Procedure : 2020/1999(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0163/2020

Indgivne tekster :

A9-0163/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0248

<Date>{24/09/2020}24.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0163/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 48k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter)</Titre>

<DocRef>(10430/2020 – C9‑0283/2020 – 2020/1999(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter)

(10430/2020 – C9‑0283/2020 – 2020/1999(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

 der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EF, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter[5]

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2020, vedtaget af Kommissionen den 6. juli 2020 (COM(2020)0424),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2020, vedtaget af Rådet den 7. september 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (10430/2020 – C9‑0283/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9‑0163/2020),

A. der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 7/2020 er at ajourføre indtægtssiden af budgettet for at tage hensyn til den seneste udvikling;

B. der henviser til, at covid-19-pandemien har ændret udsigterne for den europæiske økonomi på en drastisk måde, og at EU's økonomi i henhold til Kommissionens forårsprognose 2020 forventes at skrumpe med rekordhøje 7,5 % i år efterfulgt af en genopretning på 6,1 % i 2021, hvilket ikke rækker til at udligne dette års tab, og der henviser til, at den forværrede økonomiske situation afspejles i overslaget over egne indtægter for 2020;

C. der henviser til, at det er nødvendigt at foretage to typer tilpasninger på indtægtssiden af budgettet, nemlig en ajourføring af overslagene over traditionelle egne indtægter samt de momsbaserede egne indtægter og de egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten, for at tage hensyn til de seneste økonomiske prognoser, samt at foretage en ajourføring af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige;

D. der henviser til, at det desuden er nødvendigt at ajourføre de andre indtægter for at tage hensyn til endeligt inkasserede bøder og tvangsbøder indtil juni 2020 samt til negative valutakursforskelle;

1. noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 7/2020 som forelagt af Kommissionen, der udelukkende har til formål at ajourføre indtægtssiden af budgettet;

2. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2020;

3. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 7/2020 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.9.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE(NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 57 af 27.2.2020.

[3] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[4] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[5] EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 1. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik