Förfarande : 2020/0906(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0152/2020

Ingivna texter :

A9-0152/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0207

<Date>{11/09/2020}11.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0152/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 47k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om förslaget till utnämning av ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter</Titre>

<DocRef>(N9-0041/2020 – C9‑0276/2020 – 2020/0906(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Utskottet för ekonomi och valutafrågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter

(N9-0041/2020 – C9‑0276/2020 – 2020/0906(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av förslaget från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynsstyrelse av den 27 augusti 2020 (C9‑0276/2020),

 med beaktande av artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG[1],

 med beaktande av artikel 24a.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister[2],

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor[3],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst[4],

 med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0152/2020), och av följande skäl:

A. Den 27 augusti 2020 föreslog Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynsstyrelse, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, att utnämna Klaus Löber till ordförande för tillsynskommittén för centrala motparter, i enlighet med artikel 24a.5 i förordning (EU) nr 648/2012.

B. Den 2 september 2020 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Klaus Löber, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1. Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Klaus Löber till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och medlemsstaternas regeringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter

Referensnummer

N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

27.8.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Behandling i utskott

2.9.2020

 

 

 

Antagande

10.9.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

2

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Domènec Ruiz Devesa

Ingivande

11.9.2020

 

 

[1] EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

[2] EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

[3] Antagna texter, P8_TA(2019)0211.

[4] Antagna texter, P9_TA(2020)0017.

Senaste uppdatering: 14 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy