Postupak : 2019/0272(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0149/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0149/2020

Rasprave :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Glasovanja :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 257kWORD 91k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Odbor za ribarstvo</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0619),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0188/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0149/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Na svojem 21. posebnom sastanku 2018. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), osnovana Konvencijom, donijela je Preporuku 18-02 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru („plan upravljanja”).Taj se plan temelji na savjetu ICCAT-ova Stalnog odbora za istraživanje i statistiku („SCRS”) prema kojem bi ICCAT trebao uspostaviti višegodišnji plan upravljanja tim stokom 2018. jer se čini da trenutačno stanje stoka više ne zahtijeva hitne mjere uvedene u okviru plana oporavka plavoperajne tune (na temelju Preporuke 17-17 o izmjeni Preporuke 14-04).

(4) Na svojem 21. posebnom sastanku 2018. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), osnovana Konvencijom, donijela je Preporuku 18-02 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru („plan upravljanja”). Taj se plan temelji na savjetu ICCAT-ova Stalnog odbora za istraživanje i statistiku („SCRS”) prema kojem bi ICCAT trebao uspostaviti višegodišnji plan upravljanja tim stokom 2018. jer se čini da trenutačno stanje stoka više ne zahtijeva hitne mjere uvedene u okviru plana oporavka plavoperajne tune (na temelju Preporuke 17-17 o izmjeni Preporuke 14-04), no bez slabljenja postojećih mjera praćenja i kontrole.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Stalni odbor ICCAT-a za istraživanje i statistiku u svojem je posljednjem izvješću podsjetio da bi se prijelaz s plana obnove na plan upravljanja trebao provesti bez slabljenja postojećih mjera praćenja i kontrole.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Na svojem 26. redovnom sastanku 2019. ICCAT je donio Preporuku 19-04 o izmjeni višegodišnjeg plana upravljanja utvrđenog u Preporuci 18-02. Preporukom ICCAT-a 19-04 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Preporuka 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Planom upravljanja u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi plana upravljanja Unija i države članice trebale bi nastojati promicati aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš te alata i tehnika koji se upotrebljavaju u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, čime se doprinosi primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava.

(8)  Planom upravljanja u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi plana upravljanja Unija i države članice trebale bi promicati aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš, a posebno alata i tehnika koji se upotrebljavaju u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, čime se doprinosi primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava. Primjeri takvog tradicionalnog i artizanalnog ribolova su na primjer stara tehnika hvatanja i lova tune poznata pod nazivom „almadrabas”, koja se prakticira u određenim dijelovima Sredozemlja, kao i lov svježe ribe koji obavlja flota za mali priobalni ribolov brodovima s mamcima, plovilima s parangalima i plovilima za ribolov odmetom. Pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju države članice trebale bi pravedno i transparentno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote kako bi dio kvote preraspodijelile za tradicionalni i artizanalni ribolov, uzimajući u obzir povijesna prava.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Države članice trebale bi osigurati da se dovoljan dio njihove kvote dodijeli za usputni ulov plavoperajne tune, posebno tradicionalnim i artizanalnim ribolovom.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Brojni ribari koji love vrste slične plavoperajnoj tuni poput igluna nemaju kvotu za usputni ulov plavoperajne tune.

</Amend> 

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b) Trebalo bi u obzir uzeti posebnosti i potrebe malog artizanalnog ribolova.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) S obzirom na to da ugovorne stranke ICCAT-a često mijenjaju određene preporuke ICCAT-a i da će se takva praksa vjerojatno nastaviti u budućnosti, radi brze provedbe u pravu Unije budućih preporuka ICCAT-a o izmjeni ili dopuni ICCAT-ova plana upravljanja, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u odnosu na sljedeća pitanja: rokove za postizanje ciljane ribolovne smrtnosti nužne za održavanje biomase stoka na razinama koje su u skladu s MSY-jem; rokove za dostavu informacija; razdoblja ribolovnih sezona; minimalne referentne veličine za očuvanje; postotke i parametre, informacije koje treba dostaviti Komisiji; zadaće nacionalnih i regionalnih promatrača; razloge za odbijanje izdavanja odobrenja za prebacivanje ribe te razloge za zapljenu ulova i izdavanje naloga za puštanje ribe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.31. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(14) S obzirom na to da ugovorne stranke ICCAT-a često mijenjaju određene preporuke ICCAT-a i da će se takva praksa vjerojatno nastaviti u budućnosti, radi brze provedbe u pravu Unije budućih preporuka ICCAT-a o izmjeni ili dopuni ICCAT-ova plana upravljanja, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u odnosu na sljedeća pitanja: rokove za dostavu informacija; razdoblja ribolovnih sezona; minimalne referentne veličine za očuvanje; postotke i parametre, informacije koje treba dostaviti Komisiji; zadaće nacionalnih i regionalnih promatrača; razloge za odbijanje izdavanja odobrenja za prebacivanje ribe te razloge za zapljenu ulova i izdavanje naloga za puštanje ribe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.31. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

31 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

31 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uvodna izjava mora biti usklađena s člankom 65. ovog Prijedloga.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Uredbe održati biomasu plavoperajne tune iznad razina koje omogućuju postizanje najvišeg održivog prinosa (MSY).

Cilj je ove Uredbe održati biomasu plavoperajne tune na otprilike B0.1, loveći količinu koja je jednaka ili manja od F0.1.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj cilj, koji je uspostavio ICCAT, nije u suprotnosti s ciljem ZRP-a u pogledu najvišeg održivog prinosa, ali je konkretniji u smislu pokazatelja koji se treba koristiti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe rekreacije, turizma ili sporta;

(6) „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe rekreacije i/ili turizma;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Definicija sportskog ribolova trebala bi biti uključena u Prijedlog.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) „sportski ribolov” znači nekomercijalni ribolov koji obavljaju osobe koje su članovi nacionalne sportske organizacije ili im je izdana nacionalna sportska dozvola;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovo je definicija iz Preporuke ICCAT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „stavljanje u kaveze” znači premještanje žive plavoperajne tune u kaveze u uzgajalištima i kasnije hranjenje s ciljem njihova tovljenja i povećanja ukupne biomase;

(12) „stavljanje u kaveze” znači premještanje žive plavoperajne tune iz transportnog kaveza ili zamke u kaveze za uzgoj ili tov;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Radi jasnoće i ujednačenosti među ugovornim strankama Konvencije definicija bi trebala biti ista kao u Preporuci ICCAT-a 18-02. Ako postoji problem s ovom definicijom, trebalo bi ga riješiti u okviru ICCAT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) „uzgajalište” znači morsko područje koje je jasno definirano geografskim koordinatama, a upotrebljava se za tov ili uzgoj plavoperajne tune ulovljene zamkama i/ili plivaricama. Uzgajalište može imati više uzgajališnih lokacija, od kojih je svaka definirana geografskim koordinatama s jasno određenom geografskom dužinom i širinom za svaku točku poligona;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka 17.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) „stereoskopska kamera” znači kamera s dvjema lećama ili više njih, koja ima odvojeni senzor slike ili kadar za svaku leću što omogućuje bilježenje trodimenzionalnih slika za potrebe mjerenja duljine ribe;

(17) „stereoskopska kamera” znači kamera s dvjema lećama ili više njih, koja ima odvojeni senzor slike ili kadar za svaku leću što omogućuje bilježenje trodimenzionalnih slika za potrebe mjerenja duljine ribe i pomaže pri preciziranju broja i mase plavoperajne tune;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je definicija izmijenjena u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka 32.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) „ribolovni napor” znači umnožak kapaciteta i aktivnosti ribarskog plovila radi mjerenja intenziteta ribolovnih radnji. Ta mjera ovisi o vrsti alata. Za ribolov parangalom mjeri se u broju udica ili udicama po satu. Za plivarice se mjeri u danima po plovilu (trajanje ribolova i traženja);

(32) „ribolovni napor” znači umnožak kapaciteta i aktivnosti ribarskog plovila; za skupinu ribarskih plovila, to znači zbroj ribolovnih napora svih plovila u skupini.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U preporukama ICCAT-a nema definicije pojma „ribolovni napor”. Ako se tu mora uvrstiti definicija, onda to treba biti definicija iz članka 4. stavka 1. točke (21) osnovne Uredbe o ZRP-u.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Odstupajući od stavka 1. prenošenje neizlovljene žive plavoperajne tune može se dopustiti ako se razvije pojačani sustav kontrole i Komisija o njemu obavijesti Tajništvo ICCAT-a. Taj sustav sastavni je dio inspekcijskog plana države članice iz članka 13. te obuhvaća barem mjere iz članka 26. stavka 3. i članka 52.

2. Odstupajući od stavka 1. prenošenje neizlovljene žive plavoperajne tune iz ulova od prethodne godine može se dopustiti unutar uzgajališta ako se razvije pojačani sustav kontrole i Komisija o njemu obavijesti Tajništvo ICCAT-a. Taj sustav sastavni je dio inspekcijskog plana države članice iz članka 13. te obuhvaća barem mjere iz članka 26. stavka 3. i članka 52.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Odstupajući od stavka 1., države članice mogu tražiti da u 2020 prenesu najviše 5 % svoje kvote iz 2019. godine. Države članice uvrštavaju taj zahtjev u svoj plan ribolovnog kapaciteta.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Sve ugovorne stranke Konvencije imaju mogućnost za prenošenje neiskorištene kvote, a ta je mogućnost predviđena u Preporuci ICCAT-a 19-04 te bi sve države članice trebale imati istu mogućnost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Prije početka ribolovne sezone države članice koje su nadležne za uzgajališta osiguravaju sveobuhvatnu procjenu sve plavoperajne tune koja se prenosi nakon masovnog izlova u uzgajalištima pod njezinom jurisdikcijom. Stoga se sva plavoperajna tuna koja se prenosi iz ulovne godine u kojoj je obavljen masovan izlov u uzgajalištima prebacuje u druge kaveze uz primjenu sustava stereoskopskih kamera ili alternativnih metoda, pod uvjetom da one jamče jednaku razinu preciznosti i točnosti, u skladu s člankom 50. U svako doba osigurava se potpuno dokumentirana sljedivost. Prenošenje plavoperajne tune u godinama u kojima nije bilo izlova kontrolira se na godišnjoj osnovi primjenom istog postupka uzorkovanja na temelju procjene rizika.

3. Prije početka ribolovne sezone države članice koje su nadležne za uzgajališta osiguravaju sveobuhvatnu procjenu sve plavoperajne tune koja se prenosi nakon masovnog izlova u uzgajalištima pod njezinom jurisdikcijom. Stoga se sva plavoperajna tuna koja se prenosi iz ulovne godine u kojoj je obavljen masovan izlov u uzgajalištima prebacuje u druge kaveze uz primjenu sustava stereoskopskih kamera ili alternativnih metoda, pod uvjetom da one jamče jednaku razinu preciznosti i točnosti, u skladu s člankom 50. U svako doba osigurava se potpuno dokumentirana sljedivost. Prenošenje plavoperajne tune u godinama u kojima nije bilo masovnog izlova kontrolira se na godišnjoj osnovi primjenom istog postupka na odgovarajuće uzorke na temelju procjene rizika.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Cilj ove izmjene je tekst uskladiti s preporukama ICCAT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice mogu dodijeliti sektorske kvote plovilima za mali obalni ribolov koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune te tu raspodjelu uvrštavaju u svoje planove ribolova. U svoje planove praćenja, kontrole i inspekcije države članice uključuju i dodatne mjere za pomno praćenje iskorištenosti kvote te flote. Primjenom parametara iz stavka 1. države članice mogu odobrenja izdati različitom broju plovila kako bi u potpunosti iskoristila svoje ribolovne mogućnosti.

2. Države članice koje imaju plovila za mali obalni ribolov koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune dodjeljuju posebnu sektorsku kvotu za ta plovila te tu raspodjelu uvrštavaju u svoje planove ribolova. U svoje planove praćenja, kontrole i inspekcije države članice uključuju i dodatne mjere za pomno praćenje iskorištenosti kvote te flote. Primjenom parametara iz stavka 1. države članice mogu odobrenja izdati različitom broju plovila kako bi u potpunosti iskoristila svoje ribolovne mogućnosti.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Cilj ove izmjene je uskladiti tekst s člankom 19. točkom a) Preporuke ICCAT-a 19-04.

</Amend> 

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote posebno uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju selektivni ribolovni alat ili ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, kao i one koji se odnose na povijesna prava, i pravedno raspodjeljuju nacionalne kvote među različitim segmentima flote posebno uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov te pružaju poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju selektivni ribolovni alat ili ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

 

</Amend> 

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U tu svrhu države članice koje svojim plovilima za mali priobalni ribolov dodjeljuju manje od 20 % svoje kvote za plavoperajnu tunu utvrđuju godišnji plan za preraspodjelu ribolovnih mogućnosti kako bi povećale kvotu dodijeljenu tim plovilima. U tom planu države članice opisuju kako nastoje preraspodijeliti kvote u skladu s načelima i kriterijima iz prvog stavka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu dunu donosi godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom. U tom planu države članice prilagođavaju broj ribarskih plovila tako da osiguraju da ribolovni kapacitet bude u skladu s ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene ulovnim plovilima za relevantno razdoblje kvote. Države članice prilagođavaju ribolovni kapacitet primjenom parametara utvrđenih u važećem aktu Unije koji se odnosi na dodjelu ribolovnih mogućnosti. Prilagodba ribolovnog kapaciteta za plivarice ograničena je na razliku od najviše 20 % u odnosu na polazni ribolovni kapacitet iz 2018.

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu dunu donosi godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom. U tom planu države članice prilagođavaju broj ulovnih plovila i zamki tako da se osigura da ribolovni kapacitet bude u skladu s ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene ulovnim plovilima i zamkama za relevantno razdoblje kvote. Države članice prilagođavaju ribolovni kapacitet primjenom parametara utvrđenih u važećem aktu Unije koji se odnosi na dodjelu ribolovnih mogućnosti. Prilagodba ribolovnog kapaciteta Unije za plivarice ograničena je na razliku od najviše 20 % u odnosu na polazni ribolovni kapacitet iz 2018.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02. Zamke se smatraju ribarskim plovilima na temelju članka 4. stavka (4) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Za zamke se isto dodjeljuju kvote.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 14. – stavak 6.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Po potrebi, države članice svake godine do 15. svibnja dostavljaju Komisiji revidirane planove upravljanja uzgojem.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako država članica ne podnese neki od planova iz stavka 1. Komisiji u roku ili ako Komisija utvrdi ozbiljnu neusklađenost s odredbama ove Uredbe na temelju konačnih izvješća o inspekciji, Komisija može odbiti odobriti te planove i dostaviti plan Unije Tajništvu ICCAT-a bez planova dotične države članice.

3. Ako država članica ne podnese neki od planova iz stavka 1. Komisiji u roku ili ako Komisija utvrdi ozbiljnu neusklađenost s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjih planova ribolova na temelju konačnih izvješća o inspekciji, Komisija može odbiti odobriti te planove i dostaviti plan Unije Tajništvu ICCAT-a bez planova dotične države članice.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a Odstupajući od stavka 1. ovog članka Cipar i Grčka u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 10. mogu zatražiti da plivaricama koje plove pod njihovom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu u istočnom Sredozemnom moru (ribolovno područje FAO-a 37.3.1. i 37.3.2.) od 15. svibnja do 1. srpnja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Odstupanje je uključeno u Preporuku ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Odstupajući od stavka 1. Hrvatska u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 10. može zatražiti da plivaricama koje plove pod njezinom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja u Jadranskome moru (ribolovno područje FAO-a 37.2.1.) do 15. srpnja.

2. Odstupajući od stavka 1. ovog članka Hrvatska i Italija u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 10. mogu zatražiti da plivaricama koje plove pod njihovom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja u Jadranskome moru (ribolovno područje FAO-a 37.2.1.) od 26. svibnja do 15. srpnja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Tekst bi trebao biti usklađen s Preporukom ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Odstupajući od stavka 1., ako pojedina država članica Komisiji može podastrijeti dokaze da, zbog vjetrova snage 4 ili više na Beaufortovoj ljestvici, neke njezine plivarice koje obavljaju ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru nisu mogle iskoristiti svoje uobičajene ribolovne dane tijekom godine, ta država članica može tijekom godine prenijeti najviše 10 izgubljenih dana za dotična plovila do 11. srpnja te godine. Neaktivnost dotičnih plovila ili, u slučaju zajedničke ribolovne radnje, svih uključenih plovila, propisno se obrazlaže izvješćima o vremenskim uvjetima i pozicijama iz VMS-a.

3. Odstupajući od stavaka 1. i 2., ako pojedina država članica Komisiji može podastrijeti dokaze da, zbog neuobičajenih vremenskih pojava ili krize u području javnog zdravlja, neke njezine plivarice koje obavljaju ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru nisu mogle iskoristiti svoje ribolovne dane koji su im dodijeljeni tijekom ribolovne sezone, ta država članica može za dotična plovila produljiti ribolovnu sezonu za jednak broj izgubljenih ribolovnih dana, a najviše za 10 izgubljenih dana. Neaktivnost dotičnih plovila ili, u slučaju zajedničke ribolovne radnje, svih uključenih plovila, u slučaju neuobičajenih vremenskih pojava, propisno se obrazlaže izvješćima o vremenskim uvjetima i pozicijama iz VMS-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 20. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica određuje usputne ulove plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri dostavi svojeg plana ribolova.

1. Svaka država članica određuje dostatnu količinu usputnog ulova plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri dostavi svojeg plana ribolova.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Brojni ribari koji love vrste slične plavoperajnoj tuni poput igluna nemaju kvotu za usputni ulov plavoperajne tune. Potrebno je osigurati da je dovoljan dio kvote za plavoperajnu tunu predviđen za usputni ulov.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 29. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Plivarice Unije ne smiju sudjelovati u zajedničkim ribolovnim radnjama s plivaricama drugih ugovornih stranaka Konvencije.

3. Plivarice Unije ne smiju sudjelovati u zajedničkim ribolovnim radnjama s plivaricama drugih ugovornih stranaka Konvencije. Međutim, države članice mogu svojim plivaricama odobriti da sudjeluju u zajedničkim ribolovnim radnjama s ugovornim strankama Konvencije s manje od pet odobrenih plivarica. U tu svrhu države članice i ugovorne stranke Konvencije unaprijed usuglašavaju protokol o operativnom dogovoru koji trebaju poštovati plovila i nadležna tijela svake stranke, a posebno kad je riječ o dokumentima koji se odnose na deklaraciju o ulovu u skladu s važećim zakonodavstvom.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U Prijedlog Komisije propušteno je uvrstiti stavak 62. Preporuke 19-04 u kojem je predviđeno odstupanje od zabrane zajedničkih ribolovnih radnji. To bi odstupanje trebalo biti popraćeno određenim uvjetima, posebno protokolom koji su usuglasile zainteresirane strane.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 35. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjesečna izvješća o količinama

Tjedna izvješća o količinama

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 35. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica Komisiji do 15. dana svakog mjeseca dostavlja podatke o količinama plavoperajne tune koje su ribarska plovila ili zamke koje plove pod zastavom države članice ili su registrirane u državi članici ulovile, iskrcale, prekrcale ili stavile u kaveze tijekom prethodnog mjeseca. Dostavljene informacije razvrstavaju se prema vrsti ribolovnog alata, uključujući usputni ulov, ulov ostvaren u sportskom i rekreacijskom ribolovu te slučajeve bez ostvarenog ulova. Komisija te informacije odmah prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Svaka država članica Komisiji dostavlja tjedna izvješća o ulovu. Ta izvješća sadrže podatke o količinama plavoperajne tune koje su ribarska plovila ili zamke koje plove pod zastavom države članice ili su registrirane u državi članici ulovile, iskrcale, prekrcale ili stavile u kaveze tijekom prethodnog tjedna. Dostavljene informacije razvrstavaju se prema vrsti ribolovnog alata, uključujući usputni ulov, ulov ostvaren u sportskom i rekreacijskom ribolovu te slučajeve bez ostvarenog ulova. U slučaju plivarica i zamki izvješća su mutatis mutandis u skladu s člankom 31. Komisija te informacije odmah prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 38. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice osiguravaju da jedan ICCAT-ov regionalni promatrač bude raspoređen na svako uzgajalište tijekom čitavog razdoblja stavljanja u kaveze. U slučaju više sile, nakon što nadležna tijela dotične države članice potvrde okolnosti koje čine višu silu, jedan ICCAT-ov regionalni promatrač može biti upućen na dva uzgajališta kako bi se zajamčio kontinuitet radnji na uzgajalištima. Međutim, država članica nadležna za uzgajališta odmah traži raspoređivanje dodatnog regionalnog promatrača.

4. Države članice osiguravaju da jedan ICCAT-ov regionalni promatrač bude raspoređen na svako uzgajalište tijekom čitavog razdoblja stavljanja u kaveze. U slučaju više sile, nakon što tijela za uzgoj dotične države članice potvrde okolnosti koje čine višu silu, jedan ICCAT-ov regionalni promatrač može biti upućen na dva uzgajališta kako bi se zajamčio kontinuitet radnji na uzgajalištima. Međutim, država članica nadležna za uzgajališta odmah traži raspoređivanje dodatnog regionalnog promatrača.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 43. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Međutim, ako je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se procijenila prebačena količina, zapovjednik plovila ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili zamkom može od tijela nadležne države zastave plovila zatražiti dopuštenje da provede novo prebacivanje i dostavi odgovarajući videozapis ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Ako dobrovoljna kontrola prebacivanja ne pokaže zadovoljavajuće rezultate, nadležna država članica pokreće istragu. Ako se nakon te istrage potvrdi da kvaliteta videozapisa nije dostatna za procjenu prebačenih količina, kontrolna tijela nadležne države članice nalažu da se provede kontrolno prebacivanje te odgovarajući videozapis dostavljaju ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Daljnja prebacivanja provode se kao kontrolna prebacivanja sve dok videozapis ne bude dovoljno kvalitetan za procjenjivanje prebačenih količina.

3. Međutim, ako je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se procijenila prebačena količina, zapovjednik plovila ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili zamkom može od tijela nadležne države zastave plovila zatražiti dopuštenje da provede novo prebacivanje i dostavi odgovarajući videozapis ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Ako dobrovoljna kontrola prebacivanja ne pokaže zadovoljavajuće rezultate, nadležna država članica pokreće istragu. Ako se nakon te istrage potvrdi da kvaliteta videozapisa nije dostatna za procjenu prebačenih količina, kontrolna tijela nadležne države članice nalažu da se provede još jedno kontrolno prebacivanje te odgovarajući videozapis dostavljaju ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Daljnja prebacivanja provode se kao kontrolna prebacivanja sve dok videozapis ne bude dovoljno kvalitetan za procjenjivanje prebačenih količina.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 50. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako rezultati programa pokažu da se količine plavoperajne tune stavljene u kaveze razlikuju od prijavljenih ulovljenih i/ili prebačenih količina, država članica nadležna za uzgajalište pokreće istragu u suradnji s državom članicom ili ugovornom strankom Konvencije nadležnom za ulovno plovilo ili zamku.

4. Ako rezultati programa pokažu da se količine plavoperajne tune stavljene u kaveze razlikuju od prijavljenih ulovljenih i/ili prebačenih količina, država članica zastave ulovnog plovila ili zamke pokreće istragu u suradnji s državom članicom ili ugovornom strankom Konvencije nadležnom za uzgajalište.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 51. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Deklaracija o stavljanju u kaveze

Izvješće o stavljanju u kaveze

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 51. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U roku od tjedan dana nakon dovršetka stavljanja u kaveze država članica nadležna za uzgajalište podnosi deklaraciju o stavljanju u kaveze iz Priloga XIV. državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije čija su plovila ili zamke ulovile plavoperajnu tunu te Komisiji. Komisija te informacije dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

1. U roku od jednog tjedna nakon dovršetka stavljanja u kaveze država članica nadležna za uzgajalište podnosi izvješće o stavljanju u kaveze, uključujući deklaraciju o stavljanju u kaveze iz Priloga XIV., državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije čija su plovila ili zamke ulovile plavoperajnu tunu te Komisiji. Komisija te informacije dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U preporukama ICCAT-a 18-02 i 19-04 to se navodi kao izvješće o stavljanju u kaveze, pa je radi jasnoće bolje koristiti isti termin.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 52. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za potrebe stavka 2. svaka država članica nadležna za uzgajališta utvrđuje minimalni postotak ribe koju treba kontrolirati.  Taj postotak utvrđuje se u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 13. Svaka država članica Komisiji dostavlja rezultate nasumičnih kontrola provedenih svake godine. Komisija te rezultate dostavlja Tajništvu ICCAT-a u travnju sljedeće godine.

3. Za potrebe stavka 2. svaka država članica nadležna za uzgajališta utvrđuje minimalni postotak ribe koju treba kontrolirati. Taj postotak utvrđuje se u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 13. Svaka država članica Komisiji dostavlja rezultate nasumičnih kontrola provedenih svake godine. Komisija te rezultate dostavlja Tajništvu ICCAT-a u travnju godine koja slijedi nakon relevantnog razdoblja kvote.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 54. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće o stavljanju u kaveze

Pregledno izvješće o stavljanju u kaveze

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 54. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice koje su podložne obvezi podnošenja deklaracija o stavljanju u kaveze iz članka 51. Komisiji šalju izvješće o stavljanju u kaveze svake godine do 31. srpnja za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 1. kolovoza svake godine. Izvješće sadržava sljedeće informacije:

Države članice koje su podložne obvezi podnošenja deklaracija i izvješća o stavljanju u kaveze iz članka 51. Komisiji šalju pregledno izvješće o stavljanju u kaveze svake godine do 31. srpnja za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 1. kolovoza svake godine. Pregledno izvješće o stavljanju u kaveze sadržava sljedeće informacije:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Radi jasnoće potrebno je razlikovati pojedinačna izvješća o stavljanju u kaveze od godišnjeg izvješća koje države članice moraju poslati Komisiji svake godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 56. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U svrhu provođenja kontrole zapovjednik plovila ili njegov zastupnik osigurava da se prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida dok se plovila nalaze u luci.

3. U svrhu provođenja kontrole zapovjednik plovila ili njegov zastupnik osigurava da se prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida dok se plovila nalaze u luci, osim ako postoji sustav za prijavljivanje uplovljavanja i isplovljavanja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Odstupanje je uključeno u Preporuku ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 60. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članke od 89. do 91. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a posebno dužnost država članica da poduzmu odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na ribarsko plovilo, država članica koja je nadležna za uzgajališta plavoperajne tune poduzima odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na uzgajalište ako prema zakonodavstvu te države članice utvrdi da to uzgajalište nije u skladu s odredbama članaka od 45. do 55. Mjere mogu obuhvaćati, ovisno o težini prekršaja i u skladu s primjenjivim odredbama nacionalnog zakonodavstva, suspenziju ili brisanje uzgajališta s popisa uzgajališta plavoperajne tune te određivanje kazni.

Ne dovodeći u pitanje članke od 89. do 91. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a posebno dužnost država članica da poduzmu odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na ribarsko plovilo, država članica koja je nadležna za uzgajališta plavoperajne tune poduzima odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na uzgajalište ako prema zakonodavstvu te države članice utvrdi da to uzgajalište nije u skladu s odredbama članaka od 45. do 55. Ovisno o težini prekršaja i u skladu s mjerodavnim odredbama nacionalnog zakonodavstva, te mjere mogu obuhvaćati posebno suspenziju dozvole ili brisanje uzgajališta s ICCAT-ovog popisa uzgajališta plavoperajne tune, uspostavljenih u skladu s Preporukom ICCAT-a 06-07, i/ili kazne.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 61. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje Uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/201346. U Uniji se zabranjuje trgovina, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune ako mu nije priložena ispravna, potpuna i provjerena dokumentacija utvrđena u ovoj Uredbi, članku 4.b Uredbe (EZ) br. 1936/2001 i propisima Unije kojim se provode ICCAT-ova pravila o programu dokumentiranja ulova.

1. Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/201346, u Uniji se zabranjuje trgovina, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune ako mu nije priložena ispravna, potpuna i provjerena dokumentacija utvrđena u ovoj Uredbi, članku 4.b Uredbe (EZ) br. 1936/2001 i propisima Unije kojim se provode ICCAT-ova pravila o programu dokumentiranja ulova plavoperajne tune.

_________________

_________________

46 Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 61. – stavak 2. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu, ograničenje ulova ili raspodjelu ribolovnog napora za plavoperajnu tunu na temelju ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja; ili

(a) ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu ili ograničenje ulova za plavoperajnu tunu na temelju ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja; ili

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 65. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ciljane ribolovne smrtnosti radi održavanja biomase stoka na razini MSY-ja iz članka 3.;

Briše se.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ciljana ribolovna smrtnost ključni je element Uredbe te bi se stoga smio izmijeniti samo redovnim zakonodavnim postupkom (suodlučivanje).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – točka 2. – alineja 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

- najviše 90 % svoje kvote za plavoperajnu tunu ulovnim plovilima u Jadranskom moru u svrhu uzgoja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova odredba uključena je u Preporuku ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog X. – točka 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje, kontrolna tijela zahtijevaju provođenje novog prebacivanja. Novo prebacivanje uključuje prebacivanje ukupne plavoperajne tune iz kaveza u koji se obavilo prebacivanje u drugi kavez koji mora biti prazan.

(9) Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje, subjekt može od tijela zastave plovila ili zamke tražiti da provede dobrovoljno kontrolno prebacivanje. Takvo dobrovoljno kontrolno prebacivanje uključuje prebacivanje ukupne plavoperajne tune iz kaveza u koji se obavilo prebacivanje u drugi kavez koji mora biti prazan. Ako je riba podrijetlom iz zamke, plavoperajna tuna, koja je već prebačena iz zamke u kavez u koji se obavilo prebacivanje, može se vratiti u zamku te se u tom slučaju kontrolno prebacivanje poništava pod nadzorom ICCAT-ovog regionalnog promatrača.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj stavak izmijenjen je u Preporuci ICCAT-a 19-04, kojom je izmijenjena Preporuka ICCAT-a 18-02.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog XI. – dio B – točka 2. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Država članica nadležna za uzgajalište dostavlja izvješće državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije nadležnoj za ulovno plovilo ili zamku i Komisiji, uključujući sljedeće dokumente:

(2) U roku od 15 dana od datuma stavljanja u kaveze država članica nadležna za uzgajalište dostavlja izvješće državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije nadležnoj za ulovno plovilo ili zamku i Komisiji, uključujući sljedeće dokumente:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Vremenski okvir utvrđen je u Preporuci ICCAT-a 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

OBRAZLOŽENJE

Kontekst prijedloga

 

Europska unija ugovorna je stranka Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna („Konvencija ICCAT-a”) od 14. studenog 1997.

 

Konvencija ICCAT-a predviđa okvir za regionalnu suradnju u pogledu očuvanja i upravljanja tunama i vrstama sličnim tuni u Atlantskom oceanu i susjednim morima; u tu je svrhu osnovana Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT).

 

ICCAT je ovlašten za donošenje obvezujućih preporuka za očuvanje i upravljanje ribarstvom u svojoj nadležnosti. Ti se akti u biti upućuju ugovornim strankama ICCAT-a, ali sadržavaju i obveze za privatne subjekte (npr. zapovjednike plovila). Preporuke ICCAT-a stupaju na snagu šest mjeseci nakon njihova donošenja te se moraju što prije provesti u pravu Unije.

 

Sadržaj Prijedloga

 

Cilj Prijedloga koji se trenutačno razmatra [COM (2019) 619] je stoga prenijeti u pravo EU-a Preporuku ICCAT-a 18-02 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru (u daljnjem tekstu „plan upravljanja”). Preporuka je usvojena na 21. posebnom sastanku ICCAT-a koji je održan u Dubrovniku od 12. do 19. studenog 2018.

 

Taj plan upravljanja temelji se na savjetu Stalnog odbora za istraživanje i statistiku („SCRS”) prema kojem bi ICCAT trebao uspostaviti višegodišnji plan upravljanja tim stokom 2018. jer se čini da trenutačno stanje stoka više ne zahtijeva hitne mjere uvedene u okviru plana oporavka plavoperajne tune (na temelju Preporuke 17-17 o izmjeni Preporuke 14-04). Potonja je prenesena u pravo EU-a Uredbom (EU) br. 2016/1627.

 

Prenošenjem su obuhvaćene sve mjere za kontrolu koje se odnose na ulov i uzgoj plavoperajne tune u vodama EU-a i/ili od strane plovila EU-a u području primjene Konvencije.

 

U preporuci ICCAT-a 18-02 predviđen je plan upravljanja, koji je općenito fleksibilniji od postojećih pravila iz plana oporavka, no sadržava određene preciznije ili restriktivnije mjere, kao što su kontrole u uzgajalištima. Glavne razlike mogu se sažeti kako slijedi:

 

(a) sezona ribolova: u ovom Prijedlogu predviđena je 10 dana dulja sezona ribolova za plivarice od one iz Uredbe (EU) 2016/1627, osim ako države članice u svojim godišnjim planovima ribolova utvrde drukčije;

(b) ograničenja za usputni ulov: u ovom Prijedlogu ograničenja za usputni ulov povećana su na 20 %, u odnosu na ograničenje od 5 % iz Uredbe (EU) 2016/1627;

(c) ribolovni kapacitet: u ovom Prijedlogu predviđen je ribolovni kapacitet do 20 % više plivarica (referentno razdoblje: 2018.) u odnosu na onaj iz Uredbe (EU) 2016/1627 te nova sektorska kvota za mali ribolov na Azorima, Madeiri i Kanarskim otocima;

(d) uzgojni kapacitet: na temelju ovog Prijedloga u uzgajalištima bi potencijalno moglo biti 7 % više ribe;

(e) prebacivanje unutar uzgajališta i nasumične kontrole: pojačan je sustav kontrole za plavoperajnu tunu u pogledu praćenja žive ribe u uzgajalištima. To se provodi nasumičnim kontrolama temeljenima na analizi rizika i procjenom prenošenja primjenom stereoskopskih kamera.

 

Stajalište izvjestitelja

 

Izvjestitelj poziva na strogo prenošenje Preporuke ICCAT-a 18-02 kako bi se uspostavili jednaki uvjeti za subjekte iz EU-a u odnosu na subjekte iz trećih zemalja. Smatra ključnim da se jednaki uvjeti primjenjuju na sve sudionike u ribarstvu kako bi se osigurala podrška i razumijevanje sektora.

 

U ovom je slučaju Komisija vrlo precizno prenijela Preporuku ICCAT-a, osim za neke posebne slučajeve, i to za:

 

(a)  definiciju termina „stavljanje u kaveze” u članku 5.

(b) članak 16. o ribolovnim sezonama trebao bi uključivati odstupanja za istočno Sredozemno more i Jadransko more jer su ona predviđena u Preporuci ICCAT-a.

(c) članak 56. o prijenosu podataka iz VMS-a trebao bi uključivati iznimku za operacije ako postoji sustav za prijavljivanje uplovljavanja i isplovljavanja.

(d) Prilog I. trebao bi obuhvaćati ograničenje postotka kvote koje se može dodijeliti u svrhu uzgoja u Jadranskom moru.

(e) Prilog XI. trebao bi sadržavati vremenski okvir za dostavljanje izvješća između nadležnih tijela države članice.

Stoga izvjestitelj u gornjim slučajevima predlaže konkretne izmjene kako bi se Prijedlog uskladio s Preporukom ICCAT-a

 

Izvjestitelj predlaže i izmjenu terminologije u vezi s deklaracijom o stavljanju u kaveze i izvješćem o stavljanju u kaveze u člancima 51. i 54. Prijedloga radi boljeg usklađivanja s terminologijom koja se koristi u Preporuci ICCAT-a i radi izbjegavanja nejasnoća.

 

Na svojem 26. redovnom sastanku, koji je održan u mjestu Palma de Mallorca u studenom 2019., ICCAT je donio Preporuku 19-04 kojom se uvodi nekoliko manjih izmjena Preporuke 18-02. S izmjenama se složila Europska unija, a one se odnose na sljedeće članke:

 

(a) članak 5.: definicija stereoskopske kamere

(b) članak 7.: prenošenje neizlovljene žive plavoperajne tune

(c) članak 12.: godišnji planovi upravljanja ribolovnim kapacitetom

(d) članak 14.: godišnji planovi upravljanja uzgojem

(e) članak 35.: izvješća o količinama

(f) članak 38.: ICCAT-ov program regionalnih promatrača

(g) članak 43.: provjera koju provode ICCAT-ovi regionalni promatrači i provođenje istraga

(h) članak 50.: mjere i programi za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze

(i) članci 51. i 54.: deklaracija o stavljanju u kaveze i izvješće o stavljanju u kaveze

(j) članak 60.: izvršenje

(k) članak 61.: mjere u pogledu stavljanja na tržište

(l) Prilog X.: minimalni standardi za postupke snimanja videozapisa.

Izvjestitelj predlaže amandmane na navedene članke kako bi se tekst uskladio s Preporukom ICCAT-a 19-04.

 

Naposljetku, izvjestitelj smatra da izbijanje pandemije bolesti COVID-19 ima izvanredan učinak na ribolovne aktivnosti, uključujući one povezane s plavoperajnom tunom. Stoga smatra primjerenim da se za plivarice koje obavljaju ribolov plavoperajne tune ribolovna sezona produlji do 11. srpnja ako te plivarice nisu mogle iskoristiti svoje uobičajene ribolovne dane zbog krize u području javnog zdravlja.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjena uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanje izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

Referentni dokumenti

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.11.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

16.12.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Datum usvajanja

3.9.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Datum podnošenja

8.9.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 23. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti