SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  9.9.2020 - (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)) - ***I

  Výbor pre regionálny rozvoj
  Spoluspravodajcovia: Andrey Novakov, Constanze Krehl
  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Agnes Jongerius
  (*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku


  Postup : 2020/0101(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0150/2020
  Predkladané texty :
  A9-0150/2020
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0451),

   so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 117 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0149/2020),

   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 13. júla 2020[1],

   po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

   po porade s Výborom regiónov,

   so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre rozpočet,

   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0150/2020),

  1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

  3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

   

  Pozmeňujúci návrh  1

   

  Návrh nariadenia

  Názov 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

  ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Pozmeňujúci návrh  2

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1) Členské štáty bezprecedentne zasiahla kríza spôsobená dôsledkami pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich zdravotníckych systémoch a iných odvetviach ich hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom osobitných opatrení.

  (1) Členské štáty bezprecedentne zasiahla sociálna, hospodárska a zdravotná kríza spôsobená dôsledkami pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich zdravotníckych systémoch a iných odvetviach ich hospodárstiev, čím sa zhoršuje situácia ľudí, ktorým hrozí chudoba, prehlbujú sa sociálne rozpory a zvyšuje sa miera nezamestnanosti. Uzavretie vnútorných hraníc malo vážny vplyv aj na hospodársku spoluprácu v pohraničných oblastiach, kde ovplyvnilo dochádzanie pracovníkov a fungovanie MSP. Okrem toho existuje reálna obava, že prístup pacientov k službám zdravotnej starostlivosti bude zo strednodobého a dlhodobého hľadiska obmedzený. Treba tiež zvážiť existujúce veľké nerovnosti v oblasti zdravia v rámci Únie, najmä v pohraničných regiónoch, ktorými sa prehlbujú neuspokojené zdravotné potreby a znižuje sa celková sociálna súdržnosť v členských štátoch. To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom osobitných, okamžitých a mimoriadnych opatrení, ktoré sa rýchlo prejavia v reálnej ekonomike, s cieľom stimulovať investície, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, ako aj zachovať podnikateľskú štruktúru.

  Pozmeňujúci návrh  3

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2) V záujme riešenia dôsledkov krízy boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, aby sa umožnila väčšia flexibilita pri implementácii operačných programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) a z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Keďže sa však závažné negatívne účinky na hospodárstva a spoločnosti Únie zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 znova zmenené s cieľom poskytnúť mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by členským štátom umožnila sústrediť sa na potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu tým, že sa posilní možnosť mobilizovať nevyužitú podporu z fondov a že sa zjednodušia procedurálne požiadavky spojené s implementáciou programu a s auditmi.

  (2) V záujme riešenia dôsledkov krízy boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, aby sa umožnila väčšia flexibilita pri implementácii operačných programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) a z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Keďže sa však závažné negatívne účinky na hospodárstva a spoločnosti Únie zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 znova zmenené s cieľom poskytnúť mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by členským štátom umožnila sústrediť sa na potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu tým, že sa posilní možnosť mobilizovať nevyužitú podporu z fondov a že sa zjednodušia procedurálne požiadavky spojené s implementáciou programu a s auditmi, aby koneční prijímatelia mali prístup k financovaniu, ktoré bolo doteraz nedostupné.

  Pozmeňujúci návrh  4

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3) S cieľom vysporiadať sa s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve v dôsledku výnimočných obmedzení zavedených členskými štátmi na zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce z rozdielnych národných prostriedkov dostupných v členských štátoch, ktoré majú závažný vplyv na fungovanie vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 2020 schválila „plán obnovy“, ktorého súčasťou je robustná investičná zložka, vyzvala na zriadenie Európskeho fondu obnovy a poverila Komisiu vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR na roky 2021 – 2027.

  (3) S cieľom vyrovnať sa s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve a predísť katastrofickým sociálnym a hospodárskym dôsledkom pre Úniu v dôsledku výnimočných obmedzení zavedených členskými štátmi na zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce z rozdielnych národných prostriedkov dostupných v členských štátoch, ktoré majú závažný vplyv na fungovanie vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 2020 schválila „plán obnovy“, ktorého súčasťou je robustná investičná zložka, vyzvala na zriadenie Európskeho fondu obnovy a poverila Komisiu vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli najviac zasiahnuté, ako sa uvádza v záveroch Európskej rady z 21. júla 2020, a aby sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR na roky 2021 – 2027.

  Pozmeňujúci návrh  5

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4) V súlade s nariadením [Európsky nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov vykonať opatrenia na podporu obnovy a odolnosti s cieľom riešiť bezprecedentné účinky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v nariadení [ERI]. Okrem toho by sa revíziou viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

  (4) V súlade s nariadením [Európsky nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov vykonať opatrenia na podporu obnovy a odolnosti s cieľom riešiť bezprecedentné účinky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Okrem toho by sa revíziou viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, čo umožní pružne reagovať na potreby vyvolané krízou spôsobenou pandémiou COVID-19.

  Pozmeňujúci návrh  6

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5) Na podporu členských štátov a regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 najviac zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, by sa mala poskytnúť dodatočná mimoriadna sumy vo výške 58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho hospodárstva prostredníctvom existujúcich operačných programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť na technickú pomoc. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností najvzdialenejších regiónov by mala metóda prideľovania rozpočtových prostriedkov obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov a s použitím najnovších štatistických údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť podiel dodatočných zdrojov na rok 2022.

  (5) Na podporu členských štátov a regiónov, ktoré náprava krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a jej sociálno-ekonomickými dôsledkami najviac zasiahla ktoré pripravujú zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, by sa mala poskytnúť dodatočná mimoriadna suma vo výške 58 272 800 000 EUR (v bežných cenách, 54 806 498 104 EUR v cenách z roku 2018) na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca na roky 2020, 2021 a 2022 a v prípade odôvodnenia členským štátom aj na roky 2023 a 2024 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho hospodárstva prostredníctvom existujúcich operačných programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 a prípadne na roky 2023 a 2024 pochádzajú z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť na technickú pomoc. Pokiaľ ide o rozpočtové záväzky v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, Komisia by mala stanoviť, ako sa ročne rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty vo vykonávacích aktoch na základe metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť, s cieľom zaručiť harmonický rozvoj v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností najvzdialenejších regiónov by mala metóda prideľovania rozpočtových prostriedkov obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov a s použitím najnovších štatistických údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť podiel dodatočných zdrojov na rok 2022, prípadne podiel na roky 2023 a 2024.

  Pozmeňujúci návrh  7

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup na stanovenie a plnenie rozpočtu prostredníctvom grantov, verejných obstarávaní, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie.

  (6) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup na stanovenie a plnenie rozpočtu prostredníctvom grantov, verejných obstarávaní, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie, pričom ochrana konečných prijímateľov je rozhodujúca pre podporu nápravy dôsledkov krízy.

  Pozmeňujúci návrh  8

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7) S cieľom poskytnúť členským štátom maximálnu flexibilitu pri príprave opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 alebo pri príprave zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva by Komisia mala stanoviť výšku pridelených rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť využiť akékoľvek dodatočné zdroje na pomoc pre najodkázanejšie osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na prideľovanie prostriedkov na technickú pomoc na podnet členských štátov, pričom sa členským štátom poskytne maximálna flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v rámci operačných programov podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo by sa objasniť, že nie je potrebné dodržiavať minimálny podiel ESF na dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť záväzkov spojených s týmito dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných programov.

  (7) S cieľom poskytnúť členským štátom maximálnu flexibilitu pri príprave opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej sociálno-ekonomickými dôsledkami a príprave zelenej, digitálnej a odolnej obnovy systémov zdravotníctva a hospodárstva by Komisia mala stanoviť výšku pridelených rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé členské štáty, pričom treba zohľadniť najviac postihnuté regióny. Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť využiť prípadné dodatočné zdroje na pomoc pre najodkázanejšie osoby a na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Okrem toho treba stanoviť stropy na prideľovanie prostriedkov na technickú pomoc na podnet členských štátov, pričom sa členským štátom poskytne maximálna flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v rámci operačných programov podporovaných z EFRR alebo ESF. Treba zachovať operačnú kapacitu ESF. Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť záväzkov spojených s týmito dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných programov.

  Pozmeňujúci návrh  9

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7a) Keďže pandémia COVID-19 postihla regióny a obce v členských štátoch odlišne, zapojenie regionálnych a miestnych subjektov z radov orgánov, hospodárskych a sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti je dôležité na prípravu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie nápravy dôsledkov krízy s podporou REACT-EU. Komisia by mala posilniť a dôkladne monitorovať partnerstvo a viacúrovňové riadenie v členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh  10

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by členské štáty mali mať naďalej možnosť využívať dodatočné zdroje primárne na investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby, na poskytovanie podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúru poskytujúcej základné služby občanom alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala by sa podporovať aj technická pomoc. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili výhradne v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, čo by zároveň malo predstavovať jednotnú investičnú prioritu s cieľom umožniť zjednodušené programovanie a využívanie dodatočných zdrojov.

  (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by členské štáty mali mať naďalej možnosť využívať dodatočné zdroje primárne na investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby vrátane cezhraničných zdravotníckych služieb a zariadení opatrovateľských služieb, pričom treba zabezpečiť maximálnu doplnkovosť s inými nástrojmi Únie, na poskytovanie podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, najmä v sektoroch najviac zasiahnutých pandémiou COVID-19 a v tých, ktoré potrebujú rýchle oživenie, ako sú cestovný ruch a kultúra, v rámci operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo a poskytujú podporu podnikom sociálneho hospodárstva, k budovaniu infraštruktúry poskytujúcej nediskriminačné základné služby občanom žijúcim vo vidieckych, pohraničných, menej rozvinutých, ostrovných, horských, riedko osídlených a najvzdialenejších regiónoch, ako aj v regiónoch zasiahnutých priemyselnou transformáciou a vyľudňovaním, alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou. Treba podporovať intenzívnejšiu spoluprácu, koordináciu a odolnosť v oblasti zdravia budovaním a rozvojom siete centier excelentnosti v celej Únii, ktoré sa špecializujú na vývoj osobitnej liečby pre vznikajúce potreby v oblasti zdravia. Mali by sa podporovať aj ďalšie investície s preukázaným vysokým potenciálom vytvárania pracovných miest, ako je obnova miest. Okrem toho by sa vo všetkých fázach mala podporovať aj technická pomoc. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili výhradne v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, čo by zároveň malo predstavovať jednotnú investičnú prioritu s cieľom umožniť zjednodušené programovanie a využívanie dodatočných zdrojov.

  __________________

  __________________

  5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

  5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh  11

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10) V prípade ESF by členské štáty mali v prvom rade využívať dodatočné zdroje na zachovanie pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, na vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj zručností a na zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych okolností možno poskytnúť podporu na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby v kontexte pandémie COVID-19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je spojená s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie by mala byť časovo obmedzená.

  (10) V prípade ESF by členské štáty mali v prvom rade využívať dodatočné zdroje na podporu modernizácie trhu práce, zdravotných a sociálnych systémov, zachovania pracovných miest vrátane vidieckych, pohraničných, menej rozvinutých, ostrovných, horských, riedko osídlených a najvzdialenejších regiónov, ako aj regiónov postihnutých priemyselnou transformáciou a vyľudňovaním, a to aj prostredníctvom programov skráteného pracovného času a podpory samostatne zárobkovo činných osôb, podnikateľov, externých pracovníkov, umelcov a kreatívnych pracovníkov, vytvárania pracovných miest, najmä pre ľudí v zraniteľných situáciách, sociálneho začleňovania a odstraňovania chudoby, podpory opatrení na zamestnávanie mladých ľudí, inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy vrátane celoživotného vzdelávania, internetového vzdelávania, rozvoja zručností, rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností najmä pre znevýhodnené skupiny a opatrovateľov a na posilnenie rovnakého a všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám všeobecného záujmu, a to aj pre deti, seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, ženy, ktoré sú hlboko zasiahnuté následnou hospodárskou krízou, menšiny a bezdomovcov. Malo by sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych okolností možno poskytnúť podporu na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby v kontexte pandémie COVID-19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je spojená s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie by mala byť časovo obmedzená. Tieto systémy skráteného pracovného času by sa mali zamerať na zachovanie rovnakej úrovne pracovných a zamestnaneckých podmienok a práv a dodatočné zdroje z ESF, ktoré im budú pridelené, by sa mali použiť výlučne na financovanie čiastočných dávok v nezamestnanosti, a na žiadne iné účely alebo výdavky spoločností, a nemali by narúšať kolektívne vyjednávanie, účasť pracovníkov ani spolurozhodovanie v rozhodovacích procesoch spoločností v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

  Pozmeňujúci návrh  12

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (10a.) Keďže dočasné uzavretie hraníc medzi členskými štátmi spôsobilo značné problémy pre cezhraničné komunity a podniky, hospodárstva pohraničných regiónov členských štátov by mali použiť až 5 % dodatočných zdrojov na podporu cezhraničných projektov využitím existujúcich alebo vytvorením nových projektov spolupráce Interreg.

  Pozmeňujúci návrh  13

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty dostatočné finančné prostriedky na rýchle prijatie opatrení na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, je potrebné zvýšiť počiatočné zálohové platby v záujme rýchleho vykonania opatrení s podporou dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové platby by mali zabezpečiť, aby členské štáty mali v prípade potreby prostriedky na preddavkové platby pre prijímateľov a aby predložené žiadosti o platbu boli prijímateľom rýchlo refundované.

  (11) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty dostatočné finančné prostriedky na rýchle prijatie opatrení na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej sociálno-ekonomickými dôsledkami a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy systémov zdravotníctva a hospodárstva, treba zvýšiť počiatočné platby predbežného financovania, prípadne ročné predbežné financovanie, v záujme rýchleho vykonania opatrení s podporou dodatočných zdrojov. Počiatočné predbežné financovanie by malo zabezpečiť, aby členské štáty mali v prípade potreby prostriedky na preddavkové platby pre prijímateľov a aby predložené žiadosti o platbu boli prijímateľom rýchlo refundované.

  Pozmeňujúci návrh  14

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (12a) Dodatočné zdroje by sa mali použiť v súlade so zásadami udržateľného rozvoja a zásadou „nespôsobiť žiadne škody“, pričom by sa mali zohľadniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a Parížska dohoda o zmene klímy. Okrem toho by sa počas vykonávania operačných programov mali zohľadňovať a podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami, hľadisko rodovej rovnosti a začlenenie rodového hľadiska.

  Pozmeňujúci návrh  15

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (13) S cieľom znížiť zaťaženie verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, by členské štáty mali dostať výnimočnú možnosť požiadať o mieru spolufinancovania až 100 %, ktorá sa uplatní na samostatné prioritné osi operačných programov, ktoré poskytujú podporu z dodatočných zdrojov.

  (13) S cieľom znížiť zaťaženie verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy systémov zdravotníctva a hospodárstva, by členské štáty mali dostať výnimočnú možnosť požiadať o mieru spolufinancovania až 100 %, ktorá sa uplatní na samostatné prioritné osi operačných programov, ktoré poskytujú podporu z dodatočných zdrojov.

  Pozmeňujúci návrh  16

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14) V záujme toho, aby sa členským štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné zdroje na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva počas súčasného programového obdobia, je opodstatnené výnimočne oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať ex ante kondicionality a požiadavky na výkonnostnú rezervu a uplatňovanie výkonnostného rámca, na tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby členské štáty do 31. decembra 2024 vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. S cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných informácií na úrovni Únie sa členské štáty vyzývajú, aby využívali špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace orgány mali zlepšiť viditeľnosť mimoriadnych opatrení a zdrojov zavedených Úniou, a to najmä zabezpečením toho, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  (14) V záujme toho, aby sa členským štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné zdroje na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej sociálno-ekonomickými dôsledkami a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy systémov zdravotníctva a hospodárstva počas súčasného programového obdobia, je opodstatnené výnimočne oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať ex ante kondicionality a požiadavky na výkonnostnú rezervu a uplatňovanie výkonnostného rámca, na tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby členské štáty do 31. decembra 2024 alebo do 31. decembra 2026, ak budú k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový záväzok v rokoch 2023 a 2024, vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, inkluzívnosť, efektívnosť a dosah dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. S cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných informácií na úrovni Únie sa od členských štátov vyžaduje, aby využívali špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace orgány mali zlepšiť viditeľnosť mimoriadnych opatrení a zdrojov zavedených Úniou, a to najmä zabezpečením toho, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  Pozmeňujúci návrh  17

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do zemepisných oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Očakáva sa však, že členské štáty zohľadnia rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa pozornosť naďalej zameriavala na menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade so zásadami partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť.

  (15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do zemepisných oblastí, ktoré boli najviac postihnuté, vrátane pohraničných regiónov, nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Očakáva sa však, že členské štáty zohľadnia rôzne regionálne investičné potreby vyplývajúce z vplyvu pandémie COVID-19, ako aj úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť vyvážené zameranie na menej rozvinuté regióny aj znevýhodnené komunity v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovenými v článku 173 ZFEÚ a na pandémiou najviac postihnuté regióny a mestá. Členské štáty by zároveň v súlade so zásadou partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, najmä tretí sektor.

  Pozmeňujúci návrh  18

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (15a) S výnimkou prípadov, keď sa v tomto nariadení stanovujú výnimky, by výdavky v rámci REACT-EU mali podliehať rovnakým povinnostiam a zárukám ako všetky finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti. Tie zahŕňajú dodržiavanie základných práv a Charty základných práv Európskej únie, ako aj účinné opatrenia na boj proti podvodom vykonávané s podporou existujúcich agentúr pre boj proti podvodom na úrovni členských štátov a Únie, ako sú OLAF a prípadne Európska prokuratúra.

  Pozmeňujúci návrh  19

   

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia sa považuje za potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh  20

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 1

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 91 – odsek 1a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1a. Okrem celkových zdrojov uvedených v odseku 1 sa sprístupnia dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo výške 5 000 000 000 EUR v bežných cenách na rozpočtový záväzok na rok 2020 a pridelia sa na EFRR a ESF.;

  1a. Okrem celkových zdrojov uvedených v odseku 1 sa sprístupnia dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo výške 4 805 843 906 EUR v cenách z roku 2018 na rozpočtový záväzok na rok 2020 a pridelia sa EFRR a ESF.

  Pozmeňujúci návrh  21

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92a – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci štrukturálnych fondov sumou 53 272 800 000 EUR v bežných cenách zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

  Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci štrukturálnych fondov sumou 50 000 654 198 EUR v cenách roku 2018 zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

  Pozmeňujúci návrh  22

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92a – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Na základe štatistík a budúceho vývoja súvisiaceho so zotavením sa z hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19 sa prostredníctvom delegovaného aktu môže prijať rozhodnutie predĺžiť opatrenia flexibility v rámci REACT-EÚ na roky 2023 a 2024.

  Pozmeňujúci návrh  23

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – nadpis

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Pozmeňujúci návrh  24

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1. V rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s cieľom poskytnúť pomoc na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné zdroje sa použijú na vykonávanie technickej pomoci podľa odseku 6 tohto článku a na vykonávanie operácií, ktorými sa vykonáva tematický cieľ uvedený v odseku 10 tohto článku.

  1. V rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa sprístupní najmenej 95% dodatočných zdrojov uvedených v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“). V rámci cieľa Európska územná spolupráca sa sprístupní minimálne 3 % až 5 % týchto zdrojov. V obidvoch prípadoch dodatočné zdroje poskytujú pomoc na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné zdroje sa použijú na vykonávanie technickej pomoci podľa odseku 6 tohto článku a na vykonávanie operácií, ktorými sa vykonáva tematický cieľ uvedený v odseku 9 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  25

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – zarážka 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   2020: 5 000 000 000 EUR;

   2020: 5 000 000 000 EUR v bežných cenách  (4 805 843 906 EUR v cenách roku 2018);

  Pozmeňujúci návrh  26

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – zarážka 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   2021: 42 434 400 000 EUR;

   2021: 42 434 400 000 EUR v bežných cenách (39 987 184 320 EUR v cenách roku 2018);

  Pozmeňujúci návrh  27

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – zarážka 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   2022: 10 820 400 000 EUR.

   2022: 10 820 400 000 EUR v bežných cenách (9 996 674 058 EUR v cenách roku 2018).

  Pozmeňujúci návrh  28

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa poskytnú z dodatočných zdrojov podľa článku 92a. Z dodatočných zdrojov stanovených v článku 92a sa podporujú aj administratívne výdavky do výšky 18 000 000 EUR v bežných cenách.

  V rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca sa dodatočné zdroje stanovené v článku 92a sprístupnia na roky 2021 a 2022. Revíziou tohto nariadenia prostredníctvom delegovaného aktu a na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu sa dodatočné zdroje môžu sprístupniť aj na rozpočtový záväzok v rokoch 2023 a 2024. Dodatočné zdroje stanovené v článku 92a sa dopĺňajú podporou administratívnych výdavkov do výšky 18 000 000 EUR v bežných cenách (16 795 821 EUR v cenách roku 2018).

  Pozmeňujúci návrh  29

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3. Z podnetu Komisie sa 0,35 % dodatočných zdrojov pridelí na technickú pomoc.

  3. Z podnetu Komisie sa 0,35 % dodatočných zdrojov pridelí na technickú pomoc s osobitným dôrazom na členské štáty, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla ťažšie, a na členské štáty s nižšou mierou absorpcie a vykonávania.

  Pozmeňujúci návrh  30

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým pre každý členský štát stanoví rozdelenie dodatočných zdrojov ako rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov na roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných zdrojov na rok 2022 na základe údajov dostupných k 19. októbru 2021.

  4. Pokiaľ ide o cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľ Európska územná spolupráca Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým pre každý členský štát stanoví rozdelenie dodatočných zdrojov ako rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov na roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných zdrojov na rok 2022 na základe údajov dostupných k 19. októbru 2021. V prípade potreby sa na základe najnovších dostupných štatistických údajov v roku 2022 upraví aj vo vzťahu k rozpočtovým záväzkom v rokoch 2023 a 2024. Revíziami sa zabezpečí, aby neboli negatívne ovplyvnené operačné programy.

   

  (Príloha VIIa sa aktualizuje tak, aby zahŕňala rozdelenie pre cieľ Európska územná spolupráca)

  Pozmeňujúci návrh  31

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Každý členský štát pridelí dodatočné zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie v rámci EFRR a ESF, na operačné programy.

  Každý členský štát pridelí dodatočné zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie v rámci EFRR a ESF, na operačné programy, do ktorých sú v súlade so zásadami partnerstva zapojené miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť a sociálnych partnerov.

  Pozmeňujúci návrh  32

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 92 ods. 7 možno takisto navrhnúť, aby sa pred pridelením prostriedkov na EFRR a ESF alebo súčasne s ním časť dodatočných zdrojov použila na zvýšenie podpory pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“).

  Odchylne od článku 92 ods. 7 sa takisto navrhuje, aby sa časť dodatočných zdrojov vo výške najmenej 3 % použila na zvýšenie podpory pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“) s cieľom riešiť situáciu osôb, ktoré boli bezprecedentným spôsobom postihnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Časť dodatočných zdrojov sa môže použiť aj na zvýšenie podpory pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí pred pridelením prostriedkov na EFRR a ESF alebo súčasne s ním.

  Pozmeňujúci návrh  33

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 7 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Dodatočné pridelené rozpočtové prostriedky sa pridajú k prideleným rozpočtovým prostriedkom, ktoré dostane každý najvzdialenejší región v rámci rozdelenia vnútroštátneho balíka finančných prostriedkov vypočítaného v odsekoch 1 a 2 prílohy I.

  Pozmeňujúci návrh  34

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 8

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dodatočné zdroje sa môžu po ich počiatočnom pridelení na žiadosť členského štátu o zmenu operačného programu podľa článku 30 ods. 1 prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu na percentuálne podiely uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c).

  Dodatočné zdroje sa môžu po ich počiatočnom pridelení na žiadosť členského štátu o zmenu operačného programu podľa článku 30 ods. 1 prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu na percentuálne podiely uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c), pokiaľ podiel ESF neklesne pod úroveň 23,1 %.

  Pozmeňujúci návrh  35

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 13

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dodatočné zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa prideľujú alebo prevádzajú.

  Dodatočné zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa prideľujú alebo prevádzajú a podľa ustanovení tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh  36

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6. Sumu až do výšky 4 % celkových dodatočných zdrojov v rámci EFRR a ESF možno prideliť na technickú pomoc v rámci akéhokoľvek existujúceho operačného programu podporovaného z EFRR alebo ESF alebo nového operačného programu uvedeného v odseku 11.

  6. Sumu až do výšky 4 % celkových dodatočných zdrojov v rámci EFRR a ESF možno prideliť na technickú pomoc uskutočňovanú z iniciatívy členských štátov, a to vo všetkých fázach, v rámci akéhokoľvek existujúceho operačného programu podporovaného z EFRR alebo ESF alebo nového operačného programu uvedeného v odseku 10.

  Pozmeňujúci návrh  37

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 7 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 81 ods. 1 a článku 134 ods. 1 počiatočná zálohová platba, ktorá sa má vyplatiť v nadväznosti na rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program alebo schvaľuje zmena operačného programu na pridelenie dodatočných zdrojov, predstavuje 50 % dodatočných zdrojov pridelených na programy na rok 2020 v rámci nového tematického cieľa uvedeného v odseku 10 tohto článku.

  Odchylne od článku 81 ods. 1 a článku 134 ods. 1 počiatočná suma predbežného financovania, ktorá sa má vyplatiť v nadväznosti na rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma operačný program alebo schvaľuje zmena operačného programu na pridelenie dodatočných zdrojov, predstavuje 50 % dodatočných zdrojov pridelených na programy na rok 2020 v rámci nového tematického cieľa uvedeného v odseku 9 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  38

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 7 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Na účely uplatňovania článku 134 ods. 2 na ročné zálohové platby v rokoch 2021, 2022 a 2023 suma podpory z fondov na operačný program na celé programové obdobie zahŕňa dodatočné zdroje.

  Odchylne od článku 134 ods. 2 môže byť ročné predbežné financovanie na roky 2021, 2022 a, na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu, na roky 2023 a 2024 tvorené až do 50 % z dodatočných zdrojov pridelených na programy v rámci nového tematického cieľa uvedeného v odseku 9. Na účely vypočítania ročného predbežného financovania na roky 2021, 2022, 2023 a prípadne na rok 2024 suma podpory z fondov na operačný program na celé programové obdobie zahŕňa dodatočné zdroje.

  Pozmeňujúci návrh  39

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dodatočné zdroje, ktoré nie sú pridelené na technickú pomoc, sa použijú v rámci tematického cieľa stanoveného v odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa podporuje náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 alebo pripravuje zelená, digitálna a odolná obnova hospodárstva.

  Dodatočné zdroje, ktoré nie sú pridelené na technickú pomoc, sa použijú v rámci tematického cieľa stanoveného v odseku 9 na podporu operácií, ktorými sa podporuje náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 alebo pripravuje zelená, digitálna a odolná obnova hospodárstva zameraním sa napríklad na revitalizáciu zdravotníctva a konkurencieschopnosti hospodárskych odvetví, ktoré boli pandémiou ťažko zasiahnuté.

  Pozmeňujúci návrh  40

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty môžu prideliť dodatočné zdroje buď na jednu alebo viaceré samostatné prioritné osi v rámci existujúceho operačného programu či programov, alebo na nový operačný program uvedený v odseku 11. Odchylne od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2022 s výhradou uvedeného odseku 4.

  Členské štáty môžu prideliť dodatočné zdroje buď na jednu alebo viaceré samostatné prioritné osi v rámci existujúceho operačného programu či programov, alebo na nový operačný program uvedený v odseku 10. Odchylne od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2022 alebo do 31. decembra 2024, ak sa uplatňuje výnimka uvedená v odseku 2, s výhradou odseku 4 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  41

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V prípade EFRR sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu investícií do produktov a služieb v oblasti zdravotníckych služieb, poskytovanie podpory vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, na investície prispievajúce k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, na investície do infraštruktúry poskytujúcej základné služby občanom a na hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

  V prípade EFRR sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu investícií do produktov a služieb v oblasti zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, systémov zdravotníctva a služieb pre všetkých vrátane cezhraničných služieb, ako aj opatrovateľských domovov (vrátane denných stacionárov pre seniorov), na poskytovanie podpory vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej a poradenskej podpory pre MSP a podniky sociálneho hospodárstva, na investície prispievajúce k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo vrátane prispôsobenia sa podmienkam práce na diaľku, na investície do infraštruktúry poskytujúcej nediskriminačné základné služby ľuďom, ktorí žijú vo vidieckych, v prihraničných, menej rozvinutých, ostrovných, horských, riedko osídlených a najvzdialenejších regiónoch, ako aj v oblastiach zasiahnutých priemyselnou transformáciou a vyľudňovaním, a na hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré závisia od sektorov najviac zasiahnutých krízou, ako je cestovný ruch a kultúra. Môžu sa podporovať aj ďalšie investície s vysokým potenciálom vytvárania pracovných miest, ako je obnova miest.

  Pozmeňujúci návrh  42

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V prípade ESF sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu zachovania pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Z dodatočných zdrojov sa podporuje aj vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odborná príprava, rozvoj zručností, najmä na podporu dvojitej zelenej a digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti.

  V prípade ESF sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu trhu práce, sociálneho hospodárstva, zdravotných a sociálnych systémov, zachovania pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času zameraných na zachovanie rovnakej úrovne pracovných podmienok a zamestnaneckých podmienok a práv vrátane ochrany pred prepustením a znižovaním miezd. V prípade týchto režimov skráteného pracovného času sa dodatočné zdroje ESF použijú výlučne na financovanie čiastočných dávok v nezamestnanosti, a na žiadne iné účely alebo výdavky spoločností. Podpora sa vzťahuje na podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby vrátane externých pracovníkov, umelcov a iných kreatívnych pracovníkov, a to aj vtedy, keď sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj opatreniami na sociálne začlenenie, antidiskriminačnými opatreniami a opatreniami na odstránenie chudoby s osobitným zameraním na chudobu detí. Z dodatočných zdrojov sa podporuje vytváranie kvalitných pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách vrátane dlhodobo nezamestnaných osôb a osôb vzdialených od trhu práce, ako aj pre osoby žijúce vo vidieckych, v ostrovných, horských, riedko osídlených a najvzdialenejších regiónoch a tiež v oblastiach zasiahnutých priemyselnou transformáciou a vyľudňovaním. Okrem toho zdroje zahŕňajú aj opatrenia na podporu zamestnanosti mladých, inkluzívne celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu, online vzdelávanie, rozvoj zručností, individualizovanú rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností, najmä pre znevýhodnené skupiny, s cieľom podporiť dvojakú ekologickú a digitálnu transformáciu a zlepšiť rovnaký a všeobecný prístup k cenovo dostupným, udržateľným a vysokokvalitným sociálnym službám všeobecného záujmu, a to aj pre deti, seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.

  Pozmeňujúci návrh  43

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 9 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  S výnimkou technickej pomoci uvedenej v odseku 6 a dodatočných zdrojov použitých na FEAD uvedených v odseku 5 siedmom pododseku sa z dodatočných zdrojov podporujú operácie v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, ktorým sa dopĺňajú tematické ciele stanovené v článku 9.

  S výnimkou technickej pomoci uvedenej v odseku 6 a dodatočných zdrojov použitých na FEAD alebo Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí uvedených v odseku 5 siedmom pododseku sa z dodatočných zdrojov podporujú operácie v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, čím sa dopĺňajú tematické ciele stanovené v článku 9.

  Pozmeňujúci návrh  44

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) 1303/2013

  Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Revidovaný finančný plán uvedený v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje pridelenie dodatočných zdrojov na roky 2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie regiónov.

  Revidovaný finančný plán uvedený v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje pridelenie dodatočných zdrojov na roky 2020, 2021 a prípadne na roky 2022, 2023 a 2024 bez určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie regiónov.

  Pozmeňujúci návrh  45

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 9 – pododsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti o zmenu programu predložené členským štátom musia byť riadne odôvodnené a stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv programových zmien na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. K žiadostiam sa priloží revidovaný program.

  Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti o zmenu programu predložené členským štátom musia byť riadne odôvodnené a stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv programových zmien na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, ako aj systému zdravotníctva. K žiadostiam sa priloží revidovaný program.

  Pozmeňujúci návrh  46

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak sa takýto nový operačný program zriadi, členské štáty môžu na účely článku 96 ods. 5 písm. a) určiť len orgány, ktoré už boli určené v rámci prebiehajúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF a Kohézneho fondu.

  Ak sa takýto nový operačný program zriadi, členské štáty môžu na účely článku 96 ods. 5 písm. a) určiť len orgány, ktoré už boli určené v rámci prebiehajúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF a Kohézneho fondu, a to po porade s regionálnymi a miestnymi orgánmi.

  Pozmeňujúci návrh  47

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 – pododsek 4 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Odchylne od článku 29 ods. 3 a 4 a článku 30 ods. 2 Komisia schváli každý nový vyhradený operačný program alebo akúkoľvek zmenu existujúceho programu do 10 pracovných dní od ich predloženia členským štátom.

  Pozmeňujúci návrh  48

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  10a. Odchylne od článku 65 ods. 2 je výdavok oprávnený na príspevok, ak vznikol prijímateľovi a bol zaplatený medzi dátumom predloženia programu Komisii a 31. decembrom 2024.

  Pozmeňujúci návrh  49

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  10b. Odchylne od článku 65 ods. 4 sa v prípade uhradených nákladov na základe článku 67 ods. 1 prvého pododseku písm. b) a c) opatrenia predstavujúce základ na úhradu vykonajú medzi 1. februárom 2020 a 31. decembrom 2024.

  Pozmeňujúci návrh  50

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 c (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  10c. Odchylne od článku 65 ods. 9 sú výdavky na operácie podporované v rámci tematického cieľa stanoveného v odseku 9 oprávnené od 1. februára 2020.

  Pozmeňujúci návrh  51

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 d (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  10d. Odchylne od článku 136 ods. 2 sa viazanosť časti záväzkov, ktorá je 31. decembra 2023 alebo prípadne 31. decembra 2024 ešte otvorená, zruší, ak nebol Komisii do lehoty stanovenej v článku 141 ods. 1 predložený ktorýkoľvek z dokumentov požadovaných podľa článku 141 ods. 1.

  Pozmeňujúci návrh  52

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 e (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  10e. Odchylne od článku 141 ods. 1 okrem dokumentov uvedených v článku 138 za posledný účtovný rok od 1. júla 2024 do 30. júna 2025 členské štáty predložia záverečnú správu o vykonávaní operačného programu.

  Pozmeňujúci návrh  53

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 11 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 120 ods. 3 prvého a druhého pododseku sa môže uplatniť na prioritnú os alebo osi podporované dodatočnými zdrojmi naprogramovanými v rámci tematického cieľa uvedeného v odseku 10 tohto článku miera spolufinancovania do výšky 100 %.

  Odchylne od článku 120 ods. 3 prvého a druhého pododseku sa môže uplatniť na prioritnú os alebo osi podporované dodatočnými zdrojmi naprogramovanými v rámci tematického cieľa uvedeného v odseku 9 tohto článku miera spolufinancovania do výšky 100 %. Na tento účel sa od nich vyžaduje, aby využívali špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia.

  Pozmeňujúci návrh  54

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 11 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno hodnotenie využívania dodatočných zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli k tematickému cieľu uvedenému v odseku 10 tohto článku.

  Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 31. decembra 2024 alebo do 31. decembra 2026, ak platí výnimka uvedená v pododseku 3 odseku 2 tohto článku, vykonalo aspoň jedno hodnotenie využívania dodatočných zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv a prípadne inkluzívnosť a nediskrimináciu, a to aj z rodového hľadiska, a spôsob, akým prispeli k tematickému cieľu uvedenému v odseku 9 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  55

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 12 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (d) výnimka uvedená v článku 65 ods. 10 druhom pododseku, ktorým sa stanovuje dátum oprávnenosti operácií na podporu kapacít reakcie na krízu v kontexte pandémie COVID-19 od 1. februára 2020;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh  56

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 12 – písmeno e

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e) výnimka stanovená v článku 25 a ods. 7 pre výber operácií, ktorými sa podporujú kapacity reakcie na krízu v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako sa uvádza v článku 65 ods. 10 druhom pododseku;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh  57

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 12 – písmeno f a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (fa) požiadavky, ako sa stanovuje v článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, aby prijímatelia spolupracovali najmenej v troch zo štyroch oblastí. Odchylne môžu partneri siete Interreg spolupracovať pri vykonávaní projektov financovaných z dodatočných zdrojov aspoň v jednej oblasti;

  Pozmeňujúci návrh  58

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 13 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  Pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva. Odkaz na dodatočné zdroje v rámci REACT-EU sa uvádza prostredníctvom hashtagu alebo iných prieskumných nástrojov s cieľom objasniť občanom, že predmetný projekt je financovaný v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19 a zaručiť úplnú transparentnosť.

  Pozmeňujúci návrh  59

   

  Návrh nariadenia

  Článok 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 1a

   

  Komisia predloží do 31. marca 2025 Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o REACT-EU, ktorá sa bude týkať rozpočtových záväzkov na roky 2020, 2021 a 2022. Táto správa bude obsahovať informácie o dosahovaní cieľov REACT-EU, účinnosti využívania zdrojov, druhoch financovaných opatrení, prijímateľoch a konečných prijímateľoch pridelených rozpočtových prostriedkov a o ich európskej pridanej hodnote pri podpore obnovy hospodárstva.

   

  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca 2027 doplňujúcu hodnotiacu správu o všetkých rozpočtových záväzkoch na roky 2023 a 2024 v rámci výnimky uvedenej v článku 92b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

  Pozmeňujúci návrh  60

  Návrh nariadenia

  Príloha I – odsek 1

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Príloha VIIa – odsek 2 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pravidlá opísané v odseku 1 nesmú viesť k tomu, aby pridelené rozpočtové prostriedky na členský štát za celé obdobie 2020 až 2022 prevyšovali

  Pravidlá opísané v odseku 1 nesmú viesť k tomu, aby pridelené rozpočtové prostriedky na členský štát za celé obdobie 2020 až 2024 prevyšovali


  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  A. SÚVISLOSŤ S REACT-EU

   

  REACT-EU je návrh Európskej komisie na riešenie hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19. Uzavretie alebo spomalenie hospodárskej činnosti v celej Únii spôsobilo značné hospodárske a sociálne škody a REACT-EU má byť jedným z nástrojov pomoci na riešenie tohto problému. Nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti, Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+), ktorými sa zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom uľahčiť obnovu.

   

  B. Rozsah pôsobnosti návrhu

   

  Cieľom návrhu REACT-EU je zmeniť nariadenie o spoločných ustanoveniach pre kohézne fondy na roky 2014 – 2020. Stanovuje sa v ňom dodatočný rozpočet na dve časti, na rok 2020 a na roky 2021 – 2022, a tiež sa v ňom stanovuje niekoľko výnimiek z bežných pravidiel pre výdavky na súdržnosť, ktoré sa konkrétne týkajú dodatočného rozpočtu na hospodárske a sociálne oživenie. REACT-EU sa nebude vzťahovať na Spojené kráľovstvo (ani na rozpočtový rok 2020), keďže v dohode o vystúpení sa stanovuje, že rozpočtové navýšenia nie sú pre Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia záväzné.

   

  C. Rozpočtové aspekty

   

  V návrhu sa počas rozpočtového roka 2020 sprístupní ďalších 5 miliárd EUR, ktoré budú zahrnuté do rozpočtu. Takisto sa v ňom stanovuje ďalších 42 miliárd EUR v roku 2021 a 11 miliárd EUR v roku 2022, ktoré budú „mimo“ rozpočtu, keďže budú predstavovať vonkajšie pripísané zdroje. Spoluspravodajcovia navrhujú, aby boli v prípade potreby k dispozícii aj dodatočné zdroje na rozpočtový záväzok v roku 2023 a/alebo 2024.

   

  D. Problém vonkajších pridelených zdrojov

   

  Vonkajšie pripísané zdroje sú osobitnou skupinou zdrojov EÚ, ktoré sú „vyčlenené“ zo všeobecného rozpočtu, pretože ide o zdroje, ktoré možno použiť len na osobitný účel. Vo všeobecnosti sa to vzťahuje na príjmy zo splatených grantov a iných náhrad, ktoré možno použiť len na ich pôvodný účel, a na platby z tretích krajín na osobitné programy, ktoré možno v súčasnosti použiť len na programy uvedené danou krajinou. Ak sa vonkajšie pripísané zdroje využívajú v iných oblastiach, môžu vyvolávať otázky demokratickej zodpovednosti, keďže ide o peniaze, ktoré nepodliehajú rovnakému demokratickému dohľadu ako zvyšok rozpočtu a predstavujú výnimku zo zásady všeobecnosti (a pravdepodobne úprimnosti).

   

  E. Rozdelenie zdrojov

   

  V návrhu sa stanovuje rozdelenie zdrojov podľa členských štátov, a nie podľa regiónov, ako je to v oblasti politiky súdržnosti. Komisia to však odôvodňuje osobitnou povahou financovania na riešenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov COVID-19. Rozdelenie podľa členských štátov sa uskutoční v súlade s pravidlami stanovenými v novej prílohe VIIa a má sa uplatňovať vo vykonávacom akte Komisie.

   

  F. Nový tematický cieľ

   

  REACT-EU vytvára nový, jednotný tematický cieľ, ktorý sa bude vzťahovať na dodatočné financovanie s názvom Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Tento tematický cieľ sa bude vzťahovať na EFRR aj ESF podľa výberu členských štátov v kontexte existujúcich operačných programov alebo osobitných nových programov. Spoluspravodajcovia navrhujú, aby sa tento nový tematický cieľ uplatňoval nielen na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti, ale aj na cieľ Európska územná spolupráca (t. j. Interreg), keďže pohraničné regióny sú krízou obzvlášť zasiahnuté.

   

  G. Flexibilita výdavkov na politiku súdržnosti

   

  Pokiaľ ide o dodatočné financovanie v rámci REACT-EU, v novom článku 92b sa stanovuje niekoľko výnimiek, ktoré zvyšujú flexibilitu programovania a vykonávania. Napríklad presuny medzi EFRR a ESF a do FEAD sú možné, pričom sa uplatňujú len pravidlá prijímajúceho fondu.

   

  H. Sadzby predbežného financovania

   

  Dodatočné zdroje zvýšia mimoriadne vysokú 50 % mieru predbežného financovania.

   

  I. Miera spolufinancovania

   

  V návrhu REACT-EU sa stanovuje miera spolufinancovania až 100 % výdavkov spojených s oživením hospodárstva.

   

  J. Ostatné odchýlky

   

  Okrem toho vykonávanie dodatočných finančných prostriedkov nebude podliehať bežným pravidlám tematickej koncentrácie, ex ante kondicionality, výkonnostnej rezerve ani určitým termínom.

   

  K. Komunikácia


  Projekty financované v rámci REACT-EU budú musieť verejne uznať toto financovanie v súlade s bežnými pravidlami pre projekty súdržnosti.

   

  L. Záver:

   

  Spoluspravodajcovia veľmi pozorne zvážili tento návrh a navrhli jeho prijatie zohľadňujúc zmeny uvedené v tejto správe. Treba však zdôrazniť, že rôzne výnimky a flexibilné pravidlá, ktoré obsahuje, musia mať aj naďalej dočasný charakter a že politika súdržnosti sa od roku 2023 alebo 2025 musí vrátiť k svojim bežným pravidlám a kontrolám. Týka sa to najmä masívneho využívania vonkajších pripísaných príjmov, ktoré sa môže výnimočne tolerovať, ale nemôže sa stať trvalým javom, pretože toto používanie hrozí oslabením demokratického rozhodovania o rozpočte EÚ.

   


  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Referenčné čísla

  COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

  Dátum predloženia v EP

  28.5.2020

   

   

   

  Gestorský výbor

   Dátum oznámenia na rokovaní

  REGI

  17.6.2020

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

   Dátum oznámenia na rokovaní

  BUDG

  17.6.2020

  CONT

  17.6.2020

  EMPL

  17.6.2020

  ENVI

  17.6.2020

   

  ITRE

  17.6.2020

  TRAN

  17.6.2020

  CULT

  17.6.2020

  LIBE

  23.7.2020

  Bez predloženia stanoviska

   Dátum rozhodnutia

  CONT

  6.7.2020

  ENVI

  10.6.2020

  ITRE

  25.6.2020

  TRAN

  23.6.2020

   

  CULT

  22.6.2020

  LIBE

  7.9.2020

   

   

  Pridružené výbory

   Dátum oznámenia na rokovaní

  EMPL

  23.7.2020

   

   

   

  Spravodajcovia

   Dátum menovania

  Andrey Novakov

  23.7.2020

  Constanze Krehl

  23.7.2020

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  16.7.2020

   

   

   

  Dátum prijatia

  7.9.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Katalin Cseh, Lena Düpont, Alexandra Geese, Hannes Heide

  Dátum predloženia

  9.9.2020

   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  37

  +

  ECR

  Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

  GUE/NGL

  Martina Michels, Younous Omarjee

  ID

  Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

  NI

  Rosa D'Amato, Chiara Gemma

  PPE

  Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Lena Düpont, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

  Renew

  Stéphane Bijoux, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

  S&D

  Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Hannes Heide, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

   

  0

  -

   

   

   

  4

  0

  Verts/ALE

  François Alfonsi, Alexandra Geese, Niklas Nienaß, Caroline Roose

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI (1.9.2020)

  pre Výbor pre regionálny rozvoj

  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  (COM(2020)0451 – C9‑0149/2020 – 2020/0101(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Agnes Jongerius

  (*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

   

   

   

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Pandémia COVID-19 má za následok krízu, ktorá postihuje všetkých občanov v Európe, aj keď rozličnou mierou. Riziko prehĺbenia sociálnych nepokojov, nárastu miery nezamestnanosti a zvýšených nerovností je popri stagnujúcom hospodárskom raste skutočné. Sociálny rozmer je preto kľúčom k správnej obnove.

   

  Zdroje a opatrenia na prekonanie krízy a prípravu zelenej, digitálnej, sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva sa musia využívať na vytváranie kvalitných pracovných miest, a nie na akýkoľvek druh zamestnania. Občania Európy musia mať možnosť spoľahnúť sa na skutočné a udržateľné pracovné príležitosti.

   

  Sociálni partneri by mali byť plne zapojení do vykonávania krízových opatrení, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú potrebám ľudí.

   

  Sociálne začlenenie a znižovanie chudoby predstavujú cieľ sám osebe. Okrem toho sú prostriedkom na posilnenie obnovy a zlepšenie fungovania európskeho hospodárstva, pretože viac ľudí bude mať reálne príležitosti nato, aby boli úspešní. Preto je opodstatnené a potrebné investovať aj do týchto cieľov.

   

  Dočasné opatrenia sú výnimočne financované z ESF, najmä v prípade režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a nemalo by sa to stať bežnou praxou. Takáto podpora sa musí starostlivo zvážiť, aby iné zraniteľné skupiny neboli ohrozené počas krízy prerozdelením finančných prostriedkov, pričom treba zabrániť zneužívaniu subjektmi, ktoré dostávajú finančnú podporu, a zabezpečiť participatívnu kontrolu zahŕňajúcu Európsky parlament a príslušné zainteresované strany.

   

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh  1

  Návrh nariadenia

  Názov 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Návrh

  Návrh

  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

  ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej, sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva, zamestnanosti a spoločnosti (REACT-EU)

   

  (Tento pozmeňujúci návrh – t. j. doplnenie výrazov „sociálnej“ a „zamestnanosti a spoločnosti“ k časti „v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ – sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

  Pozmeňujúci návrh  2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1) Členské štáty bezprecedentne zasiahla kríza spôsobená dôsledkami pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich zdravotníckych systémoch a iných odvetviach ich hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom osobitných opatrení.

  (1) Členské štáty bezprecedentne zasiahla kríza spôsobená dôsledkami pandémie COVID-19. Kríza zhoršila situáciu osôb, ktoré žijú v chudobe alebo sú vystavené riziku chudoby, prehĺbila sociálne rozpory, zvýšila straty pracovných miest, mieru nezamestnanosti a nerovnosti, najmä v rámci znevýhodnených skupín, a zabrzdila rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich zdravotníckych systémoch a iných odvetviach ich hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom osobitných opatrení.

  Pozmeňujúci návrh  3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3) S cieľom vysporiadať sa s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve v dôsledku výnimočných obmedzení zavedených členskými štátmi na zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce z rozdielnych národných prostriedkov dostupných v členských štátoch, ktoré majú závažný vplyv na fungovanie vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 2020 schválila „plán obnovy“, ktorého súčasťou je robustná investičná zložka, vyzvala na zriadenie Európskeho fondu obnovy a poverila Komisiu vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR na roky 2021 – 2027.

  (3) S cieľom vysporiadať sa s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve a spoločnosti v dôsledku výnimočných obmedzení zavedených členskými štátmi na zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce z rozdielnych národných prostriedkov dostupných v členských štátoch, ktoré majú závažný vplyv na fungovanie vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 2020 schválila „plán obnovy“, ktorého súčasťou je robustná investičná zložka, vyzvala na zriadenie Európskeho fondu obnovy a poverila Komisiu vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR na roky 2021 – 2027.

  Pozmeňujúci návrh  4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5) Na podporu členských štátov a regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 najviac zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, by sa mala poskytnúť dodatočná mimoriadna sumy vo výške 58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho hospodárstva prostredníctvom existujúcich operačných programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť na technickú pomoc. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností najvzdialenejších regiónov by mala metóda prideľovania rozpočtových prostriedkov obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov a s použitím najnovších štatistických údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť podiel dodatočných zdrojov na rok 2022.

  (5) Na podporu členských štátov a regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 najviac zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, digitálnu, sociálnu a odolnú obnovu hospodárstva, zamestnanosti a spoločnosti, by sa mala poskytnúť dodatočná mimoriadna suma vo výške 58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho hospodárstva prostredníctvom existujúcich operačných programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť na technickú pomoc. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a na štatistických údajoch vrátane údajov o rovnosti, pokiaľ ide o rozsah vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť, s osobitným zameraním na najodkázanejšie osoby, ako sú ľudia bez domova a ľudia žijúci v segregovaných inštitúciách, na ktorých štatistické úrady členských štátov zvyčajne nemajú dosah. Na tento účel by sa mali zbierať relevantné a porovnateľné údaje za účasti mimovládnych organizácií (MVO) pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností najvzdialenejších regiónov by mala metóda prideľovania rozpočtových prostriedkov obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov a s použitím najnovších štatistických údajov a údajov o rovnosti dostupných k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť podiel dodatočných zdrojov na rok 2022.

  Pozmeňujúci návrh  5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7) S cieľom poskytnúť členským štátom maximálnu flexibilitu pri príprave opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 alebo pri príprave zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva by Komisia mala stanoviť výšku pridelených rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť využiť akékoľvek dodatočné zdroje na pomoc pre najodkázanejšie osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na prideľovanie prostriedkov na technickú pomoc na podnet členských štátov, pričom sa členským štátom poskytne maximálna flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v rámci operačných programov podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo by sa objasniť, že nie je potrebné dodržiavať minimálny podiel ESF na dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť záväzkov spojených s týmito dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných programov.

  (7) S cieľom poskytnúť členským štátom dostatočnú flexibilitu pri príprave opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 alebo pri príprave zelenej, digitálnej, sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva, zamestnanosti a spoločnosti by Komisia mala stanoviť výšku pridelených rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť využiť akékoľvek dodatočné zdroje na pomoc pre najodkázanejšie osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na prideľovanie prostriedkov na technickú pomoc na podnet členských štátov, pričom sa členským štátom poskytne dostatočná flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v rámci operačných programov podporovaných z EFRR alebo ESF. Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť záväzkov spojených s týmito dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných programov.

  Pozmeňujúci návrh  6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by členské štáty mali mať naďalej možnosť využívať dodatočné zdroje primárne na investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby, na poskytovanie podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúru poskytujúcej základné služby občanom alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala by sa podporovať aj technická pomoc. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili výhradne v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, čo by zároveň malo predstavovať jednotnú investičnú prioritu s cieľom umožniť zjednodušené programovanie a využívanie dodatočných zdrojov.

  (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by členské štáty mali mať naďalej možnosť využívať dodatočné zdroje primárne na investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby pre všetkých, na poskytovanie podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, najmä mikropodniky a malé podniky, v rámci operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúry poskytujúcej nediskriminačné základné služby ľuďom, a to aj vo vidieckych oblastiach, alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou, ako aj k poskytovaniu pomoci najodkázanejším osobám. Mala by sa podporovať aj technická pomoc. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili výhradne v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej, sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva, zamestnanosti a spoločnosti“, čo by zároveň malo predstavovať jednotnú investičnú prioritu s cieľom umožniť zjednodušené programovanie a využívanie dodatočných zdrojov.

  __________________

  __________________

  5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1).

  5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh  7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10) V prípade ESF by členské štáty mali v prvom rade využívať dodatočné zdroje na zachovanie pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, na vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj zručností a na zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych okolností možno poskytnúť podporu na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby v kontexte pandémie COVID-19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je spojená s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie by mala byť časovo obmedzená.

  (10) V prípade ESF by členské štáty mali v prvom rade využívať dodatočné zdroje na podporu sociálneho začlenenia a odstránenia chudoby, s osobitným zameraním na chudobu detí, zachovanie pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času, ktoré zabezpečujú životné minimum nad hranicou chudoby, a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, na vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj zručností, najmä pre znevýhodnené skupiny a opatrovateľov, a na posilnenie rovnakého a univerzálneho prístupu k inkluzívnym, dostupným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb vo verejnom záujme, a to aj pre deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím. Malo by sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych okolností možno poskytnúť podporu na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby v kontexte pandémie COVID-19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je spojená s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie by mala byť časovo obmedzená a mala by byť podmienená zachovaním rovnakej úrovne pracovných podmienok a podmienok zamestnania a práv vrátane ochrany pred prepúšťaním a znížením miezd, ako aj nevyplácaním prémií manažérom alebo dividend akcionárom. Keďže na udržanie miery zamestnanosti sa používajú verejné prostriedky, prijímatelia podpory Únie by nemali mať sídlo v jurisdikcii uvedenej v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely1a, a nemali by narúšať kolektívne vyjednávanie, účasť pracovníkov alebo spolurozhodovanie v rámci rozhodovacích procesov spoločností v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

   

  ____________________________

   

  1a Ú. v. EÚ C 64, 27.2.2020, s. 8.

  Pozmeňujúci návrh  8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12) Členské štáty by mali mať flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných zdrojov na nové vyhradené operačné programy alebo nové prioritné osi v rámci existujúcich programov. S cieľom umožniť rýchle vykonávanie možno pre nové vyhradené operačné programy určiť len orgány, ktoré už sú určené v rámci existujúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu. Od členských štátov by sa nemalo vyžadovať ex ante hodnotenie a mali by sa obmedziť prvky potrebné na predloženie operačného programu Komisii.

  (12) Členské štáty by mali mať flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných zdrojov na nové vyhradené operačné programy alebo nové prioritné osi v rámci existujúcich programov. S cieľom umožniť rýchle vykonávanie možno pre nové vyhradené operačné programy určiť len orgány, ktoré už sú určené v rámci existujúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu. Od členských štátov by sa nemalo vyžadovať ex ante hodnotenie a mali by sa obmedziť prvky potrebné na predloženie operačného programu Komisii. REACT-EU by však nemal podporovať žiadne kroky, ktoré prispievajú k segregácii či sociálnemu vylúčeniu alebo poskytujú príjem pod hranicou chudoby členských štátov. Rodové aspekty by sa mali zohľadňovať vo všetkých vykonávaných programoch, a to počas ich prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia. Navyše sa pri vykonávaní REACT-EU zakazuje v súlade s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

  Pozmeňujúci návrh  9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14) V záujme toho, aby sa členským štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné zdroje na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva počas súčasného programového obdobia, je opodstatnené výnimočne oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať ex ante kondicionality a požiadavky na výkonnostnú rezervu a uplatňovanie výkonnostného rámca, na tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby členské štáty do 31. decembra 2024 vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. S cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných informácií na úrovni Únie sa členské štáty vyzývajú, aby využívali špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace orgány mali zlepšiť viditeľnosť mimoriadnych opatrení a zdrojov zavedených Úniou, a to najmä zabezpečením toho, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  (14) V záujme toho, aby sa členským štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné zdroje na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva počas súčasného programového obdobia, je opodstatnené výnimočne oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať ex ante kondicionality a požiadavky na výkonnostnú rezervu a uplatňovanie výkonnostného rámca, na tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby členské štáty do 31. decembra 2024 vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila inkluzívnosť, účinnosť, efektívnosť a účinok dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. S cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných informácií na úrovni Únie sa členské štáty vyzývajú, aby využívali špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace orgány mali zlepšiť viditeľnosť mimoriadnych opatrení a zdrojov zavedených Úniou, a to najmä zabezpečením toho, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  Pozmeňujúci návrh  10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do zemepisných oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Očakáva sa však, že členské štáty zohľadnia rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa pozornosť naďalej zameriavala na menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade so zásadami partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť.

  (15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do zemepisných oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Očakáva sa však, že členské štáty zohľadnia rôzne regionálne potreby vyplývajúce z dosahu pandémie COVID-19, ako aj úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa pozornosť naďalej zameriavala na menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade so zásadami partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány a sociálnych partnerov, ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, vrátane MVO a subjektov pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe, sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

  Pozmeňujúci návrh  11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18) Vzhľadom na naliehavosť situácie vyvolanej pandémiou COVID-19 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  (18) (Netýka sa slovenskej verzie.)

  Pozmeňujúci návrh  12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia sa považuje za potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh  13

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 86 ods. 2 a článku 136 ods. 1 sa viazanosť dodatočných záväzkov v prípade dodatočných zdrojov zruší v súlade s pravidlami ukončovania programov.

  Odchylne od článku 86 ods. 2 a článku 136 ods. 1 sa viazanosť dodatočných záväzkov v prípade dodatočných zdrojov zruší 31. decembra 2024.

  Pozmeňujúci návrh  14

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Každý členský štát pridelí dodatočné zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie v rámci EFRR a ESF, na operačné programy.

  Každý členský štát pridelí dodatočné zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie v rámci EFRR a ESF, na operačné programy. Podiel ESF sa nesmie znížiť pod úroveň súčasného právneho záväzku vo výške 23,1 %.

  Pozmeňujúci návrh  15

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 92 ods. 7 možno takisto navrhnúť, aby sa pred pridelením prostriedkov na EFRR a ESF alebo súčasne s ním časť dodatočných zdrojov použila na zvýšenie podpory pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“).

  Odchylne od článku 92 ods. 7 možno takisto navrhnúť, aby sa pred pridelením prostriedkov na EFRR a ESF alebo súčasne s ním časť dodatočných zdrojov použila na zvýšenie podpory pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“) a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tento podiel bude predstavovať najmenej 3 % dodatočných zdrojov, aby sa zabezpečila minimálna suma na podporu najodkázanejších osôb, ktoré neúmerne  a bezprecedentne zasiahla kríza COVID-19.

  Pozmeňujúci návrh  16

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 8

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dodatočné zdroje sa môžu po ich počiatočnom pridelení na žiadosť členského štátu o zmenu operačného programu podľa článku 30 ods. 1 prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu na percentuálne podiely uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c).

  Dodatočné zdroje sa môžu po ich počiatočnom pridelení na žiadosť členského štátu o zmenu operačného programu podľa článku 30 ods. 1 prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu na percentuálne podiely uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c), pokiaľ podiel ESF neklesne pod úroveň 23,1 %.

  Pozmeňujúci návrh  17

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 11

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Požiadavky stanovené v článku 92 ods. 4 sa neuplatňujú na počiatočné pridelené rozpočtové prostriedky alebo ich následné prevody.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh  18

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V prípade EFRR sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu investícií do produktov a služieb v oblasti zdravotníckych služieb, poskytovanie podpory vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, na investície prispievajúce k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, na investície do infraštruktúry poskytujúcej základné služby občanom a na hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

  V prípade EFRR sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu investícií do produktov a služieb v oblasti zdravotníckych služieb pre všetkých, poskytovanie podpory vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, na investície prispievajúce k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, na investície do infraštruktúry poskytujúcej nediskriminačné základné služby ľuďom a na hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

  Pozmeňujúci návrh  19

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V prípade ESF sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu zachovania pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Z dodatočných zdrojov sa podporuje aj vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odborná príprava, rozvoj zručností, najmä na podporu dvojitej zelenej a digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti.

  V prípade ESF sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu sociálneho začlenenia a odstránenia chudoby, s osobitným zameraním na detskú chudobu, zachovania pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času, ktoré zabezpečujú príjmy nad hranicou chudoby členských štátov, a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Z dodatočných zdrojov sa podporuje aj vytváranie kvalitných pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, inkluzívne celoživotné vzdelávanie, individualizovaná rekvalifikácia a odborná príprava, rozvoj zručností, najmä pre znevýhodnené skupiny a opatrovateľov, na podporu spravodlivej zelenej a digitálnej transformácie, ako aj prechodu k udržateľnej zamestnanosti, a posilnenie rovnakého a univerzálneho prístupu k inkluzívnym, dostupným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb vo verejnom záujme, a to aj pre deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie je časovo obmedzená a je podmienená zachovaním rovnakej úrovne pracovných podmienok a podmienok zamestnania a práv vrátane ochrany pred prepúšťaním a znížením miezd. Prijímatelia podpory Únie nevyplácajú prémie manažérom ani dividendy akcionárom, nemajú sídlo v jurisdikcii uvedenej v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely1a, a nenarúšajú kolektívne vyjednávanie, účasť pracovníkov alebo spolurozhodovanie v rámci rozhodovacích procesov spoločností v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

   

  ________________________________

   

  1a Ú. v. EÚ C 64, 27.2.2020, s. 8.

  Pozmeňujúci návrh  20

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 9 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  S výnimkou technickej pomoci uvedenej v odseku 6 a dodatočných zdrojov použitých na FEAD uvedených v odseku 5 siedmom pododseku sa z dodatočných zdrojov podporujú operácie v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, ktorým sa dopĺňajú tematické ciele stanovené v článku 9.

  S výnimkou technickej pomoci uvedenej v odseku 6 a dodatočných zdrojov použitých na FEAD a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí uvedených v odseku 5 siedmom pododseku sa z dodatočných zdrojov podporujú operácie v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej, sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva, zamestnanosti a spoločnosti“, ktorým sa dopĺňajú tematické ciele stanovené v článku 9.

  Pozmeňujúci návrh  21

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 26 ods. 4 môžu členské štáty vypracovať nový vyhradený operačný program v rámci nového tematického cieľa uvedeného v odseku 10. Nevyžaduje sa ex ante hodnotenie podľa článku 55.

  Odchylne od článku 26 ods. 4 môžu členské štáty vypracovať nový vyhradený operačný program v rámci nového tematického cieľa uvedeného v odseku 9. Nevyžaduje sa ex ante hodnotenie podľa článku 55.

  Pozmeňujúci návrh  22

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 – pododsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pre takýto nový operačný program sa nevyžadujú prvky stanovené v článku 96 ods. 2 prvom pododseku písm. b) bodoch v) a vii), článku 96 ods. 4, článku 96 ods. 6 písm. b) a c) a článku 96 ods. 7. Prvky stanovené v článku 96 ods. 3 sa vyžadujú len vtedy, ak sa poskytuje zodpovedajúca podpora.

  Pre takýto nový operačný program sa nevyžadujú prvky stanovené v článku 96 ods. 2 prvom pododseku písm. b) bodoch v) a vii) článku 96 ods. 6 písm. b) a c). Prvky stanovené v článku 96 ods. 3 sa vyžadujú len vtedy, ak sa poskytuje zodpovedajúca podpora.

  Pozmeňujúci návrh  23

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 11 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno hodnotenie využívania dodatočných zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli k tematickému cieľu uvedenému v odseku 10 tohto článku.

  Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno hodnotenie využívania dodatočných zdrojov s cieľom posúdiť ich inkluzívnosť, účinnosť, efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli k tematickému cieľu uvedenému v odseku 10 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  24

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 11 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  11a. Všetky programy implementované v rámci REACT-EU zabezpečujú rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie.

  Pozmeňujúci návrh  25

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 22 – odsek 12 – pododsek 1 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (d) výnimka uvedená v článku 65 ods. 10 druhom pododseku, ktorým sa stanovuje dátum oprávnenosti operácií na podporu kapacít reakcie na krízu v kontexte pandémie COVID-19 od 1. februára 2020;

  vypúšťa sa

   


  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Referenčné čísla

  COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  REGI

  17.6.2020

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

   dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  17.6.2020

  Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

  23.7.2020

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

   dátum vymenovania

  Agnes Jongerius

  26.6.2020

  Prerokovanie vo výbore

  16.7.2020

   

   

   

  Dátum prijatia

  1.9.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gheorghe Falcă, Jeroen Lenaers, Eugenia Rodríguez Palop

   


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  47

  +

  ECR

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

  PPE

  David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Abir Al‑Sahlani, Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

  S&D

  Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  Verts/ALE

  Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter‑Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

   

  1

  -

  ID

  Nicolaus Fest

   

  5

  0

  ID

  Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

  Renew

  Radka Maxová

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (3.9.2020)

  pre Výbor pre regionálny rozvoj

  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Karlo Ressler

   

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Spravodajca vo všeobecnosti odhaduje, že návrh logicky vychádza z dvoch predchádzajúcich návrhov týkajúcich sa politiky súdržnosti, t. j. z Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a z Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII +), ktoré spoluzákonodarcovia nedávno prijali. Víta preto návrh na zmenu nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach), aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú mať naďalej k dispozícii zo štrukturálnych fondov mimoriadne dodatočné zdroje na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 v zemepisných oblastiach Európy, ktorých hospodárstvo a pracovné miesta boli najviac zasiahnuté, a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

   

  Navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov na zvýšenie flexibility pre členské štáty, napríklad pri využívaní finančných prostriedkov po roku 2022 alebo pri povoľovaní rýchleho vykonávania akéhokoľvek programu.

  Víta to, že členské štáty budú mať možnosť rozdeliť dodatočné zdroje medzi EFRR a ESF programovaním zdrojov bez akýchkoľvek obmedzení. Okrem toho budú mať možnosť použiť časť týchto dodatočných zdrojov na FEAD. Dodatočné zdroje sa pridelia na jednu alebo viaceré vyhradené osobitné prioritné osi v rámci existujúceho programu alebo programov prostredníctvom žiadosti o zmenu príslušného programu alebo programov alebo sa pridelia na nový vyhradený program vypracovaním a predložením nového operačného programu.

  Súhlasí s tým, že dodatočné zdroje sa môžu použiť len na podporu operácií zameraných na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 alebo na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva prostredníctvom investícií do operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo v rámci nového tematického cieľa, ktorým sa dopĺňajú tematické ciele stanovené v článku 9, a na technickú pomoc.

  S cieľom kompenzovať tieto navrhované možnosti flexibility navrhuje posilniť kvalitu predkladania správ, čo by malo umožniť riadne a neustále kontroly správnosti a vplyvu. Treba objasniť dosahovanie cieľov REACT-EU, účinnosť využívania zdrojov, druhy financovaných opatrení, prijímateľov a konečných prijímateľov pridelených rozpočtových prostriedkov a ich európsku pridanú hodnotu pri podpore obnovy hospodárstva s cieľom poskytnúť užitočný vstup na budúce plánovanie politiky súdržnosti. To by malo byť rovnako dôležité bez ohľadu na to, či sú finančné prostriedky pridelené z klasického rozpočtu EÚ alebo z Nástroja Európskej únie na obnovu ako vonkajšie pripísané príjmy.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh 1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1) Členské štáty bezprecedentne zasiahla kríza spôsobená dôsledkami pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich zdravotníckych systémoch a iných odvetviach ich hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom osobitných opatrení.

  (1) Členské štáty bezprecedentne zasiahla pandémia a sociálna a hospodárska kríza spôsobená dôsledkami ochorenia COVID-19. Kríza brzdí rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich zdravotníckych systémoch a iných odvetviach ich hospodárstiev a na zmiernenie účinkov sociálnej krízy. To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom osobitných opatrení na podporu dlhodobého oživenia a vytvárania kvalitných udržateľných pracovných miest.

  Pozmeňujúci návrh  2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2) V záujme riešenia dôsledkov krízy boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, aby sa umožnila väčšia flexibilita pri implementácii operačných programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) a z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Keďže sa však závažné negatívne účinky na hospodárstva a spoločnosti Únie zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 znova zmenené s cieľom poskytnúť mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by členským štátom umožnila sústrediť sa na potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu tým, že sa posilní možnosť mobilizovať nevyužitú podporu z fondov a že sa zjednodušia procedurálne požiadavky spojené s implementáciou programu a s auditmi.

  (2) V záujme riešenia dôsledkov krízy boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, aby sa umožnila väčšia flexibilita pri implementácii operačných programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) a z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Keďže sa však závažné negatívne účinky na hospodárstva a spoločnosti Únie zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 znova zmenené s cieľom poskytnúť mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by členským štátom umožnila sústrediť sa na potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu tým, že sa posilní možnosť mobilizovať nevyužitú podporu z fondov a že sa zjednodušia procedurálne požiadavky spojené s implementáciou programu a s auditmi. Táto flexibilita má dočasný charakter a súvisí len s reakciou na COVID-19.

  Pozmeňujúci návrh  3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4) V súlade s nariadením [Európsky nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov vykonať opatrenia na podporu obnovy a odolnosti s cieľom riešiť bezprecedentné účinky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v nariadení [ERI]. Okrem toho by sa revíziou viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

  (4) V súlade s nariadením [Európsky nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov vykonať opatrenia na podporu obnovy a odolnosti s cieľom riešiť bezprecedentné účinky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Okrem toho by sa revíziou viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

  Pozmeňujúci návrh  4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5) Na podporu členských štátov a regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 najviac zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, by sa mala poskytnúť dodatočná mimoriadna sumy vo výške 58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho hospodárstva prostredníctvom existujúcich operačných programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť na technickú pomoc. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností najvzdialenejších regiónov by mala metóda prideľovania rozpočtových prostriedkov obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov a s použitím najnovších štatistických údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť podiel dodatočných zdrojov na rok 2022.

  (5) Na podporu členských štátov a regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 najviac zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, digitálnu, sociálnu a odolnú obnovu hospodárstva, by sa mala poskytnúť dodatočná mimoriadna sumy vo výške 58 272 800 000 EUR (v bežných cenách), 54 806 498 104 (cenách roku 2018), na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 a v prípade odôvodnenia členským štátom aj na roky 2023 a 2024 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho hospodárstva prostredníctvom existujúcich operačných programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia zdrojov viazaných rozpočtových prostriedkov o 5 miliárd EUR na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 a prípadne na roky 2023 a 2024 pochádzajú z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť na technickú pomoc. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty delegovaným aktom na základe metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností najvzdialenejších regiónov by mala metóda prideľovania rozpočtových prostriedkov obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania rozpočtových prostriedkov a s použitím najnovších štatistických údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť podiel dodatočných zdrojov na rok 2022, a ak je to relevantné, podiel dodatočných zdrojov na roky 2023 a 2024.

   

  (Tento pozmeňujúci návrh (t. j. doplnenie slova „sociálnej“ k výrazu „v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“) sa uplatňuje v celom texte vrátane názvu. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte).

  Pozmeňujúci návrh  5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie týchto zásad je nevyhnutným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

  (6) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie týchto zásad je nevyhnutným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ. Okrem toho flexibilita výdavkov pridelených v rámci REACT-EU si vyžaduje osobitnú kontrolu, ktorá presahuje rámec sebahodnotenia členskými štátmi, a namiesto toho musí podliehať dohľadu Komisie, úradu OLAF, Európskej prokuratúry a Dvora audítorov.

   

  Pozmeňujúci návrh  6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/558, by členské štáty mali mať naďalej možnosť využívať dodatočné zdroje primárne na investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby, na poskytovanie podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúru poskytujúcej základné služby občanom alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala by sa podporovať aj technická pomoc. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili výhradne v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, čo by zároveň malo predstavovať jednotnú investičnú prioritu s cieľom umožniť zjednodušené programovanie a využívanie dodatočných zdrojov.

  (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/558, by členské štáty mali mať naďalej možnosť využívať dodatočné zdroje primárne na investície do produktov a služieb pre zdravotnícke služby, na poskytovanie podpory v podobe prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré prispievajú k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúry poskytujúcej základné služby občanom, k rozvoju sociálnej infraštruktúry alebo k opatreniam hospodárskej podpory pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac zasiahnutých krízou. V procese vykonávania by sa mala systematicky poskytovať technická a administratívna pomoc všetkým členským štátom, ktoré to potrebujú. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili výhradne v rámci nového tematického cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, čo by zároveň malo predstavovať jednotnú investičnú prioritu s cieľom umožniť zjednodušené programovanie a využívanie dodatočných zdrojov.

  _________________

  _________________

  5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1).

  5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh  7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10) V prípade ESF by členské štáty mali v prvom rade využívať dodatočné zdroje na zachovanie pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, na vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj zručností a na zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych okolností možno poskytnúť podporu na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby v kontexte pandémie COVID-19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je spojená s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie by mala byť časovo obmedzená.

  (10) V prípade ESF by členské štáty mali v prvom rade využívať dodatočné zdroje na zachovanie pracovných miest, aj v ostrovných, odľahlých, vidieckych a riedko osídlených oblastiach, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, na vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, sociálne začleňovanie, vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj zručností, na odstránenie chudoby vrátane chudoby detí a na zlepšenie prístupu k univerzálnym, inkluzívnym, prístupným, cenovo dostupným službám vysokej kvality vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám vo verejnom záujme, s osobitným zameraním na budovanie odolnosti v oblasti starostlivosti a starostlivosti o deti a na zlepšenie prístupu pre zraniteľné skupiny a pre deti. Malo by sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych okolností možno poskytnúť podporu na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby v kontexte pandémie COVID-19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je spojená s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podpora týchto režimov skráteného pracovného času zo strany Únie by mala byť časovo obmedzená.

  Pozmeňujúci návrh  8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10 a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (10a) Keďže dočasné uzavretie hraníc medzi členskými štátmi viedlo k značným výzvam pre cezhraničné komunity, členské štáty by mali využiť najmenej 7 % dodatočných zdrojov na podporu cezhraničných projektov využitím existujúcich alebo vytvorením nových projektov spolupráce Interreg.

  Pozmeňujúci návrh  9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty dostatočné finančné prostriedky na rýchle prijatie opatrení na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, je potrebné zvýšiť počiatočné zálohové platby v záujme rýchleho vykonania opatrení s podporou dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové platby by mali zabezpečiť, aby členské štáty mali v prípade potreby prostriedky na preddavkové platby pre prijímateľov a aby predložené žiadosti o platbu boli prijímateľom rýchlo refundované. 

  (11) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty dostatočné finančné prostriedky na rýchle prijatie opatrení na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, je potrebné zvýšiť počiatočné zálohové platby alebo prípadne ročné predbežné financovanie v záujme rýchleho vykonania opatrení s podporou dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové platby by mali zabezpečiť, aby členské štáty mali v prípade potreby prostriedky na preddavkové platby pre prijímateľov a aby predložené žiadosti o platbu boli prijímateľom rýchlo refundované. 

  Pozmeňujúci návrh  10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12) Členské štáty by mali mať flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných zdrojov na nové vyhradené operačné programy alebo nové prioritné osi v rámci existujúcich programov. S cieľom umožniť rýchle vykonávanie možno pre nové vyhradené operačné programy určiť len orgány, ktoré už sú určené v rámci existujúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu. Od členských štátov by sa nemalo vyžadovať ex ante hodnotenie a mali by sa obmedziť prvky potrebné na predloženie operačného programu Komisii.

  (12) Členské štáty by mali mať flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných zdrojov na nové vyhradené operačné programy alebo nové prioritné osi v rámci existujúcich programov po konzultácii s regionálnymi a miestnymi orgánmi. S cieľom umožniť rýchle vykonávanie možno pre nové vyhradené operačné programy určiť len orgány, ktoré už sú určené v rámci existujúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu. Od členských štátov by sa nemalo vyžadovať ex ante hodnotenie a mali by sa obmedziť prvky potrebné na predloženie operačného programu Komisii, aby sa programy mohli rýchlo schváliť a čo najviac sa skrátil čas do ich začatia.

   

   

  Pozmeňujúci návrh  11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14) V záujme toho, aby sa členským štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné zdroje na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva počas súčasného programového obdobia, je opodstatnené výnimočne oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať ex ante kondicionality a požiadavky na výkonnostnú rezervu a uplatňovanie výkonnostného rámca, na tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby členské štáty do 31. decembra 2024 vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. S cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných informácií na úrovni Únie sa členské štáty vyzývajú, aby využívali špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace orgány mali zlepšiť viditeľnosť mimoriadnych opatrení a zdrojov zavedených Úniou, a to najmä zabezpečením toho, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  (14) V záujme toho, aby sa členským štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné zdroje na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva počas súčasného programového obdobia, je opodstatnené výnimočne oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať ex ante kondicionality a požiadavky na výkonnostnú rezervu a uplatňovanie výkonnostného rámca, na tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o dodatočné zdroje. Preto je opodstatnené, aby sa posilnili hodnotenia v priebehu programu v záujme zabezpečenia efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Únie a podpory stanovených cieľov, konkrétne opatrení na nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prípravy zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Komisia by mala do 31. decembra 2025 a opätovne do 31. decembra 2025 vykonať hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. Je potrebné, aby členské štáty do 31. decembra 2024 alebo do 31. decembra 2026, keď sú k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový záväzok v rokoch 2023 a 2024, vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, efektívnosť, inkluzívnosť a účinok dodatočných zdrojov, ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného tematického cieľa. V správe by sa mala podrobne uviesť podpora poskytnutá podľa odvetvia a regiónu a koneční užívatelia výhod a výška prijatej podpory. S cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných informácií na úrovni Únie členské štáty využívajú špecifické programové ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace orgány mali zlepšiť viditeľnosť mimoriadnych opatrení a zdrojov zavedených Úniou, a to najmä zabezpečením toho, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  Pozmeňujúci návrh  12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 15

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do zemepisných oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Očakáva sa však, že členské štáty zohľadnia rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa pozornosť naďalej zameriavala na menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade so zásadami partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť.

  (15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje nasmerované do zemepisných oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa kategórie regiónov. Očakáva sa však, že členské štáty zohľadnia rôzne regionálne potreby vyplývajúce z dosahu pandémie COVID-19, ako aj úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť vyváženú pozornosť zameranú na menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade so zásadami partnerstva mali zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií a orgánov zodpovedných za presadzovanie sociálneho začleňovania, rodovej rovnosti a nediskriminácie. Komisia vo svojom posúdení vykonávania REACT-EÚ by mala vyhodnotiť úroveň koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi pri vymedzovaní rozsahu a výšky pomoci požadovanej v rámci REACT-EU.

  Pozmeňujúci návrh  13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia sa považuje za potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Tento návrh je naliehavý, stále je však čas poskytnúť národným parlamentom zvyčajnú osemtýždňovú lehotu.

  Pozmeňujúci návrh  14

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1. V článku 4 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

   

  „Dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom financovania Úniou. Uplatňujú sa pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ týkajúce sa ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát v členských štátoch.“

  Pozmeňujúci návrh  15

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 1

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 91 – odsek 1a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1a. Okrem celkových zdrojov uvedených v odseku 1 sa sprístupnia dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo výške 5 000 000 000 EUR v bežných cenách na rozpočtový záväzok na rok 2020 a pridelia sa na EFRR a ESF.“

  1a. Okrem celkových zdrojov uvedených v odseku 1 sa sprístupnia dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vo výške 4 805 843 906 EUR v cenách roku 2018 na rozpočtový záväzok na rok 2020 a pridelia sa na EFRR a ESF;

  Pozmeňujúci návrh  16

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92a – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci štrukturálnych fondov sumou 53 272 800 000 EUR v bežných cenách zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

  Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [ERI] sa vykonávajú v rámci štrukturálnych fondov sumou 50 000 654 198 EUR v cenách roku 2018 zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

  Pozmeňujúci návrh  17

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92a – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

  Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 149 s cieľom zmeniť toto nariadenie na základe zhromaždených štatistických údajov a budúceho vývoja súvisiacich so zotavením sa z hospodárskej krízy vyvolanej ochorením COVID-19 s cieľom predĺžiť platnosť opatrení flexibility v rámci REACT-EU na roky 2023 a 2024.

  Pozmeňujúci návrh  18

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – nadpis

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu zotavenia sa z krízy v kontexte pandémie COVID-19 a jej dôsledkov a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

  Pozmeňujúci návrh  19

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1. V rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s cieľom poskytnúť pomoc na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné zdroje sa použijú na vykonávanie technickej pomoci podľa odseku 6 tohto článku a na vykonávanie operácií, ktorými sa vykonáva tematický cieľ uvedený v odseku 10 tohto článku.

  1. V rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) a najmenej 5 % týchto zdrojov sa sprístupní v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce. V oboch týchto prípadoch sa z dodatočných zdrojov poskytuje pomoc na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné zdroje sa použijú na vykonávanie technickej pomoci podľa odseku 6 tohto článku a na vykonávanie operácií, ktorými sa vykonáva tematický cieľ uvedený v odseku 9 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  20

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   2020: 5 000 000 000 EUR,

   2020: 5 000 000 000 EUR v bežných cenách  (4 805 843 906 EUR v cenách roku 2018);

  Pozmeňujúci návrh  21

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   2021: 42 434 400 000 EUR,

   2021: 42 434 400 000 EUR v bežných cenách (39 987 184 320 EUR v cenách roku 2018);

  Pozmeňujúci návrh  22

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   2022: 10 820 400 000 EUR.

   2022: 10 820 400 000 EUR v bežných cenách (9 996 674 058 EUR v cenách roku 2018);

   

  Pozmeňujúci návrh  23

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 2 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa poskytnú z dodatočných zdrojov podľa článku 92a. Z dodatočných zdrojov stanovených v článku 92a sa podporujú aj administratívne výdavky do výšky 18 000 000 EUR v bežných cenách.

  Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa poskytnú z dodatočných zdrojov podľa článku 92a. Revíziou tohto nariadenia delegovaným aktom a na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu sa dodatočné zdroje môžu sprístupniť aj na rozpočtový záväzok v rokoch 2023 a 2024. Z dodatočných zdrojov stanovených v článku 92a sa podporujú aj administratívne výdavky do výšky 18 000 000 EUR v bežných cenách (16 795 821 EUR v cenách roku 2018).

  Pozmeňujúci návrh  24

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3. Z podnetu Komisie sa 0,35 % dodatočných zdrojov pridelí na technickú pomoc.

  3. Z podnetu Komisie sa minimálne 0,35 % dodatočných zdrojov pridelí na technickú pomoc s osobitným dôrazom na členské štáty, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla ťažšie, a na členské štáty s nižšou mierou absorpcie a vykonávania.

  Pozmeňujúci návrh  25

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým pre každý členský štát stanoví rozdelenie dodatočných zdrojov ako rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov na roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných zdrojov na rok 2022 na základe údajov dostupných k 19. októbru 2021.

  4. Komisia je splnomocnená prijímať delegovaný akt v súlade s článkom 149, ktorým pre každý členský štát stanoví rozdelenie dodatočných zdrojov ako rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov na roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Tento delegovaný akt sa upraví v roku 2021 s cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných zdrojov na rok 2022 na základe údajov dostupných k 19. októbru 2021. V prípade potreby sa na základe najnovších dostupných štatistických údajov v roku 2022 upraví aj vo vzťahu k rozpočtovým záväzkom v rokoch 2023 a 2024, pričom sa zabezpečí, aby operačné programy neboli negatívne ovplyvnené. 

  Pozmeňujúci návrh  26

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Každý členský štát pridelí dodatočné zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie v rámci EFRR a ESF, na operačné programy.

  Každý členský štát pridelí dodatočné zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie v rámci EFRR a ESF, na operačné programy, ktoré zapájajú miestne a regionálne orgány, ako aj príslušné subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť v súlade so zásadou partnerstva. Najmenej 5 % dodatočných zdrojov sa použije na cezhraničné projekty. Podiel ESF sa nesmie znížiť pod úroveň súčasného právneho záväzku vo výške 23,1 %. Zohľadní kumulatívny počet infekcií COVID-19 na úrovni NUTS 3 a koncentruje dodatočné zdroje na uvedené oblasti úrovne NUTS 3 s najvyššími počtami infekcií.

  Pozmeňujúci návrh  27

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 7 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Na účely uplatňovania článku 134 ods. 2 na ročné zálohové platby v rokoch 2021, 2022 a 2023 suma podpory z fondov na operačný program na celé programové obdobie zahŕňa dodatočné zdroje.

  Na účely uplatňovania článku 134 ods. 2 na ročné zálohové platby v rokoch 2021, 2022 a 2023 a prípadne na rok 2024 suma podpory z fondov na operačný program na celé programové obdobie zahŕňa dodatočné zdroje.

  Pozmeňujúci návrh  28

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 7 – pododsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Odchylne od druhého pododseku a na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu môžu ročné zálohové platby na roky 2022 až 2023 alebo prípadne na rok 2024 predstavovať až 50 % dodatočných zdrojov pridelených na programy v rámci nového tematického cieľa uvedeného v odseku 9.

  Pozmeňujúci návrh  29

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty môžu prideliť dodatočné zdroje buď na jednu alebo viaceré samostatné prioritné osi v rámci existujúceho operačného programu či programov, alebo na nový operačný program uvedený v odseku 11. Odchylne od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2022 s výhradou uvedeného odseku 4.

  Členské štáty môžu prideliť dodatočné zdroje buď na jednu alebo viaceré samostatné prioritné osi v rámci existujúceho operačného programu či programov, alebo na nový operačný program uvedený v odseku 10. Odchylne od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2022 alebo do 31. decembra 2024, ak platí výnimka uvedená v odseku 2 treťom pododseku tohto článku, s výhradou uvedeného odseku 4.

  Pozmeňujúci návrh  30

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V prípade EFRR sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu investícií do produktov a služieb v oblasti zdravotníckych služieb, poskytovanie podpory vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, na investície prispievajúce k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, na investície do infraštruktúry poskytujúcej základné služby občanom a na hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

  V prípade EFRR sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu investícií do produktov a služieb v oblasti zdravotníckych služieb, poskytovanie podpory vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej podpory pre MSP, na investície prispievajúce k prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo, na investície do infraštruktúry poskytujúcej základné služby občanom, vrátane ostrovných, odľahlých, vidieckych a riedko osídlených oblastí, a na hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

  Pozmeňujúci návrh  31

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V prípade ESF sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu zachovania pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Z dodatočných zdrojov sa podporuje aj vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odborná príprava, rozvoj zručností, najmä na podporu dvojitej zelenej a digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti.

  V prípade ESF sa dodatočné zdroje využívajú predovšetkým na podporu zachovania pracovných miest vrátane tých v ostrovných, vzdialených, vidieckych a riedko osídlených oblastiach, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Z dodatočných zdrojov sa podporuje aj vytváranie pracovných miest, najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a odborná príprava, rozvoj zručností, najmä na podporu dvojitej zelenej a digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo verejnom záujme, a to aj pre deti. V tejto súvislosti opravy a budovanie kritickej infraštruktúry, ako sú nemocnice a cesty, v niektorých prípadoch fungujú ako prostriedok na urýchlenie oživenia hospodárstva a zvýšenie užitočnosti investícií do politiky súdržnosti, a preto by sa nemali zanedbávať.

  Pozmeňujúci návrh  32

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Revidovaný finančný plán uvedený v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje pridelenie dodatočných zdrojov na roky 2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie regiónov.

  Revidovaný finančný plán uvedený v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje pridelenie dodatočných zdrojov na roky 2020, 2021 a prípadne na roky 2022, 2023 a 2024 bez určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie regiónov.

  Pozmeňujúci návrh  33

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Ak sa takýto nový operačný program zriadi, členské štáty môžu na účely článku 96 ods. 5 písm. a) určiť len orgány, ktoré už boli určené v rámci prebiehajúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF a Kohézneho fondu.

  Ak sa takýto nový operačný program zriadi, členské štáty môžu na účely článku 96 ods. 5 písm. a) určiť len orgány, ktoré už boli určené v rámci prebiehajúcich operačných programov podporovaných z EFRR, ESF a Kohézneho fondu, a to po porade s regionálnymi a miestnymi orgánmi.

  Pozmeňujúci návrh  34

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 10 – pododsek 4 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Odchylne od článku 29 ods. 3 a 4 a článku 30 ods. 2 Komisia schváli každý nový vyhradený operačný program alebo akúkoľvek zmenu existujúceho programu do 10 pracovných dní od ich predloženia členským štátom.

   

  Pozmeňujúci návrh  35

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 11 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno hodnotenie využívania dodatočných zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli k tematickému cieľu uvedenému v odseku 10 tohto článku.

  Komisia vykoná hodnotenie, ako je stanovené v článku 56 ods. 4. Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 31. decembra 2024 alebo do 31. decembra 2026, ak platí výnimka uvedená v odseku 2 treťom pododseku tohto článku, vykonalo aspoň jedno hodnotenie využívania dodatočných zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli k tematickému cieľu uvedenému v odseku 9 tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh  36

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 11 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  11a. Pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení všetkých programov implementovaných v rámci REACT-EU sa zabezpečuje rodová rovnosť. Zabezpečia sa tiež rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, čím sa zlepšuje sociálne začleňovanie a znižujú sa nerovnosti.

  Pozmeňujúci návrh  37

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 13 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  Pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 ods. 1 a 3) a s prílohou XII, Komisia, členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby sa potenciálni prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční prijímatelia finančných nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o existencii dodatočných zdrojov, ich objeme a dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

  Pozmeňujúci návrh  38

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 2

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Článok 92b – odsek 13 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  13a. Najneskôr do konca roka 2022 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade preskúmanie využívania dodatočných zdrojov uvedených v odseku 2. Toto povinné preskúmanie bude podľa potreby sprevádzať legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo plné využitie týchto dodatočných zdrojov.

  Pozmeňujúci návrh  39

  Návrh nariadenia

  Článok 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 1a

   

  Členské štáty sledujú druhy financovaných opatrení a prijímateľov a konečných prijímateľov pridelených rozpočtových prostriedkov a zodpovedajúco o tom informujú Komisiu bez vytvárania neprimeranej administratívnej záťaže.

   

  Komisia predloží najneskôr do 31. decembra 2023 Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o REACT-EU, ktorá sa bude týkať rozpočtových záväzkov na roky 2020, 2021 a 2022. Táto správa bude obsahovať informácie o dosahovaní cieľov REACT-EU, účinnosti využívania zdrojov, druhoch financovaných opatrení, prijímateľoch a konečných prijímateľoch pridelených rozpočtových prostriedkov a o ich európskej pridanej hodnote pri podpore obnovy hospodárstva.

   

  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2025 doplňujúcu hodnotiacu správu o rozpočtových záväzkoch na roky 2023 a 2024 v rámci výnimky uvedenej v článku 92b ods. 2 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

  Odôvodnenie

  Hoci REACT-EU je technicky len zmenou nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020, poskytuje značné nové finančné prostriedky a zároveň znižuje administratívnu záťaž, a teda aj kontrolu výdavkov. Je preto vhodné, aby Komisia vyhodnotila vplyv týchto opatrení, a tak poskytla užitočný vstup na budúce plánovanie politiky súdržnosti.

  Pozmeňujúci návrh  40

  Návrh nariadenia

  Príloha I – odsek 1

  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

  Príloha VIIa – odsek 2 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Pravidlá opísané v odseku 1 nesmú viesť k tomu, aby pridelené rozpočtové prostriedky na členský štát za celé obdobie 2020 až 2022 prevyšovali

  2. Pravidlá opísané v odseku 1 nesmú viesť k tomu, aby pridelené rozpočtové prostriedky na členský štát za celé obdobie 2020 až 2024 prevyšovali


  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

  Referenčné čísla

  COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  REGI

  17.6.2020

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

   dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  17.6.2020

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

   dátum vymenovania

  Karlo Ressler

  23.6.2020

  Prerokovanie vo výbore

  13.7.2020

   

   

   

  Dátum prijatia

  1.9.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  8

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig