Postup : 2020/0150(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0156/2020

Předložené texty :

A9-0156/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0245

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0156/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 50k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pro regionální rozvoj</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0332),

 s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0217/2020),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9‑0156/2020),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Právní rámec

 

Článek 349 SFEU umožňuje uplatňovat výjimky z právních předpisů EU v nejvzdálenějších regionech, které by měly částečně vyvážit širokou řadu neměnných a spolupůsobících omezení ovlivňujících jejich ekonomický a sociální rozvoj. Tento návrh uplatňuje konkrétní opatření v oblasti zdanění rumu po dobu trvání příštího víceletého finančního rámce, tedy v období let 2021–2027.

 

B. Rozsah daňové výjimky

 

Na základě článků 1 a 3 navrženého rozhodnutí by Francie mohla snížit spotřební daň a odvody na sociální zabezpečení u „tradičního“ rumu vyrobeného na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu a prodávaného v kontinentální Francii, a to až o 50 % ve srovnání s běžnou sazbou. Tato výjimka existuje v různých podobách od roku 1923 a jejím účelem je kompenzovat částečně místnímu odvětví alkoholu vyšší výrobní náklady. Znevýhodnění hospodářských subjektů z hlediska hospodářské soutěže je způsobeno odlehlostí francouzských nejvzdálenějších regionů, jejich izolovaností, omezenou velikostí, nepříznivou topografií a podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů, zejména hodnotovém řetězci cukrová třtina – cukr – rum, což vážně omezuje jejich hospodářský rozvoj.

 

C. Definice zahrnutých lihovin

 

Rum, na který se odchylka vztahuje, je definován v článku 2: obsah alkoholu v tomto rumu musí být nejméně 40 % a cukrová třtina použitá jako surovina k jeho výrobě musí být místního původu. Z tohoto důvodu se odchylka uplatňuje pouze na čtyři nejvzdálenější regiony uvedené výše. Na Mayotte a Svatém Martinu se nepěstuje cukrová třtina, a tedy ani nevyrábí rum. Článek 3 rovněž stanoví roční kvótu maximálního objemu výroby, na kterou se může uplatnit výjimka.

 

D. Podávání zpráv

 

Rozhodnutí ukládá Francii povinnost podávat zprávy o provádění a dopadech této výjimky.

 

E. Posouzení zpravodaje

 

Zpravodaj se domnívá, že tato výjimka z daňových pravidel je odůvodněná vzhledem k jejímu krajně omezenému rozsahu a k hospodářským problémům, s nimiž se výroba v nejvzdálenějších regionech typicky potýká, a že je plně v souladu s článkem 349. Navrhuje proto, aby Parlament navrhované rozhodnutí schválil beze změn, a to zjednodušeným postupem podle čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

Referenční údaje

COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

4.8.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

REGI

14.9.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Younous Omarjee

17.8.2020

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

7.9.2020

Datum přijetí

7.9.2020

 

 

 

Datum předložení

18.9.2020

 

 

Poslední aktualizace: 2. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí