λιμένα.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παρέκκλιση περιλαμβάνεται στη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 60 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 89 έως 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως της υποχρέωσης των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα επιβολής όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το/τα ιχθυοτροφείο/-α) ερυθρού τόνου λαμβάνει κατάλληλα μέτρα επιβολής για ένα ιχθυοτροφείο σε περίπτωση που αποδειχτεί, σύμφωνα με το δίκαιό του, ότι το εν λόγω ιχθυοτροφείο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 55. Στα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, η αναστολή ή η απόσυρση του μητρώου εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου και η επιβολή προστίμων.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 89 έως 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως της υποχρέωσης των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα επιβολής όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το/τα ιχθυοτροφείο/-α) ερυθρού τόνου λαμβάνει κατάλληλα μέτρα επιβολής για ένα ιχθυοτροφείο σε περίπτωση που αποδειχτεί, σύμφωνα με το δίκαιό του, ότι το εν λόγω ιχθυοτροφείο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 55. Ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, στα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται ιδίως η αναστολή της άδειας ή η απόσυρση από το μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής ερυθρού τόνου της ICCAT, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με τη σύσταση 06-07 της ICCAT, ή/και η επιβολή προστίμων.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 61 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/201346, απαγορεύονται στο εσωτερικό της Ένωσης το εμπόριο, η εκφόρτωση, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, ο εγκλωβισμός προς πάχυνση ή εκτροφή, η επανεξαγωγή και οι μεταφορτώσεις ερυθρού τόνου, χωρίς την ακριβή, πλήρη και επικυρωμένη τεκμηρίωση που απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, του άρθρου 4β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και της ενωσιακής νομοθεσίας για την εφαρμογή των κανόνων της ICCAT για το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων.

1. Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/201346, απαγορεύονται στο εσωτερικό της Ένωσης το εμπόριο, η εκφόρτωση, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, ο εγκλωβισμός προς πάχυνση ή εκτροφή, η επανεξαγωγή και οι μεταφορτώσεις ερυθρού τόνου, χωρίς την ακριβή, πλήρη και επικυρωμένη τεκμηρίωση που απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, του άρθρου 4β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και της ενωσιακής νομοθεσίας για την εφαρμογή των κανόνων της ICCAT για το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων ερυθρού τόνου.

_________________

_________________

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ο ερυθρός τόνος έχει αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης, των οποίων το κράτος σημαίας δεν διαθέτει ποσόστωση, όριο αλιευμάτων ή κατανομή αλιευτικής προσπάθειας για ερυθρό τόνο βάσει των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της ICCAT, ή·

α) ο ερυθρός τόνος έχει αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη ή διατάξεις παγίδευσης, των οποίων το κράτος σημαίας δεν διαθέτει ποσόστωση ή όριο αλιευμάτων για ερυθρό τόνο βάσει των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της ICCAT, ή·

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τον στόχο της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τη διατήρηση της βιομάζας των αποθεμάτων σύμφωνα με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) όπως αναφέρεται στο άρθρο 3·

διαγράφεται

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας αποτελεί βασικό στοιχείο του κανονισμού και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιείται μόνο μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφαση).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – σημείο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Το 90 %, ως ανώτατο όριο, της ποσόστωσής του για ερυθρό τόνο μεταξύ των σκαφών αλιείας στην Αδριατική για λόγους ιχθυοκαλλιέργειας.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η εν λόγω διάταξη περιλαμβάνεται στη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα X – σημείο 9</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Εάν το βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, τότε ζητείται νέα μεταβίβαση από τις αρχές ελέγχου. Κατά τη νέα μεταβίβαση, όλα τα άτομα ερυθρού τόνου από τον κλωβό υποδοχής πρέπει να μεταβιβάζονται σε άλλον κλωβό, που πρέπει να είναι κενός.

(9) Εάν το βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων ερυθρού τόνου που μεταβιβάζονται, τότε ο χειριστής μπορεί να ζητήσει από τις αρχές του κράτους σημαίας του σκάφους ή της παγίδας να διενεργήσουν εθελοντικά νέα μεταβίβαση ελέγχου. Σε μια τέτοια εθελοντική μεταβίβαση ελέγχου, όλα τα άτομα ερυθρού τόνου από τον κλωβό υποδοχής πρέπει να μεταβιβάζονται σε άλλον κλωβό, που πρέπει να είναι κενός. Όταν τα αλιεύματα προέρχονται από παγίδα, ο τόνος που έχει ήδη μεταφερθεί από την παγίδα στον κλωβό υποδοχής μπορεί να επιστραφεί στην παγίδα, οπότε η μεταβίβαση ελέγχου ακυρώνεται υπό την επίβλεψη του περιφερειακού παρατηρητή της ICCAT.

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η παράγραφος τροποποιήθηκε από τη σύσταση 19-04 της ICCAT, η οποία τροποποίησε τη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα XI – στοιχείο B – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο υποβάλλει έκθεση προς το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης και στην Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τα εξής έγγραφα:

(2) Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εγκλωβισμού, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για το ιχθυοτροφείο υποβάλλει έκθεση προς το κράτος μέλος ή το ΣΜΣ που είναι αρμόδιο για το σκάφος αλίευσης ή τη διάταξη παγίδευσης και στην Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τα εξής έγγραφα:

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Το χρονοδιάγραμμα περιγράφεται στη σύσταση 18-02 της ICCAT.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της πρότασης

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη διεθνή σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («σύμβαση ICCAT») από τις 14 Νοεμβρίου 1997.

 

Η σύμβαση ICCAT προβλέπει το πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θυννοειδών και των συγγενών ειδών του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείμενων θαλασσών, μέσω της ίδρυσης μιας Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («ICCAT»).

 

Η ICCAT έχει την εξουσία να εγκρίνει δεσμευτικές συστάσεις για τη διατήρηση και τη διαχείριση της αλιείας που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Οι εν λόγω πράξεις απευθύνονται ουσιαστικά στα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις για τους εκάστοτε διαχειριστές (π.χ. για τον πλοίαρχο του εκάστοτε σκάφους). Οι συστάσεις της ICCAT αρχίζουν να ισχύουν έξι μήνες μετά την έκδοσή τους και πρέπει να μεταφέρονται στο δίκαιο της Ένωσης το ταχύτερο δυνατόν.

 

Περιεχόμενο της πρότασης

 

Σκοπός της υπό εξέταση πρότασης [COM (2019) 619] είναι, ως εκ τούτου, να μεταφέρει στο δίκαιο της ΕΕ τη σύσταση 18-02 της ICCAT για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (εφεξής «το σχέδιο διαχείρισης»). Η ICCAT εξέδωσε τη σύσταση στη διάρκεια της 21ης έκτακτης συνεδρίασης της που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ από τις 12 έως τις 19 Νοεμβρίου 2018.

 

Το σχέδιο διαχείρισης ακολουθεί τη γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (εφεξής «SCRS»), στην οποία αναφέρεται ότι η ICCAT θα πρέπει να καταρτίσει πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το απόθεμα του 2018, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση του αποθέματος φαίνεται ότι δεν απαιτεί πλέον τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου κατόπιν της σύστασης 17-17 για την τροποποίηση της σύστασης 14-04. Η σύσταση μεταφέρθηκε στο δίκαιο της ΕΕ με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1627.

 

Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο καλύπτει όλα τα μέτρα ελέγχου που αφορούν τα αλιεύματα και την εκτροφή τόνου σε ύδατα της ΕΕ ή/και από σκάφη της ΕΕ στη ζώνη που καλύπτει η σύμβαση.

 

Η σύσταση 18-02 της ICCAT, προβλέπει σχέδιο διαχείρισης με μεγαλύτερη ευελιξία εν γένει συγκριτικά με τους υφιστάμενους κανόνες για το στάδιο αποκατάστασης, παρά το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα είναι πιο ακριβή ή περισσότερο περιοριστικά, όπως οι έλεγχοι στα ιχθυοτροφεία. Οι βασικές διαφορές συνοψίζονται ως εξής:

 

α) Ανοικτές περίοδοι: η παρούσα πρόταση προβλέπει παράταση των ανοικτών περιόδων για σκάφη γρι γρι κατά 10 ημέρες σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1627, εκτός αν τα κράτη μέλη ορίσουν διαφορετικά στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια.

β) Στην παρούσα πρόταση, το όριο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων αυξάνεται σε 20 %, συγκριτικά με το όριο 5 % του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627.

γ) Αλιευτική ικανότητα: έως και 20 % περισσότερα σκάφη γρι γρι (περίοδος αναφοράς 2018) επιτρέπεται να αλιεύουν δυνάμει της παρούσας πρότασης, συγκριτικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1627, ενώ αναγνωρίζεται νέα τομεακή ποσόστωση για την αλιεία μικρής κλίμακας στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους.

δ) Ικανότητα εκτροφής: με την παρούσα πρόταση θα μπορούν δυνητικά να υπάρχουν 7 % περισσότεροι ιχθύες στα ιχθυοτροφεία.

ε) Μεταβιβάσεις εντός των ιχθυοτροφείων και τυχαίοι έλεγχοι: Το σύστημα ελέγχου του ερυθρού τόνου ενισχύεται όσον αφορά την παρακολούθηση των ζώντων ιχθύων εντός των ιχθυοτροφείων. Τούτο επιτυγχάνεται με τυχαίους ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου και με εκτίμηση των ποσοτήτων στο πλαίσιο της μεταφοράς αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων με χρήση στερεοσκοπικών καμερών.

 

Η θέση του εισηγητή

 

Ο εισηγητής ζητεί την αυστηρή μεταφορά της σύστασης 18-02 της ICCAT, προκειμένου να καθιερωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ έναντι των φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών. Θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να ισχύουν οι ίδιοι όροι για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην αλιεία, ώστε να διασφαλίζεται η υποστήριξη και η κατανόηση του τομέα.

 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει μεταφέρει τη σύσταση της ICCAT με εξαιρετική ακρίβεια, εκτός από ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ειδικότερα:

 

α)  τον ορισμό του «εγκλωβισμού» στο άρθρο 5,

β) το άρθρο 16 σχετικά με τις περιόδους αλιείας πρέπει να περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στη σύσταση της ICCAT όσον αφορά την ανατολική Μεσόγειο και την Αδριατική,

γ) το άρθρο 56 για τη διαβίβαση δεδομένων VMS πρέπει να περιλαμβάνει εξαίρεση για τις αλιευτικές δραστηριότητες όπου υπάρχει σύστημα υποβολής αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός του λιμένα,

δ) το παράρτημα Ι πρέπει να περιλαμβάνει όριο του ποσοστού της ποσόστωσης που μπορεί να χορηγηθεί για την εκτροφή στην Αδριατική Θάλασσα,

ε) το παράρτημα XI πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την για την υποβολή εκθέσεων μεταξύ των αρχών των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις προκειμένου η πρόταση να ευθυγραμμιστεί με τη σύσταση της ICCAT.

 

Προτείνει επίσης να τροποποιηθεί η ορολογία της δήλωσης και της έκθεσης εγκλωβισμού στα άρθρα 51 και 54 της πρότασης αντίστοιχα, προκειμένου να συνάδει με την ορολογία που χρησιμοποιείται στη σύσταση της ICCAT και να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση.

 

Κατά τη διάρκεια της 26ης τακτικής συνεδρίασής της, που έλαβε χώρα στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα τον Νοέμβριο του 2019, η ICCAT εξέδωσε τη σύσταση 19-04, η οποία εισήγαγε ορισμένες μικρές τροποποιήσεις στη σύσταση 18-02. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συναίνεσε στις εν λόγω τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν τα εξής άρθρα:

 

α) Άρθρο 5, ορισμός στερεοσκοπικής κάμερας.

β) Άρθρο 7, μεταφορά μη εξαλιευθέντος ζώντος ερυθρού τόνου.

γ) Άρθρο 12, ετήσια σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας.

δ) Άρθρο 14, ετήσια σχέδια διαχείρισης εκτροφής.

ε) Άρθρο 35, εκθέσεις σχετικά με τις ποσότητες.

στ) Άρθρο 38, πρόγραμμα περιφερειακών παρατηρητών της ICCAT

ζ) Άρθρο 43, επαλήθευση από περιφερειακούς παρατηρητές της ICCAT και διεξαγωγή των ερευνών

η) Άρθρο 50, μέτρα και προγράμματα για να εκτιμηθεί ο αριθμός και το βάρος του ερυθρού τόνου που πρόκειται να εγκλωβισθεί

θ) Άρθρα 51 και 54, δήλωση εγκλωβισμού και έκθεση εγκλωβισμού.

ι) Άρθρο 60, επιβολή της εφαρμογής.

ια) Άρθρο 61, μέτρα που αφορούν την αγορά.

ιβ) Παράρτημα Χ, ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες βιντεοσκόπησης.

Ο εισηγητής προτείνει να γίνουν τροποποιήσεις στα προαναφερθέντα άρθρα προκειμένου το κείμενο να συνάδει με τη σύσταση 19-04 της ICCAT.

 

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε σε τεράστιο βαθμό τις αλιευτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και όσων σχετίζονται με τον ερυθρό τόνο. Επομένως, θεωρεί ότι η περίοδος αλίευσης ερυθρού τόνου με γρι γρι θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 11 Ιουλίου αν τα εν λόγω σκάφη δεν μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη συνήθη περίοδο αλίευσης που έχουν στη διάθεσή τους λόγω της κρίσης στη δημόσια υγεία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνο στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2017/2107, (ΕΕ) αριθ. 2019/[NAFO], (ΕΕ) αριθ. 1936/2001 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.11.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

16.12.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

   Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Ημερομηνία κατάθεσης

8.9.2020

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου