Menettely : 2019/0272(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0149/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0149/2020

Keskustelut :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Äänestykset :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 239kWORD 91k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9‑0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Kalatalousvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta

(COM(2019)0619 – C9‑0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0619),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0188/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0149/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Yleissopimuksella perustettu Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, jäljempänä ’ICCAT’) hyväksyi vuonna 2018 pitämässään 21. erityiskokouksessa suosituksen 18-02 Itä-Atlantilla ja Välimerellä toteutettavasta tonnikalan monivuotisesta hoitosuunnitelmasta, jäljempänä ’hoitosuunnitelma’. Hoitosuunnitelma noudattaa ICCAT:n pysyvän tutkimus- ja tilastokomitean, jäljempänä ’SCRS’, ohjetta, jonka mukaan ICCAT:n olisi vahvistettava kannalle monivuotinen hoitosuunnitelma vuonna 2018, koska kannan nykyinen tila ei enää vaikuta edellyttävän kiireellisiä toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön (suosituksessa 17-17, jolla muutettiin suositusta 14-04, vahvistetun) tonnikalan elvytyssuunnitelman mukaisesti.

(4) Yleissopimuksella perustettu Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, jäljempänä ’ICCAT’) hyväksyi vuonna 2018 pitämässään 21. erityiskokouksessa suosituksen 18-02 Itä-Atlantilla ja Välimerellä toteutettavasta tonnikalan monivuotisesta hoitosuunnitelmasta (jäljempänä ’hoitosuunnitelma’). Hoitosuunnitelma noudattaa ICCAT:n pysyvän tutkimus- ja tilastokomitean, jäljempänä ’SCRS’, ohjetta, jonka mukaan ICCAT:n olisi vahvistettava kannalle monivuotinen hoitosuunnitelma vuonna 2018, koska kannan nykyinen tila ei enää vaikuta edellyttävän kiireellisiä toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön suosituksessa 17-17, jolla muutettiin suositusta 14-04, vahvistetun tonnikalan elvytyssuunnitelman mukaisesti, mutta nykyisiä seuranta- ja valvontatoimia heikentämättä.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Viimeisimmässä raportissaan ICCAT:n SCRS totesi, että komission olisi harkittava siirtymistä elvytyssuunnitelmasta hoitosuunnitelmaan heikentämättä nykyisiä seuranta- ja valvontatoimenpiteitä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) ICCAT hyväksyi vuonna 2019 pidetyssä 26. sääntömääräisessä kokouksessaan suosituksen 19-04, jolla muutetaan suosituksessa 18-02 vahvistettua monivuotista hoitosuunnitelmaa. ICCAT:n suositus 19-04 kumoaa ja korvaa suosituksen 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon erityyppisten pyydysten ja kalastusmenetelmien erityisominaisuudet. Hoitosuunnitelman täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edistämään rannikkokalastusta ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien sekä perinteisessä kalastuksessa ja perinteisessä pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävien pyydysten ja menetelmien käyttöä paikallistalouksien kohtuullisen elintason tukemiseksi.

(8)  Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon erityyppisten pyydysten ja kalastusmenetelmien erityisominaisuudet. Hoitosuunnitelman täytäntöönpanossa unionin ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä rannikkokalastusta ja valikoivien ja nykyistä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien pyydysten ja kalastusmenetelmien sekä ennen kaikkea perinteisessä kalastuksessa ja perinteisessä pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävien pyydysten ja menetelmien käyttöä paikallistalouksien kohtuullisen elintason tukemiseksi. Esimerkkejä tällaisesta perinteisestä ja pienimuotoisesta kalastuksesta ovat esimerkiksi ”almadrabas” -niminen vanha tonnikalan pyydystys- ja pyyntitekniikka, jota käytetään tietyissä Välimeren osissa, sekä tuoreen kalan pienimuotoinen rannikkolaivastokalastus vapapyydyksiä käyttävillä aluksilla, pitkäsiima-aluksilla ja käsisiima-aluksilla. Jakaessaan käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden olisi jaettava kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti ja avoimesti eri laivastonosien kesken ja pyrittävä jakamaan osa kiintiöstä perinteiseen ja pienimuotoiseen kalastukseen ottaen samalla huomioon aikaisemmat oikeudet.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kiintiöstä varataan riittävä osuus tonnikalan sivusaaliita varten erityisesti perinteisessä ja pienimuotoisessa kalastuksessa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Monilla tonnikalan kaltaisia lajeja, kuten miekkakalaa, pyytävillä kalastajilla ei ole kiintiötä tonnikalan sivusaaliita varten.

</Amend> 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Olisi otettava huomioon pienimuotoisen kalastuksen erityispiirteet ja tarpeet.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta ICCAT-hoitosuunnitelman muutoksia tai lisäyksiä koskevat tulevat ICCAT:n suositukset voidaan panna täytäntöön nopeasti unionin oikeudessa, komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja: määräajat sellaisen kalastuskuolevuuden tavoitetason saavuttamiseksi, joka vaaditaan kannan biomassan säilyttämiseksi kestävän enimmäistuoton mukaisella tasolla; tietojen ilmoittamisen määräajat, kalastuskaudet; säilyttämisen vähimmäisviitekoot; prosenttiluvut ja parametrit, komissiolle toimitettavat tiedot; kansallisten ja alueellisten tarkkailijoiden tehtävät, syyt kalojen siirtoluvan epäämiseksi; syyt saaliiden takavarikointiin ja määräykseen vapauttaa kalat. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa31 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14) Jotta ICCAT-hoitosuunnitelman muutoksia tai lisäyksiä koskevat tulevat ICCAT:n suositukset voidaan panna täytäntöön nopeasti unionin oikeudessa, komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja: tietojen ilmoittamisen määräajat, kalastuskaudet; säilyttämisen vähimmäisviitekoot; prosenttiluvut ja parametrit, komissiolle toimitettavat tiedot; kansallisten ja alueellisten tarkkailijoiden tehtävät, syyt kalojen siirtoluvan epäämiseksi; syyt saaliiden takavarikointiin ja määräykseen vapauttaa kalat. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa31 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

31 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

31 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Johdanto-osan kappaleen on oltava johdonmukainen tämän ehdotuksen 65 artiklan kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on säilyttää tonnikalan kestävän enimmäistuoton mahdollistava biomassataso.

Tämän asetuksen tavoitteena on säilyttää tonnikalan biomassa lähellä arvoa B0.1, joka saavutetaan kalastettaessa enintään tasolla F0.1 .

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tämä ICCAT:n vahvistama tavoite ei ole ristiriidassa kestävää enimmäistuottoa koskevan YKP:n tavoitteen kanssa, mutta se on täsmällisempi käytettävän indikaattorin osalta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) ’virkistyskalastuksella’ ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin;

(6) ’virkistyskalastuksella’ ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys- ja/tai matkailutarkoituksiin;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Ehdotukseen olisi sisällytettävä urheilukalastuksen määritelmä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) ’urheilukalastuksella’ ei-kaupallista kalastusta, jonka harjoittajat kuuluvat kansalliseen urheilujärjestöön tai joilla on kansallinen urheilukalastuslupa;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tämä määritelmä annetaan ICCAT:n suosituksessa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 12 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) ’kasvatuskassiinsiirrolla’ elävien tonnikalojen siirtoa kalanviljelylaitokselle ja kalojen sen jälkeistä ruokkimista niiden lihottamiseksi ja kokonaisbiomassan lisäämiseksi;

(12) ’kasvatuskassiinsiirrolla’ elävien tonnikalojen siirtoa kuljetuskassista tai tonnikalarysästä kasvatus- tai lihotuskassiin;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeyden ja sopimuspuolten määritelmien yhdenmukaisuuden vuoksi määritelmän olisi oltava sama kuin ICCAT:n suosituksessa 18-02. Jos tähän määritelmään liittyy ongelmia, sitä olisi käsiteltävä ICCAT:n yhteydessä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 14 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) ’kalanviljelylaitoksella’ merialuetta, joka on selvästi määritelty maantieteellisin koordinaatein ja jota käytetään tonnikalarysillä ja/tai kurenuotta-aluksilla pyydetyn tonnikalan lihotukseen tai kasvatukseen. Kalanviljelylaitoksella voi olla useita kalanviljelypaikkoja, jotka kaikki määritellään maantieteellisin koordinaatein niin, että monikulmion jokaisen pisteen pituus- ja leveyspiiri on selkeästi määritelty;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 17 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) ’stereokameralla’ kameraa, jossa on vähintään kaksi objektiivia ja jossa on erillinen kuva-anturi tai filmiruutu kullekin objektiiville, mikä mahdollistaa kolmiulotteisten kuvien ottamisen kalan pituuden mittaamiseksi;

(17) ’stereokameralla’ kameraa, jossa on vähintään kaksi objektiivia ja jossa on erillinen kenno tai filmiruutu kummallekin objektiiville, mikä mahdollistaa kolmiulotteisten kuvien ottamisen kalan pituuden mittaamiseksi ja tonnikalojen lukumäärän ja painon selvittämiseksi;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Määritelmää muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 32 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(32) ’pyyntiponnistuksella’ kalastusaluksen kapasiteetin ja kalastustoiminnan tuloa kalastustoimien intensiteetin mittaamiseksi. Eri pyydyksiin sovelletaan eri mittaustapaa. Pitkäsiimakalastuksessa mitataan koukkujen tai koukkutuntien lukumäärää. Kurenuotta-alusten osalta mitataan laivapäiviä (kalastusajan ja etsimiseen käytettävän ajan summa);

(32) ’pyyntiponnistuksella’ kalastusaluksen kapasiteetin ja kalastustoiminnan tuloa; kun on kyse kalastusalusten ryhmästä, tarkoitetaan ryhmän kaikkien alusten pyyntiponnistusten summaa

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

ICCAT:n suosituksissa ei määritellä ”pyyntiponnistusta”. Jos määritelmä olisi sisällytettävä tähän, sen olisi oltava yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa annettu määritelmä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, keräämättä jääneiden elävien tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävä siirto voidaan sallia, jos komissio kehittää vahvistetun valvontajärjestelmän ja ilmoittaa siitä ICCAT:n sihteeristölle. Järjestelmän on oltava erottamaton osa 13 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden tarkastussuunnitelmaa, ja sen on sisällettävä ainakin 26 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, edellisen vuoden saaliista keräämättä jääneiden elävien tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävä siirto kalanviljelylaitoksen sisällä voidaan sallia, jos komissio kehittää vahvistetun valvontajärjestelmän ja ilmoittaa siitä ICCAT:n sihteeristölle. Järjestelmän on oltava erottamaton osa 13 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden tarkastussuunnitelmaa, ja sen on sisällettävä ainakin 26 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat pyytää, että enintään 5 prosenttia niiden vuoden 2019 kiintiöstä siirretään vuodelle 2020. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tämä pyyntö kalastuskapasiteettisuunnitelmaansa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Mahdollisuus siirtää käyttämätön kiintiö on mahdollisuus kaikille sopimuspuolille, ja siitä määrätään ICCAT:n johdanto-osan 19–04 kappaleessa, ja jäsenvaltioilla olisi oltava sama mahdollisuus.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Kalanviljelylaitoksista vastuussa olevien jäsenvaltioiden on varmistettava ennen kalastuskauden alkua kaikkien sellaisten elävien tonnikalojen perusteellinen arviointi, jotka on siirretty kiintiöjärjestelmän puitteissa massakeruun jälkeen, lainkäyttövaltaansa kuuluvien kalanviljelylaitosten osalta. Tätä tarkoitusta varten kaikki kalanviljelylaitoksen massakeruun kohteena olevat kiintiöjärjestelmän puitteissa siirretyt pyyntivuoden elävät tonnikalat on siirrettävä muihin kasvatuskasseihin käyttäen stereokamerajärjestelmiä tai vaihtoehtoisia menetelmiä sillä edellytyksellä, että ne ovat riittävän täsmällisiä ja tarkkoja, 50 artiklan mukaisesti. Täysin dokumentoitu jäljitettävyys on varmistettava aina. Sellaisten vuosien tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävää siirtoa, joina keruuta ei tehty, on valvottava vuosittain samalla pistokoemenetelmällä, joka perustuu riskinarviointiin.

(3) Kalanviljelylaitoksista vastuussa olevien jäsenvaltioiden on varmistettava ennen kalastuskauden alkua kaikkien sellaisten elävien tonnikalojen perusteellinen arviointi, jotka on siirretty kiintiöjärjestelmän puitteissa massakeruun jälkeen, lainkäyttövaltaansa kuuluvien kalanviljelylaitosten osalta. Tätä tarkoitusta varten kaikki kalanviljelylaitoksen massakeruun kohteena olevat kiintiöjärjestelmän puitteissa siirretyt pyyntivuoden elävät tonnikalat on siirrettävä muihin kasvatuskasseihin käyttäen stereokamerajärjestelmiä tai vaihtoehtoisia menetelmiä sillä edellytyksellä, että ne ovat riittävän täsmällisiä ja tarkkoja, 50 artiklan mukaisesti. Täysin dokumentoitu jäljitettävyys on varmistettava aina. Sellaisten vuosien tonnikalojen kiintiöjärjestelmän puitteissa tehtävää siirtoa, joina massakeruuta ei tehty, on valvottava vuosittain soveltamalla samaa asianmukaisten näytteiden menetelmää, joka perustuu riskinarviointiin.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan teksti ICCAT:n suosituksiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltiot voivat jakaa alakohtaisia kiintiöitä pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa käytettäville aluksille, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa, ja niiden on sisällytettävä jakaminen kalastussuunnitelmiinsa. Niiden on myös sisällytettävä seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmiinsa lisätoimenpiteitä, joilla seurataan tiiviisti kyseisen laivaston kiintiön käyttöä. Jäsenvaltiot voivat antaa eri määrille aluksia luvan käyttää kokonaan kalastusmahdollisuutensa, 1 alakohdassa tarkoitettujen muuttujien perusteella.

(2) Jäsenvaltioiden, joilla on pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavia aluksia, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa, on myönnettävä näille aluksille erityinen alakohtainen kiintiö ja sisällytettävä jakaminen kalastussuunnitelmiinsa. Niiden on myös sisällytettävä seuranta-, valvonta- ja tarkastussuunnitelmiinsa lisätoimenpiteitä, joilla seurataan tiiviisti kyseisen laivaston kiintiön käyttöä. Jäsenvaltiot voivat antaa eri määrille aluksia luvan käyttää kokonaan kalastusmahdollisuutensa, 1 alakohdassa tarkoitettujen muuttujien perusteella.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan teksti ICCAT:n suosituksen 19–04 19 kohdan a alakohdan kanssa.

</Amend> 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jakaessaan käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ottaen erityisesti huomioon perinteinen kalastus ja perinteinen pienimuotoinen kalastus ja tarjoamaan kannustimia unionin kalastusaluksille, jotka käyttävät valikoivia pyydyksiä tai, kalastusmenetelmiä, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia jakaessaan käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita, mukaan lukien luonteeltaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet sekä historialliset oikeudet, ja myös jaettava kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri laivastonosien kesken ottaen erityisesti huomioon perinteinen kalastus ja perinteinen pienimuotoinen kalastus ja tarjoamaan kannustimia unionin kalastusaluksille, jotka käyttävät valikoivia pyydyksiä tai, kalastusmenetelmiä, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.

</Amend> 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 1 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä varten jäsenvaltioiden, jotka myöntävät alle 20 prosenttia tonnikalakiintiöstään pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville aluksilleen, on laadittava vuotuinen kalastusmahdollisuuksien uudelleenjakosuunnitelma kyseisille aluksille myönnetyn kiintiön lisäämiseksi. Jäsenvaltioiden on hahmoteltava suunnitelmassa, miten ne pyrkivät jakamaan kiintiön uudelleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen periaatteiden ja perusteiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on laadittava vuotuinen kalastuskapasiteetin hallintasuunnitelma. Suunnitelmassa jäsenvaltioiden on mukautettava kalastusalusten lukumäärää sen varmistamiseksi, että kalastuskapasiteetti on oikeassa suhteessa pyyntialuksille kyseiselle kiintiökaudelle jaettuihin kalastusmahdollisuuksiin. Jäsenvaltioiden on mukautettava kalastuskapasiteettia unionin voimassa olevissa kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevissa säädöksissä määriteltyjä parametreja käyttäen. Kurenuotta-alusten kalastuskapasiteetin mukautus on rajoitettava enintään 20 prosentin muutokseen verrattuna kalastuskapasiteetin perustasoon vuonna 2018.

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tonnikalakiintiö, on laadittava vuotuinen kalastuskapasiteetin hallintasuunnitelma. Suunnitelmassa jäsenvaltioiden on mukautettava pyyntialusten ja tonnikalarysien lukumäärää siten, että varmistetaan kalastuskapasiteetin olevan oikeassa suhteessa pyyntialuksille ja tonnikalarysille kyseiselle kiintiökaudelle jaettuihin kalastusmahdollisuuksiin. Jäsenvaltioiden on mukautettava kalastuskapasiteettia unionin voimassa olevissa kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevissa säädöksissä määriteltyjä parametreja käyttäen. Unionin kurenuotta-alusten kalastuskapasiteetin mukautus on rajoitettava enintään 20 prosentin muutokseen verrattuna kalastuskapasiteetin perustasoon vuonna 2018.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02. Tonnikalarysiä pidetään asetuksen (EY) N:o 1380/2013 4 artiklan 4 kohdassa kalastusaluksina. Myös tonnikalarysille on myönnetty kiintiö.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>14 artikla – 6 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toimitettava tarkistetut kasvatuksen hallintasuunnitelmat komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä toukokuuta.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jos jäsenvaltio jättää 1 kohdassa tarkoitetut suunnitelmat toimittamatta komissiolle määräajassa tai jos komissio on havainnut, että tämän asetuksen säännöksiä on jätetty vakavasti noudattamatta lopullisissa tarkastuskertomuksissa vahvistetulla tavalla, se voi päättää olla hyväksymättä esitettyjä suunnitelmia ja toimittaa unionin suunnitelman ICCAT:n sihteeristölle ilman asianomaisen jäsenvaltion suunnitelmia.

(3) Jos jäsenvaltio jättää 1 kohdassa tarkoitetut suunnitelmat toimittamatta komissiolle määräajassa tai jos komissio on havainnut, että tämän vuotuisia kalastussuunnitelmia koskevan asetuksen säännöksiä on jätetty vakavasti noudattamatta lopullisissa tarkastuskertomuksissa vahvistetulla tavalla, se voi päättää olla hyväksymättä esitettyjä suunnitelmia ja toimittaa unionin suunnitelman ICCAT:n sihteeristölle ilman asianomaisen jäsenvaltion suunnitelmia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>16 artikla – 1 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, Kypros ja Kreikka voivat pyytää 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan, että niiden lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset saavat kalastaa tonnikalaa itäisellä Välimerellä (FAO-kalastusalue 37.3.1 ja 37.3.2) 15 päivästä toukokuuta 1 päivään heinäkuuta saakka.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Poikkeus sisältyy ICCAT:n suositukseen 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>16 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Kroatia voi pyytää 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan, että sen lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset saavat kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä (FAO-kalastusalue 37.2.1) kasvatustarkoituksiin 15 päivään heinäkuuta saakka.

(2) Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, Kroatia ja Italia voivat pyytää 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan, että niiden lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset saavat kalastaa tonnikalaa Adrianmerellä (FAO-kalastusalue 37.2.1) kasvatustarkoituksiin 26 päivästä toukokuuta 15 päivään heinäkuuta saakka.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Teksti olisi yhdenmukaistettava ICCAT:n suosituksen 18-02 kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>16 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio toimittaa komissiolle näyttöä siitä, että voimakkuudeltaan vähintään neljän boforin tuulten takia eräät sen kurenuotta-alukset, jotka kalastavat tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä, eivät voineet käyttää tavanomaisia kalastuspäiviään vuoden aikana, kyseinen jäsenvaltio voi siirtää enintään kymmenen menetettyä päivää kyseisen vuoden 11 päivään heinäkuuta saakka asianomaisille aluksille. Kyseisten alusten ja, jos kyseessä on yhteinen kalastustoimi, kaikkien asianomaisten alusten, toiminnan keskeytyminen on perusteltava asianmukaisesti säätiedoin ja satelliittiseurantajärjestelmän sijaintitiedoin.

(3) Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio toimittaa komissiolle näyttöä siitä, että poikkeuksellisten sääilmiöiden tai kansanterveydellisen kriisin takia eräät sen kurenuotta-alukset, jotka kalastavat tonnikalaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä, eivät voineet käyttää niille myönnettyjä tavanomaisia kalastuspäiviään kalastuskauden aikana, kyseinen jäsenvaltio voi pidentää asianomaisten alusten kalastuskautta menetettyjä kalastuspäiviä vastaavalla määrällä enintään kymmenen menetettyä päivää. Kyseisten alusten ja, jos kyseessä on yhteinen kalastustoimi, kaikkien asianomaisten alusten, toiminnan keskeytyminen poikkeuksellisten sääilmiöiden vuoksi on perusteltava asianmukaisesti säätiedoin ja satelliittiseurantajärjestelmän sijaintitiedoin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>20 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Kunkin jäsenvaltion on säädettävä tonnikalan sivusaaliista kiintiönsä puitteissa ja ilmoitettava siitä komissiolle toimittaessaan kalastussuunnitelmansa.

(1) Kunkin jäsenvaltion on säädettävä tonnikalan riittävistä sivusaaliista kiintiönsä puitteissa ja ilmoitettava siitä komissiolle toimittaessaan kalastussuunnitelmansa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Monilla tonnikalan kaltaisia lajeja, kuten miekkakalaa, pyytävillä kalastajilla ei ole kiintiötä tonnikalan sivusaaliita varten. Tonnikalakiintiöstä on varattava riittävä määrä sivusaaliita varten.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>29 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unionin kurenuotta-alukset eivät saa osallistua yhteisiin kalastustoimiin muiden sopimuspuolten kurenuotta-alusten kanssa.

(3) Unionin kurenuotta-alukset eivät saa osallistua yhteisiin kalastustoimiin muiden sopimuspuolten kurenuotta-alusten kanssa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa kurenuotta-aluksilleen luvan ryhtyä yhteisiin kalastustoimiin sopimuspuolten kanssa alle viidellä luvan saaneella kurenuotta-aluksella. Tätä varten asianomaisen jäsenvaltion ja asianomaisen sopimuspuolen on sovittava etukäteen pöytäkirjasta, joka koskee alusten ja kunkin sopimuspuolen viranomaisten noudattamia toimintajärjestelyjä, erityisesti sovellettavan lainsäädännön edellyttämien saaliita koskevien ilmoitusasiakirjojen osalta.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Komission ehdotukseen ei sisälly suosituksen 19–04 62 kohtaa, jossa säädetään poikkeuksesta yhteisten kalastustoimien kieltoon. Tähän poikkeukseen olisi liitettävä tiettyjä ehtoja, erityisesti asianomaisten osapuolten sopima pöytäkirja.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>35 artikla – otsikko</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Määriä koskevat kuukausittaiset ilmoitukset

Määriä koskevat viikoittaiset ilmoitukset

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>35 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on ennen kunkin kuukauden 15 päivää lähetettävä komissiolle tiedot tonnikalamääristä, jotka on pyydetty, purettu, jälleenlaivattu tai siirretty kasvatuskassiin edellisen kuukauden aikana, kun nämä toimet on suoritettu kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyillä kalastusaluksilla tai tonnikalarysillä. Toimitettavat tiedot on jäsenneltävä pyydystyypeittäin, mukaan lukien sivusaaliit, urheilu- ja virkistyskalastussaaliit ja se, ettei saalista ole saatu. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen ICCAT:n sihteeristölle.

Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle viikoittaiset pyynti-ilmoitukset. Näistä ilmoituksista on käytävä ilmi tiedot tonnikalamääristä, jotka on pyydetty, purettu, jälleenlaivattu tai siirretty kasvatuskassiin edellisen viikon aikana, kun nämä toimet on suoritettu kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyillä kalastusaluksilla tai tonnikalarysillä. Toimitettavat tiedot on jäsenneltävä pyydystyypeittäin, mukaan lukien sivusaaliit, urheilu- ja virkistyskalastussaaliit ja se, ettei saalista ole saatu. Kurenuotta-alusten ja tonnikalarysien osalta ilmoitusten on soveltuvin osin oltava 31 artiklan määritelmän mukaisia. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen ICCAT:n sihteeristölle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>38 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullekin kalanviljelylaitokselle osoitetaan yksi ICCAT:n alueellinen tarkkailija koko kasvatuskassiinsiirtotoimien keston ajaksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja sen jälkeen, kun kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet olosuhteet, jotka muodostavat ylivoimaisen esteen, kaksi kalanviljelylaitosta voi käyttää samaa ICCAT:n alueellista tarkkailijaa, jotta varmistetaan kalanviljelytoiminnan jatkuvuus. Kalanviljelylaitoksista vastuussa olevan jäsenvaltion on kuitenkin välittömästi pyydettävä uuden alueellisen tarkkailijan sijoittamista.

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullekin kalanviljelylaitokselle osoitetaan yksi ICCAT:n alueellinen tarkkailija koko kasvatuskassiinsiirtotoimien keston ajaksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja sen jälkeen, kun kyseisen viljelyjäsenvaltion viranomaiset ovat vahvistaneet olosuhteet, jotka muodostavat ylivoimaisen esteen, kaksi kalanviljelylaitosta voi käyttää samaa ICCAT:n alueellista tarkkailijaa, jotta varmistetaan kalanviljelytoiminnan jatkuvuus. Kalanviljelylaitoksista vastuussa olevan jäsenvaltion on kuitenkin välittömästi pyydettävä uuden alueellisen tarkkailijan sijoittamista.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>43 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tapauksissa, joissa videotallenteen laatu tai selkeys ei ole riittävä siirrettävien määrien arvioimiseksi, aluksen päällikkö, kalanviljelylaitoksen hoitaja tai tonnikalarysän haltija voi pyytää vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisilta lupaa uuden siirtotoimen toteuttamiseen ja vastaavan videotallenteen toimittamiseen alueelliselle tarkkailijalle. Jos suoritetun vapaaehtoisen kontrollisiirron tulokset eivät ole tyydyttäviä, vastuussa olevan jäsenvaltion on pantava vireille tutkimus. Jos tämän tutkimuksen jälkeen vahvistetaan, että videon laatu ei anna mahdollisuutta arvioida siirtoon liittyviä määriä, vastuussa olevan jäsenvaltion valvontaviranomaisten on määrättävä kontrollisiirtotoimi ja toimitettava vastaava videotallenne ICCAT:n alueelliselle tarkkailijalle. Uudet siirrot suoritetaan kontrollisiirtoina siihen asti, kun videotallenteen laatu mahdollistaa siirrettyjen määrien arvioinnin.

(3) Tapauksissa, joissa videotallenteen laatu tai selkeys ei ole riittävä siirrettävien määrien arvioimiseksi, aluksen päällikkö, kalanviljelylaitoksen hoitaja tai tonnikalarysän haltija voi pyytää vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisilta lupaa uuden siirtotoimen toteuttamiseen ja vastaavan videotallenteen toimittamiseen alueelliselle tarkkailijalle. Jos suoritetun vapaaehtoisen kontrollisiirron tulokset eivät ole tyydyttäviä, vastuussa olevan jäsenvaltion on pantava vireille tutkimus. Jos tämän tutkimuksen jälkeen vahvistetaan, että videon laatu ei anna mahdollisuutta arvioida siirtoon liittyviä määriä, vastuussa olevan jäsenvaltion valvontaviranomaisten on määrättävä toinen kontrollisiirtotoimi ja toimitettava vastaava videotallenne ICCAT:n alueelliselle tarkkailijalle. Uudet siirrot suoritetaan kontrollisiirtoina siihen asti, kun videotallenteen laatu mahdollistaa siirrettyjen määrien arvioinnin.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>50 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jos ohjelman tulokset osoittavat, että kasvatuskassiin siirretyn tonnikalan määrät eroavat määristä, jotka on ilmoitettu pyydetyiksi ja siirretyiksi, kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on aloitettava tutkimus yhteistyössä pyyntialuksesta tai tonnikalarysästä vastuussa olevan jäsenvaltion tai sopimuspuolen kanssa.

(4) Jos ohjelman tulokset osoittavat, että kasvatuskassiin siirretyn tonnikalan määrät eroavat määristä, jotka on ilmoitettu pyydetyiksi ja siirretyiksi, pyyntialuksen tai tonnikalarysän lippujäsenvaltion on aloitettava tutkimus yhteistyössä kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion tai sopimuspuolen kanssa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>51 artikla – otsikko</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Kasvatuskassiinsiirtoilmoitus

Kasvatuskassiinsiirtoraportti

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>51 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on yhden viikon kuluessa kasvatuskassiinsiirtotoimen saattamisesta loppuun toimitettava liitteen XIV mukainen kasvatuskassiinsiirtoilmoitus sille jäsenvaltiolle tai sopimuspuolelle, jonka aluksilla tai tonnikalarysillä asianomainen tonnikala pyydettiin, ja komissiolle. Komissio toimittaa nämä tiedot ICCAT:n sihteeristölle.

(1) Kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on yhden viikon kuluessa kasvatuskassiinsiirtotoimen saattamisesta loppuun toimitettava kasvatuskassiinsiirtoraportti, johon sisältyy liitteen XIV mukainen kasvatuskassiinsiirtoilmoitus, sille jäsenvaltiolle tai sopimuspuolelle, jonka aluksilla tai tonnikalarysillä asianomainen tonnikala pyydettiin, ja komissiolle. Komissio toimittaa nämä tiedot ICCAT:n sihteeristölle.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

ICCAT:n suosituksissa 18-02 ja 19-04 käytetään tästä nimitystä kasvatuskassiinsiirtoraportti, joten selkeyden vuoksi on parempi käyttää samaa termiä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>52 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi kunkin kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on vahvistettava tarkastettavien kalojen vähimmäisprosenttiosuus. Tämä prosenttiosuus vahvistetaan 13 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa tarkastussuunnitelmassa. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle vuosittain suoritettujen satunnaistarkastusten tulokset. Komissio toimittaa nämä tiedot ICCAT:n sihteeristölle seuraavan vuoden huhtikuussa.

(3) Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi kunkin kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on vahvistettava tarkastettavien kalojen vähimmäisprosenttiosuus. Tämä prosenttiosuus vahvistetaan 13 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa tarkastussuunnitelmassa. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle vuosittain suoritettujen satunnaistarkastusten tulokset. Komissio toimittaa nämä tiedot ICCAT:n sihteeristölle asiaankuuluvaa kiintiötä koskevaa ajanjaksoa seuraavan vuoden huhtikuussa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>54 artikla – otsikko</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Kasvatuskassiinsiirtoraportti

Kasvatuskassiinsiirtokatsaus

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>54 artikla – 1 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joiden on toimitettava 51 artiklan mukainen kasvatuskassiinsiirtoilmoitus, on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta edellistä vuotta koskeva kasvatuskassiinsiirtoraportti. Komissio lähettää nämä tiedot ICCAT:n sihteeristölle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä elokuuta. Raportissa on mainittava seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden, joiden on toimitettava 51 artiklan mukainen kasvatuskassiinsiirtoilmoitus ja -raportti, on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta edellistä vuotta koskeva kasvatuskassiinsiirtokatsaus. Komissio lähettää nämä tiedot ICCAT:n sihteeristölle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä elokuuta. Kasvatuskassiinsiirtokatsauksessa on mainittava seuraavat tiedot:

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Selkeyden vuoksi on tarpeen erottaa yksittäiset kasvatuskassiinsiirtoraportit vuosiraportista, joka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>56 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Valvontaa varten päällikön tai hänen edustajansa on varmistettava, että pyyntialuksilta, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa, lähetettävien satelliittiseurantajärjestelmän tietojen toimittamista ei keskeytetä alusten ollessa satamassa.

(3) Valvontaa varten päällikön tai hänen edustajansa on varmistettava, että pyyntialuksilta, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti tonnikalaa, lähetettävien satelliittiseurantajärjestelmän tietojen toimittamista ei keskeytetä alusten ollessa satamassa, ellei käytössä ole preijausjärjestelmää.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Poikkeus sisältyy ICCAT:n suositukseen 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>60 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 89–91 artiklan soveltamista ja erityisesti rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuutta toteuttaa asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä kalastusaluksen osalta kalanviljelylaitoksista vastaavan jäsenvaltion on toteutettava kalanviljelylaitosta koskeva asianmukainen täytäntöönpanotoimenpide, jos sen lainsäädännön mukaisesti on todettu, että kyseinen kalanviljelylaitos ei noudata 45–55 artiklan säännöksiä. Toimenpiteisiin voi sisältyä rikkomisen vakavuudesta riippuen ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti tonnikalan kalanviljelylaitoksen rekisteröinnin keskeyttäminen tai peruuttaminen sekä sakkojen määrääminen.

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 89–91 artiklan soveltamista ja erityisesti rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuutta toteuttaa asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä kalastusaluksen osalta kalanviljelylaitoksista vastaavan jäsenvaltion on toteutettava kalanviljelylaitosta koskeva asianmukainen täytäntöönpanotoimenpide, jos sen lainsäädännön mukaisesti on todettu, että kyseinen kalanviljelylaitos ei noudata 45–55 artiklan säännöksiä. Rikkomisen vakavuudesta riippuen ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä erityisesti luvan keskeyttäminen tai ICCAT:n suosituksen 06-07 mukaisesti perustetusta tonnikalan kasvatusta harjoittavista kalanviljelylaitoksista laaditusta ICCAT:n rekisteristä poistaminen ja/tai sakkojen määrääminen.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>61 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Rajoittamatta asetusten (EY) N:o 1224/2009, (EY) N:o 1005/2008 ja (EU) N:o 1379/201346 soveltamista kielletään sellaisten tonnikalojen kauppa, purkaminen, tuonti, vienti, kassiin lihotettavaksi tai kasvatettavaksi siirto, jälleenvienti ja jälleenlaivaus unionissa, joiden mukana ei ole tässä asetuksessa, asetuksen (EY) N:o 1936/2001 4 b artiklassa ja saaliiden dokumentointiohjelmaa koskevat ICCAT:n sääntöjä täytäntöönpanevassa unionin lainsäädännössä säädettyjä tarkkoja, täydellisiä ja todennettuja asiakirjoja.

(1) Rajoittamatta asetusten (EY) N:o 1224/2009, (EY) N:o 1005/2008 ja (EU) N:o 1379/201346 soveltamista kielletään sellaisten tonnikalojen kauppa, purkaminen, tuonti, vienti, kassiin lihotettavaksi tai kasvatettavaksi siirto, jälleenvienti ja jälleenlaivaus unionissa, joiden mukana ei ole tässä asetuksessa, asetuksen (EY) N:o 1936/2001 4 b artiklassa ja tonnikalasaaliiden dokumentointiohjelmaa koskevat ICCAT:n sääntöjä täytäntöönpanevassa unionin lainsäädännössä säädettyjä tarkkoja, täydellisiä ja todennettuja asiakirjoja.

_________________

_________________

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>61 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) tonnikala on pyydetty kalastusaluksilla tai tonnikalarysillä, joista vastuussa olevalla lippuvaltiolla ei ole ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaista tonnikalaa koskevaa kiintiötä, saalisrajaa tai jaettua pyyntiponnistusta; tai

(a) tonnikala on pyydetty kalastusaluksilla tai tonnikalarysillä, joista vastuussa olevalla lippuvaltiolla ei ole ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaista tonnikalaa koskevaa kiintiötä tai saalisrajaa; tai

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>65 artikla – 1 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) kalastuskuolevuuden tavoitetasoa, joka vaaditaan kannan biomassan säilyttämiseksi kestävän enimmäistuoton mukaisella tasolla 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

Poistetaan.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kalastuskuolevuuden tavoitetaso on olennainen osa asetusta, ja siksi sitä olisi muutettava vain tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 enintään 90 prosenttia tonnikalakiintiöstään Adrianmeren pyyntialuksilleen kasvatustarkoituksiin.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Poikkeus sisältyy ICCAT:n suositukseen 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite X – 9 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jos videotallenteen laatu ei riitä siirrettävien tonnikalojen lukumäärän arvioimiseksi, valvontaviranomaisten on pyydettävä uuden siirron tekemistä. Uudessa siirrossa kaikki siinä kassissa, jonne kalat on siirretty, olevat tonnikalat on siirrettävä uuteen kassiin, jonka on oltava tyhjä.

(9) Jos videotallenteen laatu ei riitä siirrettävien tonnikalojen lukumäärän arvioimiseksi, toimija voi pyytää aluksen tai tonnikalarysän lippuvaltion viranomaisilta vapaaehtoisen kontrollisiirron tekemistä. Tällaisessa vapaaehtoisessa kontrollisiirrossa kaikki siinä kassissa, jonne kalat on siirretty, olevat tonnikalat on siirrettävä uuteen kassiin, jonka on oltava tyhjä. Jos kalat ovat peräisin tonnikalarysästä, vastaanottavaan kassiin jo siirretty tonnikala voidaan lähettää takaisin tonnikalarysään, jolloin kontrollisiirto on peruutettava ICCAT:n alueellisen tarkkailijan valvonnassa.

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Kohtaa muutettiin ICCAT:n suosituksessa 19-04, jolla muutettiin ICCAT:n suositusta 18-02.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite XI – B osa – 2 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on toimitettava pyyntialuksesta tai tonnikalarysästä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai sopimuspuolelle sekä komissiolle raportti ja seuraavat asiakirjat:

(2) Kalanviljelylaitoksesta vastuussa olevan jäsenvaltion on 15 päivän kuluessa kasvatuskassiinsiirrosta toimitettava pyyntialuksesta tai tonnikalarysästä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai sopimuspuolelle sekä komissiolle raportti ja seuraavat asiakirjat:

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Määräaika sisältyy ICCAT:n suositukseen 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

 

Euroopan unionista tuli Atlantin tonnikalojen suojelua koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä ’ICCAT-yleissopimus’, sopimuspuoli 14. marraskuuta 1997.

 

ICCAT-yleissopimuksessa määrätään tonnikalan ja sen lähilajien säilyttämisen ja hoidon alueellisen yhteistyön puitteista Atlantin valtamerellä ja viereisillä merillä perustamalla Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT).

 

ICCAT:lla on valtuudet hyväksyä sitovia suosituksia vastuualueeseensa kuuluvien kalavarojen säilyttämisen ja hoidon osalta. Kyseiset oikeustoimet on osoitettu ennen kaikkea ICCAT:n sopimuspuolille, mutta ne sisältävät myös yksityisiä toimijoita (esimerkiksi alusten päälliköitä) koskevia velvoitteita. ICCAT:n suositukset tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä, ja ne on pantava täytäntöön unionin oikeudessa mahdollisimman pian.

 

Ehdotuksen sisältö

 

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen [COM (2019) 619] tavoitteena on näin ollen saattaa osaksi EU:n lainsäädäntöä ICCAT:n suositus 18-02, jossa vahvistetaan tonnikalan monivuotinen hoitosuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä, jäljempänä ’hoitosuunnitelma’. Suositus hyväksyttiin ICCAT:n 21. erityiskokouksessa, joka pidettiin Dubrovnikissa 12.–19. marraskuuta 2018.

 

Hoitosuunnitelma noudattaa pysyvän tutkimus- ja tilastokomitean (SCRS) ohjetta, jonka mukaan ICCAT:n olisi vahvistettava kannalle monivuotinen hoitosuunnitelma vuonna 2018, koska kannan nykyinen tila ei enää vaikuta edellyttävän kiireellisiä toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön suosituksen 17-17, jolla muutettiin suositusta 14-04, mukaisen tonnikalan elvytyssuunnitelman mukaisesti. Viimeksi mainittu saatettiin osaksi EU:n lainsäädäntöä asetuksella (EU) 2016/1627.

 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä kattaa kaikki valvontatoimenpiteet, jotka koskevat tonnikalan pyyntiä ja kasvatusta EU:n vesillä ja/tai EU:n alusten toimesta yleissopimusalueella.

 

ICCAT:n suosituksessa 18-02 määrätään hoitosuunnitelmasta, joka on yleisesti joustavampi kuin nykyiset elvytyssuunnitelman säännöt, vaikkakin jotkin toimenpiteet, esimerkiksi kalanviljelylaitosten valvonta, ovat täsmällisempiä tai rajoittavampia. Tärkeimmät erot voidaan tiivistää seuraavasti:

 

a) Kalastuskaudet: Tässä ehdotuksessa säädetään kurenuotta-alusten osalta 10 päivää pidemmästä kalastuskaudesta kuin asetuksessa (EU) 2016/1627, elleivät jäsenvaltiot toisin ilmoita vuotuisissa kalastussuunnitelmissaan.

b) Tässä ehdotuksessa sivusaaliin enimmäismäärä kasvaa 20 prosenttiin, kun se asetuksessa (EU) 2016/1627 on 5 prosenttia.

c) Kalastuskapasiteetti: Tässä ehdotuksessa sallitaan kalastus jopa 20 prosenttia suuremmalle määrälle kurenuotta-aluksia (viitekausi 2018) kuin asetuksessa (EU) 2016/1627, ja Azoreille, Madeiralle ja Kanariansaarille myönnetään pienimuotoista kalastusta koskeva uusi alakohtainen kiintiö.

d) Kasvatuskapasiteetti: Tämän ehdotuksen myötä kalanviljelylaitoksissa voisi olla 7 prosenttia enemmän kalaa.

e) Kalanviljelylaitoksen sisäiset siirrot ja satunnaistarkastukset: tehostetaan tonnikalan valvontajärjestelmää, jolla seurataan eläviä kaloja kalanviljelylaitoksissa. Tämä tehdään satunnaistarkastuksilla, jotka perustuvat riskianalyysiin, ja arvioimalla kiintiöjärjestelmän puitteissa seuraavalle vuodelle siirrettyjä määriä käyttäen stereokameroita.

 

Esittelijän kanta

 

Esittelijä kehottaa saattamaan ICCAT:n suosituksen 18-02 tiukasti osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta EU:n toimijoille voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset suhteessa kolmansien maiden toimijoihin. Esittelijän mielestä on ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin kalastusalan toimijoihin sovelletaan samoja ehtoja, jotta varmistetaan alan tuki ja ymmärrys.

 

Tässä tapauksessa komissio on siirtänyt ICCAT:n suosituksen lainsäädäntöön hyvin tarkasti lukuun ottamatta seuraavia erityistapauksia:

 

a)  ”kasvatuskassiinsiirron” määritelmä 5 artiklassa

b) kalastuskausia koskevaan 16 artiklaan olisi sisällytettävä itäistä Välimerta ja Adrianmerta koskevat poikkeukset ICCAT:n suosituksen mukaisesti

c) VMS-tietojen toimittamista koskevaan 56 artiklaan olisi sisällytettävä poikkeus, jota sovelletaan, jos käytössä on preijausjärjestelmä

d) liitteessä I olisi rajattava se prosenttiosuus kiintiöstä, joka voidaan myöntää kasvatustarkoituksiin Adrianmerellä

e) Liitteessä XI olisi esitettävä aikataulu raporttien toimittamiselle jäsenvaltioiden viranomaisten välillä.

Siksi esittelijä ehdottaa edellä mainittuihin tapauksiin erityisiä tarkistuksia ehdotuksen yhdenmukaistamiseksi ICCAT:n suosituksen kanssa.

 

Esittelijä ehdottaa myös, että kasvatuskassiinsiirtoilmoituksen ja kasvatuskassiinsiirtoraportin terminologiaa muutetaan ehdotuksen 51 ja 54 artiklassa, jotta ne vastaisivat paremmin ICCAT:n suosituksessa käytettyä terminologiaa ja vältettäisiin sekaannukset.

 

Palma de Mallorcassa marraskuussa 2019 pidetyssä 26. sääntömääräisessä kokouksessaan ICCAT hyväksyi suosituksen 19-04, jolla tehdään pieniä muutoksia suositukseen 18-02. Euroopan unioni hyväksyi muutokset, jotka liittyvät seuraaviin artikloihin:

 

a) 5 artikla, stereokameran määritelmä

b) 7 artikla, keräämättä jääneiden elävien tonnikalojen siirto

c) 12 artikla, vuotuiset kalastuskapasiteetin hallintasuunnitelmat

d) 14 artikla, vuotuiset kasvatuksen hallintasuunnitelmat

e) 35 artikla, määriä koskevat ilmoitukset

f) 38 artikla, ICCAT:n alueellinen tarkkailijaohjelma

g) 43 artikla, ICCAT:n alueellisten tarkkailijoiden tekemät todennukset sekä tutkimusten tekeminen

h) 50 artikla, toimenpiteet ja ohjelmat kasvatuskassiin siirrettävien tonnikalojen lukumäärän ja painon arvioimiseksi

i) 51 ja 54 artikla, kasvatuskassiinsiirtoilmoitus ja kasvatuskassiinsiirtoraportti

j) 60 artikla, täytäntöönpanon valvonta

k) 61 artikla, kaupan pitämistä koskevat toimenpiteet

l) Liite X, videotallennusmenettelyjä koskevat vähimmäisvaatimukset.

Esittelijä ehdottaa tarkistuksia edellä mainittuihin artikloihin, jotta teksti olisi yhdenmukainen ICCAT:n suosituksen 19-04 kanssa.

 

Lopuksi esittelijä katsoo, että covid-19-epidemialla on poikkeuksellinen vaikutus kalastustoimintaan, myös tonnikalaan liittyvään toimintaan. Näin ollen esittelijä pitää asianmukaisena pidentää tonnikalan kurenuottakalastuksen kalastuskautta 11. heinäkuuta asti, jos tonnikalaa pyytävät kurenuotta-alukset eivät pysty käyttämään tavanomaisia kalastuspäiviä kansanterveydellisen kriisin vuoksi.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttaminen sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.11.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

16.12.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.9.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö