<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 255kWORD 91k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Odbor za ribištvo</Commission>

Poročevalec: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0619),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0188/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0149/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: ICCAT), ustanovljena s Konvencijo, je na 21. posebnem zasedanju leta 2018 sprejela Priporočilo 18-02 za vzpostavitev večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja). V načrtu upravljanja se upošteva mnenje Stalnega odbora za raziskave in statistiko ICCAT, da bi morala ICCAT za stalež v letu 2018 določiti večletni načrt upravljanja, saj se zdi, da trenutno stanje staleža ne zahteva več nujnih ukrepov, uvedenih v okviru načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna (vzpostavljenega s Priporočilom 17-17 o spremembi Priporočila 14-04).

(4) Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: ICCAT), ustanovljena s Konvencijo, je na 21. posebnem zasedanju leta 2018 sprejela Priporočilo 18-02 za vzpostavitev večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja). V načrtu upravljanja se upošteva mnenje Stalnega odbora za raziskave in statistiko ICCAT, da bi morala ICCAT za stalež v letu 2018 določiti večletni načrt upravljanja, saj se zdi, da trenutno stanje staleža ne zahteva več nujnih ukrepov, uvedenih v okviru načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna (vzpostavljenega s Priporočilom 17-17 o spremembi Priporočila 14-04), ne da bi se pri tem oslabili obstoječi ukrepi za spremljanje in nadzor.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Stalni odbor za raziskave in statistiko pri ICCAT je v svojem zadnjem poročilu navedel, da bi morala Komisija razmisliti o prehodu z načrta obnove na načrt upravljanja, ne da bi pri tem oslabila sedanje ukrepe spremljanja in nadzora.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) ICCAT je na 26. rednem zasedanju leta 2019 sprejela priporočilo 19-04, s katerim je spremenila večletni načrt upravljanja, določen s priporočilom 18-02. S priporočilom 19-04 je razveljavila in nadomestila priporočilo 18-02.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) V načrtu upravljanja se upoštevajo posebnosti različnih vrst orodja in ribolovnih tehnik. Pri njegovem izvajanju bi si morale Unija in države članice prizadevati za spodbujanje dejavnosti priobalnega ribolova ter uporabe ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in manj vplivajo na okolje, ter orodja in tehnik, ki se uporabljajo pri tradicionalnem in malem ribolovu, s čimer bi pripomogle k primernemu življenjskemu standardu lokalnih gospodarstev.

(8)  V načrtu upravljanja se upoštevajo posebnosti različnih vrst orodja in ribolovnih tehnik. Pri njegovem izvajanju bi morale Unija in države članice spodbujati dejavnosti priobalnega ribolova ter uporabe ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in manj vplivajo na okolje, ter zlasti orodja in tehnik, ki se uporabljajo pri tradicionalnem in malem ribolovu, s čimer bi pripomogle k primernemu življenjskemu standardu lokalnih gospodarstev. Primeri takšnega tradicionalnega in obrtnega ribolova so na primer starodavna tehnika za lov s pastmi in lov na tuna, znana kot „almadrabas“, ki se uporablja v nekaterih delih Sredozemlja, ter flota za mali priobalni ribolov, ki lovi sveže ribe s plovili z vabami, parangali in ročnimi ribiškimi vrvicami. Države članice bi morale pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti pravično in pregledno porazdeliti nacionalne kvote med različne segmente flote z namenom, da bi del kvot dodelile tradicionalnemu in obrtnemu ribolovu, z upoštevanjem zgodovinskih pravic.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Države članice bi morale zagotoviti, da bo dovolj njihovih kvot namenjenih prilovu modroplavutega tuna, zlasti tradicionalnemu in obrtnemu ribolovu.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Veliko ribičev, ki lovijo vrste, podobne modroplavutemu tunu, kot je mečarica, nima kvote za prilov modroplavutega tuna.

</Amend> 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Upoštevati je treba posebne značilnosti in potrebe malega priobalnega ribolova.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Ob upoštevanju, da pogodbenice Konvencije ICCAT pogosto spreminjajo nekatera priporočila ICCAT in da bodo navedena priporočila v prihodnosti verjetno dodatno spremenjena, bi bilo treba za hiter prenos prihodnjih priporočil ICCAT o spremembi ali dopolnitvi načrta upravljanja ICCAT v pravo Unije na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejema akte v zvezi z naslednjimi vidiki: roki za ciljno ribolovno umrljivost, potrebno za ohranjanje biomase staleža na ravni, skladni z največjim trajnostnim donosom; roki za sporočanje informacij, obdobji za ribolovne sezone; najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja; deleži in parametri, informacijami, ki se predložijo Komisiji; nalogami za nacionalne in regionalne opazovalce, razlogi za zavrnitev dovoljenja za prenos rib; razlogi za zaseg ulova in odreditvijo izpusta rib. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na strokovni ravni, in da se navedena posvetovanja izvajajo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201631. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(14) Ob upoštevanju, da pogodbenice Konvencije ICCAT pogosto spreminjajo nekatera priporočila ICCAT in da bodo navedena priporočila v prihodnosti verjetno dodatno spremenjena, bi bilo treba za hiter prenos prihodnjih priporočil ICCAT o spremembi ali dopolnitvi načrta upravljanja ICCAT v pravo Unije na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejema akte v zvezi z naslednjimi vidiki: roki za sporočanje informacij, obdobji za ribolovne sezone; najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja; deleži in parametri, informacijami, ki se predložijo Komisiji; nalogami za nacionalne in regionalne opazovalce, razlogi za zavrnitev dovoljenja za prenos rib; razlogi za zaseg ulova in odreditvijo izpusta rib. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na strokovni ravni, in da se navedena posvetovanja izvajajo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201631. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

31 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

31 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Uvodna izjava mora biti skladna s členom 65 v tem predlogu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj te uredbe je ohraniti biomaso modroplavutega tuna nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

Cilj te uredbe je ohraniti biomaso modroplavutega tuna okoli B0.1, kar se doseže z ribolovom na ravni F0.1 ali manj.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Ta cilj, ki ga je določila ICCAT, ni v nasprotju s ciljem SRP glede največjega trajnostnega donosa, vendar je bolj natančen glede kazalnika, ki ga je treba uporabiti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(6) „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo in/ali turizem;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

V predlog bi bilo treba vključiti opredelitev športnega ribolova.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) „športni ribolov“ pomeni nekomercialni ribolov, katerega udeleženci so člani nacionalne športne organizacije ali imajo nacionalno športno dovoljenje;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

To je opredelitev iz priporočila ICCAT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) „dajanje v kletko za rejo“ pomeni premestitev živega modroplavutega tuna v ribogojnicah in njegovo pitanje, da se poveča njegova skupna biomasa;

(12) „dajanje v kletko za rejo“ pomeni premestitev živega modroplavutega tuna iz kletke za prenos ali pasti v kletke za gojenje ali pitanje;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Zaradi jasnosti in enotnosti med pogodbenicami konvencije bi morala biti opredelitev enaka kot v priporočilu ICCAT 18-02. Če so pri tej opredelitvi težave, jih je treba reševati v okviru ICCAT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) „ribogojnica“ pomeni morsko območje, jasno opredeljeno z geografskimi koordinatami, ki se uporablja za pitanje ali gojenje modroplavutega tuna, ulovljenega s pastmi in/ali zapornimi plavaricami. V ribogojnici bi se lahko ribe gojile na več lokacijah, pri čemer je vsaka od njih opredeljena z geografskimi koordinatami z jasno opredelitvijo zemljepisne dolžine in širine za vsako od točk mnogokotnika;

(Ne zadeva slovenske različice.)

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka 17</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) „stereoskopska kamera“ pomeni kamero z dvema ali več objektivi in z ločenim tipalom ali filmskim trakom za vsak objektiv, s katerim se lahko posnamejo tridimenzionalne slike, da se izmeri dolžina ribe;

(17) „stereoskopska kamera“ pomeni kamero z dvema ali več objektivi in z ločenim tipalom ali filmskim trakom za vsak objektiv, s katerim se lahko posnamejo tridimenzionalne slike, da se izmeri dolžina ribe ter natančneje določita število in teža modroplavutih tunov;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Opredelitev je bila spremenjena s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka 32</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) „ribolovni napor“ pomeni produkt zmogljivosti in dejavnosti ribiškega plovila, s katerim se izmeri intenzivnost ribolovnih dejavnosti. Ta meritev se med ribolovnimi orodji razlikuje. Pri ribolovu s parangalom se izmeri s številom trnkov ali številom trnkov, ki se pomnoži s številom ur. Za plovila z zapornimi plavaricami se izmeri z dnevi dejavnosti plovila (trajanje ribolova, ki se mu prišteje trajanje iskanja).

(32) „ribolovni napor“ pomeni produkt zmogljivosti in dejavnosti ribiškega plovila; za skupino ribiških plovil je to vsota ribolovnih naporov vseh plovil v skupini;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Priporočila ICCAT ne vsebujejo opredelitve „ribolovnega napora“. Če je treba dodati opredelitev, bi to morala biti opredelitev iz člena 4(1), točka 21, osnovne uredbe o skupni ribiški politiki.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko prestavitev živih modroplavutih tunov, ki niso bili nabrani, dovoli, če Komisija razvije okrepljen sistem nadzora in o njem poroča sekretariatu ICCAT. Navedeni sistem je sestavni del načrta inšpekcijskih pregledov iz člena 13, ki ga pripravi država članica, ter vključuje vsaj ukrepe iz člena 26(3) in člena 52.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko v ribogojnici dovoli prestavitev živih modroplavutih tunov iz ulova prejšnjega leta, ki niso bili nabrani, če Komisija razvije okrepljen sistem nadzora in o njem poroča sekretariatu ICCAT. Navedeni sistem je sestavni del načrta inšpekcijskih pregledov iz člena 13, ki ga pripravi država članica, ter vključuje vsaj ukrepe iz člena 26(3) in člena 52.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 1 zaprosijo za prenos največ 5 % svoje kvote za leto 2019 na leto 2020. Države članice to zahtevo vključijo v svoj načrt ribolovne zmogljivosti.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Možnost prenosa neporabljenih kvot je možnost za vse pogodbenice konvencije, predvidena tudi v priporočilu ICCAT 19-04, države članice pa bi morale imeti enako možnost.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice, pristojne za ribogojnice, pred začetkom ribolovne sezone zagotovijo temeljito oceno vseh živih modroplavutih tunov, ki se prestavijo po množičnih nabiranjih v ribogojnicah pod njihovo pristojnostjo. V ta namen se vsi prestavljeni živi modroplavuti tuni, za katere se v letu ulova ni izvedlo množično nabiranje v ribogojnicah, prenesejo v druge kletke z uporabo sistemov stereoskopskih kamer ali nadomestnih metod, ki zagotavljajo enako stopnjo natančnosti in točnosti, v skladu s členom 50. Vedno se zagotovi popolnoma dokumentirana sledljivost. Nadzor nad prestavitvijo modroplavutih tunov iz let, v katerih se nabiranje ni izvedlo, se izvede letno z uporabo enakega postopka vzorčenja, ki temelji na oceni tveganja.

3. Države članice, pristojne za ribogojnice, pred začetkom ribolovne sezone zagotovijo temeljito oceno vseh živih modroplavutih tunov, ki se prestavijo po množičnih nabiranjih v ribogojnicah pod njihovo pristojnostjo. V ta namen se vsi prestavljeni živi modroplavuti tuni, za katere se v letu ulova ni izvedlo množično nabiranje v ribogojnicah, prenesejo v druge kletke z uporabo sistemov stereoskopskih kamer ali nadomestnih metod, ki zagotavljajo enako stopnjo natančnosti in točnosti, v skladu s členom 50. Vedno se zagotovi popolnoma dokumentirana sledljivost. Nadzor nad prestavitvijo modroplavutih tunov iz let, v katerih se množično nabiranje ni izvedlo, se izvede letno z uporabo enakega postopka na ustreznih vzorcih, ki temelji na oceni tveganja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Namen tega predloga spremembe je uskladiti besedilo s priporočili ICCAT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 10 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2 Države članice lahko dodelijo sektorske kvote manjšim plovilom za mali priobalni ribolov z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna in tako dodelitev vključijo v svoje ribolovne načrte. Poleg tega v svoje načrte spremljanja, nadzora in inšpekcijskih pregledov vključijo tudi dodatne ukrepe za natančno spremljanje, kako navedena flota porablja kvoto. Države članice lahko dajo dovoljenje različnemu številu plovil, da bi v celoti izkoristile svoje ribolovne možnosti, ter pri tem uporabijo parametre iz odstavka 1.

2. Države članice, ki imajo majhna priobalna plovila z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna, tem plovilom dodelijo posebno sektorsko kvoto in to dodelitev vključijo v svoje ribolovne načrte. Poleg tega v svoje načrte spremljanja, nadzora in inšpekcijskih pregledov vključijo tudi dodatne ukrepe za natančno spremljanje, kako navedena flota porablja kvoto. Države članice lahko dajo dovoljenje različnemu številu plovil, da bi v celoti izkoristile svoje ribolovne možnosti, ter pri tem uporabijo parametre iz odstavka 1.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Namen predloga spremembe je uskladiti besedilo s točko 19(a) priporočila ICCAT 19-04.

</Amend> 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si prizadevajo tudi za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, pri čemer posebno pozornost namenjajo tradicionalnemu in malemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

Države članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska ter zgodovinske pravice, ter tudi pravično porazdelijo nacionalne kvote med posamezne segmente flote, pri čemer posebno pozornost namenjajo tradicionalnemu in malemu ribolovu, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

</Amend> 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V ta namen države članice, ki svojim malim priobalnim plovilom dodelijo manj kot 20 % kvote za modroplavutega tuna, pripravijo letni načrt za prerazporeditev ribolovnih dodelitev, da bi povečale kvote, dodeljene tem plovilom. V tem načrtu države članice navedejo, kako si bodo prizadevale za prerazporeditev kvote v skladu z načeli in merili iz prvega odstavka.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica s kvoto za modroplavutega tuna pripravi letni načrt upravljanja ribolovne zmogljivosti. Države članice v navedenem načrtu število ribiških plovil prilagodijo tako, da je ribolovna zmogljivost sorazmerna ribolovnim možnostim, ki so plovilom za ulov dodeljene za zadevno obdobje veljavnosti kvote. Države članice ribolovne zmogljivosti prilagodijo z uporabo parametrov, opredeljenih v veljavnem aktu Unije o dodelitvi ribolovnih možnosti. Prilagoditev ribolovnih zmogljivosti za plovila z zaporno plavarico je omejena na največ 20-odstotno odstopanje v primerjavi z izhodiščno ribolovno zmogljivostjo iz leta 2018.

Vsaka država članica s kvoto za modroplavutega tuna pripravi letni načrt upravljanja ribolovne zmogljivosti. Države članice v navedenem načrtu število plovil za ulov in pasti prilagodijo tako, da zagotovijo, da je ribolovna zmogljivost sorazmerna ribolovnim možnostim, ki so plovilom za ulov in pastem dodeljene za zadevno obdobje veljavnosti kvote. Države članice ribolovne zmogljivosti prilagodijo z uporabo parametrov, opredeljenih v veljavnem aktu Unije o dodelitvi ribolovnih možnosti. Prilagoditev ribolovnih zmogljivosti Unije za plovila z zaporno plavarico je omejena na največ 20-odstotno odstopanje v primerjavi z izhodiščno ribolovno zmogljivostjo iz leta 2018.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02. Na podlagi člena 4(4) Uredbe 1380/2013 pasti veljajo za ribolovna plovila in zanje so dodeljene kvote.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 14 – odstavek 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Kjer je ustrezno, države članice Komisiji vsako leto do 15. maja predložijo spremenjene načrte upravljanja gojenja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen v priporočilu ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če država članica katerega od načrtov iz odstavka 1 Komisiji ne posreduje v roku ali če Komisija ugotovi resno neskladnost z določbami te uredbe, kakor je opredeljeno v končnih poročilih o inšpekcijskih pregledih, se lahko odloči, da ne bo potrdila predloženih načrtov, in načrt Unije sekretariatu ICCAT posreduje brez načrtov zadevne države članice.

3. Če država članica katerega od načrtov iz odstavka 1 Komisiji ne posreduje v roku ali če Komisija ugotovi resno neskladnost z določbami te uredbe o letnih ribolovnih načrtih, kakor je opredeljeno v končnih poročilih o inšpekcijskih pregledih, se lahko odloči, da ne bo potrdila predloženih načrtov, in načrt Unije sekretariatu ICCAT posreduje brez načrtov zadevne države članice.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 16 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ciper in Grčija lahko z odstopanjem od odstavka 1 tega člena v svojih letnih ribolovnih načrtih iz člena 10 zahtevata, naj se plovilom z zaporno plavarico, ki plujejo pod njuno zastavo, ribolov modroplavutega tuna v vzhodnem Sredozemskem morju (ribolovni območji FAO 37.3.1 in 37.3.2) dovoli od 15. maja do 1. julija.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstopanje je vključeno v priporočilo ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 16 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Hrvaška lahko z odstopanjem od odstavka 1 v svojih letnih ribolovnih načrtih iz člena 10 zahteva, naj se plovilom z zaporno plavarico, ki plujejo pod njeno zastavo, ribolov modroplavutega tuna v Jadranskem morju (ribolovno območje FAO 37.2.1) za namene gojenja dovoli do 15. julija.

2. Hrvaška in Italija lahko z odstopanjem od odstavka 1 tega člena v svojih letnih ribolovnih načrtih iz člena 10 zahtevata, naj se plovilom z zaporno plavarico, ki plujejo pod njuno zastavo, ribolov modroplavutega tuna v Jadranskem morju (ribolovno območje FAO 37.2.1) za namene gojenja dovoli od 26. maja do 15. julija.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Besedilo bi bilo treba uskladiti s priporočilom ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 16 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica, ki Komisiji predloži dokaze, da nekatera njena plovila z zaporno plavarico, ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, zaradi vetra, ki je na Beaufortovi lestvici dosegel moč 4 ali več, med letom niso mogla izkoristiti svojih običajnih ribolovnih dni, prenese največ 10 izgubljenih dni do 11. julija navedenega leta za plovila, ki so bila med letom prizadeta. Neaktivnost zadevnih plovil in v primeru skupne ribolovne dejavnosti vseh sodelujočih plovil se ustrezno utemelji z vremenskimi poročili in položaji VMS.

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko država članica, ki Komisiji predloži dokaze, da zaradi izrednih vremenskih razmer ali javne zdravstvene krize nekatera njena plovila z zaporno plavarico, ki lovijo modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, niso mogla izkoristiti ribolovnih dni, ki so jim bili dodeljeni za ribolovno sezono, to sezono podaljša za enako število dni, ki jih je plovilo izgubilo, do največ 10 izgubljenih dni. Neaktivnost zadevnih plovil in v primeru skupne ribolovne dejavnosti vseh sodelujočih plovil se v primeru izrednih vremenskih razmer ustrezno utemelji z vremenskimi poročili in položaji VMS.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 20 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica v svoji kvoti določi prilov modroplavutega tuna in o tem obvesti Komisijo, ko ji posreduje svoj letni ribolovni načrt.

1. Vsaka država članica v svoji kvoti določi zadostno količino prilova modroplavutega tuna in o tem obvesti Komisijo, ko ji posreduje svoj letni ribolovni načrt.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Veliko ribičev, ki lovijo vrste, podobne modroplavutemu tunu, kot je mečarica, nima kvote za prilov modroplavutega tuna. Za prilov je treba rezervirati ustrezno količino kvote za modroplavutega tuna.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 29 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Plovila Unije z zaporno plavarico ne sodelujejo pri skupnih ribolovnih dejavnostih s plovili z zaporno plavarico iz drugih pogodbenic Konvencije.

3. Plovila Unije z zaporno plavarico ne sodelujejo pri skupnih ribolovnih dejavnostih s plovili z zaporno plavarico iz drugih pogodbenic konvencije. Vendar lahko države članice svojim plovilom z zaporno plavarico dovolijo izvajanje skupnih ribolovnih dejavnosti s pogodbenicami konvencije, ki imajo manj kot pet plovil z zaporno plavarico z dovoljenjem. Država članica in zadevna pogodbenica konvencije se vnaprej dogovorita o operativnih ureditvah, ki jih morajo upoštevati plovila in organi pogodbenic, zlasti glede dokumentov o prijavi ulova, kot zahteva veljavna zakonodaja.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog Komisije ne vključuje odstavka 62 priporočila 19-04, ki določa odstopanje od prepovedi skupnih ribolovnih dejavnosti. Odstopanje bi morali spremljati nekateri pogoji, zlasti protokol, o katerem se dogovorijo zainteresirane strani.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 35 – naslov</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mesečna poročila o količinah

Tedenska poročila o količinah

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 35 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica pred 15. dnem vsakega meseca Komisiji pošlje podatke o količinah modroplavutega tuna, ki so jih ribiška plovila ali pasti, ki plujejo pod njeno zastavo oziroma so registrirane v navedeni državi članici, v predhodnem mesecu ujeli, iztovorili, pretovorili ali dali v kletke za rejo. Informacije se predložijo glede na vrsto ribolovnega orodja, in sicer tudi v primeru prilova, ulova v športnem in rekreacijskem ribolovu ter ničelnega ulova. Komisija navedene informacije takoj posreduje sekretariatu ICCAT.

Vsaka država članica Komisiji pošilja tedenska poročila o ulovu. V poročilu so navedeni podatki o količinah modroplavutega tuna, ki so jih ribiška plovila ali pasti, ki plujejo pod njeno zastavo oziroma so registrirane v navedeni državi članici, v predhodnem tednu ujeli, iztovorili, pretovorili ali dali v kletke za rejo. Informacije se predložijo glede na vrsto ribolovnega orodja, in sicer tudi v primeru prilova, ulova v športnem in rekreacijskem ribolovu ter ničelnega ulova. Poročila za plovila z zaporno plavarico in pasti so smiselno skladna s členom 31. Komisija navedene informacije takoj posreduje sekretariatu ICCAT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 38 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da je v celotnem obdobju dejavnosti dajanja v kletko za rejo vsaki ribogojnici dodeljen en regionalni opazovalec ICCAT. V primerih višje sile in po tem, ko pristojni organi zadevne države članice za navedene okoliščine potrdijo, da pomenijo višjo silo, lahko regionalni opazovalec ICCAT deluje v dveh ribogojnicah, da se zagotovi neprekinjenost dejavnosti gojenja. Vendar država članica, pristojna za zadevni ribogojnici, nemudoma zahteva napotitev dodatnega regionalnega opazovalca.

4. Države članice zagotovijo, da je v celotnem obdobju dejavnosti dajanja v kletko za rejo vsaki ribogojnici dodeljen en regionalni opazovalec ICCAT. V primerih višje sile in po tem, ko organi zadevne države članice gojiteljice za navedene okoliščine potrdijo, da pomenijo višjo silo, lahko regionalni opazovalec ICCAT deluje v dveh ribogojnicah, da se zagotovi neprekinjenost dejavnosti gojenja. Vendar država članica, pristojna za zadevni ribogojnici, nemudoma zahteva napotitev dodatnega regionalnega opazovalca.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 43 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar pa je kakovost videoposnetka preslaba ali ta ni dovolj jasen, da bi se prenesene količine lahko ocenile, lahko poveljnik plovila ali upravljavec ribogojnice ali pasti od organov pristojne države članice zahteva odobritev za izvedbo nove dejavnosti prenosa in predložitev ustreznega videoposnetka regionalnemu opazovalcu. Če rezultati navedenega prostovoljnega kontrolnega prenosa niso zadovoljivi, pristojna država članica začne preiskavo. Če se po njej potrdi, da kakovost videoposnetka ne omogoča ocene količin, vključenih v prenos, nadzorni organi pristojne države članice odredijo dejavnost kontrolnega prenosa in ustrezni videoposnetek predložijo regionalnemu opazovalcu ICCAT. Novi prenosi se izvedejo kot kontrolni prenosi, dokler kakovost videoposnetka ne omogoči ocene prenesenih količin.

3. Kadar pa je kakovost videoposnetka preslaba ali ta ni dovolj jasen, da bi se prenesene količine lahko ocenile, lahko poveljnik plovila ali upravljavec ribogojnice ali pasti od organov pristojne države članice zahteva odobritev za izvedbo nove dejavnosti prenosa in predložitev ustreznega videoposnetka regionalnemu opazovalcu. Če rezultati navedenega prostovoljnega kontrolnega prenosa niso zadovoljivi, pristojna država članica začne preiskavo. Če se po njej potrdi, da kakovost videoposnetka ne omogoča ocene količin, vključenih v prenos, nadzorni organi pristojne države članice odredijo ponovno dejavnost kontrolnega prenosa in ustrezni videoposnetek predložijo regionalnemu opazovalcu ICCAT. Novi prenosi se izvedejo kot kontrolni prenosi, dokler kakovost videoposnetka ne omogoči ocene prenesenih količin.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 50 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ko rezultati programa pokažejo, da se količine modroplavutega tuna v kletkah razlikujejo od količin iz poročil o ulovu in/ali prenosu, država članica, pristojna za ribogojnico, v sodelovanju z državo članico ali pogodbenico Konvencije, pristojno za plovilo za ulov ali past, začne preiskavo.

4. Ko rezultati programa pokažejo, da se količine modroplavutega tuna v kletkah razlikujejo od količin iz poročil o ulovu in/ali prenosu, država članica zastave plovila za ulov ali pasti začne preiskavo v sodelovanju z državo članico ali pogodbenico konvencije, pristojno za ribogojnico.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 51 – naslov</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Deklaracija o dajanju v kletko za rejo

Poročilo o dajanju v kletko za rejo

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 51 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Država članica, pristojna za ribogojnico, v enem tednu po zaključku dejavnosti dajanja v kletko za rejo državi članici ali pogodbenici Konvencije, katere plovila ali pasti so ulovile modroplavutega tuna, in Komisiji predloži deklaracijo o dajanju v kletko za rejo v skladu s Prilogo XIV. Komisija navedene informacije posreduje sekretariatu ICCAT.

1. Država članica, pristojna za ribogojnico, v enem tednu po zaključku dejavnosti dajanja v kletko za rejo državi članici ali pogodbenici Konvencije, katere plovila ali pasti so ulovile modroplavutega tuna, in Komisiji predloži poročilo o dajanju v kletko za rejo skupaj z deklaracijo o tem v skladu s Prilogo XIV. Komisija navedene informacije posreduje sekretariatu ICCAT.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

V priporočilih ICCAT 18-02 in 19-04 je to navedeno kot poročilo o dajanju v kletko za rejo, tako je zaradi jasnosti bolje uporabiti enak izraz.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 52 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene odstavka 2 vsaka država članica, pristojna za ribogojnice, določi najmanjši delež rib, ki ga je treba nadzirati. Navedeni delež se določi v letnem načrtu inšpekcijskih pregledov iz člena 13. Vsaka država članica Komisiji sporoči rezultate naključnih kontrol, ki se izvedejo vsako leto. Komisija navedene informacije sekretariatu ICCAT posreduje aprila naslednjega leta.

3. Za namene odstavka 2 vsaka država članica, pristojna za ribogojnice, določi najmanjši delež rib, ki ga je treba nadzirati. Navedeni delež se določi v letnem načrtu inšpekcijskih pregledov iz člena 13. Vsaka država članica Komisiji sporoči rezultate naključnih kontrol, ki se izvedejo vsako leto. Komisija navedene informacije sekretariatu ICCAT posreduje aprila tistega leta, ki sledi obdobju zadevne kvote.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 54 – naslov</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo o dajanju v kletko za rejo

Pregledno poročilo o dajanju v kletko za rejo

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 54 – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, za katere velja obveznost predložitve deklaracij o dajanju v kletko za rejo na podlagi člena 51, Komisiji vsako leto do 31. julija pošljejo poročilo o dajanju v kletko za rejo za prejšnje leto. Komisija pošlje navedene informacije sekretariatu ICCAT vsako leto do 1. avgusta. Poročilo vsebuje naslednje informacije:

Države članice, za katere velja obveznost predložitve deklaracij in poročil o dajanju v kletko za rejo na podlagi člena 51, Komisiji vsako leto do 31. julija pošljejo pregledno poročilo o dajanju v kletko za rejo za prejšnje leto. Komisija pošlje navedene informacije sekretariatu ICCAT vsako leto do 1. avgusta. Pregledno poročilo vsebuje naslednje informacije:

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Zaradi jasnosti je treba razlikovati med posameznimi poročili o dajanju v kletko za rejo in letnim poročilom, ki ga morajo države članice Komisiji poslati vsako leto.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 56 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Poveljnik ali njegov zastopnik za namene nadzora zagotovi, da se prenos podatkov sistema VMS s plovil za ulov z dovoljenjem za dejavni ribolov modroplavutega tuna ne prekine, ko so plovila v pristanišču.

3. Poveljnik ali njegov zastopnik za namene nadzora zagotovi, da se prenos podatkov sistema VMS s plovil za ulov z dovoljenjem za dejavni ribolov modroplavutega tuna ne prekine, ko so plovila v pristanišču, razen če je ob vplutju v pristanišče in izplutju iz njega na voljo signalizacijski sistem.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstopanje je vključeno v priporočilo ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 60 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica, pristojna za ribogojnico(-e) modroplavutih tunov, brez poseganja v člene 89 do 91 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in zlasti dolžnost držav članic, da sprejmejo ustrezne izvršilne ukrepe v zvezi z ribiškim plovilom, sprejme ustrezne izvršilne ukrepe v zvezi z ribogojnico, če je bilo v skladu z njeno zakonodajo ugotovljeno, da ta ribogojnica ne izpolnjuje določb členov 45 do 55. Ukrepi lahko v skladu z ustreznimi določbami nacionalne zakonodaje vključujejo začasni preklic dovoljenja ali izbris ribogojnice modroplavutega tuna iz evidence in naložitev denarnih kazni, odvisno od teže kaznivega dejanja.

Država članica, pristojna za ribogojnico(-e) modroplavutih tunov, brez poseganja v člene 89 do 91 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in zlasti dolžnost držav članic, da sprejmejo ustrezne izvršilne ukrepe v zvezi z ribiškim plovilom, sprejme ustrezne izvršilne ukrepe v zvezi z ribogojnico, če je bilo v skladu z njeno zakonodajo ugotovljeno, da ta ribogojnica ne izpolnjuje določb členov 45 do 55. Glede na težo kaznivega dejanja in v skladu z ustreznimi določbami nacionalne zakonodaje lahko taki ukrepi vključujejo zlasti začasni preklic dovoljenja ali izbris ribogojnice s seznama ICCAT o zmogljivosti ribogojnic modroplavutega tuna, vzpostavljenega na podlagi priporočila ICCAT 06-07, in/ali naložitev denarnih kazni.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 61 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v uredbi (ES) št. 1224/2009 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbo (EU) št. 1379/201346 so v Uniji prepovedani trgovina, iztovarjanje, uvoz, izvoz, dajanje v kletke za pitanje ali gojenje, ponovni izvoz in pretovarjanje modroplavutega tuna, ki mu ni priložena točna, popolna in potrjena dokumentacija, določena v tej uredbi, členu 4b Uredbe (ES) št. 1936/2001 in zakonodaji Unije o izvajanju predpisov ICCAT o programu za dokumentacijo o ulovu.

1. Brez poseganja v uredbi (ES) št. 1224/2009 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbo (EU) št. 1379/201346 so v Uniji prepovedani trgovina, iztovarjanje, uvoz, izvoz, dajanje v kletke za pitanje ali gojenje, ponovni izvoz in pretovarjanje modroplavutega tuna, ki mu ni priložena točna, popolna in potrjena dokumentacija, določena v tej uredbi, členu 4b Uredbe (ES) št. 1936/2001 in zakonodaji Unije o izvajanju predpisov ICCAT o programu za dokumentacijo o ulovu modroplavutega tuna.

_________________

_________________

46 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 61 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) modroplavutega tuna ulovijo ribiška plovila ali pasti države zastave, ki nima določene kvote, omejitve ulova ali dodeljenega ribolovnega napora za modroplavutega tuna v skladu s pogoji ohranitvenih in upravljalnih ukrepov ICCAT, ali

(a) modroplavutega tuna ulovijo ribiška plovila ali pasti države zastave, ki nima določene kvote ali omejitve ulova za modroplavutega tuna v skladu s pogoji ohranitvenih in upravljalnih ukrepov ICCAT, ali

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 65 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ciljno vrednostjo ribolovne umrljivosti za ohranjanje biomase staleža na ravni največjega trajnostnega donosa, kakor je določeno v členu 3;

črtano

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Cilj ribolovne umrljivosti je bistven element uredbe, zato bi ga bilo treba spremeniti le z rednim zakonodajnim postopkom (soodločanje).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – alinea 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 največ 90 % svoje kvote za modroplavutega tuna med svoja plovila za ulov v Jadranskem morju za gojenje.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Ta določba je vključena v priporočilo ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga X – točka 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Če videoposnetek ni dovolj kakovosten, da se lahko oceni število modroplavutih tunov, ki se prenašajo, nadzorni organi zahtevajo nov prenos. Novi prenos vključuje prenos vseh modroplavutih tunov v sprejemni kletki v drugo kletko, ki mora biti prazna.

(9) Če videoposnetek ni dovolj kakovosten, da se lahko oceni število modroplavutih tunov, ki se prenašajo, lahko gospodarski subjekt od organov zastave plovila ali pasti zahteva, da se izvede prostovoljni kontrolni prenos. Prostovoljni kontrolni prenos vključuje prenos vseh modroplavutih tunov v sprejemni kletki v drugo kletko, ki mora biti prazna. Pri ribah, ujetih v past, je mogoče modroplavute tune, ki so že bili preneseni iz pasti v sprejemno kletko, poslati nazaj v past, pri čemer se pod nadzorom regionalnega opazovalca ICCAT kontrolni prenos prekliče.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Odstavek je bil spremenjen s priporočilom ICCAT 19-04 o spremembi priporočila ICCAT 18-02.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga XI – del B – točka 2 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Država članica, ki je pristojna za ribogojnico, državi članici ali pogodbenici Konvencije, pristojni za plovilo za ulov ali past, in Komisiji predloži poročilo ter naslednje dokumente:

(2) Država članica, ki je pristojna za ribogojnico, v petnajstih dneh od datuma dajanja v kletko za rejo državi članici ali pogodbenici Konvencije, pristojni za plovilo za ulov ali past, in Komisiji predloži poročilo ter naslednje dokumente:

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Časovni okvir je določen v priporočilu ICCAT 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga

 

Evropska unija je od 14. novembra 1997 pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev atlantskega tuna (Konvencija ICCAT).

 

Ta konvencija določa okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju tunov in tunom podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih z ustanovitvijo Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).

 

ICCAT je pristojna za sprejemanje obvezujočih priporočil o ohranjanju in upravljanju ribištva v okviru svojih pristojnosti. Ti akti so v glavnem naslovljeni na pogodbenice ICCAT, vendar vsebujejo tudi obveznosti za zasebne subjekte (na primer poveljnike ribiških plovil). Priporočila ICCAT začnejo veljati šest mesecev po sprejetju in jih je treba čim prej prenesti v pravo Unije.

 

Vsebina predloga

 

Cilj obravnavanega predloga [COM(2019) 619] je prenos priporočila ICCAT 18-02 v pravo Unije. To priporočilo določa večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemlju (v besedilu „načrt upravljanja“). Poročilo je bilo sprejeto na 21. posebnem zasedanju ICCAT, ki je potekalo od 12. do 19. novembra 2018 v Dubrovniku.

 

V načrtu upravljanja je upoštevano mnenje Stalnega odbora za raziskave in statistiko, da bi morala ICCAT za stalež v letu 2018 določiti večletni načrt upravljanja, ker se zdi, da trenutno stanje staleža ne zahteva več nujnih ukrepov, ki so bili v okviru načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna uvedeni po sprejetju Priporočila 17-17 o spremembi Priporočila 14-04. To priporočilo je bilo v pravo EU preneseno z Uredbo (EU) št. 2016/1627.

 

V prenos so vključeni vsi nadzorni ukrepi za ulov in gojenje modroplavutega tuna v vodah EU in/ali s strani plovil EU na območju Konvencije.

 

Priporočilo ICCAT 18-02 določa načrt upravljanja, ki je na splošno prožnejši od veljavnih pravil v načrtu za obnovo, nekateri ukrepi pa so natančnejši ali bolj omejevalni, na primer nadzor v ribogojnicah. Glavne razlike bi bilo mogoče povzeti, kot sledi:

 

a) odprte sezone: predlog določa 10 dni daljšo ribolovno sezono za plovila z zaporno plavarico, kot to določa Uredba (EU) 2016/1627, razen če države članice v letnih ribolovnih načrtih določijo drugače;

b) v tem predlogu se omejitev prilova poveča na 20 % v primerjavi s 5 % iz Uredbe (EU) 2016/1627;

c) ribolovna zmogljivost: na podlagi te uredbe lahko lovi do 20 % več plovil z zaporno plavarico (referenčno obdobje 2018) kot na podlagi Uredbe (EU) 2016/1627, poleg tega je priznana nova sektorska kvota za mali ribolov na Azorih, Madeiri in Kanarskih otokih;

d) zmogljivost gojenja: na podlagi tega predloga bi bilo lahko v ribogojnicah 7 % več rib;

e) prenosi v ribogojnici in naključne kontrole: nadzorni sistem za modroplavutega tuna je okrepljen, kar zadeva spremljanje živih rib v ribogojnicah. Izvaja se z naključnimi kontrolami, ki temeljijo na analizi tveganja, in oceni prenosa z uporabo stereoskopskih kamer.

 

Stališče poročevalca

 

Poročevalec poziva k doslednemu prenosu priporočila ICCAT 18-02, da bi tako vzpostavili enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte EU v primerjavi s subjekti iz tretjih držav. Po njegovem mnenju je bistvenega pomena, da za vse akterje v ribištvu veljajo enaki pogoji, da bi tako sektorju zagotovili podporo in razumevanje.

 

V tem primeru je Komisija zelo natančno prenesla priporočilo ICCAT, razen v nekaj posameznih primerih, in sicer:

 

a)  opredelitev termina „dajanje v kletko za rejo“ v členu 5;

b) v člen 16 o ribolovni sezoni bi bilo treba vključiti odstopanja za vzhodno Sredozemsko morje in Jadransko morje, saj so predvidena tudi v priporočilu ICCAT;

c) v člen 56 o prenosu podatkov iz sistema za spremljanje plovil bi bilo treba vključiti izjemo za operacije, kjer je na voljo signalizacijski sistem za vplutje v pristanišče in izplutje iz njega;

d) v Prilogo I bi bilo treba dodati omejitev za odstotek kvote, ki jo je mogoče v Jadranskem morju dodeliti za gojenje;

e) v Prilogo XI bi bilo treba vključiti časovni okvir za posredovanje poročil med organi države članice.

V teh primerih tako poročevalec predlaga posebne predloge sprememb, da bi bil predlog usklajen s priporočilom ICCAT.

 

Ravno tako predlaga tudi spremembo terminologije o deklaraciji in poročilu o dajanju v kletko za rejo iz členov 51 in 54 predloga, da bi bila člena bolje usklajena s terminologijo iz priporočila ICCAT in bi preprečili zmedo.

 

ICCAT je na svojem 26. rednem zasedanju, ki je potekalo novembra 2019 v Palmi de Mallorci, sprejela tudi priporočilo 19-04, ki v priporočilo 18-02 uvaja nekaj manjših sprememb. Evropska unija se je z njimi strinjala, nanašajo pa se na:

 

a) opredelitev stereoskopske kamere iz člena 5;

b) prestavitev živih modroplavutih tunov, ki niso bili nabrani, iz člena 7;

c) letne načrte upravljanja ribolovne zmogljivosti iz člena 12;

d) letne načrte upravljanja gojenja iz člena 14;

e) poročila o količinah iz člena 35;

f) regionalni opazovalni program ICCAT iz člena 38;

g) preverjanje, ki ga izvajajo regionalni opazovalci ICCAT, in izvajanje preiskav iz člena 43;

h) ukrepe in programe za ocenjevanje števila in teže modroplavutega tuna, ki naj bi se dal v kletko za rejo, iz člena 50;

i) deklaracijo in poročilo o dajanju v kletko za rejo iz členov 51 in 54;

j) izvrševanje iz člena 60;

k) ukrepe za trženje iz člena 61;

l) minimalne standarde za postopke za snemanje s kamero iz priloge X.

Poročevalec predlaga spremembe teh členov, da bi bilo besedilo usklajeno s priporočilom ICCAT 19-04.

 

Nazadnje pa tudi meni, da pandemija covida-19 močno vpliva na ribolovne dejavnosti, tudi na tiste, povezane z modroplavutim tunom. Tako bi bilo po njegovem mnenju ustrezno podaljšati ribolovno sezono za lov modroplavutega tuna z zaporno plavarico do 11. julija, če plovila z zaporno plavarico zaradi izrednih razmer na področju javnega zdravja ne bi mogla izkoristiti običajnih ribolovnih dni.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, sprememba uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitev Uredbe (EU) 2016/1627

Referenčni dokumenti

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Datum predložitve EP

28.11.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

16.12.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Obravnava v odboru

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Datum sprejetja

3.9.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Datum predložitve

8.9.2020

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

Zadnja posodobitev: 23. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov