Postup : 2020/0163(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0157/2020

Předložené texty :

A9-0157/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0246

<Date>{18/09/2020}18.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0157/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 50k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pro regionální rozvoj</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech

(COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0355),

 s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0280/2020),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9‑0157/2020),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Právní rámec

 

Článek 349 SFEU umožňuje uplatňovat výjimky z právních předpisů EU v nejvzdálenějších regionech, které by měly částečně vyvážit širokou řadu neměnných a spolupůsobících omezení ovlivňujících jejich ekonomický a sociální rozvoj. Tento návrh je jedním z řady návrhů na uplatnění zvláštních opatření v oblasti zdanění po dobu trvání příštího víceletého finančního rámce, tedy v období 2021–2027.

 

B. Oblast působnosti daňové výjimky

 

Na základě článku 1 návrhu rozhodnutí by produkty vyrobené na Kanárských ostrovech bylo možné částečně nebo úplně osvobodit od daně, která je označována jako „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)“ a uplatňuje se na Kanárských ostrovech na zboží.  Výjimka se uplatňuje od roku 2002 a slouží k částečné kompenzaci zvýšených výrobních nákladů, které místnímu průmyslu vznikají v souvislosti s izolovaností Kanárských ostrovů. Výjimky nemohou ovlivnit cenu dotčeného zboží o více než 15 % ani překročit celkový roční limit 150 milionů EUR.

 

C. Vymezení zahrnutých produktů

 

Kategorie zboží, na které se mohou výjimky vztahovat, jsou uvedeny v příloze I s odkazem na nomenklaturu EU. Španělské orgány však mají v mezích tohoto rozhodnutí o udělení výjimky vytvořit seznam konkrétního místně vyráběného zboží, na něž se výjimky vztahují, a u každého z nich uvést úroveň osvobození od daně. Článek 2 stanoví následující kritéria pro takové rozhodnutí: existuje místní produkce a její podíl na místním trhu činí nejméně 5 %; existuje významný dovoz zboží, který by mohl ohrozit pokračování místní produkce, a jeho podíl na místním trhu činí nejméně 10 % a místním výrobcům vznikají dodatečné výrobní náklady, které ohrožují konkurenceschopnost jejich produktů. V omezených případech se lze od těchto kritérií odchýlit, například k zajištění místních dodávek potravin a zdravotnického materiálu.

 

D. Podávání zpráv

 

V souladu s článkem 3 musí Španělsko poskytnout Komisi seznam zboží, na které se uplatňuje osvobození od daně nebo snížení daně, a veškeré jeho případné změny. Toto rozhodnutí ukládá Španělsku povinnost podávat zprávy o uplatňování odchylky a jeho dopadu pro každou kategorii zboží, na které se uplatňuje osvobození od daně nebo snížení daně, v souladu s článkem 4 a přílohou II.

 

E. Posouzení zpravodaje

 

Zpravodaj se domnívá, že tento návrh týkající se zvláštních opatření v oblasti zdanění je odůvodněný a plně v souladu s článkem 349. Nehrozí žádné narušení vnitřního trhu. Navrhuje proto, aby Parlament navrhované rozhodnutí schválil beze změn, a to zjednodušeným postupem podle čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Daň AIEM na Kanárských ostrovech

Referenční údaje

COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

31.8.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

REGI

14.9.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.9.2020

PECH

14.9.2020

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ECON

7.9.2020

PECH

26.8.2020

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Younous Omarjee

11.8.2020

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

7.9.2020

Datum přijetí

7.9.2020

 

 

 

Datum předložení

18.9.2020

 

 

Poslední aktualizace: 1. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí