Postup : 2019/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0149/2020

Predkladané texty :

A9-0149/2020

Rozpravy :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 275kWORD 93k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pre rybárstvo</Commission>

Spravodajca: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0619),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0188/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0149/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „komisia ICCAT“), ktorá bola zriadená na základe dohovoru, na svojom 21. mimoriadnom zasadnutí v roku 2018 prijala odporúčanie 18-02, v ktorom stanovila viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori (ďalej len „riadiaci plán“). Tento riadiaci plán sa riadi odporúčaním Stáleho výboru komisie ICCAT pre výskum a štatistiku (ďalej len „SCRS“), v ktorom sa uvádza, že komisia ICCAT má stanoviť viacročný plán riadenia danej populácie v roku 2018, keďže sa zdá, že súčasný stav populácie si už nevyžaduje núdzové opatrenia zavedené v rámci plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého (stanoveného odporúčaním 17-17, ktorým sa mení odporúčanie 14-04).

(4) Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „komisia ICCAT“), ktorá bola zriadená na základe dohovoru, na svojom 21. mimoriadnom zasadnutí v roku 2018 prijala odporúčanie 18-02, v ktorom stanovila viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori (ďalej len „riadiaci plán“). Tento riadiaci plán sa riadi odporúčaním Stáleho výboru komisie ICCAT pre výskum a štatistiku (ďalej len „SCRS“), v ktorom sa uvádza, že komisia ICCAT má stanoviť viacročný plán riadenia danej populácie v roku 2018, keďže sa zdá, že súčasný stav populácie si už nevyžaduje núdzové opatrenia zavedené v rámci plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého (stanoveného odporúčaním 17-17, ktorým sa mení odporúčanie 14-04), a to bez oslabenia existujúcich monitorovacích a kontrolných opatrení.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Výbor SCRS komisie ICCAT vo svojej najnovšej správe uviedol, že Komisia by mala zvážiť prechod od plánu obnovy k plánu riadenia, a to bez toho, aby sa oslabili súčasné monitorovacie a kontrolné opatrenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Komisia ICCAT na svojom 26. pravidelnom zasadnutí v roku 2019 prijala odporúčanie 19-04, ktorým sa mení viacročný plán riadenia vypracovaný na základe odporúčania 18-02. Odporúčaním komisie ICCAT 19-04 sa ruší a nahrádza odporúčanie 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V riadiacom pláne sa zohľadňujú osobitosti rôznych druhov výstroja a rybolovných techník. Pri vykonávaní riadiaceho plánu by sa Únia a členské štáty mali usilovať o presadzovanie pobrežných rybolovných činnostípoužívania rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie, a výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom tradičnom rybolove, a tak prispievať k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev.

(8)  V riadiacom pláne sa zohľadňujú osobitosti rôznych druhov výstroja a rybolovných techník. Pri vykonávaní riadiaceho plánu by Únia a členské štáty mali presadzovať pobrežné rybolovné činnostipoužívanie rybárskeho výstroja a rybolovných techník, ktoré sú selektívne a majú menší vplyv na životné prostredie, predovšetkým výstroja a techník používaných v tradičnom a maloobjemovom tradičnom rybolove, a tak prispievať k primeranej životnej úrovni miestnych hospodárstiev. Príkladom takéhoto tradičného a maloobjemového tradičného rybolovu sú napríklad oddávna používané techniky odchytu tuniakov do pasce a ich lovu známe ako „almadrabas“, ktoré sa využívajú v určitých častiach Stredozemného mora, ako aj drobný pobrežný rybolov loďami s návnadou, plavidlami na lov lovnými šnúrami a plavidlami na lov ručnými šnúrami. Členské štáty by pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, mali spravodlivo a transparentne rozdeliť vnútroštátne kvóty medzi rôzne segmenty flotily, tak aby sa časť kvóty pridelila tradičnému a maloobjemovému tradičnému rybolovu, pričom treba zohľadniť historické práva.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa dostatočná časť ich kvót vyčlenila na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého, najmä v rámci tradičného a maloobjemového tradičného rybolovu.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Mnohí rybári, ktorí cielene lovia druhy podobné tuniakovi modroplutvému, ako je napríklad mečiar veľký, nemajú kvótu na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého.

</Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) Zohľadniť by sa mali osobitné charakteristiky a potreby drobného tradičného rybolovu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Vzhľadom na to, že zmluvné strany dohovoru ICCAT často menia určité odporúčania komisie ICCAT a že je pravdepodobné, že sa v budúcnosti budú ďalej meniť s cieľom urýchlene zaviesť budúce odporúčania komisie ICCAT, ktorými sa zmení alebo doplní riadiaci plán ICCAT, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o tieto aspekty: lehoty na dosiahnutie cieľovej rybolovnej úmrtnosti potrebnej na udržiavanie biomasy populácie na úrovni, ktorá je v súlade s maximálnym udržateľným výnosom; lehoty na nahlasovanie informácií; dĺžka trvania rybárskych sezón; minimálne ochranné referenčné veľkosti; percentá a parametre; informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii; úlohy pre národných a regionálnych pozorovateľov, dôvody na odmietnutie povolenia na premiestňovanie rýb; dôvody na zadržanie úlovkov a pre príkaz na vypustenie rýb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva31. Predovšetkým, v záujme zaručenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14) Vzhľadom na to, že zmluvné strany dohovoru ICCAT často menia určité odporúčania komisie ICCAT a že je pravdepodobné, že sa v budúcnosti budú ďalej meniť s cieľom urýchlene zaviesť budúce odporúčania komisie ICCAT, ktorými sa zmení alebo doplní riadiaci plán ICCAT, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o tieto aspekty: lehoty na nahlasovanie informácií; dĺžka trvania rybárskych sezón; minimálne ochranné referenčné veľkosti; percentá a parametre; informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii; úlohy pre národných a regionálnych pozorovateľov, dôvody na odmietnutie povolenia na premiestňovanie rýb; dôvody na zadržanie úlovkov a pre príkaz na vypustenie rýb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva31. Predovšetkým, v záujme zaručenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

31 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

31 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Odôvodnenie musí byť v súlade s článkom 65 tohto návrhu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto nariadenia je zachovanie biomasy tuniaka modroplutvého nad úrovňou schopnou produkovať maximálny udržateľný výnos.

Cieľom tohto nariadenia je zachovanie biomasy tuniaka modroplutvého približne na úrovni B0.1, čo možno dosiahnuť pri rybolove maximálne na úrovni F0.1..

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento cieľ stanovený komisiou ICCAT nie je v rozpore s cieľom SRP týkajúcim sa maximálneho udržateľného výnosu, konkrétnejšie však stanovuje, ktorý ukazovateľ sa má použiť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – bod 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „rekreačný rybolov“ sú neobchodné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje na účely rekreácie, cestovného ruchu alebo športu;

(6) „rekreačný rybolov“ sú neobchodné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje na účely rekreácie a/alebo cestovného ruchu;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Do návrhu by sa malo zahrnúť vymedzenie pojmu športový rybolov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – bod 6 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) „športový rybolov“ je nekomerčný rybolov, ktorého účastníci sú členmi národnej športovej organizácie alebo držiteľmi národnej športovej licencie;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Toto vymedzenie je uvedené v odporúčaní komisie ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – bod 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „umiestnenie do klietky“ je premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého do fariem a ich následné kŕmenie zamerané na výkrm a nárast celkovej biomasy;

(12) „umiestnenie do klietky“ je premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého z prepravnej klietky alebo pasce do chovných alebo výkrmných klietok;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V záujme jasnosti a jednotnosti medzi zmluvnými stranami by malo byť vymedzenie rovnaké ako v odporúčaní komisie ICCAT 18-02. Akýkoľvek problém týkajúci sa tohto vymedzenia by sa mal riešiť v rámci komisie ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – bod 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) „farma“ je morská oblasť jasne ohraničená zemepisnými súradnicami, ktorá sa používa na výkrm alebo chov jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené pascami a/alebo vakovými sieťami. Farma môže mať niekoľko chovných lokalít, ktoré sú všetky ohraničené zemepisnými súradnicami s jasným vymedzením zemepisnej dĺžky a šírky pre každý bod polygónu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – bod 17</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) „stereoskopická kamera“ je kamera s dvoma alebo viacerými objektívmi, pričom každý objektív má samostatný obrazový snímač alebo filmové okienko, čo umožňuje snímanie trojrozmerného obrazu na účely merania dĺžky rýb;

(17) „stereoskopická kamera“ je kamera s dvoma alebo viacerými objektívmi, pričom každý objektív má samostatný obrazový snímač alebo filmové okienko, čo umožňuje snímanie trojrozmerného obrazu na účely merania dĺžky rýb a pomáha pri upresňovaní počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Toto vymedzenie bolo zmenené na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – bod 32</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) „rybolovné úsilie“ je výsledok kapacity a činnosti rybárskeho plavidla na účely merania intenzity rybolovných operácií. Toto meranie sa líši v závislosti od výstroja. V prípade rybolovu lovnou šnúrou sa meria počtom háčikov alebo súčtom háčiko-hodín. V prípade vakových sietí sa meria súčtom loďodní (trvanie rybolovu plus čas strávený hľadaním);

(32) „rybolovné úsilie“ je výsledok kapacity a činnosti rybárskeho plavidla; v prípade skupiny rybárskych plavidiel je to súčet rybolovného úsilia všetkých plavidiel v danej skupine;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V odporúčaniach ICCAT nie je pojem rybolovné úsilie vymedzený. Ak by sa mal pojem vymedziť v tomto návrhu, malo by ísť o vymedzenie uvedené v článku 4 ods. 1 bode 21 základného nariadenia o SRP.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 sa prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého môže povoliť, ak sa vytvorí prísnejší systém kontroly a Komisia tento systém oznámi sekretariátu ICCAT. Tento systém musí byť neodlučiteľnou súčasťou plánu inšpekcií členského štátu uvedeného v článku 13 a musí obsahovať aspoň opatrenia stanovené v článku 26 ods. 3 a v článku 52.

2. Odchylne od odseku 1 sa prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého z úlovku predchádzajúceho roku v rámci farmy môže povoliť, ak sa vytvorí prísnejší systém kontroly a Komisia tento systém oznámi sekretariátu ICCAT. Tento systém musí byť neodlučiteľnou súčasťou plánu inšpekcií členského štátu uvedeného v článku 13 a musí obsahovať aspoň opatrenia stanovené v článku 26 ods. 3 a v článku 52.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty požiadať o prevod maximálne 5 % svojej kvóty z roku 2019 na rok 2020. Členské štáty túto žiadosť zahrnú do svojho plánu rybolovnej kapacity.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Všetky zmluvné strany majú na základe odporúčania ICCAT 19-04 možnosť preniesť svoje nevyužité kvóty do ďalšieho roku a táto možnosť by mala platiť aj pre členské štáty.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pred začiatkom rybárskej sezóny členské štáty zodpovedné za farmy zabezpečia dôkladné posúdenie živých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa prenášajú po hromadnom výlove na farmách patriacich do ich právomoci. Na tento účel sa všetky prenesené živé jedince tuniaka modroplutvého za daný rok výlovu, ktoré sú predmetom hromadného výlovu na farmách, premiestnia do iných klietok, v ktorých sa používajú systémy stereoskopických kamier alebo alternatívne metódy, za predpokladu, že zaručujú rovnakú úroveň presnosti a precíznosti v súlade s článkom 50. Počas celého procesu sa zabezpečí úplná zdokumentovaná vysledovateľnosť. Prenos tuniaka modroplutvého z rokov, počas ktorých sa neuskutočňoval výlov, sa kontroluje každoročne použitím toho istého postupu odberu vzoriek založenom na posúdení rizika.

3. Pred začiatkom rybárskej sezóny členské štáty zodpovedné za farmy zabezpečia dôkladné posúdenie živých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa prenášajú po hromadnom výlove na farmách patriacich do ich právomoci. Na tento účel sa všetky prenesené živé jedince tuniaka modroplutvého za daný rok výlovu, ktoré sú predmetom hromadného výlovu na farmách, premiestnia do iných klietok, v ktorých sa používajú systémy stereoskopických kamier alebo alternatívne metódy, za predpokladu, že zaručujú rovnakú úroveň presnosti a precíznosti v súlade s článkom 50. Počas celého procesu sa zabezpečí úplná zdokumentovaná vysledovateľnosť. Prenos tuniaka modroplutvého z rokov, počas ktorých sa neuskutočňoval hromadný výlov, sa kontroluje každoročne uplatnením toho istého postupu za použitia vhodných vzoriek na základe posúdenia rizika.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť znenie článku s odporúčaniami ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2 Členské štáty môžu prideliť sektorové kvóty plavidlám, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov a sú oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, a tieto kvóty uvedú vo svojich rybolovných plánoch. Do svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánov zahrnú aj dodatočné opatrenia s cieľom pozorne monitorovať čerpanie kvóty zo strany takejto flotily. Členské štáty môžu pri uplatnení parametrov uvedených v odseku 1 oprávniť iný počet plavidiel s cieľom v plnej miere využiť svoje rybolovné možnosti.

2. Členské štátys plavidlami, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov a ktoré sú oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, pridelia týmto plavidlám osobitnú sektorovú kvótu a pridelenie tejto kvóty zahrnú do svojich rybolovných plánov. Do svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánov zahrnú aj dodatočné opatrenia s cieľom pozorne monitorovať čerpanie kvóty zo strany takejto flotily. Členské štáty môžu pri uplatnení parametrov uvedených v odseku 1 oprávniť iný počet plavidiel s cieľom v plnej miere využiť svoje rybolovné možnosti.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť znenie článku s bodom 19 písm. a) odporúčania ICCAT 19-04.

</Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 11 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a takisto sa usilujú rozdeliť vnútroštátne kvóty spravodlivo medzi rôzne segmenty flotily s osobitným ohľadom na tradičný a maloobjemový tradičný rybolov a poskytovať stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a zohľadňujú aj historické práva, pričom vnútroštátne kvóty rozdeľujú spravodlivo medzi rôzne segmenty flotily s osobitným ohľadom na tradičný a maloobjemový tradičný rybolov a poskytujú stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

 

</Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 11 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na tento účel členské štáty, ktoré pridelia svojim plavidlám vykonávajúcim maloobjemový pobrežný rybolov menej ako 20 % svojej kvóty na lov tuniaka modroplutvého, vypracujú ročný plán prerozdeľovania rybolovných možností s cieľom zvýšiť kvótu pridelenú týmto plavidlám. Členské štáty v tomto pláne vymedzia, ako sa budú usilovať o prerozdelenie kvót v súlade so zásadami a kritériami uvedenými v prvom odseku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu. V tomto pláne členské štáty prispôsobia počet rybárskych plavidiel tak, aby sa zabezpečilo, že rybolovná kapacita je úmerná rybolovným možnostiam, ktoré sú pridelené lovným plavidlám na príslušné obdobie kvóty. Členské štáty upravia rybolovnú kapacitu použitím parametrov prideľovania rybolovných možností stanovených v platnom akte Únie. Úprava rybolovnej kapacity pre plavidlá na lov vakovou sieťou je obmedzená maximálnou odchýlkou 20 % v porovnaní s východiskovou rybolovnou kapacitou na rok 2018.

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu. V tomto pláne členské štáty prispôsobia počet lovných plavidiel a pascí tak, aby sa zabezpečilo, že rybolovná kapacita je úmerná rybolovným možnostiam, ktoré sú pridelené lovným plavidlám a pasciam na príslušné obdobie kvóty. Členské štáty upravia rybolovnú kapacitu použitím parametrov prideľovania rybolovných možností stanovených v platnom akte Únie. Úprava rybolovnej kapacity Únie pre plavidlá na lov vakovou sieťou je obmedzená maximálnou odchýlkou 20 % v porovnaní s východiskovou rybolovnou kapacitou na rok 2018.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02. Pasce sa podľa článku 4 ods. 4 nariadenia č. 1380/2013 považujú za rybárske plavidlá. Kvóty sa vzťahujú aj na pasce.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 6 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. V prípade potreby predložia členské štáty Komisii každoročne do 15. mája revidované riadiace plány pre chov rýb.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, ak členský štát Komisii nepredloží niektorý z plánov uvedených v odseku 1 v stanovenej lehote alebo ak Komisia zistila závažné nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovení tohto nariadenia, ako sa stanovuje v záverečných správach z inšpekcií, Komisia sa môže rozhodnúť, že neschváli predložené plány a plán Únie predloží sekretariátu ICCAT bez plánov dotknutého členského štátu.

3. V prípade, ak členský štát Komisii nepredloží niektorý z plánov uvedených v odseku 1 v stanovenej lehote alebo ak Komisia v súvislosti s ročnými rybolovnými plánmi zistila závažné nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovení tohto nariadenia, ako sa stanovuje v záverečných správach z inšpekcií, Komisia sa môže rozhodnúť, že neschváli predložené plány a plán Únie predloží sekretariátu ICCAT bez plánov dotknutého členského štátu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 16 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a Cyprus a Grécko môžu odchylne od odseku 1 tohto článku vo svojich ročných rybolovných plánoch podľa článku 10 požiadať, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mohli loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Stredozemného mora (rybolovná oblasť FAO 37.3.1 a 37.3.2) od 15. mája do 1. júla.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Výnimka je uvedená v odporúčaní komisie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 16 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Chorvátsko môže odchylne od odseku 1 vo svojich ročných rybolovných plánoch požiadať, ako sa uvádza v článku 10, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mohli loviť tuniaky modroplutvé na účely farmového chovu v Jadranskom mori (rybolovná oblasť FAO 37.2.1) do 15. júla.

2. Chorvátsko a Taliansko môžu odchylne od odseku 1 tohto článku vo svojich ročných rybolovných plánoch požiadať, ako sa uvádza v článku 10, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mohli loviť tuniaka modroplutvého na účely farmového chovu v Jadranskom mori (rybolovná oblasť FAO 37.2.1) od 26. mája do 15. júla.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Znenie treba zosúladiť s odporúčaním komisie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 16 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 1, ak členský štát predloží Komisii dôkaz, že v dôsledku vetra so silou aspoň 4 stupne Beaufortovej stupnice niektoré z jeho plavidiel, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori vakovými sieťami, nemohli využiť svoje bežné rybolovné dni počas roka, takýto členský štát môže pre dotknuté plavidlá preniesť maximálne 10 takto stratených dní do 11. júla daného roka. Nečinnosť dotknutých plavidiel a v prípade spoločnej rybolovnej operácie nečinnosť všetkých zúčastnených plavidiel sa musí náležite odôvodniť meteorologickými správami a polohou podľa systému monitorovania plavidiel.

3. Odchylne od odsekov 1 a 2, ak členský štát predloží Komisii dôkaz, že v dôsledku mimoriadnych poveternostných javov alebo v dôsledku krízy v oblasti verejného zdravia niektoré z jeho plavidiel, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori vakovými sieťami, nemohli využiť rybolovné dni, ktoré im boli pridelené na rybolovnú sezónu, takýto členský štát môže pre dotknuté plavidlá predĺžiť rybolovnú sezónu o ekvivalentný počet takto stratených rybolovných dní, a to najviac o 10 stratených dní. Nečinnosť dotknutých plavidiel a v prípade spoločnej rybolovnej operácie nečinnosť všetkých zúčastnených plavidiel sa musí v prípade mimoriadnych poveternostných javov náležite odôvodniť meteorologickými správami a polohou podľa systému monitorovania plavidiel.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 20 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme v rámci svojej kvóty opatrenia vzhľadom na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého, ktoré Komisii oznámi pri zasielaní svojho rybolovného plánu.

1. Každý členský štát stanoví v rámci svojej kvóty dostatočné množstvo vedľajších úlovkov tuniaka modroplutvého, ktoré Komisii oznámi pri zasielaní svojho rybolovného plánu.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Mnohí rybári, ktorí cielene lovia druhy podobné tuniakovi modroplutvému, ako je napríklad mečiar veľký, nemajú kvótu na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého. Na vedľajšie úlovky sa musí vyčleniť primeraná časť kvóty na tuniaka modroplutvého.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 29 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Plavidlá Únie na lov vakovou sieťou sa nezúčastňujú na spoločných rybolovných operáciách s plavidlami na lov vakovou sieťou iných zmluvných strán.

3. Plavidlá Únie na lov vakovou sieťou sa nezúčastňujú na spoločných rybolovných operáciách s plavidlami na lov vakovou sieťou iných zmluvných strán. Členské štáty však môžu svojim plavidlám na lov vakovou sieťou povoliť, aby sa zapojili do spoločných rybolovných operácií so zmluvnými stranami, ktoré majú menej ako päť oprávnených plavidiel na lov vakovou sieťou. Na tento účel sa členský štát a príslušná zmluvná strana vopred dohodnú na protokole o prevádzkových opatreniach, ktorými sa majú riadiť plavidlá a orgány každej zmluvnej strany, najmä pokiaľ ide o dokumenty týkajúce sa vyhlásenia o úlovkoch, ako sa vyžaduje v uplatniteľných právnych predpisoch.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V návrhu Komisie nie je zahrnutý bod 62 odporúčania 19-04, v ktorom sa stanovuje výnimka zo zákazu spoločných rybolovných operácií. Táto výnimka by sa mala uplatňovať za určitých podmienok, jednou z ktorých je najmä dohodnutie protokolu medzi zainteresovanými stranami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 35 – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mesačné správy o množstve

Týždenné správy o množstve

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 35 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát pošle Komisii pred 15. dňom každého mesiaca údaje týkajúce sa množstva jedincov tuniaka modroplutvého ulovených, vylodených, preložených, alebo umiestnených do klietok v predchádzajúcom mesiaci rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou daného členského štátu alebo pascami registrovanými v tomto štáte. Poskytované informácie sú štruktúrované podľa typu výstroja a obsahujú aj údaje o vedľajších úlovkoch, úlovkoch v rámci športového a rekreačného rybolovu a nulových úlovkoch. Komisia dané informácie urýchlene postúpi sekretariátu ICCAT.

Každý členský štát pošle Komisii týždenné hlásenia o úlovkoch. V týchto hláseniach sa uvádzajú údaje týkajúce sa množstva jedincov tuniaka modroplutvého ulovených, vylodených, preložených alebo umiestnených do klietok v predchádzajúcom týždni rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou daného členského štátu alebo pascami registrovanými v tomto štáte. Poskytované informácie sú štruktúrované podľa typu výstroja a obsahujú aj údaje o vedľajších úlovkoch, úlovkoch v rámci športového a rekreačného rybolovu a nulových úlovkoch. V prípade plavidiel na lov vakovou sieťou a pascí musia byť tieto hlásenia mutatis mutandis v súlade s ustanoveniami článku 31. Komisia dané informácie urýchlene postúpi sekretariátu ICCAT.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 38 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, že každej farme bude pridelený jeden regionálny pozorovateľ ICCAT na celé obdobie operácií súvisiacich s umiestňovaním do klietok. V prípadoch zásahu vyššej moci a na základe potvrdenia okolností predstavujúcich takýto zásah vyššej moci vydaného príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu môže byť regionálny pozorovateľ ICCAT pridelený dvom farmám s cieľom zaručiť kontinuitu činností na farme. Členský štát zodpovedný za farmu však okamžite požiada o vyslanie dodatočného regionálneho pozorovateľa.

4. Členské štáty zabezpečia, že každej farme bude pridelený jeden regionálny pozorovateľ ICCAT na celé obdobie operácií súvisiacich s umiestňovaním do klietok. V prípadoch zásahu vyššej moci a na základe potvrdenia okolností predstavujúcich takýto zásah vyššej moci vydaného orgánmi dotknutého členského štátu chovného zariadenia môže byť regionálny pozorovateľ ICCAT pridelený dvom farmám s cieľom zaručiť kontinuitu činností na farme. Členský štát zodpovedný za farmu však okamžite požiada o vyslanie dodatočného regionálneho pozorovateľa.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 43 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že kvalita či jasnosť videozáznamu nepostačuje na odhad premiestňovaného počtu jedincov, však kapitán plavidla alebo prevádzkovateľ farmy či pasce môže požiadať orgány zodpovedného členského štátu o oprávnenie vykonať novú operáciu premiestnenia a poskytnúť regionálnemu pozorovateľovi príslušný videozáznam. Ak sa touto dobrovoľnou kontrolou premiestňovania nedosiahnu uspokojivé výsledky, zodpovedný členský štát začne vyšetrovanie. Ak sa týmto vyšetrovaním potvrdí, že kvalita videozáznamu neumožňuje odhadnúť množstvo premiestnených jedincov, kontrolné orgány zodpovedného členského štátu nariadia vykonanie kontrolného premiestnenia a príslušný videozáznam poskytnú regionálnemu pozorovateľovi ICCAT. Nové premiestňovania sa uskutočňuje formou kontrolných premiestnení dovtedy, kým kvalita videozáznamu neumožní odhad premiestňovaného množstva jedincov.

3. V prípade, že kvalita či jasnosť videozáznamu nepostačuje na odhad premiestňovaného počtu jedincov, však kapitán plavidla alebo prevádzkovateľ farmy či pasce môže požiadať orgány zodpovedného členského štátu o oprávnenie vykonať novú operáciu premiestnenia a poskytnúť regionálnemu pozorovateľovi príslušný videozáznam. Ak sa touto dobrovoľnou kontrolou premiestňovania nedosiahnu uspokojivé výsledky, zodpovedný členský štát začne vyšetrovanie. Ak sa týmto vyšetrovaním potvrdí, že kvalita videozáznamu neumožňuje odhadnúť množstvo premiestnených jedincov, kontrolné orgány zodpovedného členského štátu nariadia vykonanie ďalšieho kontrolného premiestnenia a príslušný videozáznam poskytnú regionálnemu pozorovateľovi ICCAT. Nové premiestňovania sa uskutočňujú formou kontrolných premiestnení dovtedy, kým kvalita videozáznamu neumožní odhad premiestňovaného množstva jedincov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 50 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že z výsledkov programu vyplynie, že množstvá jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa umiestňujú do klietok, sa líšia od nahlásených množstiev ulovených a/alebo premiestnených rýb, členský štát zodpovedný za farmu začne vyšetrovanie v spolupráci s členským štátom alebo zmluvnou stranou zodpovednými za lovné plavidlo alebo pascu.

4. V prípade, že z výsledkov programu vyplynie, že množstvá jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa umiestňujú do klietok, sa líšia od nahlásených množstiev ulovených a/alebo premiestnených rýb, vlajkový členský štát lovného plavidla alebo pasce začne vyšetrovanie v spolupráci s členským štátom alebo zmluvnou stranou zodpovednými za príslušnú farmu.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 51 – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie o umiestnení do klietok

Hlásenie o umiestnení do klietok

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 51 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát zodpovedný za farmu do týždňa od ukončenia operácie umiestňovania do klietok predloží členskému štátu alebo zmluvnej strane, ktorých plavidlá alebo pasce ulovili tuniaka modroplutvého, ako aj Komisii vyhlásenie o umiestnení do klietok podľa prílohy XIV. Komisia tieto informácie postupuje sekretariátu ICCAT.

1. Členský štát zodpovedný za farmu do týždňa od ukončenia operácie umiestňovania do klietok predloží členskému štátu alebo zmluvnej strane, ktorých plavidlá alebo pasce ulovili tuniaka modroplutvého, ako aj Komisii hlásenie o umiestnení do klietok obsahujúce vyhlásenie o umiestnení do klietok podľa prílohy XIV. Komisia tieto informácie postupuje sekretariátu ICCAT.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V odporúčaniach ICCAT 18-02 a 19-04 sa v tejto súvislosti uvádza pomenovanie „hlásenie o umiestnení do klietok“, takže v záujme jasnosti je vhodnejšie použiť rovnaký termín.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 52 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát zodpovedný za farmy na účely odseku 2 stanoví minimálny percentuálny podiel rýb, ktorý má byť predmetom kontroly.  Tento podiel sa uvedie v ročnom pláne inšpekcií podľa článku 13. Každý členský štát Komisii oznámi výsledky každoročne vykonávaných náhodných kontrol. Komisia tieto výsledky postupuje sekretariátu ICCAT v apríli nasledujúceho roka.

3. Každý členský štát zodpovedný za farmy na účely odseku 2 stanoví minimálny percentuálny podiel rýb, ktorý má byť predmetom kontroly. Tento podiel sa uvedie v ročnom pláne inšpekcií podľa článku 13. Každý členský štát Komisii oznámi výsledky každoročne vykonávaných náhodných kontrol. Komisia tieto výsledky postupuje sekretariátu ICCAT v apríli roka nasledujúceho po období vzťahujúcom sa na príslušnú kvótu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 54 – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hlásenie o umiestnení do klietok

Súhrnné hlásenie o umiestnení do klietok

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 54 – odsek 1 – úvodná časť</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, pre ktoré platí povinnosť predkladať vyhlásenia o umiestnení do klietok podľa článku 51, Komisii každý rok do 31. júla posielajú hlásenie o umiestnení do klietok za predchádzajúci rok. Komisia tieto informácie každoročne posiela sekretariátu ICCAT do 1. augusta. Hlásenie musí obsahovať tieto informácie:

Členské štáty, pre ktoré platí povinnosť predkladať vyhlásenia a hlásenia o umiestnení do klietok podľa článku 51, Komisii každý rok do 31. júla posielajú súhrnné hlásenie o umiestnení do klietok za predchádzajúci rok. Komisia tieto informácie každoročne posiela sekretariátu ICCAT do 1. augusta. Súhrnné hlásenie o umiestnení do klietok musí obsahovať tieto informácie:

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V záujme jasnosti je potrebné jednotlivé hlásenia o umiestnení do klietok odlišovať od výročnej správy, ktorú sú členské štáty povinné každoročne zasielať Komisii.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 56 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kapitán plavidla alebo jeho zástupca na účely kontroly zabezpečuje, aby sa prenos údajov VMS z lovných plavidiel s oprávnením na aktívny rybolov tuniaka modroplutvého sa počas ich prítomnosti v prístave neprerušil.

3. Kapitán plavidla alebo jeho zástupca na účely kontroly zabezpečuje, aby sa prenos údajov VMS z lovných plavidiel s oprávnením na aktívny rybolov tuniaka modroplutvého počas ich prítomnosti v prístave neprerušil, pokiaľ nie je k dispozícii systém nahlasovania vplávania do prístavu či vyplávania z neho.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Výnimka je uvedená v odporúčaní komisie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 60 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté články 89 až 91 nariadenia (ES) č. 1224/2009, a najmä povinnosť členských štátov prijímať náležité opatrenia na presadzovanie držiavania predpisov v súvislosti s rybárskym plavidlom, členský štát zodpovedný za farmu (farmy) na chov tuniaka modroplutvého prijme náležité opatrenia na presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s farmou, ak sa preukázalo, že v súlade s právom daného štátu farma nespĺňa ustanovenia článkov 45 až 55. Medzi tieto opatrenia môže v závislosti od závažnosti priestupku a v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva patriť pozastavenie alebo zrušenie záznamu v registri pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého a uloženie pokuty.

Bez toho, aby boli dotknuté články 89 až 91 nariadenia (ES) č. 1224/2009, a najmä povinnosť členských štátov prijímať náležité opatrenia na presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s rybárskym plavidlom, členský štát zodpovedný za farmu (farmy) na chov tuniaka modroplutvého prijme náležité opatrenia na presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s farmou, ak sa preukázalo, že v súlade s právom daného štátu farma nespĺňa ustanovenia článkov 45 až 55. Medzi tieto opatrenia môže v závislosti od závažnosti priestupku a v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva patriť najmä pozastavenie platnosti povolenia alebo zrušenie záznamu v registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého zriadené v súlade s odporúčaním ICCAT 06-07 a/alebo uloženie pokuty.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 61 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1224/2009, (ES) č. 1005/2008 a nariadenia (EÚ) č. 1379/201346, v prípade tuniaka modroplutvého je v rámci Únie zakázané obchodovanie, vyloďovanie, dovoz, vývoz, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, opätovný vývoz a prekládka, ak nie je k dispozícii správna, úplná a overená sprievodná dokumentácia stanovená v tomto nariadení, článku 4b nariadenia (ES) č. 1936/2001 a v právnych predpisoch Únie, ktorými sa vykonávajú pravidlá komisie ICCAT týkajúce sa programu dokumentácie úlovkov.

1. Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1224/2009, (ES) č. 1005/2008 a nariadenia (EÚ) č. 1379/201346, v prípade tuniaka modroplutvého je v rámci Únie zakázané obchodovanie, vyloďovanie, dovoz, vývoz, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, opätovný vývoz a prekládka, ak nie je k dispozícii správna, úplná a overená sprievodná dokumentácia stanovená v tomto nariadení, článku 4b nariadenia (ES) č. 1936/2001 a v právnych predpisoch Únie, ktorými sa vykonávajú pravidlá komisie ICCAT týkajúce sa programu dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého.

_________________

_________________

46Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

46Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 61 – odsek 2 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) jedince tuniaka modroplutvého boli ulovené rybárskymi plavidlami alebo pascami vlajkového štátu, ktorý v rámci ochranných a riadiacich opatrení ICCAT nedisponuje rybolovnou kvótou, obmedzením výlovu ani prideleným rybolovným úsilím vzhľadom na tuniaka modroplutvého, alebo

a) jedince tuniaka modroplutvého boli ulovené rybárskymi plavidlami alebo pascami vlajkového štátu, ktorý v rámci ochranných a riadiacich opatrení ICCAT nedisponuje rybolovnou kvótou ani obmedzením výlovu vzhľadom na tuniaka modroplutvého, alebo

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 65 – odsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) cieľovú rybolovnú úmrtnosť s cieľom zachovať biomasu populácie na úrovni maximálneho udržateľného výnosu, ako sa uvádza v článku 3;

vypúšťa sa

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Cieľová miera rybolovnej úmrtnosti je podstatným prvkom nariadenia, a upravovať by sa preto mala len prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovací postup).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha I – bod 2 –  zarážka 2 a (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- Maximálne 90 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim lovným plavidlám v Jadranskom mori na účely farmového chovu.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Toto ustanovenie je uvedené v odporúčaní komisie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha X – bod 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V prípade, že kvalita videozáznamu nestačí na odhad počtu premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, kontrolné orgány požiadajú o nové premiestnenie. V rámci nového premiestnenia sa všetky jedince tuniaka modroplutvého nachádzajúce sa v cieľovej klietke premiestnia do ďalšej klietky, ktorá musí byť prázdna.

(9) V prípade, že kvalita videozáznamu nestačí na odhad počtu premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, prevádzkovateľ môže požiadať orgány vlajkového štátu plavidla alebo pasce, aby uskutočnili dobrovoľné kontrolné premiestnenie. V rámci dobrovoľného kontrolného premiestnenia sa všetky jedince tuniaka modroplutvého nachádzajúce sa v cieľovej klietke premiestnia do ďalšej klietky, ktorá musí byť prázdna. Ak ryba pochádza z pasce, tuniak modroplutvý, ktorý už bol premiestnený z pasce do cieľovej klietky, sa môže premiestniť späť do pasce, pričom v takom prípade sa kontrolné premiestnenie pod dohľadom regionálneho pozorovateľa ICCAT zruší.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Tento odsek bol zmenený na základe odporúčania ICCAT 19-04, ktorým sa mení odporúčanie ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha XI – časť B – bod 2 – úvodná časť</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Členský štát so zodpovednosťou za farmu zašle členskému štátu alebo ZS so zodpovednosťou za lovné plavidlo alebo pascu a Komisii hlásenie vrátane týchto dokumentov:

(2) Členský štát so zodpovednosťou za farmu zašle do 15 dní odo dňa umiestnenia do klietky členskému štátu alebo ZS so zodpovednosťou za lovné plavidlo alebo pascu a Komisii hlásenie vrátane týchto dokumentov:

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Táto lehota je uvedená v odporúčaní komisie ICCAT 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

 

Európska únia je od 14. novembra 1997 zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (ďalej len „dohovor ICCAT“).

 

Dohovorom ICCAT sa zriadila Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „komisia ICCAT“), ktorá predstavuje rámec pre regionálnu spoluprácu v oblasti ochrany populácií tuniakov a makrelovitých rýb v Atlantickom oceáne a priľahlých moriach a hospodárenia s týmito populáciami.

 

Komisia ICCAT má právomoc prijímať záväzné odporúčania na účely ochrany a riadenia rybolovných oblastí patriacich do jej právomoci. Tieto akty sú v zásade určené zmluvným stranám dohovoru ICCAT, ale môžu ukladať povinnosti aj súkromným prevádzkovateľom (napríklad kapitánom plavidiel). Odporúčania komisie ICCAT nadobúdajú platnosť šesť mesiacov po prijatí a musia sa čo najskôr implementovať do práva Únie.

 

Obsah návrhu

 

Cieľom návrhu, ktorý sa v súčasnosti posudzuje [COM(2019)0619], je preto transponovať do práva EÚ odporúčanie komisie ICCAT 18-02, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (ďalej len „riadiaci plán“). Odporúčanie bolo prijaté na 21. osobitnom zasadnutí komisie ICCAT, ktoré sa konalo od 12. do 19. novembra 2018 v Dubrovníku.

 

Tento riadiaci plán sa riadi odporúčaním Stáleho výboru pre výskum a štatistiku (SCRS), v ktorom sa uvádza, že komisia ICCAT má stanoviť viacročný plán riadenia danej populácie v roku 2018, keďže sa zdá, že súčasný stav populácie si už nevyžaduje núdzové opatrenia zavedené v rámci plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého v zmysle odporúčania 17-17, ktorým sa mení odporúčanie 14-04. Toto odporúčanie bolo transponované do práva EÚ nariadením (EÚ) 2016/1627.

 

Transpozícia sa vzťahuje na všetky kontrolné opatrenia, ktoré sa týkajú úlovkov a chovu tuniaka modroplutvého vo vodách EÚ a/alebo plavidlami EÚ v oblasti dohovoru.

 

Odporúčaním komisie ICCAT 18-02 sa stanovuje riadiaci plán, ktorý je všeobecne pružnejší než súčasné pravidlá plánu obnovy, hoci niektoré z opatrení sú presnejšie či reštriktívnejšie, ako napríklad kontrola na farmách. Hlavné rozdiely možno zhrnúť takto:

 

a) otvorené rybárske sezóny: v tomto návrhu sa stanovuje o 10 dní dlhšie otvorená rybárska sezóna pre plavidlá na lov vakovou sieťou než v nariadení (EÚ) 2016/1627, pokiaľ členské štáty vo svojich ročných rybolovných plánoch neurčia inak;

b) obmedzenie vedľajších úlovkov sa v tomto návrhu zvyšuje na 20 % v porovnaní s 5 %v nariadení (EÚ) 2016/1627;

c) rybolovná kapacita: podľa tohto návrhu sa rybolovu môže venovať až o 20 % viac plavidiel na lov vakovou sieťou (referenčné obdobie 2018) než podľa nariadenia (EÚ) 2016/1627 a uznávajú sa nové sektorové kvóty pre maloobjemový rybolov na Azorách, Madeire a Kanárskych ostrovoch;

d) chovná kapacita: na základe tohto návrhu by sa na farmách mohlo chovať o 7 % viac rýb;

e) premiestňovanie a náhodné kontroly v rámci jednotlivých fariem: systém na kontrolu populácie tuniaka modroplutvého sa posilnil a týka sa aj monitorovania živých rýb na farmách. Monitorovanie prebieha prostredníctvom náhodných kontrol založených na analýze rizika a odhade prenosu použitím stereoskopických kamier.

 

Pozícia spravodajcu

 

Spravodajca vyzýva na prísnu transpozíciu odporúčania komisie ICCAT 18-02 s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z EÚ vo vzťahu k prevádzkovateľom z tretích krajín. Domnieva sa, že je kľúčové, aby sa na všetky subjekty zapojené do rybolovu vzťahovali rovnaké podmienky s cieľom zabezpečiť podporu a pochopenie tohto sektora.

 

V tomto prípade Komisia transponovala odporúčania komisie ICCAT veľmi dôsledne s výnimkou niekoľkých konkrétnych prípadov, ktorými sú:

 

a)  vymedzenie „umiestnenia do klietok“ v článku 5;

b) článok 16 o rybárskych sezónach by mal zahŕňať výnimky pre východnú časť Stredozemného mora a Jadranské more, ako sa stanovuje v odporúčaní ICCAT;

c) článok 56 o prenose údajov VMS by mal zahŕňať výnimku pre operácie, keď je k dispozícii systém nahlasovania vplávania do prístavu a vyplávania z neho;

d) v prílohe I treba uviesť maximálny percentuálny podiel kvót, ktorú možno prideliť na účely farmového chovu v Jadranskom mori;

e) v prílohe XI treba stanoviť lehotu na poskytovanie hlásení medzi orgánmi členských štátov.

Spravodajca preto navrhuje v uvedených prípadoch osobitné pozmeňujúce návrhy s cieľom zosúladiť návrh s odporúčaním komisie ICCAT.

 

Spravodajca tiež navrhuje zmeniť terminológiu vyhlásenia o umiestnení do klietok a hlásenia o umiestnení do klietok v článkoch 51 a 54 návrhu s cieľom lepšie ich zosúladiť s terminológiou, ktorá sa používa v odporúčaní ICCAT, a vyhnúť sa tak nejasnostiam.

 

Komisia ICCAT na svojom 26. pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo v novembri 2019 v Palme de Mallorca, prijala odporúčanie 19-04, ktorým sa zavádzajú menšie zmeny do odporúčania 18-02. Tieto zmeny schválila Európska únia a týkajú sa týchto článkov:

 

a) článok 5, vymedzenie stereoskopickej kamery;

b) článok 7, prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého;

c) článok 12, ročné riadiace plány pre rybolovnú kapacitu;

d) článok 14, ročné riadiace plány pre chov rýb;

e) článok 35, správy o množstve;

f) článok 38, program regionálnych pozorovateľov ICCAT;

g) článok 43, overenie regionálnymi pozorovateľmi ICCAT a priebeh vyšetrovaní;

h) článok 50, opatrenia a programy na odhad počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú umiestniť do klietok;

i) články 51 a 54, vyhlásenie o umiestnení do klietok a hlásenie o umiestnení do klietok;

j) článok 60, presadzovanie dodržiavania predpisov;

k) článok 61, opatrenia týkajúce sa uvádzania na trh;

l) príloha X, minimálne normy pre postupy týkajúce sa videozáznamov.

Spravodajca navrhuje k uvedeným článkom pozmeňujúce návrhy s cieľom zosúladiť znenie s odporúčaním ICCAT 19-04.

 

Spravodajca sa napokon domnieva, že pandémia ochorenia COVID-19 má mimoriadny vplyv na rybolovné činnosti vrátane tých, ktoré súvisia s tuniakom modroplutvým. Preto považuje za vhodné predĺžiť rybársku sezónu lovu tuniaka modroplutvého vakovými sieťami do 11. júla, ak plavidlá na lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami nemôžu z dôvodu krízy v oblasti verejného zdravia využiť svoje bežné rybolovné dni.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, zmena nariadení (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušenie nariadenia (EÚ) 2016/1627

Referenčné čísla

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Dátum predloženia v EP

28.11.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

PECH

16.12.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 Dátum oznámenia na rokovaní

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 Dátum rozhodnutia

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Dátum prijatia

3.9.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Dátum predloženia

8.9.2020

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 23. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia