Procedure : 2020/0150(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0156/2020

Ingediende teksten :

A9-0156/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/10/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0245

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0156/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 48k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Commissie regionale ontwikkeling</Commission>

Rapporteur: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad  waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum

(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0332),

 gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0217/2020),

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0156/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


 

TOELICHTING

A. Wettelijk kader

 

In artikel 349 VWEU worden afwijkingen van de EU-regels toegestaan voor de ultraperifere gebieden, als gedeeltelijke compensatie voor het permanente karakter en het gecombineerde voorkomen van een groot aantal belemmeringen voor hun economische en sociale ontwikkeling. In dit voorstel worden specifieke maatregelen op het gebied van belastingen op rum toegepast voor de duur van het volgende meerjarig financieel kader, dat wil zeggen 2021-2027.

 

B. Omvang van de fiscale afwijkingen

 

In de artikelen 1 en 3 van het voorgestelde besluit wordt toestemming verleend aan Frankrijk om het accijnstarief en de socialezekerheidsbijdragen te verlagen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde en op het Franse vasteland verkochte “traditionele” rum, een verlaging met maximum 50 % ten opzichte van het normale tarief. Deze afwijking bestaat in diverse vormen sinds 1923, met als doel de lokale alcoholindustrie gedeeltelijk te compenseren voor de hogere productiekosten. Het concurrentienadeel van de marktdeelnemers vloeit voort uit het afgelegen en insulaire karakter van de Franse ultraperifere gebieden, de kleine oppervlakte en het moeilijke reliëf en klimaat hiervan en het feit dat zij economisch afhankelijk zijn van enkele producten, met name de waardeketen riet-suiker-rum, factoren die de ontwikkeling van deze gebieden ernstig beperken.

 

C. Definitie van de betreffende gedestilleerde dranken

 

De onder de afwijking vallende rum wordt gedefinieerd in artikel 2: hij moet een alcoholvolumegehalte van 40 % of meer hebben en het als grondstof gebruikte suikerriet moet van plaatselijke oorsprong zijn. Om deze reden is de afwijking alleen van toepassing op de vier genoemde ultraperifere gebieden. Mayotte en Sint-Maarten produceren geen suikerriet en dus geen rum. In artikel 3 wordt ook een jaarlijks quotum vastgesteld voor de maximale productie waarvoor de afwijking geldt.

 

D. Verslaglegging

 

Het besluit houdt een verplichting in voor Frankrijk om verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging en effecten van de afwijking.

 

E. Beoordeling door de rapporteur

 

De rapporteur is van mening dat deze afwijking van de belastingregels gerechtvaardigd is door de uiterst beperkte reikwijdte ervan en door de economische moeilijkheden die inherent zijn aan de productie in de ultraperifere gebieden, en dat het volledig strookt met artikel 349. Hij stelt daarom voor dat dit voorstel voor een besluit zonder amendementen door het Parlement wordt goedgekeurd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 52, lid 1, van het Reglement.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum

Document- en procedurenummers

COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS)

Datum raadpleging EP

4.8.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

REGI

14.9.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Younous Omarjee

17.8.2020

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

7.9.2020

Datum goedkeuring

7.9.2020

 

 

 

Datum indiening

18.9.2020

 

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid