Procedura : 2019/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0149/2020

Teksty złożone :

A9-0149/2020

Debaty :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Głosowanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 280kWORD 94k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9‑0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Komisja Rybołówstwa</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9‑0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0619),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9‑0188/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0149/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Na 21. specjalnym posiedzeniu w 2018 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego („ICCAT”), ustanowiona na mocy konwencji, przyjęła zalecenie 18-02 ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym („plan zarządzania”). Plan zarządzania jest zgodny z opinią Stałego Komitetu ICCAT ds. Badań Naukowych i Statystyki („SCRS”), zgodnie z którą ICCAT powinna ustanowić wieloletni plan zarządzania stadem w 2018 r., ponieważ obecny stan stada nie wydaje się już wymagać środków nadzwyczajnych wprowadzonych w ramach planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (ustanowionego w zaleceniu 17-17 zmieniającym zalecenie 14-04).

(4) Na 21. specjalnym posiedzeniu w 2018 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego („ICCAT”), ustanowiona na mocy konwencji, przyjęła zalecenie 18-02 ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym („plan zarządzania”). Plan zarządzania jest zgodny z opinią Stałego Komitetu ICCAT ds. Badań Naukowych i Statystyki („SCRS”), zgodnie z którą ICCAT powinna ustanowić wieloletni plan zarządzania stadem w 2018 r., ponieważ obecny stan stada nie wydaje się już wymagać środków nadzwyczajnych wprowadzonych w ramach planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (ustanowionego w zaleceniu 17-17 zmieniającym zalecenie 14-04), przy czym ustanowienie takiego planu nie powinno prowadzić do osłabienia istniejących środków monitorowania i kontroli.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W ostatnim sprawozdaniu SCRS ICCAT przypomniał, że rezygnacja z planu odbudowy na rzecz planu zarządzania nie powinna prowadzić do osłabienia środków monitorowania i kontroli.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Na 26. posiedzeniu zwyczajnym w 2019 r. ICCAT przyjęła zalecenie 19-04 zmieniające wieloletni plan zarządzania ustanowiony w zaleceniu 18-02. Zalecenie ICCAT 19-04 uchyla i zastępuje zalecenie 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W planie zarządzania uwzględniono specyfikę różnego rodzaju narzędzi i technik połowowych. Przy wdrażaniu planu zarządzania Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do promowania działań w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowania narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska, w tym narzędzi i technik stosowanych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, tym samym przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia lokalnych społeczności.

(8)  W planie zarządzania uwzględniono specyfikę różnego rodzaju narzędzi i technik połowowych. Przy wdrażaniu planu zarządzania Unia i państwa członkowskie powinny promować działania w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowanie narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska, w szczególności narzędzi i technik stosowanych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, tym samym przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia lokalnych społeczności. Przykładami takiego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są np. stare techniki odłowu i połowu tuńczyka znane jako „almadrabas”, stosowane w niektórych częściach Morza Śródziemnego, a także połowy świeżych ryb przez floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego przy użyciu kliprów tuńczykowych, taklowców i statków do połowu ręcznego bez wędziska. Przy przydzielaniu dostępnych im uprawnień do połowów państwa członkowskie powinny rozdzielać kwoty krajowe w sposób sprawiedliwy i przejrzysty między poszczególne segmenty floty, dążąc do redystrybucji części kwoty na tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, z uwzględnieniem praw historycznych.

</Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Państwa członkowskie powinny zapewnić, by przewidziano wystarczającą część ich kwot na przyłów tuńczyka błękitnopłetwego, w szczególności przez podmioty zajmujące się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Wielu rybaków łowiących gatunki, które bytują w pobliżu tuńczyka błękitnopłetwego, takie jak włócznik, nie dysponuje kwotami na przyłów tuńczyka błękitnopłetwego.

</Amend> 

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Należy wziąć pod uwagę specyfikę i potrzeby tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre zalecenia ICCAT są często zmieniane przez umawiające się strony ICCAT i prawdopodobnie będą nadal zmieniane w przyszłości, w celu szybkiego wdrożenia do prawa Unii przyszłych zaleceń ICCAT zmieniających lub uzupełniających plan zarządzania ICCAT, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do następujących aspektów: terminów dotyczących docelowego wskaźnika śmiertelności połowowej wymaganego do utrzymania biomasy stada na poziomie zgodnym z MSY; terminów przekazywania informacji, przedziałów czasowych dla okresów połowu; minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony; wartości procentowych i parametrów, informacji, które mają być przekazane Komisji; zadań obserwatorów krajowych i obserwatorów regionalnych, powodów odmowy zezwolenia na transfer ryb; powodów przejmowania połowów i polecenia wypuszczenia ryb. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r31. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(14) Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre zalecenia ICCAT są często zmieniane przez umawiające się strony ICCAT i prawdopodobnie będą nadal zmieniane w przyszłości, w celu szybkiego wdrożenia do prawa Unii przyszłych zaleceń ICCAT zmieniających lub uzupełniających plan zarządzania ICCAT, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do następujących aspektów: terminów przekazywania informacji, przedziałów czasowych dla okresów połowu; minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony; wartości procentowych i parametrów, informacji, które mają być przekazane Komisji; zadań obserwatorów krajowych i obserwatorów regionalnych, powodów odmowy zezwolenia na transfer ryb; powodów przejmowania połowów i polecenia wypuszczenia ryb. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r31. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

31 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

31 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Motyw ten musi być spójny z art. 65 niniejszego wniosku.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest utrzymanie biomasy tuńczyka błękitnopłetwego powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Celem niniejszego rozporządzenia jest utrzymanie biomasy tuńczyka błękitnopłetwego na poziomie zbliżonym do wskaźnika B0.1 osiągniętego w ramach połowów przy wskaźniku nie większym niż F0.1.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Powyższy cel, ustanowiony przez ICCAT, nie stoi w sprzeczności z celem WPRyb w zakresie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, ale jest bardziej szczegółowy pod względem wskaźnika, jaki należy zastosować.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „połowy rekreacyjne” oznaczają nieprzemysłową działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

6) „połowy rekreacyjne” oznaczają nieprzemysłową działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów rekreacji lub turystyki;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Do wniosku należy włączyć definicję rybołówstwa sportowego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) „rybołówstwo sportowe” oznacza połowy nieprzemysłowe, których uczestnicy należą do krajowej organizacji sportowej lub posiadają krajową licencję sportową;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Powyższa definicja została zawarta w zaleceniu ICCAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 12</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) „umieszczenie w sadzu” oznacza przeniesienie żywego tuńczyka błękitnopłetwego do miejsca hodowli lub tuczu i późniejsze karmienie zwierzęciacelu tuczenia go i zwiększenia jego całkowitej biomasy;

12) „umieszczenie w sadzu” oznacza przeniesienie żywego tuńczyka błękitnopłetwego z sadza wykorzystywanego w transporcie lub tonara do sadzów wykorzystywanychhodowli, lub sadzów, w których odbywa się tucz;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Ze względu na przejrzystość i spójność CPC definicja powinna być taka sama jak definicja zawarta w zaleceniu ICCAT 18-02. Ewentualne problemy z tą definicją należy rozpatrywać w kontekście ICCAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14) „miejsce hodowli lub tuczu” oznacza jasno wyznaczony przy pomocy współrzędnych geograficznych obszar morski, wykorzystywany do tuczu lub hodowli tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przy pomocy tonarów lub sejnerów. Miejsce hodowli lub tuczu może posiadać kilka lokalizacji przeznaczonych do prowadzenia hodowli lub tuczu, z których wszystkie są wyznaczone przez współrzędne geograficzne wraz z jasnym określeniem długości i szerokości geograficznej dla każdego punktu wieloboku;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 17</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17) „kamera stereoskopowa” oznacza kamerę z co najmniej dwiema soczewkami, z oddzielnym czujnikiem obrazu lub oddzielnymi klatkami dla każdej soczewki, pozwalającą na rejestrowanie trójwymiarowych obrazów w celu zmierzenia długości ryby;

17) „kamera stereoskopowa” oznacza kamerę z co najmniej dwiema soczewkami, z oddzielnym czujnikiem obrazu lub oddzielnymi klatkami dla każdej soczewki, pozwalającą na rejestrowanie trójwymiarowych obrazów w celu zmierzenia długości ryby oraz wsparcia w precyzyjnym określaniu masy i liczby tuńczyków błękitnopłetwych;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Definicja została zmieniona zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 32</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

32) „nakład połowowy” oznacza produkt mnożenia zdolności przez jego działalność, wykorzystywany do pomiaru intensywności operacji połowowych. Jednostki pomiaru różnią się w zależności od narzędzi połowowych. W przypadku połowów przy użyciu takli jednostką pomiaru nakładu połowowego jest liczba haczyków lub stosunek liczby haczyków do liczby godzin. W przypadku sejnerów jednostką pomiaru są dni połowowe (czas połowu plus czas poszukiwania).

32) „nakład połowowy” oznacza iloczyn zdolności i działalności danego statku rybackiego; w przypadku grupy statków rybackich jest to suma nakładu połowowego wszystkich statków w tej grupie;

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

W zaleceniu ICCAT nie zawarto definicji „nakładu połowowego”. Jeżeli w artykule należy zawrzeć tę definicję, powinna nią być definicja określona w art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia podstawowego w sprawie WPRyb.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, można zezwolić na przenoszenie nieodłowionych ilości żywego tuńczyka błękitnopłetwego, jeżeli zostanie opracowany i zgłoszony przez Komisję do sekretariatu ICCAT wzmocniony system kontroli. System ten stanowi integralną część planu inspekcji państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 13, i obejmuje co najmniej środki określone w art. 26 ust. 3 i art. 52.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, można zezwolić na przenoszenie, w obrębie miejsc hodowli lub tuczu, nieodłowionych ilości żywego tuńczyka błękitnopłetwego z ubiegłorocznego połowu, jeżeli zostanie opracowany i zgłoszony przez Komisję do sekretariatu ICCAT wzmocniony system kontroli. System ten stanowi integralną część planu inspekcji państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 13, i obejmuje co najmniej środki określone w art. 26 ust. 3 i art. 52.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą złożyć wniosek o przeniesienie maksymalnie 5 % swojej kwoty z 2019 r. na 2020 r. Państwa członkowskie zamieszczają taki wniosek w swoich planach zarządzania zdolnością połowową.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Możliwość przeniesienia niewykorzystanej kwoty jest możliwością dostępną dla wszystkich CPC i przewidzianą w zaleceniu ICCAT 19-04, w związku z czym państwa członkowskie również powinny ją mieć.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przed rozpoczęciem okresu połowu państwa członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu zapewniają szczegółową ocenę wszelkich ilości żywych tuńczyków błękitnopłetwych przeniesionych po zakończeniu masowych odłowów w miejscach hodowli lub tuczu, które podlegają ich jurysdykcji. W tym celu dokonuje się transferu do innych sadzów przeniesionych ilości żywego tuńczyka błękitnopłetwego z danego roku połowu, w którym przeprowadzono masowy odłów w miejscach hodowli lub tuczu, z wykorzystaniem systemów kamer stereoskopowych lub metod alternatywnych, pod warunkiem że gwarantują one taki sam poziom precyzji i dokładności, zgodnie z art. 50. Przez cały czas zapewnia się w pełni udokumentowaną identyfikowalność. Przenoszenie ilości tuńczyka błękitnopłetwego z lat, w których nie przeprowadzono odłowu, podlega corocznej kontroli z zastosowaniem tej samej metody doboru próby w oparciu o ocenę ryzyka.

3. Przed rozpoczęciem okresu połowu państwa członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu zapewniają szczegółową ocenę wszelkich ilości żywych tuńczyków błękitnopłetwych przeniesionych po zakończeniu masowych odłowów w miejscach hodowli lub tuczu, które podlegają ich jurysdykcji. W tym celu dokonuje się transferu do innych sadzów przeniesionych ilości żywego tuńczyka błękitnopłetwego z danego roku połowu, w którym przeprowadzono masowy odłów w miejscach hodowli lub tuczu, z wykorzystaniem systemów kamer stereoskopowych lub metod alternatywnych, pod warunkiem że gwarantują one taki sam poziom precyzji i dokładności, zgodnie z art. 50. Przez cały czas zapewnia się w pełni udokumentowaną identyfikowalność. Przenoszenie ilości tuńczyka błękitnopłetwego z lat, w których nie przeprowadzono masowego odłowu, podlega corocznej kontroli z zastosowaniem tej samej procedury doboru właściwych prób w oparciu o ocenę ryzyka.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Celem zmiany jest dostosowanie tekstu do zaleceń ICCAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 10 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą przydzielać kwoty sektorowe łodziom przybrzeżnym upoważnionym do połowów tuńczyka błękitnopłetwego i uwzględniają ten przydział w swoich planach połowowych. Zawierają również w swoich planach monitorowania, kontroli i inspekcji dodatkowe środki w celu ścisłego monitorowania wykorzystania kwot przez tę flotę. Państwa członkowskie mogą przy użyciu parametrów, o których mowa w ust. 1, upoważnić inną liczbę statków do pełnego wykorzystania ich uprawnień do połowów.

2. Państwa członkowskie, które mają łodzie przybrzeżne upoważnione do połowów tuńczyka błękitnopłetwego, przydzielają tym łodziom określone kwoty sektorowe i uwzględniają ten przydział w swoich planach połowowych. Zawierają również w swoich planach monitorowania, kontroli i inspekcji dodatkowe środki w celu ścisłego monitorowania wykorzystania kwot przez tę flotę. Państwa członkowskie mogą przy użyciu parametrów, o których mowa w ust. 1, upoważnić inną liczbę statków do pełnego wykorzystania ich uprawnień do połowów.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Celem tej zmiany jest dostosowanie tekstu do pkt 19 lit. a) zalecenia ICCAT 19-04.

</Amend> 

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 11 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy przydzielaniu udostępnionych im uprawnień do połowów, państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi kryteria o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału kwot krajowych pomiędzy różne segmenty floty, ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa tradycyjnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy przydzielaniu udostępnionych im uprawnień do połowów, państwa członkowskie stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi kryteria o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, a także prawa historyczne, oraz dokonują sprawiedliwego podziału kwot krajowych pomiędzy różne segmenty floty, ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa tradycyjnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich wyposażonych w selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko.

 

</Amend> 

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 11 – akapit 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W tym celu państwa członkowskie, które przydzielają mniej niż 20% swojej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego swoim łodziom przybrzeżnym, ustanawiają roczny plan redystrybucji przydziału połowowego w celu zwiększenia kwoty przyznanej tym łodziom. W planie tym państwa członkowskie określają, w jaki sposób będą dążyć do redystrybucji kwoty zgodnie z zasadami i kryteriami, o których mowa w akapicie pierwszym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego ustanawia roczny plan zarządzania zdolnością połowową. W planie tym państwa członkowskie dostosowują liczbę statków rybackich tak aby zapewnić, by zdolność połowowa była proporcjonalna do uprawnień do połowów przyznanych statkom poławiającym w danym okresie obowiązywania kwoty. Państwa członkowskie dostosowują zdolność połowową, stosując parametry określone w obowiązującym akcie Unii określającym przydział uprawnień do połowów. Przy dostosowywaniu zdolności połowowej dla sejnerów dopuszcza się maksymalne odchylenie o 20 % w stosunku do zdolności połowowej odniesienia z 2018 r.

Każde państwo członkowskie posiadające kwotę tuńczyka błękitnopłetwego ustanawia roczny plan zarządzania zdolnością połowową. W planie tym państwa członkowskie dostosowują liczbę statków łowczych i tonarów, tak aby zapewnić, by zdolność połowowa była proporcjonalna do uprawnień do połowów przyznanych statkom łowczym i tonarom w danym okresie obowiązywania kwoty. Państwa członkowskie dostosowują zdolność połowową, stosując parametry określone w obowiązującym akcie Unii określającym przydział uprawnień do połowów. Przy dostosowywaniu zdolności połowowej Unii dla sejnerów dopuszcza się maksymalne odchylenie o 20 % w stosunku do zdolności połowowej odniesienia z 2018 r.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02. Tonary uznaje się za statki rybackie na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia 1380/2013. Tonary również posiadają przydzieloną kwotę.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. W stosownych przypadkach państwa członkowskie przedkładają Komisji do dnia 15 maja każdego roku zmienione plany zarządzania hodowlą.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony w zaleceniu ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku niezłożenia w terminie przez państwo członkowskie do Komisji któregokolwiek z planów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku stwierdzenia przez Komisję poważnego naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia w oparciu o końcowe sprawozdania z inspekcji, Komisja może podjąć decyzję o niezatwierdzeniu przedłożonych planów i o przekazaniu do Sekretariatu ICCAT planu Unii bez planów danego państwa członkowskiego.

3. W przypadku niezłożenia w terminie przez państwo członkowskie do Komisji któregokolwiek z planów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku stwierdzenia przez Komisję poważnego naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących rocznych planów połowowych w oparciu o końcowe sprawozdania z inspekcji Komisja może podjąć decyzję o niezatwierdzeniu przedłożonych planów i o przekazaniu do Sekretariatu ICCAT planu Unii bez planów danego państwa członkowskiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu Cypr i Grecja mogą wnioskować w swoich rocznych planach połowowych, o których mowa w art. 10, aby sejnery pływające pod ich banderą mogły poławiać tuńczyka błękitnopłetwego we wschodniej części Morza Śródziemnego (obszar połowów FAO 37.3.1 i 37.3.2) od dnia 15 maja do dnia 1 lipca.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Odstępstwo to zostało zawarte w zaleceniu ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 16 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 Chorwacja może wnioskować w swoich rocznych planach połowowych, o których mowa w art. 10, aby sejnery pływające pod jej banderą mogły poławiać tuńczyka błękitnopłetwego w celach hodowlanych na Morzu Adriatyckim (obszar połowów FAO 37.2.1) do dnia 15 lipca.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu Chorwacja i Włochy mogą wnioskować w swoich rocznych planach połowowych, o których mowa w art. 10, aby sejnery pływające pod ich banderą mogły poławiać tuńczyka błękitnopłetwego w celach hodowlanych na Morzu Adriatyckim (obszar połowów FAO 37.2.1) od dnia 26 maja do dnia 15 lipca.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Tekst powinien zostać dostosowany do zalecenia ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 16 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli dane państwo członkowskie przedstawi Komisji dowody, że z powodu wiatrów osiągających przynajmniej 4 stopnie w skali Beauforta niektóre z jego sejnerów poławiających tuńczyka błękitnopłetwego we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i w Morzu Śródziemnym nie były w stanie wykorzystać swoich normalnych dni połowowych w ciągu roku, wówczas to państwo członkowskie może przenieść maksymalnie 10 utraconych dni do dnia 11 lipca tego roku w odniesieniu do danych statków. Niepodjęcie działań przez odnośne statki, a w przypadku wspólnej operacji połowowej przez wszystkie zaangażowane statki, jest należycie uzasadnione na podstawie komunikatów meteorologicznych i pozycji VMS.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, jeżeli dane państwo członkowskie przedstawi Komisji dowody, że z powodu nadzwyczajnych zjawisk pogodowych lub z powodu kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego niektóre z jego sejnerów poławiających tuńczyka błękitnopłetwego we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i w Morzu Śródziemnym nie były w stanie wykorzystać swoich dni połowowych w okresie połowu, wówczas to państwo członkowskie może wydłużyć okres połowu o równoważną liczbę dni połowowych utraconych przez dane statki, do maksymalnie 10 dni. Niepodjęcie działań przez odnośne statki, a w przypadku wspólnej operacji połowowej przez wszystkie zaangażowane statki w przypadku nadzwyczajnych zjawisk pogodowych musi być należycie uzasadnione na podstawie komunikatów meteorologicznych i pozycji VMS.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 20 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przewiduje przyłów tuńczyka błękitnopłetwego w ramach swojej kwoty i informuje o tym Komisję, przekazując jej plan połowowy.

1. Każde państwo członkowskie przewiduje wystarczający przyłów tuńczyka błękitnopłetwego w ramach swojej kwoty i informuje o tym Komisję, przekazując jej plan połowowy.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Wielu rybaków łowiących gatunki, które bytują w pobliżu tuńczyka błękitnopłetwego, takie jak włócznik, nie dysponuje kwotami na przyłów tuńczyka błękitnopłetwego. Należy zapewnić, by przewidziano wystarczającą część kwoty tuńczyka błękitnopłetwego na przyłów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 29 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Unijne sejnery nie angażują się we wspólne operacje połowowe z sejnerami innych CPC.

3. Unijne sejnery nie angażują się we wspólne operacje połowowe z sejnerami innych CPC. Państwa członkowskie mogą jednak zezwolić swoim sejnerom na udział we wspólnych operacjach połowowych z CPC, które posiadają mniej niż pięć upoważnionych sejnerów. W tym celu państwa członkowskie i dany CPC zawierają uprzednio protokół w sprawie ustaleń operacyjnych, do których stosują się statki i organy każdej ze stron, w szczególności w odniesieniu do dokumentacji raportów połowowych wymaganej przez obowiązujące przepisy.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

We wniosku Komisji nie uwzględniono ust. 62 zalecenia 19-04, w którym przewidziano odstępstwo od zakazu wspólnych operacji połowowych. Odstępstwo to należy obwarować określonymi warunkami, w szczególności w drodze protokołu zawartego przez zainteresowane strony.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 35 – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Miesięczne raporty dotyczące ilości

Tygodniowe raporty dotyczące ilości

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 35 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do piętnastego dnia każdego miesiąca każde państwo członkowskie przesyła Komisji informacje o ilościach tuńczyka błękitnopłetwego, które zostały złowione, wyładowane, przeładowane lub umieszczone w sadzach w poprzednim miesiącu przez statki rybackie lub tonary pływające pod jego banderą lub w nim zarejestrowane. Podane informacje są uporządkowane według rodzajów narzędzi oraz z uwzględnieniem przyłowu, połowów w rybołówstwie sportowym i rekreacyjnym oraz połowów o wyniku zerowym. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT.

Każde państwo członkowskie przesyła Komisji tygodniowe raporty połowowe. Raporty te zawierają informacje o ilościach tuńczyka błękitnopłetwego, które zostały złowione, wyładowane, przeładowane lub umieszczone w sadzach w poprzednim tygodniu przez statki rybackie lub tonary pływające pod jego banderą lub w nim zarejestrowane. Podane informacje są uporządkowane według rodzajów narzędzi oraz z uwzględnieniem przyłowu, połowów w rybołówstwie sportowym i rekreacyjnym oraz połowów o wyniku zerowym. W przypadku sejnerów i tonarów raporty te muszą być odpowiednio zgodne z art. 31. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 38 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby każdemu z miejsc hodowli lub tuczu przydzielany był jeden regionalny obserwator ICCAT na cały okres operacji umieszczania w sadzach. W przypadku działania siły wyższej i po potwierdzeniu przez właściwy organ danego państwa członkowskiego tych okoliczności, które stanowią siłę wyższą, jeden obserwator regionalny ICCAT może obsługiwać dwa miejsca hodowli lub tuczu w celu zagwarantowania ciągłości działalności hodowlanej. Państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu żąda jednak natychmiastowego przydzielenia dodatkowego obserwatora regionalnego.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby każdemu z miejsc hodowli lub tuczu przydzielany był jeden regionalny obserwator ICCAT na cały okres operacji umieszczania w sadzach. W przypadku działania siły wyższej i po potwierdzeniu przez organy państwa członkowskiego, w którym odbywa się hodowla, tych okoliczności, które stanowią siłę wyższą, jeden obserwator regionalny ICCAT może obsługiwać dwa miejsca hodowli lub tuczu w celu zagwarantowania ciągłości działalności hodowlanej. Państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu żąda jednak natychmiastowego przydzielenia dodatkowego obserwatora regionalnego.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 43 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jednakże jeżeli niewystarczająca jakość lub ostrość nagrania wideo uniemożliwiają oszacowanie ilości objętych transferem, kapitan statku lub operator miejsca hodowli lub tuczu lub tonara może wystąpić do organów odpowiedzialnego państwa członkowskiego o zgodę na przeprowadzenie nowej operacji transferu i dostarczenie regionalnemu obserwatorowi ICCAT odpowiedniego nagrania wideo. Jeżeli taka dobrowolna kontrola transferu nie zostaje przeprowadzona z wynikiem zadowalającym, odpowiedzialne państwo członkowskie wszczyna dochodzenie. Jeżeli po zakończeniu tego dochodzenia zostanie potwierdzone, że jakość materiału wideo nie pozwala na oszacowanie ilości objętych transferem, organy kontrolne odpowiedzialnego państwa członkowskiego nakazują przeprowadzenie kontrolnej operacji transferu i przekazują odpowiedni zapis wideo obserwatorowi regionalnemu ICCAT. Nowe transfery przeprowadza się jako transfery kontrolne do czasu, gdy jakość nagrań wideo pozwoli na oszacowanie ilości objętych transferem.

3. Jednakże jeżeli niewystarczająca jakość lub ostrość nagrania wideo uniemożliwiają oszacowanie ilości objętych transferem, kapitan statku lub operator miejsca hodowli lub tuczu lub tonara może wystąpić do organów odpowiedzialnego państwa członkowskiego o zgodę na przeprowadzenie nowej operacji transferu i dostarczenie regionalnemu obserwatorowi ICCAT odpowiedniego nagrania wideo. Jeżeli taka dobrowolna kontrola transferu nie zostaje przeprowadzona z wynikiem zadowalającym, odpowiedzialne państwo członkowskie wszczyna dochodzenie. Jeżeli po zakończeniu tego dochodzenia zostanie potwierdzone, że jakość materiału wideo nie pozwala na oszacowanie ilości objętych transferem, organy kontrolne odpowiedzialnego państwa członkowskiego nakazują przeprowadzenie jeszcze jednej kontrolnej operacji transferu i przekazują odpowiedni zapis wideo obserwatorowi regionalnemu ICCAT. Nowe transfery przeprowadza się jako transfery kontrolne do czasu, gdy jakość nagrań wideo pozwoli na oszacowanie ilości objętych transferem.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 50 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy wyniki programu wykazują, że liczba sztuk tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach różni się od liczby sztuk zgłoszonych jako złowione lub poddane transferowi, państwo członkowskie lub CPC odpowiedzialne za miejsce hodowli lub tuczu wszczyna dochodzenie we współpracy z państwem członkowskim odpowiedzialnym za statek łowczy lub tonar.

4. W przypadku gdy wyniki programu wykazują, że liczba sztuk tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach różni się od liczby sztuk zgłoszonych jako złowione lub poddane transferowi, państwo członkowskie bandery statku łowczego lub tonara wszczyna dochodzenie we współpracy z państwem członkowskim lub CPC odpowiedzialnym za miejsce hodowli lub tuczu.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 51 – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Deklaracja umieszczania w sadzach

Raport z umieszczania w sadzach

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 51 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ciągu tygodnia od zakończenia operacji umieszczania w sadzach państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce hodowli lub tuczu przedkłada deklarację umieszczania w sadzach zgodnie z załącznikiem XIV państwu członkowskiemu lub CPC, których statki lub tonary dokonały połowu tuńczyka błękitnopłetwego, oraz Komisji. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT.

1. W ciągu tygodnia od zakończenia operacji umieszczania w sadzach państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce hodowli lub tuczu przedkłada raport z umieszczania w sadzach zawierający deklarację umieszczania w sadzach określoną w załączniku XIV, państwu członkowskiemu lub CPC, których statki lub tonary dokonały połowu tuńczyka błękitnopłetwego, oraz Komisji. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Zalecenia ICCAT 18-02 i 19-04 mówią o raporcie z umieszczania w sadzach, więc dla jasności lepiej jest stosować ten sam termin.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 52 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 2 każde państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu ustanawia minimalny odsetek ryb podlegających kontroli.  Odsetek ten jest określony w rocznym planie inspekcji, o którym mowa w art. 13. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wyniki kontroli wyrywkowych przeprowadzanych każdego roku. Komisja przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT w kwietniu następnego roku.

3. Do celów ust. 2 każde państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsca hodowli lub tuczu ustanawia minimalny odsetek ryb podlegających kontroli. Odsetek ten jest określony w rocznym planie inspekcji, o którym mowa w art. 13. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wyniki kontroli wyrywkowych przeprowadzanych każdego roku. Komisja przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT w kwietniu roku następującego po danym okresie obowiązywania kwoty.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 54 – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Raport z umieszczania w sadzach

Raport przeglądowy z umieszczania w sadzach

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 54 – akapit 1 – wprowadzenie</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie, które podlegają obowiązkowi składania deklaracji umieszczania w sadzach zgodnie z art. 51, przesyłają Komisji do dnia 31 lipca każdego roku raport z umieszczania w sadzach dotyczący poprzedniego roku. Komisja przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT do dnia 1 sierpnia każdego roku. Raport zawiera następujące informacje:

Państwa członkowskie, które podlegają obowiązkowi składania deklaracji umieszczania w sadzach i raportów z umieszczania w sadzach zgodnie z art. 51, przesyłają Komisji do dnia 31 lipca każdego roku raport przeglądowy z umieszczania w sadzach dotyczący poprzedniego roku. Komisja przekazuje te informacje do Sekretariatu ICCAT do dnia 1 sierpnia każdego roku. Raport przeglądowy zawiera następujące informacje:

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Dla jasności konieczne jest rozróżnienie indywidualnych sprawozdań z umieszczania w sadzach od sprawozdania rocznego, które państwa członkowskie są zobowiązane przesyłać Komisji co roku.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 56 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na potrzeby kontroli kapitan statku lub jego przedstawiciel zapewnia, aby nie przerywano przekazywania danych VMS przez statki łowcze upoważnione do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego, kiedy przebywają one w porcie.

3. Na potrzeby kontroli kapitan statku lub jego przedstawiciel zapewnia, aby nie przerywano przekazywania danych VMS przez statki łowcze upoważnione do aktywnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego, kiedy przebywają one w porcie, chyba że istnieje system wywoływania statków w porcie i poza nim.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Odstępstwo to zostało zawarte w zaleceniu ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 60 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów art. 89–91 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, a w szczególności dla spoczywającego na państwach członkowskich obowiązku wprowadzenia odpowiednich środków egzekwowania w odniesieniu do statku rybackiego, państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce(-a) hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego wprowadza odpowiedni środek egzekwowania w odniesieniu do miejsca hodowli lub tuczu, w przypadku gdy zgodnie z prawodawstwem tego państwa ustalono, że nie spełnia ono przepisów art. 45–55. Środki te mogą obejmować, w zależności od wagi przestępstwa i zgodnie z odnośnymi przepisami prawa krajowego, zawieszenie lub wykreślenie z rejestru miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego oraz nałożenie grzywien.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 89–91 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, a w szczególności dla spoczywającego na państwach członkowskich obowiązku wprowadzenia odpowiednich środków egzekwowania w odniesieniu do statku rybackiego, państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce(-a) hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego wprowadza odpowiedni środek egzekwowania w odniesieniu do miejsca hodowli lub tuczu, w przypadku gdy zgodnie z prawodawstwem tego państwa ustalono, że nie spełnia ono przepisów art. 45–55. W zależności od wagi przestępstwa i zgodnie z odnośnymi przepisami prawa krajowego środki te mogą obejmować w szczególności zawieszenie upoważnienia lub wykreślenie z rejestru miejsc hodowli lub tuczu tuńczyka błękitnopłetwego ICCAT, utworzonego zgodnie z zaleceniem ICCAT 06-07, i/lub grzywny.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 61 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie naruszając przepisów rozporządzeń (WE) nr 1224/2009, (WE) nr 1005/2008 i rozporządzenia (UE) nr 1379/201346 zakazuje się unijnego handlu, wyładunku, przywozu, wywozu, umieszczania w sadzach w celu tuczu lub hodowli, powrotnego wywozu i przeładunku tuńczyka błękitnopłetwego, któremu nie towarzyszy dokładna, pełna i zatwierdzona dokumentacja określona w niniejszym rozporządzeniu, w art. 4b rozporządzenia (WE) nr 1936/2001 oraz w przepisach Unii wdrażających przepisy ICCAT dotyczące programu dokumentacji połowów.

1. Nie naruszając przepisów rozporządzeń (WE) nr 1224/2009, (WE) nr 1005/2008 i rozporządzenia (UE) nr 1379/201346 zakazuje się unijnego handlu, wyładunku, przywozu, wywozu, umieszczania w sadzach w celu tuczu lub hodowli, powrotnego wywozu i przeładunku tuńczyka błękitnopłetwego, któremu nie towarzyszy dokładna, pełna i zatwierdzona dokumentacja określona w niniejszym rozporządzeniu, w art. 4b rozporządzenia (WE) nr 1936/2001 oraz w przepisach Unii wdrażających przepisy ICCAT dotyczące programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

_________________

_________________

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 61 – ustęp 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) tuńczyk błękitnopłetwy został złowiony przez statki rybackie lub tonary, których państwo bandery nie posiada kwot, limitów połowowych lub przydziału nakładu połowowego w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z warunkami określonymi w środkach ICCAT w zakresie ochrony i zarządzania; lub

a) tuńczyk błękitnopłetwy został złowiony przez statki rybackie lub tonary, których państwo bandery nie posiada kwot lub limitów połowowych w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z warunkami określonymi w środkach ICCAT w zakresie ochrony i zarządzania; lub

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 65 – ustęp 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) celu dotyczącego śmiertelności połowowej w celu utrzymania biomasy stada na poziomie MSY, o którym mowa w art. 3;

skreśla się

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Cel dotyczący śmiertelności jest podstawowym elementem rozporządzenia, w związku z czym powinno się go zmieniać wyłącznie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (współdecyzji).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik I – punkt 2 – tiret 2 a (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- nie więcej niż 90 % swojej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego pomiędzy swoje statki łowcze na Morzu Adriatyckim na potrzeby hodowli.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Przepis ten zawarto w zaleceniu ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik X – punkt 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9) Jeżeli nagranie wideo ma jakość niewystarczającą do oszacowania liczby przeniesionych tuńczyków błękitnopłetwych, organy kontrolne wnioskują o nowy transfer. Nowy transfer obejmuje przeniesienie wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych znajdujących się w sadzu odbierającym do innego sadza, który musi być pusty.

9) Jeżeli nagranie wideo ma jakość niewystarczającą do oszacowania liczby przeniesionych tuńczyków błękitnopłetwych, operator może zwrócić się do organów państwa bandery danego statku lub tonara o przeprowadzenie dobrowolnego transferu kontrolnego. Taki dobrowolny transfer kontrolny obejmuje transfer wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych znajdujących się w sadzu odbierającym do innego sadza, który musi być pusty. Jeżeli ryby pochodzą z tonara, tuńczyk błękitnopłetwy przeniesiony już z tonara do sadza odbierającego może zostać przeniesiony z powrotem do tonara i wówczas transfer kontrolny zostaje anulowany pod nadzorem regionalnego obserwatora ICCAT.

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Punkt ten został zmieniony zaleceniem ICCAT 19-04, które zmieniło zalecenie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik XI – część B – punkt 2 – wprowadzenie</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) Państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce hodowli lub tuczu przedstawia państwu członkowskiemu lub CPC odpowiedzialnym za statek łowczy lub tonar oraz Komisji raport obejmujący następujące dokumenty:

2) W terminie 15 dni od daty umieszczenia w sadzu państwo członkowskie odpowiedzialne za miejsce hodowli lub tuczu przedstawia państwu członkowskiemu lub CPC odpowiedzialnym za statek łowczy lub tonar oraz Komisji raport obejmujący następujące dokumenty:

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Termin ten został określony w zaleceniu ICCAT 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

UZASADNIENIE

Kontekst wniosku

 

Od dnia 14 listopada 1997 Unia Europejska jest jedną z umawiających się stron Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego (zwanej dalej „konwencją ICCAT”).

 

Dzięki ustanowieniu Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (zwanej dalej „ICCAT”) konwencja ICCAT zapewnia ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony tuńczyków i gatunków tuńczykopodobnych oraz zarządzania ich zasobami w Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych.

 

ICCAT jest upoważniona do wydawania wiążących zaleceń w zakresie ochrony zasobów, które podlegają jej kompetencji, i zarządzania nimi. Akty te są skierowane przede wszystkim do umawiających się stron ICCAT, ale nakładają również obowiązki na operatorów prywatnych (np. kapitanów statków). Zalecenia ICCAT wchodzą w życie sześć miesięcy po ich przyjęciu i muszą zostać niezwłocznie wdrożone do prawa Unii.

 

Treść wniosku

 

Celem rozpatrywanego wniosku [COM (2019) 619] jest zatem transpozycja do prawa UE zalecenia ICCAT 18-02, które ustanawia wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (zwanym dalej „planem zarządzania”). Zalecenie to przyjęto na 21. specjalnym posiedzeniu ICCAT, które odbyło się w Dubrowniku w dniach 12–19 listopada 2018 r.

 

Plan zarządzania jest zgodny z zaleceniem Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych i Statystyki („SCRS”), w którym stwierdzono, że ICCAT powinna ustanowić wieloletni plan zarządzania tymi zasobami w 2018 r., ponieważ obecny stan stada zdaje się już nie wymagać środków nadzwyczajnych wprowadzonych w ramach planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego zaleceniem 17-17 zmieniającym zalecenie 14-04. To drugie zalecenie zostało przetransponowane do prawa UE rozporządzeniem (UE) 2016/1627.

 

Transpozycja obejmuje wszystkie środki kontroli, które dotyczą połowów i hodowli tuńczyka błękitnopłetwego na wodach UE lub przez statki UE na obszarze objętym konwencją.

 

W zaleceniu ICCAT 18-02 przewidziano plan zarządzania, który jest generalnie bardziej elastyczny niż obowiązujące zasady dotyczące odbudowy zasobów, choć niektóre środki są bardziej precyzyjne lub restrykcyjne, jak np. środki kontroli w miejscach hodowli lub tuczu. Główne różnice można streścić w następujący sposób:

 

a) Okresy otwarte: wniosek przewiduje okres otwarty dla sejnerów o 10 dni dłuższy niż w przypadku rozporządzenia (UE) 2016/1627, chyba że państwa członkowskie ustalą inaczej w swoich rocznych planach połowowych.

b) Dopuszczalna wielkość przyłowów w przedstawionym wniosku wzrosła do 20 % w porównaniu z 5 % w rozporządzeniu (UE) 2016/1627.

c) Zdolność połowowa: na mocy przedstawionego wniosku połowy prowadzić może do 20 % więcej sejnerów (okres odniesienia 2018) w porównaniu z rozporządzeniem (UE) 2016/1627 oraz uznaje się nową kwotę sektorową przydzieloną na rzecz tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na Azorach, Maderze i Wyspach Kanaryjskich.

d) Zdolność w zakresie hodowli: zgodnie z przedstawionym wnioskiem ilość ryb w miejscach hodowli lub tuczu może wzrosnąć o 7 %.

e) Transfery w obrębie miejsca hodowli lub tuczu i kontrole wyrywkowe: System kontroli w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego zostaje wzmocniony w zakresie monitorowania żywych ryb w miejscach hodowli lub tuczu. Odbywa się to w drodze wyrywkowych kontroli z wykorzystaniem kamer stereoskopowych w oparciu o analizę ryzyka i szacowane przeniesienia.

 

Stanowisko sprawozdawcy

 

Sprawozdawca wzywa do ścisłej transpozycji zalecenia ICCAT 18-02 w celu stworzenia równych warunków działania dla operatorów unijnych względem operatorów z państw trzecich. Uważa on, że wszystkie podmioty działające w sektorze rybołówstwa muszą mieć identyczne warunki, aby zapewnić wsparcie i zrozumienie tego sektora.

 

W tym przypadku Komisja dokonała bardzo dokładnej transpozycji zalecenia ICCAT, z wyjątkiem kilku kwestii, a mianowicie:

 

a)  definicja „umieszczenia w sadzu” w art. 5;

b) art. 16 dotyczący okresów połowu powinien przewidywać odstępstwa dla wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Adriatyckiego, zgodnie z zaleceniem ICCAT;

c) art. 56 dotyczący przekazywania danych VMS powinien przewidywać odstępstwo dla operacji, w których istnieje system wywoływania statków w porcie i poza nim;

d) w załączniku I należy określić procent kwoty, który można przeznaczyć na potrzeby hodowli na Morzu Adriatyckim;

e) w załączniku XI należy określić harmonogram przedstawiania raportów przez organy państw członkowskich.

W ww. przypadkach sprawozdawca proponuje zatem zmiany, aby dostosować wniosek do zalecenia ICCAT.

 

Sprawozdawca proponuje również zmianę sformułowań dotyczących deklaracji umieszczania w sadzach i raportu z umieszczania w sadzach, o których mowa odpowiednio w art. 51 i 54 wniosku, w celu lepszego dostosowania ich do terminologii stosowanej w zaleceniu ICCAT i uniknięcia nieporozumień.

 

Na 26. posiedzeniu zwyczajnym, które odbyło się w Palma de Mallorca w listopadzie 2019 r., ICCAT przyjęła zalecenie 19-04, które wprowadza drobne zmiany do zalecenia 18-02. Zmiany te, na które zgodziła się Unia Europejska, dotyczą następujących artykułów:

 

a) artykuł 5 – definicja kamery stereoskopowej,

b) artykuł 7 – przenoszenie nieodłowionych ilości żywych tuńczyków błękitnopłetwych,

c) artykuł 12 – roczne plany zarządzania zdolnością połowową,

d) artykuł 14 – roczne plany zarządzania hodowlą,

e) artykuł 35 – raporty dotyczące ilości,

f) artykuł 38 – program regionalnych obserwatorów ICCAT,

g) artykuł 43 – weryfikacja przez obserwatorów regionalnych ICCAT oraz prowadzenie dochodzeń,

h) artykuł 50 – środki i programy umożliwiające oszacowanie liczby sztuk i masy tuńczyka błękitnopłetwego umieszczanego w sadzach,

i) artykuły 51 i 54 – deklaracja umieszczania w sadzach i raport z umieszczania w sadzach,

j) artykuł 60 – egzekwowanie przepisów,

k) artykuł 61 – środki dotyczące wprowadzania do obrotu,

l) załącznik X – minimalne normy w zakresie procedur dotyczących nagrań wideo.

Sprawozdawca proponuje poprawki do wyżej wymienionych artykułów w celu dostosowania tekstu do zalecenia ICCAT 19-04.

 

Sprawozdawca uważa również, że pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na działalność połowową, w tym na działalność związaną z tuńczykiem błękitnopłetwym. Dlatego uznaje on za właściwe przedłużenie okresu połowu tuńczyka błękitnopłetwego okrężnicami do dnia 11 lipca, jeżeli sejnery poławiające tuńczyka błękitnopłetwego nie były w stanie wykorzystać swoich normalnych dni połowowych z powodu kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylenie rozporządzenia (UE) 2016/1627

Odsyłacze

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Data przedstawienia w PE

28.11.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

16.12.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Opinia niewydana

 Data wydania decyzji

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Data przyjęcia

3.9.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Data złożenia

8.9.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności