Procedūra : 2019/0272(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0149/2020

Pateikti tekstai :

A9-0149/2020

Debatai :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Balsavimas :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 270kWORD 95k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Žuvininkystės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Giuseppe Ferrandino </Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0619),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0188/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0149/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) 2018 m. įvykusiame 21-ajame neeiliniame pagal konvenciją įsteigtos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (toliau – ICCAT) susitikime priimta Rekomendacija 18-02, kuria nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas (toliau – valdymo planas).Tas valdymo planas grindžiamas ICCAT Nuolatinio mokslinių tyrimų ir statistikos komiteto (toliau – SCRS) rekomendacija, kurioje teigiama, kad ICCAT 2018 m. turėtų parengti daugiametį tų išteklių valdymo planą, nes, atsižvelgiant į dabartinę išteklių būklę, nebereikia taikyti neatidėliotinų priemonių, kurios buvo nustatytos pagal paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planą (nustatytą Rekomendacija 17-17, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija 14-04);

(4) 2018 m. įvykusiame 21-ajame neeiliniame pagal konvenciją įsteigtos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (toliau – ICCAT) susitikime priimta Rekomendacija 18-02, kuria nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas (toliau – valdymo planas). Tas valdymo planas grindžiamas ICCAT Nuolatinio mokslinių tyrimų ir statistikos komiteto (toliau – SCRS) rekomendacija, kurioje teigiama, kad ICCAT 2018 m. turėtų parengti daugiametį tų išteklių valdymo planą, nes, atsižvelgiant į dabartinę išteklių būklę, nebereikia taikyti neatidėliotinų priemonių, kurios buvo nustatytos pagal paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planą (nustatytą Rekomendacija 17-17, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija 14-04), tačiau būtina nešvelninti esamų stebėjimo ir kontrolės priemonių;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Naujausioje ICCAT SCRS ataskaitoje teigiama, kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę nuo atkūrimo plano pereiti prie valdymo plano, nešvelninant dabartinių stebėjimo ir kontrolės priemonių.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) per 26-ąjį eilinį susitikimą ICCAT priėmė Rekomendaciją 19-04, kuria iš dalies pakeitė Rekomendacija 18-02 nustatytą daugiametį išteklių valdymo planą. ICCAT rekomendacija 19-04 panaikina ir pakeičia Rekomendaciją 18-02;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) valdymo plane atsižvelgiama į įvairių žvejybos įrankių tipų ir žvejybos būdų ypatumus. Įgyvendindamos valdymo planą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti skatinti priekrantės žvejybos veiklą ir mažesnį poveikį aplinkai darančių selektyviosios žvejybos, taip pat tradicinės ir smulkiosios žvejybos įrankių ir būdų naudojimą, ir taip prisidėti prie deramo vietos ekonomikos subjektų gyvenimo lygio užtikrinimo;

(8)  valdymo plane atsižvelgiama į įvairių žvejybos įrankių tipų ir žvejybos būdų ypatumus. Įgyvendindamos valdymo planą, Sąjunga ir valstybės narės turėtų skatinti priekrantės žvejybos veiklą ir mažesnį poveikį aplinkai darančių selektyviosios žvejybos, o ypač tradicinės ir smulkiosios žvejybos įrankių ir būdų naudojimą, ir taip prisidėti prie deramo vietos ekonomikos subjektų gyvenimo lygio užtikrinimo. Tokios tradicinės ir smulkiosios žvejybos pavyzdžiai yra, pavyzdžiui, senovinis tunų gaudymo ir žvejojimo būdas, vadinamas „almadraba“, taikomas tam tikruose Viduržemio jūros rajonuose, taip pat mažos apimties priekrantės žvejybos laivų vykdoma šviežių žuvų žvejyba kartinėmis ūdomis su jauku, ūdomis ir rankinėmis ūdomis. Paskirstydamos turimas žvejybos galimybes, valstybės narės turėtų teisingai ir skaidriai paskirstyti nacionalines kvotas įvairiems laivyno segmentams, siekdamos dalį kvotos perskirstyti tradicinei ir smulkiajai žvejybai, sykiu atsižvelgdamos į istorines teises;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pakankama jų kvotos dalis būtų numatyta paprastųjų tunų priegaudai, visų pirma vykdant tradicinę ir smulkiąją žvejybą;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Daug žvejų, žvejojančių panašių į paprastuosius tunus rūšių žuvis, pavyzdžiui, durklažuves, neturi paprastųjų tunų priegaudos kvotos.

</Amend> 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) reikėtų atsižvelgti į specifinius mažos apimties smulkiosios žvejybos ypatumus ir poreikius;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tai, kad tam tikras ICCAT rekomendacijas ICCAT susitariančiosios šalys dažnai iš dalies keičia ir greičiausiai dar keis, ir siekiant Sąjungos teisės aktais nedelsiant įgyvendinti būsimas ICCAT rekomendacijas, kuriomis bus iš dalies keičiamas ar papildomas ICCAT išteklių valdymo planas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl terminų, iki kurių turi būti pasiektas tikslinio mirtingumo dėl žvejybos rodiklis, būtinas siekiant išlaikyti su MSY suderinamo dydžio išteklių biomasę; informacijos teikimo terminų, žvejybos sezono laikotarpių; mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių; procentinių dydžių ir parametrų, Komisijai teiktinos informacijos; nacionalinių ir regioninių stebėtojų užduočių, priežasčių, dėl kurių atsisakoma išduoti leidimą perkelti žuvis; priežasčių, dėl kurių konfiskuojamas laimikis ir pareikalaujama paleisti žuvis į jūrą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros31 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14) atsižvelgiant į tai, kad tam tikras ICCAT rekomendacijas ICCAT susitariančiosios šalys dažnai iš dalies keičia ir greičiausiai dar keis, ir siekiant Sąjungos teisės aktais nedelsiant įgyvendinti būsimas ICCAT rekomendacijas, kuriomis bus iš dalies keičiamas ar papildomas ICCAT išteklių valdymo planas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl: informacijos teikimo terminų, žvejybos sezono laikotarpių; mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių; procentinių dydžių ir parametrų, Komisijai teiktinos informacijos; nacionalinių ir regioninių stebėtojų užduočių, priežasčių, dėl kurių atsisakoma išduoti leidimą perkelti žuvis; priežasčių, dėl kurių konfiskuojamas laimikis ir pareikalaujama paleisti žuvis į jūrą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros31 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

31 31 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

31 31 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Konstatuojamoji dalis turi derėti su šio pasiūlymo 65 straipsniu.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento tikslas – išlaikyti tokį paprastųjų tunų biomasės dydį, kuris viršytų dydį, galintį užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.

Šio reglamento tikslas – išlaikyti maždaug lygų B0.1 paprastųjų tunų biomasės dydį, kurį galima užtikrinti žvejojant F0.1 ar mažesniu mastu.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Šis ICCAT nustatytas tikslas neprieštarauja BŽP tikslui dėl didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio, bet yra konkretesnis, kalbant apie naudotiną rodiklį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) mėgėjų žvejyba – neverslinės jūrų biologinių išteklių žvejybos veikla, vykdoma poilsio, turizmo arba sporto tikslais;

6) mėgėjų žvejyba – neverslinės jūrų biologinių išteklių žvejybos veikla, vykdoma poilsio ir (arba) turizmo tikslais;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Sportinės žvejybos apibrėžtis turėtų būti įtraukta į pasiūlymą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) sportinė žvejyba – neverslinė žvejyba, kurios dalyviai yra nacionalinės sporto organizacijos nariai arba kuriems išduotos nacionalinės sporto licencijos;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Tai ICCAT rekomendacijoje pateikta apibrėžtis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12) laikymas varžoje – į žuvininkystės ūkį perkeltų gyvų paprastųjų tunų šėrimas siekiant nutukinti ir padidinti jų bendrą biomasę;

12) įkėlimas į varžą – gyvų paprastųjų tunų perkėlimas iš transportavimo varžos arba gaudyklės į auginimo ar tukinimo varžas;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Siekiant aiškumo ir vienodo taikymo KSŠ, apibrėžtis turėtų būti tokia pati kaip ICCAT rekomendacijoje 18–02. Jei dėl šios apibrėžties kyla problemų, jos turėtų būti sprendžiamos ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14) žuvininkystės ūkis – geografinėmis koordinatėmis aiškiai apibrėžtas jūros plotas, kuriame tukinami arba auginami gaudyklėmis ir (arba) gaubiamaisiais tinklais sužvejoti paprastieji tunai. Žuvininkystės ūkyje gali būti kelios auginimo vietos – kiekviena jų turi būti apibrėžta geografinėmis koordinatėmis, aiškiai nurodant kiekvieno daugiakampio taško ilgumą ir platumą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17) stereoskopinė kamera – kamera su dviem ar daugiau lęšių, kurių kiekvienas turi atskirą vaizdo jutiklį arba juostos kadrą, kad būtų galima fiksuoti trimačius vaizdus ir taip nustatyti žuvų ilgį;

17) stereoskopinė kamera – kamera su dviem ar daugiau lęšių, kurių kiekvienas turi atskirą vaizdo jutiklį arba juostos kadrą, kad būtų galima fiksuoti trimačius vaizdus ir taip nustatyti žuvų ilgį; ši kamera padeda patikslinti paprastųjų tunų skaičių ir svorį;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Apibrėžtis buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32) žvejybos pastanga – žvejybos laivo pajėgumo ir veiklos rodiklių sandauga, kuria remiantis matuojamas žvejybos operacijų intensyvumas. Šis matavimo vienetas priklauso nuo žvejybos įrankio. Žvejybos ūdomis pastangos matuojamos kabliukų skaičiumi arba kabliukvalandėmis. Žvejybos gaubiamaisiais tinklais pastangos matuojamos laivo žvejybos dienomis (prie žvejybos laiko pridėjus paieškos laiką);

32) žvejybos pastanga – žvejybos laivo pajėgumų ir veiklos sandauga; žvejybos laivų grupės žvejybos pastangos – visų grupės laivų žvejybos pastangų suma;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

ICCAT rekomendacijose sąvokos „žvejybos pastanga“ apibrėžtis nepateikta. Jei čia reikia pateikti apibrėžtį, ji turėtų būti ta apibrėžtis, kuri pateikta pagrindinio BŽP reglamento 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, nepaskerstų gyvų paprastųjų tunų palikimas kitiems metams gali būti leidžiamas, jei įdiegiama sugriežtinta kontrolės sistema, apie kurią Komisija praneša ICCAT sekretoriatui. Ta sistema yra neatsiejama 13 straipsnyje nurodyto valstybės narės inspektavimo plano dalis ir į ją įtraukiamos bent 26 straipsnio 3 dalyje ir 52 straipsnyje nurodytos priemonės.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, nepaskerstų gyvų paprastųjų tunų iš praėjusių metų laimikio palikimas ūkyje kitiems metams gali būti leidžiamas, jei įdiegiama sugriežtinta kontrolės sistema, apie kurią Komisija praneša ICCAT sekretoriatui. Ta sistema yra neatsiejama 13 straipsnyje nurodyto valstybės narės inspektavimo plano dalis ir į ją įtraukiamos bent 26 straipsnio 3 dalyje ir 52 straipsnyje nurodytos priemonės.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši dalis buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali prašyti ne daugiau kaip 5 % jų 2019 m. kvotos perkelti į 2020 m. Valstybės narės įtraukia šį prašymą į savo žvejybos pajėgumų planą.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Galimybė perkelti nepanaudotas kvotas yra galimybė visoms KSŠ, numatyta ICCAT rekomendacijoje 19–04, ir valstybėms narėms turėtų būti suteikta tokia pati galimybė.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Prieš prasidedant žvejybos sezonui už žuvininkystės ūkius atsakingos valstybės narės užtikrina, kad būtų atliktas išsamus jų jurisdikcijai priklausančiuose žuvininkystės ūkiuose esančių gyvų paprastųjų tunų, paliktų kitiems metams po masinio skerdimo, vertinimas. Šiuo tikslu visi per masinį skerdimą žuvininkystės ūkyje nepaskersti gyvi paprastieji tunai, paliekami kitiems metams po sužvejojimo metų, yra perkeliami į kitas varžas naudojant stereoskopines kameras ar alternatyvias tokio pačio lygio tikslumą užtikrinančias priemones, kaip nurodyta 50 straipsnyje. Viso proceso metu užtikrinamas išsamiai dokumentuojamas atsekamumas. Paprastųjų tunų palikimas kitiems metams po metų, kuriais skerdimas nebuvo vykdomas, kontroliuojamas kasmet, taikant tą pačią rizikos vertinimu grindžiamo ėminių ėmimo procedūrą.

3. Prieš prasidedant žvejybos sezonui už žuvininkystės ūkius atsakingos valstybės narės užtikrina, kad būtų atliktas išsamus jų jurisdikcijai priklausančiuose žuvininkystės ūkiuose esančių gyvų paprastųjų tunų, paliktų kitiems metams po masinio skerdimo, vertinimas. Šiuo tikslu visi per masinį skerdimą žuvininkystės ūkyje nepaskersti gyvi paprastieji tunai, paliekami kitiems metams po sužvejojimo metų, yra perkeliami į kitas varžas naudojant stereoskopines kameras ar alternatyvias tokio pačio lygio tikslumą užtikrinančias priemones, kaip nurodyta 50 straipsnyje. Viso proceso metu užtikrinamas išsamiai dokumentuojamas atsekamumas. Paprastųjų tunų palikimas kitiems metams po metų, kuriais masinis skerdimas nebuvo vykdomas, kontroliuojamas kasmet, taikant tą pačią rizikos vertinimu grindžiamo atitinkamų ėminių ėmimo procedūrą.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su ICCAT rekomendacijomis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 Valstybės narės gali paskirti sektorines kvotas mažiems priekrantės žvejybos laivams, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius tunus, ir jas įtraukia į savo žvejybos planus. Į savo stebėsenos, kontrolės ir inspektavimo planus jos taip pat įtraukia papildomas priemones, kuriomis siekia atidžiai stebėti, kaip tas laivynas naudoja kvotas. Kad visiškai išnaudotų savo žvejybos galimybes, valstybės narės, naudodamos 1 dalyje nurodytus parametrus, gali varijuoti laivų, kuriems leidžia žvejoti, skaičių.

2. Valstybės narės, turinčios mažos apimties priekrantės žvejybos laivų, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius tunus, skiria sektorines kvotas tiems laivams ir jas įtraukia į savo žvejybos planus. Į savo stebėsenos, kontrolės ir inspektavimo planus jos taip pat įtraukia papildomas priemones, kuriomis siekia atidžiai stebėti, kaip tas laivynas naudoja kvotas. Kad visiškai išnaudotų savo žvejybos galimybes, valstybės narės, naudodamos 1 dalyje nurodytus parametrus, gali varijuoti laivų, kuriems leidžia žvejoti, skaičių.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su ICCAT rekomendacijos 19–04 19 punkto a papunkčiu.

</Amend> 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnį, skirdamos žvejybos galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, valstybės narės taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio pobūdžio kriterijus, taip pat siekia teisingai paskirstyti nacionalines kvotas įvairiems laivyno segmentams ypač atsižvelgdamos į tradicinę ir smulkiąją žvejybą ir skatina Sąjungos žvejybos laivus naudoti selektyvius žvejybos įrankius arba mažesnį poveikį aplinkai darančius žvejybos būdus.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnį, skirdamos žvejybos galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, valstybės narės taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio pobūdžio kriterijus ir istorines teises, taip pat teisingai paskirsto nacionalines kvotas įvairiems laivyno segmentams ypač atsižvelgdamos į tradicinę ir smulkiąją žvejybą ir skatina Sąjungos žvejybos laivus naudoti selektyvius žvejybos įrankius arba mažesnį poveikį aplinkai darančius žvejybos būdus.

 

</Amend> 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tuo tikslu valstybės narės, savo mažos apimties priekrantės žvejybos laivams skiriančios mažiau nei 20 % savo paprastųjų tunų kvotos, parengia metinį žvejybos kvotos perskirstymo planą, kad padidintų tiems laivams skirtą kvotą. Tame plane valstybės narės nurodo, kaip jos sieks perskirstyti kvotą pagal pirmoje pastraipoje nurodytus principus ir kriterijus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena paprastųjų tunų žvejybos kvotą turinti valstybė narė parengia metinį žvejybos pajėgumų valdymo planą. Tame plane valstybės narės koreguoja žvejybos laivų skaičių taip, kad žvejybos pajėgumai atitiktų žūklės laivams skirtas atitinkamo kvotos laikotarpio žvejybos galimybes. Valstybės narės žvejybos pajėgumus koreguoja naudodamos galiojančiame Sąjungos teisės akte dėl žvejybos galimybių paskirstymo apibrėžtus parametrus. Gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų žvejybos pajėgumai koreguojami juos varijuojant ne daugiau kaip 20 %, palyginti su 2018 m. baziniais žvejybos pajėgumais.

Kiekviena paprastųjų tunų žvejybos kvotą turinti valstybė narė parengia metinį žvejybos pajėgumų valdymo planą. Tame plane valstybės narės koreguoja žūklės laivų ir gaudyklių skaičių taip, kad būtų užtikrinta, kad žvejybos pajėgumai atitiktų žūklės laivams ir gaudyklėms skirtas atitinkamo kvotos laikotarpio žvejybos galimybes. Valstybės narės žvejybos pajėgumus koreguoja naudodamos galiojančiame Sąjungos teisės akte dėl žvejybos galimybių paskirstymo apibrėžtus parametrus. Sąjungos gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų žvejybos pajėgumai koreguojami juos varijuojant ne daugiau kaip 20 %, palyginti su 2018 m. baziniais žvejybos pajėgumais.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši pastraipa buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02. Gaudyklės laikomos žvejybos laivais pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 4 punktą. Gaudyklėms taip pat skiriamos kvotos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 straipsnio 6 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Atitinkamais atvejais valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų gegužės 15 d. pateikia Komisijai peržiūrėtus auginimo valdymo planus.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši dalis buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei valstybė narė iki nurodyto termino nepateikia Komisijai kurio nors 1 dalyje nurodyto plano arba jei Komisija pagal galutines inspektavimo ataskaitas nustato sunkių šio reglamento nuostatų pažeidimų, Komisija gali nuspręsti nepatvirtinti pateiktų planų ir Sąjungos planą ICCAT sekretoriatui pateikti be atitinkamos valstybės narės planų.

3. Jei valstybė narė iki nurodyto termino nepateikia Komisijai kurio nors 1 dalyje nurodyto plano arba jei Komisija pagal galutines inspektavimo ataskaitas nustato sunkių šio reglamento nuostatų, susijusių su metiniais žvejybos planais, pažeidimų, Komisija gali nuspręsti nepatvirtinti pateiktų planų ir Sąjungos planą ICCAT sekretoriatui pateikti be atitinkamos valstybės narės planų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Kipras ir Graikija gali, pateikdamos savo metinius žvejybos planus, kaip nurodyta 10 straipsnyje, prašyti, kad su jų vėliava plaukiojantiems gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams būtų leista žvejoti paprastuosius tunus rytų Viduržemio jūroje (FAO 37.3.1 ir 37.3.2 žvejybos rajone) nuo gegužės 15 d. iki liepos 1 d.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Nukrypti leidžianti nuostata įtraukta į ICCAT rekomendaciją 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, Kroatija gali 10 straipsnyje nurodytuose savo metiniuose žvejybos planuose prašyti, kad su jos vėliava plaukiojantiems gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams būtų leista paprastuosius tunus auginimo tikslais žvejoti Adrijos jūroje (FAO 37.2.1 žvejybos rajone) iki liepos 15 d.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Kroatija ir Italija gali, pateikdamos savo metinius žvejybos planus, kaip nurodyta 10 straipsnyje, prašyti, kad su vėliava plaukiojantiems gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams būtų leista paprastuosius tunus auginimo tikslais žvejoti Adrijos jūroje (FAO 37.2.1 žvejybos rajone) nuo gegužės 26 d. iki liepos 15 d.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Tekstas turėtų būti suderintas su ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei valstybė narė Komisijai pateikia įrodymų, kad dėl vėjo, kurio stiprumas pagal Boforto skalę siekė 4 ar daugiau balų, kai kurie iš jos gaubiamaisiais tinklais paprastuosius tunus rytų Atlante ir Viduržemio jūroje žvejojančių laivų kuriais nors metais nesugebėjo išnaudoti savo įprastų žvejybos dienų, ta valstybė narė gali iki tų metų liepos 11 d. perkelti ne daugiau kaip 10 tų laivų prarastų dienų. Atvejai, kai atitinkami laivai arba jungtinės žvejybos operacijos atveju – visi joje dalyvaujantys laivai nevykdo veiklos, turi būti tinkamai pagrindžiami pateikiant oro sąlygų pranešimus ir laivų stebėjimo sistemos (LSS) fiksuojamas koordinates.

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, jei valstybė narė Komisijai pateikia įrodymų, kad dėl ekstremalių oro sąlygų ar visuomenės sveikatos krizės kai kurie iš jos gaubiamaisiais tinklais paprastuosius tunus rytų Atlante ir Viduržemio jūroje žvejojančių laivų kuriais nors metais nesugebėjo išnaudoti jiems skirtų žvejybos dienų per žvejybos sezoną, ta valstybė narė gali pratęsti žvejybos sezoną tokiu pačiu žvejybos dienų skaičiumi, kokį prarado atitinkami laivai, bet ne daugiau kaip 10 prarastų dienų. Ekstremalių oro sąlygų atvejai, kai atitinkami laivai arba jungtinės žvejybos operacijos atveju – visi joje dalyvaujantys laivai nevykdo veiklos, turi būti tinkamai pagrindžiami pateikiant oro sąlygų pranešimus ir laivų stebėjimo sistemos (LSS) fiksuojamas koordinates.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>20 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė numato, kokia jos paprastųjų tunų kvotos dalis bus sužvejojama kaip priegauda, ir apie tai informuoja Komisiją teikdama savo žvejybos planą.

1. Kiekviena valstybė narė numato pakankamą savo paprastųjų tunų kvotos dalį priegaudai ir apie tai informuoja Komisiją teikdama savo žvejybos planą.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Daug žvejų, žvejojančių panašių į paprastuosius tunus rūšių žuvis, pavyzdžiui, durklažuves, neturi paprastųjų tunų priegaudos kvotos. Atitinkama paprastųjų tunų kvotos dalis turi būti skirta priegaudai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>29 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Sąjungos gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai nedalyvauja jungtinėse žvejybos operacijose su kitų KSŠ gaubiamaisiais tinklais žvejojančiais laivais.

3. Sąjungos gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai nedalyvauja jungtinėse žvejybos operacijose su kitų KSŠ gaubiamaisiais tinklais žvejojančiais laivais. Tačiau valstybės narės savo gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams gali leisti vykdyti bendras žvejybos operacijas su KSŠ, jei dalyvauja mažiau nei penki KSŠ gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kuriems suteiktas leidimas. Tuo tikslu valstybė narė ir atitinkama KSŠ iš anksto susitaria dėl protokolo dėl operacijų tvarkos, kurios turi laikytis laivai ir kiekvienos šalies valdžios institucijos, visų pirma dėl laimikio deklaracijos dokumentų, kaip reikalaujama taikytinuose teisės aktuose.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Į Komisijos pasiūlymą neįtraukta Rekomendacijos 19–04 62 dalis, kurioje numatyta nuo draudimo vykdyti jungtines žvejybos operacijas nukrypti leidžianti nuostata. Kartu su šia nukrypti leidžiančia nuostata turėtų būti nustatytos tam tikros sąlygos, visų pirma suinteresuotųjų šalių sutarimu patvirtintas protokolas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>35 straipsnio pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mėnesinės kiekių ataskaitos

Savaitinės kiekių ataskaitos

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>35 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 d. persiunčia Komisijai duomenis apie paprastųjų tunų, kurie per ankstesnį mėnesį buvo sužvejoti su jos vėliava plaukiojančiais arba joje registruotais žvejybos laivais arba gaudyklėmis, kiekius ir iškrautų, perkrautų arba varžose laikomų tų paprastųjų tunų kiekius. Pateikiama informacija išdėstoma pagal žvejybos įrankių tipą, įskaitant priegaudą, sportinės ir mėgėjų žvejybos laimikį ir nulinį laimikį. Komisija tą informaciją nedelsdama perduoda ICCAT sekretoriatui.

Kiekviena valstybė narė siunčia Komisijai savaitines laimikio ataskaitas. Tos ataskaitos apima duomenis apie paprastųjų tunų, kurie per praėjusią savaitę buvo sužvejoti su jos vėliava plaukiojančiais arba joje registruotais žvejybos laivais arba gaudyklėmis, kiekius ir iškrautų, perkrautų arba į varžas įkeltų tų paprastųjų tunų kiekius. Pateikiama informacija išdėstoma pagal žvejybos įrankių tipą, įskaitant priegaudą, sportinės ir mėgėjų žvejybos laimikį ir nulinį laimikį. Gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų ir gaudyklių ataskaitos pateikiamos mutatis mutandis pagal 31 straipsnį. Komisija tą informaciją nedelsdama perduoda ICCAT sekretoriatui.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>38 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienam žuvininkystės ūkiui visam įkėlimo į varžas operacijų laikui būtų skirtas vienas ICCAT regioninis stebėtojas. Force majeure atvejais, kai force majeure aplinkybes patvirtina atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos, vienas ICCAT regioninis stebėtojas gali būti skirtas dviem žuvininkystės ūkiams siekiant išvengti ūkio operacijų pertrūkio. Tokiu atveju už ūkius atsakinga valstybė narė nedelsdama paprašo atsiųsti papildomą regioninį stebėtoją.

4. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienam žuvininkystės ūkiui visam įkėlimo į varžas operacijų laikui būtų skirtas vienas ICCAT regioninis stebėtojas. Force majeure atvejais, kai force majeure aplinkybes patvirtina atitinkamos auginimo valstybės narės institucijos, vienas ICCAT regioninis stebėtojas gali būti skirtas dviem žuvininkystės ūkiams siekiant išvengti ūkio operacijų pertrūkio. Tokiu atveju už ūkius atsakinga valstybė narė nedelsdama paprašo atsiųsti papildomą regioninį stebėtoją.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši pastraipa buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>43 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tačiau, kai vaizdo įrašas yra nepakankamai kokybiškas ar aiškus, kad būtų galima įvertinti perkeltus kiekius, laivo kapitonas arba žuvininkystės ūkio ar gaudyklės operatorius gali prašyti atsakingos valstybės narės institucijų leidimo atlikti naują perkėlimo operaciją ir atitinkamą vaizdo įrašą pateikti regioniniam stebėtojui. Jei toji savanoriška perkėlimo kontrolė neduoda patenkinamų rezultatų, atsakinga valstybė narė inicijuoja tyrimą. Jei po tyrimo patvirtinama, kad vaizdo įrašas yra nepakankamos kokybės, kad būtų galima įvertinti perkeliamus kiekius, atsakingos valstybės narės kontrolės institucijos nurodo vykdyti kontrolinę perkėlimo operaciją ir atitinkamą vaizdo įrašą pateikia ICCAT regioniniam stebėtojui. Nauji perkėlimai atliekami kaip kontroliniai perkėlimai, kol gaunamas pakankamos kokybės vaizdo įrašas, kad būtų galima įvertinti perkeliamus kiekius.

3. Tačiau, kai vaizdo įrašas yra nepakankamai kokybiškas ar aiškus, kad būtų galima įvertinti perkeltus kiekius, laivo kapitonas arba žuvininkystės ūkio ar gaudyklės operatorius gali prašyti atsakingos valstybės narės institucijų leidimo atlikti naują perkėlimo operaciją ir atitinkamą vaizdo įrašą pateikti regioniniam stebėtojui. Jei toji savanoriška perkėlimo kontrolė neduoda patenkinamų rezultatų, atsakinga valstybė narė inicijuoja tyrimą. Jei po tyrimo patvirtinama, kad vaizdo įrašas yra nepakankamos kokybės, kad būtų galima įvertinti perkeliamus kiekius, atsakingos valstybės narės kontrolės institucijos nurodo vykdyti dar vieną kontrolinę perkėlimo operaciją ir atitinkamą vaizdo įrašą pateikia ICCAT regioniniam stebėtojui. Nauji perkėlimai atliekami kaip kontroliniai perkėlimai, kol gaunamas pakankamos kokybės vaizdo įrašas, kad būtų galima įvertinti perkeliamus kiekius.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši dalis buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>50 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei programos rezultatai rodo, kad į varžas įkeliamų paprastųjų tunų kiekiai skiriasi nuo sužvejotų ir (arba) perkeltų kiekių, apie kuriuos pranešta, už žuvininkystės ūkį atsakinga valstybė narė, bendradarbiaudama su valstybe nare ar KSŠ, atsakinga už žūklės laivą arba gaudyklę, inicijuoja tyrimą.

4. Jei programos rezultatai rodo, kad į varžas įkeliamų paprastųjų tunų kiekiai skiriasi nuo sužvejotų ir (arba) perkeltų kiekių, apie kuriuos pranešta, žūklės laivo ar gaudyklės vėliavos valstybė narė, bendradarbiaudama su valstybe nare ar KSŠ, atsakinga už ūkį, inicijuoja tyrimą.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši dalis buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>51 straipsnio pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įkėlimo į varžas deklaracija

Įkėlimo į varžas ataskaita

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>51 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Už žuvininkystės ūkį atsakinga valstybė narė per savaitę nuo įkėlimo į varžas operacijos pabaigos valstybei narei arba KSŠ, kurios laivais arba gaudyklėmis sužvejoti paprastieji tunai, ir Komisijai pagal XIV priedą pateikia žuvų įkėlimo į varžas deklaraciją. Komisija tą informaciją perduoda ICCAT sekretoriatui.

1. Už žuvininkystės ūkį atsakinga valstybė narė per savaitę nuo įkėlimo į varžas operacijos pabaigos valstybei narei arba KSŠ, kurios laivais arba gaudyklėmis sužvejoti paprastieji tunai, ir Komisijai pateikia žuvų įkėlimo į varžas ataskaitą, įskaitant XIV priede nurodytą įkėlimo į varžas deklaraciją. Komisija tą informaciją perduoda ICCAT sekretoriatui.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

ICCAT rekomendacijose 18–02 ir 19–04 tai vadinama įkėlimo į varžas ataskaita, todėl aiškumo sumetimais geriau vartoti tą patį terminą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>52 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Taikant 2 dalį kiekviena už žuvininkystės ūkius atsakinga valstybė narė nustato mažiausią patikrintinų žuvų procentinę dalį. Ta procentinė dalis nustatoma 13 straipsnyje nurodytame metiniame inspektavimo plane. Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia per metus atliktų atsitiktinių patikrinimų rezultatus. Komisija kitų metų balandžio mėn. tuos rezultatus persiunčia ICCAT sekretoriatui.

3. Taikant 2 dalį kiekviena už žuvininkystės ūkius atsakinga valstybė narė nustato mažiausią patikrintinų žuvų procentinę dalį. Ta procentinė dalis nustatoma 13 straipsnyje nurodytame metiniame inspektavimo plane. Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia per metus atliktų atsitiktinių patikrinimų rezultatus. Komisija kitų metų, einančių po atitinkamos kvotos laikotarpio, balandžio mėn. tuos rezultatus persiunčia ICCAT sekretoriatui.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>54 straipsnio pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žuvų įkėlimo į varžas ataskaita

Žuvų įkėlimo į varžas apžvalginė ataskaita

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>54 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, kurioms taikomas įpareigojimas pagal 51 straipsnį teikti įkėlimo į varžas deklaracijas, Komisijai kasmet ne vėliau kaip liepos 31 d. pateikia įkėlimo į varžas ataskaitą už praėjusius metus. Kasmet ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. Komisija perduoda tą informaciją ICCAT sekretoriatui. Ataskaitose pateikiama ši informacija:

Valstybės narės, kurioms taikomas įpareigojimas pagal 51 straipsnį teikti įkėlimo į varžas deklaracijas ir ataskaitas, Komisijai kasmet ne vėliau kaip liepos 31 d. pateikia įkėlimo į varžas apžvalginę ataskaitą už praėjusius metus. Kasmet ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. Komisija perduoda tą informaciją ICCAT sekretoriatui. Įkėlimo į varžas apžvalginėse ataskaitose pateikiama ši informacija:

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Siekiant aiškumo, būtina atskirti atskiras įkėlimo į varžas ataskaitas nuo metinės ataskaitos, kurią valstybės narės kasmet turi siųsti Komisijai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>56 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kontrolės tikslais kapitonas arba jo atstovas užtikrina, kad žūklės laivų, kuriems leidžiama vykdyti paprastųjų tunų žvejybos veiklą, LSS duomenų perdavimas nenutrūktų ir laivams esant uoste.

3. Kontrolės tikslais kapitonas arba jo atstovas užtikrina, kad žūklės laivų, kuriems leidžiama vykdyti paprastųjų tunų žvejybos veiklą, LSS duomenų perdavimas nenutrūktų ir laivams esant uoste, nebent esama pranešimo apie įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo sistemos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Nukrypti leidžianti nuostata įtraukta į ICCAT rekomendaciją 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>60 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 89–91 straipsnių taikymui, visų pirma dėl valstybių narių pareigos žvejybos laivo atžvilgiu imtis atitinkamų vykdymo užtikrinimo priemonių, už paprastųjų tunų žuvininkystės ūkį (-ius) atsakinga valstybė narė tokių priemonių žuvininkystės ūkio atžvilgiu imasi, jei remiantis jos teise nustatyta, kad tas ūkis nesilaiko 45–55 straipsnių nuostatų. Priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir atsižvelgiant į atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas tos priemonės gali būti laikinas arba galutinis paprastųjų tunų auginimo ūkio pašalinimas iš registro ir baudos skyrimas.

Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 89–91 straipsnių taikymui, visų pirma dėl valstybių narių pareigos žvejybos laivo atžvilgiu imtis atitinkamų vykdymo užtikrinimo priemonių, už paprastųjų tunų žuvininkystės ūkį (-ius) atsakinga valstybė narė tokių priemonių žuvininkystės ūkio atžvilgiu imasi, jei remiantis jos teise nustatyta, kad tas ūkis nesilaiko 45–55 straipsnių nuostatų. Priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir atsižvelgiant į atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas tokios priemonės gali būti, visų pirma, laikinas leidimo galiojimo sustabdymas arba galutinis pašalinimas iš ICCAT paprastųjų tunų auginimo ūkių registro, nustatyto pagal ICCAT rekomendaciją 06-07, ir (arba) baudos skyrimas.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši pastraipa buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>61 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nedarant poveikio reglamentų (EB) Nr. 1224/2009, (EB) Nr. 1005/2008 ir (ES) Nr. 1379/201346 taikymui, Sąjungoje prekiauti paprastaisiais tunais, juos iškrauti, importuoti, eksportuoti, laikyti varžose tukinimo arba auginimo tikslais, reeksportuoti ir perkrauti draudžiama, jei kartu su jais nėra pateikiami tikslūs, išsamūs ir patvirtinti dokumentai, nustatyti šiame reglamente, Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 4b straipsnyje ir Sąjungos teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos ICCAT taisyklės dėl laimikio dokumentavimo programos.

1. Nedarant poveikio reglamentų (EB) Nr. 1224/2009, (EB) Nr. 1005/2008 ir (ES) Nr. 1379/201346 taikymui, Sąjungoje prekiauti paprastaisiais tunais, juos iškrauti, importuoti, eksportuoti, laikyti varžose tukinimo arba auginimo tikslais, reeksportuoti ir perkrauti draudžiama, jei kartu su jais nėra pateikiami tikslūs, išsamūs ir patvirtinti dokumentai, nustatyti šiame reglamente, Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 4b straipsnyje ir Sąjungos teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos ICCAT taisyklės dėl paprastųjų tunų laimikio dokumentavimo programos.

_________________

_________________

46 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

46 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>61 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) paprastieji tunai buvo sužvejoti žvejybos laivais arba gaudyklėmis, kurių vėliavos valstybei pagal ICCAT nustatytas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių nuostatas neskirta paprastųjų tunų kvota, nenustatytas laimikio limitas arba nepaskirtos žvejybos pastangos, arba

(a) paprastieji tunai buvo sužvejoti žvejybos laivais arba gaudyklėmis, kurių vėliavos valstybei pagal ICCAT nustatytas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių nuostatas neskirta paprastųjų tunų kvota arba laimikio limitas, arba

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši pastraipa buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>65 straipsnio 1 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) tikslinio mirtingumo dėl žvejybos, kuriuo siekiama išlaikyti su MSY suderinamo dydžio išteklių biomasę, kaip nurodyta 3 straipsnyje;

Išbraukta.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Tikslinis mirtingumas dėl žvejybos yra esminis šio reglamento elementas, todėl jis turėtų būti keičiamas tik taikant įprastą teisėkūros procedūrą (bendro sprendimo procedūrą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 2 punkto 2 a įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 ne daugiau kaip 90 % savo paprastųjų tunų kvotos žūklės laivams, žvejojantiems Adrijos jūroje auginimo tikslais.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši nuostata įtraukta į ICCAT rekomendaciją 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>X priedo 9 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) Jei vaizdo įrašas yra nepakankamai kokybiškas, kad būtų galima įvertinti perkeliamų paprastųjų tunų skaičių, kontrolės institucijos reikalauja atlikti naują perkėlimo operaciją. Per naują perkėlimo operaciją visi paprastieji tunai, esantys varžoje, į kurią jie buvo perkelti, turi būti perkelti į kitą varžą, kuri turi būti tuščia.

9) Jei vaizdo įrašas yra nepakankamai kokybiškas, kad būtų galima įvertinti perkeliamų paprastųjų tunų skaičių, operatorius gali paprašyti laivo ar gaudyklės vėliavos valstybės institucijų leidimo atlikti savanorišką kontrolinę perkėlimo operaciją. Per tokią savanorišką kontrolinę perkėlimo operaciją visi paprastieji tunai, esantys varžoje, į kurią jie buvo perkelti, perkeliami į kitą varžą, kuri turi būti tuščia. Jei žuvis sugauta gaudykle, paprastieji tunai, jau perkelti iš gaudyklės į varžą, gali būti įkelti atgal į gaudyklę; tokiu atveju kontrolinė perkėlimo operacija atšaukiama prižiūrint ICCAT regioniniam stebėtojui.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Ši pastraipa buvo iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 19–04, kuria iš dalies pakeista ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>XI priedo B dalies 2 punkto įžanginė dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  žuvininkystės ūkį atsakinga valstybė narė pateikia už žūklės laivą arba gaudyklę atsakingai valstybei narei ar KSŠ ir Komisijai ataskaitą, įskaitant šiuos dokumentus:

2) Per 15 dienų nuo įkėlimo į varžas dienos už žuvininkystės ūkį atsakinga valstybė narė pateikia už žūklės laivą arba gaudyklę atsakingai valstybei narei ar KSŠ ir Komisijai ataskaitą, įskaitant šiuos dokumentus:

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Terminas nustatytas ICCAT rekomendacija 18–02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo bendrosios aplinkybės

 

Europos Sąjunga nuo 1997 m. lapkričio 14 d. yra Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tunų apsaugos (toliau – ICCAT konvencija) susitariančioji šalis.

 

ICCAT konvencija nustatoma regioninio bendradarbiavimo, kuriuo siekiama išsaugoti ir valdyti tunų ir tunams giminingų rūšių žuvų išteklius Atlanto vandenyne ir gretimose jūrose, sistema, tuo tikslu įsteigiant Tarptautinę Atlanto tunų apsaugos komisiją (toliau – ICCAT).

 

ICCAT turi įgaliojimus priimti privalomąsias rekomendacijas jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklių išsaugojimo ir valdymo srityje. Šie aktai iš esmės yra skirti ICCAT susitariančiosioms šalims, tačiau jais taip pat nustatomi įpareigojimai privačiojo sektoriaus ekonominės veiklos vykdytojams (pvz., laivų kapitonams). ICCAT rekomendacijos įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo jų priėmimo dienos, o Sąjunga jas privalo kuo greičiau įgyvendinti savo teisės aktais.

 

Pasiūlymo turinys

 

Taigi, šiuo metu svarstomo pasiūlymo [COM (2019)619] tikslas – į ES teisę perkelti ICCAT rekomendaciją 18–02, kuria nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas (toliau – išteklių valdymo planas). Rekomendacija buvo priimta ICCAT 21-ajame neeiliniame susitikime, kuris vyko Dubrovnike 2018 m. lapkričio 12–19 d.

 

Išteklių valdymo planas grindžiamas Nuolatinio mokslinių tyrimų ir statistikos komiteto (SCRS) rekomendacija, kurioje teigiama, kad ICCAT 2018 m. turėtų nustatyti daugiametį išteklių valdymo planą, nes, atsižvelgiant į dabartinę išteklių būklę, nebereikia taikyti neatidėliotinų priemonių, kurios buvo nustatytos pagal paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planą remiantis Rekomendacija 17-17, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija 14-04. Pastaroji rekomendacija į ES teisę perkelta Reglamentu (ES) 2016/1627.

 

Perkėlimas į Sąjungos teisę apima visas kontrolės priemones, susijusias su paprastųjų tunų gaudymu ir auginimu ES vandenyse ir (arba) ES laivais konvencijos rajone.

 

ICCAT rekomendacijoje 18-02 numatytas išteklių valdymo planas yra apskritai lankstesnis už esamas išteklių atkūrimo plano taisykles, bet kai kurios jo priemonės, pvz., žuvininkystės ūkiuose vykdoma kontrolė, yra tikslesnės arba griežtesnės. Pagrindinius skirtumus galima apibendrinti taip:

 

a) laikotarpiai, kuriais leidžiama vykdyti žvejybą. Šiame pasiūlyme numatytas laikotarpis, kuriuo leidžiama vykdyti žvejybą gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, yra 10 dienų ilgesnis nei numatytasis Reglamente (ES) 2016/1627, išskyrus atvejus, kai valstybės narės savo metiniuose žvejybos planuose nustato kitaip;

b) priegaudos limitas šiuo pasiūlymu padidinamas iki 20 %, palyginti su Reglamente (ES) 2016/1627 nustatytais 5 %;

c) žvejybos pajėgumai. Palyginti su Reglamentu (ES) 2016/1627, pagal šį reglamentą leidžiama žvejoti iki 20 % daugiau gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų (bazinis laikotarpis – 2018 m.) ir numatoma nauja sektorinė mažos apimties žvejybos Azorų, Madeiros ir Kanarų salynuose kvota;

d) auginimo pajėgumai. pagal šį pasiūlymą žuvininkystės ūkiuose galėtų 7 % padaugėti žuvų;

e) žuvų perkėlimai žuvininkystės ūkyje ir atsitiktiniai patikrinimai. Sugriežtinta paprastųjų tunų ūkių kontrolės, kurią vykdant ūkiuose stebimos gyvos žuvys, sistema. Kontrolė vykdoma atliekant rizikos analize grindžiamus atsitiktinius patikrinimus ir vertinant žuvininkystės ūkyje paliktų žuvų kiekį naudojant stereoskopines kameras.

 

Pranešėjo pozicija

 

Pranešėjas ragina labai tiksliai perkelti ICCAT rekomendaciją 18–02, kad ES veiklos vykdytojams būtų sudarytos vienodos sąlygos trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų atžvilgiu. Jis mano, jog nepaprastai svarbu, kad visiems su šio tipo žvejyba susijusiems subjektams būtų taikomos vienodos sąlygos, kad būtų užtikrinta sektoriaus parama ir supratimas.

 

Kalbant apie šį pasiūlymą, Komisija ICCAT rekomendaciją į ES teisę perkėlė labai tiksliai, išskyrus tam tikrus konkrečius atvejus, būtent:

 

a)  „įkėlimo į varžą“ apibrėžtį 5 straipsnyje;

b) į 16 straipsnį dėl žvejybos sezonų turėtų būti įtrauktos nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos rytų Viduržemio jūrai ir Adrijos jūrai, nes jos numatytos ICCAT rekomendacijoje;

c) į 56 straipsnį dėl LSS duomenų perdavimo turėtų būti įtraukta išimtis, taikoma operacijoms, kai esama pranešimo apie įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo sistemos;

d) I priede turėtų būti nurodyta kvotos, kuri gali būti skiriama auginimo tikslais Adrijos jūroje, procentinė dalis;

e) XI priede turėtų būti nurodytas valstybių narių institucijų ataskaitų teikimo tvarkaraštis.

Todėl pranešėjas siūlo konkrečius pakeitimus pirmiau minėtais atvejais, kad pasiūlymas būtų suderintas su ICCAT rekomendacija.

 

Pranešėjas taip pat siūlo atitinkamai pasiūlymo 51 ir 54 straipsniuose iš dalies pakeisti įkėlimo į varžas deklaracijos ir įkėlimo į varžas ataskaitos terminus, kad jie geriau atitiktų ICCAT rekomendacijoje vartojamus terminus ir būtų išvengta painiavos.

 

2019 m. lapkričio mėn. Maljorkos Palmoje vykusiame 26-ajame eiliniame susitikime ICCAT priėmė Rekomendaciją 19–04, kuria padaryti keli nedideli Rekomendacijos 18–02 pakeitimai. Europos Sąjunga pritarė tiems pakeitimams. Jie yra susiję su šiais straipsniais:

 

a) 5 straipsnis, stereoskopinės kameros apibrėžtis;

b) 7 straipsnis, nepaskerstų gyvų paprastųjų tunų palikimas žuvininkystės ūkyje kitiems metams;

c) 12 straipsnis, metiniai žvejybos pajėgumų valdymo planai;

d) 14 straipsnis, metiniai auginimo valdymo planai;

e) 35 straipsnis, kiekių ataskaitos;

f) 38 straipsnis, ICCAT regioninė stebėtojų programa;

g) 43 straipsnis, ICCAT regioninių stebėtojų atliekamas tikrinimas ir tyrimų vykdymas;

h) 50 straipsnis, priemonės ir programos į varžas įkeltinų paprastųjų tunų skaičiui ir svoriui apytikriai įvertinti;

i) 51 ir 54 straipsniai, įkėlimo į varžas deklaracija ir įkėlimo į varžas ataskaita;

j) 60 straipsnis, vykdymo užtikrinimas;

k) 61 straipsnis, prekybos priemonės;

l) X priedas, būtiniausi vaizdo įrašymo procedūrų standartai.

Pranešėjas siūlo minėtų straipsnių pakeitimus, kad tekstas būtų suderintas su ICCAT rekomendacija 19–04.

 

Be to, pranešėjas mano, kad COVID-19 protrūkis turi ypatingą poveikį žvejybos veiklai, įskaitant su paprastaisiais tunais susijusią veiklą. Todėl jis mano, kad tikslinga pratęsti paprastųjų tunų žvejybos gaubiamaisiais tinklais sezoną iki liepos 11 d., jei paprastuosius tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai dėl visuomenės sveikatos krizės negalėjo išnaudoti savo įprastų žvejybos dienų.

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627

Nuorodos

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Pateikimo EP data

28.11.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

16.12.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Priėmimo data

3.9.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Pateikimo data

8.9.2020

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika