Pranešimas - A9-0151/2020Pranešimas
A9-0151/2020

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario skyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą

11.9.2020 - (N9-0042/2020 – C9‑0277/2020 – 2020/0907(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Irene Tinagli

Procedūra : 2020/0907(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0151/2020
Pateikti tekstai :
A9-0151/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario skyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą

(N9-0042/2020 – C9‑0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Tvirtinimas)

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos Priežiūros tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. pasiūlymą (C9‑0277/2020),

 atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB[1], 41 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų[2] 24a straipsnio 5 dalį, 

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes[3],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijų ir įstaigų: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija[4],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0151/2020),

A. kadangi 2020 m. rugpjūčio 27 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Priežiūros taryba, surengus atvirą atrankos procedūrą, pasiūlė Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausoma nare skirti Nicolettą Giusto, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 24a straipsnio 5 dalimi;

B. kadangi 2020 m. rugsėjo 2 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su Nicoletta Giusto, per kurį ji pasakė įžanginę kalbą ir po to atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

1. pritaria tam, kad Nicoletta Giusto būtų paskirta nepriklausoma nare į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir valstybių narių vyriausybėms.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nepriklausomo Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nario paskyrimas

Nuorodos

N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

27.8.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

 

 

 

Pranešėjai:

 Paskyrimo data

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

2.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

10.9.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Domènec Ruiz Devesa

Pateikimo data

11.9.2020

 

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika