Procedure : 2020/0174(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0159/2020

Indgivne tekster :

A9-0159/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0247

<Date>{18/09/2020}18.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2020</NoDocSe>
PDF 165kWORD 51k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaludviklingsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0371),

 der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0281/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0159/2020),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

A. Retsgrundlag

Artikel 349 i TEUF åbner mulighed for undtagelser fra EU-reglerne i regionerne i den yderste periferi med henblik på delvis at kompensere for den permanente karakter og kombinationen af en lang række begrænsninger, der påvirker deres økonomiske og sociale udvikling. Formålet med dette forslag er at anvende sådanne undtagelser på beskatningsområdet. I dette konkrete tilfælde omfatter afgørelsen imidlertid ikke hele den periode, som den næste flerårige finansielle ramme dækker, dvs. 2021-2027, men udvider blot de eksisterende specifikke foranstaltninger vedrørende særafgiften "octroi de mer" med seks måneder.

B. Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

Særafgiften "octroi de mer" er en afgift, der finder anvendelse på import (uanset oprindelse) og salg i de franske regioner i den yderste periferi. I betragtning af de højere produktionsomkostninger, der er forbundet med den lokale produktion i disse regioner, fastsætter Rådets afgørelse nr. 940/2014/EU nedsatte satser for særafgiften "octroi de mer" for visse varer, der fremstilles lokalt i regionerne i den yderste periferi, for at kompensere for konkurrenceulempen og for at bevare den lokale produktion. Formålet med foranstaltningerne er at afbøde de ekstra omkostninger, som virksomheder i den yderste periferi har, og som hæmmer deres fulde deltagelse i det indre marked.

De pågældende varer er angivet i deres klassificering i nomenklaturen i den fælles toldtarif som anført i bilaget til afgørelse nr. 940/2014/EU og kan være omfattet af gunstige afgiftssatser, som er 10-30 % lavere end dem, der finder anvendelse på importerede varer. Der er fastsat forskellige kategorier af varer og satser for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte og Réunion afhængigt af de lokale økonomiske forhold. Der gælder i øjeblikket ingen undtagelser for den sjette franske region i den yderste periferi, Saint Martin.

 

C. Forlængelse af den afgiftsmæssige undtagelse for særafgiften "octroi de mer" med seks måneder

De franske myndigheder agter at ansøge om en fornyelse af fritagelse for særafgiften "octroi de mer" for perioden 2021-2027, men dette kræver en konsekvensanalyse for hver varekategori i hver region i den yderste periferi for at sikre, at de pågældende varer opfylder kriterierne, og at det indre marked ikke forvrides. I lyset af coronavirusepidemien, som har ramt visse regioner i den yderste periferi særlig hårdt, har det ikke været muligt at foretage alle disse vurderinger. Kommissionen foreslår derfor, at den nuværende ordning, der udløber den 31. december 2020, forlænges med seks måneder for at give tilstrækkelig tid til at udforme en ny ordning vedrørende afgiftsfritagelser for hver region og til at indgå i en dialog med borgerne og de lokale socioøkonomiske aktører. Afgørelse nr. 940/2014/EU bør derfor forlænges, således at den finder anvendelse indtil den 30. juni 2021.

D. Ny ordning fra den 1. juli 2021

 

Når de relevante vurderinger er blevet gennemført af de franske myndigheder og gennemgået af Kommissionen, vil Kommissionen fremsætte et forslag til en ny fritagelsesordning for særafgiften "octroi de mer" for perioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2027, som Parlamentet vil blive hørt om på ny.

 

E. Ordførerens vurdering

Ordføreren mener, at denne undtagelse fra skattereglerne er berettiget på grundlag af dens meget begrænsede anvendelsesområde og de økonomiske vanskeligheder, der er forbundet med produktionen i regionerne i den yderste periferi, og at den til fulde overholder artikel 349. Han foreslår derfor, at den foreslåede afgørelse godkendes af Parlamentet uden ændringer i henhold til den forenklede procedure i forretningsordenens artikel 52, stk. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

Referencer

COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS)

Dato for høring af EP

2.9.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.9.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Younous Omarjee

13.8.2020

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

7.9.2020

Dato for vedtagelse

7.9.2020

 

 

 

Dato for indgivelse

18.9.2020

 

 

Seneste opdatering: 2. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik