VERSLAG over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP’s van de Europese Autoriteit voor effecten en markten

  11.9.2020 - (N9-0042/2020 – C9‑0277/2020 – 2020/0907(NLE))

  Commissie economische en monetaire zaken
  Rapporteur: Irene Tinagli

  Procedure : 2020/0907(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0151/2020
  Ingediende teksten :
  A9-0151/2020
  Debatten :
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP’s van de Europese Autoriteit voor effecten en markten

  (N9-0042/2020 – C9‑0277/2020 – 2020/0907(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

   gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor effecten en markten van 27 augustus 2020 (C9‑0277/2020),

   gezien artikel 41 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie[1],

   gezien artikel 24 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters[2], 

   gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken[3],,

   gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen[4],

   gezien artikel 131 van zijn Reglement,

   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0151/2020),

  A. overwegende dat de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor effecten en markten op 27 augustus 2020, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld Nicoletta Giusto te benoemen tot onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP’s, overeenkomstig artikel 24 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012;

  B. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 2 september 2020 een hoorzitting heeft gehouden met Nicoletta Giusto, tijdens welke zij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

  1. hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Nicoletta Giusto tot onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP’s van de Europese Autoriteit voor effecten en markten;

  2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.


  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op de CTP

  Document‑ en procedurenummers

  N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  27.8.2020

   

   

   

  Bevoegde commissie

   Datum bekendmaking

  ECON

   

   

   

   

  Rapporteur

   Datum benoeming

  Irene Tinagli

  28.7.2020

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  2.9.2020

   

   

   

  Datum goedkeuring

  10.9.2020

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  5

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

  Domènec Ruiz Devesa

  Datum indiening

  11.9.2020

   

   

  Laatst bijgewerkt op: 14 september 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid