Procedura : 2020/0174(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0159/2020

Teksty złożone :

A9-0159/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0247

<Date>{18/09/2020}18.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2020</NoDocSe>
PDF 177kWORD 51k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE dotyczącą systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych w odniesieniu do okresu jej stosowania</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Komisja Rozwoju Regionalnego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE dotyczącą systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych w odniesieniu do okresu jej stosowania

(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0371),

 uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0281/2020),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0159/2020),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

UZASADNIENIE

A. Podstawa prawna

 

W art. 349 TFUE przewidziano odstępstwa od przepisów UE w regionach najbardziej oddalonych, aby częściowo zrekompensować wiele stale występujących ograniczeń mających wpływ na ich rozwój gospodarczy i społeczny. Przedmiotowy wniosek ma na celu zastosowanie takich odstępstw w dziedzinie podatków. W tym konkretnym przypadku decyzja nie obejmuje jednak całego okresu obowiązywania następnych wieloletnich ram finansowych, tj. lat 2021–2027, lecz jedynie przedłuża o sześć miesięcy istniejące szczególne środki dotyczące systemu podatku od dokowania.

 

B. Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

 

Podatek od dokowania („octroi de mer”) stosuje się do przywozu towarów (niezależnie od ich pochodzenia) i do sprzedaży we francuskich regionach najbardziej oddalonych. Biorąc pod uwagę wyższe koszty produkcji charakteryzujące lokalną produkcję w tych regionach, decyzja Rady nr 940/2014/UE przewiduje obniżone stawki podatku od dokowania dla niektórych towarów produkowanych lokalnie w regionach najbardziej oddalonych w celu wyrównania niekorzystnych warunków konkurencji i utrzymania produkcji lokalnej. Celem tych środków jest zmniejszenie dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w regionach najbardziej oddalonych, które to koszty utrudniają pełne uczestnictwo tych przedsiębiorstw w jednolitym rynku.

 

Wspomniane towary są określone według nomenklatury wspólnej taryfy celnej zgodnie z wykazem zawartym w załączniku do decyzji nr 940/2014/UE i mogą być objęte preferencyjnymi stawkami podatkowymi, które są od 10 do 30 % niższe niż w przypadku towarów przywożonych. W zależności od lokalnych warunków gospodarczych różne kategorie towarów i stawek są ustalane dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty i Reunionu. Obecnie nie stosuje się odstępstw dla szóstego francuskiego regionu najbardziej oddalonego – Saint-Martin.

 

C. Przedłużenie o sześć miesięcy odstępstwa podatkowego dotyczącego podatku od dokowania

 

Władze francuskie zamierzają złożyć wniosek o przedłużenie zwolnienia z podatku od dokowania na lata 2021–2027, co jednak wymaga oceny skutków dla każdej kategorii towarów w każdym z regionów najbardziej oddalonych, aby upewnić się, że towary te kwalifikują się do zwolnienia i że nie dochodzi do zakłóceń na rynku wewnętrznym. Ze względu na epidemię koronawirusa, która dotknęła w szczególnej mierze niektóre regiony najbardziej oddalone, nie można było przeprowadzić wszystkich tych ocen. Komisja proponuje zatem, aby obecny system, który wygasa 31 grudnia 2020 r., został przedłużony o sześć miesięcy, aby zapewnić wystarczający czas na opracowanie nowego systemu zwolnień podatkowych dla każdego regionu oraz by podjąć dialog z obywatelami i lokalnymi podmiotami społeczno-gospodarczymi. Obowiązywanie decyzji nr 940/2014/UE należy zatem przedłużyć do 30 czerwca 2021 r.

 

D. Nowy system obowiązujący od 1 lipca 2021 r.

 

Po przeprowadzeniu przez władze francuskie odpowiednich ocen i dokonaniu przeglądu przez Komisję, Komisja przedstawi wniosek dotyczący nowego systemu zwolnień z podatku od dokowania na okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2027 r., w sprawie którego Parlament zostanie ponownie poproszony o opinię.

 

E. Ocena przeprowadzona przez sprawozdawcę

 

Sprawozdawca uważa, że to odstępstwo od przepisów podatkowych jest uzasadnione jego bardzo ograniczonym zakresem stosowania oraz trudnościami gospodarczymi nieodłącznie związanymi z produkcją w regionach najbardziej oddalonych, a także że jest w pełni zgodne z art. 349. Proponuje zatem, aby wniosek dotyczący decyzji został zatwierdzony przez Parlament bez poprawek, zgodnie z uproszczoną procedurą określoną w art. 52 ust. 1 Regulaminu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przedłużenie okresu obowiązywania systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

Odsyłacze

COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS)

Data konsultacji z PE

2.9.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.9.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Younous Omarjee

13.8.2020

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

7.9.2020

Data przyjęcia

7.9.2020

 

 

 

Data złożenia

18.9.2020

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności