Procedure : 2020/0907(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0151/2020

Indgivne tekster :

A9-0151/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0208

<Date>{11/09/2020}11.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0151/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 45k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om forslag om udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed</Titre>

<DocRef>(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag om udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag af 27. august 2020 fra Tilsynsrådet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Værdipapirer og Markeder (C9-0277/2020),

 der henviser til  artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[1],

 der henviser til artikel 24a, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre[2],

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender[3],

 der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste[4],

 der henviser til forretningsordenens artikel 131,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0151/2020),

A. der henviser til, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds Tilsynsråd, efter en åben udvælgelsesprocedure, har foreslået at udnævne Nicoletta Giusto til uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget i overensstemmelse med artikel 24a, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012;

B. der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 2. september 2020 afholdt en høring med Nicoletta Giusto, hvor hun efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1. godkender udnævnelsen af Nicoletta Giusto til uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og medlemsstaternes regeringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

Referencer

N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

27.8.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

2.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.9.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Domènec Ruiz Devesa

Dato for indgivelse

11.9.2020

 

 

[1] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

[2] EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.

[4] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

Seneste opdatering: 14. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik