RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige

11.9.2020 - (N9-0042/2020 – C9‑0277/2020 – 2020/0907(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Irene Tinagli

Menetlus : 2020/0907(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0151/2020
Esitatud tekstid :
A9-0151/2020
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige

(N9-0042/2020 – C9‑0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu 27. augusti 2020. aasta ettepanekut (C9‑0277/2020),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)[1] artiklit 41,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta)[2] artikli 24a lõiget 5,

 võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele[3],,

 võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist[4],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0151/2020),

A. arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu esitas määruse (EL) nr 648/2012 artikli 24a lõike 5 kohaselt 27. augustil 2020 pärast avalikku valikumenetlust ettepaneku nimetada kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatuks liikmeks Nicoletta Giusto;

B. arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 2. septembril 2020 Nicoletta Giusto kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjoni liikmete küsimustele;

1. annab nõusoleku Nicoletta Giusto nimetamiseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatuks liikmeks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ning liikmesriikide valitsustele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine

Viited

N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

27.8.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

 

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.9.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.9.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

1

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Domènec Ruiz Devesa

Esitamise kuupäev

11.9.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 14. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika