ZPRÁVA o návrhu na jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

11.9.2020 - (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Irene Tinagli

Postup : 2020/0908(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0153/2020
Předložené texty :
A9-0153/2020
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

(N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rady orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ze dne 27. srpna 2020 (C9-0278/2020),

 s ohledem na článek 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES[1],

 s ohledem na čl. 24a odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU[3],

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru[4],

 s ohledem na článek 131 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0153/2020),

A. vzhledem k tomu, že dne 27. srpna 2020 rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy navrhla na základě otevřeného výběrového řízení, aby byla Froukelien Wendtová jmenována nezávislou členkou výboru pro dohled nad ústředními protistranami v souladu s čl. 24a odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012;

B. vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor dne 2. září 2020 uspořádal slyšení s Froukelien Wendtovou, během kterého tato kandidátka pronesla úvodní prohlášení a poté odpovídala na otázky členů výboru;

1. uděluje souhlas se jmenováním Froukelien Wendtové nezávislou členkou výboru pro dohled nad ústředními protistranami Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a vládám členských států.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami

Referenční údaje

N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

27.8.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

 

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Projednání ve výboru

2.9.2020

 

 

 

Datum přijetí

10.9.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

2

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Domènec Ruiz Devesa

Datum předložení

11.9.2020

 

 

Poslední aktualizace: 14. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí