Förfarande : 2019/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0149/2020

Ingivna texter :

A9-0149/2020

Debatter :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 243kWORD 91k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0619),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0188/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0149/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Vid sitt 21:a särskilda möte 2018 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat), som inrättades genom konventionen, rekommendation 18-02 om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (nedan kallad förvaltningsplanen). Förvaltningsplanen är i linje med rådgivningen från Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik, i vilken det anges att Iccat bör inrätta en flerårig förvaltningsplan för beståndet år 2018, eftersom beståndets nuvarande tillstånd förefaller vara sådant att det inte längre krävs nödåtgärder av det slag som infördes genom återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk (vilken infördes till följd av rekommendation 17-17 om ändring av rekommendation 14-04).

(4) Vid sitt 21:a särskilda möte 2018 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat), som inrättades genom konventionen, rekommendation 18-02 om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (nedan kallad förvaltningsplanen). Förvaltningsplanen är i linje med rådgivningen från Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik, i vilken det anges att Iccat bör inrätta en flerårig förvaltningsplan för beståndet år 2018, eftersom beståndets nuvarande tillstånd förefaller vara sådant att det inte längre krävs nödåtgärder av det slag som infördes genom återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk (vilken infördes till följd av rekommendation 17-17 om ändring av rekommendation 14-04), dock utan att försvaga befintliga övervaknings- och kontrollåtgärder.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik fastslog i sin senaste rapport att kommissionen borde överväga att övergå från en återhämtningsplan till en förvaltningsplan, utan att försvaga de nuvarande övervaknings- och kontrollåtgärderna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>(2)</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Vid sitt 26:e ordinarie möte 2019 antog Iccat rekommendation 19-04 om ändring av den fleråriga förvaltningsplan som fastställdes genom rekommendation 18-02. Genom Iccats rekommendation 19‑04 upphävs och ersätts rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I förvaltningsplanen tas hänsyn till särdragen hos de olika typerna av redskap och fiskemetoder. Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av förvaltningsplanen sträva efter att främja det kustnära fisket och användningen av selektiva fiskeredskap och fiskemetoder med begränsad miljöpåverkan, inbegripet redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.

(8) I förvaltningsplanen tas hänsyn till särdragen hos de olika typerna av redskap och fiskemetoder. Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av förvaltningsplanen främja det kustnära fisket och användningen av selektiva fiskeredskap och fiskemetoder med begränsad miljöpåverkan, särskilt redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier. Exempel på sådant traditionellt och icke-industriellt fiske är till exempel den gamla teknik för att fånga tonfisk som kallas ”almadrabas”, som används i vissa delar av Medelhavet, samt det icke-industriella kustfisket efter färsk fisk med spöfiskefartyg, långrevsfartyg och fartyg med handlinor. Vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem bör medlemsstaterna fördela nationella kvoter rättvist och öppet mellan de olika flottsegmenten, och sträva efter att fördela en del av kvoterna till traditionellt och icke-industriellt fiske, samtidigt som historiska rättigheter beaktas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Medlemsstaterna bör se till att en tillräcklig del av deras kvoter omfattar bifångster av blåfenad tonfisk, framför allt från traditionellt och icke-industriellt fiske.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Många fiskare som fiskar efter arter som liknar blåfenad tonfisk, såsom svärdfisk, har inga kvoter för sina bifångster av blåfenad tonfisk.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Hänsyn bör tas till det traditionella och icke-industriella fiskets särdrag och behov.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Med tanke på att vissa av Iccats rekommendationer ofta ändras av Iccats fördragsslutande parter och med tanke på att det i framtiden sannolikt kommer att göras fler ändringar, och för att framtida rekommendationer om ändring eller komplettering av Iccats förvaltningsplan snabbt ska kunna genomföras i unionsrätten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på följande aspekter: tidsfrister för när målet för den fiskedödlighet som krävs för att bevara beståndets biomassa på en nivå som är förenlig med maximal hållbar avkastning bör vara uppnått, tidsfrister för rapportering av information, tidsperioder för fiskesäsonger, minsta referensstorlekar för bevarande, procentsatser och parametrar, information som ska lämnas till kommissionen, de nationella och regionala observatörernas uppgifter, skäl för att vägra tillstånd till överföring av fisk, samt skäl för att beslagta fångster och för att beordra återutsättning av fisken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201631. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14) Med tanke på att vissa av Iccats rekommendationer ofta ändras av Iccats fördragsslutande parter och med tanke på att det i framtiden sannolikt kommer att göras fler ändringar, och för att framtida rekommendationer om ändring eller komplettering av Iccats förvaltningsplan snabbt ska kunna genomföras i unionsrätten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på följande aspekter: tidsfrister för rapportering av information, tidsperioder för fiskesäsonger, minsta referensstorlekar för bevarande, procentsatser och parametrar, information som ska lämnas till kommissionen, de nationella och regionala observatörernas uppgifter, skäl för att vägra tillstånd till överföring av fisk, samt skäl för att beslagta fångster och för att beordra återutsättning av fisken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201631. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

31 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

31 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Skälet måste vara förenligt med artikel 65 i detta förslag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är att se till att biomassan för blåfenad tonfisk bevaras på en nivå över vad som krävs för maximal hållbar avkastning.

Syftet med denna förordning är att se till att biomassan för blåfenad tonfisk bevaras på runt B0,1, vilket uppnås vid fiske på en nivå runt F0,1 eller mindre.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Detta mål som har fastställts av Iccat strider inte mot målet för den gemensamma fiskeripolitiken om maximal hållbar avkastning, men det är mer specifikt med avseende på vilken indikator som ska användas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stycke 1 – led 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser för rekreation, turism eller sport,

(6) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser för rekreation och/eller turism,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Definitionen av sportfiske måste finnas med i förslaget.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led 6a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) sportfiske: icke-kommersiellt fiske där deltagarna är anslutna till en nationell sportfiskeorganisation eller innehar ett nationellt sportfisketillstånd,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Detta är den definition som anges i Iccats rekommendation.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stycke 1 – led 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) placering i kasse: förflyttning av levande blåfenad tonfisk till odlingsanläggningar för gödning i syfte att öka tonfiskens totala biomassa,

(12) placering i kasse: förflyttning av levande blåfenad tonfisk från en transportkasse eller fälla till kasse för odling eller gödning,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

För ökad tydlighet och enhetlighet bland de fördragsslutande parterna bör definitionen vara densamma som i Iccats rekommendation 18-02. Om definitionen är problematisk bör detta hanteras inom ramen för Iccat.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stycke 1 – led 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) odlingsanläggning: ett havsområde som tydligt avgränsats genom geografiska koordinater och som används för gödning eller odling av blåfenad tonfisk som fångats med hjälp av fällor och/eller notfartyg. En odlingsanläggning kan ha flera delanläggningar, vars positioner samtliga ska avgränsas genom geografiska koordinater och för vilka det tydligt ska anges longitud och latitud för varje hörnpunkt i polygonen,

(Berör inte den svenska versionen.)

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stycke 1 – led 17</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) stereokamera: en kamera med två eller flera objektiv, med separat bildgenererande sensor eller bildruta för varje objektiv, vilket gör det möjligt ta tredimensionella bilder i syfte att mäta fiskens längd,

(17) stereokamera: en kamera med två eller flera objektiv, med separat bildgenererande sensor eller bildruta för varje objektiv, vilket gör det möjligt ta tredimensionella bilder i syfte att mäta fiskens längd och uppskatta antalet blåfenade tonfiskar och deras vikt,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Definitionen ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stycke 1 – led 32</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) fiskeansträngning: produkten av ett fiskefartygs kapacitet och aktivitet, med vilken fiskeansträngningens intensitet kan mätas. Mätningen varierar mellan olika redskap. När det gäller fartyg med långrev mäts antalet krokar eller kroktimmar. När det gäller notfartyg mäts antalet fartygsdagar (fisketid plus tid för sökning),

(32) fiskeansträngning: produkten av ett fiskefartygs kapacitet och aktivitet; för en grupp av fartyg är fiskeansträngningen summan av fiskeansträngningen för alla fartyg i gruppen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Iccats rekommendationer saknar definition av ”fiskeansträngning”. Om en definition ska inkluderas här, bör det vara den som anges i artikel 4.1.21 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Genom undantag från punkt 1 får återstodsöverföring avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk tillåtas på villkor att det tas fram ett förstärkt kontrollsystem och kommissionen rapporterar om detta till Iccats sekretariat. Systemet ska utgöra en integrerad del av medlemsstatens inspektionsplan enligt artikel 13 och det ska som ett minimikrav omfatta de åtgärder som fastställs i artiklarna 26.3 och 52.

(2) Genom undantag från punkt 1 får återstodsöverföring inom en odling avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk från ett tidigare års fångst tillåtas på villkor att det tas fram ett förstärkt kontrollsystem och kommissionen rapporterar om detta till Iccats sekretariat. Systemet ska utgöra en integrerad del av medlemsstatens inspektionsplan enligt artikel 13 och det ska som ett minimikrav omfatta de åtgärder som fastställs i artiklarna 26.3 och 52.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 2a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna begära överföringar av högst 5 % av sina kvoter från 2019 till 2020. Medlemsstaterna ska inkludera denna begäran i sina planer för fiskekapaciteten.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Möjligheten att överföra outnyttjade kvoter gäller alla fördragsslutande parter och föreskrivs i Iccats rekommendation 19-04, och medlemsstaterna bör ha samma möjlighet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Innan en fiskesäsong inleds ska de medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar se till att en noggrann bedömning görs av eventuell levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring efter bulkuttag vid odlingsanläggningar inom deras jurisdiktion. I detta syfte ska all levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring avseende ett visst fångstår då det gjorts bulkuttag vid odlingsanläggningarna överföras till andra kassar med användning av stereokamerasystem eller alternativa metoder som garanterar samma grad av precision och noggrannhet i enlighet med artikel 50. Fullständigt dokumenterad spårbarhet ska alltid säkerställas. Återstodsöverföring avseende blåfenad tonfisk från år då inga uttag har gjorts ska kontrolleras årligen med hjälp av samma stickprovsförfarande på grundval av riskbedömning.

(3) Innan en fiskesäsong inleds ska de medlemsstater som ansvarar för odlingsanläggningar se till att en noggrann bedömning görs av eventuell levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring efter bulkuttag vid odlingsanläggningar inom deras jurisdiktion. I detta syfte ska all levande blåfenad tonfisk för vilken det gjorts en återstodsöverföring avseende ett visst fångstår då det gjorts bulkuttag vid odlingsanläggningarna överföras till andra kassar med användning av stereokamerasystem eller alternativa metoder som garanterar samma grad av precision och noggrannhet i enlighet med artikel 50. Fullständigt dokumenterad spårbarhet ska alltid säkerställas. Återstodsöverföring avseende blåfenad tonfisk från år då inga bulkuttag har gjorts ska kontrolleras årligen med hjälp av samma förfarande med lämpliga stickprov på grundval av riskbedömning.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Denna ändring syftar till att anpassa texten till Iccats rekommendationer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna får tilldela fartyg för icke-industriellt kustfiske tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk sektorskvoter och ska ange detta i sina fiskeplaner. De ska också i sina övervaknings-, kontroll- och inspektionsplaner ange uppgifter om kompletterande åtgärder för ingående övervakning av den flottans kvotutnyttjande. För att säkerställa ett fullständigt utnyttjande av fiskemöjligheterna får medlemsstaterna tillåta ett annat antal fartyg, med tillämpning av de parametrar som avses i punkt 1.

(2) Medlemsstater som har fartyg för icke-industriellt kustfiske med tillstånd att fiska efter blåfenad tonfisk ska tilldela en särskild sektorskvot till dessa fartyg och ska ange detta i sina fiskeplaner. De ska också i sina övervaknings-, kontroll- och inspektionsplaner ange uppgifter om kompletterande åtgärder för ingående övervakning av den flottans kvotutnyttjande. För att säkerställa ett fullständigt utnyttjande av fiskemöjligheterna får medlemsstaterna tillåta ett annat antal fartyg, med tillämpning av de parametrar som avses i punkt 1.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Denna ändring syftar till att anpassa texten till punkt 19 a i Iccats rekommendation 19-04.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier och historiska rättigheter, samt rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och att ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stycke 1a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För detta ändamål ska de medlemsstater som tilldelar mindre än 20 % av sin kvot för blåfenad tonfisk till fartyg för icke-industriellt kustfiske upprätta en årlig plan för omfördelning av fiskemöjligheterna i syfte att utöka den kvot som tilldelas dessa fartyg. I planen ska medlemsstaterna ange hur de ska sträva efter att omfördela kvoten i enlighet med de principer och kriterier som avses i första stycket.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig plan för förvaltning av fiskekapaciteten. I planen ska medlemsstaterna anpassa antalet fiskefartyg på ett sätt som garanterar att fiskekapaciteten motsvarar de fiskemöjligheter som tilldelats fångstfartygen under den relevanta kvotperioden. Medlemsstaterna ska anpassa fiskekapaciteten med hjälp av de parametrar som anges i gällande unionsakt om fastställande av fiskemöjligheterna. Anpassningen av fiskekapaciteten för notfartyg ska begränsas till en variation på högst 20 % jämfört med referenskapaciteten 2018.

Varje medlemsstat som har en kvot för blåfenad tonfisk ska fastställa en årlig plan för förvaltning av fiskekapaciteten. I planen ska medlemsstaterna anpassa antalet fångstfartyg och fällor på ett sätt som garanterar att fiskekapaciteten motsvarar de fiskemöjligheter som tilldelats fångstfartygen och fällorna under den relevanta kvotperioden. Medlemsstaterna ska anpassa fiskekapaciteten med hjälp av de parametrar som anges i gällande unionsakt om fastställande av fiskemöjligheterna. Anpassningen av unionens fiskekapacitet för notfartyg ska begränsas till en variation på högst 20 % jämfört med referenskapaciteten 2018.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02. Fällor betraktas enligt artikel 4.4 i förordning nr 1380/2013 som fiskefartyg. Fällor har också tilldelade kvoter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 – punkt 6a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Medlemsstaterna ska när så är lämpligt lämna in reviderade förvaltningsplaner för odling till kommissionen senast den 15 maj varje år.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Om en medlemsstat underlåter att lämna in någon av de planer som avses i punkt 1 till kommissionen inom tidsfristen eller om kommissionen, på grundval av de slutliga inspektionsrapporterna, upptäcker ett fall av allvarlig bristande efterlevnad av bestämmelserna i denna förordning, får kommissionen besluta att inte godkänna de inlämnade planerna och att översända unionsplanen till Iccats sekretariat utan den berörda medlemsstatens planer.

(3) Om en medlemsstat underlåter att lämna in någon av de planer som avses i punkt 1 till kommissionen inom tidsfristen eller om kommissionen, på grundval av de slutliga inspektionsrapporterna, upptäcker ett fall av allvarlig bristande efterlevnad av bestämmelserna i denna förordning avseende de årliga fiskeplanerna, får kommissionen besluta att inte godkänna de inlämnade planerna och att översända unionsplanen till Iccats sekretariat utan den berörda medlemsstatens planer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – punkt 1a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får Cypern och Grekland i sina årliga fiskeplaner enligt artikel 10 begära att notfartyg som för deras flagg får fiska efter blåfenad tonfisk i östra Medelhavet (FAO:s fiskeområden 37.3.1 och 37.3.2) från och med den 15 maj till och med den 1 juli.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Undantaget är inkluderat i Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Genom undantag från punkt 1 får Kroatien i sina årliga fiskeplaner enligt artikel 10 begära att notfartyg som för dess flagg får fiska efter blåfenad tonfisk för odlingssyften i Adriatiska havet (FAO:s fiskeområde 37.2.1) till och med den 15 juli.

(2) Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får Kroatien och Italien i sina årliga fiskeplaner enligt artikel 10 begära att notfartyg som för deras flagg får fiska efter blåfenad tonfisk för odlingssyften i Adriatiska havet (FAO:s fiskeområde 37.2.1) från och med den 26 maj till och med den 15 juli.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Texten bör överensstämma med Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Genom undantag från punkt 1 får en medlemsstat, om den kan bevisa för kommissionen att vissa av dess notfartyg som fiskade efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet på grund av vindstyrkor på 4 Beaufort eller mer inte kunde utnyttja sina normala fiskedagar under året, föra över högst tio förlorade dagar fram till och med den 11 juli för de berörda fartygen under året. De berörda fartygens inaktivitet, och när det gäller en gemensam fiskeinsats, samtliga berörda fartygs inaktivitet, ska motiveras vederbörligen med väderrapporter och VMS-positioner.

(3) Genom undantag från punkt 1 eller punkt 2 får en medlemsstat, om den kan bevisa för kommissionen att vissa av dess notfartyg som fiskade efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet på grund av extrema väderförhållanden eller en folkhälsokris inte kunde utnyttja de fiskedagar som de tilldelats under fiskesäsongen, förlänga fiskesäsongen med det antal fiskedagar som de berörda fartygen har förlorat, upp till högst tio förlorade dagar. De berörda fartygens inaktivitet, och när det gäller en gemensam fiskeinsats, samtliga berörda fartygs inaktivitet, ska vid extrema väderförhållanden motiveras vederbörligen med väderrapporter och VMS-positioner.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 20 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Varje medlemsstat ska införa bestämmelser om bifångster av blåfenad tonfisk inom medlemsstatens kvot och underrätta kommissionen om dessa i samband med att fiskeplanen lämnas in.

(1) Varje medlemsstat ska införa bestämmelser om tillräckliga bifångster av blåfenad tonfisk inom medlemsstatens kvot och underrätta kommissionen om dessa i samband med att fiskeplanen lämnas in.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Många fiskare som fiskar efter arter som liknar blåfenad tonfisk, såsom svärdfisk, har ingen kvot för sina bifångster av blåfenad tonfisk. Det måste säkerställas att en tillräcklig andel av kvoten för blåfenad tonfisk avsätts för bifångster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 29 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Unionens notfartyg får inte delta i gemensamma fiskeinsatser tillsammans med notfartyg från andra fördragsslutande parter.

(3) Unionens notfartyg får inte delta i gemensamma fiskeinsatser tillsammans med notfartyg från andra fördragsslutande parter. Unionens medlemsstater får dock tillåta sina notfartyg att bedriva gemensamt fiske med fördragsslutande parter med färre än fem godkända notfartyg. För detta ändamål ska medlemsstaten och den berörda fördragsslutande parten enas om ett protokoll i förväg om de operativa arrangemang som ska följas av fartygen och av varje parts myndigheter, särskilt när det gäller de fångstdeklarationsdokument som krävs enligt gällande lagstiftning.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Kommissionens förslag utelämnar punkt 62 i rekommendation 19-04, där det föreskrivs ett undantag från förbudet mot gemensamma fiskeinsatser. Detta undantag bör åtföljas av vissa villkor, särskilt ett protokoll som de berörda parterna enas om.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 35 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Månatliga rapporter om kvantiteter

Veckorapporter om kvantiteter

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 35</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Var och en av medlemsstaterna ska före den femtonde dagen i varje månad till kommissionen skicka uppgifter om de kvantiteter blåfenad tonfisk som under den föregående månaden fångats, landats, lastats om eller placerats i kassar av fartyg eller fällor som för medlemsstatens flagg eller som är registrerade i medlemsstaten. Informationen ska delas upp utifrån redskapstyp och ska även omfatta bifångster, fångster inom sport- och fritidsfiske samt utebliven fångst. Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.

Var och en av medlemsstaterna ska skicka veckofångstrapporter till kommissionen. Rapporterna ska innehålla uppgifter om de kvantiteter blåfenad tonfisk som under den föregående veckan fångats, landats, lastats om eller placerats i kassar av fartyg eller fällor som för medlemsstatens flagg eller som är registrerade i medlemsstaten. Informationen ska delas upp utifrån redskapstyp och ska även omfatta bifångster, fångster inom sport- och fritidsfiske samt utebliven fångst. För notfartyg och fällor ska rapporterna i tillämpliga delar överensstämma med artikel 31. Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till Iccats sekretariat.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 38 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna ska säkerställa att en regional Iccat-observatör tilldelas varje odlingsanläggning för hela den tid som placering i kasse pågår. I fall av force majeure, och efter det att de omständigheter som utgör force majeure bekräftats av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, får en regional Iccat-observatör delas av två odlingsanläggningar för att garantera kontinuitet i odlingsverksamheten. Den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningarna ska dock omedelbart begära utplacering av en ytterligare regional observatör.

(4) Medlemsstaterna ska säkerställa att en regional Iccat-observatör tilldelas varje odlingsanläggning för hela den tid som placering i kasse pågår. I fall av force majeure, och efter det att de omständigheter som utgör force majeure bekräftats av myndigheterna i den berörda odlingsmedlemsstaten, får en regional Iccat-observatör delas av två odlingsanläggningar för att garantera kontinuitet i odlingsverksamheten. Den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningarna ska dock omedelbart begära utplacering av en ytterligare regional observatör.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 43 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Om videoinspelningen är av så dålig kvalitet eller så otydlig att det inte går att uppskatta de överförda kvantiteterna, får fartygets befälhavare eller odlingsanläggningens eller fällans operatör av den ansvariga medlemsstatens myndigheter begära tillstånd att genomföra en ny överföring och sända videoinspelningen av denna överföring till den regionala observatören. Om denna frivilliga överföringskontroll inte utförs med tillfredsställande resultat ska den ansvariga medlemsstaten inleda en undersökning. Om det efter den undersökningen bekräftas att videoinspelningens kvalitet är sådan att det inte är möjligt att uppskatta de kvantiteter som berörs av överföringen, ska den ansvariga medlemsstatens kontrollmyndigheter beordra en kontrollöverföring och sända motsvarande videoinspelning till den regionala Iccat-observatören. Nya överföringar ska genomföras som kontrollöverföringar till dess att videoinspelningens kvalitet är sådan att det är möjligt att uppskatta de överförda kvantiteterna.

(3) Om videoinspelningen är av så dålig kvalitet eller så otydlig att det inte går att uppskatta de överförda kvantiteterna, får fartygets befälhavare eller odlingsanläggningens eller fällans operatör av den ansvariga medlemsstatens myndigheter begära tillstånd att genomföra en ny överföring och sända videoinspelningen av denna överföring till den regionala observatören. Om denna frivilliga överföringskontroll inte utförs med tillfredsställande resultat ska den ansvariga medlemsstaten inleda en undersökning. Om det efter den undersökningen bekräftas att videoinspelningens kvalitet är sådan att det inte är möjligt att uppskatta de kvantiteter som berörs av överföringen, ska den ansvariga medlemsstatens kontrollmyndigheter beordra en annan kontrollöverföring och sända motsvarande videoinspelning till den regionala Iccat-observatören. Nya överföringar ska genomföras som kontrollöverföringar till dess att videoinspelningens kvalitet är sådan att det är möjligt att uppskatta de överförda kvantiteterna.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 50 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Om programmets resultat visar att de kvantiteter blåfenad tonfisk som placeras i kasse avviker från de kvantiteter som enligt rapporterna har fångats och/eller överförts, ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen inleda en undersökning i samarbete med den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan.

(4) Om programmets resultat visar att de kvantiteter blåfenad tonfisk som placeras i kasse avviker från de kvantiteter som enligt rapporterna har fångats och/eller överförts, ska flaggmedlemsstaten inleda en undersökning av fångstfartyget eller fällan i samarbete med den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för odlingsanläggningen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 51 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Deklaration om placering i kasse

Rapport om placering i kasse

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 51 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Inom en vecka efter det att placeringen i kasse har avslutats ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen lämna en deklaration om placering i kasse i enlighet med bilaga XIV till den medlemsstat eller fördragsslutande part vars fartyg eller fällor har fångat den blåfenade tonfisken och till kommissionen. Kommissionen ska överföra informationen till Iccats sekretariat.

(1) Inom en vecka efter det att placeringen i kasse har avslutats ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen lämna en rapport om placering i kasse, inklusive den deklaration om placering i kasse som anges i bilaga XIV till den medlemsstat eller fördragsslutande part vars fartyg eller fällor har fångat den blåfenade tonfisken och till kommissionen. Kommissionen ska överföra informationen till Iccats sekretariat.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Eftersom detta dokument i Iccats rekommendationer 18-02 och 19-04 omnämns som en rapport om placering i kasse, bör för tydlighetens skull samma term användas här.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 52 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Vid tillämpning av punkt 2 ska varje medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningar fastställa en minsta procentandel fisk som ska kontrolleras. Denna procentandel ska anges i den årliga inspektionsplan som avses i artikel 13. Varje medlemsstat ska varje år meddela kommissionen resultaten av de stickprovskontroller som utförts under året. Kommissionen ska översända resultaten till Iccats sekretariat i april påföljande år.

(3) Vid tillämpning av punkt 2 ska varje medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningar fastställa en minsta procentandel fisk som ska kontrolleras. Denna procentandel ska anges i den årliga inspektionsplan som avses i artikel 13. Varje medlemsstat ska varje år meddela kommissionen resultaten av de stickprovskontroller som utförts under året. Kommissionen ska översända resultaten till Iccats sekretariat i april året efter perioden för den berörda kvoten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 54 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapport om placering i kasse

Översiktsrapport om placering i kasse

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 54 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som omfattas av skyldigheten att lämna in deklarationer om placering i kasse enligt artikel 51 ska varje år senast den 31 juli varje år lämna in en rapport till kommissionen om placering i kasse för det föregående året. Kommissionen ska översända informationen till Iccats sekretariat senast den 1 augusti varje år. Rapporten ska innehålla information om följande:

Medlemsstater som omfattas av skyldigheten att lämna in deklarationer och rapporter om placering i kasse enligt artikel 51 ska varje år senast den 31 juli varje år lämna in en översiktsrapport till kommissionen om placering i kasse för det föregående året. Kommissionen ska översända informationen till Iccats sekretariat senast den 1 augusti varje år. Översiktsrapporten om placering i kasse ska innehålla följande information:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

För tydlighetens skull är det nödvändigt att skilja mellan individuella rapporter om placering i kasse och de årsrapporter som medlemsstaterna ska lämna in till kommissionen varje år.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 56 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För kontrolländamål ska befälhavaren eller dennes företrädare säkerställa att överföringen av VMS-data från fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk inte avbryts när fartygen är i hamn.

(3) För kontrolländamål ska befälhavaren eller dennes företrädare säkerställa att överföringen av VMS-data från fångstfartyg som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk inte avbryts när fartygen är i hamn, såvida det inte finns ett system för kontroll av in- och utsegling ur hamn.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Undantaget är inkluderat i Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 60</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 89–91 i förordning (EG) nr 1224/2009, och särskilt medlemsstaternas skyldighet att vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende ett fiskefartyg, ska den medlemsstat som ansvarar för en eller flera odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende en odlingsanläggning, om det i enlighet med medlemsstatens lagstiftning har fastställts att odlingsanläggningen inte följer bestämmelserna i artiklarna 45–55. Åtgärderna kan, beroende på brottets allvar och i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, omfatta tillfälligt upphävande eller återkallande av registreringen för en odlingsanläggning för blåfenad tonfisk samt utfärdande av böter.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 89–91 i förordning (EG) nr 1224/2009, och särskilt medlemsstaternas skyldighet att vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende ett fiskefartyg, ska den medlemsstat som ansvarar för en eller flera odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk vidta lämpliga verkställighetsåtgärder avseende en odlingsanläggning, om det i enlighet med medlemsstatens lagstiftning har fastställts att odlingsanläggningen inte följer bestämmelserna i artiklarna 45–55. Dessa åtgärder kan, beroende på brottets allvar och i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, särskilt omfatta tillfälligt upphävande av tillståndet eller strykning från Iccats register över odlingsanläggningar för blåfenad tonfisk, som upprättats i enlighet med Iccats rekommendation 06-07, och/eller utfärdande av böter.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 61 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009, (EG) nr 1005/2008 och (EU) nr 1379/201346 ska handel inom unionen, landning, import, export, placering i kasse för gödning eller odling, återexport och omlastning av blåfenad tonfisk som inte åtföljs av den korrekta, fullständiga och validerade dokumentation som anges i denna förordning, i artikel 4b i förordning (EG) nr 1936/2001 och i unionslagstiftning som genomför Iccats bestämmelser om dokumentationsprogrammet för fångst, vara förbjuden.

(1) Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009, (EG) nr 1005/2008 och (EU) nr 1379/201346 ska handel inom unionen, landning, import, export, placering i kasse för gödning eller odling, återexport och omlastning av blåfenad tonfisk som inte åtföljs av den korrekta, fullständiga och validerade dokumentation som anges i denna förordning, i artikel 4b i förordning (EG) nr 1936/2001 och i unionslagstiftning som genomför Iccats bestämmelser om dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk, vara förbjuden.

_________________

_________________

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 61 – punkt 2 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) den blåfenade tonfisken fångats av fiskefartyg eller fällor vars flaggstat saknar kvot, fångstbegränsningar eller tilldelning av fiskeansträngning för blåfenad tonfisk i enlighet med Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder, eller

(a) den blåfenade tonfisken fångats av fiskefartyg eller fällor vars flaggstat saknar kvot eller fångstbegränsningar för blåfenad tonfisk i enlighet med Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder, eller

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 65 – punkt 1 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Målet för fiskeridödlighet för att bibehålla beståndsbiomassan vid MSY såsom avses i artikel 3.

utgår

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Målet för fiskeridödlighet är en väsentlig del i förordningen och bör därför endast ändras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – punkt 2 – strecksats 2a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 Högst 90 % av medlemsstatens kvot för blåfenad tonfisk bland dess fångstfartyg i Adriatiska havet för odlingssyften.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Denna bestämmelse är inkluderad i Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga X – punkt 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Om kvaliteten på videoinspelningen är så dålig att det inte går att uppskatta vilket antal blåfenade tonfiskar som överförs, ska kontrollmyndigheterna begära att det görs en ny överföring. Vid den nya överföringen ska all blåfenad tonfisk i den mottagande kassen överföras till en annan kasse, som ska vara tom.

(9) Om kvaliteten på videoinspelningen är så dålig att det inte går att uppskatta vilket antal blåfenade tonfiskar som överförs, kan operatören begära att fartygets eller fällans flaggmyndigheter genomför en frivillig kontrollöverföring. Vid denna frivilliga kontrollöverföring ska all blåfenad tonfisk i den mottagande kassen överföras till en annan kasse, som ska vara tom. Om fisken härrör från en fälla får den blåfenade tonfisk som redan överförts från fällan till den mottagande kassen skickas tillbaka till fällan, varvid kontrollöverföringen ska utgå under övervakning av Iccats regionala observatör.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkten ändrades genom Iccats rekommendation 19-04, om ändring av Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga XI – del B – punkt 2 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen ska lämna en rapport till den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan och till kommissionen, inbegripet följande:

(2) Inom 15 dagar från datumet för placeringen i kasse ska den medlemsstat som ansvarar för odlingsanläggningen lämna en rapport till den medlemsstat eller fördragsslutande part som ansvarar för fångstfartyget eller fällan och till kommissionen, inbegripet följande:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Tidsfristen fastställs genom Iccats rekommendation 18-02.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

MOTIVERING

Bakgrund till förslaget

 

Europeiska unionen har sedan den 14 november 1997 varit avtalsslutande part i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat‑konventionen).

 

Iccat-konventionen tillhandahåller en ram för regionalt samarbete om bevarande och förvaltning av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och angränsande vatten genom inrättandet av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat).

 

Iccat har befogenhet att anta bindande rekommendationer om bevarande och förvaltning av de fisken som omfattas av dess behörighet. Akterna i fråga riktar sig huvudsakligen till Iccats avtalsslutande parter, men innehåller också vissa skyldigheter för privata operatörer (till exempel för befälhavare). Iccats rekommendationer träder i kraft sex månader efter det att de antas och måste införlivas med unionsrätten så snart som möjligt.

 

Förslagets innehåll

 

Målet med det förslag som för närvarande är under behandling [COM(2019)0619] är därför att i unionsrätten införliva Iccats rekommendation 18-02, som fastställer en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (nedan kallad förvaltningsplanen). Rekommendationen antogs vid Iccats 21:a särskilda möte, som hölls i Dubrovnik den 12–19 november 2018.

 

Förvaltningsplanen är i linje med rådgivningen från Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik, i vilken det anges att Iccat bör inrätta en flerårig förvaltningsplan för beståndet år 2018, eftersom beståndets nuvarande tillstånd förefaller vara sådant att det inte längre krävs nödåtgärder av det slag som infördes genom återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk till följd av rekommendation 17-17 om ändring av rekommendation 14-04. Den senare införlivades i unionsrätten genom förordning (EU) 2016/1627.

 

Införlivandet omfattar alla kontrollåtgärder som rör fångst och odling av blåfenad tonfisk i EU:s vatten och/eller av EU-fartyg i konventionsområdet.

 

I Iccats rekommendation 18-02 föreskrivs en förvaltningsplan som generellt sett är mer flexibel än den nuvarande återhämtningsplanen, samtidigt som vissa bestämmelser har gjorts mer koncisa eller mer restriktiva, som bestämmelserna om kontroller vid odlingsanläggningar. De viktigaste skillnaderna kan sammanfattas enligt följande:

 

a) Öppna säsonger: I detta förslag föreskrivs att en öppen säsong för notfartyg är tio dagar längre än vad som anges i förordning (EU) 2016/1627, utom i de fall då medlemsstaterna anger något annat i sina årliga fiskeplaner.

b) Genom detta förslag höjs gränsen för bifångster till 20 %, vilket är att jämföra med den gräns på 5 % som fastställs i förordning (EU) 2016/1627.

c) Fiskekapacitet: Så mycket som 20 % fler notfartyg (referensperiod 2018) får fiska enligt detta förslag jämfört med enligt förordning (EU) 2016/1627 och det införs en ny sektorskvot för icke-industriellt fiske i vattnen kring Azorerna, Madeira och Kanarieöarna.

d) Odlingskapacitet: Genom detta förslag kan antalet fiskar i odlingar öka med 7 %.

e) Överföringar inom odlingar och stickprovskontroller: Kontrollsystemet avseende blåfenad tonfisk stärks, särskilt vad gäller övervakning av levande fisk vid odlingsanläggningar. Detta är avsett att uppnås genom slumpvisa kontroller som baseras på riskanalys och beräkning av återstodsöverföringen med hjälp av stereokameror.

 

Föredragandens ståndpunkt

 

Föredraganden efterlyser ett strikt införlivande av Iccats rekommendation 18-02, i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för EU-operatörer och tredjelandsoperatörer. Han anser att det är av högsta vikt att lika villkor gäller för samtliga aktörer som är verksamma inom fisket för att säkerställa stöd och förståelse för sektorn.

 

I detta fall har kommissionen införlivat Iccat-rekommendationerna på ett väldigt exakt sätt, förutom i följande specifika fall:

 

a)  definitionen av ”placering i kasse” i artikel 5,

b) artikel 16 om fiskesäsonger, som bör innehålla undantag för östra Medelhavet och Adriatiska havet, i enlighet med Iccats rekommendation,

c) artikel 56 om överföring av VMS-data, som bör innehålla ett undantag för operatörer om det finns ett system för kontroll av in- och utsegling ur hamn,

d) bilaga I, som bör innehålla en gräns för hur stor andel av kvoten som kan tilldelas för odlingssyften i Adriatiska havet,

e) bilaga XI, som bör innehålla en tidsfrist för tillhandahållandet av rapporter mellan medlemsstaternas myndigheter.

 

Därför föreslår föredraganden särskilda ändringar i ovanstående fall, i syfte att säkerställa överensstämmelse med Iccats rekommendation.

 

Föredraganden föreslår även att man ändrar terminologin för deklarationer och rapporter om placering i kasse i förslagets artiklar 51 respektive 54, i syfte att anpassa dem till den terminologi som används i Iccats rekommendation och undvika missförstånd.

 

Under sitt 26:e ordinarie sammanträde, som hölls i Palma de Mallorca i november 2019, antog Iccat rekommendation 19-04, genom vilken några mindre ändringar av rekommendation 18-02 införs. Ändringarna fastställdes av Europeiska unionen och behandlar följande artiklar:

 

a) artikel 5, definitionen av stereokamera,

b) artikel 7, återstodsöverföring avseende icke-uttagen levande blåfenad tonfisk,

c) artikel 12, årliga förvaltningsplaner för fiskekapaciteten,

d) artikel 14, årliga förvaltningsplaner för odling,

e) artikel 35, rapporter om kvantiteter,

f) artikel 38, Iccats regionala observatörsprogram,

g) artikel 43, kontroller som görs av regionala Iccat-observatörer och inledande och genomförande av undersökningar,

h) artikel 50, åtgärder och program för att uppskatta antalet blåfenade tonfiskar som ska placeras i kasse och deras vikt,

i) artiklarna 51 och 54, deklaration om placering i kasse och rapport om placering i kasse,

j) artikel 60, verkställighet,

k) artikel 61, saluföringsåtgärder,

l) bilaga X, minimistandarder för videoinspelning.

 

Föredraganden föreslår ändringar av ovanstående artiklar, i syfte att säkerställa överensstämmelse med Iccats rekommendation 19-04.

 

Slutligen anser föredraganden att utbrottet av covid-19 har en extraordinär inverkan på fiskeverksamheten, inbegripet för blåfenad tonfisk. Han anser därför att det är lämpligt att förlänga fiskesäsongen för fiske efter blåfenad tonfisk med notfartyg till och med den 11 juli om de notfartyg som fiskar efter blåfenad tonfisk inte har kunnat utnyttja sina normala fiskedagar på grund av en folkhälsokris.

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och upphävande av förordning (EU) 2016/1627

Referensnummer

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Framläggande för parlamentet

28.11.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

PECH

16.12.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Behandling i utskott

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Antagande

3.9.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Ingivande

8.9.2020

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 23 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy