SPRÁVA o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

11.9.2020 - (N9-0042/2020 – C9‑0278/2020 – 2020/0908(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Irene Tinagli

Postup : 2020/0908(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0153/2020
Predkladané texty :
A9-0153/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

(N9-0042/2020 – C9‑0278/2020 – 2020/0908(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 27. augusta 2020 (C9‑0278/2020),

 so zreteľom na článok 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES[1],

 so zreteľom na článok 24a ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov[2], 

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby[4],

 so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0153/2020),

A. keďže 27. augusta 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bola v súlade s článkom 24a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 za nezávislú členku výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vymenovaná Froukelien Wendt;

B. keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 2. septembra 2020 vypočutie Froukelien Wendtovej, ktorá počas vypočutia predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výboru;

1. schvaľuje vymenovanie Froukelien Wendtovej za nezávislú členku výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a vládam členských štátov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

Referenčné čísla

N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

27.8.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

 

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.9.2020

 

 

 

Dátum prijatia

10.9.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

2

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Náhradník (čl. 209 ods. 7) prítomný na záverečnom hlasovaní

Domènec Ruiz Devesa

Dátum predloženia

11.9.2020

 

 

Posledná úprava: 14. septembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia