Menetlus : 2020/0174(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0159/2020

Esitatud tekstid :

A9-0159/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0247

<Date>{18/09/2020}18.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 47k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaalarengukomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega

(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0371),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0281/2020),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0159/2020),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

A. Õiguslik taust

 

ELi toimimise lepingu artikkel 349 võimaldab teha äärepoolseimates piirkondades ELi õigusnormidest erandeid, et osaliselt kompenseerida suurt hulka piiranguid, mille püsivus ja koosmõju takistavad nende piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Kõnealuse ettepaneku eesmärk on kohaldada selliseid erandeid maksustamise valdkonnas. Antud juhul ei hõlma otsus aga järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaega täies ulatuses, st aastaid 2021–2027, vaid üksnes pikendab olemasolevate dokimaksu erimeetmete kohaldamist kuue kuu võrra.

 

B. Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

 

Dokimaks (octroi de mer) on maks, mida kohaldatakse Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades kaupade impordi suhtes (olenemata kaupade päritolust) ja tarnete suhtes. Arvestades, et nendes piirkondades kaasnevad kohaliku tootmisega suuremad kulud, on nõukogu otsusega nr 940/2014/EL ette nähtud dokimaksuvähendused äärepoolseimate piirkondade teatavate kohalike toodete puhul, et korvata ebasoodsat konkurentsiolukorda ja säilitada kohalik tootmine. Meetmete eesmärk on vähendada äärepoolseimate piirkondade ettevõtete lisakulusid, mis takistavad nende täielikku osalemist ühtsel turul.

 

Kõnealused tooted on klassifitseeritud ühise tollitariifistiku nomenklatuuri alusel, mis on loetletud otsuse nr 940/2014/EL lisas, ning nende suhtes võib kohaldada soodusmaksumäärasid, mis on 10–30 % madalamad kui imporditud toodete suhtes kohaldatavad maksumäärad. Guadeloupe’ile, Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, Mayotte’ile ja Réunionile on sõltuvalt kohalikest majandustingimustest kehtestatud erinevad tootekategooriad ja maksumäärad. Prantsusmaa kuuenda äärepoolseima piirkonna Saint Martini suhtes hetkel erandeid ei kohaldata.

 

C. Dokimaksuvabastuse kohaldamise pikendamine kuue kuu võrra

 

Prantsuse ametiasutused kavatsevad taotleda dokimaksuvabastuse kohaldamise pikendamist ajavahemikuks 2021–2027, kuid selleks tuleb igas äärepoolseimas piirkonnas iga tootekategooria puhul läbi viia mõjuhindamine, mille abil tagatakse, et kõnealused tooted vastavad dokimaksuvabastuse kohaldamise tingimustele ja et siseturul ei esine moonutusi. Seoses koroonaviiruse epideemiaga, mis on teatavaid äärepoolseimaid piirkondi eriti rängalt tabanud, ei ole olnud võimalik kõiki mõjuhindamisi läbi viia. Seepärast teeb komisjon ettepaneku pikendada praegust, 31. detsembril 2020 lõppevat süsteemi kuue kuu võrra, et anda piisavalt aega iga piirkonna jaoks uue maksuvabastussüsteemi väljatöötamiseks ning kodanike ja kohalike sotsiaal-majanduslike osalejatega dialoogi pidamiseks. Otsuse nr 940/2014/EL kohaldamisaega tuleks seetõttu pikendada kuni 30. juunini 2021.

 

D. Alates 1. juulist 2021 kehtima hakkav uus süsteem

 

Kui Prantsusmaa ametiasutused on vajalikud mõjuhindamised läbi viinud ja komisjon on need läbi vaadanud, esitab komisjon ettepaneku uue dokimaksuvabastuse süsteemi kohta ajavahemikuks 1. juulist 2021 kuni 31. detsembrini 2027, mille osas konsulteeritakse uuesti parlamendiga.

 

E. Raportööri hinnang

 

Raportöör on arvamusel, et maksustamiseeskirjade erandit õigustab selle äärmiselt piiratud kohaldamisala ja äärepoolseimate piirkondade tootmisele omased majandusraskused, samuti on erand täielikult kooskõlas artikliga 349. Seetõttu teeb ta ettepaneku, et parlament kiidaks kavandatud otsuse kodukorra artikli 52 lõikes 1 sätestatud lihtsustatud menetluse kohaselt muutmata kujul heaks.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Dokimaksusüsteemi pikendamine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

Viited

COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

2.9.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

REGI

14.9.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Younous Omarjee

13.8.2020

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

7.9.2020

Vastuvõtmise kuupäev

7.9.2020

 

 

 

Esitamise kuupäev

18.9.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika