Procedūra : 2020/0907(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0151/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0151/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 15/09/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0208

<Date>{11/09/2020}11.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0151/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 46k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli</Titre>

<DocRef>(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli

(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Uzraudzības padomes 2020. gada 27. augusta priekšlikumu (C9-0277/2020),

 ņemot vērā 41. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[1],

 ņemot vērā 24.a panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem[2],

 ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā[3],

 ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā[4],

 ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0151/2020),

A. tā kā 2020. gada 27. augustā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Uzraudzības padome, īstenojot atklātu atlases procedūru, ierosināja iecelt Nicoletta Giusto par CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 24.a panta 5. punktu;

B. tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2020. gada 2. septembrī rīkoja Nicoletta Giusto uzklausīšanu, kurā viņa uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1. apstiprina Nicoletta Giusto iecelšanu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kā arī dalībvalstu valdībām.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana

Atsauces

N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

27.8.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

2.9.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.9.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

1

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Domènec Ruiz Devesa

Iesniegšanas datums

11.9.2020

 

 

[1] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

[2] OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.

[4] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0017.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 14. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika