Menetlus : 2020/0163(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0157/2020

Esitatud tekstid :

A9-0157/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0246

<Date>{18/09/2020}18.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0157/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 48k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM-maksu kohta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0355 – C9‑0280/2020 – 2020/0163(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaalarengukomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM-maksu kohta

(COM(2020)0355 – C9‑0280/2020 – 2020/0163(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0355),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0280/2020),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0157/2020),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

A. Õiguslik taust

 

ELi toimimise lepingu artikkel 349 võimaldab teha äärepoolseimates piirkondades erandeid ELi reeglitest, et osaliselt kompenseerida suurt hulka piiranguid, mille püsivus ja koosmõju takistavad nende piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Käesolev ettepanek on üks mitmest ettepanekust, millega kohaldatakse erimeetmeid maksustamise valdkonnas järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) jooksul.

 

B. Maksuerandi kohaldamisala

 

Kavandatava otsuse artikkel 1 võimaldaks vabastada kohapeal valmistatud tooted täielikult või osaliselt Kanaari saartel toodetele kohaldatavast maksust „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias“ (AIEM-maks). Erand kehtib alates 2002. aastast ja selle eesmärk on osaliselt hüvitada kohalikule tööstusele Kanaari saarte isoleeritusest tingitud suurenenud tootmiskulud. Maksuvabastuse kohaldamine ei tohi kõnealuste toodete hinda mõjutada rohkem kui 15 % ulatuses ega ületada 150 miljoni euro suurust aastast ülemmäära.

 

C. Hõlmatud tootekategooriate valimine

 

Tootekategooriad, mille suhtes võib kohaldada maksuvabastust, on sätestatud I lisas ning nende valimisel tuginetakse ELi nomenklatuurile. Hispaania ametiasutused peavad siiski koostama loetelu käesoleva vabastamisotsusega hõlmatud konkreetsetest kohapeal valmistatud toodetest ja kehtestama iga toote puhul asjakohase protsendimäära. Artiklis 2 sätestatakse kolm kriteeriumi, millest käesoleva otsuse puhul toodete valikul lähtutakse: olemas on kohalik toodang ja selle kohalik turuosa ei ole alla 5 %; olemas on märkimisväärne kaupade import, mis võib ohustada kohaliku tootmise jätkumist, ja selle osa kohalikust turust on vähemalt 10 %; olemas on lisakulud, mis tõstavad kohaliku toodangu kulusid võrreldes mujal valmistatud toodetega, ohustades kohapeal valmistatud toodete konkurentsivõimet. Nendest kriteeriumidest võib vähesel määral teha erandeid, näiteks selleks, et tagada kohalikul tasandil toiduga kindlustatus ja meditsiinitarvetega varustatus.

 

D. Aruandlus

 

Artikli 3 kohaselt peab Hispaania esitama komisjonile loetelu toodetest, mille suhtes kohaldatakse maksuvabastust. Ühtlasi peab Hispaania teavitama selliste toodete loetelu muutmisest. Otsusega kehtestatakse Hispaaniale kohustus esitada iga tootekategooria puhul, mille suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kooskõlas artikliga 4 ja II lisaga aruanne erandi rakendamise ja mõju kohta.

 

E. Raportööri hinnang

 

Raportöör on seisukohal, et käesolev ettepanek maksustamisalaste erinormide kohta on põhjendatud ja täielikult kooskõlas artikliga 349. Siseturu moonutamise oht puudub. Seetõttu teeb raportöör parlamendile ettepaneku kiita kavandatav otsus kodukorra artikli 52 lõikes 1 sätestatud lihtsustatud menetluse kohaselt muutmata kujul heaks.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kanaari saartel kohaldatav AIEM-maks

Viited

COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

31.8.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.9.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.9.2020

PECH

14.9.2020

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

ECON

7.9.2020

PECH

26.8.2020

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Younous Omarjee

11.8.2020

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

7.9.2020

Vastuvõtmise kuupäev

7.9.2020

 

 

 

Esitamise kuupäev

18.9.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika