RAPORT referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

11.9.2020 - (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Irene Tinagli

Procedură : 2020/0908(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0153/2020
Texte depuse :
A9-0153/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

(N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea consiliului supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 27 august 2020 (C9-0278/2020),

 având în vedere articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei[1],

 având în vedere articolul 24a alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții[2], 

 având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE[3],

 având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice[4],

 având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0153/2020),

A. întrucât, la 27 august 2020, în urma unei proceduri de selecție deschise, consiliul supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe a propus ca Froukelien Wendt să fie numită membră independentă a Comitetului de supraveghere a CPC, în conformitate cu articolul 24a alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

B. întrucât, la 2 septembrie 2020, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat audierea lui Froukelien Wendt, în cadrul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii comisiei,

1. aprobă numirea lui Froukelien Wendt ca membră independentă a Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, precum și guvernelor statelor membre.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Desemnarea unui deputat independent în Comitetul pentru supravegherea CPC

Referințe

N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE)

Data sesizării

27.8.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Examinare în comisie

2.9.2020

 

 

 

Data adoptării

10.9.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

2

9

Membri titulari prezenți la votul final

Isabel Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Domènec Ruiz Devesa

Data depunerii

11.9.2020

 

 

Ultima actualizare: 14 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate